Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-062"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.7.2-062"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I wish to begin by acknowledging the huge amount of work done by the rapporteur for our group, Mr Lechner, and also to pay tribute to both the Commission and the Council for the work we have done together on what has been a difficult and sometimes controversial proposal, which, as the Commissioner has said, has gone on over a number of years. At its core – and here I agree completely with the Commissioner – is an extremely important proposal for Europe’s consumers in the internal market. Consumer credit is a really important mechanism for bringing consumers into the market place. We want a thriving and innovative market; we want companies actively offering a wide range of products and services tailored to the need of consumers to buy specific articles, products or services. But, above all, we want a well-regulated market in which consumers feel confident in accessing that market and knowing that they will have the information but also the safeguards of being able to see clear contract terms. It is quite clear in financial services that good regulation encourages market activity, and that is what we have been seeking throughout this process. However, the problem we have had with this Directive is the fact that the consumer credit market across the European Union is at very different stages of development: many countries, like my own, already have well-developed regulation. The original idea of a maximum harmonisation would have meant that consumers in those countries would have been disadvantaged, and it has been trying to get that balance right that has occupied us. I just want to correct one impression that I think Ms Kuneva gave, perhaps unintentionally: the package of compromise amendments on the table is supported with one exception only by this group. We have tabled the same amendments; it is a consensual position across Parliament. I think there is one aspect that we are still arguing about, but I am sure we will get there and then we will have a good and important package. However, the important thing is that we keep monitoring the evolution of this market, ensure that it develops in a responsible way and deal with some of the problems that might arise from the evolution and development of that market. I am confident that this House will rise to its responsibilities and we will come up with a good package tomorrow."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, rád bych začal tím, že bych chtěl vyslovit uznání za obrovské množství práce, kterou odvedl zpravodaj pan Lechner pro naši skupinu, a rovněž bych chtěl vzdát hold Komisi i Radě za práci, kterou jsme odvedli společně na návrhu, který byl problematický a někdy kontroverzní a na kterém se pracovalo – jak řekla paní komisařka – po řadu let. V podstatě – a v tom zcela souhlasím s paní komisařkou – se jedná o nesmírně významný návrh pro evropské spotřebitele na vnitřním trhu. Spotřebitelský úvěr je skutečně důležitý mechanismus pro přivedení spotřebitelů na trh. Chceme prosperující a inovativní trh; chceme firmy, které aktivně nabízejí široký sortiment produktů a služeb přizpůsobených potřebě spotřebitelů kupovat konkrétní zboží, produkty nebo služby. Avšak především chceme dobře regulovaný trh, při vstupu na něhož spotřebitelé pociťují důvěru a vědí, že budou mít příslušné informace a také ochranné mechanismy, které zajistí, že budou moci vidět jasné smluvní podmínky. V oblasti finančních služeb je naprosto jasné, že dobrá regulace podporuje aktivitu na trhu, a o to jsme v celém tomto konání usilovali. Avšak problém, který máme s touto směrnicí, spočívá ve skutečnosti, že trh se spotřebitelskými úvěry v rámci celé Evropské unie je ve velmi různých stádiích vývoje: mnohé země, jako například moje země, již mají dobře rozvinutou regulaci. Původní myšlenka maximální harmonizace by znamenala, že spotřebitelé v těchto zemích by byli znevýhodněni, a zabývali jsme se snahou dosáhnout správné vyváženosti. Chci jen opravit jeden dojem, který podle mne paní Kunevová vyvolala, snad neúmyslně: Tento balíček kompromisních pozměňovacích návrhů, který je zde předkládán, podporuje s jednou výjimkou pouze tato skupina. My jsme předložili stejné pozměňovací návrhy; je to konsensuální stanovisko napříč Parlamentem. Myslím, že je zde jeden aspekt, o kterém se stále ještě dohadujeme, avšak jsem si jistý, že se nám jej podaří vyřešit, a poté budeme mít dobrý a důležitý balíček. Je však důležité, abychom stále sledovali vývoj tohoto trhu, zajišťovali, aby se rozvíjel odpovědným způsobem, a řešili některé problémy, které mohou vznikat z vývoje tohoto trhu. Jsem si jistý, že tato sněmovna se zachová odpovědně a že zítra přijdeme s dobrým balíčkem."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil starte med at anerkende den store indsats, som ordføreren for vores gruppe, hr. Lechner, har ydet, og takke både Kommissionen og Rådet for det arbejde, vi har udført sammen, i forbindelse med et vanskeligt og sommetider kontroversielt forslag, der, som Kommissionen har nævnt, har strakt sig over nogle år. Det drejer sig om - og i denne sammenhæng er jeg helt enig med kommissæren - et meget vigtigt forslag for Europas forbrugere på det indre marked. Forbrugerkredit er en særdeles vigtig mekanisme for at få forbrugerne på markedet. Vi ønsker at skabe et blomstrende og innovativt marked, vi ønsker virksomheder, der aktivt tilbyder en lang række produkter og tjenesteydelser, som er skræddersyet til forbrugernes behov for at købe bestemte artikler, produkter eller tjenesteydelser. Men helt overordnet ønsker vi et velreguleret marked, som forbrugerne har tillid til og ønsker at have adgang til i sikker forvisning om, at de vil modtage tilstrækkelige oplysninger og beskyttelse til at kunne forstå kontraktbetingelserne. Det forholder sig helt klart således inden for finansielle tjenesteydelser, at god lovgivning fremmer markedsaktivitet, og det er det, vi har stræbt efter gennem hele denne proces. Det problem, som vi har haft med dette direktiv, er, at markederne for forbrugerkredit i EU er på meget forskellige lovgivningsniveauer. Mange lande, herunder Det Forenede Kongerige, har allerede omfattende lovgivning. Den oprindelige idé med maksimal harmonisering ville have betydet, at forbrugerne i disse lande ville have været ufordelagtigt stillet, og det er denne balance, vi forsøgt at skabe. Jeg ønsker blot at korrigere det indtryk, som jeg tror, at fru Kuneva formentlig utilsigtet gav medlemmerne. PPE-DE-Gruppen støtter med én undtagelse pakken med kompromisændringsforslag. Vi har stillet samme ændringsforslag, og der er konsensus i Parlamentet om dette spørgsmål. Der er nok ét punkt, som vi stadig diskuterer, men jeg er sikker på, at vi vil nå til enighed og stå tilbage med en hensigtsmæssig og vigtig pakke. Det vigtigste er, at vi fortsat overvåger udviklingen af markedet, sikrer, at det udvikler sig i en ansvarlig retning og løser nogle af de problemer, som kan opstå som følge af udviklingen af det pågældende marked. Jeg er overbevist om, at Parlamentet vil leve op til sit ansvar og nå til enighed om en hensigtsmæssig pakke i morgen."@da2
". Herr Präsident! Ich möchte eingangs die enormen Anstrengungen würdigen, die Herr Lechner, der Berichterstatter für unsere Fraktion unternommen hat, sowie der Kommission und dem Rat meine Anerkennung für ihre Zusammenarbeit zu diesem schwierigen und bisweilen kontroversen Vorschlag aussprechen, der, wie die Kommissarin sagte, bereits seit Jahren in Arbeit ist. Im Kern – und da stimme ich der Kommissarin vollkommen zu – geht es um einen äußerst wichtigen Vorschlag für Europas Verbraucher am Binnenmarkt. Verbraucherkredite sind ein sehr wirksamer Mechanismus, um Verbraucher in den Markt einzubeziehen. Wir wollen einen florierenden und innovativen Markt; wir wollen, dass Unternehmen eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen anbieten, die auf die Erfordernisse der Verbraucher hinsichtlich des Kaufs spezifischer Artikel, Produkte und Dienstleistungen zugeschnitten sind. Aber vor allem wollen wir einen gut regulierten Markt, den die Verbraucher zuversichtlich in dem Bewusstsein in Anspruch nehmen, dass sie über die mit klaren Vertragsbestimmungen verbundenen Informationen wie auch Sicherheiten verfügen. Es liegt auf der Hand, dass im Bereich der Finanzdienstleistungen eine gute Regulierung den Markt aktiviert, und genau darum ging es uns während des gesamten Prozesses. Doch das Problem bei der Erarbeitung dieser Richtlinie bestand darin, dass der Verbraucherkreditmarkt in den einzelnen Ländern der Europäischen Union keinen einheitlichen Entwicklungsstand aufweist. Viele Länder, wie beispielsweise mein Heimatland, verfügen bereits über einen gut regulierten Markt. Der ursprüngliche Gedanke der maximalen Harmonisierung wäre mit einer Benachteiligung der Verbraucher in diesen Ländern einhergegangen, und es war diese Suche nach dem richtigen Maß, die viel Zeit gekostet hat. Ich möchte nur einen Eindruck korrigieren, den Frau Kuneva möglicherweise unbeabsichtigt hervorgerufen hat: Das vorliegende Paket von Kompromissänderungsanträgen wird mit lediglich einer Ausnahme von unserer Fraktion befürwortet. Wir haben die gleichen Änderungsanträge vorgelegt; das gesamte Parlament vertritt hier einen einvernehmlichen Standpunkt. Ich glaube, es gibt einen Aspekt, über den wir noch streiten, aber ich bin sicher, dass wir uns noch einigen werden, und dann werden wir ein gutes und wichtiges Paket haben. Jetzt kommt es jedoch darauf an, dass wir die Herausbildung dieses Marktes im Auge behalten, darauf achten, dass er sich verantwortungsvoll entwickelt und einige der Probleme, die bei der Herausbildung und Entwicklung dieses Marktes möglicherweise entstehen, versuchen zu klären. Ich bin überzeugt, dass sich das Parlament seinen Aufgaben stellen wird und dass wir uns morgen auf ein gutes Paket einigen werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να αναγνωρίσω το τεράστιο έργο που πραγματοποίησε ο εισηγητής της ομάδας μας, κ. Lechner, καθώς επίσης να συγχαρώ τόσο την Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο για το έργο που πραγματοποιήσαμε από κοινού πάνω σε αυτή την, όπως αποδείχθηκε, δύσκολη και ορισμένες φορές αμφιλεγόμενη πρόταση, το οποίο, όπως ανέφερε και η Επίτροπος, διήρκεσε αρκετά χρόνια. Στον πυρήνα της –και εδώ συμφωνώ απόλυτα με την Επίτροπο– βρίσκεται μια εξαιρετικά σημαντική πρόταση για τους ευρωπαίους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά. Οι συμβάσεις πίστωσης που συνάπτονται με τους καταναλωτές αποτελούν έναν πολύ σημαντικό μηχανισμό που φέρνει τους καταναλωτές στην αγορά. Θέλουμε να έχουμε μια ακμάζουσα και καινοτόμο αγορά, θέλουμε εταιρείες που θα προσφέρουν ενεργά μια ευρεία ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των καταναλωτών για την αγορά συγκεκριμένων αγαθών, προϊόντων ή υπηρεσιών. Αλλά, πάνω απ’ όλα, θέλουμε μια καλά ρυθμιζόμενη αγορά, με τους καταναλωτές να αισθάνονται ασφάλεια κατά την πρόσβασή τους σε αυτήν και να γνωρίζουν ότι θα λάβουν και την πληροφόρηση αλλά και τις εγγυήσεις για σαφείς συμβατικούς όρους. Είναι σαφές στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ότι η σωστή ρύθμιση ενθαρρύνει τη δραστηριότητα της αγοράς, και αυτό είναι εκείνο που αναζητούμε μέσω αυτής της διαδικασίας. Ωστόσο, το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε με την παρούσα οδηγία είναι το γεγονός ότι η αγορά συμβάσεων πίστωσης που συνάπτονται με καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε πολύ διαφορετικά στάδια ανάπτυξης: πολλές χώρες, όπως η δική μου, διαθέτουν ήδη καλά αναπτυγμένους κανονισμούς. Η αρχική ιδέα της μέγιστης εναρμόνισης θα σήμαινε ότι οι καταναλωτές στις χώρες αυτές θα βρίσκονταν σε μειονεκτική θέση και εκείνο που μας απασχόλησε περισσότερο ήταν η προσπάθεια να επιτύχουμε μια σωστή ισορροπία. Θα ήθελα απλώς να διορθώσω μια εντύπωση που θεωρώ ότι δημιούργησε η κ. Kuneva, ίσως άθελά της: η υποβληθείσα δέσμη συμβιβαστικών τροπολογιών υποστηρίζεται από την ομάδα μας με μία μόνο εξαίρεση. Υποβάλαμε τις ίδιες τροπολογίες, πρόκειται για ομόφωνη θέση στο Κοινοβούλιο. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα σημείο πάνω στο οποίο εξακολουθούμε να διαφωνούμε, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα το επιλύσουμε και τότε θα διαθέτουμε πλέον μια καλή και σημαντική δέσμη. Ωστόσο, σημασία έχει να συνεχίσουμε την παρακολούθηση της εξέλιξης της εν λόγω αγοράς, να διασφαλίσουμε ότι αυτή θα αναπτυχθεί με υπεύθυνο τρόπο και να αντιμετωπίσουμε ορισμένα από τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από την ανάπτυξη και την εξέλιξη της αγοράς αυτής. Είμαι βέβαιος ότι το Κοινοβούλιο θα φανεί αντάξιο των αρμοδιοτήτων του και θα καταλήξει αύριο σε μια καλή δέσμη."@el10
". – Señor Presidente, quiero empezar reconociendo la ingente labor hecha por el ponente para nuestro Grupo, el señor Lechner, y también elogiar a la Comisión y al Consejo por el trabajo que han hecho juntos en la que ha sido una propuesta complicada y, en ocasiones, controvertida, que, como ha dicho la Comisaria, lleva varios años en marcha. En su núcleo —y en este punto coincido completamente con la Comisaria— se trata de una propuesta muy importante para los consumidores europeos en el mercado interior. Los créditos al consumo son un mecanismo realmente importante para traer consumidores al mercado. Queremos un mercado próspero e innovador; queremos empresas que ofrezcan activamente una amplia gama de productos y servicios adaptados a la necesidad de los consumidores de comprar artículos, productos o servicios específicos. Pero, sobre todo, queremos un mercado bien regulado en el que los consumidores se sientan confiados a la hora de acceder a ese mercado y sabiendo que dispondrán de la información, pero también de las garantías que ofrece el poder ver unas condiciones contractuales claras. Está bastante claro que en el ámbito de los servicios financieros una buena normativa fomenta la actividad del mercado y esto es lo que hemos estado buscando en este proceso. Sin embargo, el problema que hemos tenido en esta Directiva es el hecho de que el mercado del crédito al consumo en toda la Unión Europea se encuentra en fases muy distintas de desarrollo: muchos países, como el mío, ya cuentan con una normativa bien desarrollada. La idea original de una armonización máxima habría significado que los consumidores en estos países se habrían encontrado en una situación de desventaja y hemos estado trabajando para intentar conseguir ese equilibrio adecuado. Solo quiero corregir una impresión que creo que ha dado la señora Kuneva, tal vez de forma inintecionada: este Grupo apoya el paquete de enmiendas de transacción sobre la mesa con una excepción. Hemos presentado las mismas enmiendas; se trata de una posición consensuada en todo el Parlamento. Creo que hay un aspecto sobre el que todavía estamos debatiendo, pero estoy seguro que llegaremos a un acuerdo y lograremos un paquete bueno e importante. Sin embargo, lo importante es que sigamos controlando la evolución de este mercado, garantizando que se desarrolla de manera responsable y abordando algunos de los problemas que puedan surgir de la evolución y el desarrollo de este mercado. Confío en que esta Cámara asuma sus responsabilidades y que consigamos un buen paquete mañana."@es21
"Härra president, sooviksin alustada meie fraktsiooni raportööri härra Lechneri tohutu töö tunnustamisega ning kiita nii komisjoni kui ka nõukogu koostöö eest selle keerulise ja isegi vastandliku ettepanku kallal, mille kohta ka volinik ütles, et sellega on nähtud vaeva juba aastaid. Sisuliselt – ja siinkohal nõustun täielikult volinikuga – on see väga oluline ettepanek Euroopa siseturu tarbijate jaoks. Tarbijakrediit on väga oluline tarbijate toomiseks turule. Me tahame suurenevat ja uuenduslikku turgu, tahame ettevõtteid, kes pakuksid aktiivselt laiaulatuslikku valikut toodetest ja teenustest, mis on kohandatud tarbijate vajadustele konkreetsete artiklite, toodete ja teenuste ostmiseks. Kuid kõige enam tahame hästi reguleeritud turgu, kus tarbijad tunnevad end seoses turuga kindlalt ja teavad, et nende jaoks on olemas teave, aga ka tagatised, et nad saavad tutvuda selgete lepingutingimustega. Finantsteenuste valdkonnas on küllaltki selge, et korralik reguleerimine suurendab turuaktiivsust ning ning seda me püüamegi asjaomase protsessi kaudu saavutada. Siiski on kõnealuse direktiivi korral olnud probleemiks see, et tarbijakrediiditurg on Euroopa Liidus väga erinevates arenguetappides: paljudel riikidel, nagu ka minu riigil, on juba hästi välja töötatud eeskirjad. Esialgne võimalikult suure ühtlustamise idee oleks tähendanud seda, et nende riikide tarbijad oleksid jäänud ebasoodsasse seisu ning seepärast oleme tegutsenud vajaliku tasakaalu saavutamise nimel. Sooviksin parandada muljet, mida minu arvates proua Kuneva võib-olla tahtmatult jättis: arutlusel olevat kompromissettepanekut toetavad kõik fraktsioonid, välja arvatud üks. Me oleme esitanud samasugused muudatusettepanekud. See on parlamendi konsensuslik seisukoht. Arvan, et ühe tahu üle me vaidleme veel, kuid olen kindel, et jõuame lahenduseni ja siis on meil hea ja oluline pakett. Oluline on siiski see, et me jälgime turu arengut, tagame selle arenemise vastutusvõimelisel viisil ning tegeleme mõningate turu arenemisest tekkida võivate probleemidega. Olen kindel, et käesolev täiskogu täidab oma kohustusi ja esitab homme hea paketi."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan aloittaa kiittämällä ryhmämme esittelijän, jäsen Lechnerin, valtavan suuresta työstä, sekä osoittaa kunnioitusta työlle, jota komissio ja neuvosto ovat tehneet yhdessä vaikean ja toisinaan ristiriitaisen ehdotuksen parissa ja joka, kuten komissaari on sanonut, on kestänyt useita vuosia. Tämä on pohjimmiltaan – ja tässä asiassa olen komissaarin kanssa täysin samaa mieltä – eurooppalaisten kuluttajien kannalta erittäin tärkeä ehdotus sisämarkkinoilla. Kuluttajaluottosopimukset ovat todella tärkeä mekanismi kuluttajien tuomiseksi markkinoille. Haluamme kukoistavat ja innovatiiviset markkinat, haluamme yrityksiä, jotka tarjoavat aktiivisesti laajan valikoiman tuotteita ja palveluita, jotka on räätälöity sopiviksi kuluttajien tarpeelle ostaa tiettyjä tavaroita, tuotteita tai palveluita. Ennen kaikkea haluamme hyvin säännellyt markkinat, joilla kuluttajat tuntevat olonsa itsevarmaksi päästessään käyttämään markkinoita ja tietäessään, että he saavat tarvittavat tiedot, mutta käytössä on myös suojatoimia, joiden ansiosta he voivat tutustua selkeisiin sopimusehtoihin. Rahoituspalveluiden alalla on aivan selvää, että hyvä sääntely kannustaa markkinatoimintaa, ja siihen olemme pyrkineet koko tämän prosessin ajan. Tämän direktiivin suhteen ongelmanamme oli kuitenkin se, että kulutusluottoluottomarkkinat ovat Euroopan unionissa hyvin erilaisessa kehitysvaiheessa: monissa maissa, kuten minun omassa maassani, sääntely on jo kehittynyttä. Maksimaalisen yhdenmukaistamisen alkuperäisenä ajatuksena lienee ollut se, että näissä maissa kuluttajat olisivat olleet epäedullisessa asemassa, ja sillä on pyritty saamaan aikaan tasapaino, minkä parissa olemme työskennelleet. Haluan vain korjata erään vaikutelman, jonka komission jäsen Kuneva mielestäni antoi, ehkä tahattomasti: tämä ryhmä kannattaa käsiteltävänä olevaa kompromissitarkistuspakettia yhtä poikkeusta lukuunottamatta. Olemme jättäneet käsiteltäväksi samat tarkistukset. Tämä on koko parlamentin yhteinen kanta. On mielestäni yksi näkökohta, josta kiistelemme edelleen, mutta olen varma, että asia ratkeaa, ja sen jälkeen meillä on hyvä ja tärkeä paketti. Tärkeää on kuitenkin se, että seuraamme näiden markkinoiden kehitystä, varmistamme, että ne kehittyvät vastuullisesti ja puutumme joihinkin ongelmiin, joita saattaa syntyä näiden markkinoiden kehityksen myötä. Olen vakuuttunut, että tämä parlamentti kantaa vastuunsa ja että huomenna syntyy hyvä paketti."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais commencer par exprimer ma gratitude pour le travail énorme réalisé par le rapporteur pour notre groupe, M. Lechner, et rendre hommage à la Commission et au Conseil pour le travail que nous avons réalisé ensemble sur ce qui a été une proposition difficile et parfois controversée, qui, comme la commissaire l’a dit, s’est étendue sur plusieurs années. Au cœur de celle-ci – et, sur ce point, je partage entièrement l’avis de la commissaire – se trouve une proposition extrêmement importante pour les consommateurs européens sur le marché intérieur. Le crédit à la consommation est vraiment un mécanisme important en vue d’amener les consommateurs sur le marché. Nous voulons un marché prospère et innovant, nous voulons des entreprises offrant activement toute une gamme de produits et de services adaptés au besoin des consommateurs d’acheter des articles, produits ou services spécifiques. Mais, par dessus tout, nous voulons un marché bien réglementé sur lequel les consommateurs se sentent en confiance dès qu’ils y accèdent et savent qu’ils disposerons des informations, mais aussi de la garantie de pouvoir voir des clauses contractuelles claires. Il est assez évident, dans les services financiers, qu’une bonne réglementation encourage l’activité du marché, et c’est l’objectif que nous avons tenté d’atteindre dans notre travail. Cependant, le problème que nous avons rencontré avec cette directive, c’est que les marchés du crédit à la consommation de l’Union européenne se trouvent à des stades de développement très différents: de nombreux pays, comme le mien, possèdent déjà une réglementation bien développée. L’idée originale d’une harmonisation maximale aurait signifié que les consommateurs de ces pays auraient été désavantagés, et c’est la tâche de tenter de parvenir à un équilibre qui nous a occupé. Je voudrais juste corriger une impression que, je pense, M Kuneva a donné, peut-être involontairement: le paquet d’amendements de compromis qui est présenté est soutenu par ce groupe à une exception près seulement. Nous avons présenté les mêmes amendements, c’est une position consensuelle dans tout le Parlement. Je pense qu’il y a un aspect sur lequel nous sommes encore en désaccord, mais je suis sûr que nous allons trouver un accord et que nous aurons ensuite un paquet satisfaisant et important. L’important est toutefois que nous continuions à suivre l’évolution de ce marché, que nous veillions à ce qu’il se développe de manière responsable et que nous nous penchions sur certains des problèmes qui pourraient survenir à la suite de l’évolution et du développement de ce marché. Je suis sûr que cette Assemblée assumera ses responsabilités et présentera un paquet satisfaisant demain."@fr8
"Tisztelt Elnök úr! Hozzászólásom elején elismerésemet szeretném kifejezni az előadó által a képviselőcsoportunk érdekében végzett temérdek munkáért, de nem hagyhatom ki az elismerésből a Tanácsot és a Bizottságot sem, hiszen a bonyolult és néha vitatott javaslaton közösen végzett, a biztos asszony elmondása szerint már évek óta folyó munkát bizony nehéz feladatok is tarkították. Lényegét tekintve – és itt teljes mértékben egyetértek a biztos asszonnyal – a javaslat az európai belső piac fogyasztóinak szempontjából kiemelten fontosnak tekintendő. A fogyasztói hitelek jelentős szerepet játszanak a fogyasztók piaci megjelenésének elősegítésében. Fejlődő és innovatív piacot szeretnénk, széles termékskálát felvonultató vállalatokat szeretnénk, szolgáltatásokat, amelyek igyekeznek kielégíteni a fogyasztók legkülönfélébb egyedi igényeit is, legyen szó termékekről vagy szolgáltatásokról egyaránt. De mindenekelőtt egy jól szabályozott piacot szeretnénk, amelynek fogyasztói bizalommal vesznek részt a piac működésében, ahol a fogyasztók hozzáférnek a szerződési feltételeket áttekinthetőbbé és biztonságosabbá tévő tudnivalókhoz. A pénzügyi szolgáltatások terén ismert tény, hogy a megfelelő szabályozás serkentő hatást gyakorol a piaci tevékenységre, és hát ez az, amit a folyamat zászlójára célul tűztünk ki. Az irányelvvel az a probléma, hogy a fogyasztói hitelek piaca Európa-szerte a fejlődés nagyon eltérő fokán áll, sok helyen, például nálunk is, már jól kiforrott és alkalmazott a szabályozás. A maximális harmonizációra vonatkozó eredeti elképzelés az ilyen országokban a fogyasztókat hátrányos helyzetbe taszította volna, és tevékenységünk az ezen a területen megvalósuló egyensúly megteremtésében merült ki. Mindössze egy helyen szeretnék pontosítani, amire jóllehet nem szándékosan, de Kuneva asszony utalt: a szóban forgó kompromisszumos módosítási csomagot egyetlen kivétellel kizárólag ez a képviselőcsoport támogatja. Ugyanezekkel a módosításokkal álltunk elő, a Parlamenten belül a kérdésben konszenzus született. Van még egy szempont, amelyről a vita továbbra is folyik, biztos vagyok benne azonban, hogy végül sikerül tető alá hozni a megegyezést, és elérjük előirányzott céljainkat. Kiemelendő, hogy a piac alakulását folyamatosan figyelni szükséges, biztosítani kell fejlődésének helyes irányát, a fejlődés során fellépő problémákat pedig megfelelő módon orvosolni és kezelni kell. Bízom benne, hogy a Ház felelősséggel látja majd el feladatait, és holnap egy használható csomaggal áll elő."@hu11
". Signor Presidente, desidero iniziare con un riconoscimento per l’enorme lavoro svolto dall’onorevole Lecher, relatore per il nostro gruppo, ed esprimere inoltre la mia stima alla Commissione e al Consiglio per l’attività svolta in collaborazione su una proposta difficile e talvolta controversa, che, come ha evidenziato la signora Commissario, ha percorso un tragitto di vari anni. Il suo fulcro, e in questo caso concordo pienamente con la signora Commissario, è una proposta veramente importante per i consumatori europei nel mercato interno. Il credito ai consumatori è un sistema molto importante per portare i consumatori sul mercato. Vogliamo un mercato florido e innovativo; società che offrano in modo attivo una vasta gamma di prodotti e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori per acquistare articoli, prodotti o servizi specifici. Tuttavia, desideriamo soprattuttoun mercato ben regolamentato cui i consumatori possano accedere con fiducia nella consapevolezza che riceveranno le informazioni, ma anche le garanzie di termini contrattuali chiari. È evidente che nei servizi finanziari norme adeguate promuovano l’attività del mercato, e questo è ciò che abbiamo tentato nel corso di tale processo. Tuttavia, il problema sorto con questa direttiva è il fatto che il mercato del credito ai consumatori nell’Unione europea è a livelli molto diversi di sviluppo: vari paesi, come il mio, sono dotati di norme ben strutturate. L’idea originale di massima armonizzazione avrebbe significato che i consumatori in quei paesi sarebbero stati svantaggiati, ed è il tentativo di pervenire a un equilibrio che ci ha impegnati. Vorrei solo correggere l’impressione che credo la signora Commissario abbia dato, probabilmente non in modo intenzionale: il pacchetto di emendamenti di compromesso proposto è stato sostenuto con una sola eccezione da parte di questo gruppo. Abbiamo presentato gli stessi emendamenti; è una posizione consensuale nel Parlamento. Ritengo che vi sia un aspetto su cui stiamo ancora discutendo, ma sono certo che arriveremo a un punto di incontro e avremo quindi un pacchetto valido e importante. Tuttavia, la cosa fondamentale è continuare a controllare l’evoluzione di questo mercato, assicurare che si sviluppi in modo responsabile e affrontare alcuni dei problemi che possono nascere dall’evoluzione e dallo sviluppo del mercato. Sono sicuro che saremo all’altezza delle responsabilità e che domani otterremo un pacchetto adatto."@it12
"Ponia pirmininke, noriu pradėti pripažindamas didžiulę pranešėjo Kurt Lechner mūsų frakcijai atlikto darbo apimtį ir atiduoti duoklę tiek Komisijai, tiek ir Tarybai už darbą, kurį mes padarėme kartu dėl to, kas buvo keblus ir kartais prieštaringas siūlymas, kuris, kaip pasakė komisarė, tęsėsi eilę metų. Savo esme – ir šioje vietoje aš visiškai sutinku su komisare – tai yra nepaprastai svarbus pasiūlymas Europos vidaus rinkos vartotojams. Vartojimo kreditas iš tikrųjų yra svarbus mechanizmas, įtraukiantis vartotojus į rinką. Mes norime klestinčios ir naujoviškos rinkos; mes norime įmonių, aktyviai siūlančių daug produktų ir paslaugų, sukurtų pagal vartotojų poreikį pirkti specifines prekes, produktus ar paslaugas. Bet visų svarbiausia, kad mes norime gerai reguliuojamos rinkos, kurioje vartotojai jaustųsi pasitikintys pasinaudodami ta rinka ir žinodami, kad jie turės informaciją, o taip pat ir apsaugos priemones, kurios suteikia galimybę matyti aiškias sutarties sąlygas. Finansinių paslaugų srityje yra gana aišku, kad geras reguliavimas skatina rinkos veiklą ir būtent to mes siekėme šio proceso eigoje. Tačiau problema, kurią turėjome su šia direktyva yra faktas, kad vartojimo kreditų rinka visoje Europos Sąjungoje yra labai skirtinguose plėtros etapuose: daugelis šalių, kaip mano, jau turi gerai išvystytą reguliavimą. Pirminė maksimalaus suderinimo idėja reikštų, kad vartotojai tose šalyse būtų nepalankiose sąlygose ir būtų bandoma pasiekti tokią subalansavimo tvarką, kuri apimtų mus. Aš tik noriu pataisyti vieną teiginį, kurį mano manymu Meglena Kuneva pateikė, galbūt, netyčia: pateiktą kompromisinių pakeitimų paketą palaiko su viena išimtimi tik ši frakcija. Mes pateikėme tuos pačius pakeitimus; tai viso Parlamento pozicija susitarimo pagrindu. Aš manau yra vienas aspektas dėl kurio vis dar ginčijamės, bet esu įsitikinęs, kad mes sutarsime ir po to turėsime gerą ir svarbų paketą. Tačiau svarbu yra tai, kad mes kontroliuojame šios rinkos raidos, garantuojame, kad ji vystosi atsakingu būdu ir sprendžiame kai kurias problemas, kurios gali atsirasti dėl tos rinkos raidos ir plėtros. Esu įsitikinęs, kad šis parlamentas padidins savo atsakomybę ir rytoj mes ateisime su geru dokumentų paketu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlos sākt ar atzinību par milzīgo darba apjomu, ko veicis mūsu grupas referents ka arī izteikt cieņu gan Komisijai, gan Padomei par darbu, ko esam kopā veikuši pie grūtā un dažkārt pretrunīgā priekšlikuma, kas, kā komisāre ir teikusi, ievilkās vairāku gadu garumā. Savā dziļākajā būtībā – un te es pilnībā piekrītu komisārei – tas ir ārkārtīgi svarīgs priekšlikums Eiropas patērētājiem iekšējā tirgū. Patēriņa kredīts ir patiesi svarīgs mehānisms, kā ievest patērētāju tirgū. Mēs vēlamies plaukstošu un novatorisku tirgu; mēs vēlamies uzņēmumus, kas aktīvi piedāvā plašu produktu un pakalpojumu klāstu, kas piemērojas patērētāju vajadzībām iegādāties īpašus priekšmetus, produktus vai pakalpojumus. Bet visvairāk mēs gribam labi regulētu tirgu, kurā patērētāji jūtas pārliecināti, ieejot šajā tirgū un zinot, ka viņi saņems informāciju, bet arī drošību, ka varēs iegūt skaidrus līguma nosacījumus. Finanšu pakalpojumos ir gluži skaidrs, ka labs regulējums veicina tirgus aktivitāti, un tieši pēc tā mēs esam tiekušies visā šajā procesā. Tomēr problēma, kas bija saistīta ar šo direktīvu, ir tā, ka patēriņa kredīta tirgum Eiropas Savienībā ir dažādi attīstības līmeņi: daudzām valstīm, kā, piemēram, manai, jau ir labi izveidots regulējums. Sākotnējā doma par maksimālu saskaņojumu būtu nozīmējusi, ka patērētāji tajās valstīs būtu sliktākā stāvoklī, un tā ir mēģinājusi atgūt šo līdzsvaru, kas mūs ir nodarbinājis. Es tikai gribu labot iespaidu, kuru, manuprāt, radīja, iespējams netīši izskatāmo kompromisa grozījumu paketi atbalsta šī grupa tikai ar vienu izņēmumu. Mēs esam iesnieguši tos pašus grozījumus, tā ir visa Parlamenta vienprātīga nostāja. Es domāju, ir viens aspekts, par kuru mēs vēl diskutējam, bet es esmu pārliecināts, ka mēs vienosimies, un tad tā būs laba un svarīga pakete. Tomēr svarīgākais ir tas, ka mēs turpinām pārraudzīt šī tirgus attīstību, nodrošināt, ka tas attīstās atbildīgā veidā un risina dažas no problēmām, kas varētu rasties šī tirgus virzībā un attīstībā. Es esmu pārliecināts, ka šis Parlaments godam pildīs savus pienākumus un mēs rīt nonāksim pie labas paketes."@lv13
"Mr President, I wish to begin by acknowledging the huge amount of work done by the rapporteur for our group, Mr Lechner, and also to pay tribute to both the Commission and the Council for the work we have done together on what has been a difficult and sometimes controversial proposal, which, as the Commissioner has said, has gone on over a number of years. At its core – and here I agree completely with the Commissioner – is an extremely important proposal for Europe’s consumers in the internal market. Consumer credit is a really important mechanism for bringing consumers into the market place. We want a thriving and innovative market; we want companies actively offering a wide range of products and services tailored to the need of consumers to buy specific articles, products or services. But, above all, we want a well-regulated market in which consumers feel confident in accessing that market and knowing that they will have the information but also the safeguards of being able to see clear contract terms. It is quite clear in financial services that good regulation encourages market activity, and that is what we have been seeking throughout this process. However, the problem we have had with this Directive is the fact that the consumer credit market across the European Union is at very different stages of development: many countries, like my own, already have well-developed regulation. The original idea of a maximum harmonisation would have meant that consumers in those countries would have been disadvantaged, and it has been trying to get that balance right that has occupied us. I just want to correct one impression that I think Ms Kuneva gave, perhaps unintentionally: the package of compromise amendments on the table is supported with one exception only by this group. We have tabled the same amendments; it is a consensual position across Parliament. I think there is one aspect that we are still arguing about, but I am sure we will get there and then we will have a good and important package. However, the important thing is that we keep monitoring the evolution of this market, ensure that it develops in a responsible way and deal with some of the problems that might arise from the evolution and development of that market. I am confident that this House will rise to its responsibilities and we will come up with a good package tomorrow."@mt15
". Voorzitter, eerst en vooral wil ik de rapporteur van onze fractie, de heer Lechner, feliciteren met de enorme vooruitgang die is geboekt in dit dossier en mijn waardering uiten tegenover de Commissie en de Raad voor het werk dat we samen hebben verzet. Het was een moeilijk en soms controversieel dossier dat, zoals de commissaris al zei, enkele jaren in beslag heeft genomen. Aan de basis, en op dat vlak ben ik het volledig eens met de commissaris, ligt een voorstel dat uitermate belangrijk is voor de Europese consumenten die deelnemen aan de interne markt. Consumentenkredieten maken de markt toegankelijker voor meer consumenten. We willen een bloeiende en innovatieve markt. We willen dat bedrijven actief een waaier van producten en diensten aanbieden die perfect zijn afgestemd op de specifieke noden van de consument. Maar we willen vooral een markt die goed gereglementeerd is, zodat consumenten er vol vertrouwen aan kunnen deelnemen omdat ze weten dat ze bij het sluiten van een overeenkomst voldoende beschermd zijn en goed geïnformeerd zijn over de voorwaarden. Het is heel duidelijk dat een goede reglementering de markt van de financiële diensten stimuleert, en dat is uiteindelijk wat we hebben proberen te bereiken tijdens dit proces. Problematisch bij deze richtlijn is het feit dat de markt van het consumentenkrediet in de Europese Unie niet overal even ver ontwikkeld is. Veel landen, waaronder mijn thuisland, beschikken al over een zeer goede reglementering ter zake. Dus als we, zoals oorspronkelijk gepland, hadden gestreefd naar een maximale harmonisatie, dan werden de consumenten van die landen benadeeld. We hebben dus het hoofd moeten breken over een evenwichtige oplossing voor dat probleem. Ik wil nog graag reageren op een indruk die mevrouw Kuneva, misschien onbewust, heeft nagelaten. De ingediende amendementen worden, op slechts een uitzondering na, gesteund door onze fractie. We hebben dezelfde amendementen ingediend en ik denk dat het hele Parlement het er over eens is. Er is een aspect waar we het nog niet over eens zijn, maar ook die hindernis zullen we volgens mij kunnen nemen en dan komen we tot een goed en belangrijk pakket. Het is echter wel nodig om de ontwikkeling van de markt van nabij te blijven volgen. We moeten er zeker van zijn dat deze op een verantwoorde manier evolueert. Als er problemen zouden opduiken bij de ontwikkeling en de evolutie van de markt, dan moeten we ingrijpen. Ik ben ervan overtuigd dat het Parlement zijn verantwoordelijkheid zal nemen en dat we morgen tot een goed pakket komen."@nl3
"Panie przewodniczący! Na początku pragnę wyrazić moje uznanie dla sprawozdawcy naszej grupy, pana Kurta Lechnera, w związku z ogromną wykonaną przez niego pracą, a także dla Komisji i Rady za wspólną pracę nad trudnym i niekiedy kontrowersyjnym projektem, która, jak zauważyła pani komisarz, ciągnęła się latami. W swoim podstawowym znaczeniu - i tutaj całkowicie zgadzam się z panią komisarz - jest to bardzo ważny projekt z punktu widzenia sytuacji konsumentów europejskich na rynku wewnętrznym Kredyt konsumencki to naprawdę ważny mechanizm wprowadzający konsumentów na rynek. Życzymy sobie rozwijającego się i innowacyjnego rynku; pragniemy, aby przedsiębiorstwa aktywnie oferowały szeroki wachlarz towarów i usług dopasowanych do potrzeb konsumentów w zakresie zakupu konkretnych artykułów, produktów i usług. Jednak przede wszystkim chcemy rynku dobrze regulowanego, na którym konsumenci czują się pewnie w zakresie dostępu, a także wiedzą, iż uzyskają informacje oraz ochronę w postaci przejrzystych warunków umowy. W przypadku usług finansowych jest dość oczywiste, że właściwe regulacje stymulują aktywność rynkową i to do tego dążyliśmy w ramach omawianego procesu. Problem z dyrektywą polega jednak na tym, iż rynki kredytów konsumenckich w Unii Europejskiej są na bardzo różnych etapach rozwoju: wiele krajów, jak na przykład mój własny, posiada już dobrze rozwinięte regulacje. W tych krajach początkowy pomysł maksymalnej harmonizacji oznaczałby pogorszenie sytuacji konsumentów, próbowaliśmy zatem doprowadzić do zrównoważenia praw. Pragnę jeszcze skorygować sugestię, jaką być może nieumyślnie poczyniła pani Meglena Kuneva: złożony pakiet poprawek kompromisowych uzyskał poparcie grupy tylko z jednym wyjątkiem. Złożyliśmy te same poprawki; to kompromisowe stanowisko całego Parlamentu. Uważam, że pojawiła się jedna kwestia, co do której się spieramy, jestem jednak pewien, że dojdziemy do porozumienia i uzyskamy wtedy dobry i ważny pakiet. Istotne jest, byśmy monitorowali rozwój odnośnego rynku, sprawiali, by ewoluował w odpowiedni sposób i rozwiązywali problemy, które mogą pojawić się w trakcie tego procesu. Jestem pewien, że ta Izba stanie na wysokości zadania i uchwali jutro dobry pakiet."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de começar por reconhecer a enorme quantidade de trabalho realizada pelo relator, senhor deputado Lechner, que pertence ao nosso grupo, e também de prestar homenagem à Comissão e ao Conselho pelo trabalho que realizaram em conjunto sobre uma proposta que tem sido difícil e por vezes controversa e que, tal como disse a Senhora Comissária, se arrasta há vários anos. No seu cerne - e quanto a este aspecto estou inteiramente de acordo com a Senhora Comissária - encontra-se uma proposta extremamente importante para os consumidores europeus do mercado interno. O crédito aos consumidores é um mecanismo verdadeiramente importante para trazer os consumidores para o mercado. Desejamos um mercado próspero e inovador; desejamos empresas que ofereçam uma vasta gama de produtos e serviços adaptados à necessidade dos consumidores de adquirirem artigos, produtos ou serviços específicos. Mas, acima de tudo, desejamos um mercado bem regulamentado, ao qual os consumidores possam aceder com confiança, sabendo que lhes será prestada a informação necessária e que lhes será assegurada a salvaguarda de lhes serem propostas condições contratuais claras. No sector dos serviços financeiros, é muito claro que a boa regulamentação incentiva a actividade do mercado, e é isso que procurámos alcançar com este processo. No entanto, o problema que temos tido com esta directiva reside no facto de o mercado do crédito aos consumidores em toda a União Europeia se encontrar em fases de desenvolvimento muito diferentes: muitos países, como o meu, já possuem uma regulamentação bem desenvolvida. A ideia inicial de uma harmonização máxima teria significado que os consumidores desses países ficariam prejudicados, e procurar o equilíbrio certo foi aquilo de que nos ocupámos. Quero apenas corrigir uma impressão que julgo que a Senhora Comissária Kuneva terá deixado, talvez sem intenção de o fazer: o pacote de alterações de compromisso em debate conta com o apoio do nosso grupo, com uma excepção apenas. Apresentámos as mesmas alterações; trata-se de uma posição consensual em toda esta Assembleia. Penso que há um aspecto sobre o qual ainda não chegámos a acordo, mas estou certo de que lá chegaremos e, quando isso acontecer, teremos um pacote bom e relevante. Contudo, o que é importante é que continuemos a acompanhar a evolução deste mercado, a assegurar que evolua de uma maneira responsável e a resolver alguns dos problemas que poderão vir a surgir em consequência da sua evolução e do seu desenvolvimento. Estou certo de que esta Assembleia se mostrará à altura das suas responsabilidades e de que iremos apresentar um bom pacote amanhã."@pt17
"Mr President, I wish to begin by acknowledging the huge amount of work done by the rapporteur for our group, Mr Lechner, and also to pay tribute to both the Commission and the Council for the work we have done together on what has been a difficult and sometimes controversial proposal, which, as the Commissioner has said, has gone on over a number of years. At its core – and here I agree completely with the Commissioner – is an extremely important proposal for Europe’s consumers in the internal market. Consumer credit is a really important mechanism for bringing consumers into the market place. We want a thriving and innovative market; we want companies actively offering a wide range of products and services tailored to the need of consumers to buy specific articles, products or services. But, above all, we want a well-regulated market in which consumers feel confident in accessing that market and knowing that they will have the information but also the safeguards of being able to see clear contract terms. It is quite clear in financial services that good regulation encourages market activity, and that is what we have been seeking throughout this process. However, the problem we have had with this Directive is the fact that the consumer credit market across the European Union is at very different stages of development: many countries, like my own, already have well-developed regulation. The original idea of a maximum harmonisation would have meant that consumers in those countries would have been disadvantaged, and it has been trying to get that balance right that has occupied us. I just want to correct one impression that I think Ms Kuneva gave, perhaps unintentionally: the package of compromise amendments on the table is supported with one exception only by this group. We have tabled the same amendments; it is a consensual position across Parliament. I think there is one aspect that we are still arguing about, but I am sure we will get there and then we will have a good and important package. However, the important thing is that we keep monitoring the evolution of this market, ensure that it develops in a responsible way and deal with some of the problems that might arise from the evolution and development of that market. I am confident that this House will rise to its responsibilities and we will come up with a good package tomorrow."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, rád by som začal poďakovaním za obrovské množstvo práce, ktorú odviedol spravodajca za našu skupinu, pán Lechner, a chcel by som vzdať poctu Komisii aj Rade za úsilie, ktoré sme spolu vynaložili pri práci na zložitom a niekedy i kontroverznom návrhu, ktorá, ako sa zmienila komisárka, trvá už mnoho rokov. Základom tejto práce, a tu celkom súhlasím s pani komisárkou, je návrh, ktorý je pre európskych spotrebiteľov na vnútornom trhu veľmi dôležitý. Spotrebiteľský úver je skutočne veľmi dôležitý mechanizmus, ktorým možno spotrebiteľov pritiahnuť na trh. Chceme prosperujúci a inovatívny trh, chceme spoločnosti, ktoré aktívne ponúkajú široké spektrum produktov a služieb, šitých na mieru spotrebiteľom tak, aby si mohli kúpiť špecifické výrobky, produkty alebo služby. Ale predovšetkým chceme správne usmerňovaný trh, na ktorom sa spotrebitelia cítia isto a vedia, že dostanú informácie, ale aj záruky poskytnutia jasných podmienok zmluvy. Je celkom jasné, že pri finančných službách správne usmerňovanie podnecuje aktivitu trhu, a práve o to nám v tomto procese ide. Avšak problém, ktorý máme s touto smernicou je, že trh so spotrebiteľskými úvermi v Európskej únii je na veľmi odlišných stupňoch vývoja. Veľa krajín, ako aj tá moja, už má dobre spracované predpisy. Pôvodná myšlienka najvyššej miery harmonizácie by znamenala to, že spotrebitelia v týchto krajinách by boli znevýhodnení. My sa pokúšame uviesť tento stav do rovnováhy. Chcel by som len poopraviť možno nie zámerný dojem, ktorý vznikol počas vystúpenia pani Kunevy: naša skupina podporuje balík predložených kompromisných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s jedinou výnimkou. Predložili sme úplne rovnaké pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, čo možno považovať za zhodné stanovisko Parlamentu. Myslím, že tu máme len jediné hľadisko, na ktorom sa nevieme dohodnúť, ale som si istý, že sa to nakoniec podarí a že vypracujeme prospešný a dôležitý balík predpisov. Dôležité je však to, aby sme monitorovali vývoj tohto trhu, zabezpečili jeho spoľahlivý rozvoj a riešili problémy, ktoré sa môžu počas tohto procesu objaviť. Som presvedčený, že Parlament si s týmito svojimi úlohami poradí a že zajtra navrhneme prospešný balík."@sk19
"Gospod predsednik, najprej se moram poročevalcu naše skupine gospodu Lechnerju zahvaliti za obsežno delo in izraziti priznanje tudi Komisiji in Svetu za sodelovanje pri precej dolgotrajni pripravi zahtevnega in včasih spornega predloga, kot je omenila gospa komisarka. Popolnoma se strinjam z gospo komisarko, da gre v tem primeru za zelo pomemben predlog za evropske potrošnike na notranjem trgu. Potrošniško posojilo je dejansko zelo pomemben mehanizem za vključitev potrošnikov na trg. Želimo uspešen in inovativen trg ter podjetja, ki dejavno ponujajo različne proizvode in storitve, prilagojene potrebam potrošnikov, ki želijo kupiti posebne izdelke, proizvode ali storitve. Predvsem pa želimo imeti urejen trg, na katerega potrošniki vstopajo z zaupanjem in pri tem vedo, da bodo imeli dostop do informacij in jasnih pogodbenih pogojev, ki jim zagotavljajo zaščito. Na področju finančnih storitev je jasno, da dobra ureditev spodbuja dejavnosti na trgu, kar je tudi cilj, ki smo ga poskušali v tem procesu doseči. Vendar nas je pri pripravi te direktive oviralo dejstvo, da je trg potrošniških posojil v Evropski uniji na zelo različnih razvojnih stopnjah: v veliko državah, tudi v moji državi, je ureditev že vzpostavljena. Prvotna zamisel o največji možni uskladitvi bi pomenila, da bi bili potrošniki v teh državah prikrajšani, zato smo si prizadevali zlasti za to, da bi našli pravo ravnovesje. Popravil bi rad le vtis, ki je morda nenamerno nastal na podlagi navedb gospe Kuneve: ta skupina podpira paket predloženih kompromisnih predlogov sprememb, razen enega od njih. Vložili smo iste predloge sprememb, tako da je to soglasno stališče v Parlamentu. Mislim, da je ostal odprt en vidik, o katerem še razpravljamo, vendar sem prepričan, da se bomo dogovorili in tako pripravili dober in pomemben paket. Pomembno pa je, da še naprej spremljamo spreminjanje tega trga, zagotavljamo, da se razvija odgovorno, in obravnavamo nekatere težave, ki lahko nastanejo zaradi njegovega spreminjanja in razvoja. Prepričan sem, da bo Parlament izpolnil svojo odgovornost in bomo jutri dobili dober paket."@sl20
". Herr talman! Jag skulle vilja börja med att erkänna den enorma mängd arbete som föredraganden Kurt Lechner har gjort för vår grupp, och hylla både kommissionen och rådet för det arbete som vi har gjort tillsammans när det gäller ett svårt och ibland kontroversiellt förslag, och som har pågått i ett antal år, som kommissionsledamoten sa. I grund och botten – och här instämmer jag fullständigt med kommissionsledamoten – är det ett oerhört viktigt förslag för EU:s konsumenter på den inre marknaden. Konsumentkredit är en mycket viktig mekanism för att föra in konsumenter på marknaden. Vi vill ha en blomstrande och nyskapande marknad. Vi vill ha företag som aktivt erbjuder en lång rad produkter och tjänster som är skräddarsydda för konsumenternas behov att köpa särskilda varor, produkter eller tjänster. Men, framför allt, vill vi ha en välreglerad marknad som konsumenterna känner förtroende att träda in på och där de vet att de kommer att få information, men också har garantier att kunna se tydliga avtalsvillkor. När det gäller finansiella tjänster är det mycket tydligt att god reglering uppmuntrar till marknadsaktivitet, och det är detta som vi söker i hela denna process. Men problem med detta direktiv har varit att konsumentkreditmarknader över hela EU befinner sig i mycket olika utvecklingsskeden: många länder, som mitt eget, har redan välutvecklade regelverk. Den ursprungliga idén med en maximal harmonisering skulle ha inneburit att konsumenterna i dessa länder skulle ha missgynnats, och vi har varit sysselsatta med att försöka få rätt balans. Jag vill bara rätta till ett intryck som jag tror att Meglena Kuneva gav, kanske ofrivilligt: denna grupp stöder det paket med kompromissändringsförslag som ligger på bordet med ett enda undantag. Vi har lagt fram samma ändringsförslag. Det är en samstämmig ståndpunkt i hela parlamentet. Jag anser att det finns en aspekt som vi fortfarande diskuterar, men jag är säker på att vi kommer att nå fram, och sedan har vi ett bra och viktigt paket. Men det viktiga är att vi fortsätter övervaka marknadens framväxt, ser till att den utvecklas på ett rimligt sätt och tar itu med de problem som kan uppstå från denna marknads framväxt och utveckling. Jag är säker på att parlamentet kommer att ta sitt ansvar, och vi kommer att lägga fram ett bra paket i morgon."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"M. Kuneva:"13
"Malcolm Harbour,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,4,21
"za skupinu PPE-DE."19

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph