Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-069"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.7.2-069"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal gilt mein Dank dem Berichterstatter und natürlich auch der Kommissarin, die in dieser schwierigen Materie eine sehr konstruktive Rolle gespielt hat. Frau Kollegin Wallis hat vorher angesprochen, dass dieses Dossier im Europäischen Parlament und in den europäischen Institutionen seit über sieben Jahren „herumgeistert“ — wie ich gerne sagen will. Und diese sieben Jahre waren nach meinem Dafürhalten keine sieben Jahre der Transparenz bei der Rechtsetzung, es waren keine sieben Jahre von sondern es war ein Wirrwarr, den zu überblicken auch heute nur wenige Kollegen im Stande sind. Ich glaube, dass wir damit weder dem europäischen Verbraucher noch dem europäischen Bürger, der sich dieses Gezerre hinter den Kulissen zwischen den Mitgliedstaaten hat ansehen müssen, einen großen Gefallen tun. Aber wenn das, was nun dabei am Schluss herauskommt, dazu führt, dass der Verbraucher, der z. B. einen Pkw kaufen möchte, mehr Transparenz bei der Entscheidung für einen Ratenkredit, für einen Privatkredit bekommt, dann glaube ich, dass das nützlich ist. Es wurde hier angesprochen: Es ist ein Markt von 800 Millionen Euro, die Varianz der Kreditzinsen bewegt sich um die 6 %. Da liegt natürlich sehr viel Musik drin, und es bleibt zu hoffen, dass der Verbraucher von diesem Spielraum auch profitieren kann. Ich habe daran berechtigte Zweifel! Denn wenn der Verbraucher eine Digitalkamera für 220 Euro erwirbt und dann ein zehnseitiges Kreditformular schriftlich auszufüllen hat, wird er kaum in der Lage sein, die Risiken, die in einem Kredit über 220 Euro liegen, zu übersehen. Es wird also aus meiner Sicht dazu führen, dass vieles, das in diesem Dossier gut gemeint ist, dem normalen, schutzwürdigen Verbraucher am Schluss nicht hilft, sondern ihn in Schwierigkeiten stürzt, so dass er von einem Ratenkredit sogar eher Abstand nimmt, weil er Angst hat, diese umfangreiche Schriftsetzung auszufüllen. Ich bleibe dabei und hoffe, dass die Varianz der Kreditzinsen für den Verbraucher transparenter wird und dass damit ein Vorteil entsteht, wenngleich das Verfahren aus meiner Sicht inakzeptabel war."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi začít poděkováním zpravodajovi a samozřejmě také paní komisařce, kteří sehráli v této složité záležitosti velice konstruktivní roli. Paní Wallisová se zmínila o skutečnosti, že tento dokument strašil – jak tomu s oblibou říkám – po chodbách Evropského parlamentu a dalších evropských institucí více než sedm let a podle mého názoru se nejedná o sedm let transparentní legislativní práce nebo sedm let lepší právní úpravy, avšak o spleteninu, kterou dosud dokázalo rozplést pouze velmi málo poslanců této sněmovny. V tomto ohledu se nedomnívám, že jsme prokázali dobrou službu evropským spotřebitelům a občanům, kteří museli sledovat tyto zákulisní hádky mezi členskými státy, avšak pokud tento konečný výsledek poskytne větší transparentnost spotřebitelům, kteří si přejí koupit například automobil, a umožní jim učinit informované rozhodnutí mezi leasingovou smlouvou a osobní půjčkou, věřím, že bude užitečný. Bylo zde zmíněno, že celkový objem evropského trhu s úvěry činí 800 miliard EUR a že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší úrokovou mírou je přibližně 6 %. V těchto snahách se samozřejmě skrývá velký užitek a doufejme, že spotřebitelé budou také moci těžit z dostupné nabídky, avšak mám dobrý důvod být skeptický. Skutečností je, že spotřebitel, který si chce koupit digitální fotoaparát za 220 EUR a pak musí vyplnit desetistránkový písemný úvěrový formulář, bude jen stěží schopen porozumět všem rizikům spojeným s úvěrovou transakcí na tuto částku. Výsledkem podle mého názoru je to, že mnohé z toho, co je v tomto balíčku dobře míněno, v konečném výsledku nepomůže průměrnému zranitelnému spotřebiteli, nýbrž že to vytvoří pro spotřebitele takové potíže, že si raději nebudou nic na úvěr kupovat, aby se vyhnuli tomu hrozivému úkolu vyplnit rozsáhlé soubory formulářů. Takový na to mám nadále názor a doufám, že rozdíly v úrokových mírách budou pro spotřebitele transparentnější a že toto bude užitečné, avšak stále se domnívám, že předcházející postup je nepřijatelný."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Allerførst tak til ordføreren og naturligvis også til kommissæren, som har spillet en meget konstruktiv rolle i denne vanskelige sag. Fru Wallis nævnte tidligere, at denne sag har spøgt i Europa-Parlamentet og i EU's institutioner i over syv år, hvis jeg må kalde det det. Disse syv år har efter min mening ikke været syv år med gennemsigtighed i lovgivningen, det har ikke været syv år med bedre lovgivning, det har tværtimod været et virvar, som det stadig kun er få medlemmer, der kan overskue. Jeg tror ikke, at det er til gavn for hverken de europæiske forbrugere eller de europæiske borgere, som har måttet se på dette tovtrækkeri mellem medlemsstaterne i kulisserne. Men hvis det resultat, der nu til slut er kommet ud af det, betyder, at den forbruger, der f.eks. vil købe en bil, får større gennemsigtighed, når han skal besluttet sig for en ratekredit, en privatkredit, så tror jeg, det er gavnligt. Det er blevet nævnt, at der er tale om et marked på 800 millioner euro, og at kreditrenterne varierer med omkring 6 %. Der er naturligvis lovende, og man kan håbe, at forbrugeren også vil kunne profitere af dette spillerum. Det tvivler jeg imidlertid på! For hvis forbrugeren køber et digitalkamera til 220 euro og så skal udfylde en skriftlig kreditformular på 10 sider, så vil han næppe være i stand til at overskud de risici, som ligger i en kredit på 220 euro. Det vil altså efter min opfattelse føre til, at meget at det, der er ment godt i denne sag, i sidste ende ikke hjælper den almindelige forbruger, som har brug for beskyttelse, men tværtimod styrter ham ud i vanskeligheder, så han snarere vil tage afstand fra en ratekredit, fordi han er bange for at udfylde dette omfangsrige dokument. Jeg fastholder og håber, at variationerne i kreditrenterne vil blive mere gennemsigtige for forbrugerne, og at der dermed opstår en fordel, selv om proceduren efter min opfattelse har været uacceptabel."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή και φυσικά και την Επίτροπο που έπαιξε πολύ εποικοδομητικό ρόλο σε αυτό το δύσκολο θέμα. Η κ. Wallis είπε προηγουμένως ότι αυτή η υπόθεση έχει τρόπον τινά «στοιχειώσει», θα έλεγα, εδώ και πάνω από επτά χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και κατά τη γνώμη μου, αυτά τα επτά χρόνια δεν ήταν μια επταετία διαφάνειας στη νομοθεσία ή μια επταετία βελτίωσης της νομοθεσίας, αλλά ένα χάος που ακόμα και σήμερα μόνο ελάχιστοι συνάδελφοι μπορούν να αποσαφηνίσουν. Θεωρώ ότι με αυτό δεν κάνουμε μεγάλη χάρη ούτε στον ευρωπαίο καταναλωτή ούτε στον ευρωπαίο πολίτη που υποχρεώθηκε να παρακολουθεί αυτές τις παρασκηνιακές διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών. Όμως αν το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι για παράδειγμα ο καταναλωτής που θέλει να αγοράσει ένα επιβατικό αυτοκίνητο θα μπορεί να αποφασίσει με καλύτερη ενημέρωση αν θα επιλέξει τις δόσεις ή το προσωπικό δάνειο, τότε πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμο. Αναφέρθηκε ότι η ευρωπαϊκή πιστωτική αγορά είναι μια αγορά αξίας 800 εκατ. ευρώ, και ότι τα επιτόκια παρουσιάζουν αποκλίσεις της τάξεως του 6%. Φυσικά, η απόσταση είναι μεγάλη, ας ελπίσουμε δε ότι ο καταναλωτής θα μπορέσει να επωφεληθεί από αυτό το περιθώριο, αν και νομίζω ότι εύλογα διατηρώ τις αμφιβολίες μου, γιατί ο καταναλωτής που επιθυμεί να αγοράσει μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με 220 ευρώ και μετά πρέπει να συμπληρώσει ένα πιστωτικό έντυπο δέκα σελίδων, δύσκολα θα μπορέσει να εκτιμήσει τους κινδύνους που ενέχει μια πιστωτική συναλλαγή 220 ευρώ. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα πολλά πράγματα που περιλαμβάνονται καλοπροαίρετα στη δέσμη αυτή να μην βοηθήσουν τελικά τον μέσο καταναλωτή που είναι ευάλωτος, αλλά να του προκαλέσουν προβλήματα, με αποτέλεσμα να προτιμά να μην αγοράζει τίποτε με πιστωτικούς όρους γιατί φοβάται να συμπληρώσει όλα αυτά τα έντυπα. Επιμένω σε αυτό και ελπίζω η διακύμανση των επιτοκίων να γίνει διαφανέστερη για τον καταναλωτή και να του προσφέρει ένα πλεονέκτημα, μολονότι εξακολουθώ να θεωρώ απαράδεκτη τη διαδικασία που προηγήθηκε."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, let me begin by thanking the rapporteur and, of course, the Commissioner too, who has played a highly constructive role in this complex matter. Mrs Wallis referred to the fact that this dossier has been what I like to call haunting the corridors of the European Parliament and the other European institutions for more than seven years, and in my opinion these have not been seven years of transparent legislating or seven years of better regulation but a muddle that very few Members of this House have yet managed to untangle. In this respect I do not believe we have done any great favours to the European consumers and citizens who have had to watch this backstage wrangling among the Member States, but if this final outcome provides greater transparency for consumers who wish to buy a car, for example, enabling them to make an informed choice between a hire-purchase agreement and a personal loan, I believe it will be useful. Reference was made here to the fact that the European credit market is worth EUR 800 billion and that the differential between the highest and the lowest interest rates is about 6%. There is, of course, a lot of mileage in this, and it is to be hoped that consumers will be able to benefit from the available scope too, but I have good reason to be sceptical. The fact is that a consumer who wants to buy a digital camera for EUR 220 and then has to complete a ten-page credit form in writing will scarcely be able to comprehend all the risks involved in a credit transaction for EUR 220. The result, in my view, is that much of what is meant well in this package will not ultimately help the average vulnerable consumer but will create such difficulties for consumers that they will even prefer not to buy anything on credit terms to avoid the daunting task of completing the extensive set of forms. That remains my view, and I hope that the variations in interest rates will become more transparent for consumers and that this will be of benefit, although I still believe that the preceding process has been unacceptable."@en4
"Señor Presidente, señoras y señores, permítanme comenzar expresando mi agradecimiento al ponente y, por supuesto, también a la Comisaria, que ha desempeñado un papel verdaderamente constructivo en esta compleja cuestión. La señora Wallis hizo referencia al hecho de que este informe ha estado «errando», como a mí me gusta decir, por los pasillos del Parlamento Europeo y del resto de las instituciones europeas durante más de siete años y, en mi opinión, no han sido siete años de actividad legislativa transparente, o siete años de «legislar mejor», sino un verdadero galimatías que muy pocas de sus Señorías han conseguido desentrañar. A este respecto, no creo que hayamos favorecido tanto a los consumidores y a los ciudadanos europeos, que han tenido que asistir a esta discusión entre bastidores protagonizada por los Estados miembros, pero si este resultado final proporciona una mayor transparencia para los consumidores que desean adquirir un automóvil, por ejemplo, permitiéndoles realizar una elección informada entre un contrato de venta a plazos y un préstamo personal, creo que habrá sido útil. Se ha hecho referencia aquí a que el mercado crediticio europeo tiene un valor de 800 000 millones de euros y que el diferencial entre el tipo de interés más alto y el más bajo es de alrededor del 6 %. Ciertamente, esto abarca una gran distancia, y es de esperar que los consumidores puedan también beneficiarse del amplio margen disponible, pero tengo buenas razones para ser escéptico. Lo cierto es que un consumidor que desea adquirir una cámara digital por 220 euros, y que para ello debe completar por escrito un formulario de crédito de diez páginas, apenas llegará a comprender todos los riesgos que entraña una transacción de crédito de 220 euros. El resultado, a mi parecer, es que gran parte de lo que se pretende en este paquete no favorecerá, en última instancia, al vulnerable consumidor medio, sino que creará tales dificultades para los consumidores que incluso preferirán no comprar nada a crédito con tal de evitar la desalentadora tarea de completar el extenso conjunto de impresos. Ésa es la opinión que mantengo, y espero que las variaciones en los tipos de interés lleguen a ser más transparentes para los consumidores y que ello resulte beneficioso, aunque todavía creo que el proceso precedente ha sido inaceptable."@es21
"Härra president, daamid ja härrad, lubage mul alustada raportööri ja muidugi ka voliniku tänamisega, kes on mänginud väga konstruktiivset rolli selles keerulises asjas. Proua Wallis viitas faktile, et dokument on – nagu mulle meeldib öelda – kummitanud Euroopa Parlamendi ja muude Euroopa institutsioonide koridorides üle seitsme aasta ja minu arvates ei ole need seitse aastat olnud läbipaistvat õigusloomet või seitse aastat paremat reguleerimist, vaid segapundar, mille vaid vähesed selle koja liikmed on suutnud lahti harutada. Selles mõttes ei usu ma, et oleme teinud ainsatki suurt teenet Euroopa tarbijatele ja kodanikele, kes on pidanud jälgima kulissidetagust liikmesriikide vahelist maadlust, kuid kui lõplik tulemus pakub suuremat läbipaistvust tarbijatele, kes soovivad näiteks autot osta, võimaldades neil teha informeeritud valiku liisingulepingu ja isikliku laenu vahel, siis on see kasulik. Siin viidati tõsiasjale, et Euroopa laenuturg on väärt 800 miljardit eurot ja erinevus madalaima ja kõrgeima intressimäära vahel on ligi 6 %. Siin on muidugi suur vahe ja saab ainult loota, et tarbijad saavad laiast valikust samuti kasu, kuid mul on põhjust olla skeptiline. On tõsiasi, et tarbija, kes tahab osta 220 eurot maksva digitaalkaamera ja peab siis kirjalikult täitma kümneleheküljelise krediiditaotluse, jõuab vaevalt süveneda kõigisse 220 euro suuruse krediiditehinguga kaasnevatesse ohtudesse. Minu arvates on tulemuseks see, et suur osa sellest, mida antud paketis mõeldi hästi, ei aita lõpuks keskmist kaitsetut tarbijat, vaid tekitab tarbijatele sellised raskused, et nad lausa eelistavad krediidi eest üldse mitte midagi osta, et vältida arvukate taotluste täitmise hirmutavat ülesannet. See on endiselt minu seisukoht ja ma loodan, et erinevused intrressimäärades muutuvad tarrbijatele rohkem läbipaistvaks ja et sellest tõuseb tulu, kuigi ma usun jätkuvalt, et eelnev protsess on olnud vastuvõetamatu."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, sallikaa minun aloittaa kiittämällä esittelijää ja tietenkin myös komissaaria, jolla on ollut tässä monimutkaisessa asiassa erittäin rakentava rooli. Jäsen Wallis viittasi siihen, että nämä asiakirjat ovat, niin kuin minä mielelläni asian ilmaisen, kummitelleet Euroopan parlamentin ja muiden eurooppalaisten toimielinten käytävillä yli seitsemän vuotta, ja ne eivät mielestäni ole olleet seitsemän avoimen lainsäädännön vuotta tai seitsemän paremman sääntelyn vuotta vaan sotku, jonka hyvin harvat parlamentin jäsenet ovat tähän mennessä onnistuneet selvittämään. Tässä suhteessa en usko, että olemme tehneet suuria palveluksia eurooppalaisille kuluttajille ja kansalaisille, joiden on täytynyt katsella tätä jäsenvaltioiden välistä kulissien takaista kinastelua, mutta jos lopputulos tarjoaa enemmän avoimuutta kuluttajille, jotka haluavat esimerkiksi ostaa auton, ja se antaa heille mahdollisuuden tehdä tietoihin perustuvan valinnan osamaksukaupan ja henkilökohtaisen lainan välillä, uskon, että se on hyödyllinen. Täällä viitattiin siihen, että Euroopan luottomarkkinoiden arvo on 800 miljardia euroa ja että ero korkeimman ja matalimman koron välillä on noin 6 %. Tästä on tietenkin paljon hyötyä, ja kuluttajat voivat toivottavasti hyötyä käytettävissä olevista mahdollisuuksista, mutta minulla on hyvä syy epäilyksiin. Totuus on, että kuluttaja, joka haluaa ostaa digitaalikameran 220 eurolla ja joutuu sitten täyttämään kymmenen sivun luottolomakkeen käsin, pystyy tuskin ymmärtämään kaikkia 220 euron luottotapahtumaan liittyviä riskejä. Minun nähdäkseni tuloksena on se, että suuri osa tämän paketin hyvistä aikeista ei lopulta auta haavoittuvaa keskivertokuluttajaa vaan aiheuttaa kuluttajille sellaisia vaikeuksia, että he jopa mieluummin jättävät ostamatta luotolla välttyäkseen paksun lomakepinon täyttämiseltä. Olen edelleen tätä mieltä, ja toivon, että luottokorkojen välisistä eroista tulee avoimempia ja että tästä on hyötyä, vaikka uskonkin yhä, että sitä edeltävää prosessia ei voida hyväksyä."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d’abord de remercier le rapporteur et, bien sûr, la commissaire, qui a joué un rôle très constructif dans cette matière complexe. M Wallis a fait référence au fait que ce dossier a ce que j’appellerais hanté les couloirs du Parlement européen et des autres institutions européennes pendant plus de sept ans, sept ans qui n’ont à mon avis pas été marqués par une législation transparente ou par une meilleure réglementation, mais par une confusion que très peu de membres de ce Parlement sont parvenus à éclaircir. À cet égard, je crois que nous n’avons pas fait de grandes faveurs aux consommateurs et citoyens européens, qui ont dû assister à ces disputes en coulisses entre les États membres. Mais ce résultat final permet une plus grande transparence pour les consommateurs désireux d’acheter une voiture, par exemple, en leur permettant de faire un choix éclairé entre un contrat d’achat à tempérament et un prêt personnel. Je pense que cela sera utile. Il a ici été fait référence au fait que le marché européen du crédit a une valeur de 800 milliards d’euros et que la différence entre le taux d’intérêt le plus élevé et le plus faible est d’environ 6 %. Cette différence est bien sûr très importante et il est à espérer que les consommateurs pourront également bénéficier entièrement de la portée du rapport, mais j’ai de bonnes raisons de me montrer sceptique. Le fait est qu’un consommateur qui désire acheter une caméra numérique pour 220 EUR et qui doit ensuite remplir un formulaire de demande de crédit de dix pages par écrit sera rarement en mesure de comprendre tous les risques liés à une transaction à crédit de 220 EUR. Cela débouche, selon moi, sur le fait que de nombreux éléments de bonne intention dans ce paquet n’aideront en fin de compte pas le consommateur moyen vulnérable, mais créera des difficultés telles pour les consommateurs qu’ils préféreront même ne pas acheter à crédit pour éviter la tâche ardue de remplir le grand nombre de formulaires. Cela reste mon avis et j’espère que les différences entre les taux d’intérêt deviendront plus transparentes pour les consommateurs et que cela leur sera profitable, même si je pense toujours que le processus précédent est inacceptable."@fr8
"Tisztelt Elnök úr, Hölgyeim és Uraim! Köszönetet szeretnék mondani az előadónak és természetesen a biztos asszonynak is, aki ebben az igencsak összetett ügyben kiemelkedően konstruktív szerepet játszott. Wallis asszony már említette, hogy ez az akta már hét hosszú éve, amint azt szoktam mondani, bolygó hollandiként kering az Európai Parlament és egyéb európai intézmények folyosóin, és véleményem szerint ez a hét év korántsem volt az átlátható jogi szabályozás vagy a jobb jogi szabályozás hét éve, sokkal inkább egy olyan zűrzavar, amelyben a Ház nagyon kevés tagjának sikerült eleddig eligazodnia. Nem hiszem, hogy sok jót tettünk az európai fogyasztókkal, akik mindössze a tagállamok között a színfalak mögött zajló kötélhúzást tapasztalták, viszont amennyiben az egyeztetések végeredménye nagyobb átláthatóságot biztosít azoknak, akik például autóvásárláson törik a fejüket, és ezáltal könnyebben tájékozódhatnak, hogy személyi kölcsönt avagy részletfizetést vegyenek-e igénybe, nos ők minden bizonnyal profitálnak majd mindebből. Említették már itt, hogy az európai hitelpiac értéke 800 millió euró, valamint arra is, hogy a legalacsonyabb és a legmagasabb kamat közötti különbség eléri a 6%-ot is. Sok munkát fektettünk már be eddig is, remélhetőleg a fogyasztók számára már a jelenlegi szabályozás is előnyösnek bizonyul, de jó okom van borúlátónak lenni. Tény, hogy egy 220 eurós digitális fényképezőgép vásárlójának ha egy tízoldalas hiteligénylést kell kitöltenie, aligha várható el tőle, hogy tisztában legyen egy ilyen értékű hiteltranzakcióval járó összes kockázattal. Tehát véleményem szerint fennáll a veszélye annak, hogy ami a csomagban ugyan segítő szándékkal kapott helyet, és célja a vásárlók segítése, a valóságban már korántsem lesz annyira előnyös, annál inkább bonyolult helyzetet teremt, elriasztván a vásárlókat a hitelektől, az azokkal járó terjedelmes űrlapok töltögetésétől. Véleményemet továbbra is fenntartom, remélem, hogy a kamatok közti különbségek átláthatóbbakká válnak a fogyasztók számára, és ebből előnyük is származik, azonban változatlanul hiszem, hogy a korábbi eljárás elfogadhatatlan."@hu11
". Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero ringraziare il relatore e, ovviamente, la signora Commissario, che ha rivestito un ruolo altamente costruttivo in tale questione complessa. L’onorevole Wallis ha accennato al fatto che questo documento ha rappresentato ciò che io tendo a paragonare a fantasmi che infestano i corridoi del Parlamento e delle altre istituzioni europee da oltre sette anni e, secondo me, questo non è stato un settennato all’insegna di un processo legislativo trasparente o teso a legiferare meglio, ma un groviglio che ben pochi membri di quest’Aula sono finora riusciti a districare. A questo proposito, non credo che abbiamo fatto grandi favori ai consumatori europei e ai cittadini che sono stati costretti ad assistere a tale retroscena di discussioni tra gli Stati membri, ma se l’esito finale offre maggiore trasparenza per i consumatori che hanno intenzione di acquistare, ad esempio, un’automobile, consentendo loro di effettuare una scelta informata tra un prestito rateale e uno personale, ritengo sarà utile. Si è fatto riferimento al valore di 800 miliardi di euro del mercato europeo del credito e al differenziale pari al 6% tra il tasso di interesse più elevato e quello più basso. Di certo esiste un ampio margine di profitto in ciò, e occorre sperare che i consumatori saranno in grado di trarre beneficio anche da questa libertà d’azione disponibile, tuttavia ho motivo di essere scettico. Il fatto è che un consumatore che desidera acquistare una fotocamera digitale a 220 euro e che deve quindi compilare per iscritto un modulo di credito di dieci pagine, difficilmente riuscirà a comprendere tutti i rischi connessi a un’operazione di credito pari a 220 euro. Secondo me, il risultato è che la maggior parte di ciò che è considerato positivo in questo pacchetto, in definitiva non favorirà il consumatore medio vulnerabile, ma genererà tali difficoltà per i consumatori che preferiranno addirittura non acquistare nulla a credito al fine di evitare lo scoraggiante compito di compilare l’interminabile serie di moduli. Questa rimane la mia opinione, e spero che le oscillazioni dei tassi d’interesse diventeranno più trasparenti per i consumatori e che ciò rappresenterà un vantaggio, anche se continuo a ritenere che il precedente processo sia stato inaccettabile."@it12
"Gerbiamas Pirmininke, ponios ir ponai, pradėdamas norėčiau padėkoti pranešėjui ir, žinoma, Komisijos narei, kuri ypač konstruktyviai prisidėjo prie šio sudėtingo klausimo sprendimo. D. Wallis minėjo, kad šis dokumentas yra tai, ką aš pavadinčiau daugiau kaip septynerius metu trukusiu blaškymusi po Europos Parlamento ir kitų Europos institucijų koridorius. Mano nuomone, tie septyneri metai buvo ne skaidrios teisėkūros ar geresnio reguliavimo metai, o painiavos, kurią kol kas pavyko išnarplioti tik keliems Parlamento nariams, metai. Todėl manau, kad nepadarėme nieko ypatingai gero Europos vartotojams ir piliečiams, kuriems teko stebėti užkulisinius valstybių narių kivirčus, tačiau jei galutinis dokumentas užtikrins didesnį skaidrumą ir dėl to vartotojai, kurie, pvz., nori įsigyti automobilį, bus pakankamai kompetentingi pasirinkti, kas jiems geriau – pirkimas išsimokėtinai ar vartojimo paskola, tikiu, kad šis teisės aktas bus naudingas. Šiandien buvo paminėta ir tai, kad Europos kreditų rinka sudaro 800 milijardų eurų ir kad skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios palūkanų normos yra apie 6 proc. Žinoma, tai didelis skirtumas, tačiau tikėkimės, kad jis bus naudingas ir vartotojams, nors turiu svarių priežasčių tuo abejoti. Reikalas tas, kad vargu, ar vartotojas, norintis įsigyti 220 eurų vertės skaitmeninį fotoaparatą ir dėl to turintis raštu užpildyti dešimties lapų kredito formą, suvoks visą 220 eurų vertės kredito sandorio riziką. Todėl manau, kad daugelis gerų ketinimų vedamų šio teisės akto nuostatų ne tik nepadės vidutiniam pažeidžiamam vartotojui, bet sukels tokių sunkumų vartotojams, kad jie verčiau nieko nepirks skolon, kad tik nereikėtų pildyti gąsdinančios daugybės formų. Tokia mano nuomonė ir tikiuosi, kad palūkanų normų skirtumai taps skaidresni vartotojui ir kad jiems tai bus naudinga, nors vis tiek manau, kad tvarka nepriimtina."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Atļaujiet sākt ar pateicību referentam un, protams, arī komisārei, kurai bija ārkārtīgi konstruktīva loma šajā sarežģītajā lietā. Wallis kindze minēja, ka šī lieta ir tāda, ko es labprāt dēvētu par spokošanos Eiropas Parlamenta un citu Eiropas iestāžu gaiteņos vairāk nekā septiņus gadus, un, manuprāt, tie nav bijuši septiņi pārredzamas likumdošanas vai septiņi labāka tiesiskā regulējuma gadi, bet gan mudžeklis, kuru pagaidām tikai nedaudzi šī Parlamenta deputāti ir spējuši atšķetināt. Saistībā ar to es nedomāju, ka mēs esam izdarījuši lielu pakalpojumu Eiropas patērētājiem un iedzīvotājiem, kuriem nācās vērot šīs aizkulišu ķildas starp dalībvalstīm, bet ja tomēr šis galarezultāts nodrošinās labāku pārredzamību patērētājam, kurš vēlas nopirkt, piemēram, automašīnu, un dos viņam iespēju veikt informētu izvēli starp līgumu par pirkumu uz nomaksu un privātu aizdevumu, es uzskatu, ka tas būs noderīgs. Šeit minēja, ka Eiropas kredītu tirgus vērtība ir EUR 800 miljardi, un ka atšķirība starp augstākajām un zemākajām procentu likmēm ir aptuveni 6 %. Tā, protams, ir liela distance, un jācer, ka arī patērētāji varēs gūt labumu no šī apjoma, taču man ir pamatots iemesls šaubīties par to. Lieta tāda, ka patērētājs, kurš grib pirkt digitālo fotoaparātu par EUR 220 un kuram tādā gadījumā rakstiski jāaizpilda kredīta veidlapa uz desmit lappusēm, diez vai spēs aptvert visus riskus, kas slēpjas kredīta darījumā par EUR 220. Manuprāt, rezultāts būs tāds, ka galu galā daudz kas no šajā dokumentā labi iecerētā nevis palīdzēs parastam, mazaizsargātam patērētājam, bet gan radīs tādas grūtības patērētājiem, ka viņi drīzāk izvēlēsies nepirkt neko uz kredīta, lai izvairītos no biedējošā uzdevuma aizpildīt apjomīgo kredīta veidlapu komplektu. Tāds joprojām ir mans viedoklis, un es ceru, ka procentu likmju pārmaiņas kļūs patērētājam pārredzamākas, un tas dos priekšrocības, kaut gan es vēl joprojām uzskatu, ka sākuma procedūra ir nepieņemama."@lv13
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal gilt mein Dank dem Berichterstatter und natürlich auch der Kommissarin, die in dieser schwierigen Materie eine sehr konstruktive Rolle gespielt hat. Frau Kollegin Wallis hat vorher angesprochen, dass dieses Dossier im Europäischen Parlament und in den europäischen Institutionen seit über sieben Jahren „herumgeistert“ — wie ich gerne sagen will. Und diese sieben Jahre waren nach meinem Dafürhalten keine sieben Jahre der Transparenz bei der Rechtsetzung, es waren keine sieben Jahre von sondern es war ein Wirrwarr, den zu überblicken auch heute nur wenige Kollegen im Stande sind. Ich glaube, dass wir damit weder dem europäischen Verbraucher noch dem europäischen Bürger, der sich dieses Gezerre hinter den Kulissen zwischen den Mitgliedstaaten hat ansehen müssen, einen großen Gefallen tun. Aber wenn das, was nun dabei am Schluss herauskommt, dazu führt, dass der Verbraucher, der z. B. einen Pkw kaufen möchte, mehr Transparenz bei der Entscheidung für einen Ratenkredit, für einen Privatkredit bekommt, dann glaube ich, dass das nützlich ist. Es wurde hier angesprochen: Es ist ein Markt von 800 Millionen Euro, die Varianz der Kreditzinsen bewegt sich um die 6 %. Da liegt natürlich sehr viel Musik drin, und es bleibt zu hoffen, dass der Verbraucher von diesem Spielraum auch profitieren kann. Ich habe daran berechtigte Zweifel! Denn wenn der Verbraucher eine Digitalkamera für 220 Euro erwirbt und dann ein zehnseitiges Kreditformular schriftlich auszufüllen hat, wird er kaum in der Lage sein, die Risiken, die in einem Kredit über 220 Euro liegen, zu übersehen. Es wird also aus meiner Sicht dazu führen, dass vieles, das in diesem Dossier gut gemeint ist, dem normalen, schutzwürdigen Verbraucher am Schluss nicht hilft, sondern ihn in Schwierigkeiten stürzt, so dass er von einem Ratenkredit sogar eher Abstand nimmt, weil er Angst hat, diese umfangreiche Schriftsetzung auszufüllen. Ich bleibe dabei und hoffe, dass die Varianz der Kreditzinsen für den Verbraucher transparenter wird und dass damit ein Vorteil entsteht, wenngleich das Verfahren aus meiner Sicht inakzeptabel war."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, beste collega’s, allereerst wil ik mijn dank betuigen aan de rapporteur en natuurlijk ook aan de commissaris, die bij deze moeilijke materie een erg constructieve rol heeft gespeeld. Collega Wallis heeft zojuist al ter sprake gebracht dat dit dossier al sinds meer dan zeven jaar in het Europees Parlement en binnen de Europese instituties „rondspookt”, zoals ik het graag zou willen noemen. En deze zeven jaar waren naar mijn mening geen zeven jaar van transparantie bij het wetgeven, waren geen zeven jaar van betere regelgeving, maar een wirwar, waar inmiddels nog maar weinig leden van het Parlement zicht op hebben. Ik geloof dat we hier noch de Europese consumenten, noch de Europese burgers, die het touwtrekken achter de schermen tussen de lidstaten hebben moeten meemaken, veel plezier mee doen. Maar wanneer het uiteindelijke resultaat ertoe leidt dat de consument, die bijvoorbeeld een auto wil kopen, meer transparantie wordt geboden bij de keuze van een afbetalingskrediet of een particulier krediet, dan geloof ik dat dit nuttig is. Er werd hier reeds gezegd dat de Europese kredietmarkt een volume van achthonderd miljoen euro omvat en dat de rentepercentages voor kredieten met zes procent variëren. Daar zit natuurlijk veel muziek in, en het valt te hopen dat de consument ook van deze marges kan profiteren. Ik twijfel er sterk aan! Als de consument een digitale camera voor 220 euro wil kopen en daarna een kredietformulier van tien bladzijden moet invullen, zal hij namelijk nauwelijks in staat zijn om de risico’s te overzien die met een krediet van 220 euro gepaard gaan. Het zal er mijns inziens dus toe leiden dat de consument uiteindelijk niet veel opschiet met allerlei goede bedoelingen van dit wetgevingsvoorstel, maar dat het hem juist moeilijker wordt gemaakt. Uiteindelijk koopt hij liever niets op afbetalingskrediet, omdat hij bang is voor het invullen van zo’n dik pak formulieren. Ik blijf erbij en hoop dat de variatie van de kredietrente transparanter wordt voor de consument en dat hij daarmee zijn voordeel zal kunnen doen, al was de procedure mijns inziens onaanvaardbaar."@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Proszę pozwolić mi rozpocząć od podziękowania sprawozdawcy i oczywiście także komisarzowi, który odegrał bardzo konstruktywną rolę w tej złożonej kwestii. Pani Wallis odniosła się do faktu, że sprawa ta była tym, co chciałbym nazwać nawiedzaniem korytarzy Parlamentu Europejskiego i innych instytucji europejskich przed ponad siedem lat, i moim zdaniem nie było to siedem lat przejrzystego prawodawstwa lub siedem lat lepszego stanowienia prawa, ale nieład, który bardzo nielicznym posłom tej Izby udało się dotychczas uporządkować. W tym względzie nie uważam, abyśmy wyświadczyli jakąkolwiek wielką przysługę konsumentom i obywatelom europejskim, którzy musieli przyglądać się tym kulisom, awanturującym się państwom członkowskim, ale jeśli ten końcowy rezultat zapewni większą przejrzystość konsumentom, którzy pragną na przykład kupić samochód, umożliwiając im dokonanie świadomego wyboru pomiędzy umową wynajmu-kupna a pożyczką osobistą, wierzę, że będzie to użyteczne. Odniesiono się tutaj do faktu, że europejski rynek kredytów jest warty 800 miliardów euro i że różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi odsetkami wynosi około 6%. Istnieją oczywiście istotne rozbieżności w tym zakresie, ale można mieć nadzieję, że konsumenci będą zdolni do korzystania także z dostępnego zakresu, ale także mam powody do tego, aby być sceptycznym. Faktem jest, że konsument, który chce kupić kamerę cyfrową za 200 euro i musi w związku z tym wypełnić dziesięciostronicowy formularz, będzie miał trudności ze zrozumieniem wszystkich zagrożeń związanych z umową kredytu opiewającą na 220 euro. Moim zdaniem prowadzi to do tego, że wiele elementów tego pakietu, wprowadzanych w dobrych intencjach, ostatecznie nie pomoże przeciętnemu, szczególnie narażonemu konsumentowi, ale wzmocni trudności dla konsumentów tak, że będą oni nawet woleć nie kupować czegokolwiek na kredyt, aby uniknąć zniechęcającej czynności wypełniania obszernego zestawu formularzy. Jest to mój niezmienny pogląd i mam nadzieję, że różnice w stopach procentowych staną się bardziej przejrzyste dla konsumentów i że będzie to korzystne, chociaż wciąć uważam, że poprzedni proces był nie do zaakceptowania."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, começo por agradecer ao relator e naturalmente também à Senhora Comissária, que desempenhou um papel altamente construtivo neste assunto complexo. A senhora deputada Wallis mencionou o facto de este dossiê “deambular” - como eu lhe chamaria - há mais de sete anos pelos corredores do Parlamento Europeu e das outras instituições europeias. Quanto a mim, estes não foram sete anos de legislação transparente, nem tão-pouco sete anos de melhor regulamentação, mas sim uma grande confusão em que, até agora, apenas alguns deputados conseguiram orientar-se. Neste sentido, julgo que não fizemos nenhum favor especial aos consumidores e cidadãos europeus que tiveram de assistir a estes conflitos travados nos bastidores entre os Estados-Membros. Mas se o resultado final proporcionar maior transparência aos consumidores que pretendem comprar um automóvel, por exemplo, permitindo-lhes efectuar uma escolha informada entre um crédito a prestações e um crédito pessoal, então acredito que tenha alguma utilidade. Foi aqui mencionado o facto de o mercado de crédito europeu valer 800 mil milhões de euros e de haver uma variação na ordem dos 6% entre as taxas mais altas e as mais baixas. Isso é obviamente positivo e esperamos que os consumidores possam de facto beneficiar da margem existente, mas tenho boas razões para duvidar disso. Na realidade, um consumidor que pretende comprar uma máquina fotográfica digital por 220 euros e depois tem de preencher um formulário de crédito de dez páginas, dificilmente conseguirá compreender todos os riscos inerentes a uma transacção de crédito de 220 euros. O resultado é que, a meu ver, muitas das disposições bem intencionadas deste dossiê acabam por não ajudar o consumidor comum que precisa de protecção, pois criam tantas dificuldades aos consumidores que estes até preferem não recorrer ao crédito só para não terem de preencher todos estes formulários. É esta a minha opinião e espero que as variações nas taxas de juro se tornem mais transparentes para os consumidores e que isso lhes traga vantagens, muito embora continue convencido de que o processo foi conduzido de forma inaceitável."@pt17
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal gilt mein Dank dem Berichterstatter und natürlich auch der Kommissarin, die in dieser schwierigen Materie eine sehr konstruktive Rolle gespielt hat. Frau Kollegin Wallis hat vorher angesprochen, dass dieses Dossier im Europäischen Parlament und in den europäischen Institutionen seit über sieben Jahren „herumgeistert“ — wie ich gerne sagen will. Und diese sieben Jahre waren nach meinem Dafürhalten keine sieben Jahre der Transparenz bei der Rechtsetzung, es waren keine sieben Jahre von sondern es war ein Wirrwarr, den zu überblicken auch heute nur wenige Kollegen im Stande sind. Ich glaube, dass wir damit weder dem europäischen Verbraucher noch dem europäischen Bürger, der sich dieses Gezerre hinter den Kulissen zwischen den Mitgliedstaaten hat ansehen müssen, einen großen Gefallen tun. Aber wenn das, was nun dabei am Schluss herauskommt, dazu führt, dass der Verbraucher, der z. B. einen Pkw kaufen möchte, mehr Transparenz bei der Entscheidung für einen Ratenkredit, für einen Privatkredit bekommt, dann glaube ich, dass das nützlich ist. Es wurde hier angesprochen: Es ist ein Markt von 800 Millionen Euro, die Varianz der Kreditzinsen bewegt sich um die 6 %. Da liegt natürlich sehr viel Musik drin, und es bleibt zu hoffen, dass der Verbraucher von diesem Spielraum auch profitieren kann. Ich habe daran berechtigte Zweifel! Denn wenn der Verbraucher eine Digitalkamera für 220 Euro erwirbt und dann ein zehnseitiges Kreditformular schriftlich auszufüllen hat, wird er kaum in der Lage sein, die Risiken, die in einem Kredit über 220 Euro liegen, zu übersehen. Es wird also aus meiner Sicht dazu führen, dass vieles, das in diesem Dossier gut gemeint ist, dem normalen, schutzwürdigen Verbraucher am Schluss nicht hilft, sondern ihn in Schwierigkeiten stürzt, so dass er von einem Ratenkredit sogar eher Abstand nimmt, weil er Angst hat, diese umfangreiche Schriftsetzung auszufüllen. Ich bleibe dabei und hoffe, dass die Varianz der Kreditzinsen für den Verbraucher transparenter wird und dass damit ein Vorteil entsteht, wenngleich das Verfahren aus meiner Sicht inakzeptabel war."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte mi začať poďakovaním spravodajcovi a, samozrejme, pani komisárke, ktorá v tejto komplexnej záležitosti zohrávala veľmi konštruktívnu úlohu. Pani Wallis sa odvolávala na skutočnosť, že tento dokument predstavuje niečo, čo by som ja rád nazval strašenie v chodbách Európskeho parlamentu a iných európskych inštitúcií viac než sedem rokov. Podľa mňa pritom nešlo o sedem rokov transparentnej tvorby legislatívy alebo o sedem rokov lepších predpisov, ale o zmätok, ktorý sa doposiaľ podarilo rozuzliť len niekoľkým poslancom tohto Parlamentu. Z tohto pohľadu nemyslím, že sme nejako výrazne pomohli európskym spotrebiteľom a občanom, ktorí sa museli pozerať na toto škriepenie sa členských štátov v zákulisí. Ak však tento konečný výsledok poskytuje väčšiu transparentnosť pre spotrebiteľov, ktorí si napríklad chcú kúpiť auto, a umožňuje im informovane sa rozhodnúť medzi kúpou auta na splátky a osobnou pôžičkou, verím, že bude užitočný. Hovorilo sa tu o tom, že hodnota európskeho úverového trhu je 800 miliárd EUR a že rozdiel medzi najvyššou a najnižšou úrokovou mierou je približne 6 %. Samozrejme, prináša to aj mnoho výhod a musíme dúfať, že spotrebitelia budú tiež schopní ťažiť z dostupných možností. Mám však dobrý dôvod na skepticizmus. Skutočnosť, že spotrebiteľ, ktorý si chce kúpiť digitálny fotoaparát za 220 EUR, musí písomne vyplniť 10-stranový úverový formulár, pričom len sotva pochopí všetky riziká, ktoré obsahuje úverová transakcia v hodnote 220 EUR. Z môjho pohľadu je výsledok taký, že mnoho z toho, čo bolo v tomto balíku mienené dobre, napokon nepomôže priemernému zraniteľnému spotrebiteľovi, no naopak vytvorí také problémy pre spotrebiteľov, že sa dokonca radšej rozhodnú nekupovať nič na úver, aby sa vyhli skľučujúcej úlohe vyplniť rozsiahle množstvo formulárov. Tento názor zastávam naďalej a dúfam, že obmeny v úrokových sadzbách budú pre spotrebiteľov transparentnejšie a prinesie im to výhody, aj keď sa stále domnievam, že predchádzajúci proces bol neprijateľný."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, najprej se zahvaljujem poročevalcu in seveda gospe komisarki, ki je v tej zapleteni zadevi delovala zelo konstruktivno. Gospa Wallis je omenila, da je ta dokumentacija, kot temu sam pravim, strašila po hodnikih Evropskega parlamenta in drugih evropskih institucij več kot sedem let, ki jih po mojem mnenju ne moremo označiti kot obdobja preglednega sprejemanja predpisov ali boljšega urejanja, ampak kot zmešnjavo, ki jo je doslej uspelo razplesti le nekaj poslancem v tem parlamentu. Zato ne verjamem, da smo evropskim potrošnikom in državljanom, ki so bili priča temu prepiranju med državami članicami, naredili kakšno uslugo, če pa bo ta končen rezultat prispeval k večji preglednosti in bo potrošniku, ki na primer želi kupiti avto, omogočil, da se na podlagi prejetih informacij odloči med pogodbo za nakup na kredit in osebnim posojilom, bo to koristno. Omenjeno je bilo, da je evropski kreditni trg vreden 800 milijard EUR ter da je razlika med najnižjimi in najvišjimi obrestnimi merami približno 6 %. Seveda je tu še veliko manevrskega prostora in upam, da bodo s tem kaj pridobili tudi potrošniki, čeprav so moji dvomi utemeljeni. Dejstvo je, da bo potrošnik, ki želi kupiti digitalni fotoaparat za 220 EUR in mora zato izpolniti obrazec o posojilu na desetih straneh, le težko razumel vsa tveganja, povezana s kreditnim poslom za 220 EUR. Menim, da zato veliko stvari v tem paketu, katerih namen je sicer dober, povprečnemu ranljivemu potrošniku ne bo pomagalo, ampak bo zanj predstavljalo takšne težave, da se bo raje izognil nakupu na kredit, da mu ne bo treba izpolnjevati zastrašujočega kupa obrazcev. To je še vedno moje mnenje in upam, da bodo razlike med obrestnimi merami postale bolj pregledne za potrošnike in da bo to pozitivno, čeprav menim, da je bil postopek nesprejemljiv."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Låt mig börja med att tacka föredraganden och givetvis även kommissionsledamoten, som spelade en mycket konstruktiv roll i denna komplexa fråga. Glenis Wallis hänvisade till att detta ärende, skulle jag vilja säga, har hemsökt korridorerna i Europaparlamentet och andra EU-institutioner i mer än sju år, och enligt min mening har detta inte varit sju år av genomblickbar lagstiftning eller sju år av bättre lagstiftning, utan en härva som mycket få parlamentsledamöter hittills har lyckats reda ut. I detta avseende anser jag inte att vi har gjort de europeiska konsumenterna och medborgarna som har betraktat detta gräl i kulisserna mellan medlemsstater några stora tjänster, men om detta slutresultat erbjuder större öppenhet till de konsumenter som vill köpa en bil till exempel, och gör det möjligt för dem att göra ett informerat val mellan ett avbetalningskontrakt och ett privat lån, anser jag att det kommer att bli användbart. Det gjordes hänvisningar här till att den europeiska kreditmarknaden är värd 800 miljarder euro, och att skillnaden mellan de högsta och de lägsta räntesatserna ligger på omkring 6 procent. Det finns naturligtvis en hel del nytta med detta, och man får hoppas att konsumenterna kommer att ha möjlighet att dra fördel av den tillgängliga räckvidden också, men jag har goda skäl att tvivla. Faktum är att en konsument som vill köpa en digitalkamera för 220 euro och sedan skriftligen måste fylla i en kreditblankett på 10 sidor knappast kommer att förstå alla risker som en kreditöverföring på 220 euro medför. Resultatet, enligt min mening, är att mycket av det som är väl menat i detta paket inte kommer att hjälpa den genomsnittliga sårbara konsumenten i slutändan, utan skapa sådana svårigheter för konsumenterna att de kommer att föredra att inte köpa någonting alls på kredit för att undvika den skrämmande uppgiften att fylla i den omfattande uppsättningen av formulär. Detta förblir min uppfattning, och jag hoppas att ränteskillnaderna kommer att bli tydligare för konsumenterna och att detta kommer att bli fördelaktigt, även om jag fortfarande anser att det föregående förfarandet har varit oacceptabelt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph