Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-061"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.7.2-061"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the vote in this House on Wednesday on the Consumer Credit Directive is a very important moment for Europe’s 500 million consumers. Concerning pre-contractual information: information given to consumers for credit offers will be presented in the same standard credit information form across the EU, and it will give all the key facts and figures – from interest rates to information on charges and linked insurances. This will allow consumers to make a direct comparison between different offers presented in a standard, comparable way. The Directive also sets out two essential rights for consumers. Once they have concluded the credit contract, consumers will be able to withdraw from the credit without having to give any reason and without any charge. This right, a new feature in almost half of the Member States, will apply to all consumer credits in the European Union. In addition, the Consumer Credit Directive confirms the consumer’s right to switch, and this must be a very stable policy line – not only in this area. The right to switch with the right to repay early at any time: this is a critically important issue for the Commission, to ensure fair compensation to banks and at the same time to safeguard the consumer’s right to make a free choice and to proceed to a more competitive offer on the market. This is essential if competition is to thrive. I fully recognise that harmonising legislation in this very sensitive area is not an easy task, but I am convinced that markets are made by people and should be made to work for people, and I believe that we in Europe are in the business of putting people at the centre of the market, giving people the power to chose, giving businesses the power to compete, and getting the European market to work for consumers. I want to emphasise that, in the modern world, it is not about pitching consumers against business, but building healthy markets where consumers can choose and businesses can compete. I believe that the amendments put forward by the PSE and the ALDE Groups – with which the Council has agreed – constitute a fair and reasonable compromise. In my opinion, this is the best option in the interests of both consumers and financial services providers. I believe that the vote for this compromise package is a vote in favour of competitive markets, clear information and more informed consumer choice. It is a modest beginning in the consumer dimension of financial services, where much needs to be done. So I look to the Members of this House: you are the ones to speak directly, on behalf of European citizens; you have fought, for so many years, for the things that really matter to people in their daily lives. The task is to vote to support an agreement today on credit rules that will provide real added value to Europe’s citizens in that space where they lead their lives and to send a clear signal of Europe’s willingness to roll up our sleeves and work in an area that greatly concerns our citizens and businesses, large and small, today. It will directly affect many people’s lives, and it is about two critically important issues. The first is about consumers being able to make better-informed choices when they take out credit loans: to pay for a family wedding, a washing machine or a new car – the things of life. Second, it is about consumers getting more choice and a more competitive market. It is also a very important vote for businesses, creating a single, simple framework of rules so banks and other creditors can do business more easily across borders. We need to seize this opportunity to move forward. It is clear that the status quo is not working. The figures speak for themselves. In Europe the average consumer credit interest rate varies from around 6% in Finland, the cheapest Member State, to over 12% in Portugal. In Italy, credit rates are about 9.4%, in Ireland about 6.8%. Europe’s consumer credit market is fragmented, broken down into 27 ‘mini markets’. And, in a European credit market worth EUR 800 billion, direct cross-border financial services make up only a tiny fraction – 1% – of all distance credit transactions. Clearly, the internal market is not functioning. Clearly, competition at EU level is not functioning. The result is that consumers are being denied choice and more competitive offers, and competitive businesses are being denied opportunities to access new markets. The Consumer Credit Directive is necessary to start to break open the potential of the internal market and boost competition and choice. There are two main aims of the Consumer Credit Directive: to provide standards – comparable information – to consumers to make informed choices, and to give businesses a single set of standards to sell competitive credit offers across borders. The Consumer Credit Directive focuses on transparency and consumer rights. I will highlight just a few of the important common elements it puts in place. Concerning advertising for credit loans: if there is a figure in an advertisement on credit, it will be mandatory to provide the same standard list of essential information all over the European Union. Most importantly, for the first time, the annual percentage rate of charges will be calculated in the same way across the European Union. This is a very significant step forward, so that consumers can see the real cost of credit using one single figure."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedající, středeční hlasování v této sněmovně o směrnici o spotřebitelských úvěrech je pro 500 milionů evropských spotřebitelů velmi důležitým okamžikem. Pokud jde o před-smluvní informace: informace poskytované spotřebitelům v souvislosti s nabídkami úvěrů budou předkládány ve stejném standardním úvěrovém informačním formuláři v rámci celé EU a tyto informace budou obsahovat všechna klíčová fakta a údaje – od úrokové míry až po informace o poplatcích a souvisejících pojištěních. To umožní spotřebitelům uskutečňovat přímá porovnání mezi různými nabídkami předloženými standardním, porovnatelným způsobem. Tato směrnice rovněž zakotvuje dvě základní práva spotřebitelů. Jakmile spotřebitelé uzavřeli smlouvu o úvěru, budou moci čerpat úvěr, aniž by museli uvádět jakékoli důvody a platit jakékoli poplatky. Toto právo, které je novinkou v téměř polovině členských států, bude platit pro všechny spotřebitelské úvěry v Evropské unii. Kromě toho směrnice o spotřebitelských úvěrech potvrzuje právo spotřebitele změnit poskytovatele a toto musí být velmi stabilní politická linie – nejen pouze v této oblasti. Právo změnit poskytovatele s právem kdykoli úvěr předčasně splatit: to je kriticky důležitá otázka pro Komisi, zajistit spravedlivé odškodnění bankám a současně chránit právo spotřebitele učinit svobodné rozhodnutí a využít výhodnější nabídky na trhu. Má-li konkurence vzkvétat, je to nezbytně nutné. Plně uznávám, že harmonizace legislativy v této velmi citlivé oblasti není snadným úkolem, avšak jsem přesvědčen, že trhy tvoří lidé a že trhy by měly být vytvářeny tak, aby fungovaly pro lidi, a věřím, že v Evropě se snažíme, aby v centru zájmů trhu byli lidé, snažíme se poskytovat lidem možnost vybrat si, poskytovat podnikům možnost konkurovat a zajišťovat, aby evropský trh fungoval ve prospěch spotřebitelů. Chci zdůraznit, že v moderním světě nejde o to stavět spotřebitele proti podnikům, nýbrž budovat zdravé trhy, na nichž si mohou spotřebitelé vybírat a podniky konkurovat. Věřím, že novely předložené skupinami PSE a ALDE – s nimiž Rada souhlasila – představují spravedlivý a rozumný kompromis. Podle mne je toto nejlepší možnost v zájmu spotřebitelů a poskytovatelů finančních služeb. Domnívám se, že hlasovat pro tento kompromisní balíček znamená hlasovat ve prospěch konkurenčních trhů, jasných informací a rozhodování spotřebitelů na základě lepší informovanosti. Je to skromný začátek ve spotřebitelské oblasti finančních služeb, kde je zapotřebí učinit mnohé. Takže se obracím na poslance této sněmovny: Vy jste ti, kteří mají hovořit přímo jménem evropských občanů; vy jste bojovali po tolik let za věci, které jsou pro lidi v jejich každodenním životě opravdu důležité. Úkolem je hlasovat dnes na podporu dohody on pravidlech pro úvěry, která poskytnou evropským občanům skutečnou přidanou hodnotu v tom prostoru, v němž žijí své životy, a vyšlou jasný signál o ochotě Evropy vyhrnout si rukávy a pracovat v oblasti, která se dnes významně týká našich občanů a podniků, velkých i malých. Ovlivní to přímo životy mnoha lidí a týká se to dvou kriticky důležitých záležitostí. V první záležitosti jde o to, aby byli spotřebitelé schopni činit rozhodnutí na základě lepší informovanosti, když si berou půjčky: aby zaplatili za rodinnou svatbu, pračku nebo nový automobil – věci pro běžný život. Za druhé jde o to, aby spotřebitelé měli k dispozici větší výběr a trh s větší konkurencí. Je to rovněž velmi důležité hlasování pro podniky, neboť vytvoří jednotný, jednoduchý rámec pravidel, aby banky a další věřitelé mohli snadněji provozovat svoji činnost i za hranicemi. Musíme využít této příležitosti, abychom se posunuli kupředu. Je jasné, že stávající stav nefunguje. Čísla hovoří sama za sebe. V Evropě se průměrná úroková míra u spotřebitelského úvěru pohybuje od přibližně 6 % ve Finsku, což je nejlevnější členský stát, až po více než 12 % v Portugalsku. V Itálii jsou úrokové míry z úvěrů okolo 9,4 %, v Irsku okolo 6,8 %. Evropský trh se spotřebitelskými úvěry je rozdrobený, rozdělený na 27 „mini trhů“. A v rámci evropského trhu s úvěry, jehož celková hodnota je 800 miliard eur, tvoří přímé přeshraniční finanční služby pouze malý zlomek – 1 % – ze všech dálkových úvěrových transakcí. Je zjevné, že vnitřní trh nefunguje. Je zjevné, že konkurence na úrovni EU nefunguje. Výsledkem je, že spotřebitelům je odepírán výběr a konkurenčnější nabídky a že konkurenceschopným podnikům jsou odepírány příležitosti vstupovat na nové trhy. Je zapotřebí přijmout směrnici o spotřebitelských úvěrech s cílem začít otevírat potenciál vnitřního trhu a posílit konkurenci a výběr. Směrnice o spotřebitelských úvěrech má dva hlavní cíle: zajistit normy – srovnatelné informace – aby mohli spotřebitelé činit informovaná rozhodnutí – a poskytnout podnikům jednotný soubor norem pro prodávání konkurenceschopných nabídek úvěrů přes hranice. Směrnice o spotřebitelských úvěrech se zaměřuje na transparentnost a práva spotřebitele. Zmíním se pouze o několika málo důležitých společných prvcích, které zavádí. Co se týče reklamy na půjčky: pokud je v reklamě na úvěr číselný údaj, bude povinné uvádět stejný standardní seznam základních informací po celé Evropské unii. A co je nejdůležitější, poprvé bude roční procentuální sazba poplatků počítána stejným způsobem v celé Evropské unii. Jde o velmi významný pokrok, protože spotřebitelé budou moci vidět skutečné náklady úvěru za použití jednoho jediného číselného údaje."@cs1
"Hr. formand! Afstemningen i Parlamentet på onsdag om direktivet om forbrugerkredit er et meget betydningsfuldt øjeblik for Europas 500 millioner forbrugere. Vedrørende oplysninger, der formidles forud for indgåelsen af en låneaftale: oplysninger til forbrugerne i forbindelse med lånetilbud vil indgå i den samme standardformular for oplysninger om lånetilbud over alt i EU, og oplysningerne vil indeholde alle de vigtigste fakta og tal - fra renter til oplysninger om gebyrer og forsikringer. Det vil give forbrugerne mulighed for at foretage en direkte sammenligning mellem forskellige tilbud ved hjælp af disse standardiserede sammenlignelige oplysninger. I direktivet er der endvidere fastsat to vigtige rettigheder for forbrugerne. Når de har indgået kreditaftalen, vil forbrugerne have fortrydelsesret uden at skulle fremlægge nogen begrundelse og uden at skulle betale gebyrer. Denne rettighed, et nyt punkt i næsten halvdelen af medlemsstaterne, vil finde anvendelse på alle forbrugslån i EU. Derudover bekræftes forbrugerens ret til at skifte udbyder, og det skal være en meget stabil politisk linje - ikke blot på dette område. Retten til at skifte udbyder med retten til at tilbagebetale før tiden på ethvert tidspunkt er et kritisk og vigtigt spørgsmål for Kommissionen i relation til at sikre erstatning til banker og samtidig sikre forbrugernes ret til at træffe et frit valg og vælge et mere konkurrencedygtigt tilbud på markedet. Det er uhyre vigtigt af hensyn til konkurrencen. Jeg anerkender fuldt ud, at det ikke er let at harmonisere lovgivningen på dette følsomme område, men jeg er overbevist om, at markederne skabes af mennesker og skal fungere for mennesker, og jeg tror på, at vi i Europa ønsker at fokusere på mennesker i denne sammenhæng og give dem mulighed for at vælge og virksomhederne mulighed for at leve op til konkurrencevilkårene og i sidste ende få det europæiske marked til at fungere for forbrugerne. Jeg ønsker at understrege, at det i den moderne verden ikke handler om at spille forbrugerne ud mod virksomhederne, men at opbygge sunde markeder, hvor forbrugerne kan vælge og virksomhederne konkurrere. Efter min opfattelse udgør ændringsforslagene fra PSE-Gruppen og ALDE-Gruppen et retfærdigt og rimeligt kompromis - som Rådet også mener. Det er således den bedste mulighed og til fordel for både forbrugerne og udbyderne af finansielle tjenesteydelser. Jeg mener, at afstemningen om denne kompromisløsning er en afstemning til fordel for konkurrencedygtige markeder og formidling af klar og tydelig information og til fordel for forbrugerne, som får bedre mulighed for at træffe informerede beslutninger. Det er en beskeden start i forbrugerdimensionen af finansielle tjenesteydelser, hvor der skal ydes en stor indsats. Jeg vil derfor anmode medlemmerne af Parlamentet om at tale direkte på vegne af de europæiske borgere. De har kæmpet i så mange år for de forhold, som virkelig betyder noget for EU's borgere i dagligdagen. Opgaven i dag er at stemme for en aftale om kreditregler, som vil give store fordele for EU's borgere på et område, der har stor indflydelse på deres dagligdag, og sende et klart signal om Europas vilje til at smøge ærmerne op og yde en indsats på et område, der har stor betydning for EU's borgere og virksomheder, både store og små. Udfaldet af afstemningen vil have direkte indflydelse på mange menneskers dagligdag og handler om to uhyre vigtige spørgsmål. Det handler først og fremmest om at gøre det muligt for forbrugerne at træffe mere informerede beslutninger, når de optager lån til et bryllup i familien, en vaskemaskine eller en ny bil - hverdagsting. Dernæst handler det om at skabe flere valgmuligheder for forbrugerne og et mere konkurrencedygtigt marked. Det er endvidere en meget vigtig afstemning for virksomhederne, da der etableres et fælles og enkelt regelsæt, således at banker og andre kreditorer kan gøre forretninger på tværs af grænserne. Vi skal gribe denne chance for at komme videre. Det fremgår tydeligt, at den nuværende situation ikke er tilfredsstillende. Tallene taler for sig selv. I Europa varierer den gennemsnitlige rente på forbrugslån fra ca. 6 % i Finland, den billigste medlemsstat, til over 12 % i Portugal. I Italien ligger renten på ca. 9,4 % og i Irland på ca. 6,8 %. Europas marked for forbrugslån er fragmenteret, opdelt i 27 "minimarkeder". Og på et europæisk kreditmarked, der tegner sig for 800 milliarder euro, udgør direkte finansielle tjenesteydelser på tværs af grænserne kun en minimal del - 1 % - af alle lånetransaktioner på tværs af grænserne. Det indre marked fungerer tydeligvis ikke. Konkurrencen på EU-plan fungerer tydeligvis ikke. Resultatet er, at forbrugerne nægtes valgmuligheder og mere konkurrencedygtige tilbud, og at konkurrencedygtige virksomheder nægtes muligheder for at få adgang til nye markeder. Direktivet om forbrugerkredit er nødvendigt for at få mulighed for at udnytte det indre markeds potentiale og fremme konkurrence og valgmuligheder. Direktivet om forbrugerkredit indeholder to hovedmålsætninger: at fastsætte standarder - sammenlignelige oplysninger - for forbrugerne, således at de kan træffe informerede beslutninger, og at fastsætte fælles standarder for virksomhederne, således at de kan tilbyde konkurrencedygtige lån på tværs af grænserne. Direktivet om forbrugerkredit fokuserer på gennemsigtighed og forbrugernes rettigheder. Jeg vil fremhæve et par af de vigtigste fælles elementer. Vedrørende reklamering for lån: Hvis der offentliggøres et tal i en reklame for lån, vil det være obligatorisk at fremlægge den samme standardliste med vigtige oplysninger over alt i EU. Det vigtigste er, at den årlige procentsats for gebyrer for første gang vil blive beregnet på samme måde over alt i EU. Det er et meget væsentligt fremskridt, som gør det muligt for forbrugerne at beregne de reelle udgifter i forbindelse med det pågældende lån ved anvendelse af et enkelt tal."@da2
". − Herr Präsident! Die am Mittwoch in diesem Haus stattfindende Abstimmung über die Richtlinie über Verbraucherkredite ist ein sehr wichtiger Augenblick für die 500 Millionen Verbraucher in Europa. Ein Wort zu den vorvertraglichen Informationen: Informationen über Verbraucherkredite werden EU-weit in einem einheitlichen Formular für Europäische Standardinformationen für Verbraucherkredite dargeboten, das alle wichtigen Fakten und Zahlen – von Zinssätzen über Informationen zu Gebühren bis zu an Kredite geknüpfte Versicherungen enthält. Damit werden die Verbraucher in der Lage sein, einen direkten Vergleich zwischen verschiedenen Angeboten anzustellen. Ferner sieht die Richtlinie ganz wesentliche Rechte für die Verbraucher vor. Die Verbraucher haben nach Abschluss eines Kreditvertrags die Möglichkeit, ohne Begründung und gebührenfrei von ihrem Widerrufsrecht Gebrauch zu machen. Dieses Recht, das in fast der Hälfte der Mitgliedstaaten ein neues Merkmal darstellt, wird für alle Verbraucherkredite in der Europäischen Union gelten. Hinzu kommt, dass die Verbraucherkreditrichtlinie das Recht der Verbraucher auf Wechsel des Anbieters bestätigt, was nicht nur in diesem Bereich konsequent umgesetzt werden muss. Das Recht auf Wechsel und das Recht auf vorzeitige Rückzahlung zu einem beliebigen Zeitpunkt sind für die Kommission von ganz besonderer Bedeutung, weil einerseits der faire Wettbewerb für die Banken und andererseits das Recht der Verbraucher, sich frei zu entscheiden und zu einer Bank mit einem attraktiveren Angebot zu wechseln, gesichert werden müssen. Das sind wesentliche Voraussetzungen für einen gesunden Wettbewerb. Mir ist vollkommen klar, dass eine Harmonisierung in diesem sehr sensiblen Bereich keine einfache Aufgabe ist, aber die Märkte werden von Menschen gemacht und sollten meines Erachtens für Menschen gemacht werden, und ich glaube, dass es uns in Europa darum gehen sollte, den Menschen in den Mittelpunkt des Marktes zu stellen, so dass er sich frei entscheiden kann, dass Unternehmen frei konkurrieren können und dass der europäische Markt verbraucherfreundlich funktioniert. Ich möchte betonen, dass es in der modernen Welt nicht darum geht, Verbraucher und Unternehmen gegeneinander auszuspielen, sondern gesunde Märkte aufzubauen, auf denen Verbraucher die Wahl haben und Unternehmen konkurrieren können. Meines Erachtens stellen die von der PSE- und der ALDE-Fraktion vorgelegten Änderungsanträge – denen der Rat zugestimmt hat – einen fairen und vernünftigen Kompromiss dar. Das ist meiner Ansicht nach die beste Lösung, die sowohl den Interessen der Verbraucher als auch denen der Finanzdienstleister entspricht. Ich glaube, eine Entscheidung für dieses Kompromisspaket ist eine Entscheidung für wettbewerbsfähige Märkte und klare Informationen, die den Verbrauchern eine bewusste Entscheidung ermöglichen. Das ist im Hinblick auf die Verbraucherdimension im Bereich der Finanzdienstleistungen, wo noch viel zu tun ist, ein bescheidener Anfang. Ich setze auf die Abgeordneten dieses Hauses: Sie sprechen im Namen der europäischen Bürger; Sie kämpfen seit so vielen Jahren für die Dinge, die im Alltag der Menschen wirklich von Bedeutung sind. Die Aufgabe besteht darin, heute für eine Einigung über Kreditvorschriften zu stimmen, die für die europäischen Bürger in diesem Bereich ihres Lebens mit einem echten Mehrwert verbunden sind, und deutlich zu machen, dass Europa bereit ist, die Ärmel hochzukrempeln und in einem Bereich, der für unsere Bürger und große wie kleine Unternehmen eine so große Rolle spielt, aktiv zu werden. Sie wird sich direkt auf das Leben vieler Menschen auswirken. Dabei wird es um zwei Fragen von entscheidender Bedeutung gehen. Erstens soll der Verbraucher in die Lage versetzt werden, eine fundiertere Entscheidung bei der Aufnahme eines Kredits zu treffen, um beispielsweise für eine Hochzeit, eine Waschmaschine oder ein neues Auto zu bezahlen – also die Dinge des Lebens. Zweitens soll der Verbraucher durch mehr Wettbewerb am Markt bessere Auswahlmöglichkeiten haben. Das ist auch für die Privatwirtschaft eine wichtige Abstimmung, weil damit ein einziger, einfacher Regelungsrahmen geschaffen wird, der Banken und anderen Gläubigern die grenzüberschreitende Geschäftstätigkeit erleichtern dürfte. Wir müssen diese Gelegenheit nutzen, um voranzukommen. Es liegt auf der Hand, dass der Status quo nicht funktioniert. Die Zahlen sprechen für sich selbst: In Europa schwankt der durchschnittliche Zinssatz für Verbraucherkredite zwischen 6 % in Finnland, dem preiswertesten Mitgliedstaat, und über 12 % in Portugal. In Italien liegt der Zinssatz bei etwa 9,4 %, in Irland bei etwa 6,8 %. Der europäische Verbraucherkreditmarkt ist zersplittert und setzt sich aus 27 „Minimärkten“ zusammen. Hinzu kommt, dass auf einem europäischen Verbraucherkreditmarkt, der einen Umfang von 800 Milliarden Euro aufweist, direkte grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen nur einen winzigen Bruchteil – 1 % – sämtlicher im Fernabsatz geschlossener Kreditgeschäfte ausmachen. Der Binnenmarkt funktioniert hier also nicht. Der Wettbewerb auf EU-Ebene funktioniert ebenso wenig. Das hat zur Folge, dass den Verbrauchern Wahlmöglichkeiten und attraktive Angebote vorenthalten werden und dass wettbewerbsfähigen Unternehmen der Zutritt zu neuen Märkten verwehrt wird. Die Verbraucherkreditrichtlinie ist notwendig, um das Potenzial des Binnenmarktes zu erschließen, den Wettbewerb anzukurbeln und den Bürgern eine größere Auswahl zu bieten. Die Verbraucherkreditrichtlinie verfolgt zwei Hauptziele: die Aufstellung von Standards – vergleichbaren Informationen – für Verbraucher, damit diese ihre Wahl informiert treffen können, und die Schaffung einheitlicher Normen für Unternehmen, damit diese grenzüberschreitend attraktive Kredite anbieten können. Im Mittelpunkt der Richtlinie über Verbraucherkreditverträge stehen Transparenz und Verbraucherrechte. Ich werde nur einige der wichtigen gemeinsamen Elemente hervorheben, die die Richtlinie vorsieht. Was die Werbung für Verbraucherkredite angeht, so muss, wenn in der Werbung für Kredite eine Zahl vorkommt, EU-weit eine Liste mit den gleichen wesentlichen Informationen angegeben werden. Vor allem aber wird der effektive Jahreszins in der gesamten Europäischen Union erstmals einheitlich berechnet werden. Das ist ein ganz entscheidender Fortschritt, weil die Verbraucher damit in der Lage sind, die tatsächlichen Kosten eines Kredits auf einen Blick zu erfassen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η ψηφοφορία που θα λάβει χώρα στο Σώμα την Τετάρτη σχετικά με την οδηγία για τις συμβάσεις πίστωσης που συνάπτονται με τους καταναλωτές θα αποτελέσει πολύ σημαντική στιγμή για τα 500 εκατομμύρια των ευρωπαίων καταναλωτών. Όσον αφορά τις προσυμβατικές πληροφορίες: οι πληροφορίες που παρέχονται στους καταναλωτές όσον αφορά προσφορές πίστωσης θα παρουσιάζονται με την ίδια πρότυπη μορφή σε ολόκληρη την ΕΕ, και θα παρέχουν όλα τα σημαντικά δεδομένα και αριθμητικά στοιχεία – από τα επιτόκια μέχρι πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις και τις συνδεόμενες με αυτές εγγυήσεις και ασφάλειες. Αυτό θα επιτρέπει στους καταναλωτές να προβαίνουν σε άμεση σύγκριση των διαφόρων προσφορών με τυποποιημένο, συγκρίσιμο τρόπο. Η οδηγία ορίζει επίσης δύο ουσιαστικά δικαιώματα των καταναλωτών. Αφότου συνάψουν τη σύμβαση πίστωσης, οι καταναλωτές θα είναι σε θέση να υπαναχωρήσουν από την πίστωση χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να δικαιολογηθούν και χωρις καμία χρέωση. Αυτό το δικαίωμα, που αποτελεί νέο χαρακτηριστικό στο ήμισυ σχεδόν των κρατών μελών, θα ισχύει για όλες τις συμβάσεις πίστωσης που θα συνάπτονται με τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, η οδηγία για τις συμβάσεις πίστωσης που συνάπτονται με τους καταναλωτές επιβεβαιώνει το δικαίωμα του καταναλωτή να αλλάξει γνώμη, και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει μια πολύ σταθερή πολιτική γραμμή – και όχι μόνο σε αυτό τον τομέα. Το δικαίωμα αλλαγής γνώμης σε συνδυασμό με το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την Επιτροπή, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η δίκαιη αποζημίωση των τραπεζών και ταυτόχρονα να διασφαλισθεί το δικαίωμα του καταναλωτή να προβεί σε μια ελεύθερη επιλογή και να προχωρήσει σε μια περισσότερο ανταγωνιστική προσφορά στην αγορά. Αυτό είναι ουσιώδες για την επιτυχία του ανταγωνισμού. Αναγνωρίζω πλήρως ότι η εναρμόνιση της νομοθεσίας στον πολύ ευαίσθητο αυτόν τομέα δεν αποτελεί εύκολο καθήκον, αλλά είμαι πεπεισμένη ότι οι αγορές δημιουργούνται από ανθρώπους και θα πρέπει να λειτουργούν για τους ανθρώπους. Πιστεύω ακόμα ότι εμείς στην Ευρώπη θέτουμε τους ανθρώπους στο κέντρο της αγοράς, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να επιλέγουν, προσφέροντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται και κάνοντας την ευρωπαϊκή αγορά να λειτουργεί για τους καταναλωτές. Θα ήθελα να τονίσω ότι, στον σύγχρονο κόσμο, σκοπός δεν είναι να στρέψουμε τους καταναλωτές εναντίον των επιχειρήσεων, αλλά να οικοδομήσουμε υγιείς αγορές, όπου οι καταναλωτές θα μπορούν να κάνουν επιλογές και οι επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται. Θεωρώ ότι οι τροπολογίες που προτάθηκαν από τις Ομάδες PSE και ALDE –με τις οποίες συμφώνησε το Συμβούλιο– συνιστούν έναν δίκαιο και λογικό συμβιβασμό. Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι η καλύτερη επιλογή προς το συμφέρον τόσο των καταναλωτών όσο και των παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Θεωρώ ότι η ψήφος υπέρ της παρούσας δέσμης συμβιβασμού είναι μια ψήφος υπέρ των ανταγωνιστικών αγορών, της σαφούς πληροφόρησης και της επιλογής των καταναλωτών κατόπιν καλύτερης ενημέρωσης. Πρόκειται για μια μετριοπαθή αρχή στη διάσταση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που αφορά τους καταναλωτές, όπου πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα. Στρέφομαι λοιπόν προς τα μέλη του Σώματος: εσείς είστε εκείνοι που θα μιλήσουν ξεκάθαρα εξ ονόματος των ευρωπαίων πολιτών, εσείς παλέψατε επί τόσα χρόνια για τα πράγματα που έχουν πραγματική αξία στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Στόχος είναι η ψηφοφορία που θα στηρίξει σήμερα μια συμφωνία όσον αφορά τους κανόνες που διέπουν την πίστωση και οι οποίοι θα παράσχουν πραγματική προστιθέμενη αξία στους πολίτες της Ευρώπης στον χώρο στον οποίο ζουν, αλλά και η έκφραση μιας σαφούς ένδειξης της προθυμίας της Ευρώπης να ανασκουμπωθεί και να εργασθεί σε έναν τομέα που απασχολεί σήμερα έντονα τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας, μεγάλες και μικρές. Θα επηρεάσει άμεσα τις ζωές πολλών ανθρώπων και αφορά δύο πολύ σημαντικά ζητήματα. Κατά πρώτον, αφορά τη δυνατότητα των καταναλωτών να κάνουν επιλογές κατόπιν καλύτερης ενημέρωσης όταν λαμβάνουν καταναλωτικά δάνεια για την πληρωμή ενός γάμου στην οικογένεια, την αγορά ενός πλυντηρίου ή ενός νέου αυτοκινήτου – καθημερινά πράγματα. Κατά δεύτερον, αφορά τη δυνατότητα των καταναλωτών να έχουν περισσότερες επιλογές και μια πιο ανταγωνιστική αγορά. Πρόκειται επίσης για μια ψηφοφορία με μεγάλη σημασία και για τις επιχειρήσεις, καθώς δημιουργεί ένα ενιαίο, απλό πλαίσιο κανόνων, μέσω των οποίων οι τράπεζες και οι άλλοι πιστωτικοί φορείς θα μπορούν να κάνουν ευκολότερα διασυνοριακές συναλλαγές. Πρέπει να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή για να κινηθούμε προς τα εμπρός. Είναι σαφές ότι το status quo δεν λειτουργεί. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Στην Ευρώπη, το μέσο επιτόκιο των συμβάσεων πίστωσης που συνάπτονται με τους καταναλωτές κυμαίνεται μεταξύ περίπου 6% στη Φινλανδία, το φθηνότερο κράτος μέλος, έως και πάνω από 12% στην Πορτογαλία. Στην Ιταλία, τα επιτόκια των συμβάσεων πίστωσης κυμαίνονται γύρω στο 9,4%, στην Ιρλανδία γύρω στο 6,8%. Η ευρωπαϊκή αγορά συμβάσεων πίστωσης που συνάπτονται με τους καταναλωτές είναι κατακερματισμένη, διαιρεμένη σε 27 «μικρές αγορές». Και, σε μια ευρωπαϊκή αγορά συμβάσεων πίστωσης αξίας 800 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι άμεσες διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αποτελούν ένα μικρό μόλις τμήμα –1%– του συνόλου των εξ αποστάσεως πιστωτικών συναλλαγών. Είναι σαφές ότι η εσωτερική αγορά δεν λειτουργεί. Είναι σαφές ότι ο ανταγωνισμός σε επίπεδο ΕΕ δεν λειτουργεί. Το αποτέλεσμα είναι ότι στους καταναλωτές δεν προσφέρονται επιλογές και περισσότερο ανταγωνιστικές προσφορές, και ότι στις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις δεν προσφέρονται ευκαιρίες για πρόσβαση σε νέες αγορές. Η οδηγία για τις συμβάσεις πίστωσης που συνάπτονται με τους καταναλωτές είναι απαραίτητη, ούτως ώστε να προαχθούν οι δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και η ποικιλία των επιλογών. Η εν λόγω οδηγία έχει δύο βασικούς στόχους: να παράσχει πρότυπα –συγκρίσιμες πληροφορίες– για να διευκολύνει τους καταναλωτές να λαμβάνουν αποφάσεις κατόπιν ενημέρωσης και να παράσχει στις επιχειρήσεις μια ενιαία ομάδα προτύπων για τη διασυνοριακή πώληση ανταγωνιστικών προσφορών πίστωσης. Η οδηγία για τις συμβάσεις πίστωσης που συνάπτονται με τους καταναλωτές εστιάζει στη διαφάνεια και τα δικαιώματα των καταναλωτών. Θα επισημάνω ορισμένα μόνο από τα σημαντικά κοινά στοιχεία που θεσπίζει. Όσον αφορά τη διαφήμιση των συμβάσεων πίστωσης: εάν υπάρχει κάποιο αριθμητικό στοιχείο σε μια διαφήμιση που αφορά πίστωση, τότε είναι υποχρεωτικό να διατίθεται ο ίδιος πρότυπος κατάλογος βασικών πληροφοριών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο θα υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προόδου, ούτως ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να βλέπουν το πραγματικό κόστος της πίστωσης χρησιμοποιώντας ένα κοινό αριθμητικό στοιχείο."@el10
". − Señor Presidente, la votación en esta Cámara del miércoles sobre la Directiva sobre los contratos de crédito al consumo representó un momento muy importante para los 500 millones de consumidores europeos. En cuanto a la información precontractual: la información proporcionada a los consumidores relativa a ofertas de crédito se presentará en el mismo formato normalizado de información relativa al crédito en toda la UE y ofrecerá todos hechos y cifras claves, desde los tipos de interés hasta información sobre costes e información sobre seguros. Esto permitirá a los consumidores hacer comparaciones directas entre distintas ofertas presentadas en una forma estándar y comparable. La Directiva también recoge dos derechos esenciales para los consumidores. Una vez que hayan firmado el contrato de crédito, los consumidores podrán retractarse del contrato sin la obligación de ofrecer un motivo y sin ningún tipo de coste. Este derecho, una nueva característica en casi la mitad de los Estados miembros, se aplicará a todos los créditos al consumo en la Unión Europea. Asimismo, la Directiva sobre créditos al consumo confirma el derecho de los consumidores a cambiar de prestamista y ésta debe ser una línea política muy estable, no solo en este ámbito. El derecho a cambiar de prestamista aparejado al derecho de reembolso anticipado en cualquier momento: ésta es una cuestión muy importante para la Comisión, a saber, garantizar una compensación justa para los bancos y, al mismo tiempo, salvaguardar el derecho de los consumidores a elegir libremente y a acceder a una oferta más competitiva en el mercado. Esto es esencial si queremos impulsar la competencia. Reconozco plenamente que la armonización de la legislación en este ámbito tan delicado no es una tarea fácil, pero estoy convencida de que los mercados están hechos por las personas y deberían funcionar para las personas, y creo que nosotros en Europa tenemos la labor de colocar a las personas en el centro del mercado, capacitar a las personas para que tomen sus decisiones, facultar a las empresas para competir y hacer que el mercado europeo funcione para los consumidores. Quiero destacar que, en el mundo moderno, no se trata de poner a los consumidores contra las empresas, sino de construir mercados saludables en los que los consumidores puedan elegir y las empresas puedan competir. Creo que las enmiendas presentadas por el Grupo del PSE y el Grupo ALDE —con las que ha estado de acuerdo el Consejo— llegan a un punto de equilibrio justo y razonable. En mi opinión, ésta es la mejor opción para los intereses tanto de los consumidores como de los prestadores de servicios financieros. Creo que la votación de este paquete de transacción es un voto a favor de mercados competitivos, información clara y opciones más informadas por parte de los consumidores. Se trata de un comienzo modesto en la dimensión del consumidor de los servicios financieros, donde hay que hacer mucho más. Así pues, me dirijo a los diputados de esta Cámara: sus Señorías son los que hablan directamente, en nombre de los ciudadanos europeos; han luchado, durante muchos años, por las cosas que realmente importan a las personas en su vida diaria. La tarea es votar para apoyar un acuerdo hoy sobre normas aplicables a los créditos que ofrezcan un valor añadido real a los ciudadanos de Europa en ese espacio en el que llevan su vida y enviar una señal clara del compromiso de Europa de trabajar duro en un ámbito que preocupa mucho a nuestros ciudadanos y empresas, grandes y pequeñas, de hoy en día. Afectará directamente a la vida de muchas personas y aborda dos cuestiones de vital importancia. La primera es que los consumidores podrán elegir con mejor conocimiento de causa a la hora de suscribir préstamos: para pagar una boda familiar, una lavadora o un coche nuevo; cosas cotidianas. Segundo, los consumidores tendrán más donde elegir y un mercado más competitivo. También es una votación muy importante para las empresas, ya que se crea un único marco de normas sencillas para que los bancos y otros acreedores puedan realizar operaciones transfronterizas con mayor facilidad. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para seguir adelante. Está claro que el statu quo no está funcionando. Las cifras hablan por sí solas. En Europa, el tipo de interés medio de los créditos al consumo varía desde aproximadamente el 6 % en Finlandia, el Estado miembro donde es más barato, hasta más del 12 % en Portugal. En Italia, los tipos de interés se sitúan entorno al 9,4 % y en Irlanda sobre el 6,8 %. El mercado europeo de créditos al consumo está fragmentado, desglosado en 27 «minimercados». Y en un mercado europeo de créditos con un valor de 800 000 millones de euros, los servicios financieros transfronterizos directos solo representan un pequeño porcentaje —el 1 %— de todas las transacciones de créditos a distancia. Está claro que el mercado interior no está funcionando Está claro que la competencia en la UE no está funcionando. El resultado es que a los consumidores se les está negando la posibilidad de elegir y de acceder a ofertas más competitivas y a las empresas competitivas se les están negando oportunidades para acceder a nuevos mercados. La Directiva de créditos al consumo es necesaria para empezar a liberar el potencial del mercado interior y a fomentar la competencia y la elección. La Directiva de créditos al consumo tiene dos objetivos principales: Ofrecer normas —información comparable— a los consumidores para que realicen elecciones informadas y proporcionar a las empresas un conjunto único de normas para proponer ofertas de crédito transfronterizas competitivas. La Directiva sobre créditos al consumo se centra en la transparencia y los derechos de los consumidores. Voy a destacar solo unos pocos de los elementos comunes importantes que pone en práctica. En cuanto a la publicidad de los préstamos: si aparece una cifra en un anuncio sobre créditos, será obligatorio ofrecer la misma lista normalizada de información básica en toda la Unión Europea. Lo más importante es que, por primera vez, la tasa anual equivalente se calculará del mismo modo en toda la Unión Europea. Éste es un paso muy importante hacia delante, que permitirá a los consumidores ver el coste real del crédito a través de una única cifra."@es21
". Härra president, kolmapäevane hääletus täiskogus tarbijakrediiti käsitleva direktiivi kohta on väga oluline hetk Euroopa 500 miljoni tarbija jaoks. Lepingueelse teabe osas: tarbijatele antav teave krediidivõimaluste kohta esitatakse standardse krediidiinfo kujul kõikjal ELis ning see hõlmab kõiki põhifakte ja arve – alates intressimääradest kuni teabeni kulutuste ja seonduvate kindlustuste kohta. See võimaldab tarbijatel otseselt võrrelda standardvormil esitatud eri pakkumisi. Direktiivis on samuti sätestatud tarbijate kaks põhiõigust. Pärast krediidilepingu sõlmimist saab klient krediidist loobuda ilma põhjendust esitamata ja lisatasu maksmata. Seda õigust, mis on uus asi peaaegu pooltes liikmesriikides, hakatakse kohaldama tarbijakrediidi puhul kõikjal Euroopa Liidus. Lisaks kinnitatakse tarbijakrediiti käsitlevas direktiivis tarbija õigust teenusepakkujat vahetada ning seda poliitikat tuleb ajada stabiilselt ja mitte üksnes selles valdkonnas. Õigus teenusepakkujat vahetada koos piiramatu varasema tagasimaksmise õigusega: see on kriitiliselt oluline teema komisjoni jaoks, et tagada õiglane kompensatsioon pankadele ning samal ajal kindlustada tarbijatele õigus teha vabasid valikuid ning hakata kasutama turu konkurentsivõimelisemat pakkumist. See on konkurentsi suurendamiseks väga oluline. Ma olen täielikult nõus, et õigusaktide ühtlustamine selles väga tundlikus valdkonnas ei ole kerge ülesanne, kuid olen veendunud, et turud on loodud inimeste poolt ning need tuleks panna toimima inimeste heaks. Ma usun, et meie, eurooplased, asetame turul kesksele kohale inimesed, andes inimestele valikuvõimaluse, ettevõtetele konkurentsivõime ja pannes Euroopa turud tööle tarbijate heaks. Tahan rõhutada, et moodsas maailmas ei tähenda see tarbijate häälestamist ettevõtete vastu, vaid elujõuliste turgude ülesehitamist, kus tarbijad saavad valida ja ettevõtted on konkurentsivõimelised. Usun, et PSE ja ALDE fraktsiooni esitatud muudatusettepanekud – millega nõukogu on nõustunud – kujutavad endast õiglast ja mõistlikku kompromissi. Minu arvates on see parim võimalus nii tarbijate kui ka finantsteenuste pakkujate huvides. Usun, et sellele kompromissettepanekule antud hääl on konkurentsivõimelistele turgudele, selgele teabele ja teavitatumatele klientidele antud hääl. See on tagasihoidlik algus finantsteenuste tarbijaaspekti käsitlemisel, kus tuleb veel palju ära teha. Seega pöördun selle täiskogu liikmete poole: teie olete need, kes räägivad otse Euroopa kodanike nimel; teie olete võidelnud nii palju aastaid asjade eest, mis inimestele igapäevaelus tegelikult korda lähevad. Tänane ülesanne on anda hääl krediidieeskirju käsitleva kokkuleppe toetuseks, et pakkuda Euroopa kodanikele tõelist lisaväärtust kogu nende eluruumis ning saata selge signaal Euroopa valmidusest käärida varrukad üles ja asuda tegutsema valdkonnas, mis praegusel ajal puudutab suurel määral nii kodanikke kui ka suuri ja väikeseid ettevõtteid. See mõjutab otseselt paljude inimeste elu ning hõlmab kahte kriitilise tähtsusega teemat. Esimene hõlmab tarbijate võimet teha paremal teabel põhinevaid valikuid, kui nad võtavad krediidilaenu pulmapeo, pesumasina või uue auto (kõik eluliselt olulised asjad) eest maksmiseks. Teine teema on tarbijatele suurema valiku pakkumine ja konkurentsivõimelisem turg. Samuti on see väga oluline hääletus ettevõtete jaoks, luues ühtse ja lihtsa eeskirjade raamistiku, et pangad ja muud laenuandjad saaksid ajada piiriülest äri lihtsamini. Edasiliikumiseks peame sellest võimalusest kinni haarama. Selge on, et praegune olukord ei toimi. Andmed räägivad enda eest. Tarbijakrediidi keskmine intressimäär Euroopas kõigub 6 % Soomes (kõige soodsama intressimääraga liikmesriik) kuni üle 12 % Portugalis, Itaalias on krediidiintressi määr ligikaudu 9,4 %, Iirimaal 6,8 %. Euroopa tarbijakrediiditurg on lõhestunud, see jaguneb 27 väikeseks turuks. Euroopa 800 miljardit eurot väärt krediiditurul moodustavad otsesed piiriülesed finantsteenused üksnes imeväikese osa – 1 % kõigist krediiditehingutest. On selge, et siseturg ei toimi. On selge, et ELi tasandil konkurents ei toimi. Tulemuseks on see, et tarbijatele ei pakuta valikut ega konkurentsivõimelisi pakkumisi ning konkurentsivõimelistele ettevõtetele ei pakuta võimalusi uutele turgudele pääseda. Tarbijakrediiti käsitlev direktiiv on vajalik, et siseturu potentsiaal valla päästa ja suurendada konkurentsi ning valikuid. Tarbijakrediiti käsitleval direktiivil on kaks peamist eesmärki: pakkuda standardeid – võrreldavat teavet – tarbijatele, et nad saaksid valikuid teha teabe põhjal, ning anda ettevõtetele ühtne standardite kogum konkurentsivõimeliste krediidipakkumiste müümiseks piiriüleselt. Tarbijakrediiti käsitlevas direktiivis keskendutakse läbipaistvusele ja tarbijaõigustele. Ma tõstan esile vaid mõne olulise ühise osa, mida direktiiviga sisse seatakse. Krediidilaenude reklaamimine: kui krediiti hõlmavas reklaamis on arv, on kohustuslik pakkuda olulist teavet sisaldav samasugune tüüpnimekiri kogu Euroopa Liidu kohta. Kõige olulisem on see, et esmakordselt arvutatakse aastase kulu protsendimäär ühtemoodi kogu Euroopas. See on väga oluline samm edasi, et tarbijad näeksid ühtainsat arvu kasutades krediidi tegelikku hinda."@et5
"Arvoisa puhemies, parlamentissa keskiviikkona toimitettava äänestys kulutusluottosopimuksia koskevasta direktiivistä on erittäin tärkeä hetki Euroopan 500 miljoonalle kuluttajalle. Mitä ennen sopimuksen tekemistä annettaviin tietoihin tulee, luottotarjouksia varten kuluttajille annetut luottoa koskevat tiedot esitetään samassa yhdenmukaisessa muodossa koko EU:ssa. Siinä ilmoitetaan kaikki keskeiset tosiasiat ja luvut koroista aina maksuja ja luottoon liittyviä vakuutuksia koskeviin tietoihin. Tämän ansiosta kuluttajat voivat suoraan vertailla erilaisia tarjouksia, jotka esitetään vakiomallisella ja vertailukelpoisella tavalla. Direktiivissä esitetään myös kaksi keskeistä kuluttajan oikeutta. Luottosopimuksen solmimisen jälkeen kuluttajat voivat peruuttaa luoton veloituksetta ja syytä ilmoittamatta. Tämä oikeus, joka on uusi lähes puolessa jäsenvaltioista, koskee kaikkia Euroopan unionin kuluttajaluottosopimuksia. Lisäksi kuluttajaluottodirektiivissä vahvistetaan kuluttajan oikeus vaihtaa tarjousta. Tämän linjan on oltava erittäin vakaa, eikä vain tällä alalla. Oikeus vaihtaa tarjousta ja oikeus maksaa etukäteen milloin tahansa on komissiolle ratkaisevan tärkeä kysymys, jotta voitaisiin varmistaa, että pankit saavat oikeudenmukaisen hyvityksen ja että samaan aikaan suojataan kuluttajan oikeutta valita vapaasti ja vaihtaa markkinoilla kilpailukykyisempään tarjoukseen. Tämä on välttämätöntä kilpailun kukoistukselle. Tunnustan täysin sen, että lainsäädännön yhdenmukaistaminen ei ole helppoa tällä erittäin arkaluonteisella alalla, mutta olen vakuuttunut, että markkinat on luotu ihmisiä varten ja että ne on saatava toimimaan ihmisiä varten. Uskon myös, että me täällä Euroopassa olemme viemässä ihmisiä markkinoiden keskipisteeseen antamalla ihmisille mahdollisuuden valita, antamalla yrityksille mahdollisuuden kilpailla ja saamalla Euroopan markkinat toimimaan kuluttajien hyväksi. Haluan korostaa, että modernissa maailmassa kyse ei ole kuluttajien ja yritystoiminnan asettamisesta vastakkain vaan sellaisten terveiden markkinoiden rakentamisesta, joilla kuluttajat voivat valita ja yritykset kilpailla keskenään. Uskon, että PSE- ja ALDE-ryhmien esittämät tarkistukset, jotka neuvosto on hyväksynyt, ovat oikeudenmukainen ja kohtuullinen kompromissi. Tämä on mielestäni sekä kuluttajien että rahoituspalveluiden tarjoajien etujen kannalta paras vaihtoehto. Tämän kompromissipaketin puolesta äänestäminen on mielestäni ääni kilpailukykyisten markkinoiden, selkeän tiedon ja parempiin tietoihin perustuvien kuluttajavalintojen puolesta. Se on vaatimaton alku rahoituspalveluiden kuluttajia koskevassa ulottuvuudessa, jossa on vielä paljon tehtävää. Käännän siis katseeni tämän parlamentin jäseniin päin. Te puhutte suoraan Euroopan kansalaisten puolesta. Te olette niin monien vuosien ajan taistelleet niiden asioiden puolesta, joilla on todellista merkitystä ihmisille heidän jokapäiväisessä elämässään. Tehtävänä on äänestää tänään luottosääntöjä koskevan sopimuksen puolesta, joka tarjoaa Euroopan kansalaisille todellista lisäarvoa alueella, jolla he elävät, ja lähettää selkeän viestin Euroopan halukkuudesta kääriä hihansa ja tehdä työtä alalla, joka koskee tänä päivänä suuressa määrin kansalaisiamme sekä suuria ja pieniä yrityksiämme. Se vaikuttaa suoraan monien ihmisten elämään ja koskee kahta ratkaisevan tärkeää kysymystä. Ensimmäinen kysymys koskee kuluttajien mahdollisuutta tehdä parempiin tietoihin perustuvia valintoja ottaessaan luottoa perhehäiden, pesukoneen tai uuden auton – elämässä tarvittavien asioiden – maksamiseen. Toiseksi kyse on siitä, että kuluttajilla olisi enemmän valinnanvaraa ja kilpailukykyisemmät markkinat. Äänestys on myös hyvin tärkeä yrityksille, sillä se luo yhdet yksinkertaiset puitteet, jotta pankkien ja muiden velkojen rajat ylittävä toiminta helpottuisi. Meidän on tartuttava tähän tilaisuuteen, jonka ansiosta voimme siirtyä eteenpäin. On selvää, että nykyinen ratkaisu ei toimi. Luvut puhuvat puolestaan. Euroopassa keskivertokuluttajan luottokorko vaihtelee Suomen, edullisimman jäsenvaltion, noin 6 prosentista, Portugalin yli 12 prosenttiin. Italiassa luottokorot ovat noin 9,4 % ja Irlannissa noin 6,8 %. Euroopan kulutusluottomarkkinat ovat sirpaleiset. Ne ovat jakautuneet 27 "pienoismarkkina-alueeseen". Euroopan 800 miljardin euron arvoisilla luottomarkkinoilla suorat rajat ylittävät rahoituspalvelut muodostavat vain pienen murto-osan – 1 prosentin – kaikista etäluottotapahtumista. Sisämarkkinat eivät selvästikään toimi. Kilpailu ei selvästikään toimi EU:n tasolla. Tuloksena on se, että kuluttajille ei anneta valinnanvaraa eikä mahdollisuutta valita kilpailukykyisempiä tarjouksia, ja kilpailukykyisille yrityksille ei anneta tilaisuutta päästä uusille markkinoille. Kuluttajaluottodirektiiviä tarvitaan sisämarkkinoiden mahdollisuuksien avaamiseksi sekä kilpailun ja valinnanmahdollisuuksien lisäämiseksi. Kuluttajaluottodirektiivillä on kaksi päätavoitetta: tarjota kuluttajille normeja – vertailukelpoista tietoa –, jotta he voisivat tehdä tietoon perustuvia valintoja, ja antaa yrityksille yksi ainoa normikokonaisuus kilpailukykyisten luottotarjousten myymiseksi rajojen yli. Kuluttajaluottodirektiivissä keskitytään avoimuuteen ja kuluttajanoikeuksiin. Korostan vain muutamia tärkeitä yhteisiä kysymyksiä, jotka siinä ratkaistaan. Mitä luottojen mainostamiseen tulee, on pakollista tarjota sama yhdenmukainen välttämättömät tiedot sisältävä luettelo koko Euroopan unionissa, jos luottomainokseen sisältyy lukuja. Mikä tärkeintä, vuosittainen maksuprosentti lasketaan ensimmäistä kertaa samalla tavalla kaikkialla Euroopan unionissa. Tämä on erittäin merkittävä edistysaskel, jonka ansiosta kuluttajat voivat nähdä luoton todelliset kustannukset yhden ainoan luvun avulla."@fi7
"Monsieur le Président, le vote de cette Assemblée sur la directive relative au crédit à la consommation de mercredi est un moment très important pour les 500 millions de consommateurs européens. En ce qui concerne les informations précontractuelles: les informations données aux consommateurs dans le cadre d’offres de crédit seront présentées dans le même formulaire standard d’information sur le crédit dans toute l’UE, et celui-ci contiendra tous les faits et chiffres clés – des taux d’intérêt aux informations relatives aux frais et assurances connexes. Cela permettra aux consommateurs de comparer directement les différentes offres présentées de manière standard, comparable. La directive prévoit également deux droits essentiels pour les consommateurs. Une fois qu’ils ont conclu le contrat de crédit, les consommateurs pourront se rétracter sans avoir à donner de motif et sans aucun frais. Ce droit, un élément nouveau dans près de la moitié des États membres, s’appliquera à tous les crédits à la consommation dans l’Union européenne. En outre, la directive relative au crédit à la consommation confirme le droit du consommateur de passer d’un crédit à un autre, et cette politique doit être maintenue fermement – pas seulement dans ce domaine. Le droit de passer d’un crédit à un autre et le droit de remboursement anticipé à tout moment: il s’agit d’un point d’une importance cruciale pour la Commission, afin de garantir une compensation juste aux banques tout en garantissant le droit du consommateur de choisir librement et de passer à une offre plus compétitive sur le marché. C’est essentiel si nous voulons que la concurrence prospère. Je reconnais tout à fait qu’harmoniser la législation dans ce domaine très sensible n’est pas une tâche facile, mais je suis convaincue que les marchés sont faits par les gens et devraient être faits pour fonctionner pour les gens, et je pense que notre mission, en Europe, est de placer les gens au centre du marché, de leur donner le pouvoir de choisir, de donner aux entreprises le pouvoir de rivaliser les unes avec les autres et de faire en sorte que le marché européen fonctionne pour les consommateurs. Je veux souligner que, dans le monde moderne, il ne s’agit pas de monter les consommateurs contre les entreprises, mais de bâtir des marchés prospères où les consommateurs peuvent choisir et où les entreprises peuvent rivaliser les unes avec les autres. Je pense que les amendements présentés par les groupes PSE et ALDE – à l’égard desquels le Conseil a marqué son accord – constituent un compromis juste et raisonnable. Selon moi, c’est la meilleure option dans l’intérêt tant des consommateurs que des prestataires de services financiers. Je crois que le vote pour ce paquet de compromis est un vote en faveur de marchés compétitifs, d’informations claires et de choix plus éclairés des consommateurs. C’est un début modeste dans la dimension «consommateurs» des services financiers, où il y a beaucoup à faire. Je compte donc sur les députés de cette Assemblée: c’est vous qui parlez directement, au nom des citoyens européens. Vous vous battez depuis tant d’années pour des choses réellement importantes pour les gens dans leur vie quotidienne. Il s’agit aujourd’hui de voter pour soutenir un accord sur des règles en matière de crédit qui apporteront une véritable valeur ajoutée aux citoyens européens dans cet espace où ils vivent leurs vies, et pour envoyer un signal clair que l’Europe veut retrousser ses manches et se mettre à l’ouvrage dans un domaine qui concerne grandement ses citoyens et ses entreprises, grandes et petites, aujourd’hui. Il influencera directement la vie de nombreuses personnes et il porte sur deux points d’une importance cruciale. Il s’agit premièrement de permettre aux consommateurs de faire des choix mieux éclairés lorsqu’ils souscrivent des crédits: pour payer un mariage de famille, une machine à lessiver ou une nouvelle voiture – les choses de la vie. Deuxièmement, il s’agit d’offrir aux consommateurs davantage de choix et un marché plus compétitif. C’est aussi un vote important pour les entreprises, qui crée un cadre de règles unique et simple permettant aux banques et autres créanciers d’exercer leurs activités plus facilement à travers les frontières. Nous devons saisir l’opportunité d’aller de l’avant. Il est clair que le statu quo ne fonctionne pas. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En Europe le taux d’intérêt moyen des crédits à la consommation varie d’environ 6 % en Finlande, l’État membre le meilleur marché, à plus de 12 % au Portugal. En Italie, les taux des crédits s’élèvent à environ 9,4 % et en Irlande, à environ 6,8 %. Le marché européen du crédit à la consommation est fragmenté, divisé en 27 «minimarchés». Et, sur un marché européen du crédit d’une valeur de 800 milliards d’euros, les services financiers transfrontaliers directs ne représentent qu’une infime part – 1 % – de toutes les transactions de crédit à distance. Il est clair que le marché intérieur ne fonctionne pas. Il est clair que la concurrence au niveau européen ne fonctionne pas. Le résultat est que les consommateurs sont privés de choix et d’offres plus compétitives, et que les entreprises compétitives se voient refuser des opportunités d’accéder à de nouveaux marchés. La directive relative au crédit à la consommation est nécessaire en vue de commencer à libérer le potentiel du marché intérieur et de stimuler la concurrence et le choix. Cette directive revêt deux objectifs principaux: mettre des informations standard – comparables – à la disposition des consommateurs afin qu’ils fassent des choix éclairés, et fournir aux entreprises un ensemble de normes unique afin qu’elles vendent des offres de crédit compétitives à travers les frontières. La directive relative au crédit à la consommation est axée sur la transparence et les droits des consommateurs. J’attirerai simplement votre attention sur quelques éléments communs importants qu’elle met en place. En ce qui concerne la publicité pour les crédits: si un chiffre apparaît dans une publicité pour un crédit, il sera obligatoire de fournir la même liste standard d’informations essentielles dans toute l’Union européenne. Pour la première fois, et c’est le plus important, le pourcentage annuel des charges sera calculé de la même manière dans toute l’Union européenne. C’est un pas en avant considérable afin de permettre aux consommateurs de voir le véritable coût des crédits à l’aide d’un seul chiffre."@fr8
"Tisztelt Elnök úr! A Ház fogyasztói hitelekről szóló irányelvéről rendezett szerdai szavazása az 500 millió európai fogyasztó számára nagyon fontos esemény. Ami a szerződéskötés előtti tájékoztatást illeti: a hitelkonstrukciók iránt érdeklődők számára az egész EU-ban egy egységesen kialakított információs adatlapot biztosítanak, amely az összes fontos paramétert és tudnivalót, kamatlábakat, felmerülő költségeket és kapcsolódó biztosításokat is tartalmazza majd. Így lehetővé válik, hogy a fogyasztók közvetlenül, egy szabványos rendszert alapul véve hasonlíthassák össze a különféle hitelajánlatokat. Az irányelv két nagyon lényeges fogyasztói jogot állapít meg. A hitelszerződés megkötését követően a fogyasztó díjmentesen és minden indokolás nélkül jogosult a hiteltől visszalépni. Ez a jog, a tagállamok majdnem felében újdonságként jelenik meg, és az EU összes fogyasztói hitelének vonatkozásában érvényes lesz majd. Ezenfelül a fogyasztói hitelekről szóló irányelv megerősíti a fogyasztónak váltásra vonatkozó jogát, a szabályozásnak roppant mód jól megfogalmazottnak és célratörőnek kell lennie – és nem csak ezen a területen. A váltás és a tetszőleges időpontban való visszafizetés – ezek a Bizottság szempontjából a legfontosabb pontok. Így biztosítható a bankok kielégítő kompenzációja, a fogyasztót megillető szabad választási jog biztosítása és a versenyképesebb ajánlatok kiválasztása. Ennek a verseny életben tartása szempontjából van nagy szerepe. Elismerem, hogy a jogharmonizáció ezen a nagyon érzékeny területen nem könnyű feladat, ugyanakkor meg vagyok győződve arról is, hogy a piacot emberek működtetik és működésének célja is az ember, a fogyasztó. Itt Európában a fogyasztót helyezzük a piac középpontjába, lehetőséget nyújtunk az embereknek a választásra, lehetőséget biztosítunk a vállalkozásoknak a versenyzésre, és az európai piacot a fogyasztók érdekében formáljuk. Hangsúlyozni kívánom, hogy a modern világ nem a fogyasztók vállalkozások elleni felhecceléséről szól, hanem egészséges piacok építéséről, amelyeken a fogyasztóknak lehetősége nyílik a választásra, a vállalkozások pedig szabadon versenyezhetnek. Hiszem, hogy a PSE és az ALDE képviselőcsoport által – a Tanáccsal egyetértésben készült – módosítások megfontolandó és komoly kompromisszumot jelentenek. Véleményem szerint mind a fogyasztók, mind a pénzügyi szolgáltatók szempontjából ez a legjobb megoldás. A kompromisszumos megoldás elfogadása a versenyképes piacok érdekeit, a fogyasztók színvonalasabb tájékoztatását és szélesebb körű választási lehetőségeket szolgálja. Szerény kezdet ez bizony a pénzügyi szolgáltatások fogyasztói vonatkozásában, amely területen sok tennivaló akad. A Ház tagjain végignézve azt látom és tudom, hogy Önök azok, akik közvetlenül képviselik az európai polgárok érdekeit, Önök azok, akik már hosszú évek óta sikeresen harcolnak az emberek mindennapos problémáinak megoldásáért. Az előttünk álló feladat nem kevesebb, mint egy olyan, a hitelezéssel kapcsolatos szabályozásra vonatkozó megállapodás támogatása, amely hozzáadott értéket nyújt az európai polgárok számára, és világosan jelzi, hogy készen állunk egy olyan probléma megoldására, amely nagymértékben befolyásolja polgáraink életét, a kis- és nagyvállalatok működését. Sokunk életére közvetlen hatással bír majd, és lényegében két sarkalatos pontja van. Az egyik, hogy a különféle okból hitelt felvevő fogyasztók, legyen az egy családi esküvő, egy mosógép vagy akár egy új kocsi, szélesebb körű tájékoztatást kaphassanak a hitelkonstrukciókat illetően. A másik pedig az, hogy a fogyasztók több választási lehetőséghez és versenyképesebb piachoz juthatnak. A szavazás a vállalkozások számára is kiemelt jelentőséggel bír, az egységes és átlátható jogi keretrendszer kialakítása a bankok és egyéb hitelezők számára is a határokon átívelő, gördülékenyebb és simább üzletvitel záloga. Előrelépésünk szempontjából okvetlenül ki kell használni ezt a lehetőséget. Világos, hogy a jelenlegi helyzet működésképtelen. A számok magukért beszélnek. Az európai hitelkamatok a legalacsonyabb finnországi 6%-tól Portugáliában több mint 12%-ig terjednek. Olaszországban a hitelkamat kb. 9,4%, Írországban 6,8% körüli. Az európai fogyasztói hitelek piaca 27 minipiacra osztható fel. A 800 millió eurós európai hitelpiacon a határokon átívelő, közvetlen pénzügyi szolgáltatások a távolsági hiteltranzakciók töredékét – 1%-ot – tesznek ki. Ebből is látszik, hogy a belső piac nem működik. Az is világos, hogy az EU-szintű verseny sem funkcionál. Ennek következménye, hogy a fogyasztók választási lehetőségei meglehetősen szűkek, és a versenyképes vállalkozások számára nehéz kijutni az új piacokra. A fogyasztói hitelekről szóló irányelvre a belső piacban rejlő lehetőségek serkentése, a verseny elősegítése és a választási lehetőségek szélesítése érdekében van szükség. Az irányelv két fő céllal jellemezhető: szabványos információk és tájékoztatás – összehasonlítható adatok – biztosítása a megalapozott fogyasztói döntések elősegítése érdekében, továbbá egy egységes keretrendszer biztosítása a vállalkozások számára a versenyképes hitelek országhatárokon átívelő értékesítése érdekében. A fogyasztói hitelekről szóló irányelv középpontjában az átláthatóság és a fogyasztói jogok lelhetőek fel. Csak néhány fontos elemét emelném itt ki. A hitelek reklámozására vonatkozóan: amennyiben a hitel hirdetésében számadatokat tüntetnek fel, az egész EU-ban kötelező jelleggel ugyanezt a lényeges adatokat tartalmazó szabványos listát kell rendelkezésre bocsátani. A legfontosabb, hogy most először a fogyasztói hitelek éves, százalékban kifejezett hiteldíját az egész EU-ban azonos módon számolják majd ki. Ez nagyon lényeges mozzanat, hiszen a fogyasztók egyetlen számadatból is megtudhatják a hitel valós költségét."@hu11
". Signor Presidente, il voto di quest’Aula nella giornata di mercoledì in merito alla direttiva sul credito ai consumatori è un momento molto importante per i 500 milioni di consumatori d’Europa. Per quanto attiene alle informazioni precontrattuali, le informazioni fornite ai consumatori su offerte di credito saranno presentate nell’UE in un modello tipo, fornendo tutti gli elementi e i dati principali, dai tassi di interesse ai dettagli relativi a oneri e assicurazioni collegate. Ciò consentirà ai consumatori di confrontare in modo diretto le varie offerte presentate in modo standard e confrontabile. Inoltre la direttiva stabilisce due diritti fondamentali per i consumatori. Una volta concluso il contratto di credito, i consumatori potranno ritirarsi dal credito senza essere obbligati a fornire spiegazioni o sostenere spese. Tale diritto, una nuova peculiarità in quasi la metà degli Stati membri, sarà applicata a tutti i crediti ai consumatori nell’Unione europea. La direttiva relativa al credito ai consumatori conferma inoltre il diritto del consumatore a cambiare idea, e ciò deve costituire una linea politica molto salda, non solo in questo settore. Il diritto a cambiare idea insieme a quello di chiedere in qualsiasi momento rimborso rapido: questa è una questione davvero importante per la Commissione, garantire un rimborso equo alle banche e nello stesso tempo salvaguardare il diritto del consumatore di scegliere liberamente e di optare per un’offerta più competitiva sul mercato. Questo passaggio si rivela essenziale se si vuole far crescere la concorrenza. Riconosco appieno che armonizzare la normativa in questo delicato settore non è un compito facile, ma sono convinta che i mercati siano costituiti da persone e debbano funzionare per le persone, e ritengo che in Europa abbiamo il compito di collocare le persone al centro del mercato, dare loro la possibilità di scegliere, offrendo alle imprese la capacità di competere e di far sì che il mercato europeo operi per i consumatori. Vorrei sottolineare che, nel mondo moderno, non si tratta di adattare i consumatori alle imprese, ma di costruire mercati sani dove i consumatori possano scegliere e le imprese competere. Credo che gli emendamenti proposti dai gruppi PSE e ALDE, con cui il Consiglio si è trovato d’accordo, costituiscano un compromesso equo e ragionevole. A mio parere, questa è la scelta migliore nell’interesse di consumatori e fornitori di servizi finanziari. Ritengo che il voto a favore di questo compromesso sia un voto a favore di mercati competitivi, informazioni chiare e scelte dei consumatori più informate. È un inizio modesto nella dimensione del consumatore dei servizi finanziari, dove si deve fare ancora molto. Pertanto, mi rivolgo ai membri di quest’Assemblea: siete quelli a cui parlare direttamente, a nome dei cittadini europei; avete lottato per così tanti anni per ciò che realmente interessa alle persone nella loro vita quotidiana. Il dovere di oggi è votare al fine di sostenere un accordo relativo a norme di credito che offriranno un valore aggiunto effettivo ai cittadini d’Europa in quell’ambito in cui conducono le loro vite e di inviare un chiaro segnale della volontà europea di rimboccarsi le maniche e operare in un settore che, attualmente, riguarda i nostri cittadini e le imprese, grandi e piccole. Influenzerà direttamente le vite di molte persone e tratta due questioni di importanza cruciale. La prima è relativa ai consumatori che sono in grado di compiere scelte più informate quando accendono prestiti: per un matrimonio, una lavatrice o una nuova automobile, le cose della vita. La seconda riguarda i consumatori che ottengono maggiore scelta e un mercato più competitivo. Si rivela inoltre un voto importante per le imprese, realizzando un unico semplice quadro normativo in modo che banche e altri creditori possano svolgere più facilmente la loro attività oltre confine. Dobbiamo cogliere questa opportunità per progredire. È chiaro che lo status quo non funziona. I dati parlano da soli. In Europa il tasso d’interesse medio del credito al consumo varia da circa il 6% in Finlandia, lo Stato membro più economico, a oltre il 12% in Portogallo. In Italia, i tassi di credito sono di circa il 9,4%, in Irlanda quasi il 6,8%. Il mercato europeo del credito ai consumatori è frammentato, diviso in 27 “mini mercati”. E, in un mercato europeo dei crediti che vale 800 miliardi di euro, i servizi finanziari transfrontalieri diretti costituiscono solo una piccola quota, l’1%, delle operazioni di credito totali a distanza. Chiaramente, il mercato interno e la concorrenza a livello di UE non funzionano. Il risultato è che ai consumatori vengono negate scelta e offerte più competitive, e alle imprese concorrenziali le opportunità di accedere a nuovi mercati. La direttiva relativa al credito ai consumatori è necessaria per iniziare a liberare la potenzialità del mercato interno e a promuovere concorrenza e scelta. La direttiva relativa al credito ai consumatori ha due obiettivi principali: offrire ai consumatori norme e informazioni confrontabili per compiere scelte informate, e fornire alle imprese un unico insieme di norme per vendere oltre confine offerte di credito competitive. La direttiva relativa al credito ai consumatori si concentra su trasparenza e diritti dei consumatori. Vorrei sottolineare solo pochi importanti elementi comuni che attua. Riguardo alla pubblicità per i prestiti: se esiste un modello per la pubblicità sui crediti, sarà obbligatorio fornire il medesimo elenco tipo di informazioni essenziali in tutta l’Unione europea. L’aspetto più importante è che, per la prima volta, la percentuale annua delle spese sarà calcolata con lo stesso metodo in tutta l’Unione europea. Questo è un passo avanti davvero significativo, in modo che i consumatori possano verificare il costo effettivo del credito utilizzando un unico dato."@it12
"Ponia pirmininke, trečiadienį šiame parlamente vyksiantis balsavimas dėl Vartojimo kredito direktyvos yra labai svarbus momentas 500 milijonus vartotojų turinčiai Europai. Dėl informavimo prieš sudarant sutartį: Vartotojams suteikta informacija apie kreditų pasiūlymus bus pateikiama visoje ES vienodoje standartinėje kredito informacijos formoje, kurioje bus pateikti visi svarbiausi faktai bei skaičiai – nuo palūkanų normos iki informacijos apie mokesčius ir susijusius draudimus. Tai leis vartotojams tiesiogiai palyginti įvairius pasiūlymus, pateiktus standartiniu, palyginamu būdu. Be to direktyvoje nustatomos dvi svarbios vartotojų teisės. Vartotojai, kadaise sudarę kredito sutartį, nenurodydami priežasties ir be jokių mokesčių, gali atsisakyti kredito sutarties. Ši teisė, nauja savybė beveik pusėje valstybių narių, bus taikoma visiems vartojimo kreditams Europos Sąjungoje. Be to Vartojimo kredito direktyvoje patvirtinta vartotojo teisė pereiti pas kitą paslaugos teikėją ir tai turi būti labai stabili politikos linija – ne tik šioje srityje. Teisė pereiti pas kitą paslaugos teikėją kartu su teise iš anksto grąžinti kreditą bet kuriuo metu: tai nepaprastai svarbus Komisijai klausimas, kad būtų galima užtikrinti sąžiningą kompensavimą bankams ir tuo pačiu užtikrinti vartotojo teisę laisvai rinktis bei pereiti prie konkurencingesnio pasiūlymo, esančio rinkoje. Tai yra būtina, kad konkurencija klestėtų. Aš visiškai pripažįstu, kad teisės aktų suderinimas šioje labai jautrioje srityje nėra lengvas uždavinys, bet esu įsitikinusi, kad rinkos yra sukurtos žmonėms ir turėtų būti kuriamos tarnauti žmonėms, ir manau, kad mes europiečiai dalyvaujame svarbiausią vietą rinkoje skiriančiame žmonėms versle, suteikiančiame įmonėms galimybę rinktis, suteikiančiame įmonėms galimybę konkuruoti ir priverčiančiame Europos rinką tarnauti vartotojams. Noriu pabrėžti, kad moderniame pasaulyje kalba eina ne apie vartotojų puolimą prieš verslą, o apie sveikų rinkų, kuriose vartotojai gali rinktis ir įmonės gali konkuruoti, kūrimą. Aš manau, kad PSE ir ALDE frakcijų pateikti pakeitimai – su kuriais Taryba sutiko – yra sąžiningas ir priimtinas kompromisas. Mano nuomone, tai yra geriausias pasirinkimas tiek vartotojų, tiek ir finansinių paslaugų teikėjų interesais. Aš manau, kad balsavimas už šį kompromisinį dokumentų paketą yra balsavimas už konkurencingas rinkas, aiškią informaciją ir daugiau informuoto vartotojo pasirinkimą. Tai yra labai kukli pradžia finansinių paslaugų vartotojo svarbos srityje, kurioje daug reikia nuveikti. Todėl aš žiūriu į šio parlamento narius: jūs esate tie, kurie gali kalbėti tiesiogiai, Europos gyventojų vardu; .jūs tiek daug metų kovojote už dalykus, kurie iš tikrųjų turi reikšmę žmonių kasdieniniame gyvenime. Užduotis yra balsuoti siekiant šiandien palaikyti susitarimą dėl kredito taisyklių, kurios suteiks faktinę pridėtinę vertę Europos piliečiams toje erdvėje, kurioje praleidžia savo gyvenimus ir pasiųsti aiškų signalą apie Europos norą pasiraityti rankoves ir kibti į darbą srityje, kuri šiandien labai rūpi mūsų piliečiams ir įmonėms, didelėms ir mažoms. Ji tiesiogiai palies daugelio žmonių gyvenimus ir yra apie du labai svarbius klausimus. Pirma, ji yra apie vartotojus, galinčius daryti išsamesne informacija paremtus pasirinkimus, kai ima kreditines paskolas: kad galėtų sumokėti už šeimos vestuves, skalbimo mašiną arba naują automobilį – buitinius daiktus. Antra, ji yra apie vartotojus, gaunančius didesnį pasirinkimą ir konkurencingesnę rinką. Šis balsavimas taip pat yra labai svarbus įmonėms, nes sukuria vieną paprastą taisyklių sistemą, kad bankai ir kiti kreditoriai galėtų lengviau vystyti verslą tarptautiniu mastu. Mums reikia pasinaudoti šia galimybe, kad galėtume judėti pirmyn. Akivaizdu, kad faktinė padėtis neveikia. Skaičiai kalba patys: Europoje vidutinė vartojimo kredito palūkanų norma svyruoja nuo maždaug 6% Suomijoje, kuri šiuo požiūriu pigiausia valstybė narė, iki daugiau nei 12% Portugalijoje. Italijoje kreditų palūkanų normos yra apie 9,4%, o Airijoje - apie 6,8%. Europos vartojimo kreditų rinka yra suskaldyta, padalinta į 27 „mini rinkas“. Ir, 800 mlrd. eurų vertės Europos kreditų rinkoje tiesioginės tarpvalstybinės finansinės paslaugos sudaro tik mažytę dalį – 1% nuo visų nuotolinių kreditų sandorių. Aišku, kad vidaus rinka nefunkcionuoja. Aišku, kad konkurencija ES lygmenyje nefunkcionuoja. Rezultatas yra toks, kad vartotojai neturi pasirinkimo ir konkurencingesnių pasiūlymų galimybės, o įmonės neturi patekimo į naujas rinkas galimybių. Vartojimo kredito direktyva yra būtina, kad būtų galima pradėti plačiai naudoti vidaus rinkos potencialą ir padidinti konkurenciją bei pasirinkimą. Vartojimo kredito direktyvoje numatyti du pagrindiniai tikslai: Pateikti standartus – palyginamąją informaciją – vartotojams, kad galėtų daryti pasirinkimus informacijos pagrindu, ir pateikti įmonėms vieną standartų rinkinį, kad galėtų teikti konkurencingus kreditų pasiūlymus tarpvalstybiniu mastu. Vartojimo kredito direktyvoje dėmesys sutelkiamas į skaidrumą ir vartotojų teises. Aš išryškinsiu tik keletą svarbių bendrų elementų, kuriuos ji sustato į savo vietas. Dėl kreditinių paskolų reklamos: Jeigu kredito reklamoje yra skaičius, bus privaloma pateikti tą patį standartinį būtinos informacijos sąrašą visoje Europos Sąjungoje. Svarbiausia, kad pirmą kartą bendros kredito kainos metinės normos bus skaičiuojamos tuo pačiu būdu visoje Europos Sąjungoje. Didelė pažanga yra tai, kad vartotojai gali matyti faktinę kredito kainą naudodamiesi vienu bendru skaičiumi."@lt14
"− Priekšsēdētāja kungs, balsojums šajā Parlamentā trešdien par Patēriņa kredīta direktīvu ir ļoti svarīgs brīdis Eiropas 500 miljonu patērētājiem. Attiecībā uz pirmslīguma informāciju: informācija patērētājiem par kredīta piedāvājumiem tiks sniegta vienādā standarta kredīta informācijas veidā visā ES, un tā dos visus galvenos faktus un skaitļus – sākot ar likmēm, beidzot ar maksājumiem un piesaistītiem apdrošinājumiem. Tas ļaus patērētājiem tieši salīdzināt dažādus piedāvājumus, kas pasniegti standarta, salīdzināmā veidā. Direktīva arī nosaka divas būtiskas tiesības patērētājiem. Ja ir noslēgts kredīta līgums, patērētāji varēs atteikties no kredīta, neuzrādot nekādu iemeslu, un bez jebkādas maksas. Šīs tiesības, kas ir jauna iezīme gandrīz pusei dalībvalstu, attieksies un visiem patēriņa kredītiem Eiropas Savienībā. Turklāt Patēriņa kredīta direktīva apstiprina patērētāja tiesības pāriet pie cita kredīta sniedzēja, un šai ir jābūt ļoti stabilai politikas līnijai, ne tikai šajā jomā. Tiesības pāriet pie cita kredīta sniedzēja ar tiesībām atmaksāt kredītu ātrāk jebkurā laikā: šis ir īpaši svarīgs jautājums Komisijai, lai nodrošinātu taisnīgu kompensāciju bankām un vienlaikus pasargātu patērētāja tiesības izdarīt brīvu izvēli un pāriet pie konkurētspējīgāka piedāvātāja tirgū. Tas ir būtiski, ja gribam, lai konkurence plaukst. Es pilnībā atzīstu, ka tiesību aktu saskaņošana šajā ļoti jutīgajā jomā nav viegls uzdevums, bet esmu pārliecināta, ka tirgus veido cilvēki, un tiem jāliek darboties cilvēku labā, un es ticu, ka mēs Eiropā liekam cilvēkus tirgus centrā, dodot cilvēkiem iespēju izvēlēties, dodot uzņēmumiem iespēju konkurēt, un panākot, ka Eiropas tirgus darbojas patērētāju labā. Es gribu uzsvērt, ka mūsdienu pasaulē nevis patērētāji jānostāda pret uzņēmējiem, bet jāveido veselīgi tirgi, kur patērētāji var izvēlēties un uzņēmēji var konkurēt. Es uzskatu, ka PSE un ALDE grupas ierosinātie grozījumi, kuriem Padome ir piekritusi, veido taisnīgu un saprātīgu kompromisu. Pēc manām domām, tā ir vislabākā izvēle gan patērētāju, gan finanšu pakalpojumu sniedzēju interesēs. Es uzskatu, ka balsojums par šo kompromisa paketi ir balsojums par konkurētspējīgiem tirgiem, skaidru informāciju un labāk informēta patērētāja izvēli. Tas ir pieticīgs sākums finanšu pakalpojumu patērētāja jomā, kurā vēl daudz darāmā. Tāpēc es vēršos pie šī Parlamenta deputātiem: jūs esat tie, kam jārunā tieši, Eiropas pilsoņu vārdā; jūs esat cīnījušies tik daudz gadu par lietām, kas patiešām ir nozīmīgas cilvēkiem viņu ikdienas dzīvē. Uzdevums ir balsot, lai atbalstītu vienošanos šodien par kredīta noteikumiem, kas nodrošinās reālu pievienoto vērtību Eiropas pilsoņiem tajā telpā, kur viņi pavada savu dzīvi, un lai raidītu skaidru signālu par Eiropas gatavību uzrotīt piedurknes un strādāt jomā, kas lielā mērā ir nozīmīga mūsu pilsoņiem un uzņēmējiem, lieliem un maziem, šodien. Tā tiešā veidā ietekmēs daudzu cilvēku dzīvi, un tā ir par diviem būtiski svarīgiem jautājumiem. Pirmais ir par patērētāju labāku informētību, izdarot izvēli par kredītaizdevumu ņemšanu: lai maksātu par ģimenes laulībām, mazgājamo mašīnu vai jauno automašīnu – ikdienas dzīves lietām. Otrs ir par lielāku izvēli, ko saņem patērētājs, un konkurētspējīgāku tirgu. Šis balsojums ir ļoti svarīgs arī uzņēmējdarbībai, radot vienotu, vienkāršu noteikumu struktūru tā, ka bankas un citi kreditori var vieglāk veikt pārrobežu darījumus. Mums ir jātver šī iespēja, lai virzītos uz priekšu. Ir skaidrs, ka nedarbojas. Skaitļi runā paši par sevi. Eiropā vidējā patēriņa kredīta procentu likme svārstās no aptuveni 6 % Somijā, kas ir lētākā dalībvalsts, līdz pāri par 12 % Portugālē. Itālijā kredīta likmes ir aptuveni 9,4 %, Īrijā – aptuveni 6,8 %. Eiropas patēriņa kredīta tirgus ir saskaldīts, sadalīts 27 „minitirgos”. Un Eiropas kredīta tirgū, kas ir EUR 800 miljardus vērts, tiešie pārrobežu finanšu pakalpojumi veido tikai niecīgu daļu - 1 % - no visām kredīta operācijām, kas veiktas no attāluma. Ir skaidrs, ka iekšējais tirgus nefunkcionē. Ir skaidrs, ka konkurence ES līmenī nefunkcionē. Rezultātā patērētājiem ir liegta izvēle un konkurēt spējīgāki piedāvājumi, un konkurēt spējīgiem uzņēmumiem ir liegta izdevība piekļūt jauniem tirgiem. Patēriņa kredīta direktīva ir nepieciešama, lai atraisītu iekšējā tirgus potenciālu un palielinātu konkurenci un izvēli. Patēriņa kredīta direktīvai ir divi galvenie mērķi: nodrošināt standartus – salīdzināmu informāciju – patērētājiem, lai varētu veikt uz informāciju balstītu izvēli, un dot uzņēmumiem vienotu standartu kopumu, lai pārdotu konkurētspējīgus kredīta piedāvājumus pāri robežām. Patēriņa kredīta direktīva koncentrē uzmanību uz pārredzamību un patērētāju tiesībām. Es pievērsīšu uzmanību dažiem svarīgiem kopējiem faktoriem, ko tā ievieš. Attiecībā uz reklāmu par kredītaizdevumiem: ja reklāmā par kredītu ir skaitlis, būs obligāti jānodrošina tāds pats būtiskās informācijas standarta saraksts visā Eiropas Savienībā. Vissvarīgākais ir tas, ka pirmoreiz ikgadējā procentu maksājumu likme tiks aprēķināta vienādā veidā visā Eiropas Savienībā. Tas ir ļoti nozīmīgs solis uz priekšu, lai patērētāji var redzēt reālās kredītu izmaksas, izmantojot vienu vienīgu skaitli."@lv13
"Mr President, the vote in this House on Wednesday on the Consumer Credit Directive is a very important moment for Europe’s 500 million consumers. Concerning pre-contractual information: information given to consumers for credit offers will be presented in the same standard credit information form across the EU, and it will give all the key facts and figures – from interest rates to information on charges and linked insurances. This will allow consumers to make a direct comparison between different offers presented in a standard, comparable way. The Directive also sets out two essential rights for consumers. Once they have concluded the credit contract, consumers will be able to withdraw from the credit without having to give any reason and without any charge. This right, a new feature in almost half of the Member States, will apply to all consumer credits in the European Union. In addition, the Consumer Credit Directive confirms the consumer’s right to switch, and this must be a very stable policy line – not only in this area. The right to switch with the right to repay early at any time: this is a critically important issue for the Commission, to ensure fair compensation to banks and at the same time to safeguard the consumer’s right to make a free choice and to proceed to a more competitive offer on the market. This is essential if competition is to thrive. I fully recognise that harmonising legislation in this very sensitive area is not an easy task, but I am convinced that markets are made by people and should be made to work for people, and I believe that we in Europe are in the business of putting people at the centre of the market, giving people the power to chose, giving businesses the power to compete, and getting the European market to work for consumers. I want to emphasise that, in the modern world, it is not about pitching consumers against business, but building healthy markets where consumers can choose and businesses can compete. I believe that the amendments put forward by the PSE and the ALDE Groups – with which the Council has agreed – constitute a fair and reasonable compromise. In my opinion, this is the best option in the interests of both consumers and financial services providers. I believe that the vote for this compromise package is a vote in favour of competitive markets, clear information and more informed consumer choice. It is a modest beginning in the consumer dimension of financial services, where much needs to be done. So I look to the Members of this House: you are the ones to speak directly, on behalf of European citizens; you have fought, for so many years, for the things that really matter to people in their daily lives. The task is to vote to support an agreement today on credit rules that will provide real added value to Europe’s citizens in that space where they lead their lives and to send a clear signal of Europe’s willingness to roll up our sleeves and work in an area that greatly concerns our citizens and businesses, large and small, today. It will directly affect many people’s lives, and it is about two critically important issues. The first is about consumers being able to make better-informed choices when they take out credit loans: to pay for a family wedding, a washing machine or a new car – the things of life. Second, it is about consumers getting more choice and a more competitive market. It is also a very important vote for businesses, creating a single, simple framework of rules so banks and other creditors can do business more easily across borders. We need to seize this opportunity to move forward. It is clear that the status quo is not working. The figures speak for themselves. In Europe the average consumer credit interest rate varies from around 6% in Finland, the cheapest Member State, to over 12% in Portugal. In Italy, credit rates are about 9.4%, in Ireland about 6.8%. Europe’s consumer credit market is fragmented, broken down into 27 ‘mini markets’. And, in a European credit market worth EUR 800 billion, direct cross-border financial services make up only a tiny fraction – 1% – of all distance credit transactions. Clearly, the internal market is not functioning. Clearly, competition at EU level is not functioning. The result is that consumers are being denied choice and more competitive offers, and competitive businesses are being denied opportunities to access new markets. The Consumer Credit Directive is necessary to start to break open the potential of the internal market and boost competition and choice. There are two main aims of the Consumer Credit Directive: to provide standards – comparable information – to consumers to make informed choices, and to give businesses a single set of standards to sell competitive credit offers across borders. The Consumer Credit Directive focuses on transparency and consumer rights. I will highlight just a few of the important common elements it puts in place. Concerning advertising for credit loans: if there is a figure in an advertisement on credit, it will be mandatory to provide the same standard list of essential information all over the European Union. Most importantly, for the first time, the annual percentage rate of charges will be calculated in the same way across the European Union. This is a very significant step forward, so that consumers can see the real cost of credit using one single figure."@mt15
". Voorzitter, de stemming over de richtlijn Consumentenkrediet, die woensdag wordt gehouden in dit Parlement, zal belangrijke gevolgen hebben voor de vijfhonderd miljoen consumenten in Europa. Op het vlak van precontractuele informatie wordt er bepaald dat de consumenten bij kredietaanbiedingen in de hele Europese Unie een standaard informatieformulier moeten krijgen dat alle belangrijkste feiten en cijfers bevat zoals rentepercentages, de vermelding van kosten en eventuele verzekeringen. Als alle verschillende aanbiedingen op dezelfde, uniforme manier worden gepresenteerd, dan kunnen de consumenten ze meteen met elkaar vergelijken. De richtlijn bepaalt ook twee fundamentele rechten van de consument. Consumenten die een lening zijn aangegaan, mogen deze kredietovereenkomst nog kosteloos herroepen zonder opgave van redenen. Dit recht, dat in bijna de helft van de lidstaten nog niet bestaat, zal gelden voor alle consumentenkredieten in de Europese Unie. Bovendien geeft de richtlijn Consumentenkrediet de consument het recht om van kredietverstrekker te veranderen en dat is een beleidslijn die naar mijn mening niet beperkt mag blijven tot dit gebied. Het recht om te veranderen en het recht om kredieten vroegtijdig terug te betalen vormen een essentiële taak voor de Commissie. Zij moet ervoor zorgen dat de banken enerzijds een eerlijke compensatie krijgen, maar de consumenten anderzijds een volledige keuzevrijheid behouden zodat het aanbod op de markt hierdoor wordt beïnvloed. Dat is essentieel als we de concurrentiekracht willen stimuleren. Ik ben er me ten volle van bewust dat dit een zeer gevoelige kwestie is en dat het harmoniseren van de wetgeving dus niet altijd even vlot zal verlopen. Maar uiteindelijk is de markt een product van de mensen, dat ook in functie moet staan van de mensen. Ik ben ervan overtuigd dat we in Europa de markt kunnen afstemmen op de noden van de burgers zodat zij zelf een keuze kunnen maken, de bedrijven met elkaar kunnen concurreren en de Europese markt kan functioneren in het voordeel van de consument. Ik wil benadrukken dat we in deze moderne wereld de consumenten en de bedrijven niet tegen elkaar willen opzetten, maar een gezonde marktsituatie willen creëren waar consumenten de kans hebben om te kiezen en bedrijven de kans om te concurreren. Naar mijn mening hebben we − met de amendementen die zijn ingediend door de PSE en de ALDE en zijn goedgekeurd door de Raad − een aanvaardbaar en redelijk compromis bereikt. Als we de belangen van zowel de consumenten als de financiële dienstverleners willen behartigen, dan denk ik dat dit de beste keuze is. Wie stemt voor dit compromis, stemt voor meer concurrentie op de markt, meer duidelijke informatie voor de consumenten en beter geïnformeerde keuzes. Wat de relatie tussen consumenten en financiële diensten betreft, is er nog veel werk aan de winkel maar dit is alvast een voorzichtig begin. Nu is het aan u, leden van het Parlement, om zich uit te spreken in naam van de Europese burgers. U bent het die jaren gestreden hebt voor de dingen die echt belangrijk zijn in het leven van de burgers. Vandaag vraag ik u om uw steun uit te spreken voor een akkoord over kredietreglementeringen die een effectieve toegevoegde waarde zullen betekenen in het leven van de Europese burgers, daar waar het voor hen echt belangrijk is. Ik vraag u om hen te tonen dat Europa bereid is om zich volledig in te zetten voor iets dat echt telt voor de burgers en de kleine en grote bedrijven van vandaag. De richtlijn zal hun levens rechtstreeks beïnvloeden. Het gaat hier over twee essentiële kwesties. Ten eerste moeten consumenten gemakkelijker een goed geïnformeerde keuze kunnen maken wanneer ze geld willen lenen voor bijvoorbeeld een huwelijk, een wasmachine, een nieuwe auto of een van de andere dingen des levens. Ten tweede hebben consumenten recht op een groter aanbod en een meer concurrentie op de markt. Ook voor de zakenwereld is deze stemming van belang. Ze kan er namelijk voor zorgen dat er overal uniforme, eenvoudige regels komen zodat banken en andere kredietverstrekkers gemakkelijker zaken kunnen doen over de grenzen heen. We mogen deze kans op vooruitgang niet aan ons voorbij laten gaan. Het is duidelijk dat de huidige situatie niet werkt. De cijfers spreken voor zich. In Europa schommelt het gemiddelde rentepercentage voor consumentenkrediet tussen ongeveer zes procent in de goedkoopste lidstaat Finland en meer dan twaalf procent in Portugal. In Italië is er een rentepercentage van ongeveer 9,4 procent en in Ierland ongeveer 6,8 procent De Europese markt voor consumentenkrediet is versnipperd, opgesplitst in 27 minimarkten. In onze Europese kredietmarkt van achthonderd miljard euro, is slechts een miniem percentage − een procent − van de consumentenkredietverlening grensoverschrijdend. De interne markt werkt dus duidelijk niet en van concurrentie op Europees niveau kunnen we evenmin spreken. Als gevolg daarvan worden de consumenten beperkt in hun keuzevrijheid en lopen ze voordelige aanbiedingen mis. Bovendien krijgen concurrerende bedrijven de mogelijkheid niet om nieuwe markten aan te boren. De richtlijn Consumentenkrediet is nodig om het potentieel van de interne markt vrij te maken en concurrentie en keuzevrijheid te stimuleren. De richtlijn heeft twee belangrijke doelstellingen. Ten eerste moeten consumenten standaardinformatie krijgen, zodat ze kunnen vergelijken en een goed geïnformeerde keuze kunnen maken. Ten tweede moeten alle kredietvertrekkers dezelfde uniforme regels volgen om te kunnen concurreren op de grensoverschrijdende kredietmarkt. De richtlijn consumentenkredieten richt zich in de eerste plaats op transparantie en de rechten van de consument. Sta me toe slechts enkele van de belangrijke elementen te bespreken die door de richtlijn worden bepaald. Op het vlak van reclame voor kredietovereenkomsten met vermelding van cijfermateriaal, zal het verplicht worden om in de hele Europese Unie dezelfde standaardinformatie te verschaffen. Het allerbelangrijkste is dat, voor de eerste keer, het jaarlijks kostenpercentage in de hele Europese Unie op dezelfde manier zal worden berekend. Dat is een belangrijke stap in de goede richting, omdat consumenten op die manier de effectieve kosten van hun lening kunnen inschatten aan de hand van dat ene cijfer."@nl3
"Panie przewodniczący! Głosowanie nad dyrektywą w sprawie kredytu konsumenckiego, które odbędzie się w tej Izbie w środę, to bardzo ważny moment dla 500 milionów konsumentów w Europie. W odniesieniu do informacji udzielanych na etapie poprzedzającym podpisanie umowy: informacje na temat oferty kredytowej przekazywane będą konsumentowi w tej samej standardowej formie informacji kredytowej w całej UE i obejmować będą wszystkie kluczowe fakty i liczby - od oprocentowania po informacje o opłatach i odnośnych ubezpieczeniach. Pozwoli to konsumentom na bezpośrednie porównanie różnych ofert przedstawionych w standardowy, porównywalny sposób. Dyrektywa ta określa też dwa podstawowe prawa konsumentów. Po podpisaniu umowy kredytowej konsumenci będą mogli wycofać się bez podania przyczyny i bez ponoszenia opłat. Prawo to, zupełna nowość w prawie połowie państw członkowskich, będzie miało zastosowanie wobec wszystkich kredytów konsumenckich w Unii Europejskiej. Ponadto dyrektywa w sprawie kredytu konsumenckiego potwierdza prawo konsumenta do zmiany i musi to stać się bardzo wyraźnym kierunkiem prowadzenia polityki - nie tylko w tej dziedzinie. Prawo do zmiany oraz prawo do wcześniejszej spłaty o każdej porze; dla Komisji bardzo ważną kwestią jest zapewnienie bankom odpowiedniego wynagrodzenia, a jednocześnie zachowanie prawa konsumentów do wolnego wyboru i zmiany oferty na bardziej konkurencyjną rynkowo. Ma to kluczowe znaczenie dla rozwoju konkurencyjności. W pełni rozumiem, że harmonizacja prawa w tej bardzo wrażliwej dziedzinie nie jest zadaniem prostym, jestem jednak przekonana, że rynki tworzą ludzie i powinny one pracować na rzecz ludzi; wierzę też, że my w Europie stawiamy ludzi w centrum i umożliwiamy im wybór, zaś przedsiębiorstwom konkurowanie, a także sprawiamy, że europejski rynek pracuje na rzecz konsumentów. Pragnę podkreślić, że we współczesnym świecie nie chodzi o dostosowywanie się konsumentów do przedsiębiorstw, a o tworzenie zdrowego rynku, na którym konsumenci mogą dokonywać wyboru, a przedsiębiorstwa mogą konkurować. Wyrażam przekonanie, że poprawki złożone przez grupę PSE i ALDE - z którymi zgadza się Rada - stanowią sprawiedliwy i rozsądny kompromis. Uważam, że jest to najlepsza opcja, która leży w interesie zarówno konsumentów, jak i podmiotów świadczących usługi finansowe. Sądzę, iż głosowanie za tym pakietem kompromisowym to głosowanie za konkurencyjnymi rynkami, jasną informacją oraz bardziej świadomym wyborem konsumenckim. Jest to skromny wstęp do nadania wymiaru konsumenckiego usługom finansowym, dziedzinie, w której pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Patrzę zatem na członków tej Izby: to wy bezpośrednio zabieracie głos w imieniu obywateli europejskich; to wy przez tak wiele lat walczyliście o sprawy, które mają rzeczywiste znaczeniu w codziennym życiu ludzi. Dzisiejsze zadanie to wsparcie w głosowaniu zasad udzielania kredytów, które wniosą rzeczywistą wartość dodaną do życia obywateli europejskich w ich miejscu zamieszkania. Będzie to stanowić wyraźny sygnał o gotowości do zakasania rękawów i do pracy w dziedzinie, która obecnie ma ogromne znaczenie dla obywateli, a także małych i dużych przedsiębiorstw. W sposób bezpośredni wpłynie ona na życie wielu ludzi, a chodzi tu o dwie kwestie mające kluczowe znaczenie. Po pierwsze konsumenci mogą dokonywać bardziej świadomych wyborów kiedy biorą kredyt po to by zapłacić za wesele, pralkę czy samochód - przedsięwzięcia konieczne w życiu. Po drugie konsument zyskuje większy wybór oraz dostęp do bardziej konkurencyjnego rynku. Jest to również bardzo ważne głosowanie dla przedsiębiorstw, tworzące jednolity i prosty zbiór zasad, tak aby banki i inne instytucje kredytujące mogły łatwiej prowadzić działalność transgraniczną. Musimy wykorzystać tę okazję, by móc poczynić kroki naprzód. Oczywiste jest, iż status quo nie sprawdza się. Liczby mówią same za siebie. W Europie średnie oprocentowanie kredytu konsumenckiego waha się od około 6% w Finlandii, najtańszym państwie członkowskim, do ponad 12% w Portugalii. We Włoszech oprocentowanie kredytu wynosi około 9,4%, zaś w Irlandii 6,8%. Rynek kredytów konsumenckich w Europie podlega fragmentaryzacji i jest podzielony na 27 mini rynków. Na wartym 800 miliardów euro europejskim rynku kredytów konsumenckich bezpośrednie transgraniczne usługi finansowe stanowią jedynie niewielką część (1%) wszystkich transakcji kredytowych przeprowadzanych na odległość. Najwyraźniej rynek wewnętrzny nie funkcjonuje. Nie sprawdza się też konkurencja na szczeblu UE. W rezultacie konsumentom odmawia się wyboru i bardziej konkurencyjnych ofert, a konkurencyjnym przedsiębiorstwom dostępu do nowych rynków. Dyrektywa w sprawie kredytu konsumenckiego jest konieczna dla wykorzystania potencjału rynku wewnętrznego i zwiększenia konkurencyjności oraz wyboru. Dyrektywa w sprawie kredytu konsumenckiego ma dwa cele: zapewnić standardy - porównywalne informacje - konsumentom, tak aby mogli oni dokonywać świadomego wyboru, a także dostarczyć przedsiębiorstwom jednolity zbiór standardów i umożliwić transgraniczną sprzedaż konkurencyjnych ofert kredytowych. Dyrektywa w sprawie kredytu konsumenckiego koncentruje się na przejrzystości i prawach konsumenta. Naświetlę jedynie kilka ważnych wspólnych elementów, jakie zostaną przez nią wprowadzone. W odniesieniu do reklam kredytów: jeżeli w reklamie pojawiają się dane liczbowe dotyczące kredytu, obowiązkowe jest dostarczenie takiej samej standardowej listy kluczowych informacji w całej Unii Europejskiej. Co więcej, po raz pierwszy roczny odsetek opłat będzie obliczany w ten sam sposób w całej Unii. Jest to bardzo ważny krok naprzód, a konsumenci będą mogli zobaczyć, jaki jest rzeczywisty koszt kredytu dzięki tylko jednej liczbie."@pl16
"Senhor Presidente, a votação que vamos realizar nesta Assembleia na quarta-feira sobre a directiva relativa a contratos de crédito aos consumidores representa um momento muito importante para os 500 milhões de consumidores da Europa. No que se refere às informações pré-contratuais, a informação sobre as ofertas de crédito será prestada através do formulário da "Informação Normalizada Europeia em matéria de Crédito aos Consumidores" e deverá incluir todos os factos e valores - desde taxas de juro a informação sobre encargos e seguros conexos. Isto permitirá que os consumidores façam uma comparação directa de várias ofertas, que lhes serão apresentadas de uma maneira normalizada e comparável. A directiva também confere aos consumidores dois direitos fundamentais. Depois de celebrar o contrato de crédito, o consumidor poderá denunciá-lo sem apresentar uma razão e sem quaisquer encargos. Este direito, que é algo de novo em quase metade dos Estados-Membros, aplicar-se-á a todos os créditos ao consumo na União Europeia. Além disso, a directiva relativa aos contratos de crédito aos consumidores confirma o direito de pagamento antecipado dos consumidores e, quanto a este aspecto, é necessário que adoptemos uma abordagem política muito estável - e não só neste domínio. O direito de optar pelo pagamento antecipado em qualquer altura: este aspecto reveste-se de importância vital para a Comissão, para assegurar uma compensação justa dos bancos e, ao mesmo tempo, salvaguardar o direito do consumidor de escolher livremente e optar por uma oferta mais competitiva no mercado. Isto é essencial para a concorrência florescer. Reconheço inteiramente que harmonizar legislação neste domínio tão sensível não é uma tarefa fácil, mas estou convencida de que os mercados são constituídos por pessoas e que devem funcionar em prol das pessoas, e penso que aquilo que pretendemos na Europa é colocar as pessoas no centro do mercado, dando-lhes a possibilidade de escolher, dando às empresas a possibilidade de competir e fazendo o mercado europeu funcionar para os consumidores. Gostaria de sublinhar que, no mundo moderno, o que se pretende não é pôr os consumidores contra as empresas, mas sim construir mercados saudáveis em que os consumidores possam escolher e as empresas possam competir. Penso que as alterações apresentadas pelos grupos PSE e ALDE - que mereceram a aprovação do Conselho - constituem um compromisso justo e razoável. Na minha opinião, esta é a opção que melhor defende os interesses tanto dos consumidores como dos fornecedores de serviços financeiros. Penso que votar a favor deste pacote de compromisso é votar a favor de mercados competitivos, informação clara e escolhas mais fundamentadas por parte dos consumidores. Trata-se de um primeiro passo modesto no sentido de introduzir a dimensão do consumidor nos serviços financeiros, em que há muito a fazer. Por conseguinte, conto com os deputados desta Assembleia: sois vós que falais directamente em nome dos cidadãos europeus; há muitos anos que combateis por aquilo que é verdadeiramente importante para o dia-a-dia das pessoas. A tarefa que vos incumbe é votar a favor de um acordo sobre um conjunto de normas relativas ao crédito que irá representar uma verdadeira mais-valia para os cidadãos europeus nesta área da sua vida e enviar um sinal claro de que a Europa está disposta a arregaçar as mangas e a trabalhar num domínio que constitui, actualmente, motivo de grande preocupação para os cidadãos e para as empresas, grandes e pequenas. Irá afectar directamente a vida de muitas pessoas e prende-se com duas questões de importância vital. Em primeiro lugar, irá permitir que os consumidores façam escolhas mais fundamentadas ao celebrarem um contrato de crédito - para pagar um casamento na família, uma máquina de lavar ou um carro novo, as coisas da vida. Em segundo lugar, irá assegurar aos consumidores uma maior possibilidade de escolha num mercado mais competitivo. A votação também será muito importante para as empresas, ao criar um quadro único e simples de normas, de modo que os bancos e os credores possam realizar operações mais facilmente através das fronteiras. Temos de aproveitar esta oportunidade de andar para a frente. É nítido que o não está a funcionar. Os números falam por si. Na Europa, a taxa de juro média aplicada aos créditos ao consumidor varia entre 6% na Finlândia, o Estado-Membro em que é mais barata, e mais de 12% em Portugal. Em Itália, as taxas de juro são de aproximadamente 9,4% e, na Irlanda, de cerca de 6,8%. O mercado europeu do crédito ao consumo está fragmentado em 27 "minimercados". E, num mercado europeu do crédito no valor de 800 mil milhões de euros, os serviços financeiros directos através das fronteiras representam apenas uma fracção mínima - 1% - de todas as operações de crédito à distância. O mercado interno não está, nitidamente, a funcionar. A concorrência a nível da UE não está, nitidamente, a funcionar. Daqui resulta estar-se a negar aos consumidores mais possibilidades de escolha e ofertas mais competitivas e estar-se a negar às empresas competitivas oportunidades de acederem a novos mercados. A directiva relativa a contratos de crédito aos consumidores é necessária para permitir que se comece a tirar partido do potencial do mercado interno e a expandir a concorrência e as possibilidades de escolha. Esta directiva tem dois objectivos principais: proporcionar aos consumidores normas - informação comparável - que lhes permitam fazer escolhas fundamentadas e dar às empresas um conjunto único de normas aplicáveis às ofertas de crédito transfronteiriças. A directiva relativa a contratos de crédito aos consumidores incide na transparência e nos direitos dos consumidores. Vou apenas destacar alguns elementos comuns importantes que ela introduz. No que se refere à publicidade relativa a contratos de crédito: se um anúncio de crédito indicar um valor concreto, será obrigatório que inclua o mesmo conjunto de informações essenciais normalizadas em toda a União Europeia. Mais importante é o facto de, pela primeira vez, a taxa anual de encargos ser calculada da mesma maneira em toda a União Europeia. Isto representa um avanço muito significativo, pois permite que os consumidores vejam qual é o custo real do crédito com base em apenas um valor."@pt17
"Mr President, the vote in this House on Wednesday on the Consumer Credit Directive is a very important moment for Europe’s 500 million consumers. Concerning pre-contractual information: information given to consumers for credit offers will be presented in the same standard credit information form across the EU, and it will give all the key facts and figures – from interest rates to information on charges and linked insurances. This will allow consumers to make a direct comparison between different offers presented in a standard, comparable way. The Directive also sets out two essential rights for consumers. Once they have concluded the credit contract, consumers will be able to withdraw from the credit without having to give any reason and without any charge. This right, a new feature in almost half of the Member States, will apply to all consumer credits in the European Union. In addition, the Consumer Credit Directive confirms the consumer’s right to switch, and this must be a very stable policy line – not only in this area. The right to switch with the right to repay early at any time: this is a critically important issue for the Commission, to ensure fair compensation to banks and at the same time to safeguard the consumer’s right to make a free choice and to proceed to a more competitive offer on the market. This is essential if competition is to thrive. I fully recognise that harmonising legislation in this very sensitive area is not an easy task, but I am convinced that markets are made by people and should be made to work for people, and I believe that we in Europe are in the business of putting people at the centre of the market, giving people the power to chose, giving businesses the power to compete, and getting the European market to work for consumers. I want to emphasise that, in the modern world, it is not about pitching consumers against business, but building healthy markets where consumers can choose and businesses can compete. I believe that the amendments put forward by the PSE and the ALDE Groups – with which the Council has agreed – constitute a fair and reasonable compromise. In my opinion, this is the best option in the interests of both consumers and financial services providers. I believe that the vote for this compromise package is a vote in favour of competitive markets, clear information and more informed consumer choice. It is a modest beginning in the consumer dimension of financial services, where much needs to be done. So I look to the Members of this House: you are the ones to speak directly, on behalf of European citizens; you have fought, for so many years, for the things that really matter to people in their daily lives. The task is to vote to support an agreement today on credit rules that will provide real added value to Europe’s citizens in that space where they lead their lives and to send a clear signal of Europe’s willingness to roll up our sleeves and work in an area that greatly concerns our citizens and businesses, large and small, today. It will directly affect many people’s lives, and it is about two critically important issues. The first is about consumers being able to make better-informed choices when they take out credit loans: to pay for a family wedding, a washing machine or a new car – the things of life. Second, it is about consumers getting more choice and a more competitive market. It is also a very important vote for businesses, creating a single, simple framework of rules so banks and other creditors can do business more easily across borders. We need to seize this opportunity to move forward. It is clear that the status quo is not working. The figures speak for themselves. In Europe the average consumer credit interest rate varies from around 6% in Finland, the cheapest Member State, to over 12% in Portugal. In Italy, credit rates are about 9.4%, in Ireland about 6.8%. Europe’s consumer credit market is fragmented, broken down into 27 ‘mini markets’. And, in a European credit market worth EUR 800 billion, direct cross-border financial services make up only a tiny fraction – 1% – of all distance credit transactions. Clearly, the internal market is not functioning. Clearly, competition at EU level is not functioning. The result is that consumers are being denied choice and more competitive offers, and competitive businesses are being denied opportunities to access new markets. The Consumer Credit Directive is necessary to start to break open the potential of the internal market and boost competition and choice. There are two main aims of the Consumer Credit Directive: to provide standards – comparable information – to consumers to make informed choices, and to give businesses a single set of standards to sell competitive credit offers across borders. The Consumer Credit Directive focuses on transparency and consumer rights. I will highlight just a few of the important common elements it puts in place. Concerning advertising for credit loans: if there is a figure in an advertisement on credit, it will be mandatory to provide the same standard list of essential information all over the European Union. Most importantly, for the first time, the annual percentage rate of charges will be calculated in the same way across the European Union. This is a very significant step forward, so that consumers can see the real cost of credit using one single figure."@ro18
"členka Komisie Vážený pán predseda, stredajšie hlasovanie Parlamentu o smernici o spotrebiteľskom úvere je pre 500 miliónov európskych spotrebiteľov veľmi dôležitým okamihom. Čo sa týka informácií pred podpisom zmluvy, všetko o ponukách úverov bude spotrebiteľom v celej EÚ poskytované prostredníctvom jednotného tlačiva pre štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úvere, v ktorom budú uvedené všetky hlavné fakty a číselné údaje, počnúc úrokovými sadzbami, cez informácie o poplatkoch, končiac súvisiacim poistením. Tento štandardný a porovnateľný spôsob predkladania jednotlivých ponúk umožní spotrebiteľovi ich priame porovnanie. V smernici sú uvedené aj dve základné práva spotrebiteľov. Po uzavretí zmluvy budú mať možnosť odstúpenia od úveru bez udania dôvodu a bezplatne. Toto právo, ktoré je novinkou takmer v polovici členských štátov, sa bude týkať všetkých spotrebiteľských úverov v Európskej únii. Smernica o spotrebiteľskom úvere potvrdzuje aj právo spotrebiteľa na zmenu veriteľa. Tu sa musí rátať s veľmi stabilnou politikou, a to nie len v tejto oblasti. Právo kedykoľvek zmeniť veriteľa s právom predčasného splatenia úveru je pre Komisiu rozhodujúcou a dôležitou otázkou, pretože sa musí zaistiť primeraná kompenzácia veriteľom a zároveň zaručiť spotrebiteľovi právo slobodne si vybrať a využiť výhodnejšiu ponuku trhu. Táto otázka je zásadná z hľadiska posilnenia hospodárskej súťaže. Plne uznávam, že harmonizácia právnych predpisov v tejto veľmi citlivej oblasti nie je jednoduchá, ale som presvedčená, že trhy vytvárajú ľudia a mali by fungovať v prospech ľudí. Verím, že my tu, v Európe, súhlasíme, aby ťažiskom trhu boli ľudia, aby dostali právo vybrať si, aby firmy dostali možnosť súťažiť a aby európsky trh fungoval v prospech spotrebiteľa. Chcem zdôrazniť, že v modernom svete nejde o znepriatelenie spotrebiteľa a veriteľa, ale o vybudovanie zdravého trhu, v ktorom si spotrebitelia môžu vybrať a firmy si môžu konkurovať. Verím, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložili skupiny PSE a ALDE, a ktoré schválila Rada, sú spravodlivým a rozumným kompromisom. Myslím si, že to je najlepšia alternatíva v záujme oboch strán, spotrebiteľov aj poskytovateľov finančných služieb. Verím, že hlasovanie za tento balík kompromisných návrhov je hlasovaním v prospech konkurencieschopných trhov, jasných informácií a výberu spotrebiteľa na základe lepšej informovanosti. Je to len skromný začiatok rozvoja spotrebiteľského rozmeru vo finančných službách, v ktorom sa musí vykonať ešte veľa práce. Takže sa spolieham na poslancov tohto Parlamentu: vy ste tí, ktorí majú hovoriť priamo v mene európskych občanov, vy ste roky bojovali za veci, ktoré pre ľudí v ich každodennom živote skutočne znamenajú veľa. Dnešnou úlohou je hlasovať a podporiť tak schválenie pravidiel úverov, ktoré poskytne občanom Európy tam, kde žijú, skutočnú pridanú hodnotu a vyšle jasný signál o tom, že Európa je ochotná vyhrnúť si rukávy a vynaložiť úsilie v oblasti, ktorá sa dnes v značnej miere týka našich občanov a veľkých i malých firiem. Priamo ovplyvní životy mnohých ľudí a rieši dve závažné otázky. Prvou je možnosť lepšej informovanosti spotrebiteľa pri výbere spotrebného úveru na zaplatenie rodinnej svadby, práčky alebo nového auta, skrátka bežných vecí. Druhou je otázka väčšieho výberu a konkurencieschopnejšieho trhu. Toto hlasovanie je veľmi dôležité aj pre veriteľov. Vytvorením jednotného a jednoduchého rámca predpisov môžu banky a ostatní veritelia ľahšie vykonávať svoju činnosť aj za hranicami. Musíme využiť túto príležitosť a pokročiť. Je zrejmé, že súčasná situácia nie je vyhovujúca. Číselné údaje hovoria sami za seba. Úroková sadzba bežného spotrebiteľského úveru v členských štátoch sa líši od najlacnejšieho Fínska, kde je to 6 % až po vyše 12 % v Portugalsku. V Taliansku je výška úrokových sadzieb zhruba 9,4 % a v Írsku približne 6,8 %. Trh so spotrebiteľskými úvermi v Európe je rozkúskovaný, rozdrobený na 27 „minitrhov“. A na európskom úverovom trhu, ktorého objem je 800 miliárd eur, predstavujú cezhraničné finančné služby len nepatrný zlomok, 1 % všetkých úverových operácií vykonávaných na diaľku. Je zrejmé, že vnútorný trh nie je funkčný. Je zrejmé, že hospodárska súťaž na úrovni EÚ nefunguje. Výsledkom je, že spotrebiteľom sa odopiera možnosť výberu a výhodnejšie ponuky a zároveň konkurenčným firmám sa odopierajú možnosti prístupu na nové trhy. Potrebujeme smernicu o spotrebiteľskom úvere, aby sme uvoľnili potenciál vnútroštátneho trhu a dali impulzy pre možnosť hospodárskej súťaže a výberu. Smernica o spotrebiteľskom úvere má dva hlavné ciele: poskytnúť normy, porovnateľné informácie, aby si spotrebitelia vedeli na ich základe vybrať, a aby sa veriteľom poskytol jednotný súbor noriem pre predkladanie konkurenčných ponúk úverov aj za hranicami. Smernica o spotrebiteľskom úvere je zameraná na transparentnosť a práva spotrebiteľa. Poukážem na pár dôležitých bežných prvkov, ktoré zavádza. Čo sa týka reklamy na úvery: v prípade výskytu číselných údajov v reklame na úver bude povinnosťou poskytovať rovnaký štandardný zoznam základných informácií v celej Európskej únii. Najdôležitejšie je to, že ročná percentuálna miera nákladov sa bude prvýkrát vyratúvať rovnakým spôsobom v celej Európskej únii . Je to veľmi dôležitý krok vpred, pretože spotrebitelia môžu získať prehľad o skutočných nákladoch spojených s úverom na základe jednotného údaja."@sk19
"Gospod predsednik, glasovanje o direktivi o potrošniških kreditih na seji Parlamenta v sredo je zelo pomemben trenutek za 500 milijonov potrošnikov v Evropi. V zvezi s predpogodbenimi informacijami: informacije, ki jih o kreditnih ponudbah prejmejo potrošniki, bodo v EU navedene na enakem obrazcu o standardnih informacijah o potrošniškem posojilu in zagotovljena bodo vsa bistvena dejstva in zneski od obrestnih mer do informacij o stroških in povezanih zavarovanjih. Zato bodo lahko potrošniki neposredno primerjali različne ponudbe v standardizirani in primerljivi obliki. V direktivi sta določeni tudi osnovni pravici potrošnikov. Po sklenitvi kreditne pogodbe bodo lahko potrošniki odstopili od posojila brez navedbe razloga in brezplačno. Ta pravica, ki je novost v skoraj polovici držav članic, se bo uporabljala za vsa potrošniška posojila v Evropski uniji. Direktiva o potrošniških posojilih potrjuje tudi pravico potrošnika do zamenjave, kar mora biti zelo trdna politična smernica tudi na drugih področjih. Pravica do zamenjave v povezavi s pravico do predčasnega odplačila: to je za Komisijo izjemno pomembno vprašanje, saj mora bankam zagotoviti pravično nadomestilo in hkrati zaščititi pravico potrošnika do svobodne izbire in sklenitve pogodbe na podlagi konkurenčnejše ponudbe na trgu. Ta naloga je bistvena, če želimo zagotoviti močno konkurenco. Popolnoma priznavam, da usklajevanje zakonodaje na tako občutljivem področju ni preprosto, vendar sem prepričana, da trge sestavljajo ljudje in da je treba trge oblikovati tako, da delujejo za ljudi, poleg tega verjamem, da si v Evropi prizadevamo, da bi bili na trgu najpomembnejši ljudje, da bi jim omogočili izbiro, da bi podjetjem omogočili konkurenco in bi evropski trg deloval za potrošnike. Poudarila bi, da smisel v sodobnem svetu ni nasprotje med potrošniki in podjetji, ampak vzpostavitev zdravih trgov, na katerih lahko potrošniki izbirajo in podjetja konkurirajo. Menim, da so predlogi sprememb, ki sta jih predložili skupini PSE in ALDE in s katerimi se je Svet strinjal, pravičen in razumen kompromis. Po mojem mnenju je ta možnost najboljša in najugodnejša za potrošnike in ponudnike finančnih storitev. Menim, da pomeni glas za ta kompromisni paket podporo konkurenčnim trgom, jasnim informacijam in bolj zavestnim odločitvam potrošnikov. Glede potrošniške razsežnosti finančnih storitev je to šele skromen začetek, ki ga je treba bistveno nadgraditi. Zato želim poslance spomniti, da neposredno izražate voljo v imenu evropskih državljanov, da ste se toliko let borili za stvari, ki so ljudem v njihovem vsakodnevnem življenju dejansko pomembne. Zato moramo danes z glasovanjem podpreti dogovor o posojilnih pravilih, ki bodo državljanom Evrope, kjer živijo, zagotavljala resnično dodano vrednost, in jasno pokazati pripravljenost Evrope, da se zdaj resnično posveti delu na tem področju, ki bistveno vpliva na naše državljane ter velika in manjša podjetja. Neposredno bo namreč vplivalo na življenje veliko ljudi, z njim pa sta povezani dve zelo pomembni vprašanji. Pri prvem gre za to, da se bodo lahko potrošniki zavestno odločali o najemu posojil za plačilo družinske poroke, pralnega stroja, novega avtomobila ali drugih stvari, ki jih potrebujejo v življenju. Drugič, potrošniki bodo imeli večjo izbiro in trg bo postal bolj konkurenčen. To glasovanje je zelo pomembno tudi za podjetja, saj je povezano z vzpostavitvijo enotnega in preprostega okvira pravil, ki bankam in drugim dajalcem kreditov omogoča lažje čezmejno poslovanje. To priložnost za napredek moramo izkoristiti, saj je jasno, da sedanja ureditev ni uspešna. To kažejo tudi številke. Povprečna obrestna mera pri potrošniških posojilih se v Evropi razlikuje in znaša od približno 6 % na Finskem, ki je najcenejša država članica, do več kot 12 % na Portugalskem. Stroški posojila v Italiji so približno 9,4 %, na Irskem pa približno 6,8 %. Evropski trg s potrošniškimi posojili je razdrobljen na 27 „majhnih trgov“ in na evropskem kreditnem trgu, vrednem 800 milijard EUR, neposredne čezmejne finančne storitve zajemajo le neznaten 1-odstotni delež vseh kreditnih poslov na daljavo. Notranji trg očitno ne deluje. Konkurence na ravni EU očitno ni. Zato potrošniki ne morejo izbirati in se odločati med konkurenčnejšimi ponudbami, konkurenčnim podjetjem pa je onemogočen dostop do novih trgov. Direktiva o potrošniških posojilih je nujna, da se začne izkoriščati potencial notranjega trga, spodbudi konkurenca in poveča izbira. Direktiva o potrošniških posojilih ima dva glavna cilja: določiti standarde, tj. primerljive informacije, za potrošnike, da se bodo lahko zavestno odločali, in zagotoviti enoten sklop standardov za podjetja, da bodo lahko ponudila konkurenčna posojila v drugih državah. Direktiva o potrošniških posojilih obravnava zlasti preglednost in pravice potrošnikov. Opozorila bom le na nekaj pomembnih splošnih elementov, ki jih določa. V zvezi z oglaševanjem potrošniških posojil: če je v oglasu za posojilo naveden znesek, bo treba v celotni Evropski uniji obvezno zagotoviti enak standardni seznam bistvenih informacij. Najpomembneje je, da se bo v celotni Evropski uniji prvič uporabljal enak način izračunavanja efektivne obrestne mere. To je zelo pomemben napredek, saj bodo lahko potrošniki na podlagi enega zneska ugotovili realen strošek posojila."@sl20
". − Herr talman! Omröstningen i kammaren på onsdag om direktivet om konsumentkrediter är ett viktigt ögonblick för EU:s 500 miljoner konsumenter. När det gäller förhandsinformation: information som ges till konsumenter om krediterbjudanden kommer att presenteras på samma blankett för konsumentkreditinformation i hela EU, och den kommer att ge alla nyckelfakta och siffror – från räntesatser till information om avgifter och sammanhörande försäkringar. Detta kommer att göra det möjligt för konsumenterna att direkt jämföra olika erbjudanden som erbjuds på ett standardiserat, jämförbart sätt. I direktivet fastställs också två grundläggande konsumenträttigheter. När de väl har tecknat ett kreditavtal kommer konsumenterna också att kunna ta ut från krediten utan att behöva uppge någon anledning och utan att behöva betala någon avgift. Denna rättighet, ett nytt inslag i nästan hälften av medlemsstaterna, kommer att gälla alla konsumentkrediter i Europeiska unionen. Dessutom bekräftas konsumenternas bytesrätt i direktivet om konsumentkrediter, och detta måste vara en mycket fast politisk linje – inte bara på detta område. Bytesrätten tillsammans med rätten till förtidsbetalning vid alla tidpunkter: detta är en fråga av avgörande vikt för kommissionen, att sörja för rättvis ersättning till banker och samtidigt skydda konsumenternas rättighet att välja fritt och gå vidare till ett mer konkurrenskraftigt erbjudande på marknaden. Detta är grundläggande om konkurrensen ska utvecklas. Jag medger till fullo att det inte är någon enkel uppgift att harmonisera lagstiftning på detta mycket känsliga område, men jag är övertygad om att marknader består av människor och bör vara gjorda för att fungera för människor, och jag anser att vi inom EU sysslar med att sätta människor i marknadens centrum, ge dem makt att välja, ge företagen makt att konkurrera och få den europeiska marknaden att fungera för konsumenter. Jag vill betona att i en modern värld handlar det inte om att ställa konsumenter mot företagen, utan om att bygga hälsosamma marknader där konsumenter kan välja och företag kan konkurrera. Jag anser att ändringsförslagen som lagts fram av PSE-gruppen och ALDE-gruppen – som rådet har godkänt – utgör en rättvis och rimlig kompromiss. Enligt min mening är detta det bästa alternativet som gynnar både konsumenter och tillhandahållare av finansiella tjänster. Jag anser att omröstningen om detta kompromisspaket är en omröstning för en konkurrenskraftig marknad, tydlig information och mer upplysta konsumentval. Det är en blygsam inledning på konsumentdimensionen av finansiella tjänster, där det fortfarande återstår mycket att göra. Så jag vänder mig till parlamentsledamöterna: ni talar direkt, på de europeiska medborgarnas vägnar. Ni har kämpat i så många år för det som verkligen betyder något för människor i deras vardag. Uppgiften är att rösta om ett avtal om kreditregler i dag som kommer att ge verkligt mervärde till EU:s medborgare i det utrymme där de lever sina liv och sänder en tydlig signal om EU:s villighet att rulla upp skjortärmarna och arbeta på ett område som i hög grad berör våra medborgare och företag, små och stora, i dag. Det kommer att påverka många människors liv direkt, och det handlar om två frågor av avgörande vikt. Den första rör sig om att konsumenter ska ha möjlighet att göra mer välinformerade val när de tecknar kreditlån: att betala för ett äktenskap inom familjen, en tvättmaskin eller en ny bil – livets ting. Den andra handlar om att konsumenter får mer valmöjlighet och en mer konkurrenskraftig marknad. Det är också en mycket viktig omröstning för företagen, som innebär att ett enda, enkelt regelverk skapas, vilket gör det lättare för banker och andra kreditgivare att göra gränsöverskridande affärer. Vi måste gripa detta tillfälle för att kunna gå framåt. Det är tydligt att den rådande situationen inte fungerar. Siffrorna talar sitt eget språk. Inom EU varierar den genomsnittliga räntan för konsumentkredit från runt 6 procent i Finland, den billigaste medlemsstaten, till över 12 procent i Portugal. I Italien ligger krediträntan på ungefär 9,4 procent, i Irland på omkring 6,8 procent. EU:s konsumentkreditmarknad är fragmentiserad, indelad i 27 ”småmarknader”. Och på en europeisk kreditmarknad som är värd 800 miljarder euro motsvarar direkta gränsöverskridande finanstjänster bara en liten del – 1 procent – av all distansförsäljning av kredit. Den inre marknaden fungerar helt klart inte. Konkurrensen på EU-nivå fungerar helt klart inte. Resultatet är att konsumenterna förvägras valmöjlighet och mer konkurrenskraftiga erbjudanden, och konkurrenskraftiga företag förvägras möjligheter att tillträda nya marknader. Direktivet om konsumentkrediter behövs för att börja dela upp den inre marknadens potential och stärka konkurrensen och valmöjligheterna. Det finns två huvudmål med direktivet: att tillhandahålla standarder – jämförbara uppgifter – så att konsumenterna kan göra upplysta val, och att ge företagen en enda uppsättning standarder för att sälja konkurrenskraftiga krediterbjudanden över gränserna. Direktivet om konsumentkrediter är inriktat på öppenhet och konsumenträttigheter. Jag vill bara belysa några viktiga gemensamma element som det realiserar. När det gäller reklam för kreditlån: om det finns en siffra i en annons för kredit, ska det bli obligatoriskt att tillhandahålla samma standardförteckning över grundläggande uppgifter i hela Europeiska unionen. Det allra viktigaste är att för första gången kommer den årliga procentsatsen för avgifter att beräknas på samma sätt i hela EU. Detta är ett mycket stort framsteg: på så sätt kan konsumenter se den verkliga kostnaden med hjälp av en enda siffra."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Meglena Kuneva,"18,5,20,15,1,14,16,11,7,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph