Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-038"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.5.2-038"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Madam President, I should like to thank my colleagues for their comments and to make just a couple of points. Firstly, on the issue of cancers, it is necessary to revise the Carcinogens Directive to reflect technical progress and changes in scientific knowledge in the world of work. It is important that we have effective binding limits for carcinogens, mutagens and substances toxic for reproduction. Limit values should be based on scientific evidence, and I would urge the EU Scientific Committee to examine crystalline silica as a matter of priority. I would urge colleagues not to delete reference to this and oppose Amendment 6. Secondly, the report calls for nanotechnologies to be monitored and potential risks to health assessed, and I would urge colleagues to oppose Amendment 5, which seeks to delete this. I fully recognise the potential benefits of nanotechnologies. Nevertheless, the rapid growth of such technologies is outstripping our understanding of the potential occupational health risks: workers can be exposed to nanoparticles through inhalation, dermal contact and ingestion, and we cannot bury our heads in the sand and refuse to carry out research and assess whether there are any risks. Thirdly, I would just like to reiterate the call for the Commission to bring forward a legislative amendment to the Directive on risks from biological agents at work in order to address the problem of needlestick injuries. This needs to be done as a matter of urgency. As I mentioned earlier, health and safety is a fundamental right included in the Charter. We need a strong EU strategy to ensure that this fundamental right is upheld and that workers throughout the EU are adequately protected. Each single accident and each work-related illness constitutes a breach of a worker’s fundamental rights. We all know there is a strong economic case, as well as good business reasons, for good health and safety in the workplace but, more importantly, the strongest argument has to be the cost to human health and the lives that can be saved. One life every three and a half minutes – who can argue with that?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, rád bych kolegům poděkovala za jejich komentáře a rád bych podotkla jen několik věcí. Za prvé jde o otázku rakoviny, tam je nutné revidovat směrnici o karcinogenních látkách, aby odrážela technický pokrok a změny ve vědeckých poznatcích, kterých bylo dosaženo. Je důležité, abychom měli účinná závazná omezení, pokud jde o karcinogenní, mutagenní látky a látky toxické pro reprodukci. Mezní hodnoty by se měly opírat o vědecké důkazy a chtěl bych požádat Vědecký výbor EU, aby mezi prvními posoudil krystalický křemen. Ráda bych požádala kolegy, aby nevyškrtli příslušný odkaz a aby zamítli pozměňovací návrh č. 6. Za druhé se ve zprávě požaduje monitorování nanotechnologií a zhodnocení případných zdravotních rizik. Ráda bych pořádala kolegy, aby zamítli pozměňovací návrh č. 5, podle kterého by se tento požadavek vypustil. Plně uznávám potenciální výhody plynoucí z nanotechnologií. Rychlý nárůst těchto technologií je však rychlejší než to, co víme o potenciálních zdravotních rizicích: zaměstnanci mohou být vystaveni nanočásticím prostřednictvím vdechnutí, kontaktu s kůží a pozřením a my nemůžeme strkat hlavu do písku a odmítat provést výzkum a zhodnotit, zda je zde nějaké riziko. Za třetí bych jen rád zopakoval svou žádost, aby Komise předložila legislativní novelu Směrnice o rizicích způsobených biologickými činiteli, abychom se mohli zabývat problémem poranění způsobených injekčními jehlami. Tato otázka byla se měla vyřešit velmi urgentně. Jak jsem již uvedl, zdraví a bezpečnost je základním právem, které je zahrnuto v Listině. Potřebujeme silnou strategii EU, aby zajistila tomuto základnímu právu podporu a aby byli pracovníci v celé EU dostatečně chráněni. Každý úraz a každá nemoc z povolání představuje porušení základních práv zaměstnanců. Všichni víme, že pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci máme výrazné ekonomické argumenty a dobré obchodní důvody, ale nejsilnějším argumentem musí být cena lidského zdraví a životy, které lze zachránit. Jeden život každé tři a půl minuty – kdo o tom chce diskutovat?"@cs1
". Fru formand! Jeg ønsker at takke mine kolleger for deres kommentarer og komme med et par kommentarer selv. For det første vedrørende spørgsmålet om kræft, hvor det er nødvendigt at revidere direktivet om kræftfremkaldende stoffer for at afspejle tekniske fremskridt og ændringer i den videnskabelige viden inden for arbejdslivet. Det er vigtigt at have effektivt bindende grænseværdier for kræftfremkaldende stoffer, mutagene stoffer og reproduktionstoksiske stoffer. Grænseværdierne skal være baseret på videnskabelig dokumentation, og jeg ønsker indtrængende at opfordre EU's videnskabelige udvalg til at prioritere undersøgelsen af krystallinske silikater. Og jeg ønsker indtrængende at opfordre kollegerne til ikke at udelukke henvisningen til denne opfordring og ikke stemme imod ændringsforslag 6. For det andet er det i betænkningen fastsat, at det er vigtigt at overvåge nanoteknologierne og vurdere eventuelle sundhedsrisici, og jeg vil indtrængende opfordre kollegerne til at stemme imod ændringsforslag 5, hvori dette tiltag tilsidesættes. Jeg anerkender fuldt ud de eventuelle fordele af nanoteknologier, men med den hastige vækst inden for disse teknologier halter vores forståelse af de eventuelle erhvervssundhedsrisici langt bagud: Arbejdstagere kan udsættes for nanopartikler gennem indånding, kontakt med huden og indtagelse, og vi kan ikke stikke hovedet i busken og undlade at forske i dette og vurdere, om der er risici. For det tredje ønsker jeg at gentage opfordringen til Kommissionen til at fremlægge en lovændring til direktivet om biologiske agenser for at løse problemet med nålestiksskader. Dette skal gøres hurtigst muligt. Som jeg nævnte tidligere, er sundhed og sikkerhed en grundlæggende rettighed i henhold til EU's charter. Vi har brug for en stærk EU-strategi til at sikre, at denne grundlæggende rettighed opretholdes, og at arbejdstagere overalt i EU er tilstrækkeligt beskyttet. Hver enkelt ulykke og arbejdsrelateret sygdom er en krænkelse af en arbejdstagers grundlæggende rettigheder. Vi ved alle, at der er stærke økonomiske aspekter samt vægtige erhvervsmæssige argumenter for at sikre sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, men det stærkeste argument skal naturligvis være omkostningerne for den menneskelige sundhed og de menneskeliv, der kan reddes. Et menneskeliv, hver gang der er gået tre et halvt minut - hvem kan argumentere imod det?"@da2
". − Frau Präsidentin! Ich möchte meinen Kollegen und Kolleginnen für ihre Hinweise danken und einige kurze Anmerkungen machen. Erstens wäre zu den Krebserkrankungen zu sagen, dass die Karzinogen-Richtlinie überarbeitet werden muss, um dem technischen Fortschritt und neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen in der Arbeitswelt Rechnung zu tragen. Wir brauchen unbedingt wirksame verbindliche Grenzwerte für Karzinogene, Mutagene und reproduktionsgefährdende Stoffe. Die Grenzwerte sollten auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen, und ich würde den Wissenschaftlichen Beirat der EU dringend auffordern, sich vor allem der kristallinen Kieselsäure anzunehmen. Ich bitte die Kollegen, den diesbezüglichen Verweis nicht zu löschen und Änderungsantrag 6 abzulehnen. Zweitens ruft der Bericht dazu auf, Nanotechnologien zu überwachen und potenzielle Gesundheitsrisiken zu bewerten, und ich fordere die Kollegen auf, Änderungsantrag 5, der diese Forderung ablehnt, nicht zuzustimmen. Ich bin mir der potenziellen Vorzüge von Nanotechnologien vollkommen bewusst. Doch unser Verständnis der potenziellen Risiken für die Gesundheit der Arbeitnehmer kann mit der rasanten Entwicklung dieser Technologien nicht Schritt halten. Arbeitnehmer können Nanopartikeln durch Einatmen, Hautkontakt und Ingestion ausgesetzt sein, und wir können nicht den Kopf in den Sand stecken und uns weigern, Untersuchungen durchzuführen und potenzielle Risiken zu bewerten. Drittens möchte ich die Kommission nochmals auffordern, eine Änderung der Richtlinie über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit vorzulegen, um das Problem von Verletzungen mit Injektionsnadeln in Angriff zu nehmen. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Wie ich bereits sagte, sind Gesundheit und Sicherheit als Grundrecht in der Charta verankert. Wir brauchen eine konsequente EU-Strategie, um zu gewährleisten, dass dieses Grundrecht respektiert wird und Arbeitnehmer in der ganzen EU angemessen geschützt sind. Jeder einzelne Unfall und jede arbeitsbedingte Erkrankung stellt eine Verletzung der Grundrechte des betroffenen Arbeitnehmers dar. Wir alle wissen, dass es gute wirtschaftliche Gründe sowie gute geschäftliche Gründe für die Gewährleistung von Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz gibt. Doch das wichtigste Argument sind die Erhaltung der menschlichen Gesundheit und die Rettung von Menschenleben. Ein Menschenleben alle dreieinhalb Minuten – was lässt sich wohl dagegen sagen?"@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου για τα σχόλιά τους και να προσθέσω ένα-δυο πράγματα. Πρώτον, ως προς το ζήτημα των καρκίνων, είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί η οδηγία για τους καρκινογόνους παράγοντες, ούτως ώστε να καταδειχθεί η τεχνική πρόοδος και οι αλλαγές στην επιστημονική γνώση στον τομέα της εργασίας. Είναι σημαντικό να έχουμε αποτελεσματικά δεσμευτικά όρια για τους καρκινογόνους, τους μεταλλαξιογόνους παράγοντες και τις ουσίες που είναι τοξικές για την αναπαραγωγή. Οι οριακές τιμές θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία και θα ήθελα να προτρέψω την Επιστημονική Επιτροπή της ΕΕ να εξετάσει κατά προτεραιότητα το κρυσταλλικό πυρίτιο. Καλώ τους συναδέλφους να μην διαγράψουν τη σχετική παραπομπή και να αντιτεθούν στην τροπολογία 6. Δεύτερον, η έκθεση ζητεί την παρακολούθηση των νανοτεχνολογιών και την αξιολόγηση των ενδεχόμενων κινδύνων για την υγεία, και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να προτρέψω τους συναδέλφους να αντιτεθούν στην τροπολογία 5, που επιχειρεί να διαγράψει τα παραπάνω. Αναγνωρίζω πλήρως τα πιθανά οφέλη των νανοτεχνολογιών. Εντούτοις, η ταχεία ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτού του είδους υπερβαίνει τις γνώσεις μας σχετικά με τους ενδεχόμενους επαγγελματικούς κινδύνους για την υγεία: οι εργαζόμενοι ενδέχεται να εκτεθούν σε νανοσωματίδια μέσω εισπνοής, επαφής με το δέρμα και κατάποσης, και δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε και να αρνούμαστε να διεξαγάγουμε έρευνα και να αξιολογήσουμε αν υπάρχουν κίνδυνοι. Τρίτον, θα ήθελα απλώς να επαναλάβω την έκκληση προς την Επιτροπή για την υποβολή νομοθετικής τροποποίησης στην οδηγία για τους κινδύνους από βιολογικούς παράγοντες στην εργασία, ούτως ώστε να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των μολύνσεων από βελόνες. Αυτό αποτελεί επείγουσα ανάγκη. Όπως ανέφερα νωρίτερα, η υγεία και η ασφάλεια αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα που περιλαμβάνονται στον Χάρτη. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή στρατηγική της ΕΕ για να διασφαλίσουμε την τήρηση του θεμελιώδους αυτού δικαιώματος και της επαρκούς προστασίας των εργαζομένων σε ολόκληρη την ΕΕ. Κάθε μεμονωμένο ατύχημα και κάθε νόσος που σχετίζεται με την εργασία συνιστούν παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ισχυροί οικονομικοί παράγοντες, καθώς και σημαντικοί επιχειρηματικοί λόγοι, για την προώθηση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία αλλά, πρωτίστως, το ισχυρότερο επιχείρημα θα πρέπει να είναι το κόστος για την ανθρώπινη υγεία και οι ζωές που μπορούν να σωθούν. Μία ζωή κάθε τριάμισι λεπτά – ποιος θα μπορούσε να διαφωνήσει με αυτό;"@el10
". − Señora Presidenta, me gustaría dar las gracias a mis colegas por sus comentarios y plantear solo un par de cuestiones. En primer lugar, sobre la cuestión del cáncer, es necesario revisar la Directiva sobre agentes carcinógenos a fin de reflejar los avances técnicos y los cambios de los conocimientos científicos en el mundo del trabajo. Es importante que tengamos límites vinculantes eficaces para agentes carcinógenos, mutagénicos y sustancias tóxicas para la reproducción. Los valores límite deberían basarse en pruebas científicas e instaría al Comité Científico de la UE a que examine el ácido silícico cristalino de forma prioritaria. También quiero pedir a sus Señorías que no supriman esta referencia y que voten en contra de la enmienda 6. En segundo lugar, el informe pide que se controlen las nanotecnologías y que se evalúen los riesgos potenciales y quiero pedir a sus Señorías que voten en contra de la enmienda 5, que pretende suprimir este punto. Soy plenamente consciente de los beneficios potenciales de la nanotecnologías. Sin embargo, el rápido crecimiento de estas tecnologías está superando nuestra comprensión de los posibles riesgos laborales para la salud: Los trabajadores pueden estar expuestos a nanopartículas por inhalación, contacto dérmico e ingestión y no podemos esconder la cabeza en la arena y negarnos a investigar y comprobar si existe algún riesgo. Tercero, me gustaría reiterar el llamamiento lanzado a la Comisión para que presente una enmienda legislativa a la Directiva sobre los riesgos relacionados con agentes biológicos en vigor a fin de abordar el problema de las heridas causadas por agujas de jeringuilla. Esto tiene que hacerse con carácter de urgencia. Como he mencionado antes, la salud y la seguridad son un derecho fundamental incluido en la Carta. Necesitamos una estrategia europea fuerte para garantizar el respeto de este derecho fundamental y que los trabajadores de toda la UE cuentan con la debida protección. Cada accidente y cada enfermedad profesional constituyen una vulneración de los derechos fundamentales de un trabajador. Todos sabemos que existe una fuerte motivación económica, así como buenos motivos empresariales, para garantizar una buena salud y seguridad en el lugar de trabajo, pero, lo más importante, el principal argumento tiene que ser el coste de la salud humana y las vidas que pueden salvarse. Una vida cada tres minutos y medio, ¿quién puede dejar de rendirse a la evidencia?"@es21
". Proua president, sooviksin kolleege tänada märkuste eest ja esile tuua paar punkti. Esiteks vähktõve küsimuses on oluline läbi vaadata kantserogeene käsitlev direktiiv, et kajastada tehnika arengut ja muutusi teaduslikes teadmistes töömaailmas. Meil peavad olema tõhusad siduvad piirnormid kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainete kasutamiseks. Piirväärtused peaksid põhinema teaduslikel tõenditel ning soovitaksin tungivalt ELi teaduskomiteel uurida esmatähtsa teemana kristallilist ränidioksiidi. Soovitaksin kolleegidel mitte kustutada viidet sellele ning olla vastu muudatusettepanekule 6. Teiseks kutsutakse raportis üles jälgima nanotehnoloogiaid ja hindama võimalikku ohtu tervisele. Soovitan kolleegidel tungivalt seista vastu muudatusettepanekule 5, millega tahetakse see kustutada. Ma tunnustan täielikult nanotehnoloogiate võimalikku kasu. Selliste tehnoloogiate kiire kasv kärbib siiki meie arusaamist võimalikest terviseohtudest: töötajad võivad nanoosakestega kokku puutuda sissehingamisel, naha kaudu või suu kaudu ning me ei saa peita pead liiva alla ega keelduda teadusuuringutest ja ohu hindamisest. Kolmandaks sooviksin korrata nõuet komisjonile vaadata läbi bioloogilisi mõjureid tööl käsitleva direktiivi muudatusettepanekud, et tegeleda nõelatorkest põhjustatud vigastusprobleemiga. Seda tuleb teha kiireloomulisena. Nagu ma varem mainisin, on tervis ja ohutus hartas sisalduvad põhiõigused. Vajame tugevat ELi strateegiat, et tagada põhiõiguste täitmine ja töötajate nõuetekohane kaitse kogu ELis. Iga üksik õnnetusjuhtum ja kutsehaigus kujutab endast töötajate põhiõiguste rikkumist. Me kõik teame, et hea töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseks on esirinnas majanduslikud ja ärilised põhjused, kuid kõige tugevam argument peab olema inimtervise hind ja elude hind, mida on võimalik päästa. Üks inimelu iga kolme ja poole minuti tagant – kes saab sellele vastu vaielda?"@et5
"Arvoisa puhemies, haluan kiittää kollegoitani heidän huomautuksistaan ja tuoda esiin muutamia näkökohtia. Ensimmäiseksi, mitä syöpiin tulee, on tarkistettava karsinogeenisiä aineita koskeva direktiivi, jotta tekninen kehitys ja tieteellisessä tiedossa tapahtuneet muutokset heijastuisivat työelämään. On tärkeää asettaa karsinogeeneille, mutageeneille ja lisääntymiselle vaarallisille aineille sitovat rajat. Raja-arvojen tulisi perustua tieteelliseen todistusaineistoon, ja kehottaisin EU:n tiedekomiteaa tutkimaan piikidettä ensisijaisena tutkimuskohteena. Kehottaisin kollegoitani olemaan poistamatta tätä viittausta ja vastustamaan tarkistusta 6. Toiseksi mietinnössä kehotetaan tarkkailemaan nanoteknologioita ja arvioimaan niiden aiheuttamat mahdolliset terveysriskit. Kehottaisin kollegoitani vastustamaan tarkistusta 5, jolla tämä kohta pyritään poistamaan. Tunnustan täysin nanoteknologioiden mahdolliset hyödyt. Tällaisten teknologioiden kasvu on kuitenkin niin nopeaa, että meillä ei ole käsitystä niiden mahdollisista työterveysriskeistä. Työntekijät saattavat altistua nanohiukkasille sisäänhengityksen, ihokosketuksen ja ravinnon välityksellä, emmekä voi haudata päätämme hiekkaan ja kieltäytyä suorittamasta tutkimuksia ja arvioimasta mahdollisten riskien olemassaoloa. Kolmanneksi haluaisin toistaa komissiolle pyynnön biologisten tekijöiden työterveysriskejä koskevan direktiivin lainsäädännön tarkistuksen esittämisestä, jotta voisimme puuttua injektioneuloista aiheutuviin loukkaantumisiin. Tämä on tehtävä kiireellisesti. Kuten aiemmin mainitsin, terveys ja turvallisuus ovat perusoikeuskirjaan sisällytettyjä perusoikeuksia. Tarvitsemme voimakasta Euroopan unionin strategiaa varmistamaan, että tätä perusoikeutta pidetään yllä ja että työntekijöitä suojellaan riittävästi koko EU:ssa. Jokainen onnettomuus ja työhön liittyvä sairaus rikkoo työntekijän perusoikeuksia. Me kaikki tiedämme, että on painavia taloudellisia ja liike-elämään liittyviä syitä ylläpitää työpaikoilla hyvää terveyttä ja turvallisuutta. Tärkeintä on kuitenkin se, että ihmisten terveydelle aiheutuvien kustannusten ja säästettävien ihmishenkien on oltava painavimpia syitä. Kyse on yhdestä ihmishengestä kolmessa ja puolessa minuutissa. Kuka voi esittää vastaväitteitä?"@fi7
"Madame la Présidente, je voudrais remercier mes collègues pour leurs commentaires et juste faire quelques remarques. Premièrement, en ce qui concerne les cancers, il est nécessaire de réviser la directive relative aux agents cancérigènes afin qu’elle reflète les progrès techniques et les changements dans les connaissances scientifiques dans le monde du travail. Il est important que nous ayons des limites contraignantes efficaces en matière d’agents cancérigènes et mutagènes et de substances toxiques pour la reproduction. Les valeurs limites devraient être basées sur des données scientifiques, et j’encourage vivement le Comité scientifique de l’UE à examiner en priorité la silice cristallisée. J’invite mes collègues à ne pas supprimer la référence à ce sujet et à s’opposer à l’amendement 6. Deuxièmement, le rapport préconise de surveiller les nanotechnologies et d’évaluer les risques potentiels pour la santé, et j’encourage vivement mes collègues à s’opposer à l’amendement 5, qui vise à supprimer ce passage. Je reconnais tout à fait les bienfaits potentiels des nanotechnologies. Néanmoins, la croissance rapide de ces technologies devance notre compréhension des risques professionnels potentiels sur la santé: les travailleurs peuvent être exposés à des nanoparticules par inhalation, contact dermique et ingestion, et nous ne pouvons pas nous mettre la tête dans le sable et refuser d’effectuer des recherches et d’évaluer si des risques existent. Troisièmement, je voudrais juste réitérer la demande de la Commission visant à présenter un amendement législatif à la directive relative aux risques liés aux agents biologiques au travail afin de s’attaquer au problème des blessures par piqûre d’aiguille. Cela doit être fait de toute urgence. Comme je l’ai dit tout à l’heure, la santé et la sécurité sont des droits fondamentaux inscrits dans la Charte. Nous avons besoin d’une stratégie européenne forte afin de garantir que ces droits fondamentaux soient respectés et que les travailleurs de toute l’UE soient efficacement protégés. Chaque accident et chaque maladie professionnelle constituent une violation des droits fondamentaux du travailleur. Nous savons tous qu’il y a de solides arguments économiques ainsi que de bonnes raisons commerciales en faveur de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, mais, plus important encore, l’argument le plus fort doit être le coût pour la santé humaine et les vies qui peuvent être sauvées. Une vie toutes les trois minutes et demi – qui peut contester cela?"@fr8
"Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak az észrevételekért, és szeretnék néhány érvet felhozni. Először is a daganatos megbetegedésekkel kapcsolatban szükség van a rákkeltő anyagokról szóló irányelv annak érdekében történő felülvizsgálatára, hogy követni lehessen a műszaki fejlődést és a tudományos ismeretek változásait a munka világán belül. Fontos, hogy jogilag kötelező erejű tényleges határértékek vonatkozzanak a rákkeltő anyagokra, mutagénekre és a reprodukciós toxicitású anyagokra. A határértékeknek tudományos bizonyítékokon kell alapulniuk, és én arra ösztönözném az EU Tudományos Bizottságát, hogy legelőször a a kristályos szilícium-dioxid problémáját vizsgálja meg. Arra buzdítanám a kollégákat, hogy ne töröljék az erre vonatkozó hivatkozást, és ellenezzék a 6. módosítást. Másodszor, a jelentés felhív a nanotechnológiák nyomon követésére és a potenciális egészségügyi kockázatok értékelésére, és arra buzdítanám a kollégákat, hogy ellenezzék az 5. módosítást, amely ennek eltörlésére irányul. Teljes mértékben elismerem a nanotechnológiák potenciális előnyeit. Mindazonáltal a potenciális foglalkozási egészségveszélyeztető kockázatok megértése nem tud lépést tartani az ilyen technológiák gyors fejlődésével: a munkavállalók belélegzés, bőrön keresztüli érintkezés és lenyelés révén lehetnek kitéve a nanorészecskéknek, mi pedig nem dughatjuk a fejünket a homokba és nem vonakodhatunk attól, hogy kutatást végezzünk, és megvizsgáljuk, hogy fennáll-e valamilyen kockázat. Harmadszor szeretném újólag megismételni a Bizottságnak szóló felhívást, hogy terjesszen elő a munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló irányelvre vonatkozó jogalkotási módosítást a tűszúrásos sérülések problémájának megoldása érdekében. Ezt sürgősségi kérdésként kell kezelni. Ahogy azt már korábban említettem, az egészség és biztonság a chartában foglalt alapvető jog. Erős uniós stratégiára van szükségünk annak biztosításához, hogy ez az alapvető jogot tiszteletben tartsák, és hogy a munkavállalók EU-szerte megfelelő védelemben részesülnek. Minden egyes baleset és minden egyes munkával kapcsolatos betegség a munkavállalók alapvető jogainak a megsértését jelenti. Mindannyian tudjuk, hogy a megfelelő munkahelyi egészségvédelem és biztonság kemény gazdasági kérdés, valamint üzleti okok játszanak közre, de fontosabb, hogy a legerősebb érvnek az emberi egészség értékét és a megmenthető életeket kell tekintenünk. Három és fél percenként egy emberélet – ki vitatkozhat ezzel?"@hu11
"Signora Presidente, vorrei ringraziare i colleghi per le loro osservazioni e formulare solo un paio di considerazioni. Primo, in merito alla questione dei tumori, è necessario aggiornare la direttiva sulle sostanze cancerogene al fine di riflettere i progressi tecnici e la diversa conoscenza scientifica nel mondo del lavoro. È importante essere dotati di efficaci limiti vincolanti per agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione. I valori limite dovrebbero essere basati su prove scientifiche e desidero esortare il comitato scientifico dell’UE a esaminare la silice cristallina come questione primaria. Vorrei sollecitare i colleghi a non cancellarne il riferimento e a opporsi all’emendamento n. 6. Secondo, la relazione richiede di controllare le nanotecnologie e valutare i potenziali rischi per la salute, e vorrei esortare i colleghi a opporsi all’emendamento n. 5, che mira a cancellare questo passaggio. Riconosco appieno i possibili benefici delle nanotecnologie. Tuttavia, la loro rapida crescita supera la nostra comprensione di potenziali rischi professionali per la salute: i lavoratori possono essere esposti a nanoparticelle attraverso inalazione, contatto dermico e ingestione, e non possiamo nascondere la testa sotto la sabbia e rifiutarci di condurre ricerche e di valutare la presenza di rischi. Terzo, vorrei soltanto ribadire alla Commissione la richiesta di portare avanti un emendamento legislativo alla direttiva sui rischi dovuti ad agenti biologici sul luogo di lavoro al fine di affrontare il problema delle lesioni da ago. È necessario che ciò sia fatto con urgenza. Come ho detto in precedenza, salute e sicurezza sono un diritto fondamentale incluso nella Carta. Abbiamo bisogno di una strategia europea forte per garantire il rispetto di questo diritto fondamentale e una tutela adeguata dei lavoratori nell’UE. Ciascun infortunio e ogni malattia professionale costituiscono una violazione dei diritti fondamentali del lavoratore. Tutti sappiamo che esistono ottime ragioni economiche e commerciali per mantenere salute e sicurezza sul luogo di lavoro ma, essenzialmente, l’argomento più convincente deve essere il costo per la salute e le vite che possono essere salvate. Una vita ogni tre minuti e mezzo, chi se la sente di discuterne?"@it12
"Ponia pirmininke, aš norėčiau padėkoti mano kolegoms už jų pastabas ir suformuluoti tik porą punktų. Pirma, vėžio klausimu būtina peržiūrėti Kancerogenų direktyvą, kad atspindėtų darbo pasaulio techninę pažangą ir pokyčius mokslinių žinių srityje. Svarbu, kad mes turėtume veiksmingus privalomus apribojimus kancerogenams, mutagenams ir žalingoms dauginimuisi medžiagoms. Ribinių dydžių pagrindu turėtų būti moksliniai faktai ir aš primygtinai raginu ES mokslinį komitetą ištirti kristalinį kvarcą kaip svarbiausią dalyką. Raginu kolegas neišbraukti nuorodos į šį punktą ir nepritarti pakeitimui 6. Antra, pranešime reikalaujama, kad būtų kontroliuojamos nanotechnologijos ir vertinami galimi pavojai sveikatai, ir raginu kolegas nepritarti pakeitimui 5, kuriuo siekiama tą punktą išbraukti. Aš visiškai pripažįstu galimą nanotechnologijų naudą. Vis dėlto greitas tokių technologijų vystymasis pralenkia mūsų supratimą apie darbuotojų sveikatai keliamus pavojus: nanodalelės gali paveikti darbuotojus per kvėpavimą, per kontaktą su oda ir nurijus, ir mes negalime slėpti savo galas smėlyje ir atsisakyti atlikti mokslinius tyrimus bei įvertinti, ar nėra kokios nors rizikos. Trečia, tiesiog norėčiau pakartoti reikalavimą Komisijai parengti teisės akto pakeitimą direktyvai dėl rizikos dėl biologinių veiksnių darbe, siekiant užsiimti sužeidimų adatomis problema. Tai reikia padaryti skubos tvarka. Kaip minėjau anksčiau, sveikata ir sauga yra pagrindinė teisė, įtraukta į chartiją. Mums reikia ružtingos ES strategijos, kad ši pagrindinė teisė būtų išsaugota ir, kad darbuotojai visoje ES būtų pakankamai apsaugoti. Kiekvienas pavienis nelaimingas atsitikimas ir kiekviena su darbu susijusi liga pažeidžia darbuotojų pagrindines teises. Mes visi žinome, kad yra svarių ekonominių argumentų, o taip pat gerų verslo priežasčių geros sveikatos ir saugos darbo vietoje naudai, bet, daug svarbiau, svariausias argumentas turėtų būti žmonių sveikatos ir gyvybių, kurias galima išsaugoti, kaina. Viena gyvybė kas 3,5 minutės – kas gali ginčytis dėl to?"@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es vēlos pateikties saviem kolēģiem par komentāriem un minēt tikai pāris punktu. Pirmkārt, par vēža jautājumu ir nepieciešams pārskatīt Kancerogēnu direktīvu, lai atspoguļotu tehnisko progresu un pārmaiņas darba pasaules zinātniskajā izpratnē. Ir svarīgi, ka mums ir efektīvi tiesiski saistoši ierobežojumi kancerogēniem, mutagēniem un vielām, kas ir toksiskas reproduktīvajai funkcijai. Robežvērtībām jābūt pamatotām ar zinātniskiem pierādījumiem, un es mudinātu ES Zinātnes komiteju pārbaudīt kristālisko silīciju prioritātes kārtā. Es aicinu kolēģus nesvītrot atsauci uz šo jautājumu un iebilst pret 6. grozījumu. Otrkārt, ziņojums prasa uzraudzīt nanotehnoloģijas un izvērtēt potenciālos riskus veselībai, un es aicinu kolēģus iebilst pret 5. grozījumu, kurš mēģina to svītrot. Es pilnībā atzīstu potenciālos guvumus, ko dod nanotehnoloģijas. Tomēr šādu tehnoloģiju straujā izaugsme pārsniedz mūsu izpratni par iespējamajiem darba riskiem veselībai: darbinieki var tikt pakļauti nanodaļiņam inhalācijas ceļā, caur kontaktu ar ādu un ar ēdienu, un mēs nevaram paslēpt galvu smiltīs un atteikties veikt pētījumus, un izvērtēt, vai risks pastāv. Treškārt, es gribu tikai atkārtot aicinājumu Komitejai iesniegt tiesību akta grozījumu direktīvai par bioloģisku slimību ierosinātāju izraisītu risku darbavietā, lai risinātu problēmu par injekcijas adatu traumām. Tas jādara steidzamības kārtā. Kā es jau iepriekš minēju, veselība un drošība ir pamattiesības, kas ietvertas hartā. Mums ir vajadzīga spēcīga ES stratēģija, lai nodrošinātu, ka šīs pamattiesības tiek ievērotas un ka darba ņēmēji visā ES ir pienācīgi aizsargāti. Katrs atsevišķais negadījums un katra darba apstākļu izraisīta slimība ir darbinieka pamattiesību pārkāpums. Mēs visi zinām, ka ir stingrs ekonomisks pamats, kā arī izdevīgi saimnieciski stimuli labai veselībai un drošībai darba vietā, bet vēl svarīgāk, spēcīgākajam argumentam jābūt cilvēku veselībai un dzīvībai, ko var glābt. Viena dzīvība katras trīs ar pusi minūtes – kas var apstrīdēt to?"@lv13,13
"Madam President, I should like to thank my colleagues for their comments and to make just a couple of points. Firstly, on the issue of cancers, it is necessary to revise the Carcinogens Directive to reflect technical progress and changes in scientific knowledge in the world of work. It is important that we have effective binding limits for carcinogens, mutagens and substances toxic for reproduction. Limit values should be based on scientific evidence, and I would urge the EU Scientific Committee to examine crystalline silica as a matter of priority. I would urge colleagues not to delete reference to this and oppose Amendment 6. Secondly, the report calls for nanotechnologies to be monitored and potential risks to health assessed, and I would urge colleagues to oppose Amendment 5, which seeks to delete this. I fully recognise the potential benefits of nanotechnologies. Nevertheless, the rapid growth of such technologies is outstripping our understanding of the potential occupational health risks: workers can be exposed to nanoparticles through inhalation, dermal contact and ingestion, and we cannot bury our heads in the sand and refuse to carry out research and assess whether there are any risks. Thirdly, I would just like to reiterate the call for the Commission to bring forward a legislative amendment to the Directive on risks from biological agents at work in order to address the problem of needlestick injuries. This needs to be done as a matter of urgency. As I mentioned earlier, health and safety is a fundamental right included in the Charter. We need a strong EU strategy to ensure that this fundamental right is upheld and that workers throughout the EU are adequately protected. Each single accident and each work-related illness constitutes a breach of a worker’s fundamental rights. We all know there is a strong economic case, as well as good business reasons, for good health and safety in the workplace but, more importantly, the strongest argument has to be the cost to human health and the lives that can be saved. One life every three and a half minutes – who can argue with that?"@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, ik dank mijn collega’s voor hun bijdragen en wil graag nog enkele zaken opmerken. Ten eerste wil ik iets zeggen over kanker. De richtlijn betreffende carcinogene agentia moet opnieuw bekeken worden en in overeenstemming worden gebracht met de technische vooruitgang en huidige wetenschappelijke kennis op het vlak van werk. We moeten effectieve bindende grenswaarden bepalen voor stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of schadelijk voor de voortplanting zijn ingedeeld. De grenswaarden moeten gebaseerd zijn op wetenschappelijk bewijsmateriaal, en ik vraag dan ook met aandrang aan het Europees Wetenschappelijk Comité om kristallijn silica met prioriteit te onderzoeken. Aan mijn collega’s vraag ik om deze verwijzing te behouden en amendement 6 dus te verwerpen. Ten tweede, bevat het verslag een oproep om nanotechnologie op te volgen en te onderzoeken of er gezondheidsrisico’s aan verbonden zijn. Ik vraag mijn collega’s om amendement 5, dat voorstelt om het bovenstaande te schrappen, niet aan te nemen. Ik erken wel degelijk de mogelijke voordelen van nanotechnologie, maar dergelijke technologieën nemen in die mate toe dat we de mogelijke werkgerelateerde gezondheidsrisico’s niet meer kunnen bevatten. Werknemers kunnen nanopartikels inademen of inslikken en de huid kan ermee in aanraking komen, en we mogen dus ons hoofd niet in het zand steken en weigeren te onderzoeken of er mogelijke risico’s aan verbonden zijn. Ten derde, wil ik de Commissie er nogmaals aan herinneren dat er een aanpassing moet komen van de richtlijn betreffende de risico’s van blootstelling aan biologische agentia op het werk om de problematiek van prikaccidenten het hoofd te kunnen bieden. Dit moet als zeer dringend beschouwd worden. Zoals eerder gezegd, is het recht op veiligheid en gezondheid een grondrecht dat deel uitmaakt van het Handvest. Er is behoefte aan een daadkrachtige Europese strategie die dit grondrecht kan waarborgen zodat alle werknemers in de hele Europese Unie voldoende beschermd zijn. Elk ongeval en elk geval van werkgerelateerde ziekte is een overtreding van de fundamentele rechten van de werknemer. We weten allemaal dat er goede economische en zakelijke argumenten zijn voor veiligheid en gezondheid op het werk, maar nog doorslaggevender zijn de gevolgen voor de gezondheid en de levens die gered kunnen worden. Eén leven per drie en een halve minuut. Wie kan daar nu wat tegen inbrengen?"@nl3
"Pani przewodnicząca! Pragnę podziękować moim kolegom za komentarze i poczynić jeszcze kilka uwag. Po pierwsze w odniesieniu do nowotworów należy zmienić dyrektywę w sprawie czynników rakotwórczych, tak aby uwzględnić postęp technologiczny oraz zmiany dotyczące wiedzy naukowej na temat świata pracy. To ważne, że funkcjonują skuteczne ograniczenia w zakresie czynników rakotwórczych, mutagennych i substancji toksycznych dla reprodukcji. Wartości graniczne powinny być określane w oparciu o dowody naukowe i nalegałbym, aby Komitet Naukowy UE nadał priorytet kwestii zbadania krzemionki krystalicznej. Zalecam kolegom, by nie skreślali oni takiego odniesienia i sprzeciwili się poprawce 6. Po drugie w niniejszym sprawozdaniu wzywa się do monitorowania nanotechnologii oraz do oceny potencjalnych zagrożeń dla zdrowia, wzywam zatem kolegów do odrzucenia poprawki 5, która ma na celu skreślenie takiego zapisu. W pełni uznaję potencjalne korzyści płynące z nanotechnologii. Tym niemniej szybki rozwój takich technologii wykracza poza naszą wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń dla zdrowia: pracownicy mogą być narażeni na kontakt z nanocząsteczkami we wdychanym powietrzu, przez skórę lub układ pokarmowy, a my nie możemy chować głowy w piasek i odmawiać prowadzenia badań oraz dokonywania oceny tego, czy takie niebezpieczeństwo istnieje. Po trzecie pragnę ponownie wezwać Komisję do zgłoszenia legislacyjnego projektu zmiany dyrektywy w sprawie zagrożeń ze strony czynników biologicznych w miejscu pracy, tak aby podjąć kwestię ran powstałych na skutek ukłucia igłą. Musi to być pilnie zrobione. Jak już wspomniałem, zdrowie i bezpieczeństwo to prawa podstawowe zapisane w Karcie. Potrzebna nam jest wyrazista strategia UE, tak aby zapewnić utrzymanie praw podstawowych i odpowiednią ochronę pracowników w całej Unii. Każdy wypadek i przypadek zachorowania na choroby zawodowe stanowi naruszenie podstawowych praw pracowniczych. Wszyscy wiemy, że istnieją ważne przesłanki ekonomiczne oraz biznesowe dla zachowania dobrego zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, jednak najsilniejszy argument powinien dotyczyć zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i istnień, które można ocalić. Jedno życie co trzy i pół minuty - czy ktoś jest w stanie z tym polemizować?"@pl16
"Senhora Presidente, gostaria de agradecer aos meus colegas as suas observações e de focar apenas dois aspectos. Em primeiro lugar, no que se refere à questão do cancro, é necessário rever a directiva relativa à protecção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos, de modo a ter em conta os progressos e alterações ao nível do conhecimento científico no mundo do trabalho. É importante estabelecermos limites vinculativos efectivos para os agentes cancerígenos e mutagénicos e as substâncias tóxicas para a reprodução. Os valores-limite devem basear-se em provas científicas, e insto o Comité Científico da UE a examinar prioritariamente a sílica cristalina. Peço aos colegas que não eliminem esta referência e que rejeitem a alteração 6. Em segundo lugar, o relatório solicita o acompanhamento das nanotecnologias e a avaliação dos riscos potenciais das mesmas, e insto os colegas a rejeitarem a alteração 5, que visa a eliminação desta matéria. Reconheço inteiramente os benefícios potenciais das nanotecnologias. No entanto, o seu rápido crescimento está a ultrapassar os nossos conhecimentos sobre os riscos potenciais para a saúde no trabalho: os trabalhadores podem ser expostos a nanopartículas por inalação, contacto dérmico e ingestão, e não podemos enterrar a cabeça na areia e recusar-nos a investigar e avaliar os eventuais riscos. Em terceiro lugar, gostaria apenas de reiterar o apelo dirigido à Comissão para que apresente uma alteração legislativa à directiva relativa à protecção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes biológicos durante o trabalho, de modo a ter em conta a questão dos ferimentos causados por seringas. Este é um assunto sobre o qual nos devemos debruçar urgentemente. Tal como referi anteriormente, a saúde e a segurança são um direito fundamental que está previsto na Carta. Necessitamos de uma estratégia europeia forte para garantir que este direito fundamental seja respeitado e que os trabalhadores de toda a UE beneficiem de uma protecção adequada. Cada acidente e cada doença relacionada com o trabalho representam uma violação dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Todos sabemos que existem fortes argumentos económicos e bons motivos para que as empresas promovam boas condições de saúde e segurança no local de trabalho, mas, mais importante, é que o argumento mais forte tem de ser os custos em termos de saúde humana e as vidas que se podem poupar. Uma vida que se perde em cada três minutos e meio - quem pode contestar isto?"@pt17
"Madam President, I should like to thank my colleagues for their comments and to make just a couple of points. Firstly, on the issue of cancers, it is necessary to revise the Carcinogens Directive to reflect technical progress and changes in scientific knowledge in the world of work. It is important that we have effective binding limits for carcinogens, mutagens and substances toxic for reproduction. Limit values should be based on scientific evidence, and I would urge the EU Scientific Committee to examine crystalline silica as a matter of priority. I would urge colleagues not to delete reference to this and oppose Amendment 6. Secondly, the report calls for nanotechnologies to be monitored and potential risks to health assessed, and I would urge colleagues to oppose Amendment 5, which seeks to delete this. I fully recognise the potential benefits of nanotechnologies. Nevertheless, the rapid growth of such technologies is outstripping our understanding of the potential occupational health risks: workers can be exposed to nanoparticles through inhalation, dermal contact and ingestion, and we cannot bury our heads in the sand and refuse to carry out research and assess whether there are any risks. Thirdly, I would just like to reiterate the call for the Commission to bring forward a legislative amendment to the Directive on risks from biological agents at work in order to address the problem of needlestick injuries. This needs to be done as a matter of urgency. As I mentioned earlier, health and safety is a fundamental right included in the Charter. We need a strong EU strategy to ensure that this fundamental right is upheld and that workers throughout the EU are adequately protected. Each single accident and each work-related illness constitutes a breach of a worker’s fundamental rights. We all know there is a strong economic case, as well as good business reasons, for good health and safety in the workplace but, more importantly, the strongest argument has to be the cost to human health and the lives that can be saved. One life every three and a half minutes – who can argue with that?"@ro18
"Vážená pani predsedajúca, rada by som poďakovala svojim kolegom za ich pripomienky a venovala sa niekoľkým bodom. V prvom rade by som sa dotkla otázky onkologických ochorení. Je potrebné revidovať smernicu o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci tak, aby odrážala technický pokrok a zmeny vo vedeckých poznatkoch vo svete práce. Dôležité je mať účinné záväzné obmedzenia pre karcinogény, mutagény a látky toxické pre reprodukciu. Limitné hodnoty by mali vychádzať z vedeckých dôkazov. Chcela by som naliehavo požiadať Vedecký výbor EÚ, aby v prvom rade preskúmal kryštalický oxid kremičitý. Naliehavo žiadam kolegov, aby odkaz na túto problematiku nevypúšťali z textu a vzniesli námietky voči doplňujúcemu a pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 6. Po druhé, správa obsahuje výzvu  na monitorovanie nanotechnológií a na posudzovanie ich potenciálnych zdravotných rizík. Naliehavo žiadam kolegov, aby vzniesli námietky voči pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 5, ktorý sa snaží toto úsilie narušiť. Ja osobne v plnej miere uznávam možný prospech z nanotechnológií. Napriek tomu však rýchly rast takýchto technológií predstihuje naše chápanie možností potenciálnych rizík, ohrozujúcich ochranu zdravia: pracovníci môžu byť vystavení styku s nanočasticami vdýchnutím, kontaktom s pokožkou a prehltnutím. Nemôžeme predsa strkať hlavu do piesku a odmietať uskutočniť výskum a posúdiť možné riziká. Po tretie by som len rada zdôraznila výzvu, aby Komisia predložila pozmeňujúci a doplňujúci návrh smernice o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením biologickým faktorom pri práci v súvislosti s riešením problému poranení spôsobených pichnutím injekčnou ihlou. V tomto prípade je prijatie riešenia naliehavé. Ako som už spomínala, bezpečnosť a ochrana zdravia patria medzi základné práva ustanovené v charte. Potrebujeme dôkladnú stratégiu EÚ, ktorá zaručí potvrdenie tohto práva a zabezpečí, že pracovníci v celej EÚ budú chránení v dostatočnej miere. Každý úraz a choroba z povolania predstavuje porušenie základných práv pracovníka. Všetci vieme, že silným motívom kvalitnej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku sú ekonomické dôvody a výhodné podnikateľské príležitosti. Dôležitejšie je však to, aby najsilnejším argumentom bola cena ľudského zdravia a životy, ktoré môžeme zachrániť. Jeden život každé tri a pol minúty – kto môže namietať voči tomuto údaju? )"@sk19
"Gospa predsednica, kolegom se zahvaljujem za pripombe, hkrati pa bi izpostavila le nekaj zadev. Prvič, v zvezi z vprašanjem raka opozarjam, da je treba pregledati direktivo o rakotvornih snoveh, da se upoštevajo tehnični napredek in spremembe znanstvenih spoznanj na področju dela. Pomembno je, da se določijo učinkovite zavezujoče mejne vrednosti za rakotvorne in mutagene snovi ter snovi, strupene za razmnoževanje. Mejne vrednosti morajo temeljiti na znanstvenih dokazih, zato pozivam znanstveni odbor EU, da prednostno preuči kristalni kremen. Kolege pozivam, naj ne črtajo sklicevanja na to vprašanje in naj nasprotujejo predlogu spremembe 6. Drugič, poročilo poziva k spremljanju nanotehnologije in oceni možnih tveganj za zdravje in v zvezi s tem pozivam kolege, naj nasprotujejo predlogu spremembe 5, s katerim bi se ta poziv črtal. Popolnoma priznavam prednosti, ki jih lahko ima nanotehnologija. Vendar hitra rast takšne tehnologije presega naše znanje o možnih poklicnih tveganjih za zdravje: delavci so lahko nanodelcem izpostavljeni z vdihavanjem, stikom s kožo ali zaužitjem in glede tega si ne moremo zatiskati oči ter zavračati raziskav in ocen, s katerimi bi ugotovili, ali obstaja kakršno koli tveganje. Tretjič, ponovno pozivam Komisijo, naj predloži zakonodajno spremembo direktive o tveganjih zaradi bioloških dejavnikov pri delu in tako poskuša rešiti težavo glede poškodb z injekcijskimi iglami. To vprašanje je treba nujno obravnavati. Kot sem že omenila, sta zdravje in varnost pri delu vključena v listino kot temeljna pravica. Potrebujemo odločno strategijo EU, ki bo to temeljno pravico podpirala in zagotavljala ustrezno zaščito delavcev v celotni Evropski uniji. Vsaka nesreča in vsaka z delom povezana bolezen je kršitev temeljnih pravic delavca. Vsi se zavedamo, da sta dobro zdravje in varnost pri delu v gospodarskem interesu in za to obstajajo tudi utemeljeni poslovni razlogi, vendar je treba kot najpomembnejšo utemeljitev za zagotavljanje zdravja in varnosti na delovnem mestu šteti korist za zdravje ljudi in življenja, ki jih lahko rešimo. Kdo lahko temu nasprotuje, če pomislimo na eno življenje vsake tri minute in pol?"@sl20
". − Fru talman! Jag skulle vilja tacka mina kolleger för deras kommentarer och bara framföra några synpunkter. För det första, när det gäller frågan om cancer är det nödvändigt att granska direktivet om carcinogener som ska återspegla tekniska framsteg och förändringar av vetenskapliga rön på arbetsmarknaden. Det är viktigt att vi har effektiva bindande gränsvärden för cancerogena och mutagena ämnen samt reproduktiva toxiner. Gränsvärden bör baseras på vetenskapliga bevis, och jag skulle vilja uppmana EU:s vetenskapliga kommitté att som ett brådskande ärende undersöka kristallina kiseldioxider. Jag skulle vilja uppmana kollegerna att inte ta bort hänvisningen till detta och motsätta sig ändringsförslag 6. För det andra innehåller detta betänkande krav på övervakning av nanoteknik bedömning av potentiella hälsorisker, och jag skulle vilja uppmana kollegerna att motsätta sig ändringsförslag 5, i vilket man försöker avlägsna detta. Jag erkänner fullständigt de potentiella fördelarna med nanotekniken. Trots detta överstiger denna tekniks snabba tillväxt vår förståelse för de potentiella yrkesrelaterade hälsoriskerna: arbetstagare kan utsättas för nanopartiklar genom inandning, hudkontakt och intagande, och vi kan inte begrava våra huvuden i sanden och vägra genomföra forskning eller bedöma om det finns risker. För det tredje skulle jag bara vilja upprepa uppmaningen till kommissionen att lägga fram lagändringar till direktivet om risker från biologiska agenser på arbetsplatsen för att ta itu med problemet med skador som orsakas av sprutor. Detta måste göras som ett brådskande ärende. Som jag nämnde tidigare är hälsa och säkerhet en grundläggande rättighet som ingår i stadgan. Vi behöver en europeisk strategi för att se till att denna grundläggande rättighet upprätthålls och att arbetstagare i hela EU får ordentligt skydd. Varje enskild olycka och varje arbetsrelaterad sjukdom utgör ett brott mot en arbetstagares grundläggande rättigheter. Vi känner alla till att det finns ett starkt ekonomiskt intresse, och goda affärsskäl, för en bra arbetsmiljö, men ännu viktigare, det starkaste argumentet måste vara kostnaden för människans hälsa och de liv som räddas. Ett liv var tredje och en halv minut – vem kan bestrida det?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Glenis Willmott,"18,5,20,15,16,11,7,13,4,21,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph