Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-168"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.24.2-168"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio ringraziare i colleghi, per prima cosa per la preziosa collaborazione, ed in particolare il vicepresidente Frattini per l’impegno sin dall’inizio del suo mandato a favore della difesa dei diritti dei bambini. La relazione ovviamente non ha la pretesa di esaurire tutti temi, ma credo che sia un ottimo punto di partenza. L’obiettivo era quello di porre le basi per una strategia finalizzata a promuovere e salvaguardare i diritti dei minori sia nelle politiche interne che esterne dell’Unione europea e a sostenere gli sforzi degli Stati membri in questo settore. Come premessa abbiano voluto ribadire la specificità dei diritti dei minori che vanno assolutamente distinti dalla categoria più generale dei diritti fondamentali, di cui peraltro sono parte integrante. La strategia mira innanzitutto all’affermazione dei diritti positivi dei minori, tra cui il diritto ad una famiglia, il diritto alla salute, all’istruzione, all’inclusione sociale, ma anche il diritto al divertimento, al gioco, allo sport, come pure il diritto ad un ambiente pulito e protetto. In sostanza il fine è quello di creare una società a misura di bambino, in cui i bambini possano sentirsi protetti e protagonisti.. Proprio per questo la relazione poggia su due presupposti principali: 1) partecipazione attiva dei bambini alle scelte che li riguardano; 2) il cosiddetto cioè l’inserimento e la promozione dei diritti dei bambini in tutte le politiche dell’Unione europea. Insomma i diritti dei minori devono diventare finalmente una priorità politica per l’Europa, anche perché i bambini rappresentano circa il 30% dei cittadini europei e per loro c’è ancora molto da fare a partire dalla lotta alla violenza e agli abusi, con fenomeni in preoccupante crescita come la pedofilia e la pedopornografia in rete. L’obiettivo generale è quello di mettere al bando ogni forma di violenza comprese le cosiddette pratiche tradizionali, i delitti d’onore, i matrimoni forzati e non basta solo la certezza della pena per gli autori delle violenze, ma bisogna garantire una strategia di prevenzione in particolare a supporto dei minori a rischio. Un’altra priorità è la lotta alla povertà infantile. Vale infatti la pena ricordare che anche all’interno dell’Unione europea il 19% dei bambini vive sotto la soglia di povertà e che pertanto è necessario prevedere misure d’aiuto adeguate anche a sostegno delle loro famiglie. In particolare poi si chiedono azioni mirate per i bambini Rom e per i bambini di strada, che spesso sono costretti a chiedere l’elemosina diventando facili vittime dello sfruttamento della tratta e della criminalità organizzata. Un altro elemento su cui si poggia la strategia è garantire l’istruzione e la formazione per tutti i minori, anche quelli più poveri e svantaggiati. Così come vanno intraprese misure destinate ai minori diversamente abili al fine di evitare ogni forma di discriminazione. Siamo tra addetti ai lavori e pertanto forse è superfluo fare in questa sede l’elenco di tutte le emergenze da affrontare: dalla diffusione dei videogiochi violenti, all’aumento dei casi di sottrazione internazionale dei minori, la complessità burocratica che rende difficili le adozioni internazionali, il dramma dei bambini soldato, il lavoro minorile, la mancanza di registrazione alla nascita dei bambini, il numero impressionante dei minori scomparsi di cui non si hanno più notizie. E si potrebbe continuare questo elenco a lungo. In realtà occorre mettere in rete strumenti adeguati ed informazioni tempestive per scambiarsi esperienze vincenti e buone prassi, mettere in sinergia strumenti di collegamento anche giuridici e penali per affrontare i problemi concretamente e in tempo reale, possibilmente riuscendo a prevenirli. Concludo, Presidente, dicendo che con l’approvazione del trattato di Lisbona abbiano qualche in più. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea fa oggi parte del trattato e quindi anche l’articolo 24, che disciplina espressamente i diritti del bambino, stabilendo quindi una base giuridica per l’attuazione della strategia. A questo punto dobbiamo non solo noi Parlamento, ma soprattutto gli Stati membri, metterci immediatamente al lavoro."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, dámy a pánové, předně bych chtěla poděkovat svým kolegům za cennou spolupráci, hlavně pak panu Frattinimu, který již od počátku svého mandátu odhodlaně pracuje na zajišťování práv dítěte. Není třeba předstírat, že zpráva podává na tuto problematiku zcela vyčerpávající pohled, ale myslím si, že je dobrým odrazovým můstkem. Naším cílem bylo položit základy společné strategie, která by měla podpořit a zajistit práva nezletilých ve vnitřní i vnější politice Evropské unie, a která by taktéž podporovala snahy členských států v této oblasti. Naším základním předpokladem byla specifická povaha těchto práv. Ta je totiž zcela odlišná od povahy obecnější skupiny základních práv, přestože práva nezletilých jsou její nedílnou součástí. Naše strategie má vyšší cíle než všechna rozhodná prohlášení o právech dítěte, kupříkladu právo na rodinu, na zdravotní péči, na vzdělání, na sociální začlenění, ale také právo na zábavu, na hraní, na zapojení se do sportovních aktivit a to vše společně s právem na čisté a zabezpečené životní prostředí. Celkově vzato je naším cílem vytvořit společnost šitou dětem na míru, kde se budou děti cítit bezpečně a budou se do ní moci aktivně zapojit. Naše zpráva tudíž stojí na dvou hlavních předpokladech: 1) na přímé účasti dětí na rozhodnutích, která se jich přímo týkají; 2) na mainstreamingu, což znamená začlenění a podporování práv dítěte v rámci celé politiky Evropské Unie. Stručně řečeno se práva nezletilých musí konečně stát evropskou politickou prioritou, jelikož děti tvoří přibližně 30 % občanů Evropské unie a ještě stále pro ně musíme mnohé udělat, počínaje bojem proti násilí a zneužívání, jež se ve světle znepokojujícího nárůstu pedofilie a dětské internetové pornografie jeví potřebnější než kdy jindy. Obecným cílem je zakázat veškeré formy násilí, včetně takzvaných tradičních metod, zločinů ze cti či vynucených sňatků. Zajištění spolehlivého potrestání násilníků nestačí, je třeba zaručit, že tato strategie zajistí prevenci zaměřenou hlavně na děti, kterým podobné problémy hrozí. Naší další prioritou je boj s dětskou chudobou. Stojí za zmínku, že i v Evropské Unii žije 19 % dětí pod hranicí chudoby. Musíme tudíž vytvořit opatření na pomoc a podporu těchto rodin. Nejdůležitější budou opatření pro romské děti a pro děti žijící na ulici, které jsou často nuceny žebrat, a stávají se proto snadnými obětmi zneužívání, nelegálního obchodu a organizovaného zločinu. Dalším základním hlediskem, kterým se strategie zabývá, je zajištění vzdělání a výchovy pro všechny děti včetně těch nejchudších a znevýhodněných. Potřebujeme také opatření zaměřená na méně schopné jedince, čímž se zabrání jakýmkoliv formám diskriminace. Jelikož se zde v sále nachází samí odborníci, není třeba sněmovně vyjmenovávat veškeré akutní problémy volající po co možná nejrychlejším vyřešení: od prodeje videoher plných násilí k vzestupu případů mezinárodních únosů nezletilých, přes administrativu ztěžující mezinárodní adopce, tragédie dětských vojáků, dětskou práci, znemožnění registrace narození dítěte, až po vysoký počet zmizelých dětí, o kterých už nikdo více neslyšel. V tomto výčtu bych samozřejmě mohla dále pokračovat. Popravdě řečeno, musíme používat vhodné způsoby a poskytovat okamžité informace, abychom si mohli vyměňovat osvědčené postupy a zkušenosti; musíme vybudovat součinnost mezi potřebnými právními a trestními prostředky, aby mohly být problémy určitých situací řešeny v reálném čase a aby se nám pokud možno povedlo těmto problémům předcházet. Na závěr bych chtěla říct, že schválení Lisabonské smlouvy nám dává nové možnosti. Listina základních práv Evropské unie nyní tvoří součást Smlouvy, včetně článku 24, který přímo upravuje práva dětí, a vytváří tak právní základ pro zavedení této strategie. V této chvíli se musíme my jako Parlament, ale hlavně všechny členské země, ihned dát do práce."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil indlede med at takke mine kolleger for deres værdifulde samarbejde og navnlig hr. Frattini for hans engagement i beskyttelse af børns rettigheder siden begyndelsen af hans mandat. Betænkningen er naturligvis på ingen måde udtømmende, men den er efter min mening et godt udgangspunkt. Målet var at skabe grundlag for en strategi, der sigter på at fremme og beskytte mindreåriges rettigheder i EU's interne og eksterne politikker og at støtte medlemsstaternes bestræbelser på det område. Vi ønskede at tage udgangspunkt i den særlige karakter, som mindreåriges rettigheder har. De er helt forskellige fra den mere generelle kategori af grundlæggende rettigheder, selv om de er en integreret del af dem. Strategien tager primært sigte på en eksplicit bekræftelse af børns rettigheder, herunder retten til at have en familie, til sundhed, undervisning og social integration, men også retten til underholdning, til at lege, til at dyrke sport og retten til et rent og beskyttet miljø. Kort og godt er det målet at skabe et børnevenligt samfund, hvor børnene føler sig beskyttede og er aktører i samfundet. Det er årsagen til, at betænkningen er baseret på to vigtige forudsætninger: 1) børns aktive deltagelse i beslutningstagning, der vedrører dem, 2) mainstreaming, dvs. medtagelse og fremme af børns rettigheder i alle EU's politikker. Kort sagt skal mindreåriges rettigheder ende med at blive en politisk prioritering for Europa, også i betragtning af at børn udgør 30 % af de europæiske borgere. Der kan stadig gøres meget for dem. Først og fremmest skal vold og misbrug bekæmpes i betragtning af den foruroligende vækst i pædofili og børnepornografiske netværk. Det overordnede mål er at forbyde alle former for vold, herunder såkaldt traditionel praksis, æresforbrydelser og tvangsægteskaber. Det er ikke nok blot at sikre en vis straf af voldsudøverne. Vi må garantere en forebyggelsesstrategi, som har det specifikke formål at hjælpe børn i risikogruppen. Et andet prioriteret område er bekæmpelse af børnefattigdom. Det skal påpeges, at selv i EU lever 19 % af alle børn under fattigdomsgrænsen, og derfor må vi træffe støtteforanstaltninger, som også tager sigte på at støtte deres familier. Vi må især have foranstaltninger rettet mod romabørn og gadebørn, som ofte er tvunget til at tigge og dermed bliver lette ofre for udnyttelse, handel og organiseret kriminalitet. Et andet grundlæggende aspekt af strategien er at garantere almen og erhvervsfaglig uddannelse af alle børn, også de fattigste og dårligst stillede. Vi må også have foranstaltninger, som tager sigte på at forhindre forskelsbehandling af de mindre begavede. Vi har eksperter her i salen, så der er måske ingen grund til at nævne alle de påtrængende problemer, som skal løses, fra markedsføringen af voldelige videospil til stigningen i antallet af internationale bortførelser af mindreårige, det bureaukrati, der vanskeliggør internationale adoptioner, tragedien med børnesoldater, børnearbejde, manglende registrering af børn ved fødselen, det store antal forsvundne børn, som aldrig dukker op igen. Jeg kunne fortsætte i det uendelige. Vi må virkelig anvende de rigtige instrumenter og omgående videregive oplysninger for at udveksle erfaringer og god praksis, og vi må skabe synergi mellem de dermed forbundne retlige og strafferetlige instrumenter for at løse problemerne i praksis og omgående og muligvis formå at afværge dem. Til sidst vil jeg sige, at godkendelsen af Lissabonstrategien vil give os lidt flere chancer. EU's charter om grundlæggende rettigheder indgår nu i traktaten. Det gælder således også chartrets artikel 24, som udtrykkeligt regulerer børns rettigheder og dermed skaber et retsgrundlag for gennemførelsen af strategien. Nu må Parlamentet, men især medlemsstaterne omgående tage fat på arbejdet."@da2
"Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst einmal möchte ich den Kolleginnen und Kollegen für ihre wertvolle Zusammenarbeit und insbesondere Herrn Frattini danken, der sich in seiner Amtszeit von Anfang an für den Schutz der Rechte von Kindern eingesetzt hat. Der Bericht erhebt selbstverständlich nicht den Anspruch, erschöpfend zu sein, stellt meines Erachtens aber einen guten Ausgangspunkt dar. Das Ziel bestand darin, den Grundstein für eine Strategie zur Förderung und zum Schutz der Rechte von Kindern im Rahmen der internen und externen Politiken der Europäischen Union zu legen und die diesbezüglichen Anstrengungen der Mitgliedstaaten zu unterstützen. Wir wollten die besondere Situation der Kinderrechte, die sich von der allgemeiner gefassten Kategorie der Grundrechte vollkommen unterscheiden, wiewohl sie Bestandteil davon sind, als Ausgangsbasis nehmen. Die Strategie zielt hauptsächlich auf die Förderung der positiven Durchsetzung der Kinderrechte, darunter das Recht auf Familie, Gesundheit, Bildung, soziale Integration, aber auch das Recht auf Unterhaltung, Spiel, Sport sowie auf ein sauberes und beschütztes Umfeld. Im Wesentlichen geht es darum, eine kindgerechte Gesellschaft zu schaffen, in der sich Kinder behütet und als wichtige Akteure fühlen können. Deshalb liegen dem Bericht zwei entscheidende Voraussetzungen zugrunde: 1) die aktive Beteiligung von Kindern an allen Entscheidungen, die sie betreffen; 2) das so genannte Mainstreaming, d. h. die Kinderrechte in alle Politikbereiche der Union zu integrieren und sie in all diesen Bereichen zu vertreten. Kurzum, die Rechte von Kindern müssen letztendlich zu einem vorrangigen politischen Anliegen für Europa werden, auch deswegen, weil Kinder etwa 30 % der europäischen Bürger ausmachen, und es gilt noch viel für sie zu tun, angefangen bei der Bekämpfung von Gewalt und Missbrauch angesichts der Besorgnis erregenden Zunahme der Pädophilie und Kinderpornografie im Internet. Das allgemeine Ziel ist das Verbot jeder Form von Gewalt, einschließlich so genannter traditioneller Praktiken wie Ehrenmorde und Zwangsheirat. Es gilt nicht nur Verursacher von Gewalt zu bestrafen, sondern auch eine Strategie zur Verhütung von Gewalt auszuarbeiten, durch die vor allem gefährdeten Kindern geholfen werden soll. Eine weitere Priorität ist die Bekämpfung von Kinderarmut. Es sei daran erinnert, dass innerhalb der Europäischen Union 19 % der Kinder unterhalb der Armutsgrenze leben und dass deshalb Hilfsmaßnahmen notwendig sind, mit denen auch die Familien der Kinder unterstützt werden sollten. Notwendig sind insbesondere gezielte Maßnahmen für Roma-Kinder und Straßenkinder, die oft zum Betteln gezwungen sind und damit leicht zu Opfern von Ausbeutung, Menschenhandel und organisierter Kriminalität werden. Ein weiterer grundlegender Aspekt der Strategie ist die Gewährleistung von Bildung und Erziehung aller Kinder, einschließlich der ärmsten und am stärksten benachteiligten. Vonnöten sind zudem gezielte Maßnahmen für behinderte, für „anders befähigte“, Kinder, um Diskriminierung jeglicher in Form zu vermeiden. Wir sind hier unter Fachleuten, sodass in diesem Saale wohl nicht alle Probleme aufgeführt zu werden müssen, die dringend in Angriff genommen werden müssen: von der Verbreitung gewalttätiger Videospiele über den Anstieg von Fällen internationaler Kindesentziehung, den Bürokratismus, der internationale Adoptionen erschwert, das Drama von Kindersoldaten, Kinderarbeit, Kinder, die bei der Geburt nicht registriert werden, bis hin zur erschreckenden Zahl verschwundener Kinder, von denen man keine Nachricht mehr erhält. Diese Aufzählung ließe sich noch weiter fortsetzen. In Wirklichkeit kommt es darauf an, dass entsprechende Instrumente zum Einsatz gebracht und Informationen rechtzeitig bereitgestellt werden, um Erfahrungen und bewährte Praktiken auszutauschen, und zwischen den betreffenden rechtlichen und strafrechtlichen Instrumenten muss eine Synergie geschaffen werden, um die Probleme konkret und in Echtzeit angehen und sie möglichst verhüten zu können. Lassen Sie mich abschließend sagen, dass uns durch die Verabschiedung des Vertrags von Lissabon etwas mehr Möglichkeiten geboten werden. Die Charta der Grundrechte der EU ist nun Bestandteil des Vertrags, mithin auch Artikel 24, der ausdrücklich die Rechte des Kindes regelt und somit eine Rechtsgrundlage für die Umsetzung der Strategie schafft. An dieser Stelle müssen wir als Parlament, vor allem aber die Mitgliedstaaten, uns umgehend an die Arbeit machen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την πολύτιμη συνεργασία τους, και ιδίως τον κ. Frattini για την αφοσίωσή του από την έναρξη της εντολής του για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού. Η έκθεση προφανώς δεν ισχυρίζεται ότι εξαντλεί όλα τα ζητήματα, αλλά θεωρώ ότι αποτελεί ένα καλό σημείο εκκίνησης. Στόχος ήταν να τεθεί η βάση για μια στρατηγική που θα στοχεύει στην προώθηση και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ανηλίκων στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενισχυθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα. Θελήσαμε να ξεκινήσουμε από την ιδιαίτερη φύση των δικαιωμάτων των ανηλίκων, τα οποία διαφέρουν εντελώς από την πιο γενική κατηγορία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, παρότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους. Η στρατηγική στοχεύει πρωτίστως στην επιβεβαίωση των δικαιωμάτων του παιδιού που περιλαμβάνουν το δικαίωμα στην οικογένεια, στην υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη, αλλά και το δικαίωμα στην ψυχαγωγία, στο παιχνίδι, στον αθλητισμό, καθώς και σε ένα καθαρό και προστατευμένο περιβάλλον. Στην ουσία, στόχος είναι η δημιουργία μιας κοινωνίας προσαρμοσμένης στις ανάγκες του παιδιού, στην οποία αυτό θα μπορεί να αισθάνεται προστατευμένο και να συμμετέχει ενεργά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η έκθεση βασίζεται σε δύο βασικές υποθέσεις: (1) την ενεργό συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που τα αφορούν και (2) την ένταξη της διάστασης αυτής στην πολιτική, δηλαδή την ενσωμάτωση και προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν συντομία, τα δικαιώματα των ανηλίκων πρέπει επιτέλους να αποτελέσουν πολιτική προτεραιότητα για την Ευρώπη, δεδομένου και ότι τα παιδιά αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% των πολιτών της Ευρώπης και πολλά ζητήματα που τα αφορούν παραμένουν ανεπίλυτα, αρχής γενομένης με την καταπολέμηση της βίας και της κακομεταχείρισης, ενόψει των ανησυχητικών διαστάσεων που λαμβάνει η παιδεραστία και τα δίκτυα παιδικής πορνογραφίας. Γενικός στόχος είναι η απαγόρευση όλων των μορφών βίας, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων παραδοσιακών πρακτικών, των εγκλημάτων τιμής και των αναγκαστικών γάμων. Δεν αρκεί μόνο να εξασφαλισθεί η βέβαιη τιμωρία όσων καταφεύγουν στη βία. Πρέπει να εγγυηθούμε μια στρατηγική πρόληψης που θα στοχεύει ιδίως στην παροχή βοήθειας προς τα παιδιά που κινδυνεύουν. Μια άλλη προτεραιότητα είναι η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. Αξίζει να επισημανθεί ότι ακόμα και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 19% των παιδιών ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και πρέπει, επομένως, να παράσχουμε μέσα ενίσχυσης με σκοπό και την ενίσχυση των οικογενειών τους. Ιδιαίτερα, χρειαζόμαστε μέτρα που θα εστιάζουν στα παιδιά των Ρομ και τα παιδιά που ζουν στον δρόμο, τα οποία αναγκάζονται συχνά να επαιτούν και πέφτουν έτσι εύκολα θύματα εκμετάλλευσης, εμπορίας ανθρώπων και οργανωμένου εγκλήματος. Μια άλλη βασική άποψη της στρατηγικής είναι η εγγύηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης όλων των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των φτωχότερων και των περισσότερο μειονεκτούντων. Χρειαζόμαστε επίσης μέτρα που εστιάζονται στα λιγότερο ικανά παιδιά, για να αποτρέψουμε κάθε μορφή διακρίσεων. Εδώ βρισκόμαστε μεταξύ εμπειρογνωμόνων, οπότε προφανώς δεν υπάρχει ανάγκη αναφοράς στο παρόν Κοινοβούλιο όλων των επειγόντων προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπισθούν: από τη διάθεση βίαιων βιντεοπαιχνιδιών στην αγορά μέχρι την αύξηση των περιπτώσεων διεθνών απαγωγών ανηλίκων, τη γραφειοκρατία που δυσχεραίνει τις διεθνείς υιοθεσίες, την τραγωδία των παιδιών-στρατιωτών, την παιδική εργασία, τη μη δήλωση στο ληξιαρχείο της γέννησης ενός παιδιού, τον απίστευτα μεγάλο αριθμό παιδιών που εξαφανίζονται και για τα οποία δεν ξανακούει κανείς τίποτα. Θα μπορούσα να συνεχίσω επί ώρες. Στην πραγματικότητα, πρέπει να εφαρμόσουμε τα κατάλληλα μέσα και να παράσχουμε έγκαιρη ενημέρωση, ούτως ώστε να ανταλλάξουμε εμπειρίες και καλές πρακτικές, και πρέπει να δημιουργήσουμε συνέργειες μεταξύ των αρμόδιων νομικών και ποινικών μέσων, ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με συγκεκριμένους όρους και σε πραγματικό χρόνο, και ενδεχομένως να επιτύχουμε την πρόληψή τους. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι η έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας θα μας προσφέρει μερικές ακόμα ευκαιρίες. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αποτελεί πλέον τμήμα της Συνθήκης, συμπεριλαμβανομένου, επομένως, και του άρθρου 24, που διέπει ρητά τα δικαιώματα του παιδιού, δημιουργώντας έτσι τη νομική βάση για την εφαρμογή της στρατηγικής. Στο σημείο αυτό, εμείς ως Κοινοβούλιο, αλλά πάνω απ’ όλα ως κράτη μέλη, πρέπει να στρωθούμε αμέσως στη δουλειά."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, first I want to thank colleagues for their valuable cooperation, and in particular Mr Frattini for his commitment since the beginning of his mandate to safeguard the rights of the child. The report obviously does not pretend to be exhaustive, but I believe it is a good point of departure. The objective was to lay the bases for a strategy aimed at promoting and safeguarding the rights of minors in the European Union’s internal and external policies and to support Member States’ efforts in that sector. We wanted to take as our premise the specific nature of the rights of minors, which are totally distinct from the more general category of fundamental rights, although they form an integral part of them. The strategy aims above all at the positive affirmation of the rights of the child, which include the right to a family, the right to health, education, social inclusion, but also the right to entertainment, the right to play, to engage in sport, together with the right to a clean and protected environment. In substance, the aim is to create a society tailored to the child, in which the child can feel protected and actively involved. That is why the report is based on two main presumptions: (1) active participation of children in decision-making that affects them; (2) mainstreaming, that is to say incorporating and promoting the rights of the child in all European Union policies. In short, the rights of minors must finally become a political priority for Europe, given also that children account for about 30% of European citizens and much still remains to be done for them, beginning with the fight against violence and abuse, in face of the worrying growth of paedophilia and child pornography networks. The general objective is to ban all forms of violence, including so-called traditional practices, honour crimes, and forced marriages. It is not enough only to ensure the certain punishment of those who commit violence; we must guarantee a strategy of prevention, aimed especially at helping children at risk. Another priority is to combat child poverty. It is worth pointing out that even within the European Union 19% of children live below the poverty line and we must, therefore, provide aid measures that are also designed to support their families. In particular, we need measures targeted at Roma children and street children, who are often forced to beg and thus become easy victims of exploitation, trafficking and organised crime. Another basic aspect of the strategy is to guarantee the education and training of all children, including the most poor and disadvantaged. We also need measures targeted at the less able, so as to prevent any form of discrimination. We are among experts here so perhaps there is no need in this Chamber to list all the urgent problems that need to be tackled: from the marketing of violent video games to the rise in cases of international kidnapping of minors, the red tape that makes international adoptions difficult, the tragedy of the child soldiers, child labour, the failure to register the birth of a child, the remarkable number of disappeared children of which no more is ever heard. I could go on and on. In truth, we must apply the appropriate instruments and provide prompt information in order to exchange experiences and good practice, and we must create synergy between the related legal and penal instruments in order to address the problems in concrete terms and in real time and possibly succeed in preventing them. Let me conclude by saying that approval of the Lisbon Treaty will give us a few more chances. The EU Charter of Fundamental Rights now forms part of the Treaty, including, therefore, Article 24, which expressly governs the rights of the child, thus creating a legal basis for implementing the strategy. At this point, we as a Parliament, but above all the Member States, must set to work immediately."@en4
"Señor Presidente, Señorías, antes de nada quiero dar las gracias a mis colegas en esta Cámara por su valiosa cooperación, y, sobre todo, al señor Frattini por el compromiso que adquirió al inicio de su mandato de defender los derechos del menor. El informe no pretende, obviamente, ser exhaustivo, pero creo que es un buen punto de partida. El objetivo era sentar las bases para una estrategia dirigida a promover y salvaguardar los derechos del menor en las políticas interiores y exteriores de la Unión Europea, y apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en ese ámbito. Hemos querido tener como premisa la naturaleza especial de los derechos del menor, que son totalmente diferentes de la categoría más general de derechos fundamentales, aunque formen parte integral de ellos. La estrategia tiene como principal finalidad la afirmación positiva de los derechos de la infancia, entre ellos el derecho a una familia, el derecho a recibir tratamiento médico, el derecho a la educación, el derecho a la inclusión social, pero también el derecho al ocio, el derecho al juego, el derecho al deporte y el derecho a un entorno limpio y protegido. En esencia, el objetivo es crear una sociedad adaptada al niño, en la que éste pueda sentirse protegido y activamente implicado. Por eso, el informe se basa en dos supuestos principales: (1) participación activa de los niños en la toma de decisiones que les afecten; (2) integración, lo que significa incorporación y defensa de los derechos de la infancia en todas las políticas de la Unión Europea. En resumen, los derechos de la infancia tienen que terminar siendo una prioridad política para Europa, considerando también que los niños representan cerca del 30 % de la población europea y que todavía queda mucho por hacer, empezando por la lucha contra la violencia y el abuso, ante el preocupante crecimiento de la pedofilia y las redes de pornografía infantil. El objetivo general es prohibir todas las formas de violencia, incluidas las llamadas prácticas tradicionales, los delitos de honor y los matrimonios obligados. No basta con garantizar el castigo seguro de los que cometan violencia; tenemos que garantizar una estrategia de prevención, dirigida especialmente a ayudar a los niños en situación de riesgo. Otra prioridad es la lucha contra la pobreza infantil. Hay que recordar que incluso dentro de la Unión Europea, el 19 % de los niños viven por debajo del umbral de la pobreza y tenemos, por tanto, que adoptar medidas de ayuda dirigidas también a sus familias. En particular, tenemos que adoptar medidas dirigidas a los niños de origen romaní y a los niños de la calle, que a menudo se ven obligados a mendigar y se convierten así en víctimas fáciles de la explotación, el tráfico de seres humanos y la delincuencia organizada. Otro aspecto básico de la estrategia es garantizar la educación y la formación de todos los niños, también de los más pobres y desfavorecidos. Necesitamos, asimismo, medidas dirigidas a los menos capaces, para prevenir todo tipo de discriminación. Aquí estamos entre expertos, por lo que posiblemente no haya ninguna necesidad de mencionar en esa Cámara todos los problemas urgentes que tenemos que resolver: desde la comercialización de vídeojuegos violentos hasta el creciente número de casos de secuestro internacional de menores, el exceso de burocracia que dificulta las adopciones internacionales, la tragedia de los niños soldado, el trabajo infantil, los nacimientos no registrados o el gran número de niños desaparecidos de los que nunca más se vuelve a saber. Y podría seguir. En realidad, tenemos que aplicar los instrumentos adecuados y proporcionar información rápida para el intercambio de experiencias y buenas prácticas, y tenemos que crear sinergias entre los instrumentos jurídicos y penales vinculados, con el fin de plantear los problemas en términos concretos y en tiempo real, para posiblemente así poder prevenirlos. Permítanme concluir diciendo que la aprobación del Tratado de Lisboa nos dará algunas oportunidades más. La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE forma ahora parte del Tratado, incluido, por tanto, el artículo 24, que regula expresamente los derechos de la infancia, con lo que se crea el fundamento jurídico para la aplicación de la estrategia. Es el momento de que nosotros, como Parlamento, pero sobre todo los Estados miembros, nos pongamos a trabajar de inmediato."@es21
"Härra president, daamid ja härrad, kõigepealt tahan ma tänada kolleege nende väärtusliku koostöö eest ja eriti härra Frattinit tema pühendumuse eest lapse õiguste kaitsmisele alates tema volituste algusest. Raport ilmselgelt ei pretendeeri täielikkusele, kuid usun, et see on heaks lähtepunktiks. Eesmärgiks oli rajada alus strateegiale, mis edendaks ja valvaks alaealiste õigusi Euroopa Liidu sise- ja välispoliitikas ning toetada liikmesriikide pigutusi selles vallas. Me võtsime eelduseks alaealiste õiguste eripärase olemuse, mis erinevad üldisemast põhiõiguste kategooriast täiesti, kuigi moodustavad selle osa. Strateegia eesmärgiks on eelkõige positiivse toetuse andmine lapse õigustele, mis hõlmavad õigust perele, õigust tervisele, haridusele, sotsiaalsele kaasamisele, kuid ka õigust meelelahutusele, õigust mängida, tegeleda spordiga, koos õigusega puhtale ja kaitstud keskkonnale. Sisuliselt on eesmärgiks luua lapsega arvestav ühiskond, kus laps saab ennast tunda kaitstuna ja aktiivselt kaasatuna. Sellepärast on raporti aluseks kaks peamist eeldust: 1) laste aktiivne osalemine neid puudutavate otsuste vastuvõtmisel; 2) muuta tavaks, st kaasata ja edendada lapse õigusi kõigis Euroopa Liidu poliitikavaldkondades. Lühidalt, alaealiste õigused peavad lõpuks saama Euroopa poliitiliseks prioriteediks, arvestades ka seda, et lapsed moodustavad ligi 30 % Euroopa kodanikest ja nende jaoks on endiselt veel palju ära teha, alates võitlusest vägivalla ja kuritarvitamise vastu murettekitava pedofiilia ja lastepornograafia võrgustike kasvu taustal. Üldiseks eesmärgiks on keelustada kõik vägivalla vormid, kaasa arvatud n-ö traditsioonilised kombed, aust kannustatud kuriteod ja pealesunnitud abielud. Sellest ei piisa, kui tagatakse vaid teatav karistus vägivalla toimepanijaile – peame tagama ennetusliku strateegia, mille eesmärgiks on just ohus olevate laste aitamine. Üks prioriteete on võidelda laste vaesuse vastu. Väärib märkimist, et isegi Euroopa Liidus elab 19 % lastest allpool vaesuspiiri ja me peame sellepärast pakkuma abi, mis on loodud ka nende perede toetamiseks. Eriti vajame me romide lastele ja tänavalastele suunatud meetmeid, keda tihti sunnitakse kerjama ja kes sedasi muutuvad kergesti ärakasutamise, inimkaubanduse ja organiseeritud kuritegevuse ohvriteks. Veel üks strateegia põhiaspekte on tagada kõigi laste (sealhulgas ka kõige vaesemate ja raskeimas olukorras olijate) harimine ja koolitamine. Me vajame samuti vähem võimekatele suunatud meetmeid, et ennetada nii igasugust diskrimineerimist. Me oleme siin ekspertide keskel, nii et võib-olla ei ole vaja siin kojas nimetada kõiki kiireloomulisi probleeme, mis tuleb lahendada: alates vägivaldsete videomängude turustamisest kuni alaealiste rahvusvahelise röövimise juhtumite arvu tõusuni, bürokraatia, mis muudab rahvusvahelised adopteerimised keerukaks, lapssõdurite tragöödia, lapstööjõud, lapse sünni registreerimata jätmine, märkimisväärne kaduma läinud laste arv, kellest ei kuulda enam kunagi midagi. Ma võiksin seda loetelu pikalt jätkata. Tegelikult peame rakendama vastavaid vahendeid ja pakkuma kohest teavet vahetamaks kogemusi ja häid tavasid ning me peame looma sünergia asjakohaste õigusaktide ja karistusmeetmete vahel, tegelemaks probleemidega otseselt ja õigel ajal ning võib-olla õnnestub nende ennetamine. Lubage mul lõpetuseks öelda, et Lissaboni leingu heakskiitmine annab meile paar lisavõimalust. ELi põhiõiguste harta on nüüd lepingu osa, kaasa arvatud artikkel 24, mis reguleerib lapse õigusi, luues sellega õigusliku aluse strateegia rakendamiseks. Praegusel hetkel peab parlament, kuid eelkõige liikmesriigid, viivitamata tööle asuma."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, haluan ensin kiittää kollegojani heidän arvokkaasta yhteistyöstään ja varsinkin komission jäsentä Frattinia hänen sitoutumisestaan lapsen oikeuksien suojelemiseen toimikautensa alusta lähtien. Tämä mietintö ei luonnollisesti ole tyhjentävä, mutta uskon, että se on hyvä lähtökohta. Tavoitteena oli luoda perusta strategialle, jolla pyritään edistämään ja suojelemaan alaikäisten oikeuksia Euroopan unionin sisä- ja ulkopolitiikassa sekä tukemaan jäsenvaltioiden pyrkimyksiä tällä alueella. Halusimme ottaa lähtökohdaksemme alaikäisten oikeuksien erityisluonteen, koska nämä oikeudet ovat täysin erilaisia kuin yleiset perusoikeudet vaikkakin ne ovat niiden oleellinen osa. Strategian tavoitteena on ennen kaikkea vahvistaa lapsen oikeuksia, joihin kuuluvat oikeus perheeseen, terveyteen ja opetukseen sekä oikeus olla osa yhteiskuntaa mutta myös oikeus iloon, leikkiin, liikuntaan sekä puhtaaseen ja turvalliseen ympäristöön. Pääasiassa tavoitteena on luoda lapselle mitoitettu yhteiskunta, jossa hän tuntee olonsa turvalliseksi ja tärkeäksi. Siksi tämä mietintö perustuu kahteen pääolettamukseen: (1) lasten aktiiviseen osallistumiseen heitä koskevaan päätöksentekoon, (2) valtavirtaistamiseen eli lapsen oikeuksien sisällyttämiseen kaikkeen Euroopan unionin politiikkaan sekä niiden edistämiseen unionin politiikassa. Lyhyesti sanottuna alaikäisten oikeudet on lopultakin määritettävä yhdeksi Euroopan poliittiseksi painopistealueeksi, koska noin 30 prosenttia Euroopan kansalaisista on lapsia ja heidän hyväkseen on edelleen paljon tehtävää alkaen väkivallan ja hyväksikäytön vastustamisesta, kun otetaan huomioon, että pedofilia ja lapsipornografiaverkostot ovat lisääntyneet huolestuttavasti. Yleisenä tavoitteena on kaikenlaisen väkivallan, myös niin sanottujen perinteisten käytänteiden, kunniarikosten ja pakkoavioliittojen kieltäminen. Ei riitä, että varmistamme väkivaltaa harjoittaneiden rankaisemisen, vaan meidän on myös luvattava laatia ennaltaehkäisystrategia, jonka tarkoituksena on erityisesti väkivallalle alttiina olevien lasten auttaminen. Toinen painopistealue on lasten köyhyyden torjuminen. On syytä korostaa, että jopa Euroopan unionissa 19 prosenttia lapsista elää köyhyysrajan alapuolella, ja meidän on siksi järjestettävä avustustoimenpiteitä, jotka on tarkoitettu myös heidän perheidensä tukemiseen. Meidän on tarjottava kohdennettuja toimia varsinkin romanilapsille ja katulapsille, joiden on usein pakko kerjätä ja jotka siksi joutuvat helposti hyväksikäytön, ihmiskaupan ja järjestäytyneen rikollisuuden uhreiksi. Strategian toinen perusnäkökohta on taata opetus ja koulutus kaikille lapsille kaikkein köyhimmät ja vähäosaisimmatkin mukaan lukien. Tarvitsemme myös vajaakuntoisille kohdennettuja toimia kaikenlaisen syrjinnän estämiseksi. Olemme täällä asiantuntijoiden joukossa, joten tässä istuntosalissa ei ehkä ole tarvetta luetella kaikkia selvitettäviä kiireellisiä ongelmia: väkivaltaisten videopelien markkinointia, kansainvälisten lapsikaappausten lisääntymistä, kansainvälisten adoptioiden vaikeutumista monimutkaisen byrokratian vuoksi, lapsisotilaiden tragediaa, lapsityövoiman käyttöä, lapsen syntymästä viranomaisille ilmoittamatta jättämistä ja huomattavaa määrää jälkeäkään jättämättä kadonneita lapsia. Luetteloa voisi jatkaa loputtomiin. Meidän täytyy todella käyttää tarkoituksenmukaisia keinoja ja hankkia pikaisesti tietoa kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi. Meidän on myös luotava synergioita asiaan kuuluvien säädösten ja rangaistuskeinojen välille, jotta voimme käsitellä ongelmia käytännössä ja tosiaikaisesti ja onnistua mahdollisesti ehkäisemään niitä. Lopuksi haluan todeta, että Lissabonin sopimuksen hyväksyminen tarjoaa meille joitakin muitakin mahdollisuuksia. Euroopan unionin perusoikeuskirja on nyt osa sopimusta ja sisältää siksi 24 artiklan, joka nimenomaan kattaa lapsen oikeudet, ja luo näin ollen oikeusperustan strategian toteuttamiselle. Tässä vaiheessa meidän on parlamenttina ja ennen kaikkea jäsenvaltioina ryhdyttävä välittömästi toimiin."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j’aimerais tout d’abord remercier mes collègues pour leur coopération appréciable, et en particulier M. Frattini pour son engagement, depuis le début de son mandat, à la protection des droits de l’enfant. Il est évident que le rapport ne prétend pas être exhaustif, mais je crois que c’est un bon point de départ. L’objectif était de jeter les bases d’une stratégie visant à promouvoir et protéger les droits des mineurs dans les politiques internes et externes de l’Union européenne et à soutenir les efforts des États membres en la matière. Nous avons voulu prendre pour prémisse la nature spécifique des droits des mineurs, qui sont totalement distincts de la catégorie générale des droits fondamentaux, même s’ils en font partie intégrante. La stratégie vise avant tout à l’affirmation positive des droits de l’enfant, qui incluent le droit à la famille, le droit à la santé, le droit à l’enseignement, l’inclusion sociale, mais aussi le droit au divertissement, le droit de jouer, le droit de pratiquer un sport, ainsi que le droit à un environnement propre et protégé. En substance, l’objectif consiste à créer une société taillée sur mesure pour l’enfant, dans laquelle l’enfant se sent protégé et activement impliqué. C’est pourquoi le rapport se base sur deux hypothèses principales: (1) la participation active des enfants dans les décisions qui les concernent; (2) l’intégration, c’est-à-dire l’incorporation et la promotion, des droits de l’enfant dans toutes les politiques de l’Union européenne. En bref, les droits des mineurs doivent en fin de compte devenir une priorité politique pour l’Europe, étant donné que les enfants représentent environ 30 % des citoyens européens et qu’il reste encore beaucoup à faire pour eux, à commencer par lutter contre la violence et les abus, au vu de la croissance préoccupante des réseaux pédophiles et pédopornographiques. L’objectif général est d’interdire toute forme de violence, notamment lesdites pratiques traditionnelles, les crimes d’honneur et les mariages forcés. Il ne suffit pas de garantir que les coupables de violences seront certainement punis. Nous devons garantir une stratégie de prévention, visant particulièrement à aider les enfants exposés aux risques. Une autre priorité consiste à lutter contre la pauvreté des enfants. Il convient de souligner que même au sein de l’Union européenne, 19 % des enfants vivent sous le seuil de pauvreté. C’est pourquoi nous devons fournir des mesures d’aide conçues également pour soutenir leur famille. En particulier, nous avons besoin de mesures adressées aux enfants roms et aux enfants des rues, qui sont souvent forcés à mendier et deviennent ainsi des victimes faciles de l’exploitation, du trafic et de la criminalité organisée. Un autre élément de base de cette stratégie est de garantir l’éducation et la formation de tous les enfants, notamment les pauvres et les défavorisés. Nous avons également besoin de mesures visant les moins capables, afin de prévenir toute forme de discrimination. Nous sommes ici entre experts. Il n’est donc peut-être pas nécessaire de dresser la liste de tous les problèmes urgents à régler: vente de jeux vidéo violents, hausse du nombre d’enlèvements de mineurs, paperasses qui rendent difficiles les adoptions internationales, tragédie des enfants-soldats, travail des enfants, non-inscription de l’enfant dans un registre de naissance, nombre remarquable d’enfants disparus dont on n’entend plus parler. Et je pourrais encore continuer longtemps. En vérité, nous devons appliquer les instruments appropriés et fournir des informations rapides afin d’échanger les expériences et les meilleures pratiques, et nous devons créer une synergie entre les instruments juridiques et pénaux connexes afin de traiter des problèmes en termes concrets et en temps réel et, éventuellement, de parvenir à les prévenir. Permettez-moi de conclure en disant que l’adoption du traité de Lisbonne nous donnera quelques opportunités supplémentaires. La Charte des droits fondamentaux de l’UE s’inscrit désormais dans le cadre du traité, notamment son article 24, qui régit expressément les droits de l’enfant, créant ainsi une base juridique pour mettre en œuvre la stratégie. À l’heure actuelle, nous, en tant que Parlement, mais surtout tous les États membres, devons nous mettre immédiatement au travail."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim! Mindenekelőtt szeretném megköszönni kollégáim értékes közreműködését, különösen azt az elkötelezettséget, amelyről Frattini úr tesz tanúbizonyságot a gyermekek jogainak védelmére szóló megbízatásának kezdete óta. A jelentésnek nyilvánvalóan nem célja, hogy a teljesség látszatára törekedjen, azonban úgy gondolom, hogy kitűnő kiindulási alapot nyújt. A cél az volt, hogy megteremtsük az alapjait az Európai Unió bel- és külpolitikájában a kiskorúak jogainak érvényesítését és védelmét megcélzó stratégiának, és hogy támogassuk a tagállamok ezen a területen tett erőfeszítéseit. Abból a feltevésből kívántunk kiindulni, hogy a kiskorúak jogai egyedi természetűek, amelyek teljesen eltérőek az alapvető jogok általánosabb kategóriájától, habár annak szerves részét alkotják. A stratégia elsődleges célkitűzése a gyermekjogok pozitív megerősítése, ideértve a családhoz, az egészséghez, az oktatáshoz és a társadalmi beilleszkedéshez való jogot csakúgy, mint a szórakozáshoz, a játékhoz és a sporthoz való jogot a tiszta és védett környezethez való joggal egyetemben. Lényegében a cél egy olyan, a gyermekeket tekintetbe vevő társadalom kialakítása, amelyben a gyermekek biztonságban érzik magukat és amelynek cselekvő tagjai. Ezért támaszkodik a jelentés két fő alapfelvetésre: (1) a gyermekek aktív részvétele az őket érintő döntések meghozatalában; (2) jogaik általános érvényesítése, azaz a gyermekjogok beépítése és előmozdítása minden uniós politika tekintetében. Röviden, a kiskorúak jogainak végeredményben Európa politikai prioritásává kell válnia, tekintetbe véve azt is, hogy Európa polgárainak 30%-a gyermek, és még mindig sok a teendő értük, kezdve, a pedofília és a gyermekpornográfiai hálózatok aggasztó terjedésére tekintettel, az erőszak és bántalmazás elleni küzdelemmel. Az átfogó célkitűzés az erőszak minden formájának megtiltása, ideértve az úgynevezett hagyományos gyakorlatokat, a becsület védelmében elkövetett bűntetteket és a kényszerházasságot. Nem elég pusztán azt biztosítani, hogy az erőszakos cselekmények elkövetői valamilyen büntetésben részesüljenek; gondoskodnunk kell egy megelőzési stratégiáról, amely elsősorban a veszélyeztetett gyermekek segítésére irányul. Egy másik prioritás a gyermekszegénység elleni küzdelem. Érdemes kiemelni, hogy még az Európai Unión belül is a gyermekek 19%-a él a szegénységi küszöb alatt, éppen ezért olyan támogató intézkedéseket kell hozni, amelyek egyben családjaikat is támogatják. Különösen a roma gyermekeket és az utcagyermekeket megcélzó intézkedésekre van szükség, akiket gyakran kényszerítenek koldulásra, így könnyen áldozataivá válnak a kizsákmányolásnak, a gyermekkereskedelemnek és a szervezett bűnözésnek. A stratégia másik alapvető szempontja, hogy minden gyermeknek, a legszegényebbek és a leghátrányosabb helyzetűek számára is, biztosítsa az oktatást és képzést. Szükségünk van a kevésbé rátermett gyermekeket támogató intézkedésekre is, hogy a diszkrimináció valamennyi formáját megelőzzük. Mind szakértői vagyunk a területnek, tehát talán nem szükséges ebben az ülésteremben felsorolni minden olyan sürgető problémát, amely megoldásra vár: az erőszakos videojátékok forgalmazásától kezdve a nemzetközi gyermekrablási ügyek számának növekedéséig, a nemzetközi örökbefogadásokat megnehezítő bürokrácia, a gyermekkatonák tragédiája, a gyermekmunka, az anyakönyvezés elmulasztása a gyermek születésekor és az eltűnt gyermekek kiugróan magas száma, akikről senki se hall többé. És még sorolhatnám. Igazából a megfelelő eszközöket kell bevetnünk és azonnali tájékoztatást kell adnunk ahhoz, hogy megoszthassuk egymással tapasztalatainkat és jó gyakorlatainkat, továbbá szinergiát kell teremtenünk az egymáshoz kapcsolódó jogi és büntetőeszközök között annak érdekében, hogy a problémákkal érdemben, ésszerű időben tudjunk foglalkozni, és lehetőleg sikeresen elejét vegyük azoknak. Hadd fejezzem be azzal, hogy a Lisszaboni Szerződés jóváhagyása valamivel több lehetőséget nyújt majd számunkra. Az EU Alapjogi Chartája immár a Szerződés része, ideértve a 24. cikket is, amely kifejezetten a gyermek jogait szabályozza, így jogi alapot szolgáltat a stratégia végrehajtásához. Ezen a ponton nekünk mint a Parlament tagjainak, de mindenekfelett a tagállamoknak, azonnal munkához kell látnunk."@hu11
"Pone Pirmininke, ponios ir ponai, pirmiausia norėčiau padėkoti kolegoms už vertingą bendradarbiavimą, ypač ponui F. Frattini dėl jo įsipareigojimo ginti vaiko teises, prisiimto nuo darbo šiose pareigose pradžios. Šis pranešimas akivaizdžiai nėra išsamus, tačiau manau, kad jis galėtų būti geras atskaitos taškas. Juo buvo siekiama pagrįsti strategiją, skirtą skatinti ir saugoti vaikų teises vykdant Europos Sąjungos vidaus ir išorės politiką ir remti Europos Sąjungos pastangas šioje srityje. Mūsų pranešimo pagrindas – specifinis vaikų teisių pobūdis; jos visiškai skiriasi nuo bendresnės pagrindinių teisių kategorijos, nors ir šiai kategorijai priklauso. Strategija pirmiausia siekiama pozityvaus vaiko teisių (teisės į šeimą, sveikatą, švietimą, socialinę integraciją, taip pat teisės į pramogas, teisės žaisti, dalyvauti sportinėje veikloje, teisės į švarią ir saugią aplinką) patvirtinimo. Iš esmės siekiama sukurti vaiko reikmėms pritaikytą visuomenę, kurioje vaikas jaustųsi saugus ir aktyviai dalyvautų. Todėl svarbiausi pranešimo aspektai yra šie: 1) aktyvus vaikų dalyvavimas sprendimų, kurie juos paveikia, priėmime; 2) integravimas – vaikų teisių įtraukimas į visą Europos Sąjungos politiką ir jų skatinimas šia politika. Trumpai tariant, vaikų teisės galų gale turi tapti politiniu Europos prioritetu – atsižvelgiant į tai, kad 30 proc. Europos gyventojų yra vaikai, ir kad dar daug reikia dėl jų nuveikti, pradedant kova su smurtu ir išnaudojimu – kelia nerimą didėjantis pedofilijos atvejų ir vaikų pornografijos tinklų skaičius. Svarbiausias tikslas – uždrausti visas smurto formas, įskaitant vadinamas tradicines praktikas, nusikaltimus dėl garbės ir priverstines vedybas. Nepakanka vien tik užtikrinti konkrečią bausmę smurtautojams; privalome sukurti prevencijos strategiją, skirtą padėti pavojuje esantiems vaikams. Kitas prioritetas yra kova su vaikų skurdu. Verta pažymėti, kad net Europos Sąjungoje 19 proc. vaikų gyvena žemiau skurdo ribos ir todėl mes privalome teikti pagalbą, kuri būtų skirta jų ir šeimoms. Ypač reikalingos priemonės, skirtos romų ir gatvės vaikams, kurie dažnai yra priversti prašyti išmaldos ir taip tampa išnaudojimo, prekybos žmonėmis ir organizuotų nusikaltėlių aukomis. Kitas svarbus strategijos tikslas – užtikrinti visų vaikų, įskaitant vargingiausiai gyvenančius ir nepalankiausioje padėtyje esančius vaikus, švietimą ir mokymą. Taip pat reikalingos mažiau gabiems vaikams skirtos priemonės – siekiant išvengti bet kokios diskriminacijos. Tarp mūsų yra daug ekspertų, taigi šiame Parlamente nebūtina vardinti visų problemų, kurias būtina nedelsiant spręsti: nuo prekybos smurtiniais video žaidimais iki didėjančio tarptautinio vaikų grobimo atvejų skaičiaus, biurokratinės kliūtys kurios trukdo užsieniečiams įsivaikinti, vaikų kareivių tragedija, vaikų darbas, nesugebėjimas registruoti vaiko gimimo, didelis dingusių vaikų, apie kuriuos daugiau negirdėta, skaičius. Šis sąrašas labai ilgas. Iš tikrųjų privalome taikyti tinkamas priemonės ir skubiai teikti informaciją – siekdami keistis gerąja patirtimi; taip pat privalome sukurti tarpusavyje susijusių teisinių ir baudžiamųjų priemonių sąveiką – siekdami spręsti problemas konkrečiomis sąlygomis ir tikru laiku, ir galbūt užkirsti joms kelią. Pasisakymą baigsiu teiginiu, kad Lisabonos sutarties patvirtinimas suteiks mums dar kelias galimybes. ES pagrindinių teisų chartija, įskaitant 24 straipsnį, kuriuo reglamentuojamos nuostatos dėl vaiko teisių, dabar yra Sutarties dalis – taip pat ir šios strategijos įgyvendinimo teisinis pagrindas. Šiuo klausimu Parlamentas ir – svarbiausia – valstybės narės turi nedelsiant imtis darbo."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Vispirms es vēlos pateikties kolēģiem par vērtīgo sadarbību un īpaši kungam par viņa ieguldījumu, kopš paša pilnvaru sākuma aizstāvot bērnu tiesības. Šis ziņojums, kā redzams, nepretendē uz vispusību, tomēr es ticu, ka tas ir labs sākuma punkts. Tā mērķis bija izveidot pamatus stratēģijai, kas vērsta uz nepilngadīgo tiesību atbalstu un aizsardzību Eiropas Savienības iekšpolitikā un ārpolitikā, un atbalstīt dalībvalstu centienus šajā jomā. Kā priekšnoteikumu mēs vēlējāmies pieņemt nepilngadīgo tiesību īpašo raksturu, kas pilnīgi atšķiras no vairāk vispārēja rakstura pamattiesībām, kaut gan ir to neatņemama sastāvdaļa. Stratēģija pirmkārt ir vērsta uz bērna tiesību pozitīvu apstiprinājumu, kurā iekļautas tiesības uz ģimeni, tiesības uz veselību, izglītību, sociālu iekļaušanos, kā arī tiesības uz izklaidi, tiesības rotaļāties, nodarboties ar sportu, un tiesības uz tīru un aizsargātu vidi. Būtībā mērķis ir izveidot bērnam piemērotu sabiedrību, kurā bērns var justies aizsargāts un aktīvi iesaistīts. Tādēļ ziņojuma pamatā ir divi galvenie pieņēmumi: (1) aktīva bērnu līdzdalība bērnus skarošu lēmumu pieņemšanā; (2) līdztiesība, tas ir, bērnu tiesību iestrādāšana un veicināšana visās Eiropas Savienības politikas jomās. Īsumā, nepilngadīgo tiesībām beidzot jākļūst par Eiropas prioritāti, ņemot vērā arī to, ka aptuveno 30 % no Eiropas iedzīvotājiem ir bērni, un vēl joprojām viņu labā daudz kas nav paveikts, sākot ar cīņu pret vardarbību un ļaunprātīgu izmantošanu, ņemot vērā pedofilijas un bērnu pornogrāfijas tīklu skaita satraucošo pieaugumu. Vispārējais mērķis ir aizliegt visa veida vardarbības, tostarp arī tā dēvētās tradicionālās metodes, goda aizstāvēšanas noziegumus un piespiedu laulības. Nepietiek tikai nodrošināt zināmu sodu tiem, kuri rīkojas vardarbīgi; mums jāgarantē novēršanas stratēģija, kas īpaši vērsta uz palīdzību apdraudētiem bērniem. Vēl viena prioritāte ir bērnu nabadzības apkarošana. Ir vērts norādīt, ka pat Eiropas Savienībā 19 % bērnu dzīvo zem nabadzības robežas, un tādēļ mums jānodrošina palīdzības pasākumi, kas paredzēti arī šo bērnu ģimeņu atbalstam. Mums īpaši vajadzīgi pasākumi, kas paredzēti romu bērniem un ielas bērniem, kuri bieži ir spiesti ubagot, tādējādi viegli kļūstot par ekspluatācijas, cilvēku tirdzniecības un organizētās noziedzības upuriem. Vēl viens no šīs stratēģijas pamat aspektiem ir garantēt izglītību un apmācību visiem bērniem, arī visnabadzīgākajiem un bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm. Mums vajadzīgi arī pasākumi, kas vērsti uz mazāk spējīgajiem, lai novērstu jebkāda veida diskrimināciju. Šeit mēs esam starp speciālistiem, tādēļ, iespējams, nav vajadzības šajā plenārsēžu zālē uzskaitīt visas steidzami risināmās problēmas: no vardarbīgu videospēļu mārketinga līdz nepilngadīgo starptautisku cilvēku nolaupīšanas gadījumu pieaugumam, birokrātija, kas sarežģī starptautiskas adopcijas, bērnu – karavīru traģēdija, bērnu darbs, bērnu dzimšanas nereģistrēšana, ievērojamais pazudušo bērnu skaits, par kuriem nekad nekas vairs nav dzirdēts. Es varētu turpināt un turpināt. Patiesībā mums jāpiemēro atbilstīgi instrumenti un jāsniedz steidzama informācija, lai apmainītos ar pieredzi un labām metodēm, un mums jārada sinerģija starp attiecīgiem tiesiskiem un sodu instrumentiem, lai ķertos pie problēmām konkrētos termiņos un reālā laikā, un, iespējams, mums izdotos tās novērst. Atļaujiet man nobeigumā pateikt, ka Lisabonas līguma apstiprināšana dos mums mazliet lielākas izredzes. ES Pamattiesību harta tagad ir Līguma daļa, tātad iekļaujot tajā 24. pantu, kas nosaka bērnu tiesības, tādējādi radot tiesisku pamatu stratēģijas ieviešanai. Tagad mums kā Parlamentam, bet pirmkārt dalībvalstīm, nekavējoties jāķeras pie darba."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio ringraziare i colleghi, per prima cosa per la preziosa collaborazione, ed in particolare il vicepresidente Frattini per l'impegno sin dall'inizio del suo mandato a favore della difesa dei diritti dei bambini. La relazione ovviamente non ha la pretesa di esaurire tutti temi, ma credo che sia un ottimo punto di partenza. L'obiettivo era quello di porre le basi per una strategia finalizzata a promuovere e salvaguardare i diritti dei minori sia nelle politiche interne che esterne dell'Unione europea e a sostenere gli sforzi degli Stati membri in questo settore. Come premessa abbiano voluto ribadire la specificità dei diritti dei minori che vanno assolutamente distinti dalla categoria più generale dei diritti fondamentali, di cui peraltro sono parte integrante. La strategia mira innanzitutto all'affermazione dei diritti positivi dei minori, tra cui il diritto ad una famiglia, il diritto alla salute, all'istruzione, all'inclusione sociale, ma anche il diritto al divertimento, al gioco, allo sport, come pure il diritto ad un ambiente pulito e protetto. In sostanza il fine è quello di creare una società a misura di bambino, in cui i bambini possano sentirsi protetti e protagonisti. Proprio per questo la relazione poggia su due presupposti principali: 1) partecipazione attiva dei bambini alle scelte che li riguardano; 2) il cosiddetto cioè l'inserimento e la promozione dei diritti dei bambini in tutte le politiche dell'Unione europea. Insomma i diritti dei minori devono diventare finalmente una priorità politica per l'Europa, anche perché i bambini rappresentano circa il 30% dei cittadini europei e per loro c'è ancora molto da fare a partire dalla lotta alla violenza e agli abusi, con fenomeni in preoccupante crescita come la pedofilia e la pedopornografia in rete. L'obiettivo generale è quello di mettere al bando ogni forma di violenza comprese le cosiddette pratiche tradizionali, i delitti d'onore, i matrimoni forzati e non basta solo la certezza della pena per gli autori delle violenze, ma bisogna garantire una strategia di prevenzione in particolare a supporto dei minori a rischio. Un'altra priorità è la lotta alla povertà infantile. Vale infatti la pena ricordare che anche all'interno dell'Unione europea il 19% dei bambini vive sotto la soglia di povertà e che pertanto è necessario prevedere misure d'aiuto adeguate anche a sostegno delle loro famiglie. In particolare poi si chiedono azioni mirate per i bambini rom e per i bambini di strada, che spesso sono costretti a chiedere l'elemosina diventando facili vittime dello sfruttamento della tratta e della criminalità organizzata. Un altro elemento su cui si poggia la strategia è garantire l'istruzione e la formazione per tutti i minori, anche quelli più poveri e svantaggiati. Così come vanno intraprese misure destinate ai minori diversamente abili al fine di evitare ogni forma di discriminazione. Siamo tra addetti ai lavori e pertanto forse è superfluo fare in questa sede l'elenco di tutte le emergenze da affrontare: dalla diffusione dei videogiochi violenti, all'aumento dei casi di sottrazione internazionale dei minori, la complessità burocratica che rende difficili le adozioni internazionali, il dramma dei bambini soldato, il lavoro minorile, la mancanza di registrazione alla nascita dei bambini, il numero impressionante dei minori scomparsi di cui non si hanno più notizie. E si potrebbe continuare questo elenco a lungo. In realtà occorre mettere in rete strumenti adeguati ed informazioni tempestive per scambiarsi esperienze vincenti e buone prassi, mettere in sinergia strumenti di collegamento anche giuridici e penali per affrontare i problemi concretamente e in tempo reale, possibilmente riuscendo a prevenirli. Concludo, Presidente, dicendo che con l'approvazione del trattato di Lisbona abbiano qualche in più. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea fa oggi parte del trattato e quindi anche l'articolo 24, che disciplina espressamente i diritti del bambino, stabilendo quindi una base giuridica per l'attuazione della strategia. A questo punto dobbiamo non solo noi Parlamento, ma soprattutto gli Stati membri, metterci immediatamente al lavoro."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, allereerst wil ik de collega’s voor hun waardevolle samenwerking danken, en met name de heer Frattini voor zijn inzet sedert het begin van zijn mandaat ter bescherming van de rechten van het kind. Het verslag heeft duidelijk niet de pretentie uitputtend te zijn, maar ik vind dat het een goed vertrekpunt biedt. Het verslag had ten doel de basis voor een strategie ter bevordering en waarborging van de rechten van minderjarigen in het interne en externe beleid van de Europese Unie te leggen en de inspanningen van lidstaten op dat gebied te ondersteunen. Het uitgangspunt vormde voor ons het specifieke karakter van de rechten van minderjarigen, die zich sterk van de meer algemene categorie van fundamentele rechten onderscheiden, ook al maken zij daarvan deel uit. De strategie is vooral gericht op de positieve bevestiging van de rechten van het kind, waartoe het recht op een gezinsleven en het recht op gezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijke integratie behoort, maar ook het recht op vermaak, het recht om te spelen, sport alsmede op een schoon en beschermd milieu. In wezen heeft de strategie ten doel een samenleving tot stand te brengen die op het kind is afgestemd, waarin het kind zich veilig kan voelen en waarbij het zich betrokken voelt. Het verslag is daarom op twee beginselen gebaseerd: 1) actieve participatie van kinderen in de besluitvorming die voor hen van belang is; 2) mainstreaming, wil zeggen de integratie en bevordering van de rechten van het kind in alle beleidsgebieden van de Europese Unie. Kortom, aan de rechten van minderjarigen moet in Europa eindelijk politieke prioriteit worden gegeven, alleen al op grond van het feit dat kinderen rond dertig procent van de Europese bevolking uitmaken en dat er nog veel voor hen moet worden gedaan, in de eerste plaats op het gebied van de bestrijding van geweld en misbruik, gezien de zorgwekkende toename van pedofiele en kinderpornonetwerken. De algemene doelstelling is om alle vormen van geweld uit te bannen, met inbegrip van zogenaamde traditionele praktijken, eerwraak en gedwongen huwelijken. Er moet niet alleen voor worden gezorgd dat geweldplegers hun verdiende straf krijgen; we moeten ook voor een preventiestrategie zorgen die speciaal gericht is op het helpen van kinderen in gevaar. Een andere prioriteit is de bestrijding van kinderarmoede. Er moet op worden gewezen dat zelfs binnen de Europese Unie negentien procent van de kinderen onder de armoedegrens leven, en daarom moeten we hulpmaatregelen treffen die ook op de ondersteuning van de rest van het gezin zijn gericht. Met name zijn maatregelen nodig voor Romakinderen en straatkinderen, die vaak gedwongen worden te bedelen en zo gemakkelijk het slachtoffer worden van uitbuiting, mensenhandel en georganiseerde misdaad. Een ander centraal aspect van de strategie is het garanderen van onderwijs en opleiding voor alle kinderen, met inbegrip van de armste en meest achtergestelde. Er zijn ook maatregelen nodig voor minder begaafde kinderen, om elke vorm van discriminatie te voorkomen. We bevinden ons hier in een gezelschap van deskundigen, zodat ik in dit Parlement niet alle dringende problemen hoef op te sommen die moeten worden aangepakt: van de verkoop van videospelletjes tot en met de toename van internationale ontvoeringen van minderjarigen, de bureaucratie die internationale adopties bemoeilijkt, de tragedie van kindsoldaten, kinderarbeid, het niet-registreren van pasgeborenen, het schrikbarende aantal kinderen die verdwijnen en waar nooit meer iets van wordt vernomen. Ik zou deze lijst nog wel even voort kunnen zetten. We moeten werkelijk de geschikte instrumenten toepassen en snel informatie verstrekken om ervaringen en goede praktijken uit te kunnen wisselen, en we moeten synergieën tot stand brengen tussen de relevante wettelijke en strafrechtelijke instrumenten, teneinde de problemen concreet en ogenblikkelijk aan te kunnen pakken en die problemen waar mogelijk te voorkomen. Tot slot zou ik willen opmerken dat wij door de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon over een aantal nieuwe mogelijkheden beschikken. Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie maakt nu deel uit van het Verdrag, dus ook artikel 24, dat de rechten van het kind uitdrukkelijk regelt en zo een rechtsgrondslag schept voor de tenuitvoerlegging van de strategie. Wij als Parlement, maar bovenal de lidstaten, moeten er onmiddellijk werk van maken."@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Po pierwsze chciałabym podziękować kolegom za ich cenną współpracę, a w szczególności panu Frattiniemu za jego zaangażowanie od początku jego kadencji w ochronę praw dziecka. Sprawozdanie oczywiście nie jest wyczerpujące, ale uważam, że jest dobrym punktem wyjścia. Celem było ustanowienie podstaw dla strategii zmierzającej do promowania i ochrony praw małoletnich w ramach polityki wewnętrznej i zewnętrznej Unii Europejskiej oraz wsparcie wysiłków państw członkowskich w tym sektorze. Jako przesłankę chcieliśmy przyjąć szczególny charakter praw małoletnich, który jest całkowicie odmienny od ogólniejszej kategorii praw podstawowych, pomimo że stanowią one integralną ich część. Strategia zmierza przede wszystkim do pozytywnego uznania praw dziecka, które obejmują prawo do rodziny, prawo do zdrowia, edukacji, integracji społecznej, ale także prawo do zabawy, prawo do gry, do uprawiania sportu, wraz z prawem do czystego i chronionego środowiska. Zasadniczo, celem jest utworzenie społeczeństwa skrojonego na miarę dziecka, w którym dziecko może czuć się chronione i w które jest aktywnie zaangażowane. To dlatego sprawozdanie oparte jest na dwóch głównych założeniach: (1) aktywnym udziale dzieci w podejmowaniu dotyczących ich decyzji; (2) mainstreaming, czyli włączenie i promowanie praw dziecka w ramach wszystkich rodzajów polityk Unii Europejskiej. W skrócie, prawa małoletnich muszą w końcu stać się priorytetem politycznym dla Europy, biorąc pod uwagę także, że dzieci stanowią około 30% liczby obywateli europejskich i wciąż wiele jeszcze pozostaje do zrobienia na ich rzecz, zaczynając od walki z przemocą i nadużyciami, wobec zatrważającego wzrostu przypadków pedofilii i sieci pornografii dziecięcej. Celem ogólnym jest zakaz wszelkich form przemocy, wraz z tzw. praktykami związanymi z tradycją, przestępstwami honorowymi i przymusowymi małżeństwami. Zapewnienie karania tych, którzy dopuszczają się przemocy, nie jest wystarczające; musimy zagwarantować strategię zapobiegania, zmierzającą w szczególności do pomocy dzieciom obciążonym ryzykiem. Kolejnym priorytetem jest walka z ubóstwem wśród dzieci. Warto zaznaczyć, że nawet w Unii Europejskiej 19% dzieci życie poniżej granicy ubóstwa i musimy zatem zapewnić środki pomocowe, które są także nakierowane na wsparcie ich rodzin. W szczególności, potrzebujemy środków nakierowanych na dzieci romskie i dzieci żyjące na ulicach, które często zmuszone są do żebrania i w związku z tym z łatwością padają ofiarami wykorzystywania, handlu i przestępczości zorganizowanej. Kolejnym podstawowym aspektem jest zagwarantowanie edukacji i szkolenia wszystkim dzieciom, wraz z tymi najuboższymi i znajdującymi się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Potrzebujemy także środków nakierowanych na dzieci mniej utalentowane, aby zapobiec wszelkim formom dyskryminacji. Znajdujemy się tutaj wśród ekspertów, więc być może nie ma potrzeby w tej Izbie wymieniania pilnych problemów, jakimi należy się zająć; od sprzedawania zawierających sceny przemocy gier wideo po wzrost przypadków międzynarodowych porwań nieletnich, biurokrację, która utrudnia adopcje międzynarodowe, tragedię dzieci żołnierzy, pracę dzieci, brak rejestracji urodzeń dzieci, znaczną liczbę zaginionych dzieci, o których nikt więcej nie słyszał. Mogłabym wymieniać w nieskończoność. W rzeczywistości, musimy stosować właściwe instrumenty i dostarczyć pilnie informacji w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk i musimy także stworzyć synergię pomiędzy powiązanymi prawnymi i karnymi instrumentami, aby zająć się problemami w konkretnych okolicznościach i w czasie rzeczywistym, które prawdopodobnie będą pomyślnie im zapobiegać. Proszę pozwolić mi zakończyć stwierdzeniem, że przyjęcie traktatu lizbońskiego da nam kilka kolejnych możliwości. Karta Praw Podstawowych UE obecnie stanowi część Traktatu, wraz z art. 24, który wyraźnie odnosi się do praw dziecka, tworząc w ten sposób podstawę prawną dla wdrożenia strategii. W tej kwestii, my jako Parlament, ale przede wszystkim państwa członkowskie, musimy przystąpić do pracy natychmiast."@pl16
". Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de começar por agradecer aos colegas pela sua preciosa colaboração e, de modo particular, ao Senhor Comissário Frattini pelo seu empenhamento, desde o início do mandato, na defesa dos direitos da criança. O relatório não pretende, obviamente, ser exaustivo, mas considero que é um bom ponto de partida. O seu objectivo é lançar as bases para uma estratégia tendente a promover e salvaguardar os direitos dos menores nas políticas internas e externas da União Europeia e apoiar os esforços dos Estados-Membros neste domínio. Quisemos tomar como premissa a natureza específica dos direitos dos menores, que são totalmente distintos dos da categoria mais geral de direitos fundamentais, embora fazendo parte integrante desses direitos. A estratégia visa, sobretudo, a afirmação positiva dos direitos da criança, que incluem o direito de ter uma família, o direito à saúde, à educação, à inclusão social, mas também o direito ao divertimento, o direito a brincar, o direito ao desporto, assim como o direito a um ambiente limpo e protegido. Em suma, o objectivo é criar uma sociedade à medida da criança, em que a criança se possa sentir protegida e activamente envolvida. É essa a razão por que o relatório assenta em dois pressupostos principais: (1) participação activa das crianças nas decisões que lhes dizem respeito; (2) ou seja, inclusão e promoção dos direitos da criança em todas as políticas da União Europeia. Em suma, os direitos dos menores devem tornar-se, finalmente, uma prioridade política para a Europa, até porque as crianças constituem cerca de 30% dos cidadãos europeus e há ainda muito que fazer por elas, a começar pela luta contra a violência e os abusos, face ao preocupante crescimento da pedofilia e das redes de pornografia infantil. O objectivo geral é o de acabar com todas as formas de violência, incluindo as chamadas práticas tradicionais, os "crimes de honra" e os casamentos forçados. Não basta assegurar a certeza da pena para os autores da violência; é preciso garantir uma estratégia de prevenção, orientada especificamente para ajudar crianças em risco. Outra prioridade é a luta contra a pobreza infantil. Vale a pena recordar que, mesmo dentro da União Europeia, 19% das crianças vivem abaixo do limiar da pobreza e, por isso, há que prever medidas tendentes também a ajudar as suas famílias. Precisamos, em particular, de medidas que visem as crianças romanichéis e as crianças sem abrigo, que, muitas vezes, são obrigadas a mendigar, tornando-se, desse modo, vítimas fáceis de exploração, tráfico e criminalidade organizada. Outro aspecto básico da estratégia é garantir a educação e a formação de todas as crianças, incluindo as mais pobres e desfavorecidas. Precisamos também de medidas destinadas às crianças portadoras de deficiência, a fim de prevenir todas as formas de discriminação. Encontramo-nos entre especialistas, por isso talvez não seja necessário, nesta Assembleia, listar todos os problemas urgentes que precisam de ser combatidos: desde a comercialização de jogos vídeo violentos ao aumento de casos de rapto internacional de menores, à complexidade burocrática que dificulta as adopções internacionais, à tragédia das crianças-soldado, ao trabalho infantil, ao não registo do nascimento de uma criança, ao número impressionante de crianças desaparecidas de quem nunca mais se ouviu falar. E poderia continuar a enumerar muitas outras situações. Efectivamente, precisamos de utilizar os instrumentos adequados e de providenciar informações atempadas com vista à troca de experiências e de boas práticas, e temos de criar sinergias entre instrumentos jurídicos e penais neste domínio, a fim de tratar os problemas concretamente e em tempo real, e, se possível, conseguir preveni-los. Concluo dizendo que, com a aprovação do Tratado de Lisboa, temos mais algumas hipóteses. A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia faz agora parte do Tratado, e, portanto, também o artigo 24.º, que regula expressamente os direitos da criança, criando, desse modo, uma base jurídica para a aplicação da estratégia. Neste ponto, é preciso que nós, enquanto Parlamento, mas, sobretudo, os Estados-Membros, comecemos imediatamente a trabalhar."@pt17
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio ringraziare i colleghi, per prima cosa per la preziosa collaborazione, ed in particolare il vicepresidente Frattini per l'impegno sin dall'inizio del suo mandato a favore della difesa dei diritti dei bambini. La relazione ovviamente non ha la pretesa di esaurire tutti temi, ma credo che sia un ottimo punto di partenza. L'obiettivo era quello di porre le basi per una strategia finalizzata a promuovere e salvaguardare i diritti dei minori sia nelle politiche interne che esterne dell'Unione europea e a sostenere gli sforzi degli Stati membri in questo settore. Come premessa abbiano voluto ribadire la specificità dei diritti dei minori che vanno assolutamente distinti dalla categoria più generale dei diritti fondamentali, di cui peraltro sono parte integrante. La strategia mira innanzitutto all'affermazione dei diritti positivi dei minori, tra cui il diritto ad una famiglia, il diritto alla salute, all'istruzione, all'inclusione sociale, ma anche il diritto al divertimento, al gioco, allo sport, come pure il diritto ad un ambiente pulito e protetto. In sostanza il fine è quello di creare una società a misura di bambino, in cui i bambini possano sentirsi protetti e protagonisti. Proprio per questo la relazione poggia su due presupposti principali: 1) partecipazione attiva dei bambini alle scelte che li riguardano; 2) il cosiddetto cioè l'inserimento e la promozione dei diritti dei bambini in tutte le politiche dell'Unione europea. Insomma i diritti dei minori devono diventare finalmente una priorità politica per l'Europa, anche perché i bambini rappresentano circa il 30% dei cittadini europei e per loro c'è ancora molto da fare a partire dalla lotta alla violenza e agli abusi, con fenomeni in preoccupante crescita come la pedofilia e la pedopornografia in rete. L'obiettivo generale è quello di mettere al bando ogni forma di violenza comprese le cosiddette pratiche tradizionali, i delitti d'onore, i matrimoni forzati e non basta solo la certezza della pena per gli autori delle violenze, ma bisogna garantire una strategia di prevenzione in particolare a supporto dei minori a rischio. Un'altra priorità è la lotta alla povertà infantile. Vale infatti la pena ricordare che anche all'interno dell'Unione europea il 19% dei bambini vive sotto la soglia di povertà e che pertanto è necessario prevedere misure d'aiuto adeguate anche a sostegno delle loro famiglie. In particolare poi si chiedono azioni mirate per i bambini rom e per i bambini di strada, che spesso sono costretti a chiedere l'elemosina diventando facili vittime dello sfruttamento della tratta e della criminalità organizzata. Un altro elemento su cui si poggia la strategia è garantire l'istruzione e la formazione per tutti i minori, anche quelli più poveri e svantaggiati. Così come vanno intraprese misure destinate ai minori diversamente abili al fine di evitare ogni forma di discriminazione. Siamo tra addetti ai lavori e pertanto forse è superfluo fare in questa sede l'elenco di tutte le emergenze da affrontare: dalla diffusione dei videogiochi violenti, all'aumento dei casi di sottrazione internazionale dei minori, la complessità burocratica che rende difficili le adozioni internazionali, il dramma dei bambini soldato, il lavoro minorile, la mancanza di registrazione alla nascita dei bambini, il numero impressionante dei minori scomparsi di cui non si hanno più notizie. E si potrebbe continuare questo elenco a lungo. In realtà occorre mettere in rete strumenti adeguati ed informazioni tempestive per scambiarsi esperienze vincenti e buone prassi, mettere in sinergia strumenti di collegamento anche giuridici e penali per affrontare i problemi concretamente e in tempo reale, possibilmente riuscendo a prevenirli. Concludo, Presidente, dicendo che con l'approvazione del trattato di Lisbona abbiano qualche in più. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea fa oggi parte del trattato e quindi anche l'articolo 24, che disciplina espressamente i diritti del bambino, stabilendo quindi una base giuridica per l'attuazione della strategia. A questo punto dobbiamo non solo noi Parlamento, ma soprattutto gli Stati membri, metterci immediatamente al lavoro."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v prvom rade by som chcela poďakovať kolegom za ich hodnotnú spoluprácu a hlavne pánovi Frattinimu za jeho záväzok na ochranu práv dieťaťa od začiatku jeho mandátu. Správa zjavne nepredstiera, že pokrýva všetky oblasti, no verím, že je to dobrý východiskový bod. Cieľom bolo položiť základy stratégie zameranej na podporu a ochranu práv neplnoletých vo vnútorných a vonkajších politikách Európskej únie a na podporu úsilia členských štátov v tejto oblasti. Ako predpoklad sme chceli vziať osobitnú povahu práv neplnoletých, ktoré sa úplne líšia od všeobecnejšej kategórie základných práv, aj keď tvoria ich nedeliteľnú súčasť. Stratégia sa zameriava predovšetkým na pozitívne potvrdenie práv dieťaťa, medzi ktoré patrí právo na rodinu, právo na zdravie, vzdelanie, začlenenie do spoločnosti, ale aj právo na zábavu, právo na hru, na zapojenie sa do športových aktivít, spolu s právom na čisté a chránené životné prostredie. Cieľom je v podstate vytvoriť spoločnosť šitú na mieru pre dieťa, v ktorej sa dieťa môže cítiť ochraňované a do ktorej sa aktívne zapája. Práve preto správa vychádza z dvoch základných predpokladov: (1) aktívna účasť detí na rozhodovaní, ktoré ich ovplyvňuje; (2) vo všetkých politikách Európskej únie. V skratke, práva neplnoletých sa musia konečne strať politickou prioritou pre Európu, aj preto, že deti tvoria približne 30 % európskych občanov a zostáva ešte veľa, čo pre ne treba urobiť, počnúc bojom proti násiliu a zneužívaniu, o ohľadom na znepokojivý nárast pedofílie a sietí s detskou pornografiou. Všeobecným cieľom je zakázať všetky formy násilia vrátane takzvaných tradičných postupov, zločinov v mene cti a manželstiev z donútenia. Nestačí len zabezpečiť, aby osoby páchajúce násilie boli potrestané. Musíme zaručiť stratégiu prevencie zameranú najmä na pomoc deťom, ktoré sú vystavené riziku. Ďalšou prioritou je boj proti chudobe dieťaťa. Je vhodné poukázať na to, že aj v rámci Európskej únie žije 19 % detí pod hranicou chudoby, a preto musíme zabezpečiť pomocné opatrenia, ktoré sú navrhnuté tak, aby podporili aj ich rodiny. Konkrétne potrebujeme opatrenia zacielené na rómske deti a deti z ulice, ktoré sú často nútené žobrať, čím sa stávajú ľahkými obeťami zneužívania, obchodovania s ľuďmi a organizovaného zločinu. Ďalším základným aspektom stratégie je zaručiť vzdelanie a odbornú prípravu pre všetky deti vrátane tých najchudobnejších a najviac znevýhodnených. Potrebujeme tiež opatrenia zamerané na menej šikovných, aby sme predišli akejkoľvek forme diskriminácie. Patríme medzi expertov, a teda snáď nie je potrebné v tejto snemovni uvádzať zoznam všetkých naliehavých problémov, do ktorých riešenia sa treba pustiť: od marketingu násilných videohier po nárast prípadov medzinárodných únosov neplnoletých, byrokracie, ktorá sťažuje medzinárodné adopcie, tragédie detských vojakov, používania detí ako pracovnej sily, neregistrácie narodenia dieťaťa, značného počtu detí, ktoré zmizli a o ktorých už nik viac nepočul. A takto by som mohla pokračovať ďalej. Naozaj musíme aplikovať primerané nástroje a poskytovať včasné informácie s cieľom výmeny skúseností a osvedčených postupov. Musíme vytvoriť synergiu medzi súvisiacimi právnymi a trestnými nástrojmi s cieľom riešiť problémy v skutočných podmienkach a v reálnom čase, a možno tak uspieť v ich predchádzaní. Dovoľte mi na záver povedať, že schválenie Lisabonskej zmluvy nám ponúkne niekoľko ďalších možností. Európska charta základných práv teraz tvorí súčasť Zmluvy vrátane článku 24, ktorý výslovne určuje práva detí, a tak vytvára právny základ pre realizáciu stratégie. V tejto chvíli musíme my ako Parlament, ale predovšetkým všetky členské štáty začať okamžite konať."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, najprej se zahvaljujem kolegom za koristno sodelovanje in zlasti gospodu Frattiniju, ki se je zavezal, da si bo od začetka svojega mandata prizadeval za varstvo otrokovih pravic. To poročilo vsekakor ni izčrpno, vendar je po mojem mnenju dober začetek. Njegov namen je bil določiti temelje strategije za spodbujanje in varstvo pravic mladoletnikov v notranjih in zunanjih politikah Evropske unije ter podpreti prizadevanje držav članic na tem področju. Izhajali smo iz posebne narave pravic mladoletnikov, ki se popolnoma razlikujejo od bolj splošne kategorije temeljnih pravic, čeprav so njihov sestavni del. Namen strategije je zlasti priznavanje otrokovih pravic, ki vključujejo pravico do družine, pravico do zdravstvene oskrbe, izobraževanja, socialnega vključevanja, vendar tudi pravico do zabave, pravico do igre in športa, skupaj s pravico do čistega in varnega okolja. Vsebinski namen je vzpostavitev družbe, ki je prilagojena otroku in v kateri se lahko počuti varen in v njej dejavno sodeluje. Zato poročilo temelji na dveh glavnih domnevah: (1) dejavno sodelovanje otrok pri odločitvah, ki vplivajo nanje, (2) vključevanje v prevladujočo usmeritev, kar pomeni vključevanje otrokovih pravic v vse politike Evropske unije in njihovo spodbujanje. Na kratko povedano, pravice mladoletnikov morajo končno postati politična prednostna naloga v Evropi, glede na to, da je približno 30 % evropskih državljanov otrok in da lahko zanje še veliko naredimo, pri čemer lahko glede na zaskrbljujoče povečanje pedofilije in mrež za otroško pornografijo začnemo z bojem proti nasilju in zlorabam. Splošni cilj je prepoved vseh oblik nasilja, vključno s tako imenovanimi tradicionalnimi praksami, zločini iz časti in prisilnimi porokami. Pri tem ni dovolj, da poskrbimo le za to, da so nasilneži kaznovani, ampak moramo zagotoviti tudi strategijo preprečevanja, ki bo pomagala zlasti ogroženim otrokom. Druga prednostna naloga je boj proti revščini otrok. Omeniti je treba, da tudi v Evropski uniji 19 % otrok živi pod pragom revščine, zato moramo določiti ukrepe pomoči, ki so namenjeni tudi podpori njihovim družinam. Potrebujemo predvsem ukrepe za romske otroke in otroke ulice, ki so pogosto prisiljeni beračiti, zato postanejo lahke žrtve izkoriščanja, trgovine in organiziranega kriminala. Tretji temeljni vidik strategije je zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja vseh otrok, vključno z najrevnejšimi in najbolj prikrajšanimi otroki. Potrebujemo tudi ukrepe za otroke z manjšimi sposobnostmi, da se prepreči kakršna koli oblika diskriminacije. Vsi v tem parlamentu to temo dobro poznamo, zato verjetno ni treba našteti vseh resnih težav, ki jih je treba rešiti: od trženja nasilnih videoigric do pogostejših mednarodnih ugrabitev mladoletnikov, birokracije, ki otežuje mednarodne posvojitve, tragedije otrok vojakov, dela otrok, nezmožnosti registracije otrokovega rojstva, zastrašujočega števila izginulih otrok, o katerih ni več novic. In še bi lahko naštevala. V resnici moramo uporabiti ustrezne instrumente in hitro zagotoviti informacije za izmenjavo izkušenj in dobre prakse, poleg tega moramo ustvariti sinergijo med sorodnimi zakonskimi in kazenskimi instrumenti ter tako konkretno in v dejanskem času reševati težave ter jih po možnosti uspešno preprečevati. Naj končam z mislijo, da bomo s sprejetjem lizbonske pogodbe dobili nekaj več možnosti. Listina EU o temeljnih pravicah je zdaj del Pogodbe, vključno s členom 24, ki izrecno ureja otrokove pravice in zato pomeni pravno podlago za izvajanje strategije. Zdaj se mora Parlament takoj posvetiti delu, čeprav to velja predvsem za države članice."@sl20
". − Herr talman, mina damer och herrar! Först och främst vill jag tacka mina kolleger för deras värdefulla hjälp, och i synnerhet Franco Frattini för hans engagemang för barnets rättigheter ända sedan början av hans mandat. Betänkandet är naturligtvis inte uttömmande, men jag anser att det är en bra utgångspunkt. Målet var att lägga grunden till en strategi som syftar till att främja och garantera minderårigas rättigheter i Europeiska unionens inrikes- och utrikespolitik, och att stödja medlemsstaternas ansträngningar på detta område. Vi ville som premiss ta den särskilda karaktär som kännetecknar minderårigas rättigheter, som är helt åtskilda från den mer allmänna kategorin för grundläggande rättigheter, även om de utgör en integrerad del av dem. Strategin syftar framför allt till att främja en uttrycklig bekräftelse av barns rättigheter, som omfattar rätten till en familj, rätten till hälsa, utbildning, social integrering, men också rätten till underhållning, rätten till lek, rätten till idrott samt rätten till en ren och skyddad miljö. Målet är i huvudsak att skapa ett barnvänligt samhälle där barn kan känna sig omvårdade och aktivt delaktiga. Det är anledningen till att betänkandet grundas på två förutsättningar: 1) Barns faktiska delaktighet i alla beslut som rör dem samt 2) integrering, dvs. att införliva och främja barns rättigheter i all EU-politik. Kort sagt måste minderårigas rättigheter äntligen bli en politisk prioritering för EU, också med tanke på att barn utgör omkring 30 procent av EU:s befolkning och att det fortfarande finns mycket som måste göras för dem, till att börja med kampen mot våld och övergrepp, mot bakgrund av den oroande ökningen av pedofili och nätverk för barnpornografi. Det allmänna målet är att förbjuda alla former av våld, inklusive så kallade traditionella sedvänjor, hedersrelaterade brott och tvångsäktenskap. Det räcker inte att bara se till att förövarna av våld straffas, utan vi måste också se till att det finns en strategi för att förhindra dessa brott, som syftar till att hjälpa barn i riskzonen. En annan prioritering är att bekämpa barnfattigdomen. Det bör påpekas att 19 procent av barnen i Europeiska unionen faktiskt lever under fattigdomsgränsen, och därför måste vi vidta stödåtgärder som också är utformade för att stödja deras familjer. Det behövs i synnerhet åtgärder som inriktas på romska barn och gatubarn, som ofta tvingas tigga och på så sätt lätt faller offer för utnyttjande, människohandel och organiserad brottslighet. En annan grundläggande aspekt av strategin är att vi ska garantera utbildning och fortbildning av alla barn, inklusive de fattigaste och mest missgynnade. Det behövs också åtgärder inriktade på barn med inlärningssvårigheter, för att förhindra diskriminering på detta område. Vi befinner oss bland experter här, så jag kanske inte behöver räkna upp alla de akuta problem som måste hanteras, från saluföring av våldsamma tv-spel till ökningen av fall av internationell kidnappning av minderåriga, den byråkrati som utgör ett hinder för internationella adoptioner, tragedin med barnsoldater, barnarbete, underlåtenheten i fråga om registrering av barn vid födseln, det påfallande höga antalet barn som försvinner och som aldrig mer hörs av. Jag skulle kunna fortsätta i all evighet. Vi måste verkligen tillämpa lämpliga instrument och tillhandahålla snabb information för att utbyta erfarenheter och goda rutiner, och vi måste skapa synergi mellan de relaterade rättsliga och straffrättsliga instrumenten för att ta itu med problemen i konkreta termer och i realtid, och kanske lyckas förhindra dem. Jag vill avsluta med att säga att ett antagande av Lissabonfördraget skulle ge oss några fler möjligheter. EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna utgör nu en del av fördraget, vilket innebär att artikel 24 ingår, där barnets rättigheter uttryckligen regleras. På så sätt skapas en rättslig grund för att genomföra strategin. I detta skede måste vi från parlamentets sida, men framför allt medlemsstaterna, omedelbart inleda arbetet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"chance"18,15,12
"mainstreaming"18,15,17,12
"relatrice"18,15,12
"rodové hľadisko, teda začlenenie a podpora práv dieťaťa"19

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph