Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-050"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.6.2-050"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Vážený pane komisaři, není pochyb, že je potřeba schválit technické ty změny, které jsou navrženy v přílohách tohoto nařízení. Dáme tím do souladu nařízení s novější terminologií v některých zemích. Chci však znovu upozornit, že evropská legislativa nadále po několik let zůstává v rozporu s výroky Evropského soudního dvora, pokud jde o upřesnění pravidel pro nároky pacientů na proplácení nákladů na zdravotní péči v zahraničí. Rozpor se zejména týká nemocniční péče v souvislosti se všemi rozsudky – zdůrazňuji všemi – nejen s těmi, kde Rada našla již konsensus. Je skutečností, že pacienti sice dosáhnou na svá práva, pokud se obrátí na Evropský soudní dvůr, ale tento právní stav je nepřijatelný. Připomínám opět zde, že byla promarněna možnost upravit příslušným způsobem nároky pojištěnců při přípravě nového zjednodušeného nařízení Rady 883 v roce 2004. Byla promarněna i možnost upravit principy stanovené Evropským soudním dvorem ve směrnici o službách o dva roky později. A dnes se sešel další rok s rokem a my děláme jen technické, nikoli koncepční změny. Nové prováděcí nařízení to snad vyřeší, ale zdá se, že ne vše, protože se Rada neshodla ve všem. Situaci může navíc komplikovat to, že DG SANCO nyní předkládá návrh nové směrnice o mobilitě pacientů. Protože ji čeká kontroverzní jednání, mimo jiné i kvůli sporu o subsidiaritu, můžeme se také dočkat dalšího odkladu pro zakotvení práv občanů na úhradu nemocniční péče. Spor je o její výši a podmíněnost autorizace pojišťovnou v zemi původu. Z hlediska právní jistoty, dostupnosti a srozumitelnosti práva občanům považuji tuto situaci za velmi nežádoucí. Některé státy to řeší tak, že o nárocích daných rozsudky Evropským soudním dvorem své občany neinformují. Jsem přesvědčena, že je potřeba co nejrychleji tento problém řešit v novele prováděcího 883 z roku 2004 a nespoléhat se na to, že soulad s rozsudky zajistí bez dalšího odkladu chystaná kontroverzní nová směrnice o mobilitě z dílny DG SANCO."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Hr. formand, hr. kommissær! Der hersker ingen tvivl om, at det er nødvendigt at vedtage de tekniske ændringer, der er foreslået i bilagene til denne forordning. Dermed tilpasser vi forordningen til den nye terminologi i nogle lande. Jeg vil imidlertid endnu en gang påpege, at den europæiske lovgivning allerede i flere år har været i strid med EF-Domstolens domme om mere præcise specifikationer af regler om patienters krav på godtgørelse af udgifter til sundhedspleje i udlandet. Uoverensstemmelsen er mest markant, hvad angår hospitalsbehandling, og gælder alle domme. Jeg vil gerne understrege, at den vedrører dem alle sammen og ikke blot de sager, hvor Rådet allerede har opnået enighed. Det er rigtigt, at patienterne får medhold, hvis de henvender sig til EF-Domstolen, men denne retsstilling er ikke acceptabel. Jeg vil endnu en gang minde om den forspildte chance for med en passende fremgangsmåde at ændre forsikringstageres krav, da den nye, forenklede forordning (EF) nr. 883/2004 blev udarbejdet. En chance for tilpasning til de principper, som EF-Domstolen havde fastsat, i tjenesteydelsesdirektivet, som blev aktuelt to år senere, blev også forspildt. Nu er endnu et år begyndt, og vi foretager kun tekniske og ikke begrebsmæssige ændringer. Den nye gennemførelsesforordning løser muligvis dette problem, men det ser ikke ud til, at den vil løse alle problemer, for Rådet var ikke enigt i det hele. Desuden kan situationen blive vanskeliggjort af, at Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse nu forelægger et forslag til et nyt direktiv om patienters mobilitet. Det er grunden til, at Rådet kan forvente vanskelige forhandlinger. Et emne, der giver anledning til uenigheder, er spørgsmålet om støtte. Vi kan også forvente yderligere forsinkelser, hvad angår lovgivning om borgernes ret til godtgørelse af udgifter til hospitalsbehandling. Der er uenighed om godtgørelsens størrelse og betingelserne for, at et forsikringsselskab i ens hjemland kan godkende godtgørelsen. Efter min opfattelse er den situation meget uønsket set ud fra et synspunkt om retssikkerhed, tilgængelighed og borgernes forståelse af lovgivningen. Nogle lande løser problemet ved ikke at informere deres borgere om de krav, som EF-Domstolen har givet medhold i. Jeg er overbevist om, at det er nødvendigt at løse dette problem hurtigst muligt ved at ændre forordning (EF) nr. 883/2004. Vi bør ikke vente på det kontroversielle nye direktiv om mobilitet fra Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse, men hurtigst muligt sørge for, at dommene overholdes."@da2
"Sehr geehrter Herr Kommissar! Zweifellos müssen die in den Anhängen zu dieser Verordnung vorgeschlagenen technischen Änderungen gebilligt werden. Auf diese Weise harmonisieren wir die Verordnung mit der neuen Sprachregelung in einigen Ländern. Gleichwohl möchte ich nochmals herausstellen, dass die EU-Rechtsvorschriften schon seit Jahren der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu genaueren Vorschriften im Hinblick auf die Ansprüche von Patienten auf Erstattung von Kosten für die Gesundheitsversorgung im Ausland widersprechen. Der Widerspruch, der bei der Krankenhausbehandlung besonders zutage tritt, erstreckt sich auf alle Urteile. Betonen möchte ich, dass sich dies auf sämtliche Fälle bezieht und nicht nur auf jene, in denen sich der Rat bereits geeinigt hat. Zwar werden die Rechte der Patienten bestätigt, wenn sie den Europäischen Gerichtshof anrufen, aber diese Rechtslage ist inakzeptabel. Ich darf Sie erneut daran erinnern, dass im Zuge der neuen, vereinfachten Verordnung (EG) Nr. 883/2004 die Gelegenheit zur Änderung der Ansprüche von Versicherten mithilfe eines geeigneten Verfahrens versäumt wurde. Die Chance zur Änderung der Prinzipien, die der Europäische Gerichtshof in der zwei Jahre darauf folgenden Dienstleistungsrichtlinie entwickelt hatte, wurde ebenso wenig genutzt. Ein neues Jahr hat begonnen, und wir nehmen lediglich technische, aber keine konzeptionellen Änderungen vor. Möglicherweise wird die neue Durchführungsverordnung dieses Problem lösen, es hat jedoch nicht den Anschein, als werde sie sämtliche Probleme aus der Welt schaffen, da der Rat nicht in allem Einvernehmen erzielt hat. Überdies ist die Lage vielleicht insofern vertrackt, als die Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz nunmehr einen Vorschlag für eine neue Richtlinie über die Patientenmobilität vorlegt. Deshalb kann sich der Rat auf kontroverse Diskussionen gefasst machen. Ein Thema, das heftige Diskussionen auslöst, ist der Streit über Beihilfen. Wir können uns auch auf weitere Verzögerungen bei der Rechtsvorschrift über Ansprüche der Bürger auf Erstattung der Kosten von Krankenhausbehandlungen einstellen. Meinungsunterschiede herrschen hier über die Höhe der Erstattung sowie über die Bedingungen für die Genehmigung durch eine Versicherungsgesellschaft im Herkunftsland. Meiner Ansicht nach ist diese Lage unter dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit, der Zugänglichkeit und des Rechtsverständnisses der Bürger höchst unerfreulich. Einige Länder lösen das Problem, indem sie ihre Bürger über ihnen nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zustehenden Ansprüche nicht informieren. Meiner Überzeugung nach muss dieses Problem so bald als möglich durch Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 behoben werden. Wir sollten uns nicht auf die kontroverse neue Mobilitätsrichtlinie der Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz verlassen und unverzüglich die Übereinstimmung mit den Urteilen sicherstellen."@de9
". Κύριε Επίτροπε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι αναγκαίο να εγκρίνουμε τις τεχνικές αλλαγές που προτείνονται στα παραρτήματα του εν λόγω κανονισμού. Κάνοντάς το, θα εναρμονίσουμε τον κανονισμό με τη νέα ορολογία που ισχύει σε ορισμένες χώρες. Ωστόσο, θα ήθελα και πάλι να επισημάνω ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία έρχεται εδώ και χρόνια σε αντίθεση με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για πιο συγκεκριμένες ειδικές διατάξεις όσον αφορά τα αιτήματα των ασθενών για αποζημίωση του κόστους των υπηρεσιών υγείας που λαμβάνουν στο εξωτερικό. Η αντίθεση είναι εντονότερη όσον αφορά τη νοσοκομειακή περίθαλψη και εκτείνεται σε όλες τις αποφάσεις: θα ήθελα να τονίσω ότι σχετίζεται με όλες τις υποθέσεις και όχι μόνο με εκείνες όπου το Συμβούλιο έχει ήδη επιτύχει ομοφωνία. Είναι αλήθεια ότι οι ασθενείς βρίσκουν το δίκιο τους όταν στρέφονται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά το νομικό αυτό καθεστώς είναι απαράδεκτο. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και πάλι τη χαμένη ευκαιρία για κατάλληλη τροποποίηση των αιτημάτων των ασφαλισμένων, κατά την προετοιμασία του νέου, απλοποιημένου κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004. Μια ευκαιρία τροποποίησης των αρχών που ορίσθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην οδηγία για τις υπηρεσίες, η οποία παρουσιάσθηκε δύο χρόνια αργότερα, χάθηκε και εκείνη με τη σειρά της. Τώρα, ξεκίνησε ένα νέο έτος και εμείς προχωρούμε σε τεχνικές μόνο και όχι εννοιολογικές αλλαγές. Ο νέος εκτελεστικός κανονισμός ενδέχεται να επιλύσει αυτό το ζήτημα, αλλά δεν φαίνεται ότι θα επιλύσει όλα τα ζητήματα, διότι το Συμβούλιο δεν κατέληξε σε συμφωνία για όλα τα ζητήματα. Επιπλέον, η κατάσταση ενδέχεται να περιπλεχθεί, διότι η ΓΔ για την Υγεία και Προστασία του Καταναλωτή υποβάλλει τώρα πρόταση νέας οδηγίας σχετικά με την κινητικότητα των ασθενών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Συμβούλιο μπορεί να αναμένει επίμαχες διαπραγματεύσεις. Ένα ζήτημα που δημιουργεί αντιπαραθέσεις είναι η διαφωνία σχετικά με τις επιχορηγήσεις. Μπορούμε επίσης να αναμένουμε περαιτέρω καθυστερήσεις όσον αφορά τη νομική κατοχύρωση του δικαιώματος των πολιτών για επιστροφή των εξόδων νοσηλείας τους. Υπάρχουν διαφορές απόψεων σχετικά με το επίπεδο των επιστροφών και τις προϋποθέσεις έγκρισης των ασφαλιστικών εταιρειών στη χώρα προέλευσης των ατόμων. Κατά τη γνώμη μου, η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα ανεπιθύμητη από την άποψη της ασφάλειας δικαίου, της δυνατότητας πρόσβασης και της κατανόησης του νόμου από τους πολίτες. Ορισμένες χώρες επιλύουν το πρόβλημα με το να μην ενημερώνουν τους πολίτες τους σχετικά με τις αξιώσεις που τους αναγνωρίζουν οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Είμαι πεπεισμένη ότι είναι αναγκαία η επίλυση αυτού του προβλήματος όσο το δυνατόν συντομότερα με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004. Δεν θα πρέπει να βασιζόμαστε στην επίμαχη νέα οδηγία σχετικά με την κινητικότητα της ΓΔ για την Υγεία και Προστασία του Καταναλωτή, για να εξασφαλίσουμε, χωρίς άλλη καθυστέρηση, τη συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις."@el10
". Commissioner, there is no doubt that it is necessary to approve the technical changes that are proposed in the annexes to this regulation. By doing so we will harmonise the regulation with the new terminology in some countries. However, I would again like to point out that European legislation has already for several years contradicted the rulings of the European Court of Justice on more precise specifications of rules regarding the claims of patients to reimbursement for the cost of healthcare provided abroad. The contradiction is most marked with regard to hospital care and extends to all judgments: I would stress that it relates to all of them not just those cases where the Council has already achieved consensus. It is true that patients have their rights upheld if they turn to the European Court of Justice, but this legal status is not acceptable. I would like to remind you again of the wasted opportunity to amend by an appropriate method the claims of insured persons when preparing the new, simplified Regulation (EC) No 883/2004. An opportunity to amend the principles set out by the European Court of Justice in the Services Directive, which came up two years later, was also wasted. Now another year has begun and we are making only technical, not conceptual changes. The new implementing regulation may solve this issue, but it does not look that it will solve all matters, because the Council did not agree on all issues. In addition, the situation may be complicated because DG SANCO is now presenting a proposal for a new directive on patient mobility. That is why the Council can expect controversial negotiations. One topic that causes controversy is the dispute over subsidies. We can also expect further delays as regards the establishment in law of the citizens’ right to have hospital care reimbursed. There are differences of opinion over the level of reimbursement and conditions of authorisation by an insurance company in one’s country of origin. In my view, this situation is very undesirable from the point of view of legal certainty, accessibility and citizens’ understanding of the law. Some countries are solving the problem by not informing their citizens about the claims granted by the judgments of the European Court of Justice. I am convinced that it is necessary to solve this problem as quickly as possible by amend Regulation (EC) No 883/2004. We should not rely on the controversial new directive on mobility from DG SANCO to secure, without further delay, compliance with the judgments."@en4
". Comisario, no cabe duda de que es necesario aprobar los cambios técnicos que se proponen en los anexos a este Reglamento. Al hacerlo así, armonizaremos el Reglamento con la nueva terminología empleada en algunos países. Sin embargo, quisiera señalar de nuevo que la legislación europea ya ha contradicho, durante algunos años, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas respecto a especificaciones más precisas de normas concernientes a las demandas de los pacientes para el reembolso de los gastos de la asistencia sanitaria recibida en el extranjero. La contradicción es más acusada con respecto a la asistencia hospitalaria, y se extiende a todas las sentencias: haría hincapié en que esto se refiere a todas ellas, y no sólo a aquellos casos en los que el Consejo ya ha alcanzado un consenso. Es cierto que los pacientes mantienen la defensa de sus derechos cuando recurren al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, pero este estatuto jurídico no es aceptable. Quisiera recordarles de nuevo la oportunidad que se desperdició para modificar mediante un método adecuado las reclamaciones de los asegurados, en el momento de la preparación del nuevo Reglamento simplificado, el Reglamento (CE) nº 883/2004. Una oportunidad para modificar los principios establecidos por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la Directiva relativa a los servicios, que surgió dos años después, se desaprovechó igualmente. Ahora, otro año ha comenzado y estamos realizando cambios únicamente técnicos, no conceptuales. El nuevo reglamento de aplicación puede resolver este problema, pero no parece que vaya a resolver todas las cuestiones, puesto que el Consejo no mostró su conformidad con todas ellas. Además, la situación puede complicarse, porque la DG de Sanidad y Protección de los Consumidores está presentando ahora una propuesta para una nueva Directiva sobre movilidad de los pacientes, razón por la que el Consejo puede esperar unas negociaciones controvertidas. Otra cuestión objeto de controversia es la discusión sobre los subsidios, y podemos esperar también nuevas demoras en cuanto al establecimiento por ley del derecho de los ciudadanos al reembolso de la asistencia sanitaria hospitalaria; existen diferencias de opinión sobre el nivel de reembolso y las condiciones de autorización por la compañía aseguradora en el país de origen del paciente. En mi opinión, esta situación es ciertamente indeseable desde el punto de vista de la seguridad jurídica, la accesibilidad y la comprensión que los ciudadanos tienen de la ley. Algunos países están zanjando el problema manteniendo a sus ciudadanos desinformados sobre las demandas admitidas por las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Estoy convencida de que es necesario resolver este problema lo antes posible por medio del Reglamento (CE) nº 883/2004 modificado. No deberíamos confiar en la controvertida nueva Directiva sobre movilidad de la DG de Sanidad y Protección de los Consumidores para asegurar, sin más dilación, la observancia de las sentencias."@es21,21
". Volinik, ei ole kahtlust, et tehnilised muudatused, mis määruse lisades välja pakutakse, on vaja heaks kiita. Seda tehes ühtlustame me määrust osa riikide uue terminoloogiaga. Siiski tahaksin ma jällegi rõhutada, et Euroopa õigusaktid on juba mitmeid aastaid olnud vastuolus Euroopa Kohtu otsustega välismaal kasutatud tervishoiuteenuste hüvitamiseks esitatud patsientide taotlusi käsitlevate eeskirjade täpsema määratlemise kohta. Vastuolu on silmatorkavaim haiglaravi koha pealt ja kehtib kõigi otsuste kohta: ma rõhutaksin, et see on seotud kõigi otsustega, mitte ainult nende juhtumitega, mille puhul nõukogu on juba üksmeelele jõudnud. On tõsi, et patsientide õigusi kaitstakse, kui nad Euroopa Kohtusse pööruvad, kuid sellline õiguslik olukord on vastuvõetamatu. Tahaksin teile taaskord meelde tuletada raisatud võimalust muuta kohase vahendi kaudu kindlustatud isikute nõudeid, kui valmistati ette uut lihtsustatud määrust (EÜ) nr 883/2004. Võimalust muuta Euroopa Kohtu poolt kehtestatud põhimõtteid teenuste direktiiviga, mis kerkis esile kaks aastat hiljem, ei kasutatud samuti. Nüüd on alanud uus aasta ja meie teeme ainult tehnilisi mitte sisulisi muudatusi. Uus rakendusmäärus võib selle küsimuse lahendada, kuid ei paista sedamoodi, et ta lahendaks kõik küsimused, sest nõukogu ei jõudnud kõigis asjades kokkuleppele. Lisaks võib olukord olla komplitseeritud, sest DG SANCO esitab nüüd patsientide liikumist käsitleva direktiivi ettepaneku. Sellel põhjusel võib nõukogu oodata vastuolulisi läbirääkimisi. Üks vastuolu tekitav teema on toetusi käsitlev vaidlus. Samuti võime oodata edasisi viivitusi seoses patsientide õigusega saada tagasi haiglaravile tehtud kulutused, seadustamisega. Arvamused lähevad lahku hüvitiste määra ja kindlustusfirma poolse kinnitamise tingimuste üle isiku päritolumaal. Minu arvates on see olukord õiguskindluse, juurdepääsu ja kodanike seadusest arusaamise seisukohalt väga ebasoovitav. Mõned riigid lahendavad probleemi oma kodanikke Euroopa Kohtu otsustega tagatud nõuetest mitte teavitades. ma olen veendunud, et see probleem tuleb lahendada nii ruttu kui võimalik määrust (EÜ) nr 883/2004 muutes. Me ei tohi lootma jääda DG SANCO uuele vastuolulisele liikumist käsitlevale direktiivile, mis oleks ilma edasiste viivitusteta kohtuotsustega kooskõlas."@et5
". Arvoisa komissaari, ei ole epäilystäkään, etteikö olisi tarpeen hyväksyä teknisiä muutoksia, joita tämän asetuksen liitteissä ehdotetaan. Tällä tavoin saatamme asetuksen sopusointuun joidenkin maiden uuden terminologian kanssa. Haluaisin kuitenkin jälleen huomauttaa, että eurooppalainen lainsäädäntö ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätökset sääntöjen tarkemmasta määrittelystä koskien potilaiden vaatimuksia saada korvausta ulkomailla tarjotusta terveydenhoidosta aiheutuneista kustannuksista ovat olleet ristiriitaisia jo useiden vuosien ajan. Sairaalahoitoa koskeva ristiriita on suurin, ja se laajenee koskemaan kaikkia päätöksiä. Haluan korostaa, että se liittyy niihin kaikkiin eikä vain tapauksiin, joista neuvosto on jo päässyt yhteisymmärrykseen. On totta, että potilaiden oikeuksia kunnioitetaan, jos he kääntyvät Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen puoleen, mutta tätä oikeudellista asemaa ei voida hyväksyä. Haluan muistuttaa teitä jälleen menetetystä tilaisuudesta tarkistaa asianmukaisin keinoin vakuutettujen henkilöiden vaatimukset uutta, yksinkertaistettua asetusta (EY) N:o 883/2004 valmisteltaessa. Menetimme myös tilaisuuden tarkistaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen kaksi vuotta myöhemmin esiin tulleessa palveludirektiivissä esittämiä periaatteita. Nyt uusi vuosi on alkanut, ja teemme vain teknisiä emmekä käsitteellisiä muutoksia. Uusi täytäntöönpanoa koskeva asetus saattaa ratkaista tämän kysymyksen, mutta ei näytä siltä, että se ratkaisee kaikki asiat, sillä neuvosto ei ollut kaikista kysymyksistä yhtä mieltä. Lisäksi tilanne saattaa olla monimutkainen, sillä terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto esittää nyt ehdotuksen uudeksi potilaiden liikkuvuutta koskevaksi direktiiviksi. Tästä syystä neuvostolla on syytä odottaa vaikeita neuvotteluita. Eräs väittelyitä aiheuttavista aiheista on tukia koskeva kiista. Voimme myös odottaa, että kansalaisten oikeus saada korvauksia sairaalahoitokustannuksista vahvistetaan lailla odotettua myöhemmin. Korvaustasosta ja kansalaisen kotimaassa toimivan vakuutusyhtiön myöntämän luvan ehdoista on erilaisia mielipiteitä. Minun nähdäkseni tämä tilanne on oikeudellisen varmuuden, tavoitettavuuden ja lain ymmärtämisen kannalta erittäin epämieluinen. Joissakin maissa ongelma ratkaistaan niin, että kansalaisille ei ilmoiteta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätöksillä hyväksytyistä vaatimuksista. Olen vakuuttunut, että tämä ongelma on ratkaistava mahdollisimman pian tarkistamalla asetusta (EY) N:o 883/2004. Meidän ei pitäisi turvautua terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston kiistanalaiseen uuteen liikkuvuutta koskevaan direktiiviin päätösten ja lainsäädännön yhdenmukaisuuden pikaiseksi varmistamiseksi."@fi7
". Monsieur le Commissaire, il ne fait aucun doute qu’il est nécessaire d’approuver les modifications techniques proposées dans les annexes de ce règlement. Ce faisant, nous harmoniserons le règlement avec la nouvelle terminologie utilisée dans certains pays. Toutefois, j’aimerais à nouveau souligner que la législation européenne est depuis plusieurs années déjà en contradiction avec les arrêts de la Cour de justice européenne, qui exige des spécifications plus précises des règles relatives aux demandes de remboursement des patients pour les coûts des soins de santé fournis à l’étranger. La contradiction est la plus vive eu égard aux soins hospitaliers et s’étend à toutes les décisions: j’aimerais souligner qu’elle porte sur toutes les affaires et pas uniquement sur celles pour lesquelles le Conseil est déjà arrivé à un consensus. Il est vrai que les patients se voient respecter leurs droits s’ils s’adressent à la Cour de justice européenne, mais ce statut juridique n’est pas acceptable. J’aimerais vous rappeler une nouvelle fois l’opportunité manquée de modifier de manière appropriée les demandes des personnes assurées lors de la préparation du nouveau règlement (CE) n° 883/2004 simplifié. Une autre opportunité de modifier les principes établis par la Cour de justice européenne dans la directive «Services» qui s’est présentée deux ans plus tard a également été gâchée. Une autre année a commencé et nous n’apportons que des modifications techniques, et non conceptuelles. Le nouveau règlement d’exécution pourrait résoudre cette question, mais il ne semble pas qu’il résoudra tout, car le Conseil n’est pas d’accord avec tous les éléments. De plus, la situation pourrait se compliquer car la DG SANCO présente maintenant une proposition de nouvelle directive sur la mobilité des patients. C’est pourquoi le Conseil peut s’attendre à des négociations controversées. Un sujet qui suscite la controverse est le différend concernant les subventions. Nous pouvons également nous attendre à d’autres retards concernant l’établissement dans la loi du droit des citoyens à se faire rembourser leurs frais d’hôpital. Il existe des divergences de vues sur le niveau de remboursement et les conditions d’autorisation par une compagnie d’assurance dans le pays d’origine. Pour ma part, j’estime que cette situation est très indésirable du point de vue de la certitude juridique, de l’accessibilité et de la compréhension de la loi par les citoyens. Certains pays résolvent ce problème en n’informant pas leurs citoyens des indemnités accordées par les arrêts de la Cour de justice européenne. Je suis convaincu qu’il est nécessaire de résoudre ce problème le plus rapidement possible en modifiant le règlement (CE) n° 883/2004. Nous ne devons pas compter sur le fait que la nouvelle directive controversée sur la mobilité de la DG SANCO assurera, sans retard supplémentaire, le respect des décisions."@fr8
". Biztos úr, a rendelet mellékleteiben javasolt technikai jellegű változtatásokat kétségtelenül jóvá kell hagyni. Ezáltal összhangot teremtünk a rendelet és az egyes országokban kialakított új terminológia között. Ismételten szeretnék azonban rámutatni arra, hogy az európai jogszabály már több éve ellentmondásban áll az Európai Bíróság határozataival, amelyek a betegeknek a külföldön biztosított egészségügyi ellátás költségei megtérítése iránti igényével kapcsolatos szabályok pontosabb meghatározására vonatkoznak. Az ellentmondás a kórházi ellátás vonatkozásában a legfeltűnőbb, és minden ítéletre kiterjed: hangsúlyozni szeretném, hogy mindegyikre, nem csupán azon ügyekre, ahol a Tanács már konszenzusra. Az igaz, hogy a betegek jogainak védelme biztosított, ha az Európai Bírósághoz fordulnak, de ez a jogi helyzet elfogadhatatlan. Újfent emlékeztetni szeretném Önöket arra az elvesztegetett lehetőségre, hogy az új, egyszerűsített 883/2004/EK rendelet elkészítésekor nem módosítottuk egy megfelelő módszer segítségével a biztosított személyek kárigényeit. Azt a lehetőséget is elszalasztottuk, hogy az Európai Bíróság által a két évvel később megjelent, szolgáltatásokról szóló irányelvben meghatározott alapelveket módosítsuk. Most elkezdődött egy újabb év, és lényegi változtatások helyett még mindig csak technikai módosításokat végzünk. Lehet, hogy az új végrehajtási rendelet megoldja ezt a problémát, de úgy tűnik, hogy nem old meg minden ügyet, mivel a Tanács nem ért egyet minden kérdésben. Ráadásul a helyzet még bonyolultabbá válhat, mivel az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság a betegek mobilitásáról szóló új irányelvre irányuló javaslatot terjeszt elő. Ezért a Tanács vitákkal teli tárgyalásokra számíthat. Az egyik vitát kiváltó téma a támogatások kérdése. Ezenkívül további késedelemek várhatók a kórházi ellátás költségeinek visszatérítéséhez való jog jogszabályi megerősítése tekintetében. Eltérőek a vélemények a visszatérítés mértéke és az érintett származási országában található biztosítótársaság engedélyének feltételei tekintetében. Véleményem szerint a jogbiztonság, a hozzáférhetőség és a polgárok jogi tájékozottsága szempontjából ez egyáltalán nem kívánatos helyzet. Egyes országok úgy „oldják meg” ezt a problémát, hogy nem tájékoztatják állampolgáraikat az Európai Bíróság ítéleteiben biztosított jogokról. Meggyőződésem, hogy ezt a problémát minél gyorsabban meg kell oldani a 883/2004/EK rendelet módosítása révén. Nem számíthatunk arra, hogy az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság által előterjesztett, a mobilitásról szóló új, vitás irányelv további késedelem nélkül biztosítja az ítéletekkel való összhangot."@hu11
". Signor Commissario, non c’è dubbio che sia necessario approvare le modifiche tecniche proposte negli allegati a questo regolamento. Così facendo, armonizzeremo il regolamento con la nuova terminologia di alcuni paesi. Tuttavia, desidero ancora una volta sottolineare che la normativa europea contraddice già da molti anni le sentenze della Corte europea di giustizia su specificazioni di norme più precise concernenti le richieste di rimborso di pazienti per i costi dell’assistenza fornita all’estero. La contraddizione è più evidente per quanto riguarda l’assistenza ospedaliera e si estende a tutte le pronunce: vorrei sottolineare che si riferisce a tutti i procedimenti, non solo ai casi per cui il Consiglio ha già raggiunto il consenso. È vero che se si rivolgono alla Corte europea di giustizia, i pazienti vedono accolti i loro diritti , ma questa situazione giuridica non è accettabile. Vorrei nuovamente ricordare l’opportunità sprecata di modificare, secondo un metodo appropriato, le richieste di persone assicurate quando si stava preparando il nuovo regolamento semplificato (CE) n. 883/2004. È inoltre andata persa una possibilità di emendare i principi stabiliti dalla Corte europea di giustizia nella direttiva sui servizi, elaborata due anni dopo. Ora è iniziato un nuovo anno e stiamo apportando soltanto cambiamenti tecnici, non concettuali. Il nuovo regolamento di esecuzione potrebbe risolvere la questione, ma non tutti i problemi, poiché il Consiglio non è riuscito a trovare un accordo per tutti i punti. Inoltre, la situazione potrebbe complicarsi dato che la DG SANCO al momento sta presentando una proposta per una nuova direttiva sulla mobilità dei pazienti. Questo è il motivo per cui il Consiglio può attendersi negoziati controversi. Un tema al centro di controversie è la discussione sulle sovvenzioni. Ci possiamo aspettare anche ulteriori ritardi per quanto riguarda la messa in legge del diritto dei cittadini di ottenere un rimborso per l’assistenza ospedaliera. Esistono divergenze d’opinione in merito al livello di rimborso e alle condizioni di autorizzazione da parte di una società assicuratrice nel paese di origine. Secondo me, questa situazione è intollerabile dal punto di vista della certezza legale, dell’accessibilità e della comprensione della legge da parte dei cittadini. Alcuni paesi ovviano al problema non informando i loro cittadini delle denunce accolte dalle decisioni della Corte europea di giustizia. Sono convinta che occorra risolvere questo problema il più rapidamente possibile modificando il regolamento (CE) n. 883/2004. Non dovremmo affidarci alla nuova direttiva controversa sulla mobilità elaborata dalla DG SANCO per garantire, senza ulteriori proroghe, conformità con le sentenze."@it12
". Komisijos nary, be abejonės, siūlomus techninius reglamento priedų pakeitimus patvirtinti būtina. Taip mes priderintume reglamentą prie kai kuriose šalyse įvestos naujos terminijos. Tačiau dar kartą norėčiau pabrėžti, kad šis Europos teisės aktas jau kelerius metus prieštarauja Europos Teisingumo Teismo nutartims dėl tikslesnio taisyklių dėl pacientų reikalavimų kompensuoti užsienyje patirtas sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas išdėstymo. Šie prieštaravimai ryškiausi, kai teikiamos stacionarinio gydymo paslaugos; kad jų esama, patvirtina visi teismo sprendimai. Norėčiau pabrėžti, kad tai pasakytina ne tik apie atvejus, dėl kurių Taryba jau yra pasiekusi sutarimą. Tikra tiesa, kad pacientai laimi, jei tik kreipiasi į Europos Teisingumo Teismą, tačiau tokia teisinė padėtis nepriimtina. Norėčiau dar kartą priminti, kad rengiant naują, paprastesnę Reglamento (EB) Nr. 883/2004 redakciją nebuvo pasinaudota galimybe tinkamai pakoreguoti apdraustųjų reikalavimų reguliavimo tvarką. Nebuvo pasinaudota ir galimybe pagal Europos Teisingumo Teismo išdėstytus principus pakoreguoti po kelerių metų pasirodžiusią Paslaugų direktyvą. Metai bėga, o mes vis svarstome techninius, o ne koncepcinius pakeitimus. Naujasis įgyvendinimo reglamentas galėtų išspręsti šį klausimą, tačiau atrodo, kad jis išspręs ne visas problemas, nes Taryba sutarė ne visais klausimais. Be to, padėtis gali būti kebli, nes Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinis direktoratas teikia pasiūlymą dėl naujos direktyvos dėl pacientų judumo. Štai kodėl Taryba gali tikėtis sunkių derybų. Vienas iš klausimų, dėl kurių gali kilti nesutarimų, yra subsidijos. Piliečių teisių į stacionarinio gydymo paslaugų išlaidų kompensavimą įtvirtinimas įstatymu taip pat gali užsitęsti. Nesutariama dėl kompensacijos dydžio ir sąlygų, kuriomis kilmės šalies draudimo bendrovė sutiks išlaidas atlyginti. Mano nuomone, tokia padėtis nepriimtina teisinio aiškumo, prieinamumo ir piliečių išprusimo teisės klausimais požiūriu. Kai kurios šalys šią problemą sprendžia neteikdamos informacijos gyventojams apie pacientų reikalavimus patvirtinančius Europos Teisingumo Teismo sprendimus. Esu įsitikinusi, kad šią problemą būtina kuo greičiau spręsti iš dalies keičiant Reglamentą (EB) Nr. 883/2004. Turime nedelsdami ir nelaukdami, kol Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinis direktoratas pateiks naują, prieštaringą direktyvą dėl judumo, užtikrinti atitiktį Teismo sprendimams."@lt14
". – (CS) Komisār! Nav šaubu, ka ir jāpieņem regulas pielikumos ierosinātie tehniskie grozījumi. Šādā veidā mēs saskaņosim regulu ar ‘dažu dalībvalstu jauno terminoloģiju. Taču es vēlētos vēlreiz norādīt, ka Eiropas tiesību akti jau vairākus gadus ir bijuši pretrunā Eiropas Kopienu Tiesas spriedumiem, kas prasa precīzākus noteikumus par pacientu prasībām atlīdzināt izdevumus par ārzemēs saņemtu veselības aprūpi. Šī pretruna visskaidrāk iezīmējas attiecībā uz aprūpi slimnīcā un attiecas uz visiem spriedumiem. Es vēlētos uzsvērt, ka tā attiecas uz visām lietām nevis tikai tām, kurās Padome jau panākusi vienprātību. Ir tiesa, ka pacienti aizstāv savas tiesības, ja viņi vēršas Eiropas Kopienu Tiesā, taču šis tiesiskais stāvoklis ir nepieņemams. Es vēlētos jum vēlreiz atgādināt par garām palaisto izdevību ar piemērotas metodes palīdzību grozīt apdrošināto personu sūdzības, sagatavojot jauno, vienkāršoto Regulu (EK) Nr. 883/2004. Garām palaista arī pēc diviem gadiem radusies izdevība grozīt Eiropas Kopienu Tiesas noteiktos principus Pakalpojumu direktīvā. Tagad ir sācies vēl viens gads, un mēs veicam tikai tehniskus, nevis konceptuālus grozījumus. Jaunā īstenošanas regula var atrisināt šo problēmu, tomēr nešķiet, ka tā šīs lietas atrisinās, jo Padome nepiekrita visos jautājumos. Turklāt situācija var sarežģīties, jo SANCO ģenerāldirektorāts patlaban iepazīstina ar priekšlikumu jaunai direktīvai par pacientu mobilitāti. Atšķiras viedokļi par atlīdzības līmeni un apdrošināšanas sabiedrības apstiprināšanas noteikumiem cilvēka izcelsmes valstī. Manuprāt, šāda situācija ir ļoti nevēlama no tiesiskās noteiktības, pieejamības un iedzīvotāju izpratnes viedokļa. Dažas valstis risina šo problēmu, neinformējot iedzīvotājus par Eiropas Kopienu Tiesas spriedumu apmierinātajām prasībām. Esmu pārliecināts, ka šī problēma jāatrisina iespējami ātrāk, grozot Regulu (EK) Nr. 883/2004. Mums nevajadzētu paļauties uz SANCO ģenerāldirektorāta pretrunīgo jauno direktīvu par mobilitāti, lai bez kavēšanās nodrošinātu atbilstību spriedumiem."@lv13
"Vážený pane komisaři, není pochyb, že je potřeba schválit technické ty změny, které jsou navrženy v přílohách tohoto nařízení. Dáme tím do souladu nařízení s novější terminologií v některých zemích. Chci však znovu upozornit, že evropská legislativa nadále po několik let zůstává v rozporu s výroky Evropského soudního dvora, pokud jde o upřesnění pravidel pro nároky pacientů na proplácení nákladů na zdravotní péči v zahraničí. Rozpor se zejména týká nemocniční péče v souvislosti se všemi rozsudky – zdůrazňuji všemi – nejen s těmi, kde Rada našla již konsensus. Je skutečností, že pacienti sice dosáhnou na svá práva, pokud se obrátí na Evropský soudní dvůr, ale tento právní stav je nepřijatelný. Připomínám opět zde, že byla promarněna možnost upravit příslušným způsobem nároky pojištěnců při přípravě nového zjednodušeného nařízení Rady 883 v roce 2004. Byla promarněna i možnost upravit principy stanovené Evropským soudním dvorem ve směrnici o službách o dva roky později. A dnes se sešel další rok s rokem a my děláme jen technické, nikoli koncepční změny. Nové prováděcí nařízení to snad vyřeší, ale zdá se, že ne vše, protože se Rada neshodla ve všem. Situaci může navíc komplikovat to, že DG SANCO nyní předkládá návrh nové směrnice o mobilitě pacientů. Protože ji čeká kontroverzní jednání, mimo jiné i kvůli sporu o subsidiaritu, můžeme se také dočkat dalšího odkladu pro zakotvení práv občanů na úhradu nemocniční péče. Spor je o její výši a podmíněnost autorizace pojišťovnou v zemi původu. Z hlediska právní jistoty, dostupnosti a srozumitelnosti práva občanům považuji tuto situaci za velmi nežádoucí. Některé státy to řeší tak, že o nárocích daných rozsudky Evropským soudním dvorem své občany neinformují. Jsem přesvědčena, že je potřeba co nejrychleji tento problém řešit v novele prováděcího 883 z roku 2004 a nespoléhat se na to, že soulad s rozsudky zajistí bez dalšího odkladu chystaná kontroverzní nová směrnice o mobilitě z dílny DG SANCO."@mt15
". Mijnheer de commissaris, het staat buiten kijf dat het nodig is om de voorgestelde technische wijzigingen in de bijlagen bij deze verordening goed te keuren. Daarmee brengen we de verordening op één lijn met de nieuwe terminologie die in sommige lidstaten wordt gebruikt. Ik zou er evenwel nogmaals op willen wijzen dat bepaalde Europese wetgeving reeds sinds enkele jaren in strijd is met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie inzake nauwkeurigere specificaties van regels met betrekking tot verzoeken van patiënten om vergoeding van de kosten voor in het buitenland genoten gezondheidszorg. De afwijkingen van de rechtspraak zijn het duidelijkst wanneer het gaat om ziekenhuiszorg en betreffen alle uitspraken van het Hof: ik zou willen benadrukken dat zij op alle uitspraken betrekking hebben, en niet slechts op de gevallen waarover de Raad reeds een consensus heeft bereikt. Weliswaar worden patiënten in het gelijk gesteld wanneer zij zich tot het Europees Hof van Justitie wenden, maar dit is een onhoudbare juridische situatie. Ik wil u nog eens herinneren aan de gemiste kans om de vergoedingsregeling voor verzekerden via een gepaste methode te wijzigen bij de opstelling van de nieuwe, vereenvoudigde Verordening (EG) nr. 883/2004. Twee jaar later werd ook de kans gemist om de door het Europees Hof van Justitie uitgestippelde beginselen op te nemen in de dienstenrichtlijn. Nu is er weer een nieuw jaar aangebroken, waarin slechts technische, en geen conceptuele wijzigingen worden uitgevoerd. De nieuwe uitvoeringsverordening zou uitkomst kunnen bieden, maar het ziet er niet naar uit dat zij alle problemen zal oplossen, aangezien de Raad het niet over alle kwesties eens is geworden. Bovendien wordt de situatie wellicht nog ingewikkelder nu DG SANCO met een voorstel komt voor een nieuwe richtlijn over patiëntenmobiliteit. De Raad kan zich daarom alvast voorbereiden op controversiële discussies. Eén controversieel onderwerp is de discussie over subsidies. Tevens valt te verwachten dat de wettelijke verankering van het recht van de burgers op vergoeding van ziekenhuiszorg verder zal worden vertraagd. Er bestaan meningsverschillen over het niveau van dergelijke vergoedingen en over de voorwaarden voor de toestemming daarvoor door een ziektekostenverzekeraar in eigen land. Mijns inziens is dit uit het oogpunt van de zekerheid en toegankelijkheid van het recht en de begrijpelijkheid van het recht voor de burger een zeer onwenselijke situatie. Sommige landen lossen het probleem op door de burgers niet voor te lichten over de eisen die het Hof van Justitie heeft toegewezen. Ik ben ervan overtuigd dat dit probleem zo spoedig mogelijk moet worden opgelost door een wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004. We kunnen er niet op vertrouwen dat de controversiële nieuwe richtlijn van DG SANCO over patiëntenmobiliteit onverwijld voor overeenstemming met de rechtspraak van het Hof zorgt."@nl3
". Komisarzu, bez wątpienia konieczne jest przyjęcie zmian technicznych, które zostały zaproponowane w załącznikach do tego rozporządzenia. Dzięki temu zharmonizujemy rozporządzenie z nową terminologią stosowaną w niektórych państwach członkowskich. Jednakże chciałabym ponownie podkreślić, że prawodawstwo europejskie już przez wiele lat było sprzeczne z orzeczeniami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w odniesieniu do bardziej szczegółowego określenia zasad dotyczących skarg pacjentów o zwrot kosztów opieki medycznej świadczonej za granicą. Sprzeczność jest najwyraźniejsza w przypadku opieki szpitalnej i rozciąga się na wszystkie orzeczenia: podkreślę, że odnosi się to do wszystkich z nich, a nie tylko tych przypadków, w których Rada już osiągnęła porozumienie. Prawdą jest, że pacjenci mogą zrealizować swe prawa, jeśli zwrócą się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, ale taki stan prawny jest nie do zaakceptowania. Chciałabym przypomnieć państwu ponownie o zmarnowanej możliwości zmienienia za pomocą odpowiedniej metody skarg osób ubezpieczonych podczas przygotowywania nowego, uproszczonego rozporządzenia (WE) nr 883/2004. Możliwość dokonania poprawek w dyrektywie usługowej, zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, która pojawiła się dwa lata później, także została zmarnowana. Rozpoczął się kolejny rok i dokonujemy tylko technicznych, a nie merytorycznych zmian. Nowe rozporządzenie wdrażające może rozwiązać tę kwestię, ale nie wydaje się, aby mogło rozwiązać wszystkie kwestie, ponieważ Rada nie osiągnęła porozumienia w zakresie wszystkich sprawi. Ponadto, sytuacja może się skomplikować, ponieważ DG SANCO obecnie przedstawia projekt nowej dyrektywy w sprawie mobilności pacjentów. Dlatego też Komisja może oczekiwać kontrowersyjnych negocjacji. Jednym z kontrowersyjnych tematów jest dyskusja nad dotacjami. Możemy także oczekiwać dalszych opóźnień w odniesieniu do ustanowienia prawa obywateli do zwrotu kosztów leczenia szpitalnego. Istnieją rozbieżne opnie na temat wysokości zwrotu i warunków autoryzacji przez towarzystwo ubezpieczeniowe w państwie pochodzenia danej osoby. Moim zdaniem sytuacja taka jest bardzo niepożądana z punktu widzenia pewności prawa, dostępności i rozumienia prawa przez obywateli. Niektóre kraje rozwiązują problem poprzez informowanie swych obywateli o możliwości składania skarg, gwarantowanej przez orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jestem przekonana, że konieczne jest rozwiązanie tego problemu tak szybko jak to możliwe, poprzez wniesienie poprawek do rozporządzenia (WE) nr 883/2004. Nie powinniśmy polegać na kontrowersyjnej nowej dyrektywie w sprawie mobilności opracowanej przez DG SANCO w celu zapewnienia, bez dalszych opóźnień, zgodności z orzeczeniami."@pl16
"Senhor Comissário, não há dúvida de que é necessário aprovar as alterações técnicas propostas nos anexos deste regulamento. Fazê-lo significa harmonizar o regulamento com a nova terminologia em alguns países. No entanto, gostaria de voltar a chamar a atenção para o facto de a legislação europeia já estar há vários anos em contradição com as decisões do Tribunal de Justiça Europeu no que diz respeito a especificações mais exactas das regras respeitantes ao direito dos doentes ao reembolso dos custos dos cuidados de saúde prestados no estrangeiro. A contradição é mais marcante no que diz respeito aos cuidados hospitalares e abrange todas as sentenças: gostaria de sublinhar que isto se aplica a todas as sentenças e não apenas àqueles casos em que o Conselho já chegou a consenso. É verdade que os doentes têm os seus direitos garantidos, caso se dirijam ao Tribunal de Justiça Europeu, mas esta situação legal é inaceitável. Gostaria de voltar a lembrar aos senhores deputados que, na preparação do novo Regulamento (CE) n.º 883/2004, agora simplificado, se perdeu a oportunidade de corrigir os direitos de pessoas seguras através de um método adequado. Também se desperdiçou oportunidade para corrigir os princípios estabelecidos pelo Tribunal de Justiça Europeu na directiva relativa aos serviços, surgida dois anos mais tarde. Agora, começou outro ano e nós só estamos a fazer alterações técnicas e não alterações conceptuais. O novo regulamento de aplicação talvez resolva este problema, mas não parece ir resolver todas as questões, visto que o Conselho não chegou a consenso sobre todas as matérias. Além disso, a situação pode complicar-se porque, agora, a DG SANCO está a apresentar uma proposta para uma nova directiva relativa à mobilidade dos doentes. É por isso que o Conselho pode esperar que as negociações sejam controversas. Um dos tópicos causadores de controvérsia é a polémica em torno dos subsídios. Portanto, é de esperar mais atrasos no que diz respeito à consagração na lei dos direitos dos cidadãos ao reembolso dos custos de cuidados hospitalares. Há divergências de opiniões relativamente ao nível do reembolso e às condições de autorização por parte de uma seguradora no país de origem. Na minha opinião, esta situação é muitíssimo indesejável do ponto de vista da segurança jurídica, da acessibilidade e da compreensão da lei por parte dos cidadãos. Alguns países estão a resolver o problema não informando os seus cidadãos sobre os direitos garantidos pelas sentenças do Tribunal de Justiça Europeu. Estou convencida de que é necessário resolver este problema o mais rapidamente possível através da revisão do Regulamento (CE) n.º 883/2004. Não deveríamos esperar que a nova e tão controversa directiva relativa à mobilidade da DG SANCO garanta, sem mais demoras, a harmonização com as sentenças."@pt17
"Vážený pane komisaři, není pochyb, že je potřeba schválit technické ty změny, které jsou navrženy v přílohách tohoto nařízení. Dáme tím do souladu nařízení s novější terminologií v některých zemích. Chci však znovu upozornit, že evropská legislativa nadále po několik let zůstává v rozporu s výroky Evropského soudního dvora, pokud jde o upřesnění pravidel pro nároky pacientů na proplácení nákladů na zdravotní péči v zahraničí. Rozpor se zejména týká nemocniční péče v souvislosti se všemi rozsudky – zdůrazňuji všemi – nejen s těmi, kde Rada našla již konsensus. Je skutečností, že pacienti sice dosáhnou na svá práva, pokud se obrátí na Evropský soudní dvůr, ale tento právní stav je nepřijatelný. Připomínám opět zde, že byla promarněna možnost upravit příslušným způsobem nároky pojištěnců při přípravě nového zjednodušeného nařízení Rady 883 v roce 2004. Byla promarněna i možnost upravit principy stanovené Evropským soudním dvorem ve směrnici o službách o dva roky později. A dnes se sešel další rok s rokem a my děláme jen technické, nikoli koncepční změny. Nové prováděcí nařízení to snad vyřeší, ale zdá se, že ne vše, protože se Rada neshodla ve všem. Situaci může navíc komplikovat to, že DG SANCO nyní předkládá návrh nové směrnice o mobilitě pacientů. Protože ji čeká kontroverzní jednání, mimo jiné i kvůli sporu o subsidiaritu, můžeme se také dočkat dalšího odkladu pro zakotvení práv občanů na úhradu nemocniční péče. Spor je o její výši a podmíněnost autorizace pojišťovnou v zemi původu. Z hlediska právní jistoty, dostupnosti a srozumitelnosti práva občanům považuji tuto situaci za velmi nežádoucí. Některé státy to řeší tak, že o nárocích daných rozsudky Evropským soudním dvorem své občany neinformují. Jsem přesvědčena, že je potřeba co nejrychleji tento problém řešit v novele prováděcího 883 z roku 2004 a nespoléhat se na to, že soulad s rozsudky zajistí bez dalšího odkladu chystaná kontroverzní nová směrnice o mobilitě z dílny DG SANCO."@ro18
"Vážený pán komisár, je nepochybné, že je treba schváliť tie technické zmeny, ktoré sú navrhnuté v prílohách tohto nariadenia. Zosúladíme tak nariadenie s novšou terminológiou v niektorých štátoch. Chcem však znova upozorniť, že európske právne predpisy sú už niekoľko rokov neustále v rozpore s výrokmi Európskeho súdneho dvora, čo sa týka upresnenia pravidiel pre nároky pacientov na uhrádzanie nákladov na zdravotnú starostlivosť v zahraničí. Rozpor sa týka najmä nemocničnej starostlivosti v súvislosti so všetkými rozsudkami, zdôrazňujem všetkými, nielen s tými, v ktorých už Rada dosiahla konsenzus. Je pravda, že pacienti síce môžu uplatniť svoje práva, pokiaľ sa obrátia na Európsky súdny dvor, ale tento právny stav je neprijateľný. Opäť pripomínam, že sme premrhali možnosť príslušným spôsobom upraviť nároky poistencov pri príprave nového zjednodušeného nariadenia Rady 883 v roku 2004. Premrhali sme aj možnosť upraviť zásady stanovené Európskym súdnym dvorom v smernici o službách o dva roky neskôr. A dnes  už je za nami ďalší rok , a my robíme len technické, v žiadnom prípade nie koncepčné zmeny. Nové vykonávacie nariadenie to hádam vyrieši, ale zdá sa, že nevyrieši všetko, pretože sa Rada vo všetkom nezhodla. Situáciu môže navyše komplikovať to, že GR SANCO v súčasnosti predkladá návrh novej smernice o mobilite pacientov. Vzhľadom na to, že v súvislosti s uvedenou smernicou sa očakávajú kontroverzné rokovania, okrem iného aj z dôvodu sporu o subsidiaritu, môžeme očakávať aj ďalší odklad ustanovenia práv občanov na úhradu nemocničnej starostlivosti. Spor sa týka jej výšky a podmienenosti autorizácie poisťovňou v krajine pôvodu. Z hľadiska právnej istoty, dostupnosti a zrozumiteľnosti práva občanom považujem túto situáciu za veľmi nežiaducu. Niektoré štáty to riešia tak, že svojich občanov o nárokoch stanovených rozsudkami Európskeho súdneho dvora neinformujú. Som presvedčená, že je potrebné čo najrýchlejšie tento problém riešiť v novele vykonávacieho nariadenia 883 z roku 2004 a nespoliehať sa na to, že súlad s rozsudkami bezodkladne zaistí pripravovaná kontroverzná nová smernica o mobilite z dielne GR SANCO."@sk19
". Gospod komisar, tehnične spremembe, predlagane v prilogah k tej uredbi, je treba nedvomno sprejeti. Tako bomo uredbo uskladili z novo terminologijo v nekaterih državah. Vendar ponovno poudarjam, da je evropska zakonodaja že več let v nasprotju z odločitvami Sodišča Evropskih skupnosti o natančnejši določitvi pravil glede zahtevkov bolnikov za povračilo stroškov zdravljenja v tujini. Neusklajenost je najbolj izrazita na področju bolnišničnega zdravljenja in velja za vse sodbe: poudarjam, da zajema vse sodbe in ne le tiste primere, v katerih je Svet že dosegel soglasje. Čeprav je res, da lahko bolniki uveljavljajo svoje pravice, če to zahtevajo prek Sodišča Evropskih skupnosti, takšen pravni položaj ni sprejemljiv. Ponovno bi vas spomnila na zamujeno priložnost, da bi ob pripravi nove, poenostavljene uredbe (ES) št. 883/2004 z ustrezno metodo spremenili vprašanje zahtevkov zavarovancev. Zamudili smo tudi priložnost, da bi spremenili načela, ki jih je določilo Sodišče Evropskih skupnosti, v direktivi o storitvah dve leti pozneje. Zdaj smo stopili v novo leto, v katerem namesto konceptualnih sprememb sprejemamo le tehnične spremembe. Nova izvedbena uredba bo morda rešila to vprašanje, vendar kaže, da ne bo rešila vseh vprašanj, ker se Svet ni strinjal z vsemi od njih. Poleg tega lahko k zapletom prispeva dejstvo, da je generalni direktorat SANCO predložil predlog nove direktive o mobilnosti bolnikov. Zato lahko Svet pričakuje pogajanja z nasprotujočimi si stališči. Ena od spornih tem je nesoglasje o nepovratnih sredstvih. Dodatno zamudo lahko pričakujemo tudi pri zakonski določitvi pravice državljanov do povračila stroškov za bolnišnično zdravljenje. Mnenja se razlikujejo glede višine povračila in pogojev za dovoljenje zavarovalnice v državi izvora. Menim, da so takšne okoliščine zelo neugodne, kar zadeva pravno varnost, dostopnost in razumevanje zakonodaje s strani državljanov. Nekatere države to težavo rešujejo tako, da svojih državljanov ne obveščajo o zahtevkih, ki jim ugodi Sodišče Evropskih skupnosti. Prepričana sem, da moramo to težavo čim prej rešiti s spremembo uredbe (ES) št. 883/2004. Pri tem ne smemo računati, da bo sporna nova direktiva o mobilnosti, ki jo pripravlja generalni direktorat SANCO, takoj zagotovila upoštevanje sodb."@sl20
"Herr kommissionsledamot! Det råder inga tvivel om att det är nödvändigt att godkänna de tekniska ändringar som föreslagits i bilagorna till denna förordning. Genom att göra så kommer vi att harmonisera förordningen med den nya terminologi som finns i vissa länder. Men jag skulle åter vilja påpeka att EU-lagstiftningen redan stått i strid med EG-domstolens avgöranden under många år när det gäller mer precisa specifikationer av regler om yrkanden från patienter om ersättning för kostnaden för sjukvård som getts utomlands. Motsatsförhållandet är tydligast när det gäller sjukhusvård och innefattar alla domar: jag skulle vilja betona att det berör dem alla, inte bara de fall där rådet redan har nått enighet. Det stämmer att patienterna rättigheter upprätthålls om de vänder sig till EG-domstolen, men denna rättsliga status är inte godtagbar. Jag skulle åter vilja påminna er om det missade tillfället att med en lämplig metod ändra yrkanden från försäkrade personer när man förberedde den nya förenklade förordningen (EG) nr 883/2004. Ett tillfälle att ändra de principer som fastställts av EG-domstolen i tjänstedirektivet, som aktualiserades två år senare, förspilldes också. Nu har ett nytt år inletts, och vi gör bara tekniska, inte begreppsmässiga, ändringar. De nya tillämpningsföreskrifterna kanske löser denna fråga, men det ser inte ut som om den kommer att lösa alla problem, eftersom rådet inte instämmer i alla frågor. Dessutom kan situationen bli invecklad, eftersom generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd nu lägger fram ett utkast till ett nytt direktiv om rörlighet för patienter. Det är därför som rådet kan förvänta sig kontroversiella förhandlingar. Ett ämne som kan orsaka kontrovers är tvisten om subventioner. Vi kan också förvänta oss ytterligare förseningar när det gäller ett fastställande i laga form av medborgarnas rätt att få ersättning för sjukhusvård. Det finns åsiktsskillnader när de gäller ersättningsnivån och villkor för bemyndigande av ett försäkringsbolag i ens eget ursprungsland. Enligt min uppfattning är denna situation synnerligen oönskad sedd utifrån rättslig säkerhet, tillgänglighet och förståelse av lagen. Vissa länder löser problemet genom att inte informera sina medborgare om de yrkanden som beviljas av Europeiska gemenskapernas domstol. Jag är övertygad om att det är nödvändigt att lösa detta problem så snart som möjligt genom att ändra förordning (EG) nr 883/2004. Vi bör inte förlita oss på att det kontroversiella nya direktivet om rörlighet från generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd ska garantera, utan ytterligare dröjsmål, efterlevnad av domarna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Zuzana Roithová (PPE-DE )"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph