Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-15-Speech-2-015"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080115.5.2-015"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, this is a very good report and I wish to thank the rapporteur for her cooperation. I am pleased that the report talks about better implementation of the current directives. I also welcome calls for better inspection. There is no point in Member States paying lip-service to implementation, as many do in the field of health and safety, and then, quite often, calling for more legislation, even if the scientific and medical evidence does not establish a risk. One area which does require legislation – and we called for this in 2005 – is prevention of the more than one million needlestick injuries that affect healthcare workers each year across the EU. Imagine the horror of being accidentally pricked by a needle and then having a horrendous wait to see whether you have contracted a serious infection, such as HIV or hepatitis B! The Commission must heed our call and bring forward an amendment to the 2000 Biological Agents Directive. In some areas, exchange of best practice is probably enough, which is why I am pleased that my amendments on health care-acquired infections were adopted in committee. Infections like MRSA are serious not only for hospital patients, but also for hospital workers. Rates of infection vary considerably between Member States. For example, the rate of infection in the UK is 10 times higher than in the Netherlands. We need to know why, and how we can learn from best practice. That is why, in one of my amendments adopted in committee, I called for an EU code of good practice on health care-acquired infections, and for the screening of all health care workers to be encouraged across the EU."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, toto je velice dobrá zpráva a ráda bych paní zpravodajce za její spolupráci poděkovala. Těší mě, že zpráva hovoří o lepším uplatňování aktuálních směrnic. Vítám i požadavek lepších inspekcí. Nemá smysl v členských státech podporovat zavádění směrnic jen na oko, jako se to často v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví děje, a potom volat po větším počtu zákonů i u případů, které z vědeckého a lékařského pohledu nepředstavují riziko. Oblast, která zákony vyžaduje – a my se o to snažíme již od roku 2005 – je prevence před více než milionem případů zranění o injekční jehly, ke kterým každoročně dochází mezi zdravotnickým personálem po celé EU. Představte si tu hrůzu, když se náhodně píchnete o jehlu a máte před sebou to strašné čekání, zda jste si nezpůsobil nějakou vážnou infekci jako je HIV nebo žloutenka typu B! Komise musí naše volání vyslechnout a předložit novelu směrnice o biologických činitelích z roku 2000. V některých oblastech pravděpodobně dostačuje výměna osvědčených postupů, a proto mám radost, že výbor přijal moje pozměňovací návrhy týkající se infekcí získaných ve zdravotnictví. Infekce jako MRSA je vážná nejen pro pacienty v nemocnici, ale i pro zaměstnance, kteří zde pracují. Míra infekce se mezi členskými státy velmi liší. Například míra infekce ve Spojeném království je desetkrát vyšší než v Nizozemsku. Potřebujeme vědět proč a jak se můžeme dozvědět o osvědčených postupech. Proto jsem v jednom z návrhů, které výbor přijal, žádala, aby EU přijala kodex osvědčených postupů u infekcí souvisejících se zdravotní péčí a aby se v celé EU podporovalo provádění kontrol zaměstnanců ve zdravotnictví."@cs1
". Fru formand! Det er en god og betydningsfuld betænkning, der drøftes i dag, og jeg ønsker at takke ordføreren for samarbejdet. Det glæder mig, at der i betænkningen peges på bedre gennemførelse af de gældende direktiver. Jeg bifalder endvidere opfordringen til at optrappe inspektionen. Der er ingen idé i, at medlemsstaterne blot lover at gennemføre direktiverne, som mange gør på sundheds- og sikkerhedsområdet, og derefter anmoder om mere lovgivning, selv om den videnskabelige og medicinske dokumentation ikke viser, at der er øget risiko. Et område, der kræver lovgivning - og det anmodede vi om i 2005 - er forebyggelse af de over en million nålestiksskader, der rammer sygehuspersonalet hvert år overalt i EU. Forestil Dem at blive stukket med en nål ved et uheld og derefter være nødt til at gennemgå en frygtelig ventetid for at fastslå, om De er smittet med en alvorlig infektion som f.eks. hiv eller hepatitis B! Kommissionen skal tage vores opfordring alvorligt og stille ændringsforslag til direktivet om biologiske agenser fra 2000. Udveksling af bedste praksis er på nogle områder formentlig tilstrækkeligt, og derfor glæder det mig, at mine ændringsforslag om sygehusinfektioner blev vedtaget på udvalgsplan. Infektioner som MRSA er alvorlige, ikke blot for sygehuspatienter, men også for sygehuspersonalet. Infektionsprocenten varierer meget blandt medlemsstaterne. Infektionsprocenten er f.eks. 10 gange større i Det Forenede Kongerige end i Nederlandene. Vi skal finde ud af hvorfor, og hvordan vi kan lære af bedste praksis. Derfor har jeg i et af mine ændringsforslag, der blev vedtaget på udvalgsplan, opfordret til fastlæggelse af en EU-kodeks om forebyggelse af sygehusinfektioner og fremme af rutinemæssig screening af ansatte i sundhedssektoren i EU."@da2
". Frau Präsidentin! Das ist ein sehr guter Bericht, und ich möchte der Berichterstatterin für ihre Zusammenarbeit danken. Ich freue mich, dass im Bericht von einer besseren Anwendung der Richtlinien die Rede ist. Ich begrüße ferner Forderungen nach einer Verbesserung der Inspektionen. Lippenbekenntnisse seitens der Mitgliedstaaten, wie sie im Bereich Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz häufig zu hören sind, bringen wenig. Außerdem werden selbst dann oft neue Regelungen gefordert, wenn es weder wissenschaftliche noch medizinische Anhaltspunkte für ein Risiko gibt. Ein Bereich, der gesetzlich geregelt werden muss – und das haben wir bereits 2005 gefordert – betrifft die Vermeidung von über einer Million Verletzungen mit Injektionsnadeln, von denen Arbeitnehmer im Gesundheitsbereich jedes Jahr in der EU betroffen sind. Stellen Sie sich vor, Sie haben sich versehentlich mit einer Nadel verletzt, und nun müssen Sie warten, bis Sie wissen, ob Sie sich mit einer schweren Krankheit wie HIV oder Hepatitis B infiziert haben. Das ist schrecklich! Die Kommission muss auf unsere Forderung reagieren und eine Änderung der Richtlinie über biologische Arbeitsstoffe aus dem Jahre 2000 vorlegen. In einigen Bereichen ist der Austausch der besten Praxis vielleicht ausreichend, weshalb ich mich auch freue, dass meine Änderungsanträge zu Infektionen, die sich Arbeitnehmer des Bereiches Gesundheit bei ihrer Arbeit zuziehen, im Ausschuss angenommen wurden. Infektionen wie MRSA sind nicht nur für Krankenhauspatienten gefährlich, sondern auch für Krankenhauspersonal. Die Infektionsraten sind von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat sehr unterschiedlich. So ist die Infektionsrate im Vereinigten Königreich zehnmal höher als in den Niederlanden. Wir müssen herausfinden, wieso und wie wir von den bewährten Verfahren lernen können. Deshalb fordere ich in einem meiner im Ausschuss angenommenen Änderungsanträge die Entwicklung eines EU-Verhaltenskodexes zur Prävention von Infektionen im Gesundheitsbereich sowie die EU-weite Förderung von Routineuntersuchungen des Gesundheitspersonals."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η παρούσα έκθεση είναι πολύ καλή και θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη συνεργασία της. Με ευχαριστεί το γεγονός ότι η έκθεση αναφέρεται στην καλύτερη εφαρμογή των υπαρχουσών οδηγιών. Επικροτώ επίσης τις εκκλήσεις για καλύτερο έλεγχο. Δεν έχει νόημα τα κράτη μέλη να δηλώνουν ότι επικροτούν την εφαρμογή αλλά να μένουν μόνο στα λόγια, πράγμα που κάνουν πολλά στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας, και στη συνέχεια να ζητούν, όπως συμβαίνει συχνά, περισσότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, ακόμα και όταν τα επιστημονικά και ιατρικά στοιχεία δεν καταδεικνύουν την ύπαρξη κινδύνου. Ένας τομέας που όντως απαιτεί νομοθετική ρύθμιση –την οποία και ζητήσαμε το 2005– είναι εκείνος της πρόληψης όσον αφορά τους περισσότερους από ένα εκατομμύριο τραυματισμούς με βελόνες ετησίως των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την ΕΕ. Φανταστείτε τη φρίκη του να τσιμπηθεί κανείς κατά λάθος από μια βελόνα και στη συνέχεια να υποστεί τη φοβερή αναμονή μέχρις ότου διαπιστωθεί εάν έχει μολυνθεί από κάποια σοβαρή λοίμωξη, όπως είναι το HIV ή η ηπατίτιδα B! Η Επιτροπή θα πρέπει να εισακούσει το αίτημά μας και να προωθήσει μια τροποποίηση της οδηγίας του 2000 για τους βιολογικούς παράγοντες. Σε ορισμένους τομείς η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών είναι μάλλον επαρκής, και γι’ αυτό είμαι ικανοποιημένη διότι οι τροπολογίες μου που αφορούν τις μολύνσεις στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης εγκρίθηκαν από την επιτροπή. Λοιμώξεις όπως ο MRSA είναι σοβαρές, όχι μόνο για τους νοσηλευόμενους ασθενείς, αλλά και για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Το ποσοστό μολύνσεων διαφέρει σημαντικά μεταξύ κρατών μελών. Για παράδειγμα, το ποσοστό μολύνσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι κατά 10 φορές υψηλότερο από εκείνο στις Κάτω Χώρες. Πρέπει να μάθουμε τον λόγο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διδαχθούμε από τις βέλτιστες πρακτικές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, σε μία από τις τροπολογίες μου που εγκρίθηκαν από την επιτροπή, ζήτησα τη δημιουργία ενός κώδικα ορθών πρακτικών της ΕΕ όσον αφορά τις μολύνσεις στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και να ενθαρρυνθεί η προληπτική εξέταση όλων των εργαζομένων στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ."@el10
". – Señora Presidenta, se trata de un muy buen informe y me gustaría dar las gracias a la ponente por su cooperación. Me alegra que el informe hable de una mejor aplicación de las actuales directivas. También acojo con satisfacción la mejora de las inspecciones. No tiene sentido que los Estados miembros hablen de la aplicación de las directivas en vigor, como muchos hacen en materia de salud y seguridad, y luego, muy a menudo, pidan la elaboración de nuevos actos legislativos, incluso cuando las pruebas científicas y médicas no indican la existencia de riesgos. Un ámbito que requiere legislación —y ya lo pedimos en 2005— es la prevención de más de un millón de heridas causadas por agujas de jeringuillas que afectan a los trabajadores del sector sanitario cada año en toda la UE. ¡Imagínense el horror de pincharse accidentalmente con una jeringuilla y la temible espera hasta saber si has contraído una infección grave, como el VIH o la hepatitis B! La Comisión debe atender nuestro llamamiento y presentar una modificación a la Directiva de 2000 sobre agentes biológicos. En algunos ámbitos, probablemente basta con el intercambio de mejores prácticas y, por este motivo, me complace que mis enmiendas sobre infecciones vinculadas a la asistencia sanitaria fueran aprobadas en comisión. Infecciones como el SARM son graves no solo para los pacientes hospitalarios, sino también para los trabajadores del sector sanitario. Los índices de infección varían considerablemente entre Estados miembros. Por ejemplo, el índice de infección en el Reino Unido es diez veces superior al de los Países Bajos. Tenemos que saber por qué y cómo podemos aprender de las mejores prácticas. Por este motivo, en una de mis enmiendas aprobadas en comisión, pedía la adopción de un código de conducta comunitario de prácticas de prevención de las infecciones vinculadas a la asistencia sanitaria y el fomento de chequeos del personal médico en toda la UE."@es21
". Proua president, raport on väga hea ja soovin tänada raportööri suurepärase koostöö eest. Mul on heameel, et raportis räägitakse olemasolevate direktiivide paremast rakendamisest. Samuti tervitan üleskutset teostada paremat kontrolli. Ei ole mingit mõtet lihtsalt rääkida rakendamisest liikmesriikides, nagu paljud teevad tervishoiu ja ohutuse valdkonnas, ning siis nõuda aina uusi õigusakte, isegi kui teaduslike ja meditsiiniliste tõenditega on kinnitatud, et ohtu ei ole. Üks valdkond, mille joaks on vaja õigusakti – ja me taotlesime seda 2005. aastal – on ELis aasta jooksul rohkem kui miljoni nõelatorkest tingitud vigastuse ennetamine tervishoiutöötajatel. Kujutage ette õudust, et teid on kogemata torgatud nõelaga ning seejärel peate ootama tohutu aja, et teada saada, kas te olete nakatunud tõsisesse nakkusesse, nagu HIV või hepatiit B. Komisjon peab meie üleskutsele tähelepanu pöörama ning arutama läbi bioloogilisi mõjureid käsitleva 2000. aasta direktiivi muudatusettepaneku. Mõnes valdkonnas piisab tõenäoliselt parimate tavade vahetamisest, mistõttu mul on heameel, et komisjon võttis vastu minu muudatusettepanekud tervishoiuteenuste tõttu saadud nakkuste kohta. Sellised nakkused nagu metitsilliiniresistentne on ohtlik nii haigla patsientidele kui ka töötajatele. Nakatumise määrad erinevad liikmesriigiti oluliselt. Nakatumise määr Ühendkuningriigis on nt 10 korda kõrgem kui Hollandis. Peame teadma miks ja kuidas saame parimatest tavadest õppida. Seepärast taotlesin ühes oma muudatusettepanekus, mis komisjonis vastu võeti, ELi parimate tavade juhendit tervishoiuteenuste tõttu saadud nakkuste kohta ning seda, et kõiki tervishoiutöötajaid üle kogu ELi julgustatakse osalema sõeluuringutes."@et5
"Arvoisa puhemies, tämä on erittäin hyvä mietintö, ja haluan kiittää esittelijää hänen yhteistyöstään. Olen iloinen, että mietinnössä puhutaan nykyisten direktiivien paremmasta täytäntöönpanosta. Kannatan myös kehotusta valvonnan parantamiseksi. Jäsenvaltioiden ei kannata antaa tyhjiä lupauksia täytäntöönpanemisesta niin kuin monet tekevät terveyden ja turvallisuuden alalla, ja siitä huolimatta, niin kuin usein tapahtuu, kehottaa säätämään lisää lakeja, vaikka tieteellinen ja lääketieteellinen todistusaineisto ei tarjoa todisteita riskin olemassaolosta. Eräs ala, jolla lainsäädäntöä kaivataan – ja me pyysimme sitä vuonna 2005 – on terveydenhuoltoalan työntekijöiden injektioneuloista aiheutuvan yli miljoonan vuosittaisen loukkaantumisen ehkäiseminen kaikkialla EU:n alueella. Ajatelkaa, miten kauheaa on saada vahingossa neulanpisto ja joutua odottamaan tietoa mahdollisesta vakavasta tartunnasta, kuten HIV- tai B-hepatiittiartunnasta! Komission on otettava pyyntömme huomioon ja esitettävä tarkistus vuoden 2000 biologisia tekijöitä koskevaan direktiiviin. Joillakin aloilla parhaiden käytäntöjen käyttöönotto todennäköisesti riittää. Näin ollen olen iloinen, että valiokunta hyväksyi ehdottamani terveydenhuoltoalalla saatuja tartuntoja koskevan tarkistuksen. MRSAn kaltaiset tartunnat ovat vaaraksi sekä sairaaloiden potilaille että työntekijöille. Tartuntojen määrä vaihtelee huomattavasti jäsenvaltioiden välillä. Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa tartuntojen määrä on kymmenkertainen Alankomaihin verrattuna. Meidän on saatava tietää, mistä tämä johtuu ja miten voimme oppia parhaista käytännöistä. Tämän vuoksi kehotin yhdessä valiokunnan hyväksymistä tarkistusehdotuksistani laatimaan eurooppalaista hyviä toimintatapoja koskevan säännöstön ja kannustamaan kaikkien terveydenhuoltoalan työntekijöiden seulontaan koko EU:ssa."@fi7
"Madame la Présidente, il s’agit d’un très bon rapport et je voudrais remercier le rapporteur pour sa coopération. Je suis ravie que le rapport parle d’une meilleure mise en œuvre des directives actuelles. Je me félicite également qu’il préconise une meilleure inspection. Cela ne sert à rien que les États membres manifestent un intérêt de pure forme à la mise en œuvre, comme beaucoup le font dans le domaine de la santé et de la sécurité, et qu’ils demandent ensuite, comme c’est assez souvent le cas, plus de législation, bien que les données scientifiques et médicales n’établissent pas de risque. Un domaine qui nécessite une législation – et nous l’avons demandé en 2005 – c’est la prévention des plus d’un million de blessures par piqûre d’aiguille qui touchent chaque année les travailleurs de la santé de l’UE. Imaginez l’horreur d’une piqûre accidentelle et de l’attente épouvantable précédant le moment de savoir si vous avez contracté une infection grave comme le VIH ou l’hépatite B! La Commission doit tenir compte de notre demande et présenter un amendement à la directive relative aux agents biologiques de 2000. Dans certains domaines, l’échange de meilleures pratiques est probablement suffisante, et c’est la raison pour laquelle je suis ravie que mes amendements relatifs aux infections liées aux soins de santé aient été adoptés en commission. Des infections comme le SARM sont graves non seulement pour les patients des hôpitaux, mais aussi pour les travailleurs en milieu hospitalier. Les taux d’infection varient considérablement selon les États membres. Par exemple, le taux d’infection au Royaume-Uni est 10 fois plus élevé qu’aux Pays-Bas. Nous avons besoin de savoir pourquoi et comment nous pouvons tirer des leçons des meilleures pratiques. C’est la raison pour laquelle, dans un de mes amendements adoptés en commission, j’ai demandé que l’élaboration d’un code européen de bonnes pratiques en matière d’infections liées aux soins de santé soit encouragée à travers l’UE."@fr8
"Elnök asszony, ez egy kiváló jelentés, és szeretnék köszönetet mondani az előadónak az együttműködésért. Örülök annak, hogy a jelentés a jelenlegi irányelvek hatékonyabb végrehajtásáról beszél. A megfelelőbb ellenőrzésre való felhívást is örvendetesnek tartom. Nincs értelme annak, hogy a tagállamok színleljék a végrehajtást, ahogy többen megteszik az egészségvédelem és biztonság terén, majd aztán, elég gyakran, több jogszabályt követelnek még akkor is, amikor a tudományos és orvosi bizonyítékok nem állapítanak meg kockázatot. Egy olyan terület, ahol viszont szükség van jogszabályra – és erre 2005-ben fel is szólítottunk –, az a több mint tízmillió tűszúrásos sérülés megelőzése, amely EU-szerte minden évben érinti az egészségügyi dolgozókat. Képzeljük el azt a rettegést, amit egy véletlen tűszúrás vált ki, és amit szörnyűséges várakozás követ, míg az érintett meg nem tudja, hogy súlyosan megfertőződött-e például HIV-vel vagy hepatitis B-vel! A Bizottságnak figyelembe kell vennie felhívásunkat és elő kell terjesztenie a biológiai anyagokról szóló 2000. évi irányelv módosítását. Bizonyos területeken valószínűleg elegendő a bevált gyakorlat cseréje, ezért örülök annak, hogy az egészségügyben szerzett fertőzésekkel kapcsolatos módosításaimat elfogadták a bizottságban. Az MRSA-hoz hasonló fertőzések nem csupán a kórházi betegeket, hanem a kórházi dolgozókat is komolyan veszélyeztetik. A fertőzési arány lényegesen eltérő a tagállamokban. Például a fertőzési arány az Egyesült Királyságban 10-szer magasabb, mint Hollandiában. Tudnunk kell, hogy miért és hogy hogyan tanulhatunk a bevált gyakorlatból. Ez az oka annak, hogy a bizottságban elfogadott módosításaim egyikében felszólítottam az egészségügyben szerzett fertőzésekkel kapcsolatos helyes gyakorlat uniós kódexének létrehozására és EU-szerte valamennyi egészségügyi dolgozó szűrésének előmozdítására."@hu11
". Signora Presidente, questa è una relazione eccellente e desidero ringraziare la relatrice per la sua cooperazione. Sono lieta che la relazione si occupi di una migliore attuazione delle attuali direttive. Accolgo inoltre con favore le richieste di ispezioni più severe. Nessuno Stato membro dà importanza, se non a parole, all’applicazione, come molti fanno in materia di salute e sicurezza, e quindi, piuttosto spesso, chiedono maggiore normativa, anche se dalle prove scientifiche e mediche non emergono rischi. Un settore che richiede normativa, e lo abbiamo chiesto nel 2005, è la prevenzione di oltre un milione di infortuni da ago che colpiscono gli operatori sanitari ogni anno nell’UE. Immaginate l’orrore di essere accidentalmente punti da un ago e di rimanere in trepidante attesa per sapere se è stata contratta una grave infezione come l’HIV o l’epatite B! La Commissione deve dare ascolto alla nostra richiesta e presentare un emendamento alla direttiva del 2000 sugli agenti biologici. In alcuni settori, uno scambio delle migliori prassi probabilmente si rivela sufficiente, ragione per cui sono soddisfatta che gli emendamenti da me avanzati sulle infezioni contratte in ambito sanitario siano stati adottati in commissione. Infezioni come lo SAMR sono gravi non solo per i pazienti ospedalieri, ma anche per coloro che in ospedale lavorano. I tassi di infezione variano in modo considerevole tra gli Stati membri. Ad esempio, il tasso di infezione nel Regno Unito è 10 volte maggiore rispetto ai Paesi Bassi. Dobbiamo sapere perché e in che modo possiamo imparare dalle migliori prassi. Questa è la ragione per cui, in uno dei miei emendamenti adottati in commissione, ho chiesto un codice europeo di buona pratica in materia di infezioni contratte in ambito sanitario e che sia promosso lo screening di tutti gli operatori sanitari nell’UE."@it12
"Ponia pirmininke, šis pranešimas yra labai geras ir aš noriu padėkoti pranešėjai už jos pagalbą. Aš patenkinta, kad pranešime kalbama apie geresnį galiojančių direktyvų įgyvendinimą. Be to pritariu raginimams atlikti geresnį tyrimą. Nėra prasmės valstybėse narėse pritarti įgyvendinimui tik žodžiais, kaip daugelis daro sveikatos ir saugos srityje, o vėliau reikalauja daugiau teisės aktų, net, jei moksliniai ir medicininiai įrodymai neatskleidžia rizikos. Viena sritis, kuriai reikia teisės aktų – ir mes to prašėme 2005 m. – yra daugiau nei vienas milijonas sužeidimų adatomis, kurie kiekvienais metais paliečia sveikatos priežiūros darbuotojus visoje ES. Įsivaizduokite siaubą atsitiktinai įsidurti adata ir po to su baime laukti, siekiant išsiaiškinti, ar jūs negavote rimtos infekcijos, pavyzdžiui, ŽIV arba hepatito B! Komisija kreipti dėmesį į mūsų raginimą ir parengti 2000 m. biologinių veiksnių direktyvos pakeitimą. Kai kuriose srityse apsikeitimo geriausia patirtimi pakanka; štai kodėl aš patenkinta, kad mano pakeitimai dėl sveikatos priežiūros įstaigose gautų infekcijų buvo priimti komitete. Į meticilinui atsparaus Staphylococcus aureus (MRSA) sukeltą infekciją panašios infekcijos yra rimtos ne tik ligoninių pacientams, bet ir ligoninių darbuotojams. Infekcijos lygiai valstybėse narėse labai skiriasi. Pavyzdžiui, infekcijos lygis JK yra 10 kartų aukštesnis nei Niderlanduose. Mums reikia žinoti kodėl ir kaip pasimokyti iš geriausios patirties. Štai kodėl viename savo komitete priimtų pakeitimų aš reikalauju, kad visoje Europoje būtų remiamas ES geros praktikos kodeksas dėl sveikatos priežiūros įstaigose gautų infekcijų ir būtų atliekamas visų sveikatos priežiūros darbuotojų sveikatos patikrinimas."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Šis ir ļoti labs ziņojums, un es vēlētos pateikties referentei par sadarbību. Esmu iepriecināta, ka ziņojumā ir runa par pašreizējo direktīvu labāku īstenošanu. Es atzinīgi vērtēju arī aicinājumu pēc labākas kontroles. Jauniem noteikumiem nav nozīmes dalībvalstīs, kuras šo direktīvu īstenošanu atbalsta tikai vārdos, kā veselības un drošības jomā to dara daudzi, un pēc tam ļoti bieži pieprasa vairāk tiesību aktu, pat ja risku nepamato zinātniski un medicīniski pierādījumi. Viena joma, kurā tiešām vajadzīgi tiesību akti, un mēs to prasījām jau 2005. gadā, ir nepieciešamība novērst vairāk nekā miljonu savainojumu, ieduroties adatai, no kuriem katru gadu cieš veselības aizsardzības darbinieki visā Eiropā. Iztēlojieties šausmas, kādas pārņem cilvēku, kurš nejauši saduras ar adatu, un kuram pēc tam izmisīgi jāgaida, lai uzzinātu, vai viņš ieguvis smagu infekciju, piemēram, HIV vai B hepatītu! Komisijai jāņem vērā mūsu aicinājums un jāpiedāvā 200. gada Bioloģisko aģentu direktīvas grozījums. Dažās jomās labākās pieredzes apmaiņa, iespējams, ir pietiekama, un tādēļ es priecājos, ka komiteja pieņēma manus grozījumus par veselības aprūpē iegūtām infekcijām. Tādas infekcijas kā rezistentā stafilokoku infekcija ( ) ir smagas ne tikai slimnīcu pacientiem, bet arī slimnīcu darbiniekiem. Infekcijas izplatības līmenis dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgs. Piemēram, infekcijas izplatības līmenis AK ir desmit reižu augstāks nekā Nīderlandē. Mums ir jāzina, kādēļ un kā mēs varam mācīties no labākās pieredzes. Tādēļ vienā no maniem komitejā pieņemtajiem grozījumiem es aicināju ieviest ES labas prakses kodeksu par veselības aprūpē iegūtām infekcijām un mudināt pārbaudīt visus veselības aizsardzības darbiniekus visā ES."@lv13
"Madam President, this is a very good report and I wish to thank the rapporteur for her cooperation. I am pleased that the report talks about better implementation of the current directives. I also welcome calls for better inspection. There is no point in Member States paying lip-service to implementation, as many do in the field of health and safety, and then, quite often, calling for more legislation, even if the scientific and medical evidence does not establish a risk. One area which does require legislation – and we called for this in 2005 – is prevention of the more than one million needlestick injuries that affect healthcare workers each year across the EU. Imagine the horror of being accidentally pricked by a needle and then having a horrendous wait to see whether you have contracted a serious infection, such as HIV or hepatitis B! The Commission must heed our call and bring forward an amendment to the 2000 Biological Agents Directive. In some areas, exchange of best practice is probably enough, which is why I am pleased that my amendments on health care-acquired infections were adopted in committee. Infections like MRSA are serious not only for hospital patients, but also for hospital workers. Rates of infection vary considerably between Member States. For example, the rate of infection in the UK is 10 times higher than in the Netherlands. We need to know why, and how we can learn from best practice. That is why, in one of my amendments adopted in committee, I called for an EU code of good practice on health care-acquired infections, and for the screening of all health care workers to be encouraged across the EU."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, het is een zeer goed verslag en ik dank de rapporteur voor de goede samenwerking. Met tevredenheid stel ik vast dat het verslag pleit voor een betere naleving van de huidige richtlijnen en bovendien aandringt op een beter toezicht. Het heeft namelijk geen zin dat de lidstaten vol vuur spreken over een betere naleving, en dan, zoals het vaak gebeurt wanneer het gaat over veiligheid en gezondheid, aandringen op nog meer wetgeving terwijl wetenschappelijk en medisch bewijs aantoont dat er niet in die mate een risico aanwezig is. Een kwestie waar wel wetgeving voor nodig is − die we al gevraagd hebben in 2005 − is het voorkomen van de meer dan een miljoen prikaccidenten die zich elk jaar voordoen bij gezondheidswerkers in de hele EU. Hoe verschrikkelijk moet het niet zijn om na een prikaccident te moeten wachten op uitsluitsel of je een ernstige infectie zoals HIV of hepatitis B hebt opgelopen! De Commissie moet onze oproep beantwoorden en werk maken van een wijziging van de richtlijn biologische agentia 2000. In sommige gevallen is het uitwisselen van goede praktijken en ervaringen waarschijnlijk al voldoende. Daarom ben ik blij dat mijn amendementen over infecties in de sector van de gezondheidszorg werden aangenomen. Infecties zoals MRSA bedreigen niet alleen patiënten in ziekenhuizen, maar ook het ziekenhuispersoneel. Het aantal infecties verschilt bovendien van lidstaat tot lidstaat. In het Verenigd Koninkrijk komen bijvoorbeeld tien keer zo veel infecties voor als in Nederland. We moeten zien te achterhalen hoe dat komt, en hoe we van elkaar kunnen leren. Daarom heb ik in een van mijn aangenomen amendementen gezegd dat er in de hele Europese Unie een uitwisseling van goede werkwijzen en ervaringen op het vlak van infecties in de gezondheidszorg moet komen en dat het regelmatig onderzoeken van gezondheidswerkers aangemoedigd moet worden."@nl3
"Pani przewodnicząca! Jest to bardzo dobre sprawozdanie i chciałabym podziękować sprawozdawcy za współpracę. Cieszy mnie, iż sprawozdanie porusza kwestię lepszej implementacji obecnie obowiązujących dyrektyw. Z zadowoleniem przyjmuję też wezwania do prowadzenia skuteczniejszych kontroli. Nie ma sensu, by państwa członkowskie składały obietnice bez pokrycia, tak jak wiele z nich postępuje w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa, a następnie domagały się większej liczby uregulowań prawnych, nawet jeżeli nie ma naukowych czy medycznych dowodów, które wskazywałyby na zagrożenie. Jedyną dziedziną, która wymaga uregulowań prawnych - a wzywaliśmy do tego w 2005 r. - jest zapobieganie ponad milionowi przypadków ran powstałych na skutek ukłuć igłą, których co roku doświadczają w UE pracownicy opieki zdrowotnej. Proszę sobie wyobrazić przerażenie wywołane przez przypadkowe ukłucie, a następnie pełne lęku oczekiwanie na wyniki pokazujące, czy nie zostaliśmy poważnie zakażeni na przykład wirusem HIV lub żółtaczki typu B! Komisja musi wysłuchać naszego apelu i zaproponować zmianę dyrektywy w sprawie czynników biologicznych z 2000 r. W niektórych dziedzinach prawdopodobnie wystarczy wymiana najlepszych praktyk i dlatego jestem zadowolona, iż moja poprawka dotycząca zakażeń wewnątrzszpitalnych została przyjęta w komisji. Zakażenia na przykład gronkowcem złocistym są niebezpieczne nie tylko dla pacjentów, lecz także dla personelu szpitalnego. Liczba zakażeń jest różna w różnych państwach członkowskich. Na przykład w Zjednoczonym Królestwie odsetek zakażeń jest 10 razy wyższy niż w Holandii. Musimy się dowiedzieć, dlaczego tak się dzieje, i jak uczyć się na najlepszych praktykach. To dlatego w jednej z moich poprawek przyjętych w komisji wzywałam do opracowania unijnego kodeksu dobrych praktyk w zakresie zakażeń wewnątrzszpitalnych i zachęcania do badania wszystkich pracowników ochrony zdrowia w UE."@pl16
"Senhora Presidente, este é um excelente relatório e quero agradecer à relatora a sua cooperação. Congratulo-me pelo facto de o relatório falar sobre a necessidade de melhorar a aplicação das directivas existentes. Saúdo igualmente os apelos no sentido de se melhorarem as inspecções. Não serve de nada os Estados-Membros dizerem hipocritamente que apoiam a aplicação da legislação em matéria de saúde e segurança, como muitos fazem, e depois, frequentemente, pedirem mais legislação, mesmo que a informação científica e médica não confirme a existência de um risco. Uma área em que é efectivamente necessária legislação - e pedimo-la em 2005 - é a da prevenção dos ferimentos causados por seringas, cujo número é superior a um milhão por ano e que afectam os profissionais de saúde em toda a UE. Imaginem o horror de uma pessoa se picar acidentalmente com uma seringa e depois ter de enfrentar uma espera terrível para saber se contraiu alguma infecção perigosa, como, por exemplo, o VIH ou a hepatite B! A Comissão tem de dar ouvidos ao nosso apelo e apresentar uma alteração à directiva de 2000 relativa à protecção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes biológicos durante o trabalho. Em alguns domínios, a troca de boas práticas poderá ser suficiente, e é por esta razão que me congratulo pelo facto de as minhas alterações sobre as infecções contraídas durante a prestação de cuidados de saúde terem sido aprovadas em sede de comissão. Infecções como a que é causada pelo Estafilococos Aureus Resistente à Meticilina (MRSA), por exemplo, são perigosas não só para os doentes internados em hospitais, mas também para os trabalhadores hospitalares. No Reino Unido, por exemplo, a taxa de infecção é 10 vezes superior à dos Países Baixos. Temos de descobrir porquê e temos de saber como aprender com as boas práticas dos outros. É por isso que, numa das minhas alterações aprovadas na comissão, peço um código europeu de boas práticas relacionadas com as infecções contraídas na prestação de cuidados de saúde e preconizo o rastreio de todos os profissionais de saúde em toda a UE."@pt17
"Madam President, this is a very good report and I wish to thank the rapporteur for her cooperation. I am pleased that the report talks about better implementation of the current directives. I also welcome calls for better inspection. There is no point in Member States paying lip-service to implementation, as many do in the field of health and safety, and then, quite often, calling for more legislation, even if the scientific and medical evidence does not establish a risk. One area which does require legislation – and we called for this in 2005 – is prevention of the more than one million needlestick injuries that affect healthcare workers each year across the EU. Imagine the horror of being accidentally pricked by a needle and then having a horrendous wait to see whether you have contracted a serious infection, such as HIV or hepatitis B! The Commission must heed our call and bring forward an amendment to the 2000 Biological Agents Directive. In some areas, exchange of best practice is probably enough, which is why I am pleased that my amendments on health care-acquired infections were adopted in committee. Infections like MRSA are serious not only for hospital patients, but also for hospital workers. Rates of infection vary considerably between Member States. For example, the rate of infection in the UK is 10 times higher than in the Netherlands. We need to know why, and how we can learn from best practice. That is why, in one of my amendments adopted in committee, I called for an EU code of good practice on health care-acquired infections, and for the screening of all health care workers to be encouraged across the EU."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, táto správa je kvalitne spracovaná. Rada by som sa poďakovala spravodajkyni za spoluprácu. Teší ma, že správa sa zaoberá zdokonalením uplatňovania súčasných smerníc. Vítam aj požiadavky na zlepšenie kontroly. Pre členské štáty nemá význam podporovať uplatňovanie smerníc len naoko, ako to mnohé z nich v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia robia, a potom žiadajú väčšie množstvo právnych predpisov aj v prípadoch, v ktorých riziko na základe vedeckých a lekárskych dôkazov nie je preukázané. Jedna z oblastí, ktorá si vyžaduje prijatie právnych predpisov, ich prijatie sme požadovali v roku 2005, je oblasť prevencie viac ako milióna zranení, spôsobených injekčnou ihlou, ktoré každoročne postihujú pracovníkov v zdravotníctve v celej EÚ. Predstavte si tú hrôzu, keď sa náhodou pichnete ihlou a potom to strašné čakanie na výsledok, či nie ste nakazení vážnou infekciou ako HIV alebo hepatitída B! Komisia musí venovať pozornosť našej výzve a predložiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh k smernici o ochrane pracovníkov pred  rizikami súvisiacimi s vystavením biologickým faktorom pri práci z roku 2000. V niektorých oblastiach pravdepodobne postačí vzájomná výmena osvedčených postupov, preto som rada, že moje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, týkajúce sa infekcií v dôsledku práce v zdravotníctve, výbor prijal. Infekcie ako MRSA sú vážne nielen pre pacientov, ale aj pre pracovníkov nemocníc. Podiel infikovaných v jednotlivých členských štátoch sa značne líši. Napríklad podiel infikovaných v Spojenom kráľovstve je desaťkrát vyšší ako v Holandsku. Musíme spoznať dôvody a nájsť spôsob, ako sa môžeme učiť z osvedčených postupov. Preto som v jednom z mojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré výbor prijal, žiadala o prípravu kódexu EÚ o osvedčených postupoch pri infekciách v dôsledku práce v zdravotníctve a o to, aby sa v EÚ podporovali prehliadky zdravotníckeho personálu."@sk19
"Gospa predsednica, menim, da je to poročilo zelo dobro, in zahvaljujem se poročevalki za njeno sodelovanje. Veseli me, da poročilo obravnava boljše izvajanje veljavnih direktiv. Pozdravljam tudi pozive k boljšim inšpekcijskim pregledom. Povsem nesmiselno je, da države članice navidezno podpirajo izvajanje, kar na področju zdravja in varnosti počne veliko od njih, in potem precej pogosto pozivajo k sprejetju dodatne zakonodaje, čeprav na podlagi znanstvenih in medicinskih dokazov tveganja ni. Eno od področij, na katerih je treba sprejeti zakonodajo, je preprečevanje poškodb zdravstvenih delavcev z injekcijskimi iglami, ki jih je v EU več kot milijon vsako leto, k čemur smo pozvali leta 2005. Zamislite si, kakšno grozo preživlja nekdo, ki se po nesreči zbode z iglo in mora potem čakati, da izve, ali se je okužil z resno boleznijo, kot je HIV ali hepatitis B, ali ne. Komisija mora upoštevati naš poziv in predložiti spremembo direktive o bioloških dejavnikih iz leta 2000. Na nekaterih področjih je izmenjava najboljše prakse verjetno dovolj, zato me tudi veseli, da je odbor sprejel moje predloge sprememb o okužbah, do katerih lahko pride pri delu. Okužbe, kot je MRSA, so resne za bolnike in tudi delavce v bolnišnicah. Stopnje okužb se po posameznih državah članicah precej razlikujejo. Stopnja okužb v Združenem kraljestvu je na primer 10-krat večja od stopnje na Nizozemskem. Ugotoviti moramo, zakaj in kaj lahko pridobimo na podlagi najboljše prakse. Zato sem v enem od predlogov sprememb, ki ga je odbor sprejel, pozvala k pripravi kodeksa dobre prakse EU o okužbah, do katerih lahko pride pri delu, in k spodbujanju pregledov vseh zdravstvenih delavcev v EU."@sl20
". Fru talman! Detta är ett mycket bra betänkande, och jag vill tacka föredraganden för hennes samarbete. Det gläder mig att det i betänkandet talas om bättre genomförande av de befintliga direktiven. Jag välkomnar också uppmaningarna om bättre inspektion. Det är ingen mening att medlemsstater låtsas stödja genomförande, som många gör på området hälsa och säkerhet, och sedan, rätt ofta, kräver mer lagstiftning, även om det inte föreligger några vetenskapliga och medicinska bevis för att det finns en risk. Ett område som kräver lagstiftning – och vi uppmanade till detta 2005 – är förebyggande av mer än en miljon skador orsakade av sprutor som drabbar sjukvårdspersonal varje år inom hela EU. Föreställ er fruktan att av misstag bli stucken av en spruta och sedan ha en fasansfull väntan framför sig för att se om man har ådragit sig en allvarlig infektion, som hiv eller hepatit B! Kommissionen måste lyssna till vår uppmaning och lägga fram ett ändringsförslag till 2000 års direktiv om biologiska agenser. På vissa områden räcker det förmodligen med utbyte av bästa tillvägagångssätt. Det är därför som jag är glad över att mina ändringsförslag om infektioner som överförs inom sjukvården antogs av utskottet. Infektioner som MRSA är inte bara allvarliga för sjukhuspatienter, utan också för sjukhuspersonal. Infektionsnivån varierar mycket mellan medlemsstaterna. Infektionsnivån i Storbritannien är till exempel 10 gånger högre än i Nederländerna. Vi måste förstå varför, och hur vi kan lära oss av bästa tillvägagångssätt. Det är därför som jag i ett av mina ändringsförslag, som antogs av utskottet, uppmanade till EU-riktlinjer för god praxis när det gäller infektioner som överförs inom sjukvården, och att screening av alla anställda inom sjukvården ska uppmuntras inom hela EU."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Elizabeth Lynne,"18,5,20,15,1,14,16,11,7,13,4,21
"MRSA"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph