Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-055"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.6.2-055"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, το ενδιαφέρον του παρόντος κειμένου είναι ότι θα εγκριθεί ταχέως προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες. Γνωρίζουμε ότι οι κανονισμοί εκσυγχρονισμού και απλούστευσης είναι υπό έγκριση, επομένως η παρούσα πρόταση θα έχανε πολύ από το ενδιαφέρον της εάν καθυστερούσαμε. Για την ανάγκη ενσωμάτωσης των πρόσφατων αποφάσεων του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στη νομοθεσία μας, θα ήθελα να πω ότι το θέμα αυτό είναι τεχνικό και πρέπει να συζητηθεί στα πλαίσια της συζήτησης επί του εφαρμοστέου κανονισμού. Η Επιτροπή έχει ήδη λάβει υπόψη, σε σημαντικό βαθμό, την πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου στην πρότασή της για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη που θα συζητηθεί σύντομα στο Κολλέγιο των Επιτρόπων. Η ευνοϊκή ψήφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το παρόν κείμενο, θα επιτρέψει στην Επιτροπή να επικεντρώσει στο εξής τις προσπάθειές της στον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση των κειμένων. Έχουμε ακόμη μεγάλο έργο μπροστά μας πριν αρχίσουν να εφαρμόζονται τα νέα κείμενα. Η προσπάθεια αυτή θα διευκολύνει μακροπρόθεσμα τα δικαιώματα των πολιτών που μετακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι θα καταστεί πιο συγκεκριμένος ο θεμελιώδης αυτός στόχος της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Επιτρέψτε μου να εκφράσω και πάλι τις ευχαριστίες μου στον εισηγητή για την εξαιρετική εργασία την οποίαν έκανε."@el10
lpv:translated text
"Pane předsedající, smyslem tohoto dokumentu je to, aby byl schválen rychle, s cílem posílit právní jistotu občanů. Víme, že probíhá schvalování předpisů o modernizaci a zjednodušení, a proto by se velká část smyslu tohoto návrhu ztratila, pokud bychom jeho přijetí odkládali. Pokud jde o potřebu začlenit nedávná rozhodnutí Soudního dvora evropských společenství do naší legislativy, rád bych řekl, že toto je technická záležitost a že musí být projednána v rámci diskuse o nařízení, které má být uplatněno. Komise již do značné míry přihlédla k nedávným precedenčním rozhodnutím tohoto soudu ve svém návrhu na přeshraniční zdravotní péči, který má být brzy projednán v kolegiu komisařů. Odhlasování tohoto dokumentu Evropským parlamentem umožní Komisi soustředit v budoucnu své úsilí na aktualizaci a zjednodušování těchto textů. Do doby, než začnou být tato nová znění uplatňována, máme před sebou stále mnoho práce. Toto úsilí z dlouhodobého hlediska usnadní výkon práv občanů cestujících v rámci Evropské unie, a tak tento základní cíl evropského sjednocování získá konkrétnější podobu. Dovolte mi ještě jednou vyjádřit poděkování zpravodaji za výbornou práci, kterou odvedl."@cs1
"Hr. formand! Det centrale i forbindelse med denne tekst er, at den vil blive vedtaget hurtigt af hensyn til borgernes retssikkerhed. Vi ved, at forordningerne til opdatering og forenkling er under vedtagelse, og derfor vil dette forslag miste en stor del af sin relevans, hvis vi bliver forsinket. Med hensyn til kravet om at integrere EF-Domstolens seneste domme i vores lovgivning vil jeg gerne sige, at dette er et teknisk spørgsmål, som skal drøftes i forbindelse med forhandlingen om gennemførelsesforordningen. Kommissionen har allerede taget betragteligt højde for Domstolens seneste retspraksis i sit forslag om grænseoverskridende sundhedspleje, som snart vil blive drøftet i kommissærkollegiet. Hvis Europa-Parlamentet vedtager denne tekst, vil det give Kommissionen mulighed for fremover at koncentrere sig om opdateringen og forenklingen af teksterne. Vi har stadig et stort arbejde foran os, inden vi kan begynde at anvende de nye lovtekster. Dette arbejde vil på lang sigt fremme borgernes bevægelighed inden for EU, og det grundlæggende mål om europæisk samling vil således tage mere konkret form Endnu en gang tak til ordføreren for hans fremragende indsats."@da2
". − Herr Präsident! Es geht bei diesem Dokument darum, dass es rasch gebilligt wird, damit die Rechtssicherheit der Bürger besser gewährleistet werden kann. Wir wissen, dass die Verordnungen über die Modernisierung und Vereinfachung bereits gebilligt wurden, so dass der vorliegende Vorschlag wenig Sinn hätte, wenn es zu Verzögerungen käme. Was die Einbeziehung der jüngsten Urteile des Europäischen Gerichtshofs in unsere Rechtsvorschriften angeht, so möchte ich feststellen, dass dies eine technische Angelegenheit ist, die im Rahmen der Diskussion über die durchzusetzende Verordnung diskutiert werden sollte. Die Kommission hat das jüngste Fallrecht des Gerichtshofs im Wesentlichen bereits in ihrem Vorschlag zur grenzübergreifenden Gesundheitsfürsorge berücksichtigt, der demnächst im Kollegium der Kommissare zur Diskussion ansteht. Die Befürwortung dieses Dokuments durch das Europäische Parlament würde die Kommission in die Lage versetzen, sich künftig auf die Aktualisierung und Vereinfachung der Texte zu konzentrieren. Es liegt noch sehr viel Arbeit vor uns, bevor die neuen Texte durchgesetzt werden können. Diese Maßnahme wird es den Bürgern langfristig erleichtern, ihre Rechte bei Zu- und Abwanderung in der Europäischen Union auszuüben, und damit wird dieses grundlegende Ziel der europäischen Einigung konkretere Gestalt annehmen. Gestatten Sie mir, dem Berichterstatter nochmals meinen Dank für seine ausgezeichnete Arbeit auszusprechen."@de9
"Mr President, the point about this document is that it will be approved quickly, with a view to strengthening legal certainty for citizens. We know that the regulations on modernisation and simplification are under approval, and therefore the present proposal would lose much of its point if we were to delay it. On the need to incorporate the recent decisions of the Court of the European Communities into our legislation, I would like to say that this is a technical matter and must be discussed within the framework of discussion of the Regulation to be enforced. The Commission has to a large extent already taken account of the Court’s recent case-law in its proposal for trans-border healthcare, which is to be discussed soon in the Collegium of Commissioners. A favourable vote by the European Parliament on this document will enable the Commission to concentrate its efforts in future on updating and simplifying the texts. We still have a lot of work ahead of us before the new texts begin to be enforced. This effort will in the long term facilitate exercise of the rights of citizens moving within the European Union, and so this fundamental aim of European unification will take on a more concrete form. Allow me once more to express my thanks to the rapporteur for the excellent work he has done."@en4
"Señor Presidente, lo importante sobre este documento es que se apruebe rápidamente, con vistas a fortalecer la seguridad jurídica de los ciudadanos. Sabemos que los reglamentos sobre modernización y simplificación están en proceso de aprobación y, por lo tanto, la presente propuesta perdería gran parte de su razón de ser si la retrasáramos. Sobre la necesidad de incorporar las últimas decisiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a nuestra legislación, quisiera decir que ésta es una cuestión técnica y que debe debatirse en el marco de debate del Reglamento que debe entrar en vigor. La Comisión ha tenido ya en cuenta, en gran medida, la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia en su propuesta para los servicios sanitarios transfronterizos, que va a someterse pronto a debate en el Colegio de Comisarios. El voto favorable del Parlamento Europeo sobre este documento permitirá a la Comisión concentrar sus esfuerzos futuros en la actualización y simplificación de los textos. Todavía nos queda un gran trabajo por delante antes de que los nuevos textos comiencen a entrar en vigor. A largo plazo, este esfuerzo facilitará el ejercicio de los derechos de los ciudadanos que se desplazan en el interior de la Unión Europea, por lo que este objetivo fundamental de la unificación europea adoptará una forma más concreta. Permítanme, una vez más, expresar mi agradecimiento al ponente por el excelente trabajo realizado."@es21
"Härra president, selle dokumendi mõte on see, et ta kiidetakse kiiresti heaks eesmärgiga tugevdada kodanike õiguskindlust. Me teame, et kaasajastamist ja lihtsustamist käsitlevad määrused on heakskiitmisel ja seega kaotaks praegune ettepanek suure osa oma mõttest, kui me sellega viivitame. Vajaduse kohta kaasata Euroopa Ühenduste Kohtu hiljutised otsused vaadeldavasse õigusakti sooviksin ma öelda, et see on tehniline aspekt, mida tuleks arutada jõustuvat määrust käsitlevate läbirääkimiste raames. Komisjon on oma piiriülest tervishoidu käsitlevas ettepanekus, mida volinike kolleegiumis peagi arutatakse, kohtu hiljutisi otsuseid juba suures ulatuses arvesse võtnud. Euroopa Parlamendi poolthääl dokumendile võimaldab komisjonil edaspidi koondada oma pingutused tekstide täiendamisele ja lihtsustamisele. Meil seisab endiselt ees suur töö, enne kui uued tekstid jõustuma hakkavad. See pingutus hõlbustab pikas perspektiivis Euroopa Liidu sees liikuvate kodanike õiguste kasutamist ja seega saab Euroopa ühendamise põhieesmärk selgema kuju. Lubage mul veelkord avaldada tänu raportöörile suurepärase töö eest."@et5
"Arvoisa puhemies, tämän asiakirjan ydin on se, että se hyväksytään nopeasti kansalaisten oikeusvarmuuden vahvistamiseksi. Tiedämme, että uudenaikaistamista ja yksinkertaistamista koskevat määräykset ovat hyväksyttävänä, ja näin ollen tämänhetkinen ehdotus menettäisi suuren osan merkityksestään, jos sitä viivytettäisiin. Mitä tulee tarpeeseen sisällyttää äskettäiset Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätökset lainsäädäntöömme, haluan sanoa, että tämä on tekninen asia, ja siitä on keskusteltava täytäntöönpantavasta asetuksesta käytävän keskustelun puitteissa. Komissio on jo suurelta osin ottanut huomioon tuomioistuimen äskettäisen oikeuskäytännön rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevassa ehdotuksessaan, josta keskustellaan pian komissaarien kollegiossa. Jos Euroopan parlamentti hyväksyy tämän asiakirjan, komissio voi tulevaisuudessa keskittyä päivittämään ja yksinkertaistamaan tekstejä. Meidän on tehtävä vielä paljon työtä ennen kuin uusia tekstejä ryhdytään panemaan täytäntöön. Pitkällä aikavälillä nämä ponnistukset helpottavat Euroopan unionissa liikkuvien kansalaisten oikeuksien käyttöä, joten tämä Euroopan yhdentymisen perustavoite saa konkreettisemman muodon. Sallikaa minun ilmaista vielä kerran kiitokseni esittelijälle hänen erinomaisesta työstään."@fi7
"Monsieur le Président, ce qui importe avec ce document, c’est qu’il soit adopté rapidement, en vue de renforcer la certitude juridique des citoyens. Nous savons que les règlements sur la modernisation et la simplification sont en cours d’adoption. C’est pourquoi la présente proposition perdra beaucoup de son intérêt si nous retardons son adoption. Concernant la nécessité d’incorporer les récentes décisions de la Cour des Communautés européennes dans notre législation, j’aimerais dire que c’est une question technique qui doit être discutée dans le cadre du débat sur l’application du règlement. La Commission a dans une large mesure tenu compte de la jurisprudence récente de la Cour dans sa proposition relative aux soins de santé transfrontaliers, qui sera discutée bientôt au sein du collège des commissaires. Un vote favorable du Parlement européen sur ce document permettra à la Commission de concentrer ses efforts, à l’avenir, sur l’actualisation et la simplification des textes. Nous avons beaucoup de travail devant nous avant que les textes commencent à être appliqués. Cet effort facilitera, à long terme, l’exercice des droits des citoyens qui circulent au sein de l’Union européenne. Cet objectif fondamental de l’unification européenne prendra ainsi une forme plus concrète. Permettez-moi une fois encore de remercier le rapporteur pour son excellent travail."@fr8
"Elnök úr! Ezzel a dokumentummal kapcsolatban az a lényeg, hogy a polgárok jogbiztonságának fokozása érdekében gyorsan jóváhagyjuk. Tudomásunk van arról, hogy a modernizációról és egyszerűsítésről szóló rendeletekkel kapcsolatos jóváhagyás folyamatban van, tehát ez a javaslat sokat veszítene a jelentőségéből, ha késleltetnénk a jóváhagyást. Azzal az igénnyel kapcsolatban, hogy az Európai Közösségek Bíróságának legújabb határozatait építsük be a jogszabályba, azt szeretném elmondani, hogy ez egy technikai jellegű kérdés, amelyet a hatályba léptetendő rendelettel kapcsolatos vita keretében kell megtárgyalni. A Bizottság már nagy mértékben figyelembe vette a Bíróság újabb joggyakorlatát a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó javaslatában, amelyről hamarosan vitát folytat a Biztosok Testülete. Ha az Európai Parlament megszavazza ezt a dokumentumot, akkor lehetővé válik a Bizottság számára, hogy jövőbeni erőfeszítéseit a szövegek frissítésére és egyszerűsítésére összpontosítsa. Még sok munka vár ránk, mielőtt az új szövegek hatályba léphetnek. Ez az erőfeszítés hosszú távon elő fogja segíteni az Európai Unión belül mozgó polgárok jogainak gyakorlását, így az európai egyesítés ezen alapvető célja konkrétabb formában jelenik meg. Engedjék meg, hogy még egyszer köszönetemet fejezzem ki az előadónak az általa végzett kiváló munkáért."@hu11
"Signor Presidente, il primo punto da evidenziare in merito a questo documento è che sia approvato rapidamente, allo scopo di rafforzare la certezza giuridica per i cittadini. Sappiamo che i regolamenti relativi al rinnovamento e alla semplificazione sono in corso di approvazione, e pertanto, se rinviassimo ancora, l’attuale proposta perderebbe gran parte della sua importanza. Per quanto riguarda l’esigenza di inserire le recenti decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee nella nostra legislazione, vorrei ribadire che si tratta di una questione tecnica e deve essere dibattuta nel quadro della discussione dell’applicazione del regolamento. La Commissione ha già ampiamente preso in considerazione la recente giurisprudenza della Corte nella sua proposta per l’assistenza sanitaria transfrontaliera, di cui si discuterà presto in seno al Collegio dei Commissari. Un voto a favore da parte del Parlamento europeo su questo documento consentirà alla Commissione di concentrare i propri sforzi futuri sull’aggiornamento e sulla semplificazione dei testi. Abbiamo ancora molto lavoro davanti a noi prima che i nuovi testi inizino a essere applicati. Questo impegno a lungo termine faciliterà l’esercizio dei diritti dei cittadini che si spostano nell’Unione europea e, in questo modo, tale obiettivo fondamentale dell’unificazione europea otterrà una forma più concreta. Permettetemi ancora di una volta di ringraziare il relatore per l’ottimo lavoro svolto."@it12
"Gerbiamas Pirmininke, reikalas tas, kad šis dokumentas turi būti greitai patvirtintas, jei norime padidinti teisinį aiškumą piliečiams. Kaip žinote, šiuo metu svarstomi modernizavimo ir supaprastinimo reglamentai, todėl šis pasiūlymas neteks prasmės, jei mes jo nepatvirtinsime tuoj pat. Dėl pastebėjimo, kad šiame teisės akte reikėtų atsižvelgti į naujausius Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimus, norėčiau pasakyti, kad tai yra techninis klausimas, kuris turi būti aptartas diskusijų dėl priiminėjamo reglamento metu. Komisija savo pasiūlyme dėl sveikatos priežiūros paslaugų kitoje šalyje, kuris netrukus bus svarstomas Komisijos narių kolegijoje, jau iš esmės atsižvelgė į naujausią Teisingumo Teismo praktiką. Jei Europos Parlamentas balsuos už šį dokumentą, Komisija ateityje galės visas pastangas sutelkti į teksto atnaujinimą ir supaprastinimą. Mes dar turime daug ką nuveikti iki tol, kol naujos redakcijos teisės aktai bus pradėti taikyti. Laikui bėgant šios pastangos padės Europos Sąjungoje judantiems piliečiams naudotis savo teisėmis ir taip šis pagrindinis Europos suvienijimo tikslas įgis konkretumo. Leiskite dar kartą padėkoti pranešėjui už puikų darbą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Jautājumā par šo dokumentu svarīgākais ir tas, ka tas jāpieņem ātri, lai nostiprinātu tiesisko noteiktību iedzīvotājiem. Mēs zinām, ka pašlaik apstiprināšanā ir regulas par modernizāciju un vienkāršošanu, un tādēļ šis priekšlikums zaudētu daudz no tā nozīmes, ja mēs to aizkavētu. Par nepieciešamību iekļaut mūsu tiesību aktos Eiropas Kopienu tiesas jaunākos spriedumus es vēlētos teikt, ka tas ir tehnisks jautājums, kas jāapspriež diskusijās par īstenojamo regulu. Priekšlikumā par pārrobežu veselības aprūpi, kuru drīz apspriedīs Komisāru kolēģijā, Komisija jau lielā mērā ir ņēmusi vērā Tiesas neseno praksi. Eiropas Parlamenta labvēlīgs balsojums par šo dokumentu Komisijai dos iespēju turpmāk cieši pievērsties modernizēšanai un vienkāršošanai. Līdz jauno tekstu īstenošanas sākumam mums priekšā vēl daudz darba. Ilgtermiņā šīs pūles atvieglos to iedzīvotāju tiesību īstenošanu, kuri pārvietojas Eiropas Savienībā, un tādējādi šis Eiropas vienotības fundamentālais mērķis iegūs noteiktāku apveidu. Atļaujiet man vēlreiz paust pateicību referentam par viņa veikto lielisko darbu."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, το ενδιαφέρον του παρόντος κειμένου είναι ότι θα εγκριθεί ταχέως προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες. Γνωρίζουμε ότι οι κανονισμοί εκσυγχρονισμού και απλούστευσης είναι υπό έγκριση, επομένως η παρούσα πρόταση θα έχανε πολύ από το ενδιαφέρον της εάν καθυστερούσαμε. Για την ανάγκη ενσωμάτωσης των πρόσφατων αποφάσεων του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στη νομοθεσία μας, θα ήθελα να πω ότι το θέμα αυτό είναι τεχνικό και πρέπει να συζητηθεί στα πλαίσια της συζήτησης επί του εφαρμοστέου κανονισμού. Η Επιτροπή έχει ήδη λάβει υπόψη, σε σημαντικό βαθμό, την πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου στην πρότασή της για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη που θα συζητηθεί σύντομα στο Κολλέγιο των Επιτρόπων. Η ευνοϊκή ψήφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το παρόν κείμενο, θα επιτρέψει στην Επιτροπή να επικεντρώσει στο εξής τις προσπάθειές της στον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση των κειμένων. Έχουμε ακόμη μεγάλο έργο μπροστά μας πριν αρχίσουν να εφαρμόζονται τα νέα κείμενα. Η προσπάθεια αυτή θα διευκολύνει μακροπρόθεσμα τα δικαιώματα των πολιτών που μετακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι θα καταστεί πιο συγκεκριμένος ο θεμελιώδης αυτός στόχος της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Επιτρέψτε μου να εκφράσω και πάλι τις ευχαριστίες μου στον εισηγητή για την εξαιρετική εργασία την οποίαν έκανε."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, het is belangrijk dit document snel goed te keuren teneinde de rechtszekerheid voor de burgers te versterken. Zoals u weet is het besluitvormingsproces over de verordeningen inzake modernisering en vereenvoudiging reeds op gang gekomen, zodat het onderhavige voorstel weinig zin heeft indien de goedkeuring wordt vertraagd. Wat betreft de noodzaak om de recente uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen op te nemen in onze wetgeving zou ik willen zeggen dat het hier om een technische kwestie gaat waarover in het kader van de onderhandelingen over de uit te voeren verordening dient te worden gediscussieerd. De Commissie heeft in haar voorstel inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg reeds uitvoerig rekening gehouden met de recente rechtspraak van het Hof. Dit voorstel zal binnenkort in het college van commissarissen worden behandeld. Indien het Europees Parlement voor dit document stemt zal de Commissie in het vervolg in staat zijn haar inspanningen te concentreren op het actualiseren en het vereenvoudigen van de teksten. We hebben nog veel werk voor de boeg voordat de nieuwe wetsvoorschriften uitgevoerd gaan worden. Door deze inspanningen zal het voor burgers die zich binnen de Europese Unie verplaatsen makkelijker worden gemaakt om hun rechten uit te oefenen, zodat dit fundamentele doel van de Europese eenwording concrete vorm zal aannemen. Staat u mij toe nogmaals dank uit te spreken aan het adres van de rapporteur voor het uitstekende werk dat hij heeft verricht."@nl3
"Panie przewodniczący! Kwestią ważną w przypadku tego dokumentu jest, aby został on przyjęty szybko, w celu wzmocnienia pewności prawa wobec obywateli. Wiemy, że regulacje dotyczące modernizacji i uproszczenia są w trakcie zatwierdzania, a zatem niniejszy wniosek straciłby w dużym stopniu swoje znaczenie, gdybyśmy przyjęli go z opóźnieniem. W sprawie potrzeby włączenia ostatnich decyzji Trybunału Wspólnot Europejskich do naszego prawodawstwa, chciałbym powiedzieć, że jest to kwestia techniczna i musi zostać przedyskutowana w ramach debaty nad wdrożeniem rozporządzenia. Komisja w dużym stopniu uwzględniła już ostatnie orzecznictwo Trybunału w swym projekcie dotyczącym transgranicznej opieki medycznej, który zostanie wkrótce przedyskutowany przez kolegium komisarzy. Poparcie przez Parlament Europejski niniejszego dokumentu umożliwi Komisji skoncentrowanie jej przyszłych wysiłków na uaktualnieniu i uproszczeniu tekstów. Wciąż wiele pracy jest przed nami, przed rozpoczęciem wdrażania nowych tekstów. Wysiłek ten w długim okresie ułatwi wykonywanie swych praw przez obywateli poruszających się w Unii Europejskiej, tak aby ten fundamentalny cel ujednolicenia europejskiego przybrał bardziej konkretną formę. Proszę pozwolić mi jeszcze raz wyrazić podziękowania sprawozdawcy za wspaniałą pracę, którą wykonał."@pl16
"Senhor Presidente, o que se passa com este documente é que vai ser aprovado rapidamente a fim de reforçar a segurança jurídica para os cidadãos. Como sabemos, os regulamentos relativos à modernização e simplificação estão para aprovação, e, consequentemente, a presente proposta perderia muita da sua pertinência se a atrasássemos. Relativamente à necessidade de incorporar as últimas decisões do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias na nossa legislação, gostaria de dizer que esta é uma matéria técnica que deve ser discutida no âmbito da discussão do regulamento de execução. A Comissão já tomou em conta, em grande medida, a recente jurisprudência do Tribunal na sua proposta relativa aos cuidados de saúde transfronteiras, a qual será discutida dentro em breve no Colégio dos Comissários. Um voto favorável do Parlamento Europeu sobre este documento permitirá à Comissão concentrar os seus esforços futuros na actualização e simplificação dos textos. Ainda teremos de trabalhar muito até que os novos textos comecem a ser aplicados. A longo prazo, este esforço irá facilitar o exercício dos direitos dos cidadãos que se deslocam no interior da União Europeia, e, deste modo, este objectivo fundamental da unificação europeia assumirá uma forma mais concreta. Permitam-me uma vez mais que apresente os meus agradecimentos ao relator pelo excelente trabalho que realizou."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, το ενδιαφέρον του παρόντος κειμένου είναι ότι θα εγκριθεί ταχέως προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες. Γνωρίζουμε ότι οι κανονισμοί εκσυγχρονισμού και απλούστευσης είναι υπό έγκριση, επομένως η παρούσα πρόταση θα έχανε πολύ από το ενδιαφέρον της εάν καθυστερούσαμε. Για την ανάγκη ενσωμάτωσης των πρόσφατων αποφάσεων του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στη νομοθεσία μας, θα ήθελα να πω ότι το θέμα αυτό είναι τεχνικό και πρέπει να συζητηθεί στα πλαίσια της συζήτησης επί του εφαρμοστέου κανονισμού. Η Επιτροπή έχει ήδη λάβει υπόψη, σε σημαντικό βαθμό, την πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου στην πρότασή της για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη που θα συζητηθεί σύντομα στο Κολλέγιο των Επιτρόπων. Η ευνοϊκή ψήφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το παρόν κείμενο, θα επιτρέψει στην Επιτροπή να επικεντρώσει στο εξής τις προσπάθειές της στον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση των κειμένων. Έχουμε ακόμη μεγάλο έργο μπροστά μας πριν αρχίσουν να εφαρμόζονται τα νέα κείμενα. Η προσπάθεια αυτή θα διευκολύνει μακροπρόθεσμα τα δικαιώματα των πολιτών που μετακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι θα καταστεί πιο συγκεκριμένος ο θεμελιώδης αυτός στόχος της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Επιτρέψτε μου να εκφράσω και πάλι τις ευχαριστίες μου στον εισηγητή για την εξαιρετική εργασία την οποίαν έκανε."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, zmysel tohto dokumentu je v tom, že bude schválený rýchlo s cieľom posilniť právnu istotu občanov. Vieme, že prebieha schvaľovanie predpisov o modernizácii a zjednodušení, a preto aktuálny návrh stratí výrazne svoj význam, ak ho budeme zadržiavať. Pokiaľ ide o potrebu zahrnúť nedávne rozhodnutia Súdu Európskych spoločenstiev do našich právnych predpisov, rád by som povedal, že ide o technickú záležitosť a je potrebné ju prerokovať v rámci diskusie o nariadení, ktoré sa má uplatniť. Komisia už vo veľkej miere zohľadnila nedávnu judikatúru súdu vo svojom návrhu na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, o ktorej sa bude čoskoro hovoriť v kolégiu komisárov. Priaznivé hlasovanie Európskeho parlamentu o tomto dokumente umožní Komisii sústrediť svoje úsilie v budúcnosti na aktualizáciu a zjednodušenie textov. Pred nami je ešte množstvo práce pred začatím uplatňovania nových textov. Táto snaha z dlhodobého hľadiska zjednoduší výkon práv občanov pohybujúcich sa v rámci Európskej únie a tento základný zámer európskeho zjednotenia tak naberie konkrétnejšiu podobu. Dovoľte mi ešte raz vyjadriť svoju vďaku spravodajcovi za jeho skvelú prácu."@sk19
"Gospod predsednik, bistvo tega dokumenta je njegovo hitro sprejetje, da se poveča pravna varnost državljanov. Kot vemo, so predpisi o posodobitvi in poenostavitvi v postopku sprejetja, zato bi sedanji predlog postal manj smiseln, če bi zavlačevali njegovo sprejetje. Glede potrebne vključitve zadnjih odločitev Sodišča Evropskih skupnosti v našo zakonodajo bi rekel, da je to tehnično vprašanje in ga je treba obravnavati pri razpravi o uredbi, ki jo je treba izvesti. Komisija je večino najnovejše sodne prakse Sodišča upoštevala že v svojem predlogu o čezmejnem zdravstvenem varstvu, o katerem bo kmalu razpravljal kolegij komisarjev. Na podlagi glasovanja Evropskega parlamenta za ta dokument bo lahko Komisija prihodnje prizadevanje usmerila v posodobitev in poenostavitev besedil. Pred nami je še veliko dela, preden se bodo lahko nova besedila začela izvajati. S takšnim prizadevanjem bomo lahko dolgoročno olajšali uveljavljanje pravic državljanov, ki se gibajo v Evropski uniji, in tako se bo temeljni cilj evropskega poenotenja dejansko uresničil. Dovolite mi, da se ponovno zahvalim poročevalcu za izjemno opravljeno delo."@sl20
". − Herr talman! Finessen med detta dokument är att det ska godkännas snabbt, i syfte att stärka rättsäkerheten för medborgarna. Vi känner till att bestämmelser om modernisering och förenkling ska godkännas, och därför skulle det föreliggande förslaget förlora mycket av sin mening om vi fördröjde det. När det gäller behovet att införliva de beslut som Europeiska gemenskapernas domstol nyligen fattade i vår lagstiftning, skulle jag vilja säga att det är en teknisk fråga som måste debatteras inom ramen för diskussionen om huruvida förordningen ska stärkas. Kommissionen har i stor utsträckning redan tagit hänsyn till domstolens senaste rättspraxis i sitt förslag om gränsöverskridande hälso- och sjukvård, som snart ska diskuteras i kommissionskollegiet. Ett positivt resultat i Europaparlamentets omröstning om detta dokument kommer att göra det möjligt för kommissionen att koncentrera sina framtida ansträngningar på att uppdatera och förenkla texterna. Det ligger fortfarande mycket arbete framför oss innan de nya texterna träder i kraft. Denna ansträngning kommer på lång sikt att underlätta för de medborgare som flyttar inom Europeiska unionen att utöva rättigheterna, och därför kommer detta grundläggande mål med europeisk enighet få en mer konkret form. Låt mig ännu en gång uttrycka mitt tack till föredraganden för det utmärkta arbete som han har gjort."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph