Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-14-Speech-1-183"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080114.18.1-183"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Propunerea de regulament privind exportul şi importul de substanţe periculoase îmbunătăţeşte modalitatea de utilizare a produşilor chimici astfel încât sănătatea populaţiei şi a mediului să fie mai eficient protejate. Se are astfel în vedere încurajarea răspunderii comune pe care o au exportatorii şi importatorii şi sprijinirea eforturilor acestora de cooperare în vederea asigurării unui control asupra circulaţiei internaţionale a produselor chimice periculoase. Noul regulament amendează definiţia exportatorului prin includerea persoanelor care exportă aceste substanţe chimice din Uniunea Europeană, dar care nu sunt stabilite pe teritoriul Uniunii, asigurând astfel un control efectiv şi supravegherea eficientă a fluxului de substanţe chimice periculoase. De asemenea, procedura de consimţământ prealabil, cunoscută sub denumirea de PIC, pentru care anumite substanţe chimice necesită autorizare explicită din partea ţării importatoare, ajută ţările participante la schimburile comerciale să fie mai bine informate despre substanţele chimice periculoase care au fost interzise din considerente de mediu şi sănătate publică şi care pot intra pe teritoriul naţional al ţărilor importatoare. Cu toate acestea, procedura PIC nu reprezintă un substitut la controlul eficient şi robust al graniţelor naţionale, iar statele membre trebuie să coopereze pentru a asigura un management eficient al circulaţiei acestor produse periculoase pe teritoriul naţional."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Návrh nařízení o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek je zlepšením v používání chemických látek, protože znamená účinnější ochranu zdraví obyvatel a životního prostředí. Záměrem nařízení je povzbudit společnou odpovědnost vývozců a dovozců a podporovat jejich spolupráci v zájmu zajištění kontroly nad mezinárodním oběhem nebezpečných chemických látek. Nové nařízení pozměňuje definici vývozce tak, aby zahrnovala osoby, které takové nebezpečné chemické látky vyvážejí z EU, ale nemají v EU sídlo, a tím zajišťuje účinnou ochranu a dohled nad tokem nebezpečných chemických látek. Postup předchozího souhlasu, v jehož rámci určité chemické látky vyžadují výslovné povolení dovážející země, rovněž pomáhá obchodujícím zemím získat přesnější informace o nebezpečných chemických látkách zakázaných z důvodu ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, které mohou formou tranzitu přecházet přes dovozní země. Postup předchozího souhlasu nijak nenahrazuje účinné a důsledné kontroly na hranicích a členské státy by měly spolupracovat, aby zajistily účinné řízení pohybu těchto nebezpečných materiálů na svém území."@cs1
"Forslaget til en forordning om eksport og import af farlige kemikalier er en forbedring af bestemmelserne om anvendelse af kemikalier, da gennemførelsen heraf vil medføre mere effektiv beskyttelse af folkesundheden og miljøet. Forordningen har til formål at fremme det fælles ansvar mellem eksportører og importører og støtte dem i deres samarbejdsbestræbelser på at sikre kontrol med den internationale handel med farlige kemikalier. Ved det nye direktiv udvides definitionen af eksportør til at omfatte personer, der eksporterer farlige kemikalier fra EU, men som ikke er bosiddende i EU, og dermed sikres effektiv kontrol og tilsyn med henblik på strømmen af farlige kemikalier. Proceduren for forudgående informeret samtykke, hvorved bestemte kemikalier kræver udtrykkeligt samtykke fra importlandet, gør det endvidere muligt for lande, der handler med kemikalier, at indhente mere nøjagtige oplysninger om de farlige kemikalier, som er forbudt af hensyn til miljøet og folkesundheden, og som kan være i transit i importlandene. Proceduren for forudgående informeret samtykke er dog ikke en erstatning for effektiv og bæredygtig kontrol, og medlemsstaterne skal samarbejde for at sikre effektiv kontrol med disse farlige materialer på deres egne territorier."@da2
". Der Vorschlag für eine Verordnung über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien stellt eine Verbesserung im Umgang mit Chemikalien dar, weil die Gesundheit der Bevölkerung und die Umwelt wirksamer geschützt werden. Ziel der Verordnung ist es, die gemeinsame Verantwortung von Exporteuren und Importeuren und die gemeinschaftlichen Bemühungen um Regulierung im internationalen Verkehr mit gefährlichen Chemikalien zu fördern. Durch diese neue Verordnung wird die Definition von „Exporteur“ geändert, um Exporteure einzubeziehen, die solche gefährlichen Chemikalien aus der EU ausführen, aber nicht in der EU ansässig sind, um so für eine wirksame Kontrolle und Überwachung der Bewegung gefährlicher Chemikalien zu sorgen. Das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung (Prior Informed Consent, PIC), bei dem bestimmte Chemikalien eine ausdrückliche Genehmigung des einführenden Landes benötigen, hilft den am Handel beteiligten Ländern auch, an genauere Informationen über die gefährlichen Chemikalien zu gelangen, die durch die einführenden Länder hindurch verbracht werden könnten, aber verboten sind, weil sie der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden könnten. Dessen ungeachtet ist das PIC-Verfahren kein Ersatz für wirksame und beständige Grenzkontrollen, und die Mitgliedstaaten sollten zusammenarbeiten, um die effektive Begleitung der Bewegung dieser gefährlichen Materialien auf ihrem Hoheitsgebiet zu gewährleisten."@de9
"Η πρόταση κανονισμού αναφορικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων αποτελεί βελτίωση στη χρήση χημικών ουσιών, ως προς το ότι προστατεύονται πιο αποτελεσματικά η υγεία του πληθυσμού και το περιβάλλον. Στόχος του κανονισμού είναι να ενθαρρύνει την κοινή ευθύνη εξαγωγέων και εισαγωγέων και να τους στηρίξει στην προσπάθεια συνεργασίας τους, ώστε να εξασφαλίσει έλεγχο στη διεθνή κυκλοφορία επικίνδυνων χημικών ουσιών. Ο νέος κανονισμός τροποποιεί τον ορισμό του εξαγωγέα, προκειμένου να συμπεριλάβει πρόσωπα που εξάγουν τέτοιες επικίνδυνες χημικές ουσίες από την ΕΕ, αλλά δεν είναι κάτοικοι της ΕΕ, εξασφαλίζοντας έτσι αποτελεσματικό έλεγχο και εποπτεία της κυκλοφορίας επικίνδυνων χημικών ουσιών. Η διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση (ΣΜΕ), σύμφωνα με την οποία ορισμένες χημικές ουσίες χρειάζονται ρητή έγκριση από τη χώρα εισαγωγής επίσης βοηθά τις χώρες ανταλλαγής να αποκτούν ακριβέστερη ενημέρωση αναφορικά με τις επικίνδυνες χημικές ουσίες που απαγορεύονται για περιβαλλοντικούς και λόγους δημόσιας υγείας, που μπορεί να διέλθουν από τις χώρες εισαγωγής. Παρόλα αυτά, η διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση δεν αποτελεί υποκατάστατο για τους αποτελεσματικούς και συνεχείς συνοριακούς ελέγχους, και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας αυτών των επικίνδυνων υλικών στην επικράτειά τους."@el10
"The proposal for a Regulation concerning the export and import of dangerous chemicals is an improvement in the use of chemicals, in that the health of the population and the environment are protected more effectively. The regulation aims to encourage the joint accountability of exporters and importers and to support them in their cooperation effort so as to ensure control over the international circulation of hazardous chemicals. The new regulation amends the definition of the exporter so as to include persons who export such dangerous chemicals from the EU but are not resident in the EU, thus ensuring an effective control and supervision of the flow of hazardous chemicals. The Prior Informed Consent (PIC) procedure, whereby certain chemicals require explicit authorisation by the importing country, also helps trading countries to obtain more accurate information concerning the hazardous chemicals prohibited on environmental and public health grounds which may transit importing countries. Nevertheless, the PIC procedure is no substitute for effective and sustained border controls, and Member States should cooperate to ensure the effective management of the movement of these hazardous materials on their territory."@en4
"La propuesta de un Reglamento relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos representa una mejora en el uso de sustancias químicas, toda vez que la salud de la población y el medio ambiente se protegerán con mayor eficacia. El Reglamento trata de promover la responsabilidad conjunta de exportadores e importadores y apoyarles en su esfuerzo de cooperación para garantizar el control del comercio internacional de productos químicos peligrosos. El nuevo Reglamento modifica la definición de exportador para incluir a personas que exportan esos productos químicos peligrosos desde la UE, pero que no residen en territorio comunitario, consiguiendo con ello un control y una vigilancia eficaces de la circulación de productos químicos peligrosos. El procedimiento del consentimiento fundamentado previo (PIC), por el que determinados productos químicos requieren la autorización expresa del país importador, ayuda también a los países comerciantes a obtener información más exacta sobre los productos químicos peligrosos prohibidos por motivos relacionados con el medio ambiente y la salud pública que pueden transitar por los países importadores. No obstante, el procedimiento de PIC no pretende sustituir a los controles fronterizos eficaces y permanentes, y los Estados miembros deben cooperar para garantizar un eficaz control de la circulación de estas sustancias peligrosas en sus respectivos territorios."@es21
"Ettepanek ohtlike kemikaalide eksporti ja importi käsitleva määruse kohta on edasiminek kemikaalide kasutamises, kuna rahva tervis ja keskkond on tõhusamalt kaitstud. Määruse eesmärk on julgustada eksportijate ja importijate ühist aruandekohustust ning toetada nende jõupingutusi koostöö nimel, tagamaks kontrolli ohtlike kemikaalide rahvusvahelise ringluse üle. Uus määrus muudab eksportija mõistet, kaasates sinna isikud, kes ekspordivad selliseid ohtlikke kemikaale EList, kuid ei ole ELi residendid, tagades nii ohtlike kemikaalide ringluse tõhusa kontrolli ja järelevalve. Eelnevalt teatatud nõusoleku (PIC) menetlus, mille kohaselt on teatavate kemikaalide puhul vajalik importiva riigi selgesõnaline nõusolek, aitab samuti kauplevatel riikidel saada täpsemat teavet keskkonna- ja tervishoiu alusel keelatud ohtlike kemikaalide kohta, mis võivad impordiriiki transiidi korras läbida. Sellest hoolimata ei asenda PIC menetlus tõhusat ja püsivat piirikontrolli ning liikmesriigid peaksid tegema koostööd, et tagada nende ohtlike materjalide liikumise tõhus juhtimine nende riikide territooriumil."@et5
". Ehdotus asetukseksi vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista merkitsee parannusta kemikaalien käyttöön siltä osin, että kansan ja ympäristön terveyttä voidaan suojella entistä tehokkaammin. Asetuksella pyritään edistämään viejien ja tuojien yhteistä tilivelvollisuutta ja tukemaan heitä yhteistyöponnisteluissa, joilla pyritään varmistamaan vaarallisten kemikaalien kansainvälisen kaupan valvonta. Uudella asetuksella muutetaan viejän määritelmää siten, että viejiksi lasketaan myös henkilöt, jotka vievät EU:sta vaarallisia kemikaaleja mutta jotka eivät asu EU:n alueella. Täten varmistetaan vaarallisten kemikaalivirtojen tehokas valvonta. Ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettely, jossa tiettyjen kemikaalien vienti edellyttää tuojamaan nimenomaisen luvan, auttaa osaltaan kauppaa käyviä maita saamaan entistä tarkempaa tietoa niistä ympäristö- ja terveyskriteereiden perusteella kielletyistä vaarallisista kemikaaleista, jotka saattavat kulkea tuojamaiden kautta. Tällä menettelyllä ei kuitenkaan ole tarkoitus korvata tehokasta ja yhtäjaksoista rajavalvontaa, ja jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä varmistaakseen vaarallisten materiaalien liikkumisen tehokas valvonta alueellaan."@fi7
"La proposition de règlement concernant les exportations et les importations de produits chimiques dangereux est un progrès dans l’utilisation des produits chimiques, en se sens que la santé de la population et l’environnement sont protégés plus efficacement. Le règlement vise à encourager la responsabilité conjointe des exportateurs et des importateurs et à les soutenir dans leur effort de coopération afin d’assurer le contrôle de la circulation internationale de produits chimiques dangereux. Le nouveau règlement modifie la définition de l’exportateur afin d’y inclure les personnes qui exportent ces produits chimiques dangereux en dehors de l’UE, mais qui ne résident pas dans l’UE, assurant ainsi un contrôle et une supervision efficaces du flux de produits chimiques dangereux. La procédure de consentement préalable en connaissance de cause, en vertu de laquelle certains produits chimiques nécessitent une autorisation explicite du pays importateur, aide également les pays négociants à obtenir des informations plus précises sur les produits chimiques dangereux interdits pour des raisons environnementales et de santé publique et susceptibles de transiter par les pays importateurs. Cette procédure n’est néanmoins pas un substitut aux contrôles efficaces et soutenus aux frontières, et les États membres devraient coopérer afin de garantir la gestion efficace du mouvement de ces produits dangereux sur leur territoire."@fr8
"A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló rendeletre irányuló javaslat előrelépés a vegyi anyagok használatában, mivel a lakosság egészségét és a környezetet eredményesebben lehet megvédeni. A szabályozás célja az exportőrök és importőrök közös elszámoltathatóságának ösztönzése, illetve támogatásuk együttműködési erőfeszítéseikben a veszélyes vegyi anyagok nemzetközi forgalmának ellenőrzését biztosítandó. Az új szabályozás módosítja az exportőr meghatározását, hogy az olyan személyekre is kiterjedjen, akik ilyen veszélyes vegyi anyagokat exportálnak az EU-ból, de akik nem uniós lakosok, ilyen módon biztosítva a veszélyes vegyi anyagok forgalmának eredményes ellenőrzését és felügyeletét. Az előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezéses (PIC) eljárás, melynek révén egyes vegyi anyagok esetében kifejezett engedély szükséges az importáló országtól, szintén segíti a kereskedő országokat abban, hogy pontosabb információkhoz jussanak az importáló országokon átszállítható veszélyes vegyi anyagokról, melyeket környezeti és közegészségügyi alapon tiltanak. Azonban a PIC eljárás nem helyettesíti az eredményes és fenntartott határellenőrzéseket, és a tagállamoknak együtt kell működniük az ilyen veszélyes anyagok területükön való mozgása eredményes kezelésének biztosítása érdekében."@hu11
"Pasiūlymas dėl reglamento, susijusio su pavojingų cheminių medžiagų eksportu ir importu, yra cheminių medžiagų naudojimo patobulinimas dėl to, kad veiksmingiau saugoma gyventojų sveikata ir aplinka. Reglamentu siekiama paskatinti jungtinę eksportuotojų ir importuotojų atskaitomybę ir palaikyti juos bendradarbiavimo pastangų srityje, kad būtų užtikrinta tarptautinės pavojingų medžiagų cirkuliacijos kontrolė. Naujajame reglamente pakeistas eksportuotojo apibrėžimas, siekiant įtraukti į jį asmenis, kurie eksportuoja šias pavojingas chemines medžiagas iš ES, bet nėra ES gyventojai, tokiu būdu užtikrinant veiksmingą pavojingų cheminių medžiagų srauto kontrolę ir priežiūrą. Iš anksto pranešto sutikimo (PIC) procedūra, pagal kurią tam tikroms cheminėms medžiagoms reikalingas aiškus importuojančios šalies patvirtinimas, taip pat padeda prekiaujančioms šalims gauti tikslesnę informaciją apie pavojingas chemines medžiagas, uždraustas aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos pagrindais ir kurias gali pervežti tranzitu importuojančios šalys. Vis dėlto PIC procedūra nepakeičia veiksmingos ir nepertraukiamos pasienio kontrolės, ir valstybės narės turėtų bendradarbiauti, kad užtikrintų veiksmingą šių pavojingų medžiagų judėjimo valdymą savo teritorijose."@lt14
"Priekšlikums regulai par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu ietver uzlabojumu ķīmisko vielu izmatošanai, lai daudz drošāk tiktu aizsargāti iedzīvotāji un vide. Regulas mērķis ir veicināt kopīgu eksportētāju un importētāju atbildību un atbalstīt to pūliņos sadarboties, lai nodrošinātu kontroli pār bīstamo ķīmisko vielu starptautisko apriti. Jaunajā regulā tiek mainīta eksportētāja definīcija, lai tajā iekļautu tās personas, kuras eksportē šādas bīstamās ķīmiskās vielas, bet nav ES iedzīvotāji, tādejādi nodrošinot efektīvu kontroli un pārraudzību pār bīstamo ķīmisko vielu plūsmu. Iepriekš norunātās piekrišanas ( ) procedūra, saskaņā ar kuru noteiktām ķīmiskām vielām ir nepieciešama importējošās valsts nepārprotama atļauja, kas arī palīdz tirdzniecības valstīm iegūt daudz precīzu informāciju par aizliegtajām bīstamajām ķīmiskajām vielām vides vai sabiedrības veselības iemeslu dēļ, kuras var ievest importējošajās valstis. Tomēr ar procedūru nevar aizvietot efektīvu un ilglaicīgu robežu kontroli un dalībvalstīm ir jāsadarbojas, lai nodrošinātu efektīvu pārvaldību par bīstamo vielu apriti to teritorijā."@lv13
"Propunerea de regulament privind exportul şi importul de substanţe periculoase îmbunătăţeşte modalitatea de utilizare a produşilor chimici astfel încât sănătatea populaţiei şi a mediului să fie mai eficient protejate. Se are astfel în vedere încurajarea răspunderii comune pe care o au exportatorii şi importatorii şi sprijinirea eforturilor acestora de cooperare în vederea asigurării unui control asupra circulaţiei internaţionale a produselor chimice periculoase. Noul regulament amendează definiţia exportatorului prin includerea persoanelor care exportă aceste substanţe chimice din Uniunea Europeană, dar care nu sunt stabilite pe teritoriul Uniunii, asigurând astfel un control efectiv şi supravegherea eficientă a fluxului de substanţe chimice periculoase. De asemenea, procedura de consimţământ prealabil, cunoscută sub denumirea de PIC, pentru care anumite substanţe chimice necesită autorizare explicită din partea ţării importatoare, ajută ţările participante la schimburile comerciale să fie mai bine informate despre substanţele chimice periculoase care au fost interzise din considerente de mediu şi sănătate publică şi care pot intra pe teritoriul naţional al ţărilor importatoare. Cu toate acestea, procedura PIC nu reprezintă un substitut la controlul eficient şi robust al graniţelor naţionale, iar statele membre trebuie să coopereze pentru a asigura un management eficient al circulaţiei acestor produse periculoase pe teritoriul naţional."@mt15
"Het voorstel voor een verordening betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen is een verbetering in het gebruik van chemische stoffen omdat de gezondheid van de bevolking en het milieu beter worden beschermd. Het doel van de verordening is om de gezamenlijke verantwoordelijkheid van exporteurs en importeurs aan te moedigen en om hen te ondersteunen in hun samenwerking om te zorgen voor controle op het internationale verkeer van gevaarlijke chemische stoffen. De nieuwe verordening wijzigt de definitie van exporteur zodat deze ook personen omvat die dergelijke gevaarlijke chemische stoffen uit de EU uitvoeren, maar niet in de EU gevestigd zijn. Op deze manier zorgt de verordening voor een effectieve controle op en supervisie van de stroom van gevaarlijke chemische stoffen. De procedure van voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) waarbij voor bepaalde chemische stoffen de uitdrukkelijke machtiging van het invoerende land is vereist, helpt handelende landen ook om betere informatie te krijgen betreffende de gevaarlijke chemische stoffen die verboden zijn wegens gevaar voor het milieu en de volksgezondheid en die de invoerende landen in transit kunnen passeren. De PIC-procedure is niettemin geen vervanging voor effectieve en bestendige grenscontroles, en de lidstaten moeten samenwerken om te zorgen voor het effectieve beheer van het verkeer van deze gevaarlijke materialen op hun grondgebied."@nl3
"Wniosek dotyczący rozporządzenia dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów stanowi poprawę w stosowaniu chemikaliów, ponieważ zdrowie ludności i środowisko naturalne jest chronione bardziej efektywnie. Celem tego rozporządzenia jest popieranie wspólnej odpowiedzialności eksporterów i importerów oraz wspieranie ich w ich wysiłkach w zakresie współpracy w celu zapewnienia kontroli międzynarodowego obrotu niebezpiecznymi chemikaliami. Nowe rozporządzenie zmienia definicję eksportera w celu uwzględnienia osób wywożących takie niebezpieczne chemikalia z Unii Europejskiej, niezamieszkujących na terytorium UE, zapewniając w ten sposób skuteczną kontrolę i nadzór przepływu niebezpiecznych chemikaliów. Procedura uprzedniej świadomej zgody (PIC), zgodnie z którą w przypadku niektórych chemikaliów wymagana jest wyraźna zgoda państwa przywozu, jest także pomocna dla państw wywozu w uzyskiwaniu bardziej rzetelnych informacji dotyczących niebezpiecznych chemikaliów zakazanych ze względów ochrony środowiska naturalnego i zdrowia publicznego, które mogą być przewożone przez terytorium państw przywozu. Niemniej procedura PIC nie może zastępować skutecznych i stałych kontroli na granicach, a państwa członkowskie powinny współpracować w zapewnianiu skutecznego zarządzania przepływem tych niebezpiecznych materiałów na swoim terytorium."@pl16
"A proposta de regulamento relativo à importação e exportação de substâncias químicas perigosas constitui uma melhoria na utilização de produtos químicos, na medida em que a saúde da população, assim como o ambiente, são protegidos de forma mais eficaz. O regulamento tem por objectivo promover a responsabilidade conjunta de importadores e exportadores e de os apoiar no seu esforço de cooperação com vista a assegurar o controlo da circulação de produtos químicos perigosos a nível internacional. A nova regulamentação vem alterar a definição de exportador, de modo a englobar indivíduos que exportam tais substâncias perigosas a partir da UE mas que nela não residam, assegurando assim um eficaz controlo e supervisão do fluxo de substâncias perigosas. O Procedimento de Prévia Informação e Consentimento (PIC), segundo o qual determinados produtos químicos carecem de autorização explícita por parte do país importador, também ajuda os países envolvidos em trocas comerciais a obter informação mais precisa relativamente aos produtos químicos perigosos – proibidos por motivos ambientais e de saúde pública – que poderão eventualmente transitar pelos países importadores. No entanto, o procedimento PIC não pode substituir um controlo eficaz e sustentado das fronteiras, e os Estados-Membros devem cooperar no sentido de assegurar a gestão eficaz da circulação de substâncias perigosas no seu território."@pt17
"Návrh Nariadenia o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií je zlepšením v oblasti používania chemikálií v tom zmysle, že zdravie obyvateľstva a životné prostredie sú účinnejšie chránené. Cieľom nariadenia je presadiť spoločnú zodpovednosť vývozcov a dovozcov a podporiť ich v úsilí o spoluprácu s cieľom zabezpečiť kontrolu medzinárodného obehu nebezpečných chemikálií. Novým nariadením sa mení a dopĺňa vymedzenie vývozcu a začleňujú sa do neho aj osoby, ktoré takéto nebezpečné chemikálie vyvážajú z EÚ, ale nemajú trvalý pobyt v EÚ, čím sa zabezpečuje účinná kontrola toku nebezpečných chemikálií a dohľad nad nimi. Postup v súvislosti s udeľovaním predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení, vďaka ktorému určité chemikálie vyžadujú výslovné povolenie dovážajúcej krajiny, tiež napomáha obchodujúce krajiny získať presnejšie informácie týkajúce sa nebezpečných chemikálií, ktoré sú zakázané z dôvodov súvisiacich s verejným zdravím a životným prostredím, ktoré môžu prechádzať dovážajúcimi krajinami. Napriek tomu nie je tento postup náhradou účinných a trvalých hraničných kontrol a členské štáty by mali spolupracovať na zabezpečení efektívneho riadenia pohybu týchto nebezpečných látok na ich území."@sk19
"Predlog uredbe v zvezi z izvozom in uvozom nevarnih kemikalij pomeni izboljšanje pri uporabi kemikalij, ker se zdravje prebivalstva in okolje učinkoviteje zaščitita. Uredba je namenjena spodbujanju skupne odgovornosti izvoznikov in uvoznikov ter njihovi podpori pri prizadevanju za sodelovanje, da se zagotovi nadzor nad mednarodnim kroženjem nevarnih kemikalij Nova uredba spreminja opredelitev izvoznika, tako da vključuje osebe, ki izvažajo take nevarne snovi iz EU, vendar niso stalni prebivalci EU, s čimer se zagotovita učinkovit nadzor in spremljanje toka nevarnih kemikalij. Postopek soglasja po predhodnem obveščanju, pri čemer nekatere kemikalije zahtevajo izrecno dovoljenje s strani države uvoznice, pomaga državam, ki trgujejo, do pridobitve več pravilnih informacij v zvezi z nevarnimi kemikalijami, ki so prepovedane na podlagi okolja in javnega zdravja, ki se lahko uvozijo v države uvoznice. Kljub temu postopek po predhodnem obveščanju ni nadomestilo za učinkovite in trajne mejne kontrole, države članice morajo sodelovati za zagotovitev učinkovitega upravljanja premikanja teh nevarnih snovi na njihovem ozemlju."@sl20
". Förslaget till en förordning om export och import av farliga kemikalier är en förbättring för kemikalieanvändningen, eftersom befolkningens hälsa och miljön skyddas mer effektivt. Förordningen syftar till att främja exportörernas och importörernas gemensamma ansvar och att stödja dem i deras samarbete för att trygga en kontroll över det internationella omloppet av farliga kemikalier. Den nya förordningen förbättrar definitionen av en exportör då den inkluderar personer som exporterar angivna farliga kemikalier från EU men som inte är bosatta inom EU, och tryggar därigenom en effektiv kontroll och övervakning av flödet av farliga kemikalier. Förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats (PIC), där det för vissa kemikalier krävs uttryckligt godkännande från de importerande länderna, hjälper också handelsländerna att få mer exakt information om de farliga kemikalier som är förbjudna av miljö- och folkhälsoskäl och som kan passera importerande länder. PIC-förfarandet utgör dock inte något substitut för effektiva och konsekventa gränskontroller. Medlemsstaterna bör samarbeta för att se till transporterna av dessa farliga ämnen hanteras effektivt på deras eget territorium."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph