Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-049"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, I too would like to thank the rapporteur for his work on this. I know that this often seems like a very technical piece of work, but these rapid annual updates are important because they offer transparency for citizens about their entitlements. It also means that certain individuals can be covered more quickly. I would also like to stress – as others have done – that this is a coordination, not a harmonisation. Often that means that certain things which seem very reasonable are not necessarily acceptable within the coordination’s very limited scope. I think we also need to be clear that this coordination is not intended to undermine national systems and open them up to market forces – as I think we are beginning to see, particularly in the health sphere at the moment. As others have mentioned, the implementing regulation for the update is in progress, but we already know that certain issues are not going to be covered. I think we need to find a solution for these outside the scope of this coordination, and I would urge the Commission to look at this: for example, when tax revenue is increasingly being used to underpin social security systems and people working abroad find that they are paying tax to contribute to a social security system to which they no longer have access. I would also urge – as Parliament did some time ago – that national practice come into line with the spirit of the regulation so that we do not find, as is happening in France at the moment, that certain individuals are now no longer able to access systems to which they have been paying because of changes in national regulations."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
"Jean Lambert,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,4,21
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Härra president, sooviksin samuti tänada raportööri töö eest sel teemal. Ma tean, et see tundub sageli väga tehnilise tööna, kuid kiire iga-aastane ajakohastamine on oluline, sest see valgustab kodanikke nende õiguste kohta. Samuti tähendab see, et teatavad isikud saavad hüvitisi kiiremini. Tahaksin rõhutada samuti nagu teisedki, et tegemist on koostööga, mitte ühtlustamisega. See tähendab sageli, et teatavad asjad, mis näivad väga mõistlikud, ei pruugi olla vastuvõetavad koostöö rangelt määratud piirides. Ma arvan, et peame väga selgelt välja ütlema ka selle, et koostöö eesmärk ei ole liikmesriikide süsteemide õõnestamine ja nende avamine turujõududele – mida me minu arvates hakkame nägema eelkõige tervishoiu valdkonnas. Nagu teised on maininud, rakendusmäärus ajakohastamiseks on koostamisel, kuid me teame juba, et teatavaid teemasid sellega ei hõlmata. Arvan, et peame leidma nende teemade lahenduse väljaspool koostööd ning ma soovitaksin tungivalt komisjonil mõelda järgmisele: näiteks üha enam kasutatakse sotsiaalkindlustusskeemide toetamiseks maksutulu ning välisriigis töötavad inimesed leiavad, et nad maksvad makse sotsiaalkindlutusskeemile, mida nad ei saa hiljem enam kasutada. Samuti tahaksin tungivalt nõuda – mida tegi parlament mõni aeg tagasi – et riiklikud tavad oleksid kooskõlas määruse suunitlusega, et me ei leiaks, nagu Prantsusmaal praegu, et teatavatel üksikisikutel ei ole riiklike eeskirjade muutmise tõttu enam juurdepääsu süsteemile, millesse nad on teinud makseid."@et5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Jean Lambert,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,4,21
lpv:translated text
"Gospod predsednik, tudi jaz se zahvaljujem poročevalcu za njegovo delo. Zavedam se, da se takšne hitre letne posodobitve zdijo zelo tehnične, vendar so pomembne, ker državljanom zagotavljajo preglednost glede njihovih pravic. Poleg tega to pomeni, da se lahko nekateri posamezniki obravnavajo hitreje. Tako kot moji predhodniki bi poudaril, da gre pri tem vprašanju za uskladitev in ne za harmonizacijo. To pomeni, da v zelo omejenem okviru usklajevanja nekatere zadeve, ki se zdijo zelo primerne, pogosto niso nujno sprejemljive. Poleg tega mora biti jasno, da se s takšno uskladitvijo ne želi oslabiti nacionalnih sistemov in jih odpreti za tržne sile, kar počasi začenjamo razumeti, trenutno zlasti na področju zdravja. Kot je že bilo omenjeno, se pripravlja izvedbena uredba za posodobitev, vendar je zdaj že jasno, da nekaterih vprašanj ne bo zajemala. Menim, da moramo rešitev teh vprašanj poiskati zunaj področja uporabe tega usklajevanja, zato pozivam Komisijo, naj preuči naslednje: kadar se na primer davčni prihodki uporabljajo za podporo sistemom socialne varnosti in osebe, ki delajo v tujini ugotovijo, da plačujejo davke, s katerimi prispevajo v sistem socialne varnosti, do katerega nimajo več dostopa. Poleg tega ponovno opozarjam na poziv Parlamenta, naj se nacionalna praksa uskladi s smislom uredbe, da ne bomo ugotovili, da nekateri posamezniki zaradi sprememb nacionalnih predpisov nimajo več dostopa do sistemov, v katere so prispevali, kar se je zgodilo v Franciji."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Jean Lambert,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,4,21
lpv:translated text
"Mr President, I too would like to thank the rapporteur for his work on this. I know that this often seems like a very technical piece of work, but these rapid annual updates are important because they offer transparency for citizens about their entitlements. It also means that certain individuals can be covered more quickly. I would also like to stress – as others have done – that this is a coordination, not a harmonisation. Often that means that certain things which seem very reasonable are not necessarily acceptable within the coordination’s very limited scope. I think we also need to be clear that this coordination is not intended to undermine national systems and open them up to market forces – as I think we are beginning to see, particularly in the health sphere at the moment. As others have mentioned, the implementing regulation for the update is in progress, but we already know that certain issues are not going to be covered. I think we need to find a solution for these outside the scope of this coordination, and I would urge the Commission to look at this: for example, when tax revenue is increasingly being used to underpin social security systems and people working abroad find that they are paying tax to contribute to a social security system to which they no longer have access. I would also urge – as Parliament did some time ago – that national practice come into line with the spirit of the regulation so that we do not find, as is happening in France at the moment, that certain individuals are now no longer able to access systems to which they have been paying because of changes in national regulations."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"Jean Lambert,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,4,21
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Pane předsedající, také já bych chtěl poděkovat zpravodaji za jeho práci. Vím, že se to často zdá jako velmi technická práce, avšak tyto rychlé každoroční aktualizace jsou důležité, protože poskytují občanům jasný přehled o jejich nárocích. Také to znamená, že určitým jedincům mohou být jejich nároky rychleji splněny. Rád bych také zdůraznil – jak již také jiní učinili – že se jedná o koordinaci, nikoli o harmonizaci. To často znamená, že určité věci, které se zdají být velmi rozumné, nemusí být v rámci velmi omezeného rozsahu koordinace nezbytně přijatelné. Myslím, že nám také musí být jasné, že účelem této koordinace není narušit národní systémy a otevřít je působení tržních sil – jak toho podle mne začínáme být v současné době svědky zejména v oblasti zdravotnictví. Jak již zmínili jiní kolegové, probíhají práce na prováděcím předpisu pro aktualizaci, avšak již víme, že určité záležitosti nebudou pokryty. Myslím, že musíme nalézt řešení pro tyto záležitosti mimo rozsah této koordinace a rád bych naléhavě vyzval Komisi, aby se tímto zabývala: příkladem je situace, kdy jsou příjmy z daní ve stále větší míře používány k provozování systémů sociálního zabezpečení a lidé pracující v zahraničí zjišťují, že platí daně, aby přispívali na systém sociálního zabezpečení, ke kterému již nemají přístup. Také bych chtěl vybídnout – jak již Parlament před jistou dobou učinil – k tomu, aby byla vnitrostátní praxe uvedena v soulad s duchem tohoto nařízení, aby se nestávalo to, co se nyní děje ve Francii, a sice že některé osoby z důvodu změn ve vnitrostátních předpisech již nyní nemají možnost přístupu k systémům, na něž svými platbami přispívaly."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Jean Lambert,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,4,21
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Jean Lambert,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,4,21
lpv:translated text
"Ponia pirmininke, aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai už jos atlikt darbą šiuo klausimu. Aš žinau, kad tai dažnai atrodo kaip labai techninė darbo dalis, bet šie greiti kasmetiniai atnaujinimai yra svarbūs, kadangi jie užtikrina skaidrumą piliečiams, kalbant apie jų teises. Be to tai reiškia, kad pavieniai individai gali būti įtraukti daug greičiau. Taip pat norėčiau pabrėžti – kaip darė kiti – kad tai yra koordinacija, o ne harmonizacija. Dažnai tai reiškia, kad tam tikri dalykai, kurie atrodo labai priimtini, nebūtinai yra priimti dėl labai ribotos koordinacijos kompetencijos. Aš manau, kad mums taip pat turi būti aišku, kad ši koordinacija neskirta pakenkti nacionalinėms sistemoms ir atverti jas rinkos jėgoms – kaip mano manymu mes pradedame matyti, ypač sveikatos sferoje šiuo metu. Kaip minėjo kiti, įgyvendinimo reglamento rengimas atnaujinimui yra eigoje, bet mes jau žinome, kad neketinama įtraukti tam tikrų klausimų. Aš manau, kad mums reikia rasti sprendimą šiems neįeinantiems į šios koordinacijos apimtį klausimams, ir raginu Komisija atsižvelgti į tai: pavyzdžiui, kai mokesčių įplaukos yra didėjimo tvarka naudojamos remti socialinės apsaugos sistemas ir užsienyje dirbantys žmonės supranta, kad jie moka mokesčius, kad prisidėtų prie socialinės apsaugos sistemos, kuria jie nebegali pasinaudoti. Aš taip pat raginu – kaip darė Parlamentas prieš kažkiek laiko – kad nacionalinė praktika būtų suderinama su reglamentavimo dvasia taip, kad mes nepajustume, kaip vyksta Prancūzijoje šiuo metu, jog kažkokie individai nebegali pasinaudoti sistemomis, kurioms jie mokėjo, dėl pasikeitimų nacionaliniuose reglamentuose."@lt14
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Jean Lambert,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,4,21
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Jean Lambert,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,4,21
lpv:translated text
"Panie przewodniczący! Ja również pragnę podziękować sprawozdawcy za jego pracę. Wiem, że praca ta często jawi się jako bardzo techniczna, jednak szybkie coroczne uaktualnienia są bardzo istotne, ponieważ zapewniają obywatelom przejrzystość w odniesieniu do ich uprawnień. Oznacza to też możliwość szybszego rozpatrywania indywidualnych przypadków. Podobnie jak inni, pragnę też podkreślić, że chodzi tu o koordynację, nie zaś harmonizację. Często oznacza to, że pewne kwestie, które wydają się bardzo uzasadnione, niekoniecznie są do zaakceptowania w dość ograniczonych ramach koordynacji. Uważam, że musimy też jasno stwierdzić, iż taka koordynacja nie ma na celu podkopywania systemów krajowych i otwierania ich dla sił rynkowych - czego jak sądzę często jesteśmy obecnie świadkami, szczególnie w dziedzinie zdrowia. Jak już wspomnieli inni, trwają prace nad aktualizującym rozporządzeniem wykonawczym, wiemy już jednak, że nie uwzględni ono niektórych kwestii. Uważam, że musimy znaleźć rozwiązanie problemów wykraczających poza zakres koordynacji i zachęcałbym Komisję, by przyjrzała się tej sprawie: na przykład sytuacji, w której wpływów podatkowych w coraz większym stopniu używa się do wspierania systemów ubezpieczeń społecznych, a osoby pracujące za granicą stwierdzają, że płacąc podatki wnoszą wkład do systemu ubezpieczeń społecznych, do którego nie mają już dostępu. Pragnę też zachęcić - podobnie jak uczynił to Parlament jakiś czas temu - by praktyka krajowa stawała się zgodna z duchem rozporządzenia, tak żebyśmy nie dowiadywali się, iż, jak to ma obecnie miejsce we Francji, pewne osoby ze względu na zmiany w regulacjach krajowych nie mają już dostępu do systemów, na rzecz których płaciły składki."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Jean Lambert,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,4,21
lpv:translated text
"Elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a munkájáért. Tudom, hogy ez gyakran nagyon technikai jellegű munkának tűnik, de ezek az évenkénti gyors frissítések fontosak, mert átláthatóságot biztosítanak a polgárok számára a jogosultságaik tekintetében. Ez azt is jelenti, hogy a rendelet hatálya gyorsabban kiterjedhet bizonyos személyekre. Ezenkívül másokhoz hasonlóan hangsúlyozni szeretném, hogy itt koordinációról és nem harmonizációról van szó. Ez gyakran azt jelenti, hogy bizonyos dolgok, amelyek nagyon ésszerűnek tűnnek, nem feltétlenül elfogadhatóak a koordináció rendkívül korlátozott körén belül. Úgy gondolom, hogy abban a tekintetben is egyértelműnek kell lennünk, hogy ez a koordináció nem szándékozik aláásni a nemzeti rendszereket és megnyitni azokat a piaci erők számára – ahogy azt úgy vélem jelenleg különösen az egészségügy terén kezdjük tapasztalni. Ahogy azt már mások említették, a frissítésre vonatkozó végrehajtási rendelet elkészítése folyamatban van, de már tudjuk, hogy bizonyos kérdésekre nem fog kiterjedni. Úgy gondolom, hogy megoldást kell találnunk a koordináció körébe nem tartozó kérdésekre, és arra ösztönözném a Bizottságot, hogy vizsgálja meg ezt: például amikor az adóbevételt egyre inkább a szociális biztonsági rendszerek megerősítésére használják, a külföldön dolgozók pedig rájönnek, hogy olyan szociális biztonsági rendszerhez való hozzájáruláshoz fizetnek adót, amelyhez már nem tartoznak. Azt is szorgalmaznám – ahogy az a Parlament is tette nemrégiben –, hogy a nemzeti gyakorlat kerüljön összhangba a rendelet szellemével, hogy ne kelljen azt megállapítanunk, hogy – a jelenlegi franciaországi helyzethez hasonlóan – a nemzeti előírások változásai miatt egyesek már nem férhetnek hozzá azon rendszerekhez, amelyekbe járulékot fizettek."@hu11
lpv:translated text
"Hr. formand! Jeg ønsker også at takke ordføreren for det store arbejde. Jeg ved, at dette ofte forekommer at være meget teknisk, men de årlige komprimerede opdateringer er vigtige, da det giver borgerne mulighed for at forstå, hvilke rettigheder de har. Det betyder endvidere, at visse personer kan dækkes hurtigere. Jeg ønsker ligesom andre talere også at understrege, at der er tale om koordinering, ikke harmonisering. Det betyder ofte, at visse forhold, der forekommer at være meget rimelige, ikke nødvendigvis er acceptable inden for koordineringens meget begrænsede anvendelsesområde. Efter min opfattelse er det også nødvendigt at fastslå, at det ikke er hensigten, at denne koordinering skal underminere de nationale systemer og åbne op for markedskræfter - som jeg tror, at vi er ved at forstå, især i forbindelse med sundhedssektoren i øjeblikket. Som andre har nævnt, er gennemførelsesforordningen i forbindelse med opdateringen iværksat, men vi ved allerede, at visse spørgsmål ikke vil blive dækket. Jeg mener, at vi er nødt til at finde en løsning på disse spørgsmål uden for anvendelsesområdet for koordinering, og jeg vil indtrængende opfordre Kommissionen til at fokusere på følgende spørgsmål: f.eks. når skatteindtægter i stigende grad anvendes til at understøtte socialsikringsordningerne, og personer, som arbejder i udlandet erfarer, at de betaler skat for at bidrage til en socialsikringsordning, som de ikke længere har adgang til. Som Parlamentet har opfordret til tidligere, ønsker jeg også indtrængende at opfordre til, at man bringer nationale foranstaltninger på linje med forordningen, så vi ikke oplever, at visse borgere - som i Frankrig i øjeblikket - ikke længere kan få adgang til ordninger, som de har betalt til, på grund af ændringer i de nationale bestemmelser."@da2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Jean Lambert,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,4,21
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, minä haluan myös kiittää esittelijää hänen työstään tässä asiassa. Tiedän, että tämä tuntuu usein kovin tekniseltä työltä, mutta nämä nopeat vuosittaiset päivitykset ovat tärkeitä, koska niiden avulla kansalaiset saavat avointa tietoa siitä, mihin he ovat oikeutettuja. Se tarkoittaa myös, että jotkut voivat saada vakuutuksen nopeammin. Haluaisin myös korostaa muiden tavoin, että tämä on koordinointia, ei yhdenmukaistamista. Tämä merkitsee usein, että tiettyjä asioita, jotka tuntuvat aivan järkeenkäyviltä, ei välttämättä voida hyväksyä koordinoinnin tiukoissa rajoissa. Meidän on mielestäni tehtävä selväksi, että tämän koordinoinnin tarkoituksena ei ole horjuttaa kansallisia järjestelmiä ja avata niitä markkinavoimille niin kuin alamme mielestäni tällä hetkellä kuvitella, etenkin terveyden alalla. Kuten muut ovat maininneet, täytäntöönpanoa koskeva asetus on valmisteilla päivitystä varten, mutta tiedämme jo, että se ei kata eräitä kysymyksiä. Mielestäni meidän on löydettävä ratkaisu näille kysymyksille tämän koordinoinnin rajojen ulkopuolelta, ja kehottaisin komissiota tarkastelemaan tätä asiaa. Esimerkiksi verotuloja käytetään yhä enemmän sosiaaliturvajärjestelmien pönkittämiseen, ja ulkomailla työskentelevät ihmiset huomaavat maksavansa veroja sellaisen sosiaaliturvajärjestelmän tukemiseksi, joka ei enää ole heidän käytettävissään. Samoin kuin parlamentti jonkin aikaa sitten, minäkin kehottaisin mukauttamaan kansallisen käytännön asetuksen henkeen, niin että emme joudu huomaamaan samaa, mitä Ranskassa tällä hetkellä tapahtuu"@fi7
lpv:translated text
". Herr talman! Jag skulle också vilja tacka föredraganden för hans arbete med denna fråga. Jag vet att detta ofta verkar vara ett mycket tekniskt arbete, men dessa snabba årliga uppdateringar är viktiga, eftersom de erbjuder medborgarna öppenhet om deras berättiganden. Det innebär också att vissa enskilda kan innefattas snabbare. Jag skulle också vilja betona – liksom andra har gjort – att detta är en samordning, inte en harmonisering. Detta innebär ofta att vissa saker som verkar mycket rimliga inte nödvändigtvis är godtagbara inom samordningens mycket begränsade räckvidd. Jag anser också att vi måste vara tydliga när det gäller att denna samordning inte är avsedd att underminera nationella system och öppna dem för marknadskrafter – något som jag tror att vi börjar uppleva, särskilt inom hälsosektorn för närvarande. Som andra har nämnt håller tillämpningsförordningen på att uppdateras, men vi vet redan att vissa frågor inte kommer att innefattas. Jag tror att vi måste finna en lösning för dessa utanför räckvidden för denna samordning, och jag skulle vilja uppmana kommissionen att granska detta: när till exempel skatteintäkter i allt högre grad används för att stödja sociala trygghetssystem, eller när människor som arbetar utomlands märker att de betalar skatter för att bidra till ett socialt trygghetssystem som de inte längre har tillgång till. Jag vill också uppmana till – som parlamentet gjorde för en tid sedan – att nationell praxis hamnar i linje med andan i förordningen, så att vi inte upptäcker att vissa enskilda, vilket nu är fallet i Frankrike, inte längre kan ta del av det system som de har betalat för på grund av ändringar i nationella regelverk."@sv22
lpv:translated text
". Voorzitter, ik dank eveneens de rapporteur voor zijn inspanningen. Ik besef dat dit vaak een zeer technische opdracht lijkt, maar deze snelle jaarlijkse aanpassingen zijn belangrijk omdat ze de burgers duidelijk maken waar ze recht op hebben. Bovendien kunnen bepaalde individuele gevallen op deze manier sneller worden behandeld. Ik herhaal nog eens wat anderen al hebben benadrukt: dit is een coördinatie, geen harmonisatie. Dat betekent dat er veel zaken zullen zijn die erg redelijk lijken en die toch niet opgenomen worden in het erg beperkte werkterrein van deze coördinatie. We moeten ook duidelijk zijn over het feit dat deze coördinatie niet als doel heeft de nationale systemen te ondermijnen en hen te onderwerpen aan de marktkrachten, − wat we steeds vaker zien, en dan momenteel vooral op het vlak van gezondheid. Zoals anderen al hebben aangehaald wordt er gewerkt aan de regelgeving voor de uitvoering van deze aanpassingen, maar we weten nu al dat er bepaalde kwesties niet in aan bod zullen komen. Ik vind dan ook dat we een oplossing moeten vinden voor de gevallen die buiten de reikwijdte van deze coördinatie vallen en ik vraag de Commissie met aandrang om zich daarover te ontfermen. Een voorbeeld daarvan is de situatie waarbij belastinginkomsten worden gebruikt om het socialezekerheidsstelsel ter versterken. Personen die in het buitenland werken, komen dan soms tot de vaststelling dat hun belastinggeld wordt gebruikt voor een systeem waar ze zelf geen gebruik meer van kunnen maken. Ik dring er dan ook op aan − zoals het Parlement dat een tijdje geleden ook al heeft gedaan − om de nationale praktijken af te stemmen op de geest van de reglementering zodat we niet, zoals dat momenteel in Frankrijk gebeurt, vaststellen dat bepaalde personen, omwille van veranderingen in de nationale regelgeving, geen toegang meer hebben tot systemen waar ze zelf aan meebetaald hebben."@nl3
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία του επί του θέματος. Γνωρίζω ότι αυτό θεωρείται συχνά πολύ τεχνική εργασία, αλλά αυτές οι ταχείες ετήσιες αναθεωρήσεις είναι σημαντικές διότι προσφέρουν στους πολίτες διαφάνεια όσον αφορά τα δικαιώματά τους. Σημαίνουν επίσης ότι ορισμένα άτομα μπορούν να καλυφθούν συντομότερα. Θα ήθελα επίσης να τονίσω –όπως έκαναν και άλλοι– ότι εδώ πρόκειται για συντονισμό, όχι για εναρμόνιση. Αυτό συχνά σημαίνει ότι ορισμένα πράγματα που φαίνονται πολύ λογικά δεν είναι απαραίτητα και αποδεκτά στο πλαίσιο του πολύ περιορισμένου πεδίου εφαρμογής του συντονισμού. Θεωρώ ότι πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι ο συντονισμός αυτός δεν έχει στόχο να υπονομεύσει τα εθνικά συστήματα και να τα εκθέσει στις δυνάμεις της αγοράς – κάτι που θεωρώ ότι έχουμε πλέον αρχίσει να διαπιστώνουμε, ιδίως στη σφαίρα της υγείας. Όπως ανέφεραν και άλλοι, ο εκτελεστικός κανονισμός για την τροποποίηση βρίσκεται εν εξελίξει, αλλά γνωρίζουμε ήδη ότι ορισμένα ζητήματα δεν πρόκειται να καλυφθούν. Θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε μια λύση για όσους δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού του συντονισμού, και εφιστώ την προσοχή της Επιτροπής σε αυτό: για παράδειγμα, όταν τα έσοδα από τη φορολογία χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο για την ενίσχυση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και οι άνθρωποι που εργάζονται στο εξωτερικό διαπιστώνουν ότι πληρώνουν φόρους για να συμβάλουν σε ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, στο οποίο οι ίδιοι δεν έχουν πλέον πρόσβαση. Θα ζητήσω επίσης –όπως έκανε και το Κοινοβούλιο πριν από λίγο καιρό– τη συμφωνία των εθνικών πρακτικών με το πνεύμα του κανονισμού, ώστε να μην καταλήξουμε, όπως συμβαίνει στη Γαλλία σήμερα, κάποια άτομα να μην είναι πλέον σε θέση να έχουν πρόσβαση σε συστήματα τα οποία έχουν πληρώσει, εξαιτίας αλλαγών στις εθνικές διατάξεις."@el10
lpv:translated text
"Priekšsēdētāja kungs, es arī gribu pateikties referentam par viņa labi veikto darbu. Es zinu, ka bieži tas šķiet ļoti tehnisks darbs, bet šī straujā ikgadējā atjaunināšana ir svarīga, jo tā piedāvā pilsoņiem pārredzamību, uz ko viņiem ir tiesības. Tas nozīmē arī, ka konkrētas personas var aizsniegt ātrāk. Es vēlos arī uzsvērt – kā to ir darījuši citi – ka šī ir koordinēšana, nevis saskaņošana. Tas bieži nozīmē, ka zināmas lietas, kas šķiet ļoti saprātīgas, ne vienmēr ir pieņemamas koordinēšanas ļoti ierobežoto iespēju dēļ. Es domāju, ka mums arī vajag skaidri apzināties, ka šī koordinēšana nav iecerēta nacionālo sistēmu vājināšanai un to pakļaušanai tirgus spēkiem – kā man šķiet, mēs sākam to pašlaik saprast, it īpaši veselības aprūpes jomā. Kā citi to ir minējuši, īstenošanas regula atjaunināšanai tiek izstrādāta, bet mēs jau zinām, ka daži jautājumi netiks iekļauti. Es domāju, mums ir jāatrod atrisinājums šiem jautājumiem ārpus koordinēšanas loka, un es mudinu Komisiju tam pievērsties: piemēram, kad ienākumi no nodokļiem arvien vairāk tiek izmantoti sociālās nodrošināšanas sistēmas balstīšanai, un cilvēki, kas strādā ārzemēs, atklāj, ka viņi maksā nodokli,. kas aiziet sociālās nodrošināšanas sistēmai, kura viņiem vairs nav pieejama. Es rosinātu arī – kā Parlaments izdarīja pirms kāda laika – lai valstu prakse pieskaņojas regulas garam, lai mēs visi neatrodam, kā tas pašlaik notiek Francijā, ka dažas personas vairs nevar piekļūt sistēmām, kurām viņi ir maksājuši, jo ir mainījušies valsts tiesību akti."@lv13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Mr President, I too would like to thank the rapporteur for his work on this. I know that this often seems like a very technical piece of work, but these rapid annual updates are important because they offer transparency for citizens about their entitlements. It also means that certain individuals can be covered more quickly. I would also like to stress – as others have done – that this is a coordination, not a harmonisation. Often that means that certain things which seem very reasonable are not necessarily acceptable within the coordination’s very limited scope. I think we also need to be clear that this coordination is not intended to undermine national systems and open them up to market forces – as I think we are beginning to see, particularly in the health sphere at the moment. As others have mentioned, the implementing regulation for the update is in progress, but we already know that certain issues are not going to be covered. I think we need to find a solution for these outside the scope of this coordination, and I would urge the Commission to look at this: for example, when tax revenue is increasingly being used to underpin social security systems and people working abroad find that they are paying tax to contribute to a social security system to which they no longer have access. I would also urge – as Parliament did some time ago – that national practice come into line with the spirit of the regulation so that we do not find, as is happening in France at the moment, that certain individuals are now no longer able to access systems to which they have been paying because of changes in national regulations."@en4
lpv:unclassifiedMetadata
"Jean Lambert,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,4,21
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Senhor Presidente, também eu quero agradecer ao relator o seu trabalho sobre este tema. Sei que esta questão parece frequentemente ser muito técnica, mas estas actualizações anuais rápidas são importantes, porque asseguram aos cidadãos transparência em relação aos seus direitos. Significa também que certos indivíduos podem beneficiar de cobertura mais rapidamente. Gostaria igualmente de frisar - à semelhança de outras pessoas - que se trata aqui de coordenação e não de harmonização. Em muitos casos, isto significa que coisas que parecem ser muito razoáveis não são necessariamente aceitáveis dentro do âmbito muito limitado do processo de coordenação. Julgo que também é necessário esclarecer que, com esta coordenação, não se pretende minar os sistemas nacionais e abri-los às forças do mercado - um aspecto que creio que se começa a tornar visível, sobretudo, neste momento, no domínio da saúde. Tal como outros oradores já referiram, a preparação do regulamento de execução relativo à actualização já se encontra em andamento, mas sabemos que certas questões não serão contempladas. Penso que devemos procurar uma solução para estas questões fora do âmbito deste processo de coordenação, e insto a Comissão a considerar este assunto: por exemplo, numa altura em que as receitas fiscais são utilizadas, cada vez mais, para financiar os sistemas de segurança social, há pessoas a trabalhar no estrangeiro e a pagar impostos que vão contribuir para um sistema de segurança social ao qual já não têm acesso. Chamo igualmente a atenção - tal como o Parlamento fez há algum tempo - para a necessidade de a prática nacional se alinhar pelo espírito do regulamento, de modo a evitar situações como aquela que temos em França neste momento, em que certos indivíduos deixaram de ter acesso a sistemas para os quais contribuíram pelo facto de os regulamentos nacionais terem sido alterados."@pt17
lpv:unclassifiedMetadata
"Jean Lambert,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,4,21
lpv:translated text
"Signor Presidente, anch’io desidero ringraziare il relatore per il lavoro svolto. So che spesso appare come un lavoro molto tecnico, ma questi rapidi aggiornamenti annuali sono importanti poiché offrono trasparenza ai cittadini per quanto riguarda i loro diritti. Significa inoltre che alcuni soggetti possono essere tutelati più rapidamente. Vorrei inoltre evidenziare, al pari di altri, che si tratta di coordinamento, non di armonizzazione. Spesso ciò significa che alcune cose che sembrano molto ragionevoli non siano necessariamente accettabili nel campo di applicazione piuttosto limitato del coordinamento. Ritengo anche necessario chiarire che tale coordinamento non è inteso a indebolire i sistemi nazionali e li apre alle forze del mercato, come credo stiamo iniziando a vedere, in particolare nell’ambito della salute. Come altri hanno ricordato, il regolamento di esecuzione per l’aggiornamento è in corso, tuttavia sappiamo già che certe questioni non saranno trattate. Ritengo sia indispensabile trovare una soluzione per gli aspetti che non rientreranno nel campo di applicazione di tale coordinamento, e vorrei esortare la Commissione a prestarvi attenzione: ad esempio, quando il gettito fiscale, sempre più utilizzato per sostenere i sistemi di previdenza sociale, e le persone che lavorano all’estero si accorgono di pagare le tasse per contribuire a un sistema di previdenza sociale a cui non hanno più accesso. Vorrei inoltre suggerire, come ha fatto il Parlamento qualche tempo fa, che la prassi nazionale si adegui allo spirito del regolamento in modo che non si scopra, come accade attualmente in Francia, che alcune persone ora non sono più in grado di accedere a sistemi per cui hanno pagato a causa di modifiche nelle normative nazionali."@it12
lpv:translated text
". Herr Präsident! Auch ich möchte dem Berichterstatter für seine Arbeit zu dieser Thematik danken. Ich weiß, dass dies oft sehr technisch wirkt, aber diese jährlichen Aktualisierungen sind wichtig, weil sie den Bürgern in transparenter Form ihre Ansprüche verdeutlichen. Es bedeutet auch, dass bestimmte Personen schneller erfasst werden können. Ich möchte – so wie einige meiner Vorredner – auch unterstreichen, dass es sich hier um eine Abstimmung und nicht um eine Harmonisierung handelt. Oftmals bedeutet das, dass bestimmte Dinge, die sehr vernünftig erscheinen, aufgrund des sehr begrenzten Geltungsbereichs der Koordinierung nicht notwendigerweise akzeptabel sind. Meines Erachtens sollte ferner klargestellt werden, dass es bei dieser Koordinierung nicht darum geht, nationale Systeme zu unterminieren und sie für die Marktkräfte zu öffnen – was wir meines Erachtens im Moment gerade im Bereich Gesundheit feststellen können. Wie von einigen bereits angesprochen, ist die neue Durchführungsverordnung für die Aktualisierung schon in Arbeit. Wir wissen aber bereits, dass bestimmte Probleme nicht erfasst werden. Meines Erachtens müssen wir dafür nach einer Lösung außerhalb der Koordinierung suchen, und fordere die Kommission auf, dies zu prüfen. So werden Steuereinnahmen beispielsweise zunehmend zur Abstützung der Systeme der sozialen Sicherheit verwendet, und Bürger, die im Ausland arbeiten, müssen feststellen, dass sie Steuern für ein solches System zahlen, zu dem sie keinen Zugang mehr haben. Ich würde – so wie das Parlament bereits vor einiger Zeit – auch dazu aufrufen, das nationale Vorgehen dem Geist der Verordnung anzugleichen, damit sich nicht wiederholt, was derzeit in Frankreich passiert, wo bestimmte Personen aufgrund von Änderungen der einzelstaatlichen Vorschriften jetzt keinen Zugang zu Systemen mehr haben, in die sie eingezahlt haben."@de9
lpv:translated text
". – Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al ponente por su trabajo. Sé que a menudo esto parece un trabajo muy técnico, pero estas rápidas actualizaciones anuales son importantes, porque ofrecen transparencia para los ciudadanos sobre sus derechos. También significa que determinadas personas pueden recibir una cobertura más rápida. También quiero destacar —como otros han hecho— que se trata de una labor de coordinación, no de armonización. A menudo, esto significa que algunas cosas que parecen muy razonables no resultan necesariamente aceptables dentro del limitado ámbito de la coordinación. Creo que también tenemos que ser claros y decir que esta coordinación no tiene como objetivo socavar los sistemas nacionales y abrirlos a las fuerzas del mercado; como creo que estamos empezando a ver, particularmente en el ámbito sanitario en este momento. Como han mencionado otros, aún no se ha terminado de elaborar el reglamento de aplicación de la actualización, pero ya sabemos que no va a cubrir algunas cuestiones. Creo que tenemos que buscarles una solución fuera del ámbito de esta coordinación y quiero pedir a la Comisión que considere lo siguiente: por ejemplo, cuando los ingresos fiscales cada vez se usan más para sustentar los sistemas de seguridad social y la gente que trabaja en el extranjero descubre que está pagando impuestos para contribuir a un sistema de seguridad social al que no ya no tienen acceso. Quiero pedir también —tal como el Parlamento hizo hace algún tiempo— que las prácticas nacionales se ajusten al espíritu del reglamento para que no suceda, como está ocurriendo en Francia, que determinadas personas ya no pueden acceder a los sistemas a los que han estado contribuyendo porque se han producido cambios en las normativas nacionales."@es21
lpv:translated text
"Monsieur le Président, je voudrais moi aussi remercier le rapporteur pour son travail sur ce sujet. Je sais que cela semble souvent très technique, mais ces rapides mises à jour annuelles sont importantes parce qu’elles permettent aux citoyens de bénéficier d’une certaine transparence par rapport à leurs droits. Cela signifie aussi que certains individus peuvent être couverts plus rapidement. Je voudrais également souligner – comme d’autres l’ont fait – qu’il s’agit de coordination, et non d’harmonisation. Souvent, cela signifie que certaines choses qui semblent très raisonnables ne sont pas nécessairement acceptables dans le champ très limité de la coordination. Je pense que nous devons également indiquer clairement que cette coordination ne vise pas à affaiblir les systèmes nationaux et à les exposer aux forces du marché – comme, je pense, nous commençons à le constater, en particulier dans la sphère de la santé pour le moment. Comme d’autres l’ont dit, le règlement d’exécution de la mise à jour est en cours, mais nous savons déjà que certains points ne seront pas couverts. Je pense que nous devons trouver une solution pour ceux-ci en dehors du champ de cette coordination, et j’encourage vivement la Commission à réfléchir à ceci: par exemple, lorsque les recettes fiscales sont de plus en plus utilisées pour étayer les systèmes de sécurité sociale, les gens qui travaillent à l’étranger trouvent qu’ils payent des impôts pour contribuer à un système de sécurité sociale auquel il n’ont plus accès. Je demande également instamment – comme le Parlement l’a fait il y a quelques temps – que les pratiques nationales se conforment à l’esprit du règlement afin que nous ne découvrions pas, comme c’est le cas en France en ce moment, que certains individus ne peuvent à présent plus accéder à des systèmes pour lesquels ils ont payé à cause de changements dans les réglementations nationales."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pán predsedajúci, tiež by som sa rád poďakoval spravodajcovi za jeho úsilie. Viem, že táto práca môže mať často veľmi technický charakter, ale okamžité každoročné aktualizácie sú dôležité, pretože poskytujú občanom transparentnosť v súvislosti s ich nárokmi. Znamená to aj možnosť rýchlejšieho riešenia konkrétnych prípadov. Tiež by som rád, rovnako ako ostatní, zdôraznil, že ide o koordináciu, nie harmonizáciu. Často to znamená, že isté veci, ktoré sa zdajú byť veľmi rozumné, nemusia byť vždy v rámci značne obmedzenej pôsobnosti koordinácie prijateľné. Myslím, že by sme si mali ujasniť aj to, že zámerom tejto koordinácie nie je narušiť vnútroštátne systémy a otvoriť ich voči trhovým silám, ako to podľa mňa začíname vnímať najmä v sektore zdravotníctva. Ako bolo uvedené, aktualizácia vykonávacieho nariadenia prebieha, ale už teraz vieme, že nebude zahŕňať isté otázky. Myslím, že ich riešenie musíme hľadať mimo rámca tejto koordinácie, a naliehavo žiadam Komisiu, aby sa venovala otázkam, ako napríklad: v prípade, že sa daňové príjmy vo zvýšenej miere používajú na podporu systému sociálneho zabezpečenia, ľudia, ktorí pracujú v zahraničí zistia, že vlastne platia dane a prispievajú tak na systém sociálneho zabezpečenia, ktorý už nemôžu využívať. Tiež naliehavo žiadam, ako už pred časom žiadal aj Parlament, aby sa postupy jednotlivých štátov zosúladili s nariadením,  aby sme následne nezistili, že sa deje to, čo momentálne vo Francúzsku, kde pre zmeny vo vnútroštátnych nariadeniach niektorí jednotlivci už nemôžu využívať systém, do ktorého prispievali."@sk19
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.6.2-049"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph