Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-041"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.6.2-041"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης του Csaba Öry, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την εφαρμογή των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (– C6-0104/2007 –) ()."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Na programu jednání máme zprávu, kterou předložil pan Csaba Öry jménem Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, ohledně uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečné činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (– C6-0104/2007 –) ()."@cs1
"Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Csaba Öry for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (- C6-0104/2007 -) ()."@da2
"Als nächster Punkt folgt der Bericht von Csaba Öry im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern (– C6-0104/2007 –) ()."@de9
"On the agenda for discussion, we have the report given by Csaba Öry on behalf of the Committee on Employment and Social Affairs, concerning the application of social security schemes to wage-earners, non-earners and members of their families moving within the Community (– C6-0104/2007 –) ()."@en4
"En el orden del día, para su debate, tenemos el informe presentado por Csaba Őry en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (– C6-0104/2007 –) ()."@es21
"Arutelu teemaks on meil Csaba Öry poolt tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel esitatud raport sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate palgaliste töötajate, tulu mitte teenivate isikute ja nende pereliikmete suhtes (– C6-0104/2007 –) ()."@et5
"Esityslistalla on keskustelu Csaba Őryn laatimasta työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnöstä sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä (– C6-0104/2007 –) ()."@fi7
"À l’ordre du jour du débat, nous avons le rapport remis par Csaba Öry au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales concernant l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (– C6-0104/2007 –) ()."@fr8
"A vita következő napirendi pontja az Őry Csaba által a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében előterjesztett, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló jelentés (– C6-0104/2007 –) ()."@hu11
". L’ordine del giorno reca la relazione presentata dall’onorevole Csaba Öry, a nome della commissione per l’occupazione e gli affari sociali, relativa all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità [– C6-0104/2007 –] ()."@it12
"Diskusijų darbotvarkėje numatytas Csaba Öry pranešimas Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (– C6-0104/2007 –) ."@lt14
"Mūsu dienaskārtībā apspriešanai ir ziņojums Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā (– C6-0104/2007 –) ."@lv13
"Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης του Csaba Öry, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την εφαρμογή των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (– C6-0104/2007 –) ()."@mt15
". Aan de orde is het door Csaba Őry namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken opgestelde verslag betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (– C6-0104/2007 –) ()."@nl3
"W porządku dziennym mamy sprawozdanie, które sporządził pan poseł Csaba Öry w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, dotyczące stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (– C6-0104/2007 –) ()."@pl16
"Segue-se na ordem do dia o relatório () do deputado Csaba Őry, em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n.º 1408/71 do Conselho relativo à aplicação dos regimes de segurança social aos trabalhadores assalariados, aos trabalhadores não assalariados e aos membros da sua família que se deslocam no interior da Comunidade (- C6-0104/2007 -)."@pt17
"Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης του Csaba Öry, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την εφαρμογή των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (– C6-0104/2007 –) ()."@ro18
"Programom diskusie je správa predložená pánom Csabom Öry v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva (– C6-0104/2007 –) ."@sk19
"Na dnevnem redu za razpravo je poročilo o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, ki ga je v imenu odbora za zaposlovanje in socialne zadeve pripravil Csaba Öry (– C6-0104/2007 –) ()."@sl20
"Nästa punkt är ett betänkande av Csaba Őry, för utskottet för sysselsättning och sociala frågor, om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (– C6-0104/2007 –) ()."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph