Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-178"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.24.2-178"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Jako poseł zajmujący się od kilku lat obroną praw dzieci z zadowoleniem przyjmuję sprawozdanie pani Angelilli dotyczące stworzenia jednolitej strategii Unii na rzecz praw dziecka. Naruszanie praw dzieci, przemoc wobec nich, handel dziećmi dla celów nielegalnej adopcji, prostytucji, nielegalnej pracy czy żebrania na ulicy stanowi wciąż wielki problem Unii. Wszelkie strategie dotyczące praw dziecka powinny być oparte na wartościach i zasadach zapisanych w konwencji ONZ, zwłaszcza na ochronie przed wszelkimi formami dyskryminacji. Każde dziecko musi mieć zagwarantowane prawo do utrzymywania stałego i bezpośredniego kontaktu z obojgiem rodziców, a także prawo do wychowania w kulturze rodziców oraz prawo do nauki języka obojga rodziców. Te prawa są nagminnie łamane przez niemiecki urząd ds. dzieci i młodzieży w stosunku do dzieci, których jeden z rodziców jest obcokrajowcem. W przypadku rozwodu doprowadza wszelkimi sposobami do pozbawienia praw rodzicielskich rodzica, który nie jest Niemcem. Dzieciom odbiera się prawo do nauki języka drugiego rodzica, zabrania się rozmowy podczas wyznaczonych widzeń w języku innym niż niemiecki. W oficjalnych pismach stwierdza się, że dwujęzyczność jest dla dzieci szkodliwa. W samej tylko Komisji Petycji jest złożonych ponad 250 skarg na działalność tego urzędu. Pomimo iż rok temu Komisja Europejska stwierdziła, iż działania niemieckiego łamią artykuł 12 traktatu wspólnotowego, który zakazuje wszelkiej dyskryminacji, to państwo niemieckie jeszcze bardziej zaostrzyło praktyki dyskryminujące dzieci obcokrajowców i to jest oczywisty skandal. Mam nadzieję, że to sprawozdanie będące głosem Parlamentu Europejskiego pomoże znieść panującą w tym względzie dyskryminację."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jako poslanec Evropského parlamentu, který se už několik let věnuje ochraně práv dítěte, jsem potěšen zprávou paní Angelilliové o záměru vytvořit sjednocenou evropskou strategii o právech dítěte. Porušování práv dítěte, násilí na dětech, nelegální obchod s dětmi kvůli adopcím, prostituce, nelegální práce nebo žebrání na ulicích: toto všechno jsou stále obrovské problémy pro celou EU. Každá strategie týkající se práv dítěte by měla být založena na hodnotách a zásadách obsažených v úmluvě OSN, hlavně co se týče ochrany před všemi formami diskriminace. Každému dítěti musí být zaručeno právo na stálý a přímý kontakt s oběma rodiči, stejně jako právo na výchovu v kultuře svých rodičů a právo naučit se jazyk obou rodičů. Tato práva jsou – u dětí s jedním rodičem cizincem – neustále porušována německým Úřadem péče o děti a mládež ( ). V případě rozvodu používá jakékoliv metody k tomu, aby rodiči, který nepochází z Německa, odepřel jeho rodičovská práva. Dětem je odpíráno právo naučit se jazyk druhého rodiče a během dohodnutých schůzek není dovoleno vést konverzaci v jiném jazyce než v němčině. Oficiální dokumenty uvádějí, že pro děti je škodlivé být bilingvní. Na Petiční výbor bylo doručeno přes 250 stížností na jednání tohoto úřadu. Přestože před rokem Evropská komise uznala, že kroky německého porušují článek 12 Evropské smlouvy zakazující jakoukoliv formu diskriminace, Německo dokonce zpřísnilo své diskriminační praktiky proti dětem cizinců, což je absolutně skandální. Doufám, že vzhledem k tomu, že se v této zprávě odráží názor Evropského parlamentu, pomůže z této oblasti odstranit diskriminační tendence."@cs1
"Hr. formand! Som et medlem, der i mange år har beskæftiget sig med beskyttelse af børns rettigheder, hilser jeg fru Angelillis betænkning om oprettelse af en homogen EU-strategi for børns rettigheder velkommen. Krænkelse af børns rettigheder, vold mod dem, handel med børn med henblik på illegal adoption, prostitution, illegalt arbejde eller tiggeri på gaderne er stadig et stort problem i EU. Enhver strategi om børns rettigheder skal være baseret på værdierne og reglerne fastsat i FN's konvention, især for at beskytte mod alle former for diskrimination. Ethvert barn skal have ret til en fast og direkte kontakt med begge forældre, ret til at blive opdraget i forældrenes kultur samt ret til at lære begge forældres sprog. Det er meget almindeligt, at disse rettigheder krænkes af den tyske børne- og ungdomsforsorg, Jugendamt, i forhold til børn, der har en udenlandsk forælder. Ved skilsmisse forsøger Jugendamt på alle mulige måder at fratage forældremyndigheden fra den forælder, der ikke er tysker. Børnene fratages retten til at lære den anden forælders sprog, samtale på andre sprog end tysk forbydes i forbindelse med de fastlagte besøg. Det påstås i officielle skrivelser, at tosprogethed er skadeligt for børn. Alene i Udvalget for Andragender er der indgivet over 250 klager over forsorgens arbejde. På trods af at Kommissionen for et år siden konstaterede, at det tyske Jugendamts arbejde krænker artikel 12 i EF-traktaten, som forbyder enhver form for diskrimination, har den tyske stat skærpet praksis, der diskriminerer udlændinges børn, hvilket naturligvis er en skandale. Jeg håber, at denne betænkning, der udtrykker Parlamentets holdning, kan fjerne forskelsbehandlingen, som er fremherskende på dette område."@da2
". Herr Präsident! Als Abgeordneter des Europäischen Parlaments, der sich schon seit einigen Jahren für den Schutz der Kinderrechte einsetzt, stimme ich sehr gern für Frau Angelillis Bericht im Hinblick auf eine EU-Kinderrechtsstrategie. Die Verletzung der Rechte der Kinder, Gewalt gegen Kinder und Kinderhandel zum Zwecke rechtswidriger Adoption, Prostitution, rechtswidriger Arbeit oder Straßenbettlerei sind in der EU noch immer ein großes Problem. Jede Kinderrechtsstrategie sollte ihre Wurzeln in den Werten und Grundsätzen haben, die in dem UNO-Übereinkommen über die Rechte des Kindes festgelegt sind, insbesondere was den Schutz vor jeder Form von Diskriminierung anbelangt. Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige und direkte Kontakte zu beiden Elternteilen wie auch das Recht, im Kulturkreis der Eltern aufzuwachsen und die Sprache beider Elternteile zu lernen. Diese Rechte werden vom Jugendamt in Deutschland immer wieder verletzt, wenn es um Kinder geht, deren einer Elternteil Ausländer ist. Bei Scheidungen lässt das Jugendamt nichts unversucht, um dem Elternteil, der nicht aus Deutschland stammt, das Sorgerecht zu entziehen. Den Kindern wird das Recht verwehrt, die Sprache des anderen Elternteils zu lernen, und beim begleiteten Umgang darf in keiner anderen Sprache als Deutsch kommuniziert werden. Wie es in offiziellen Dokumenten heißt, sei Zweisprachigkeit für Kinder schädlich. Über 250 Beschwerden über Maßnahmen des Jugendamtes sind beim Petitionsausschuss eingegangen. Obwohl die Europäische Kommission vor einem Jahr festgestellt hat, dass die Maßnahmen des deutschen Jugendamtes gegen Artikel 12 des EG-Vertrags verstoßen, der jegliche Diskriminierung verbietet, geht der deutsche Staat in seinen diskriminierenden Praktiken gegenüber Kindern von Ausländern jetzt noch strenger vor, und das ist absolut skandalös. Ich hoffe, dieser Bericht, der den Standpunkt des Europäischen Parlaments widerspiegelt, wird dazu beitragen, der Diskriminierung in diesem Bereich ein Ende zu setzen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ως βουλευτής του ΕΚ που εδώ και ορισμένα χρόνια ασχολείται με την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, εγκρίνω με μεγάλη ευχαρίστηση την έκθεση της κ. Angelilli σχετικά με τη δημιουργία μιας ενοποιημένης στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού. Οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών, η βία σε βάρος των παιδιών, η εμπορία παιδιών για παράνομες υιοθεσίες, πορνεία, παράνομη εργασία ή για επαιτεία στους δρόμους, όλα αυτά εξακολουθούν να αποτελούν τεράστιο πρόβλημα για την ΕΕ. Κάθε στρατηγική που αφορά τα δικαιώματα των παιδιών πρέπει να βασίζεται στις αξίες και τις αρχές που περιλαμβάνονται στη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως όσον αφορά την προστασία έναντι κάθε μορφής διακρίσεων. Για κάθε παιδί πρέπει να διασφαλιστεί το δικαίωμα να έχει συνεχή και άμεση επαφή και με τους δύο γονείς του, καθώς και το δικαίωμα να αναθρέφεται σύμφωνα με την κουλτούρα των γονιών του και να έχει το δικαίωμα να μαθαίνει τη γλώσσα και των δύο γονιών. Τα δικαιώματα αυτά παραβιάζονται επανειλημμένα από τη γερμανική υπηρεσία παιδικής και νεανικής πρόνοιας, το όσον αφορά τα παιδιά των οποίων ο ένας γονιός είναι αλλοδαπός. Σε περιπτώσεις διαζυγίου, το χρησιμοποιεί κάθε δυνατή μέθοδο για να στερήσει από τον μη γερμανό γονέα τα γονεϊκά του δικαιώματα. Τα παιδιά στερούνται το δικαίωμά τους να μάθουν τη γλώσσα του δεύτερου γονέα, και απαγορεύεται να συζητούν σε γλώσσα άλλη από τη γερμανική κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων συναντήσεων. Τα επίσημα έγγραφα ορίζουν ότι είναι επιζήμιο για τα παιδιά να είναι δίγλωσσα. Περισσότερες από 250 καταγγελίες κατά των δράσεων της εν λόγω υπηρεσίας έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή Αναφορών. Παρά το γεγονός ότι πριν από έναν χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι οι πράξεις του γερμανικού παραβιάζουν το άρθρο 12 της Συνθήκης ΕΕ, το οποίο απαγορεύει κάθε μορφή διάκρισης, το γερμανικό κράτος γίνεται ολοένα πιο αυστηρό στις πρακτικές του που εισάγουν διακρίσεις εναντίον των παιδιών αλλοδαπών και αυτό είναι πραγματικά σκανδαλώδες. Εύχομαι ότι εφόσον η παρούσα έκθεση αποτελεί τη φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα βοηθήσει να εξαλειφθούν οι διακρίσεις που παρατηρούνται στον τομέα αυτόν."@el10
"Mr President, as an MEP who for some years now has been involved in protecting the rights of children, I am very pleased to accept the report of Mrs Angelilli concerning the creation of a unified EU strategy on the rights of the child. Violations of children’s rights, violence against children, the trade in children for illegal adoptions, prostitution, illegal work or for begging on the streets: these continue to be an enormous problem for the EU. Every strategy concerning children’s rights should be based on the values and principles contained in the UN Convention, particularly as regards protection against all forms of discrimination. Every child must have a guaranteed right to have continuous and direct contact with both parents, as well as the right to be brought up in the parents’ culture and the right to learn the language of both parents. These rights are repeatedly violated by the German Office for Children and Young People, the as regards children one of whose parents is foreign. In cases of divorce, the uses any method to deprive the parent who is not German of their parental rights. Children are deprived of their right to learn the language of the second parent, and it is forbidden to have conversations in languages other than German during meetings that have been arranged. Official documents state that it is harmful for children to be bilingual. Over 250 complaints against the actions of this office have been filed with the Committee on Petitions. Despite the fact that a year ago the European Commission stated that the actions of the German violate Article 12 of the EU Treaty, which bans all discrimination, the German state has become even stricter in its discriminatory practices against children of foreigners and this is an absolute scandal. I hope that since this report is the voice of the European Parliament, this will help to remove the discrimination that is found in this area."@en4
"Señor Presidente, en calidad de diputado al Parlamento Europeo que ha participado en la protección de los derechos de la infancia desde hace algunos años, me complace recibir el informe de la señora Angelilli relativo a la creación de una estrategia unificada de la UE sobre los derechos de la infancia. La violación de los derechos de los niños, la violencia contra los niños, la trata de niños para adopciones ilegales, la prostitución, el trabajo ilegal y la mendicidad en las calles siguen representando problemas enormes para la UE. Cualquier estrategia sobre los derechos de la infancia debería basarse en los valores y principios contenidos en la Convención de las Naciones Unidas, especialmente en lo que respecta a la protección contra todas las formas de discriminación. Todos los niños deben tener el derecho garantizado a mantener contacto continuo y directo con ambos padres, así como el derecho a ser educados en la cultura de los padres y a aprender los idiomas de ambos. El servicio social de menores alemán ( ) contraviene habitualmente los derechos de los niños cuyo padre o madre es extranjero. En los casos de divorcio, el emplea todos los medios a su alcance para privar de sus derechos parentales al padre que no es alemán. A los niños se les priva del derecho a aprender el idioma de uno de sus progenitores, y se les prohíbe mantener conversaciones en idiomas diferentes del alemán durante las visitas acordadas. Los documentos oficiales indican que el bilingüismo es perjudicial para los niños. La Comisión de Peticiones ha registrado más de 250 reclamaciones contra las actuaciones de dicho servicio. A pesar de que hace un año la Comisión Europea declaró que las actuaciones del alemán contravienen el artículo 12 del Tratado de la UE, que prohíbe todos los tipos de discriminación, el Estado alemán ha endurecido sus prácticas discriminatorias contra los hijos de extranjeros, lo que constituye un verdadero escándalo. Espero que este informe, que representa la voz del Parlamento Europeo, ayude a eliminar la discriminación a este respecto."@es21
"Härra president, parlamendiliikmena, kes on tänaseks mõned aastad olnud kaasatud laste õiguste kaitsmisse, on mul väga hea meel võtta vastu proua Agnelilli raport ühise ELi strateegia loomise kohta lapse õiguste alal. Laste õiguste rikkumine, lastevastane vägivald, laste müümine ebaseadusliku adopteerimise eesmärgil, prostitutsioon, ebaseaduslik töötamine või tänavatel kerjamine: need on jätkuvalt tohutuks probleemiks ELis. Iga laste õigusi puudutav strateegia peaks põhinema ÜRO konventsioonis sisalduvatel väärtustel ja põhimõtetel, eriti mis puutub igasuguse diskrimineerimise eest kaitsmist. Igal lapsel peab olema tagatud õigus omada pidevat ja otsest kontakti mõlema vanemaga, samuti õigus kasvada üles vanemate kultuuriruumis ja õigus õppida mõlema vanema emakeelt. Saksamaa laste ja noorsoo amet rikub neid õigusi korduvalt nende laste puhul, kelle üks vanematest on välismaalane. Lahutuse korral kasutab iga meetodit jätmaks mittesakslasest vanemat oma vanemaõigustest ilma. Lastelt võetakse õigus õppida teise vanema emakeelt ja korraldatud kokkusaamistel on keelatud vestelda mõnes muus keeles peale saksa keele. Ametlikud dokumendid väidavad, et lapsele on kahjulik olla kahekeelne. Selle ameti tegevuse vastu on petitsioonikomisjonile esitatud üle 250 kaebuse. Vaatamata tõsiasjale, et aasta tagasi kinnitas Euroopa Komisjon, et Saksa rikub ELi asutamislepingu artiklit 12, mis keelab igasuguse diskrimineerimise, on Saksa riik muutunud veelgi rangemaks oma välismaalaste laste vastases diskrimineerivas tegevuses ja see on täiesti skandaalne. Ma loodan, et kuna see raport on Euroopa Parlamendi hääleks, aitab see kõrvaldada sellealase diskrimineerimise."@et5
"Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin jäsenenä, joka on joitakin vuosi osallistunut lasten oikeuksien suojeluun, hyväksyn erittäin mielelläni jäsen Angelillin mietinnön yhtenevän lasten oikeuksia koskevan EU:n strategian luomisesta. Lasten oikeuksien loukkaaminen, lapsiin kohdistuva väkivalta, lapsikauppa laittomia adoptioita, prostituutiota, laitonta työskentelyä tai kaduilla kerjäämistä varten ovat edelleen valtava ongelma EU:ssa. Kaikkien lasten oikeuksia koskevien strategioiden pitäisi perustua YK:n yleissopimuksen arvoihin ja periaatteisiin varsinkin koskien kaikenlaista syrjinnän estämistä. Jokaisella lapsella on oltava taattu oikeus jatkuvaan ja suoraan yhteyteen kumpaankin vanhempaan sekä oikeus kasvaa vanhempien kulttuurissa ja oikeus oppia kummankin vanhemman kieli. Saksan lasten ja nuorten virasto rikkoo näitä oikeuksia jatkuvasti, kun on kyse lapsista, joiden toinen vanhempi on ulkomaalainen. Avioerotapauksissa pyrkii kaikin tavoin riistämään vanhemman oikeudet niiltä vanhemmilta, jotka eivät ole saksalaisia. Lapsilta riistetään oikeus oppia toisen vanhemman kieli, ja järjestetyissä tapaamissa on kiellettyä keskustella muilla kielillä kuin saksaksi. Virallisissa asiakirjoissa todetaan, että kaksikielisyys on lapsille vahingollista. Vetoomusvaliokunnalle on jätetty yli 250 valitusta tämän viraston toimista. Siitä huolimatta, että Euroopan komissio totesi vuosi sitten, että Saksan toimet ovat EY:n perustamissopimuksen kaiken syrjinnän kieltävän 12 artiklan vastaisia, Saksan valtiosta on tullut jopa tiukempi ulkomaalaisten lapsia syrjivissä käytännöissään, mikä on todellinen häväistysjuttu. Toivon, että tämä mietintö auttaa poistamaan syrjinnän tältä alueelta, koska se on Euroopan parlamentin ääni."@fi7
"Monsieur le Président, en tant que député européen depuis quelques années impliqué dans la protection des droits de l’enfant, je suis ravi d’accepter le rapport de M Angelilli concernant la création d’une stratégie européenne unique pour les droits de l’enfant. Les violations des droits de l’enfant, la violence à l’égard des enfants, le commerce d’enfants en vue d’adoptions illégales, de prostitution, de travail illégal ou de mendicité en rue: ces phénomènes continuent d’être un problème énorme pour l’UE. Chaque stratégie concernant les droits de l’enfant devrait être basée sur les valeurs et principes contenus dans la convention de l’ONU, particulièrement pour ce qui est de la protection contre toutes les formes de discriminations. Tout enfant doit avoir le droit garanti à des contacts continus et directs avec ses deux parents, ainsi que le droit d’être élevé dans la culture des parents et d’apprendre la langue des deux parents. Ces droits sont constamment violés par l’office allemand des enfants et des jeunes, le pour les enfants dont un des parents est étranger. En cas de divorce, le utilise toutes les méthodes en son pouvoir pour priver le parent non allemand de ses droits parentaux. Les enfants sont privés de leur droit d’apprendre la langue du deuxième parent et il est interdit d’avoir des conversations dans une langue autre que l’allemand lors des réunions fixées. Les documents officiels stipulent qu’il est nuisible pour l’enfant d’être bilingue. Plus de 250 plaintes contre les actions de cet office ont été enregistrées par la commission des pétitions. En dépit du fait qu’il y a un an, la Commission européenne a affirmé que les actions du allemand violaient l’article 12 du traité de l’UE, qui interdit toute discrimination, l’État allemand est devenu encore plus strict dans ses pratiques discriminatoires contre les enfants d’étrangers. C’est un véritable scandale. Ce rapport étant la voix du Parlement européen, j’espère qu’il aidera à supprimer les discriminations constatées dans ce domaine."@fr8
"Elnök úr! Mint európai parlamenti képviselő, aki már jónéhány éve foglalkozik a gyermekek jogainak védelmével, nagy örömömre szolgál, hogy elfogadhatom Angelilli asszony jelentését az EU egységes gyermekjogi stratégiájáról. A gyermekek jogainak megsértése, a gyermekek elleni erőszak, az illegális örökbefogadás céljából folytatott gyermekkereskedelem, a prostitúció, az illegális munkavégzés vagy az utcai koldulás: ezek továbbra is hatalmas problémát jelentenek az EU számára. Minden gyermekjogi stratégiának az ENSZ-egyezményben megfogalmazott értékeken és elveken kell alapulnia, különösen ami a diszkrimináció valamennyi formájával szembeni védelmet illeti. Minden gyermeknek garantált joga, hogy folyamatos és közvetlen kapcsolatot tartson fenn mindkét szülőjével, csakúgy, mint az a joga, hogy a szülők kultúrája szerint neveljék és mindkét szülő nyelvét megtanulja. Ezeket a jogokat a német gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálat, a folyamatosan megsérti az olyan gyermekek esetében, ahol az egyik szülő külföldi. Válás esetén a bármilyen módszert bevet annak érdekében, hogy azt a szülőt, aki nem német, megfossza szülői jogaitól. A gyermekeket megfosztják attól a joguktól, hogy megtanulják a másik szülő nyelvét, és tilos a szervezett találkozókon a némettől eltérő nyelven beszélgetést folytatni. A hivatalos dokumentumok azt állítják, hogy a kétnyelvűség káros hatással van a gyermekekre. A Petíciós Bizottsághoz több mint 250 panasz érkezett a szolgálat eljárása ellen. Annak ellenére, hogy az Európai Bizottság egy évvel ezelőtt azt állította, hogy a német intézkedései sértik az EU-Szerződés 12. cikkét, amely a diszkrimináció minden formáját tiltja, a német állam külföldiek gyermekeivel szemben tanúsított diszkriminatív gyakorlatai tovább szigorodtak, ami abszolút botrányos. Mivel ez a jelentés az Európai Parlament hangját képviseli, remélem, hogy segít majd felszámolni az ezen a területen tapasztalt diszkriminációt."@hu11
". Signor Presidente, in quanto deputato che da alcuni anni è impegnato nella tutela dei diritti dei minori, sono molto lieto di accogliere la relazione dell’onorevole Angelilli sulla creazione di una strategia unificata dell’UE per i diritti dei minori. La violazione dei diritti dei minori, la violenza sui bambini, il loro commercio per le adozioni illegittime, la prostituzione, il lavoro illegale o l’elemosina per le strade: tutti questi fenomeni continuano a rappresentare enormi problemi per l’UE. Ogni strategia concernente i diritti dei minori dovrebbe essere fondata sui valori e sui principi contenuti nella Convenzione delle Nazioni Unite, soprattutto per quanto riguarda la protezione contro ogni forma di discriminazione. A ciascun bambino deve essere garantito il diritto di avere un contatto diretto e costante con entrambi i genitori, di essere cresciuto nella loro cultura e di apprendere la lingua di entrambi. Tali diritti sono stati ripetutamente violati dallo il servizio tedesco che si occupa di fornire assistenza ai minorenni, nel caso di minori di cui uno dei genitori è straniero. Nei casi di divorzio, lo usa qualsiasi metodo per privare dei diritti parentali il genitore che non è tedesco. I bambini sono privati del loro diritto di imparare la lingua del secondo genitore, ed è vietato tenere conversazioni in lingue diverse dal tedesco durante gli incontri stabiliti. I documenti ufficiali specificano che è pericoloso per i bambini essere bilingui. Alla commissione per le petizioni sono pervenute oltre 250 denunce contro le attività di questo servizio. Malgrado un anno fa la Commissione europea avesse dichiarato che le azioni dello tedesco violano l’articolo 12 del Trattato UE, che vieta ogni sorta di discriminazione, lo Stato tedesco è diventato perfino più rigido nelle sue pratiche discriminatorie contro i figli degli stranieri ed è un’assoluta vergogna. Mi auguro che, poiché questa relazione rappresenta la voce del Parlamento europeo, contribuisca a eliminare le discriminazioni osservate in questo settore."@it12
"Pone Pirmininke, kaip Europos Parlamento narys, kuris jau kelis metus dalyvauja vaikų teisių apsaugos veikloje, aš labai džiaugiuosi, galėdamas pritarti R. Angelilli pranešimui dėl bendros ES vaiko teisių strategijos sukūrimo. Vaiko teisių pažeidimai, smurtas prieš vaikus ir prekyba vaikais neteisėto įvaikinimo, prostitucijos, neteisėto darbo ar prašymo išmaldos gatvėje tikslais vis dar yra ES. vis dar yra labai didelė problema. Kiekviena su vaikų teisėmis susijusi strategija turėtų būti pagrįsta JT konvencijoje nustatytomis vertybėmis ir principais, ypač apsaugos nuo bet kokios diskriminacijos požiūriu. Kiekvienam vaikui turi būti užtikrinta teisė nuolat ir tiesiogiai bendrauti su abiem tėvais, taip pat teisė būti auginamam pagal tėvų kultūrą ir teisė mokytis abiejų tėvų kalbos. Šias teises nuolat pažeidžia Vokietijos vaikų ir jaunimo biuras kalbant apie vaikus, kurių vienas tėvų yra užsienietis. Skyrybų atveju visomis priemonėmis siekia atimti iš tėvo ne Vokietijos piliečio tėvystės teises. Neįgyvendinama vaikų teisė mokytis kito iš tėvų kalbos ir rengiamuose susitikimuose draudžiama kalbėtis kitaip, nei vokiškai. Oficialiuose dokumentuose teigiama, kad dvikalbystė vaikams žalinga. Peticijų komitete užregistruota daugiau, nei 250 skundų dėl šio biuro veiklos. Nepaisant to, kad prieš metus Europos Komisija pažymėjo, kad Vokietijos biuro veiksmai pažeidžia ES sutarties 12 straipsnį, kuriuo draudžiama bet kokia diskriminacija, Vokietijos valstybė prieš užsieniečių vaikus dar griežčiau taiko diskriminuojančią praktiką; tai visiškas skandalas. Tikiuosi, kad, kadangi šis pranešimas yra Europos Parlamento nuomonė, tai padės minėtoje srityje padės pašalinti diskriminaciją."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Kā Eiropas Parlamenta deputāts, kurš tagad jau vairākus gadus ir saistīts ar bērnu tiesību aizsardzību, es ar prieku pieņemu kundzes ziņojumu par vienotas ES bērnu tiesību stratēģijas izveidi Bērnu tiesību pārkāpumi, vardarbība pret bērniem, bērnu tirgošana nelikumīgai adopcijai, prostitūcija, nelegāls darbs vai ubagošana ielās – tās joprojām ir ārkārtīgi lielas problēmas ES. Katras bērnu tiesību stratēģijas pamatā ir jābūt ANO konvencijā ietvertajām vērtībām un principiem, it īpaši attiecībā uz aizsardzību pret visu veidu diskrimināciju. Katram bērnam ir jābūt garantētām tiesībām un pastāvīgu un tiešu saskarsmi ar abiem vecākiem un arī tiesībām tikt audzinātam vecāku kultūrā un mācīties abu vecāku valodu. Šīs tiesības pastāvīgi pārkāpj Vācijas Bērnu un jauniešu birojs attiecībā uz bērniem, kuru vecāki ir ārzemnieki. Šķiršanās gadījumos izmanto jebkurus paņēmienus, lai atņemtu vecāku tiesības tam no vecākiem, kurš nav vācietis. Bērniem atņem tiesības mācīties otra vecāka valodu, un organizēto tikšanos laikā ir aizliegtas sarunas kādā citā valodā, izņemot vācu valodu. Oficiāli dokumenti apgalvo, ka bērnam ir kaitīgi būt divvalodīgam. Lūgumrakstu komitejā ir reģistrētas vairāk nekā 250 sūdzības par šī biroja darbību. Neraugoties uz to, ka pirms gada Eiropas Komisija konstatēja, ka pārkāpj ES līguma 12. pantu, kas aizliedz visu veidu diskrimināciju, Vācijas valsts ir kļuvusi pat vēl stingrāka, pielietojot šīs diskriminējošās metodes pret ārzemnieku bērniem, un tas ir pilnīgs skandāls. Es ceru, ka, tā kā šis ziņojums ir Eiropas Parlamenta balss, tas palīdzēs novērst šajā jomā sastopamo diskrimināciju."@lv13
"Panie Przewodniczący! Jako poseł zajmujący się od kilku lat obroną praw dzieci z zadowoleniem przyjmuję sprawozdanie pani Angelilli dotyczące stworzenia jednolitej strategii Unii na rzecz praw dziecka. Naruszanie praw dzieci, przemoc wobec nich, handel dziećmi dla celów nielegalnej adopcji, prostytucji, nielegalnej pracy czy żebrania na ulicy stanowi wciąż wielki problem Unii. Wszelkie strategie dotyczące praw dziecka powinny być oparte na wartościach i zasadach zapisanych w konwencji ONZ, zwłaszcza na ochronie przed wszelkimi formami dyskryminacji. Każde dziecko musi mieć zagwarantowane prawo do utrzymywania stałego i bezpośredniego kontaktu z obojgiem rodziców, a także prawo do wychowania w kulturze rodziców oraz prawo do nauki języka obojga rodziców. Te prawa są nagminnie łamane przez niemiecki Urząd ds. Dzieci i Młodzieży w stosunku do dzieci, których jeden z rodziców jest obcokrajowcem. W przypadku rozwodu doprowadza wszelkimi sposobami do pozbawienia praw rodzicielskich rodzica, który nie jest Niemcem. Dzieciom odbiera się prawo do nauki języka drugiego rodzica, zabrania się rozmowy podczas wyznaczonych widzeń w języku innym niż niemiecki. W oficjalnych pismach stwierdza się, że dwujęzyczność jest dla dzieci szkodliwa. W samej tylko Komisji Petycji jest złożonych ponad 250 skarg na działalność tego urzędu. Pomimo iż rok temu Komisja Europejska stwierdziła, iż działania niemieckiego łamią artykuł 12 traktatu wspólnotowego, który zakazuje wszelkiej dyskryminacji, to państwo niemieckie jeszcze bardziej zaostrzyło praktyki dyskryminujące dzieci obcokrajowców i to jest oczywisty skandal. Mam nadzieję, że to sprawozdanie będące głosem Parlamentu Europejskiego pomoże znieść panującą w tym względzie dyskryminację."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, aangezien ik me als Parlementslid al enkele jaren inzet voor de bescherming van de rechten van het kind, ben ik bijzonder ingenomen met het verslag van mevrouw Angelilli over de creatie van een uniforme EU-strategie voor de rechten van het kind. Schendingen van de rechten van het kind, geweld tegen kinderen, de handel in kinderen met het oog op illegale adoptie, prostitutie, illegale arbeid en bedelen op straat vormen nog steeds een enorm probleem in de Europese Unie. Elke strategie voor de rechten van het kind zou gebaseerd moeten zijn op de waarden en beginselen die zijn opgenomen in de VN-Conventie over de rechten van het kind, in het bijzonder wat betreft hun bescherming tegen elke vorm van discriminatie. Ieder kind heeft het recht om regelmatige en rechtstreekse contacten met zijn beide ouders te onderhouden, om in de cultuur van zijn ouders opgevoed te worden en de taal van beide ouders te leren. Deze rechten worden voortdurend met de voeten getreden door het het Duitse bureau voor jeugd- en jongerenzaken, in het geval van kinderen van wie een van de ouders buitenlands is. Bij echtscheidingen probeert het op alle mogelijke manieren om de niet-Duitse ouder uit de ouderlijke macht te ontzetten. Kinderen hebben het recht niet om de taal van hun tweede ouder te leren en tijdens de vastgelegde bezoeken is het verboden om een andere taal dan het Duits te spreken. In officiële documenten staat te lezen dat tweetaligheid nadelig is voor kinderen. Bij de Commissie verzoekschriften zijn er meer dan 250 klachten ingediend tegen het optreden van dit bureau. Ondanks het feit dat de Europese Commissie een jaar geleden tot het besluit kwam dat de maatregelen van het Duitse indruisen tegen artikel 12 van het Verdrag van de Europese Unie, waarin elke vorm van discriminatie wordt verboden, heeft de Duitse staat de discriminerende praktijken ten aanzien van kinderen van buitenlanders zelfs nog verscherpt. Dit is ronduit schandalig. Ik hoop dat dit verslag, dat de stem van het Europees Parlement laat horen, mee een einde zal maken aan de discriminatie die op dit gebied bestaat."@nl3
"Senhor Presidente, enquanto deputado do Parlamento Europeu envolvido, há vários anos, na protecção dos direitos das crianças, é com muito agrado que acolho o relatório da senhora deputada Angelilli, relativo à criação de uma estratégia unificada da UE em matéria de direitos da criança. Violações dos direitos das crianças, violência contra crianças e tráfico de crianças para adopções ilegais, prostituição, trabalho ilegal ou mendicidade nas ruas: estas chagas continuam a constituir um enorme problema para a UE. Qualquer estratégia respeitante aos direitos das crianças deve basear-se nos valores e princípios consagrados na Convenção das Nações Unidas, nomeadamente no que toca à protecção contra todas as formas de discriminação. Todas as crianças têm de ter garantido o direito ao contacto contínuo e directo com ambos os pais, assim como o direito a serem educadas na cultura dos pais e a aprenderem a língua de ambos. Estes direitos são repetidamente violados pelo Gabinete para a Infância e a Juventude da Alemanha, o nos casos em que um dos pais é estrangeiro. Nos casos de divórcio, o emprega todos os métodos para despojar o progenitor estrangeiro dos seus direitos parentais. As crianças são destituídas do seu direito de aprender a língua do segundo progenitor e é proibido conversar noutras línguas que não o alemão nas reuniões marcadas. Os documentos oficiais declaram o bilinguismo das crianças como prejudicial. A Comissão das Petições recebeu mais de 250 queixas contra as acções deste gabinete. Apesar de, há um ano, a Comissão Europeia ter declarado que as acções do alemão violam o artigo 12.º do Tratado da UE, que proíbe qualquer forma de discriminação, o Estado alemão apertou ainda mais as suas práticas discriminatórias contra filhos de estrangeiros, situação que representa um absoluto escândalo. Espero que este relatório, tido como a voz do Parlamento Europeu, ajude a pôr termo à discriminação existente neste domínio."@pt17
"Panie Przewodniczący! Jako poseł zajmujący się od kilku lat obroną praw dzieci z zadowoleniem przyjmuję sprawozdanie pani Angelilli dotyczące stworzenia jednolitej strategii Unii na rzecz praw dziecka. Naruszanie praw dzieci, przemoc wobec nich, handel dziećmi dla celów nielegalnej adopcji, prostytucji, nielegalnej pracy czy żebrania na ulicy stanowi wciąż wielki problem Unii. Wszelkie strategie dotyczące praw dziecka powinny być oparte na wartościach i zasadach zapisanych w konwencji ONZ, zwłaszcza na ochronie przed wszelkimi formami dyskryminacji. Każde dziecko musi mieć zagwarantowane prawo do utrzymywania stałego i bezpośredniego kontaktu z obojgiem rodziców, a także prawo do wychowania w kulturze rodziców oraz prawo do nauki języka obojga rodziców. Te prawa są nagminnie łamane przez niemiecki Urząd ds. Dzieci i Młodzieży w stosunku do dzieci, których jeden z rodziców jest obcokrajowcem. W przypadku rozwodu doprowadza wszelkimi sposobami do pozbawienia praw rodzicielskich rodzica, który nie jest Niemcem. Dzieciom odbiera się prawo do nauki języka drugiego rodzica, zabrania się rozmowy podczas wyznaczonych widzeń w języku innym niż niemiecki. W oficjalnych pismach stwierdza się, że dwujęzyczność jest dla dzieci szkodliwa. W samej tylko Komisji Petycji jest złożonych ponad 250 skarg na działalność tego urzędu. Pomimo iż rok temu Komisja Europejska stwierdziła, iż działania niemieckiego łamią artykuł 12 traktatu wspólnotowego, który zakazuje wszelkiej dyskryminacji, to państwo niemieckie jeszcze bardziej zaostrzyło praktyki dyskryminujące dzieci obcokrajowców i to jest oczywisty skandal. Mam nadzieję, że to sprawozdanie będące głosem Parlamentu Europejskiego pomoże znieść panującą w tym względzie dyskryminację."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, ako poslanca EP, ktorý sa niekoľko rokov zapája do ochrany práv detí, ma veľmi teší, že môžem prijať správu pani Angelilli týkajúcu sa vytvorenia jednotnej európskej stratégie v oblasti práv dieťaťa. Porušovanie práv detí, násilie na deťoch, obchodovanie s deťmi v rámci nezákonných adopcií, prostitúcia, nezákonná práca alebo žobranie na uliciach: tieto oblasti naďalej predstavujú obrovský problém pre EÚ. Každá stratégia týkajúca sa práv dieťaťa by sa mala opierať o hodnoty a zásady obsiahnuté v Dohovore OSN, a to najmä pokiaľ ide o ochranu proti všetkým formám diskriminácie. Každé dieťa musí mať zaručené právo na neustály a priamy kontakt s oboma rodičmi, ako aj právo na výchovu v kultúrnom prostredí rodičov a právo na osvojenie si jazykov oboch rodičov. Nemecký úrad pre deti a mladých ľudí tieto práva opakovane porušuje pokiaľ ide o deti, ktorých jeden z rodičov je cudzinec. V prípadoch rozvodov použije akýkoľvek spôsob, aby rodiča, ktorý nie je Nemec, pripravil o jeho rodičovské práva. Deti sú pripravené o svoje právo naučiť sa jazyk druhého rodiča a počas dohodnutých stretnutí je zakázané hovoriť v inom jazyku ako je nemčina. Úradné dokumenty uvádzajú, že bilingválnosť deťom škodí. Výbor pre petície prijal viac než 250 sťažností na konanie tohto úradu. Napriek tomu, že pred rokom Európska komisia prehlásila, že konanie nemeckého úradu porušuje článok 12 Zmluvy o EÚ, ktorý zakazuje akúkoľvek diskrimináciu, Nemecko ešte sprísnilo svoje diskriminačné postupy voči deťom cudzincov. To je absolútny škandál. Dúfam, že táto správa ako hlas Európskeho parlamentu pomôže odstrániť diskrimináciu, ktorá sa v tejto oblasti vyskytuje."@sk19
". Gospod predsednik, kot poslanec Evropskega parlamenta se že več let ukvarjam z varstvom otrokovih pravic, zato z velikim veseljem sprejemam poročilo gospe Angelilli o določitvi enotne strategije EU o otrokovih pravicah. Kršitve otrokovih pravic, nasilje nad otroki, trgovina z otroki za nezakonite posvojitve, prostitucijo, nezakonito delo ali beračenje na ulici ostajajo strahotne težave za EU. Vsaka strategija o otrokovih pravicah mora temeljiti na vrednotah in načelih iz konvencije ZN, zlasti glede varstva pred vsemi oblikami diskriminacije. Vsak otrok mora imeti pravico do stalnega in neposrednega stika z obema od staršev, pravico do vzgoje v kulturi staršev in pravico, da se uči jezik obeh staršev. Te pravice je večkrat kršil nemški urad za otroke in mladino Jugendamt v primeru otrok, katerih eden od staršev je tujec. V primeru razveze Jugendamt poskuša na vse načine, da bi bile staršu, ki ni Nemec, odvzete starševske pravice. Otroci nimajo pravice, da bi se učili jezik drugega od staršev, in med dogovorjenimi srečanji so pogovori v jezikih, ki niso nemščina, prepovedani. V uradnih dokumentih je navedeno, da je dvojezičnost nevarna za otroke. Pri odboru za peticije je bilo vloženih več kot 250 pritožb zoper ukrepe tega urada. Čeprav je Evropska komisija pred enim letom izjavila, da ukrepi nemškega urada pomenijo kršitev člena 12 Pogodbe EU, ki prepoveduje vse oblike diskriminacije, nemška država še bolj dosledno izvaja diskriminacijo nad otroki tujcev, kar je popolna sramota. Ker to poročilo izraža stališče Evropskega parlamenta, upam, da bo pomagalo odpraviti diskriminacijo na tem področju."@sl20
". Herr talman! I egenskap av parlamentsledamot som sedan några år tillbaka har arbetat med att skydda barnens rättigheter gläder det mig mycket att godkänna Roberta Angelillis betänkande om upprättandet av en gemensam EU-strategi för barnets rättigheter. Brott mot barns rättigheter, våld mot barn, handel med barn för illegal adoption, prostitution, illegalt arbete eller tiggande på gatorna: Dessa företeelser fortsätter att vara ett enormt problem i EU. Alla strategier som har att göra med barns rättigheter bör baseras på de värderingar och principer som ingår i FN-konventionen, i synnerhet när det gäller skydd mot alla former av diskriminering. Alla barn måste garanteras rätten till kontinuerlig och direkt kontakt med båda föräldrarna, liksom rätten att växa upp i föräldrarnas kultur och att lära sig båda föräldrarnas språk. Dessa rättigheter har upprepade gånger kränkts av den tyska barnavårdsnämnden i fråga om barn som har en utländsk förälder. I skilsmässofall använder alla möjliga metoder för att ta ifrån den förälder som inte är tysk dennes umgängesrätt. Barn berövas rätten att lära sig den andra förälderns modersmål och förbjuds att föra samtal på andra språk än tyska under möten som arrangerats. Det står i officiella dokument att det är skadligt för barn att vara tvåspråkiga. Det har lämnats in över 250 klagomål mot denna myndighet till utskottet för framställningar. Trots att Europeiska kommissionen för ett år sedan fastslog att tyska agerande bryter mot artikel 12 i EU-fördraget, enligt vilken all diskriminering är förbjuden, har den tyska staten blivit ännu striktare i sitt diskriminerande agerande mot barn till utländska föräldrar, och detta är verkligen en skandal. Jag hoppas att detta betänkande kommer att bidra till att avlägsna den diskriminering som sker på detta område, eftersom betänkandet utgör Europaparlamentets röst."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Jugendamt"18,5,15,1,1,19,14,16,11,22,7,3,10,13,4,21,17,12,8
"Jugendamts"22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph