Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-177"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.24.2-177"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Austatud härra volinik, president, head kolleegid! Mul on hea meel selle üle, et Euroopa Parlament on jõudnud Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia aruteluni, sest laste õigusi toetav poliitika moodustab homse ühiskonna aluse. Sellest, millised on tulevaste lapsevanemate väärtushinnangud ja toimetulek, sõltub ühiskonna ja riigi käekäik. Ma tänan raportööri nii kõikehõlmava dokumendi ettevalmistamise eest. On ratsionaalne, et Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia väljatöötamisel on aluseks võetud ka ÜRO lapse õiguste konventsioonis ja selle lisaprotokollides kajastatud põhimõtted. Aga selleks, et Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia oleks tulemuslikum ja rakendatav ühiselt kõigis 27 liikmesriigis, tuleks selles konkreetsemalt ette näha rakendusmeetmeid, mille käivitamist toetataks lisaks liikmesriikidele ka Euroopa Liidu vahenditest. Strateegia on kõikehõlmav, kõigil peatuda ei võimalda mul aeg. Omalt poolt tooksin ühe positiivse, igati toimiva algatusena ära Euroopa Liidu lapse õiguste strateegias toodud soovituse võtta kogu Euroopa Liidus kasutusele laste abiliini telefoninumber, mille taolist laste abiliini oleme meie Eestis praktiseerinud nüüd juba kolm aastat ja – kinnitan teile – see toimib edukalt. Tahaksin juhtida tähelepanu kahele olulisele sihtgrupile, kelle õiguste tagamisele, arvan, peaksime enam keskenduma. Esiteks, selliseks sihtgrupiks oleksid puuetega lapsed. Leian, et meie lapse õiguste strateegias tuleks rohkem tähelepanu pöörata puuetega laste õiguste tagamisele, et ka neil oleks sarnaselt teiste sihtgruppidega reaalselt tagatud võimalused – ja võrdsed võimalused – aktiivselt ühiskonnaelus osalemiseks. Teise sihtgrupina tahaksin rõhutada vanemliku hoolitsuseta laste õiguste tagamise temaatikat. Kahtlemata on kõigil lastel õigus perekonnale. Kahjuks ei ole täna aga mitte kõigil meie lastel võimalik üles kasvada perekonna keskel, nad elavad lastekodus. Lastekodust välja astuvatele lastele, s.t 18–19aastastele, kes juriidiliselt on küll täiskasvanud, kuid sotsiaalselt seda mitte, ei ole me oma dokumentides küllaldast tähelepanu pööranud ja seda tuleks meil hakata tegema."@et5
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové jsem ráda, že si Evropský parlament konečně našel čas na debatu o strategii Evropské unie o právech dítěte, jelikož politika podporující zájmy dítěte bude vytvářet základní principy budoucí společnosti. Blaho společnosti a státu záleží na hodnotách a na metodách, které budou budoucí rodiče uplatňovat. Mé díky patří paní zpravodajkyni za to, že připravila tak srozumitelný dokument. Je vhodné, aby zásady Úmluvy OSN o právech dítěte a doplňující dokumenty byly použity jako základ pro další rozvoj strategie EU o právech dítěte. Jelikož je ale třeba, aby byla tato strategie účinná a aby bylo možné ji uplatňovat ve všech 27 členských státech, musí obsahovat přesnější ustanovení týkající se provádění opatření, na jejichž zavádění se budou podílet zdroje členských států i Evropské unie. Strategie je srozumitelná a já nemám dost času, abych mohla promluvit o všech hlediscích. Chtěla bych vyzdvihnout jen jednu pozitivní iniciativu, která je účinná ve všech směrech, a tou je doporučení, aby byla v rámci této evropské strategie vytvořena společná celoevropská linka bezpečí. V Estonsku již podobná linka funguje tři roky a mohu vám potvrdit, že funguje výborně. Chtěla bych vaši pozornost obrátit ke dvěma důležitým cílovým skupinám, ochranou jejichž práv bychom se měli zabývat především. První z těchto cílových skupin jsou děti se zdravotním postižením. Jsem hluboce přesvědčená, že v naší strategii o právech dítěte by měla být věnována větší pozornost dohlížení na práva dětí se zdravotním postižením, aby jim byla stejně jako ostatním cílovým skupinám zajištěna množnost, rovnocenná možnost, aktivně se zapojit do života společnosti. Druhou oblastí, kterou bych ráda vyzdvihla, je zajištění práv dětem, o které se rodiče nestarají. Všechny děti mají nesporně právo na rodinu. Bohužel dnes není možné, aby všechny děti vyrůstaly v rodinném kruhu, a některé tudíž musí žít v dětských domovech. Nevěnovali jsme dost času evidenci dětí, kteří v 18 nebo v 19 letech opustily dětský domov: právně se z nich už stali dospělí lidé, v rámci společnosti tomu tak zatím není. Tomuto tématu je zapotřebí se začít věnovat."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Det glæder mig, at Europa-Parlamentet endelig er nået frem til denne debat om en EU-strategi for børns rettigheder, for en politik, der fremmer børns rettigheder, vil være grundlaget for morgendagens samfund. Samfundets og statens trivsel afhænger af de værdier og metoder, som fremtidige forældre bruger. Jeg takker ordføreren for den omfattende betænkning. Det er helt berettiget, at principperne i FN's konvention om barnets rettigheder og dens fakultative protokoller er blevet anvendt som grundlag for udviklingen af en EU-strategi for børns rettigheder. Hvis denne strategi skal være mere virkningsfuld og anvendelig i samtlige 27 medlemsstater, må den dog indeholde mere specifikke bestemmelser om gennemførelsesforanstaltninger, hvis anvendelse understøttes med både medlemsstaternes og EU's ressourcer. Strategien er omfattende, og jeg har ikke tid til at tale om alle aspekter af den. Jeg vil nøjes med at fremhæve et positivt initiativ, som er effektivt i alle henseender, nemlig henstillingen i EU-strategien for børns rettigheder til at indføre en rådgivningstelefon for børn i hele EU. Sådan en har vi haft i Estland i tre år, og jeg kan forsikre Dem for, at den fungerer godt. Jeg vil gøre opmærksom på to vigtige målgrupper, hvis rettigheder vi efter min opfattelse bør være mere opmærksomme på. Den første målgruppe er handicappede børn. Jeg mener, at der i strategien for børns rettigheder bør lægges større vægt på at beskytte handicappede børns rettigheder, og at de på linje med andre målgrupper bør have virkelige garanterede muligheder, lige muligheder, for at indgå aktivt i samfundslivet. Den anden målgruppe er børn, som ikke opdrages af deres egne forældre. Deres rettigheder skal også garanteres. Alle børn har naturligvis ret til en familie. Desværre kan ikke alle børn i dag vokse op i familiens skød, og de bor på børnehjem. I vores dokumentation har vi ikke været tilstrækkeligt opmærksomme på børn, som har forladt børnehjem i 18-19-års-alderen. De er juridisk set voksne, selv om de socialt set ikke er det. Det er et område, som vi bør være mere opmærksomme på."@da2
". Herr Präsident, Herr Kommissar, sehr geehrte Damen und Herren! Ich freue mich, dass die Aussprache über die EU-Kinderrechtsstrategie endlich auf der Tagesordnung des Europäischen Parlaments steht, denn eine Politik, die Kinderrechte fördert, legt das Fundament der Gesellschaft von morgen. Das Wohlergehen der Gesellschaft und des Staates hängt von den Werten und Prinzipien der künftigen Eltern ab. Mein Dank gilt der Berichterstatterin für die Konzipierung eines derart umfassenden Papiers. Es ist richtig, dass die in dem UNO-Übereinkommen über die Rechte des Kindes und in den Zusatzprotokollen zu diesem Übereinkommen verankerten Prinzipien als Grundlage für die Erarbeitung einer EU-Kinderrechtsstrategie dienten. Allerdings muss diese Strategie wirkungsvoller und in allen 27 Mitgliedstaaten anwendbar sein, sie muss genauere Bestimmungen zur Durchführung von Maßnahmen enthalten, deren Umsetzung sowohl mit Mitteln der Mitgliedstaaten als auch der Europäischen Union gefördert wird. Die Strategie ist inhaltsreich, und ich habe nicht die Zeit, auf jeden einzelnen Aspekt einzugehen. Herausstellen möchte ich nur eine positive Initiative, die aber in jeder Hinsicht wirksam ist, nämlich die Empfehlung in der EU-Kinderrechtsstrategie zur Einrichtung einer Notrufnummer für Kinder in der gesamten Europäischen Union. Bei uns in Estland gibt es jetzt seit drei Jahren eine solche Nummer für Kinder, und ich kann Ihnen versichern, dass sie gut funktioniert. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf zwei Zielgruppen lenken, da der Schutz der Rechte dieser Gruppen meiner Ansicht nach stärker im Blickpunkt unserer Überlegungen stehen sollte. Die erste Zielgruppe sind behinderte Kinder. Ich habe den Eindruck, dass wir in unserer Kinderrechtsstrategie den Schutz der Rechte von Kindern mit Behinderungen vermehrt in den Mittelpunkt rücken müssen und dass auch ihnen wie auch allen anderen Zielgruppen wirklich gesicherte Möglichkeiten und Chancengleichheit geboten werden, damit sie aktiv in das gesellschaftliche Leben einbezogen werden. Als zweiten Bereich möchte ich den Schutz der Rechte der Kinder hervorheben, deren Eltern sich nicht um sie kümmern. Alle Kinder haben zweifelsohne Anspruch auf eine Familie. Da heute nicht alle Kinder im Schoße der Familie aufwachsen können, leben manche in Kinderheimen. In unserem Papier finden Kinder, die die Kinderheime im Alter von 18 oder 19 Jahren verlassen, nicht genügend Beachtung: Rechtlich gesehen sind sie erwachsen, aus sozialer Sicht jedoch nicht. Und darauf sollten wir unser Augenmerk immer stärker richten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έφτασε επιτέλους στην παρούσα συζήτηση σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού διότι μια πολιτική που ενθαρρύνει τα δικαιώματα του παιδιού θα διαμορφώσει τα θεμέλια της αυριανής κοινωνίας. Η ευημερία της κοινωνίας και του κράτους εξαρτάται από τις αξίες και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι μέλλοντες γονείς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την κατάρτιση ενός τόσο ολοκληρωμένου εγγράφου. Είναι σωστή η χρήση των αρχών που ορίζονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και των πρόσθετων πρωτοκόλλων της ως βάση για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού. Ωστόσο, για να γίνει η στρατηγική αυτή περισσότερο αποτελεσματική και εφαρμόσιμη και στα 27 κράτη μέλη, πρέπει να περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή μέτρων η υλοποίηση των οποίων θα υποστηρίζεται μέσω πόρων τόσο των κρατών μελών όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στρατηγική είναι ολοκληρωμένη, και δεν έχω τον χρόνο να αναφερθώ σε όλες τις απόψεις της. Θα ήθελα απλώς να επισημάνω μόνο μία θετική πρωτοβουλία, η οποία όμως είναι αποτελεσματική από όλες τις απόψεις, δηλαδή τη σύσταση που περιέχεται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού για μια πανευρωπαϊκή τηλεφωνική γραμμή βοήθειας. Στη χώρα μου διαθέτουμε γραμμή βοήθειας παιδιών εδώ και τρία χρόνια και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι λειτουργεί καλά. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο σημαντικές ομάδες-στόχους, στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των οποίων θεωρώ ότι πρέπει να εστιάσουμε τις σκέψεις μας πιο σοβαρά. Η πρώτη από αυτές τις ομάδες είναι τα παιδιά με αναπηρία. Μου φαίνεται ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για τα δικαιώματα του παιδιού, η προσοχή πρέπει να εστιασθεί περισσότερο στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρία και ότι και αυτά, όπως και άλλες ομάδες-στόχοι, πρέπει να διαθέτουν πλήρως εξασφαλισμένες δυνατότητες και ίσες ευκαιρίες για να συμμετάσχουν ενεργά στη ζωή της κοινωνίας. Ο δεύτερος τομέας τον οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι εκείνος της διασφάλισης των δικαιωμάτων των παιδιών που δεν βρίσκονται υπό τη φροντίδα των γονιών τους. Όλα τα παιδιά έχουν αδιαμφισβήτητα το δικαίωμα σε μια οικογένεια. Δυστυχώς, σήμερα δεν είναι εφικτό για όλα τα παιδιά να μεγαλώσουν στους κόλπους της οικογένειάς τους, και ζουν σε ιδρύματα. Δεν έχουμε δώσει αρκετή προσοχή στα έγγραφά μας στα παιδιά που έφυγαν από ιδρύματα σε ηλικία 18 ή 19 ετών: από νομική άποψη είναι ενήλικες, αλλά όχι και από κοινωνική άποψη. Αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο πρέπει να αρχίσουμε να επικεντρώνουμε την προσοχή μας."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen. I am pleased that the European Parliament has finally reached this debate on the European Union’s strategy for children’s rights because a policy which encourages children’s rights will form the bedrock of tomorrow’s society. The well-being of society and the state depends on the values and methods used by future parents. My thanks to the rapporteur for drafting such a comprehensive document. It is appropriate that the principles set out in the UN Convention on the rights of the child and its additional protocols have been used as the basis for developing an EU strategy on the rights of the child. However, this strategy to be more effective and applicable throughout all 27 Member States, it must contain more specific provision for implementing measures whose application would be supported both by using Member States’ and European Union resources. The strategy is comprehensive, and I do not have time to go into every aspect. I would like to highlight just one positive initiative, but one which is effective in all respects, namely the recommendation in the European Union children’s rights strategy for a European Union-wide child helpline telephone number; we have had a child helpline number in Estonia for three years now and I can confirm to you that it works well. I would like to direct your attention to two important target groups, the safeguarding of whose rights I believe we should focus our thoughts on more keenly. The first of those target groups is disabled children. It strikes me that in our strategy on the rights of the child, greater attention should be focused on safeguarding disabled children’s rights; and that also they, like other target groups, should have genuinely guaranteed opportunities, equal opportunities, to be actively involved in the life of society. The second area I would like to highlight is that of guaranteeing the rights of children who are not cared for by their parents. All children unquestionably have the right to a family. Unfortunately today it is not possible for all children to grow up in the bosom of the family, and they live in children’s homes. We have not paid sufficient attention in our documentation to children who have left children’s homes at about 18 or 19 years of age: legally they are adults, although in social terms they are not; this is an area which we should begin to focus some attention."@en4
"Señor Presidente, Comisario, señoras y señores. Me complace que el Parlamento Europeo celebre finalmente este debate sobre la estrategia de la Unión Europea en relación con los derechos de la infancia, ya que una política que fomenta los derechos de la infancia asienta los cimientos de la sociedad de mañana. El bienestar de la sociedad y del Estado depende de los valores y los métodos empleados por los futuros padres. Deseo dar las gracias a la ponente por la elaboración de este documento tan amplio. Es adecuado que se hayan utilizado los principios establecidos en la Convención sobre los derechos del niño de las Naciones Unidas y sus protocolos adicionales como base para la elaboración de la estrategia de la UE sobre los derechos de la infancia. No obstante, para que la estrategia sea más efectiva y aplicable en los 27 Estados miembros, deberá contener disposiciones más específicas para la aplicación de las medidas que se vayan a respaldar con recursos tanto de los Estados miembros como de la Unión Europea. La estrategia es amplia, por lo que no tengo tiempo de abordar todos sus aspectos. Me gustaría destacar una iniciativa positiva recomendada en la estrategia de la Unión Europea sobre los derechos de la infancia, que es eficaz en todos sus aspectos: la creación de una línea telefónica de ámbito europeo de asistencia a menores. En Estonia lleva existiendo tres años y les aseguro que funciona bien. Me gustaría llamar su atención sobre dos grupos muy importantes, en los que deberíamos centrarnos para garantizar sus derechos. El primero de estos grupos es el de los niños discapacitados. Opino que deberíamos prestar mayor atención a salvaguardar los derechos de los niños discapacitados en nuestra estrategia sobre los derechos de la infancia, para que ellos, al igual que los otros grupos objetivo, dispongan de oportunidades aseguradas, de igualdad de oportunidades, que les permitan implicarse activamente en la vida social. En segundo lugar, deseo hacer hincapié en los derechos de los niños que no están al cuidado de sus padres. Incuestionablemente, todos los niños tienen derecho a tener una familia. Desgraciadamente, no todos ellos pueden crecer bajo el cuidado de una familia y tienen que vivir en orfanatos. No hemos prestado suficiente atención en nuestros documentos a los jóvenes que abandonan los orfanatos a la edad de 18 ó 19 años. Desde un punto de vista jurídico, son adultos, si bien, en términos sociales, aún no lo son. Deberíamos empezar a prestar algo de atención a esta cuestión."@es21
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet. Olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentti on lopultakin päässyt keskustelemaan lasten oikeuksia koskevasta Euroopan unionin strategiasta, koska lasten oikeuksia edistävä politiikka on nyky-yhteiskunnan perusta. Yhteiskunnan ja valtion hyvinvointi riippuu tulevien vanhempien arvoista ja menetelmistä. Kiitän esittelijää näin kokonaisvaltaisen asiakirjan laatimisesta. On tarkoituksenmukaista, että lapsen oikeuksia koskevassa YK:n yleissopimuksessa ja sen lisäpöytäkirjoissa määritettyjä periaatteita on käytetty perustana lasten oikeuksia koskevan EU:n strategian kehittämisessä. Jotta strategia olisi tehokkaampi ja sovellettavissa kaikissa 27 jäsenvaltiossa, siinä olisi kuitenkin oltava tarkemmin määritelty lauseke sekä jäsenvaltioiden että Euroopan unionin varoilla tuettavien toimenpiteiden täytäntöönpanosta. Strategia on laaja, eikä minulla ole aikaa käydä läpi jokaista näkökohtaa. Haluaisin tuoda esiin vain yhden myönteisen aloitteen, joka on joka suhteessa tehokas, nimittäin lasten oikeuksia koskevan Euroopan unionin strategian sisältämän suosituksen unioninlaajuisesta lasten auttavasta puhelimesta. Meillä Virossa on ollut lasten auttava puhelin nyt kolme vuotta, ja voin vakuuttaa teille, että se toimii hyvin. Haluaisin kohdistaa huomionne kahteen tärkeään kohderyhmään, joiden oikeuksien suojelemiseen meidän pitäisi keskittää ajatuksemme tiukemmin. Ensimmäinen näistä kohderyhmistä ovat vammaiset lapset. Minusta tuntuu siltä, että lasten oikeuksia koskevassa strategiassa pitäisi kiinnittää enemmän huomiota vammaisten lasten oikeuksien suojeluun. Heillä, kuten muillakin kohderyhmillä, tulisi olla aidosti taatut ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua aktiivisesti elämään yhteiskunnassa. Toinen alue, jota haluaisin korostaa, on niiden lasten oikeuksien takaaminen, joista vanhemmat eivät pidä huolta. Kaikilla lapsilla on kiistattomasti oikeus perheeseen. Valitettavasti nykypäivänä kaikki lapset eivät saa kasvaa perheessä, vaan jotkut elävät lastenkodeissa. Emme ole asiakirjoissamme kiinnittäneet riittävästi huomiota lapsiin, jotka ovat lähteneet lastenkodeista noin 18–19-vuotiaina. He ovat lain mukaan aikuisia mutta sosiaalisesta näkökulmasta eivät. Tähän alueeseen meidän pitäisi alkaa kiinnittää huomiota."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs. Je suis ravie que le Parlement européen ait finalement procédé à ce débat sur la stratégie de l’Union européenne relative aux droits de l’enfant car une politique qui encourage les droits de l’enfant formera le fondement de la société de demain. Le bien-être de la société et de l’État dépend des valeurs et méthodes utilisées par les futurs parents. Je remercie le rapporteur pour avoir rédigé un document si exhaustif. Il convient que les principes établis dans la convention des Nations unies sur les droits de l’enfant et ses protocoles additionnels soient utilisés comme base pour le développement d’une stratégie européenne sur les droits de l’enfant. Toutefois, pour être plus efficace et applicable dans les 27 États membres, cette stratégie doit contenir des dispositions plus spécifiques pour des mesures d’exécution dont l’application sera soutenue grâce aux ressources des États membres et de l’Union européenne. Cette stratégie est complète, et je n’ai pas le temps d’en aborder tous les aspects. J’aimerais simplement souligner une initiative positive, efficace à tous les égards, à savoir la recommandation, dans la stratégie des droits de l’enfant de l’Union européenne, pour un numéro de téléphone d’assistance à l’échelle européenne. Nous disposons depuis maintenant trois ans d’une ligne d’assistance pour enfants en Estonie et je peux vous confirmer qu’elle fonctionne bien. J’aimerais attirer votre attention sur deux groupes cibles importants, sur lesquels j’estime qu’il faudrait nous concentrer davantage. Le premier groupe est celui des enfants handicapés. Cela me frappe que dans notre stratégie sur les droits de l’enfant, une attention accrue devrait être accordée à la protection des droits des enfants handicapés. De même, comme les autres groupes cibles, ils devraient disposer de véritables opportunités garanties, de chances égales, afin d’être activement impliqués dans la vie de la société. Deuxièmement, il faut garantir les droits des enfants dont les parents ne s’occupent pas. Tous les enfants ont sans aucun doute le droit à une famille. Malheureusement, aujourd’hui, il n’est pas possible pour tous les enfants de grandir dans le cocon familial et certains vivent dans des maisons d’accueil. Dans nos documents, nous n’avons pas accordé une attention suffisante aux enfants qui quittent ces maisons à 18 ou 19 ans: légalement, ils sont adultes, bien qu’en termes sociaux, ils ne le soient pas. C’est un domaine sur lequel nous devrions commencer à porter notre attention."@fr8
"Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Örömömre szolgál, hogy az Európai Parlament végre eljutott az Európai Unió gyermekjogi stratégiájának e vitájához, mivel a gyermekek jogainak érvényesítését ösztönző politika a holnap társadalmának alapkövét jelenti majd. A társadalom és az állam jóléte a jövőbeli szülők által vallott értékektől és az általuk alkalmazott módszerektől függ. Köszönet az előadónak azért, hogy ilyen minden részletre kiterjedő dokumentumot készített. Helyénvaló, hogy az EU gyermekjogi stratégiájának kidolgozásához a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményben és annak kiegészítő jegyzőkönyveiben foglalt elveket vettük alapul. Azonban ahhoz, hogy ez a stratégia eredményesebb és alkalmazható legyen mind a 27 tagállamban, konkrétabb rendelkezéseket kell tartalmaznia az olyan végrehajtási intézkedések tekintetében, amelyek alkalmazását mind a tagállamok, mind az Európai Unió forrásainak felhasználásával kell támogatni. A stratégia minden részletre kiterjed, nincs arra időm, hogy valamennyi aspektusát közelebbről megvizsgáljam. Csupán egy pozitív kezdeményezést szeretnék kiemelni, amely azonban minden tekintetben hatásos, nevezetesen az Európai Unió emberjogi stratégiájában az EU-szerte egységes gyermekügyi segélyhívó telefonszámra vonatkozó ajánlást; immár három éve rendelkezik Észtország gyermekügyi segélyvonallal, és biztosíthatom Önöket arról, hogy jól működik. Szeretném felhívni a figyelmüket két fontos célcsoportra, amelyek jogainak védelme, úgy vélem, erőteljesebb odafigyelést érdemel részünkről. Az említett két célcsoport közül az első a fogyatékkal élő gyermekek. Nekem úgy tűnik, hogy gyermekjogi stratégiánkban nagyobb figyelmet kéne összpontosítani a fogyatékkal élő gyermekek jogaira, valamint hogy nekik, minden más célcsoportnak, valóban garantált lehetőségeket, egyenlő esélyeket kéne biztosítanunk, hogy aktívan részt vehessenek a társadalmi életben. A második terület, amelyet hangsúlyozni szeretnék, az azon gyermekek jogainak garantálása, akikről nem gondoskodnak szüleik. Minden gyermeknek megkérdőjelezhetetlenül joga van a családhoz. Sajnos napjainkban nem minden gyermeknek adatik meg, hogy a család szárnyai alatt nőjjön fel, így gyermekotthonban élnek. Nem fordítottunk kellő figyelmet dokumentumunkban azokra a gyermekekre, akik 18 vagy 19 éves korukban elhagyják a nevelőotthont: jogi értelemben véve felnőttnek számítanak, míg szociális értelemben véve nem azok; ez egyike azoknak a területeknek, amelyeknek több figyelmet kéne szentelnünk."@hu11
". Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi. Sono lieta che il Parlamento europeo sia finalmente approdato a questo dibattito sulla strategia dell’Unione europea per i diritti dei minori, poiché una politica che incoraggia i diritti dei minori costituirà le fondamenta della società di domani. Il benessere della società e dello Stato dipende dai valori e dai metodi utilizzati dai futuri genitori. I miei ringraziamenti vanno alla relatrice per aver elaborato un documento così esauriente. È giusto che i principi stabiliti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e i suoi protocolli aggiuntivi siano stati utilizzati come base per sviluppare una strategia dell’UE sui diritti dei minori. Tuttavia, la strategia, per essere più efficace e applicabile in tutti i 27 Stati membri, deve comprendere disposizioni più specifiche volte all’attuazione di misure la cui applicazione sarebbe sostenuta impiegando risorse degli Stati membri e dell’Unione europea. La strategia è esaustiva e non ho tempo per analizzarla in ogni suo aspetto. Desidero evidenziare solo un’iniziativa positiva, ma che sia efficace sotto tutti i punti di vista, vale a dire la raccomandazione nella strategia dell’Unione europea per i diritti dei minori riguardo a un numero di telefono di assistenza per i bambini valido in tutta l’Unione europea; da tre anni in Estonia abbiamo a disposizione un numero telefonico per i minori e posso confermarvi che funziona bene. Vorrei richiamare l’attenzione su due importanti gruppi obiettivo, della cui tutela dei diritti dovremmo occuparci in maniera più approfondita. Il primo dei due gruppi è rappresentato dai bambini disabili. Penso che nella nostra strategia sui diritti dei minori occorrerebbe prestare maggiore attenzione alla tutela dei diritti dei bambini disabili, e che, inoltre, come altri gruppi destinatari, occorrerebbe garantire effettivamente le opportunità, pari opportunità, di essere coinvolti attivamente nella vita della società. Il secondo aspetto che desidero sottolineare è garantire i diritti ai minori di cui i genitori non si occupano. Tutti i bambini hanno senza dubbio il diritto a una famiglia. Purtroppo oggi non è possibile per tutti i bambini crescere nel grembo della famiglia, e vivono in istituti per minori. Non abbiamo prestato sufficiente attenzione nella nostra documentazione a bambini che hanno lasciato gli istituti a 18 o 19 anni circa: giuridicamente sono adulti, anche se dal punto di vista sociale non lo sono; è una questione che dobbiamo affrontare."@it12
"Pone Pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai. Džiaugiuosi, kad Europos Parlamente pagaliau vyksta diskusijos dėl Europos Sąjungos vaiko teisių strategijos, nes politika, kuri skatina vaiko teises, formuoja ateities visuomenės pagrindus. Visuomenės ir valstybės gerovė priklauso nuo ateities tėvų vertybių ir metodų. Dėkoju pranešėjai už tokį išsamų dokumentą. Vystant ES vaiko teisių strategiją būtų galima panaudoti JT vaiko teisių konvencijoje ir papildomuose protokoluose nustatytus principus. Tačiau siekiant, kad ši strategija būtų veiksmingesnė ir geriau pritaikoma visose 27 valstybėse narėse, joje turi būti numatytos konkretesnės nuostatos dėl priemonių, kurias taikant būtų naudojami valstybių narių ir Europos Sąjungos ištekliai, įgyvendinimo. Strategija yra plati ir aptarti visus jos aspektus nėra laiko. Norėčiau pabrėžti tik vieną teigiamą iniciatyvą, kuri yra veiksminga visais požiūriais – Europos Sąjungos vaikų teisių strategijoje pateiktą rekomendaciją įsteigti bendrą Europos Sąjungos vaiko pagalbos linijos telefono numerį; Estijoje vaiko pagalbos linijos numeris veikia jau tris metus ir galiu patvirtinti, kad jis veikia gerai. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į dvi svarbias tikslines grupes, kurių teisių apsaugai turėtume skirti daugiau dėmesio. Pirmoji tikslinė grupė yra vaikai su negalia. Mano nuomone mūsų vaiko teisių strategijoje daugiau dėmesio turi būti skiriama vaikų su negalia teisių apsaugai – kad jie, kaip ir kitos tikslinės grupės, turėtų tikrai užtikrintas lygias galimybes aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Kitas klausimas, į kurį noriu atkreipti dėmesį – vaikų, kuriais tėvai nesirūpina, teisių užtikrinimas. Visi vaikai turi neginčijamą teisę turėti šeimą. Deja, šiais laikais neįmanoma, kad visi vaikai augtų šeimoje, ir kai kurie auga vaikų namuose. Savo teisės aktuose nepakankamai dėmesio skyrėme vaikams, kurie paliko vaikų namus būdami 18–19 m. amžiaus: teisine prasme jie yra suaugę, tačiau socialine prasme jie nėra suaugę; šiam klausimui reikėtų skirti daugiau dėmesio."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi! Priecājos, ka Eiropas Parlaments beidzot ir panācis šīs debates par Eiropas bērnu tiesību stratēģiju, jo politika, kas veicina bērnu tiesības, būs rītdienas sabiedrības pamatprincips. Sabiedrības un valsts labklājība ir atkarīga no nākamo vecāku vērtībām un lietotajiem paņēmieniem. Pateicos referentei par šāda visaptveroša dokumenta izveidi. Ir atbilstīgi tas, ka ANO Konvencijā par bērnu tiesībām un tās papildu protokolos izklāstītie principi ir izmantoti par pamatu ES bērnu tiesību stratēģijas izveidē. Tomēr lai šī stratēģija būtu efektīvāka un piemērojama visās 27 dalībvalstīs, tajā jāiekļauj precīzāki noteikumi par tādu pasākumu īstenošanu, kurus atbalstītu gan ar dalībvalstu, gan Eiropas Savienības līdzekļiem. Stratēģija ir visaptveroša, un man nav laika iedziļināties katrā aspektā. Es vēlos izcelt tikai vienu pozitīvu ierosmi, tomēr tādu, kura būs efektīva visās nozīmēs, proti, Eiropas Savienības bērnu tiesību stratēģijas ieteikumu izveidot Eiropas bērnu palīdzības tālruņa numuru; mums Igaunijā tagad jau trīs gadus darbojas bērnu palīdzības tālrunis, un es varu apliecināt, ka tas strādā labi. Es vēlētos pievērst jūsu uzmanību divām svarīgām mērķa grupām, uz kuru tiesību aizsardzību, pēc manām domām, mums vērīgāk jākoncentrē uzmanība. Pirmā grupa ir bērni ar īpašām vajadzībām. Man šķiet, ka mūsu bērnu tiesību stratēģijā lielāka uzmanība jāpievērš bērnu – invalīdu tiesību aizsardzībai; un tāpat kā citām mērķa grupām arī viņiem ir jābūt patiesi garantētām iespējām, vienlīdzīgām iespējām aktīvi iesaistīties sabiedrības dzīvē. Otra joma, kuru es vēlos izcelt, ir tiesību garantēšana bērniem, par kuriem nerūpējas viņu vecāki. Visiem bērniem neapšaubāmi ir tiesības uz ģimeni. Diemžēl šodien visiem bērniem nav iespējams augt ģimenes klēpī, un viņi dzīvo bērnunamos. Mēs savā dokumentācijā neesam pievērsuši pietiekamu uzmanību bērniem, kuri atstāj bērnunamus aptuveni 18 vai 19 gadu vecumā: tiesiski viņi ir pieaugušie, taču sociālā ziņā viņi tādi nav; tā ir joma, kurai mums būtu jāsāk pievērst zināma uzmanība."@lv13
"Austatud härra volinik, president, head kolleegid! Mul on hea meel selle üle, et Euroopa Parlament on jõudnud Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia aruteluni, sest laste õigusi toetav poliitika moodustab homse ühiskonna aluse. Sellest, millised on tulevaste lapsevanemate väärtushinnangud ja toimetulek, sõltub ühiskonna ja riigi käekäik. Ma tänan raportööri nii kõikehõlmava dokumendi ettevalmistamise eest. On ratsionaalne, et Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia väljatöötamisel on aluseks võetud ka ÜRO lapse õiguste konventsioonis ja selle lisaprotokollides kajastatud põhimõtted. Aga selleks, et Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia oleks tulemuslikum ja rakendatav ühiselt kõigis 27 liikmesriigis, tuleks selles konkreetsemalt ette näha rakendusmeetmeid, mille käivitamist toetataks lisaks liikmesriikidele ka Euroopa Liidu vahenditest. Strateegia on kõikehõlmav, kõigil peatuda ei võimalda mul aeg. Omalt poolt tooksin ühe positiivse, igati toimiva algatusena ära Euroopa Liidu lapse õiguste strateegias toodud soovituse võtta kogu Euroopa Liidus kasutusele laste abiliini telefoninumber, mille taolist laste abiliini oleme meie Eestis praktiseerinud nüüd juba kolm aastat ja – kinnitan teile – see toimib edukalt. Tahaksin juhtida tähelepanu kahele olulisele sihtgrupile, kelle õiguste tagamisele, arvan, peaksime enam keskenduma. Esiteks, selliseks sihtgrupiks oleksid puuetega lapsed. Leian, et meie lapse õiguste strateegias tuleks rohkem tähelepanu pöörata puuetega laste õiguste tagamisele, et ka neil oleks sarnaselt teiste sihtgruppidega reaalselt tagatud võimalused – ja võrdsed võimalused – aktiivselt ühiskonnaelus osalemiseks. Teise sihtgrupina tahaksin rõhutada vanemliku hoolitsuseta laste õiguste tagamise temaatikat. Kahtlemata on kõigil lastel õigus perekonnale. Kahjuks ei ole täna aga mitte kõigil meie lastel võimalik üles kasvada perekonna keskel, nad elavad lastekodus. Lastekodust välja astuvatele lastele, s.t 18–19aastastele, kes juriidiliselt on küll täiskasvanud, kuid sotsiaalselt seda mitte, ei ole me oma dokumentides küllaldast tähelepanu pööranud ja seda tuleks meil hakata tegema."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, geachte commissaris, dames en heren. Ik ben blij dat het Europees Parlement eindelijk aan dit debat over de strategie van de Europese Unie voor de rechten van het kind toekomt, aangezien een beleid ter bevordering van de rechten van het kind het fundament vormt voor de samenleving van morgen. Het welzijn van de samenleving en van de staat is afhankelijk van de waarden en methoden die door de toekomstige ouders worden gehanteerd. Ik dank de rapporteur voor het feit dat zij zo’n uitvoerig document heeft opgesteld. Het is goed dat de in het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en de bijbehorende protocollen verankerde beginselen als basis zijn gebruikt voor de ontwikkeling van een EU-strategie voor de rechten van het kind. Om meer effect te kunnen sorteren en in alle 27 lidstaten te kunnen worden toegepast, moet de strategie echter in specifiekere uitvoeringsmaatregelen voorzien, die met middelen van zowel de lidstaten als de Europese Unie zouden moeten worden gesteund. Het is een uitgebreide strategie, en ik heb niet genoeg tijd om hier op alle aspecten in te gaan. Ik wil er slechts één positief initiatief uitlichten, een initiatief dat wel in alle opzichten doeltreffend is, namelijk de aanbeveling die in de EU-strategie voor de rechten van het kind wordt gedaan om een telefoonhulplijn voor kinderen op EU-niveau in te voeren. In Estland bestaat er sinds drie jaar een telefoonhulplijn voor kinderen, en ik kan bevestigen dat die goed functioneert. Er zijn twee belangrijke doelgroepen die mijns inziens meer aandacht van onze kant nodig hebben, om ervoor te zorgen dat hun rechten worden gewaarborgd. Kinderen met een handicap vormen de eerste van deze twee doelgroepen. Naar mijn mening dient in onze strategie voor de rechten van het kind meer aandacht aan het waarborgen van de rechten van gehandicapte kinderen te worden besteed en dienen zij, evenals andere doelgroepen, naar behoren gegarandeerde mogelijkheden en gelijke kansen te krijgen om actief te participeren in de samenleving. De tweede doelgroep wier rechten moeten worden gegarandeerd, zijn de kinderen die niet door hun ouders worden verzorgd. Alle kinderen hebben ongetwijfeld het recht op een gezinsleven. Helaas hebben echter niet alle kinderen het geluk om in familiekring op te groeien; zij leven in kindertehuizen. We hebben in onze documentatie niet voldoende aandacht besteed aan kinderen die op de leeftijd van achttien of negentien jaar het kindertehuis verlaten: juridisch gezien zijn zij volwassenen, maar in sociale termen zijn zij dat niet. Dit is een gebied waarmee we ons sterker bezig moeten gaan houden."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Jestem zadowolona, że Parlament Europejski w końcu przeprowadził tę debatę na temat strategii Unii Europejskiej na rzecz praw dziecka, ponieważ polityka, która wspiera prawa dziecka będzie tworzyć solidną podstawę społeczeństwa jutra. Dobrobyt społeczeństwa i państwa zależy od wartości i metod wykorzystywanych przez przyszłych rodziców. Dziękuję sprawozdawczyni za przygotowanie takiego obszernego dokumentu. Słusznie zasady ustanowione w Konwencji ONZ o prawach dziecka i jej protokołach dodatkowych zostały wykorzystane jako podstawa dla rozwoju strategii UE na rzecz praw dziecka. Jednakże strategia ta, aby była skuteczniejsza i w większym stopniu stosowana przez wszystkie 27 państw członkowskich, musi obejmować bardziej szczegółowe rozwiązania dotyczące środków wdrażających, których stosowanie byłoby wsparte zarówno poprzez środki państw członkowskich jak i Unii Europejskiej. Strategia jest obszerna i nie mam czasu, aby przedstawiać każdy jej aspekt. Chciałabym podkreślić tylko jedną pozytywną inicjatywę, która jest skuteczna pod każdym względem, czyli rekomendację w strategii Unii Europejskiej na rzecz praw dziecka dotyczącą wprowadzenia w całej Unii Europejskiej telefonicznej linii pomocy dla dzieci; mieliśmy przez trzy lata numer linii pomocy dla dzieci w Estonii i mogę potwierdzić, że to działa. Chciałabym zwrócić państwa uwagę na dwie ważne grupy docelowe, na ochronie praw których, uważam, powinniśmy skupić nasze rozważania w sposób bardziej przenikliwy. Pierwszą z tych grup docelowych są dzieci niepełnosprawne. Odnoszę wrażenie, że w naszej strategii na rzecz praw dziecka więcej uwagi powinniśmy poświęcić dzieciom niepełnosprawnym; i to także im, jak innym grupom docelowym, należy rzeczywiście zagwarantować możliwości, równe szanse, aby były one aktywnie włączone w życie społeczeństwa. Drugim obszarem, który chciałbym podkreślić jest zagwarantowanie praw dzieciom, którymi nie opiekują się ich rodzice. Wszystkie dzieci bezsprzecznie maja prawo do rodziny. Niestety obecnie nie jest możliwe, aby wszystkie dzieci wychowywały się w rodzinie i mieszkają one w domach dziecka. Nie zwróciliśmy wystarczającej uwagi w naszych dokumentach na dzieci, które opuściły domy dziecka w wieku 18 lub 19 lat: zgodnie z prawem są one dorosłe, mimo że pod względem społecznym - nie; jest to obszar, do którego musimy zacząć przywiązywać pewną wagę."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados. Congratulo-me por o Parlamento Europeu estar a travar finalmente este debate relativo a uma estratégia da União Europeia sobre os direitos da criança, porque a sociedade de amanhã deve assentar firmemente numa política de promoção dos direitos da criança. O bem-estar da sociedade e do Estado está dependente dos valores e dos métodos utilizados pelos futuros pais. Os meus agradecimentos à relatora por ter elaborado um documento tão completo. É adequado que os princípios estabelecidos na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e nos seus protocolos adicionais tenham estado na base da elaboração de uma estratégia de UE sobre os direitos da criança. Contudo, para que esta estratégia seja mais eficaz e possa ser aplicada nos 27 Estados-Membros, deve conter disposições mais específicas de implementação de medidas cuja aplicação deve ser apoiada através da utilização dos recursos dos Estados-Membros e da União Europeia. A estratégia é exaustiva e não tenho tempo para a abordar em todos os seus aspectos. Gostaria de sublinhar apenas uma iniciativa positiva, eficaz sob todos os pontos de vista, a saber, a recomendação formulada na estratégia da União Europeia sobre os direitos da criança no sentido de que seja criado um número de telefone de apoio às crianças, comum a toda a UE; na Estónia, temos há três anos um número de telefone de apoio às crianças e posso confirmar que funciona bem. Gostaria de chamar a vossa atenção para dois grupos-alvo importantes, na protecção de cujos direitos entendo que devemos centrar mais intensamente os nossos esforços. O primeiro desses grupos-alvo é o das crianças portadoras de deficiência. Considero que no âmbito da nossa estratégia sobre os direitos da criança nos deve merecer mais atenção a protecção dos direitos das crianças portadoras de deficiências; que é necessário garantir a este grupo, tal como aos outros grupos-alvo, verdadeiras oportunidades, igualdade de oportunidades, para que possa participar activamente na vida da sociedade. O segundo aspecto que quereria sublinhar é a necessidade de garantir os direitos das crianças que não são criadas pelos pais. Não há dúvida de que todas as crianças têm direito a uma família. Porém, infelizmente, hoje em dia, nem todas as crianças podem ser criadas no seio de uma família, há crianças que vivem em instituições de acolhimento de crianças. Não demos suficiente atenção na nossa documentação às crianças que saem dessas instituições aos 18 ou 19 anos de idade: legalmente são adultos, mas em termos sociais não o são. Este é um aspecto que nos deve merecer mais atenção."@pt17
"Austatud härra volinik, president, head kolleegid! Mul on hea meel selle üle, et Euroopa Parlament on jõudnud Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia aruteluni, sest laste õigusi toetav poliitika moodustab homse ühiskonna aluse. Sellest, millised on tulevaste lapsevanemate väärtushinnangud ja toimetulek, sõltub ühiskonna ja riigi käekäik. Ma tänan raportööri nii kõikehõlmava dokumendi ettevalmistamise eest. On ratsionaalne, et Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia väljatöötamisel on aluseks võetud ka ÜRO lapse õiguste konventsioonis ja selle lisaprotokollides kajastatud põhimõtted. Aga selleks, et Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia oleks tulemuslikum ja rakendatav ühiselt kõigis 27 liikmesriigis, tuleks selles konkreetsemalt ette näha rakendusmeetmeid, mille käivitamist toetataks lisaks liikmesriikidele ka Euroopa Liidu vahenditest. Strateegia on kõikehõlmav, kõigil peatuda ei võimalda mul aeg. Omalt poolt tooksin ühe positiivse, igati toimiva algatusena ära Euroopa Liidu lapse õiguste strateegias toodud soovituse võtta kogu Euroopa Liidus kasutusele laste abiliini telefoninumber, mille taolist laste abiliini oleme meie Eestis praktiseerinud nüüd juba kolm aastat ja – kinnitan teile – see toimib edukalt. Tahaksin juhtida tähelepanu kahele olulisele sihtgrupile, kelle õiguste tagamisele, arvan, peaksime enam keskenduma. Esiteks, selliseks sihtgrupiks oleksid puuetega lapsed. Leian, et meie lapse õiguste strateegias tuleks rohkem tähelepanu pöörata puuetega laste õiguste tagamisele, et ka neil oleks sarnaselt teiste sihtgruppidega reaalselt tagatud võimalused – ja võrdsed võimalused – aktiivselt ühiskonnaelus osalemiseks. Teise sihtgrupina tahaksin rõhutada vanemliku hoolitsuseta laste õiguste tagamise temaatikat. Kahtlemata on kõigil lastel õigus perekonnale. Kahjuks ei ole täna aga mitte kõigil meie lastel võimalik üles kasvada perekonna keskel, nad elavad lastekodus. Lastekodust välja astuvatele lastele, s.t 18–19aastastele, kes juriidiliselt on küll täiskasvanud, kuid sotsiaalselt seda mitte, ei ole me oma dokumentides küllaldast tähelepanu pööranud ja seda tuleks meil hakata tegema."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni. Teší ma, že sa Európsky parlament konečne dostal k tejto rozprave o európskej stratégii v oblasti práv dieťaťa, pretože politika, ktorá podporuje práva detí, bude tvoriť základný kameň spoločnosti zajtrajška. Prosperita spoločnosti a štátu závisí od hodnôt a metód používaných budúcimi rodičmi. Veľká vďaka patrí spravodajkyni za vypracovanie takéhoto obsiahleho dokumentu. Je vhodné, že sa ako základ rozvoja európskej stratégie v oblasti práv dieťaťa použili zásady vymedzené v Dohovore OSN o právach dieťaťa a jeho ďalších protokoloch. Ak však chceme, aby bola táto stratégia účinnejšia a dala sa realizovať vo všetkých 27 členských štátoch, musí obsahovať konkrétnejšie ustanovenia o realizácii opatrení, ktorých použitie by bolo podporené použitím zdrojov členských štátov a Európskej únie. Stratégia je vyčerpávajúca a nemám čas na to, aby som sa mohla venovať každému jej aspektu. Rada by som zdôraznila len jednu pozitívnu iniciatívu, ktorá je však účinná po všetkých stránkach, a to odporúčanie európskej stratégie v oblasti práv dieťaťa na zriadenie celoeurópskej linky pomoci s jednotným telefónnym číslom. V Estónsku máme číslo pre detskú linku pomoci už tri roky a môžem potvrdiť, že funguje dobre. Rada by som upriamila vašu pozornosť na dve dôležité cieľové skupiny, na ochranu práv ktorých by sme sa mali podľa môjho názoru sústrediť ešte intenzívnejšie. Prvou z týchto cieľových skupín sú deti s postihnutím. Pripadá mi, že v našej stratégii v oblasti práv dieťaťa by sme mali venovať väčšiu pozornosť ochrane práv detí s postihnutím, a že aj oni, rovnako ako ostatné cieľové skupiny, by mali mať skutočne zaručené príležitosti, rovnocenné príležitosti, na aktívne zapojenie sa do života spoločnosti. Druhou oblasťou, na ktorú by som rada poukázala, je zabezpečenie práv detí, o ktoré sa nestarajú ich rodičia. Všetky deti majú nespochybniteľne právo na rodinu. Dnes, bohužiaľ, nemajú všetky deti možnosť vyrastať v ochrannom náručí svojej rodiny a žijú v detských domovoch. V našej dokumentácii sme nevenovali dostatočnú pozornosť deťom, ktoré opúšťajú detské domovy vo veku 18 alebo 19 rokov: z právneho hľadiska sú to dospelí ľudia, aj keď zo spoločenského hľadiska tomu tak nie je. A to je oblasť, na ktorú by sme mali zamerať našu pozornosť."@sk19
"Gospod predsednik, gospod komisar, gospe in gospodje. Veseli me, da se je v Evropskem parlamentu končno začela razprava o strategiji Evropske unije o otrokovih pravicah, ker bo na politiki, ki spodbuja otrokove pravice, temeljila družba prihodnosti. Blaginja družbe in države je odvisna od vrednot in metod, ki jih uporabljajo prihodnji starši. Zahvaljujem se poročevalki, ker je pripravila takšen celovit dokument. Pravilno je, da se je strategija EU o otrokovih pravicah razvila na podlagi načel iz konvencije ZN o otrokovih pravicah in dodatnih protokolov. Če pa želimo, da bo učinkovitejša in se bo uporabljala v vseh 27 državah članicah, mora natančneje določati izvedbene ukrepe, katerih uporabo bi podprli s sredstvi držav članic in Evropske unije. Strategija je obsežna in na voljo nimam dovolj časa, da bi lahko omenila vse njene vidike. Opozorila bi le na eno pozitivno pobudo, ki je vsestransko učinkovita, in sicer priporočilo v strategiji Evropske unije o otrokovih pravicah glede telefonske linije za pomoč otrokom za celotno Unijo, pri čemer lahko povem, da imamo v Estoniji takšno linijo tri leta, in lahko potrdim, da je uspešna. Opozorila bi na dve pomembni ciljni skupini, glede katerih menim, da bi se morali bolj temeljito posvetiti zaščiti njihovih pravic. Prva ciljna skupina so invalidni otroci. Prepričana sem, da bi morali v naši strategiji o otrokovih pravicah nameniti več pozornosti varstvu pravic invalidnih otrok in da bi morali tudi invalidni otroci, tako kot druge ciljne skupine, imeti resnično zagotovljene možnosti, enake možnosti za dejavno sodelovanje v družbenem življenju. Drugo področje, ki bi ga omenila, je zagotavljanje pravic otrok, za katere ne skrbijo njihovi starši. Vsi otroci imajo nesporno pravico do družine. Žal vsi nimajo možnosti, da bi odraščali v krogu družine, in živijo v otroških domovih. V naših dokumentih nismo namenili dovolj pozornosti otrokom, ki zapustijo otroške domove, ko so stari približno 18 ali 19 let: čeprav so pravno gledano odrasli, s socialnega stališča niso. Temu vprašanju bi morali nameniti več pozornosti."@sl20
". Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Det gläder mig att Europaparlamentet äntligen har nått fram till denna debatt om Europeiska unionens strategi för barnets rättigheter, för en politik som uppmuntrar barnets rättigheter kommer att utgöra grundvalen för morgondagens samhälle. Samhällets och statens välbefinnande beror på de värderingar och metoder som används av framtida föräldrar. Jag vill tacka föredraganden för att hon lagt fram ett sådant uttömmande dokument. Det är lämpligt att de principer som fastställs i FN-konventionen om barnets rättigheter och dess tilläggsprotokoll har använts som grund för utarbetandet av en EU-strategi för barnets rättigheter. För att denna strategi ska bli mer effektiv och tillämplig i alla 27 medlemsstater måste den dock innehålla mer specifika bestämmelser om genomförandeåtgärder, vars tillämpning skulle stödjas genom resurser från både medlemsstaterna och Europeiska unionen. Strategin är heltäckande, och jag hinner inte gå in på alla aspekter. Jag vill bara belysa ett bestämt initiativ, men ett initiativ som är effektivt i alla avseenden, nämligen rekommendationen i Europeiska unionens strategi för barnets rättigheter om ett EU-täckande telefonnummer till en hjälptelefonlinje för barn. Vi har haft en hjälptelefonlinje i Estland i tre år nu, och jag kan bekräfta att det fungerar bra. Jag vill fästa er uppmärksamhet på två viktiga målgrupper, vars rättigheter jag anser att vi bör inrikta oss särskilt mycket på att garantera. Den första av dessa grupper är barn med funktionshinder. Jag anser att vi borde ge större uppmärksamhet åt att säkra funktionshindrade barns rättigheter i strategin för barnets rättigheter. Dessa barn borde, liksom andra målgrupper, verkligen garanteras möjligheter, lika möjligheter, att vara aktivt delaktiga i samhällslivet. Det andra området som jag vill belysa är det som gäller att garantera rättigheter för barn som inte tas om hand av sina föräldrar. Alla barn har obestridligen rätt till en familj. I dag har alla barn olyckligtvis inte möjlighet att växa upp i en familj, utan de bor på barnhem. Vi har inte uppmärksammat barn som har lämnat barnhemmet vid omkring 18–19 års ålder i tillräcklig grad i dokumentationen: De är vuxna enligt lag, men inte i social bemärkelse. Detta är ett område som vi borde börja fästa uppmärksamhet vid."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph