Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-14-Speech-1-180"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080114.18.1-180"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για τις θετικές παρεμβάσεις τους. Αναγνωρίζω πλήρως και συμμερίζομαι την επιδίωξη του Κοινοβουλίου για μια υψηλού επιπέδου προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα σε όσες χώρες δεν διαθέτουν την αναγκαία υποδομή και ικανότητα να διαχειρίζονται σωστά τις επικίνδυνες χημικές ουσίες. Συντάσσομαι, επίσης, πλήρως με την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα πρέπει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη θέσπιση κοινοτικού νομικού πλαισίου, το οποίο θα διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας. Σε πολλά σημεία ο κανονισμός δεν περιορίζεται στις διατάξεις της Σύμβασης του Ρότερνταμ, αλλά θεσπίζει προϋποθέσεις εφαρμογής που προσφέρουν υψηλό επίπεδο προστασίας για όλες τις χώρες του κόσμου και όχι μόνο για τα μέρη της Σύμβασης. Είμαι πεπεισμένος ότι το παράδειγμα αυτό θα ενθαρρύνει και άλλες χώρες να ακολουθήσουν και να προσχωρήσουν στη Σύμβαση. Η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να στηρίξει τη Σύμβαση του Ρότερνταμ, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Ανταποκρινόμενοι στις ανησυχίες σχετικά με το αρσενικό και τον υδράργυρο, η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφος 3 του Κανονισμού 304 του 2003, αν το μεταλλικό αρσενικό απαγορευθεί ή υπαχθεί σε αυστηρό περιορισμό στην Κοινότητα, τότε θα κατατεθεί πρόταση για την προσαρμογή του σχετικού παραρτήματος. Επί πλέον, υπενθυμίζει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σχετικά με πρόταση για απαγόρευση των εξαγωγών υδραργύρου σε χώρες εκτός της Κοινότητας, απαγόρευση η οποία, εφόσον ισχύσει, υπερκαλύπτει την απαίτηση συγκατάθεσης που επιβάλλουν η Σύμβαση του Ρότερνταμ και ο κοινοτικός κανονισμός εφαρμογής της. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές για τις προσπάθειες που κατέβαλαν και το εξαίρετο έργο τους, ιδιαίτερα δε τον κ. Blokland. Η Επιτροπή είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και θεωρεί αποδεκτές όλες τις προτεινόμενες συμβιβαστικές τροπολογίες. Σχετικά με τη διπλή νομική βάση, πράγματι, θα ήταν πολύ ευκολότερο και απλούστερο εάν έχουμε μία μόνο νομική βάση, αλλά γνωρίζετε το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται σε πολλές περιπτώσεις, εδώ έχουμε –εάν θυμάμαι καλά-τα άρθρα 133 με 175 σε άλλες περιπτώσεις -τις πιο πολλές- έχουμε τα άρθρα 95 με 175. Βεβαίως, πάντοτε εμείς όταν προτείνουμε μια νομική βάση, στηριζόμαστε στη γνωμοδότηση της Νομικής μας Υπηρεσίας. Εδώ, προδήλως, είχαμε –όπως είπα προηγουμένως– το θέμα του εμπορίου και του περιβάλλοντος και αυτό προκάλεσε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τη διπλή νομική βάση."@el10
lpv:translated text
"Paní předsedající, rád bych všem řečníkům poděkoval za jejich kladná vyjádření. Plně schvaluji a sdílím přání Parlamentu dosáhnout vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí, zejména v zemích, které nemají nezbytnou infrastrukturu nebo kapacitu pro řádné zacházení s nebezpečnými chemickými látkami. Rovněž zcela souhlasím s názorem, že Evropský parlament by měl hrát vedoucí úlohu při stanovování právního rámce Společenství, aby zajistil vysokou úroveň ochrany. v mnoha ohledech se nařízení neomezuje na ustanovení Rotterdamské úmluvy, ale stanoví prováděcí podmínky, které nabízejí vysokou úroveň ochrany pro všechny země světa, nikoli jen pro členy úmluvy. Jsem přesvědčen, že tento příklad povzbudí další země, aby jej následovaly a k úmluvě se připojily. Komise vynaloží veškeré úsilí na podporu Rotterdamské úmluvy, aby umožnila dosažení těchto cílů. Pokud jde o vyjádřené obavy týkající se rtuti a arzenu, Komise by ráda zdůraznila, že podle čl. 22 odst. 3 nařízení 304/2003, pokud bude kov arzen zakázán nebo podroben přísnému omezení ve Společenství, bude předložen návrh na použití příslušné přílohy. Komise dále zdůrazňuje, že se v Radě a Parlamentu pracuje na návrhu o zákazu vývozu rtuti do zemí mimo Společenství, což je zákaz, který, bude-li v platnosti, přesáhne požadavek na souhlas podle Rotterdamské úmluvy a nařízení Společenství, které úmluvu provádí. Ještě jednou bych chtěl poděkovat panu zpravodaji a stínovým zpravodajům za jejich úsilí a vynikající práci, zejména panu Bloklandovi. Komise je s výsledkem jednání mimořádně spokojena a považuje všechny předložené kompromisní pozměňovací návrhy za přijatelné. Pokud jde o dvojí právní základ, bylo by skutečně daleko snazší a jednodušší, kdybychom měli právní základ jediný, ale dobře známe problém, který tak často nastává: Pokud se dobře pamatuji, máme zde článek 133 s článkem 175, zatímco ve většině ostatních případů máme článek 95 s článkem 175. Při navrhování právního základu vždy rozhodně vycházíme ze stanoviska našeho právního útvaru. v tomto případě, jak jsem již uvedl, jsme se zabývali obchodem a životním prostředím, a to byl důvod rozhodnutí Evropského soudního dvora o dvojím právním základu."@cs1
"Fru formand! Jeg vil takke alle talerne for deres positive kommentarer. Jeg anerkender og deler fuldstændig Parlamentets ønske om et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet, især i de lande, der ikke råder over den nødvendige infrastruktur og kapacitet til korrekt håndtering af farlige kemikalier. Jeg er også helt enig i, at Det Europæiske Fællesskab bør spille en førende rolle ved at indføre en EF-lovramme, som kan sikre et højt beskyttelsesniveau. På mange punkter begrænser forordningen sig ikke til Rotterdamkonventionens bestemmelser, men opstiller krav til gennemførelsen, som giver et højt beskyttelsesniveau for alle verdens lande og ikke kun for parterne i konventionen. Jeg er overbevist om, at dette vil være et eksempel til efterlevelse for andre lande, så de følger efter og tilslutter sig konventionen. Kommissionen vil gøre alt, hvad der står i dens magt, for at styrke Rotterdamkonventionen, så målene bliver opfyldt. Som svar på de bekymringer, der har været, angående arsen og kviksølv, vil Kommissionen understrege, at der i henhold til artikel 22, stk. 3, i forordning nr. 304/2003 vil blive stillet forslag om ændring af det relevante bilag, hvis metallisk arsen forbydes eller underlægges strenge begrænsninger i Fællesskabet. Endvidere gøres opmærksom på, at der i Rådet og Parlamentet arbejdes på et forslag om forbud mod eksport af kviksølv til lande uden for Fællesskabet. Når dette forbud træder i kraft, vil det gå videre end kravet om samtykke i henhold til Rotterdamkonventionen og EF-forordningen til gennemførelse heraf. Jeg vil endnu en gang takke ordføreren og skyggeordførerne for deres indsats og fremragende arbejde, især hr. Blokland. Kommissionen er meget tilfreds med resultatet af forhandlingerne og kan acceptere alle de kompromisforslag, der er stillet. Hvad angår det dobbelte retsgrundlag ville det rent faktisk være meget nemmere og enklere, hvis vi havde et enkelt retsgrundlag, men De kender jo det problem, der opstår i mange tilfælde. Her har vi - hvis jeg husker ret - artikel 133 og 175, og i andre tilfælde - de fleste - artikel 95 og 175. Naturligvis støtter vi os altid på en udtalelse fra vores juridiske tjeneste, når vi foreslår et retsgrundlag. Her havde vi som nævnt et spørgsmål om handel og miljø, og dette foranledige EF-Domstolen til at afsige dommen om dobbelt retsgrundlag."@da2
". − Frau Präsidentin! Ich möchte mich bei allen Rednern für ihre positiven Beiträge bedanken. Ich befürworte voll und ganz das Bestreben des Parlaments, ein hohes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit zu erreichen, besonders in solchen Ländern, die nicht über die erforderliche Infrastruktur oder Kapazitäten für den sicheren Umgang mit gefährlichen Chemikalien verfügen. Auch unterstütze ich voll die Ansicht, dass der Europäischen Kommission eine führende Rolle bei der Errichtung eines gemeinschaftlichen Rechtsrahmens zur Sicherung eines hohen Schutzniveaus zukommt. In vielen Punkten beschränkt sich die Verordnung nicht nur auf die Bestimmungen des Rotterdamer Übereinkommens, sondern legt auch Bedingungen zu deren Umsetzung fest. Dies soll nicht nur den Unterzeichnern des Rotterdamer Übereinkommens, sondern allen Ländern der Welt einen hohen Schutz gewährleisten. Ich bin überzeugt, dass dieses Beispiel andere Länder darin bestärken wird, sich uns anzuschließen und das Übereinkommen zu unterzeichnen. Die Kommission wird alles dafür tun, das Rotterdamer Übereinkommen zu unterstützen, um diese Ziele zu erreichen. Als Reaktion auf die hinsichtlich Arsen und Quecksilber geäußerten Bedenken möchte die Kommission betonen, dass sie gemäß Artikel 22 Absatz 3 der Verordnung 304/2003, wenn das Metall Arsen verboten wird oder strengen Beschränkungen innerhalb der Gemeinschaft unterliegt, einen Vorschlag zur Anwendung des entsprechenden Anhangs vorlegen wird. Darüber hinaus betont die Kommission, dass sowohl Rat als auch Parlament einen Vorschlag für ein Ausfuhrverbot von Quecksilber in Länder außerhalb der Gemeinschaft vorantreiben. Dieses Verbot wird, solange es in Kraft ist, über die durch das Rotterdamer Übereinkommen und die Bestimmungen für die Umsetzung in Gemeinschaftsrecht aufgestellten Forderungen zur Zustimmung hinausgehen. Ich möchte nochmals dem Berichterstatter und den Schattenberichterstattern, und ganz besonders Herrn Blokland, für ihre Bemühungen und ihre ausgezeichnete Arbeit danken. Die Kommission ist besonders erfreut über das Ergebnis der Verhandlungen und akzeptiert alle Kompromissänderungsanträge. Was die doppelte Rechtsgrundlage angeht, so wäre eine einfache Rechtsgrundlage in der Tat sehr viel unkomplizierter gewesen, aber wir kennen das Problem, das sich oft in diesem Zusammenhang ergibt: In diesem Fall gelten, wenn ich mich recht erinnere, Artikel 133 und Artikel 175, in den meisten anderen Fällen gelten Artikel 95 und Artikel 175. Sicher vertrauen wir beim Vorschlagen einer Rechtsgrundlage stets auf die Urteilskraft unserer Rechtsorgane. Hier geht es aber, wie bereits gesagt, um Handel und Umwelt, was letztendlich den Europäischen Gerichtshof zu seiner Entscheidung über eine doppelte Rechtsgrundlage bewogen hat."@de9
"Madam President, I would like to thank all the speakers for their positive comments. I fully acknowledge and share Parliament’s desire to achieve a high level of protection for human health and the environment, particularly in those countries that do not have the requisite infrastructure or capacity to correctly handle hazardous chemicals. I also fully agree with the view that the European Community should play a leading role in establishing a legal framework for the Community so as to ensure a high level of protection. On many points, the regulation does not restrict itself to the provisions of the Rotterdam Convention, but lays down implementing conditions that offer a high level of protection for all the countries of the world, not just for members of the Convention. I am convinced that this example will encourage other countries to follow suit and to join the Convention. The Commission will make every possible effort to support the Rotterdam Convention to enable these goals to be achieved. In response to the concerns voiced on arsenic and mercury, the Commission would like to stress that, pursuant to Article 22(3) of Regulation 304/2003, if metallic arsenic is banned or subjected to a rigorous restriction within the Community, then a proposal will be submitted for the application of the relevant annex. Furthermore, the Commission stresses that work is in progress in the Council and in Parliament concerning the proposal to ban exports of mercury to countries outside the Community, a ban which, as long as it is in force, goes beyond the requirement for consent imposed by the Rotterdam Convention and the Community regulation, which implements it. Once again I would like to thank the rapporteur and the shadow rapporteurs for their efforts and their excellent work, in particular Mr Blokland. The Commission is particularly satisfied with the result of negotiations and considers all the proposed compromise amendments to be acceptable. As for the dual legal basis, it would, in fact, have been much easier and simpler had we had a single legal basis, but we well know the problem that arises so often: here we have, if I remember rightly, Article 133 with Article 175, while in most other cases we have Article 95 with Article 175. Certainly, in proposing a legal basis, we always rely on the opinion of our Legal Service. Here, as I have already said, we have dealt with trade and the environment, and this was the reason for the European Court of Justice’s decision on the dual legal basis."@en4
"Señora Presidenta, quiero dar las gracias a todos los oradores por sus comentarios positivos. Reconozco y comparto plenamente el deseo del Parlamento de conseguir un elevado nivel de protección de la salud humana y el medio ambiente, sobre todo en los países que no tienen la infraestructura o la capacidad necesarias para tratar correctamente los productos químicos peligrosos. Estoy también totalmente de acuerdo con la opinión de que la Comunidad Europa tiene que realizar una contribución fundamental a la creación de un marco jurídico comunitario que garantice un alto nivel de protección. En muchos aspectos, el Reglamento no se limita a las disposiciones del Convenio de Rotterdam, sino que establece condiciones de aplicación que ofrecen un alto nivel de protección a todos los países del mundo, no sólo a los que han ratificado el Convenio. Estoy convencido de que este ejemplo animará a otros países a ratificar también el Convenio. La Comisión hará todo el esfuerzo posible para apoyar el Convenio de Rotterdam y permitir el logro de estos objetivos. En respuesta a las preocupaciones manifestadas con respecto al arsénico y el mercurio, la Comisión quiere insistir en que, de conformidad con el artículo 22, apartado 3, del Reglamento 304/2003, si el metal de arsénico se prohíbe o somete a una rigurosa restricción dentro de la Comunidad, se presentará una propuesta para la aplicación del anexo pertinente. Además, la Comisión insiste en que el Consejo y el Parlamento están trabajando en la propuesta de prohibir exportaciones de mercurio a países fuera de la Comunidad, una prohibición que, mientras esté en vigor, va más allá del requisito del consentimiento impuesto por el Convenio de Rotterdam y el Reglamento de la Comunidad que lo aplica. Una vez más, quiero dar las gracias al ponente y a los ponentes alternativos por su esfuerzo y su excelente trabajo, en particular al señor Blokland. La Comisión está especialmente satisfecha con el resultado de las negociaciones y considera aceptables todas las enmiendas de transacción propuestas. En cuanto al doble fundamento jurídico, habría sido, en efecto, mucho más fácil y sencillo tener un único fundamento jurídico, pero conocemos bien el problema que se plantea con frecuencia: aquí tenemos, si no recuerdo mal, el artículo 133 con el artículo 175, mientras que en la mayoría de los otros casos tenemos el artículo 95 con el artículo 175. Desde luego, a la hora de proponer un fundamento jurídico, siempre nos basamos en la opinión de nuestro Servicio Jurídico. En este caso, como ya he dicho, nos hemos ocupado del comercio y del medio ambiente, y esta ha sido la razón de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia europeo sobre el doble fundamento jurídico."@es21
"Pr president, ma tahaksin tänada kõiki sõnavõtjaid nende positiivsete märkuste eest. Ma tunnustan ja jagan täielikult Euroopa Parlamendi soovi saavutada inimeste tervise ja keskkonna kaitstuse kõrge tase, seda eriti nendes riikides, kus puudub vajalik infrastruktuur või võimalused ohtlike kemikaalide nõuetekohaseks käitlemiseks. Samuti nõustun ma täielikult seisukohaga, et Euroopa Ühendus peaks täitma juhtivat rolli ühenduse õigusliku raamistiku kehtestamisel, tagamaks kõrget kaitstuse taset. Määrus ei piirdu paljudes punktides Rotterdami konventsiooni sätetega, vaid kehtestab rakendamistingimused, mis pakuvad kaitstuse kõrget taset kõigile maailma riikidele, mitte ainult konventsiooniga ühinenud riikidele. Ma olen veendunud, et see näide julgustab teisi riike sama eeskuju järgima ning konventsiooniga liituma. Komisjon teeb kõik endast oleneva Rotterdami konventsiooni toetamiseks, et võimaldada nimetatud eesmärkide saavutamist. Vastuseks murelikele küsimustele arseeni ja elavhõbeda kohta, tahaks komisjon rõhutada, et vastavalt määruse 304/2003 artikli 22 lõikele 3 esitatakse metallilise arseeni ühendusesisese keelustamise või rangete piirangute korral ettepanek vastava lisa kohaldamiseks. Peale selle rõhutab komisjon, et nõukogus ja parlamendis jätkub töö ettepanekuga keelustada elavhõbeda eksportimine ühendusest väljaspool olevatesse riikidesse; jõusoleku ajal ületab see keeld Rotterdami konventsiooniga kehtestatud ja ühenduse määrusega rakendatavat nõusoleku andmise nõuet. Ma tahaksin taas kord tänada raportööri ja variraportööre nende jõupingutuste ja suurepärase töö eest, eriti hr Bloklandi. Komisjon on läbirääkimiste tulemusega väga rahul ja leiab, et kõik väljapakutud kompromissmuudatusettepanekud on vastuvõetavad. Seoses kahe õigusliku alusega oleks tegelikult olnud palju lihtsam ja kergem, kui meil oleks olnud üks õiguslik alus, kuid me teame hästi sageli esile kerkivat probleemi: antud juhul on meil, kui ma õigesti mäletan, nimetatud artiklit 133 koos artikliga 175, samas kui enamikul juhtudel on kasutatud artiklit 95 koos artikliga 175. Muidugi tugineme me õiguslikku alust esitades alati meie õigustalituse arvamusele. Siinkohal, nagu ma juba ütlesin, käsitlesime kaubandust ja keskkonda ning see oli aluseks Euroopa Kohtu otsusele kahe õigusliku aluse kohta."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää kaikkia puhujia heidän myönteisistä näkemyksistään. Yhdyn täysin parlamentin pyrkimyksiin saada aikaan korkea kansanterveyden ja ympäristönsuojelun taso erityisesti maissa, joissa ei ole tarvittavaa infrastruktuuria tai valmiuksia vaarallisten kemikaalien käsittelyyn. Olen täysin samaa mieltä myös näkemyksestä, että Euroopan yhteisön olisi otettava ohjat käsiinsä yhteisön lainsäädäntökehyksen laatimisessa varmistaakseen korkean suojelun tason. Monissa kohdissa asetus ei rajoitu vain Rotterdamin yleissopimuksen määräyksiin vaan siinä säädetään myös niistä täytäntöönpanon ehdoista, joilla varmistetaan korkean suojelun taso kaikissa maailman maissa, ei pelkästään yleissopimuksen allekirjoittajamaissa. Olen vakuuttunut, että tämä esimerkki rohkaisee myös muita maita seuraamaan perässä ja liittymään yleissopimukseen. Komissio tekee kaikkensa tukeakseen Rotterdamin yleissopimusta ja mahdollistaakseen näiden tavoitteiden saavuttamisen. Vastauksena arsenikista ja elohopeasta esitettyyn huoleen komissio haluaa korostaa, että asetuksen (EY) N:o 304/2003 22 artiklan 3 kohdan nojalla ehdotukseen on sovellettava asiaa koskevaa liitettä, jos metalliarsenikki on kielletty tai jos siihen kohdistetaan tiukkoja rajoituksia yhteisössä. Komissio korostaa myös, että neuvostossa ja parlamentissa valmistellaan parhaillaan ehdotusta elohopean viennin kieltämiseksi yhteisön ulkopuolisiin maihin. Kiellossa mennään, kunhan se tulee voimaan, pidemmälle kuin Rotterdamin yleissopimuksessa, johon sisältyy ennakkosuostumuksen vaatimus, ja pidemmälle kuin yhteisön asetuksessa, jolla tuo yleissopimus on pantu täytäntöön. Haluan vielä kerran kiittää varsinkin esittelijä Bloklandia sekä varjoesittelijöitä heidän ponnisteluistaan ja erinomaisesta työstään. Komissio on erityisen tyytyväinen neuvottelujen tulokseen ja pitää kaikkia esitettyjä kompromissitarkistuksia hyväksyttävinä. Olisi itse asiassa ollut paljon helpompaa ja selkeämpää, jos meillä olisi kaksinkertaisen oikeusperustan sijasta ollut vain yksi oikeusperusta, mutta tämä kovin usein esiintyvä ongelma on meille tuttu: jos muistan oikein, meillä on nyt 133 ja 175 artikla, kun taas monissa tapauksissa meillä on 95 ja 175 artikla. Oikeusperustaa ehdottaessamme turvaamme toki aina oikeudellisen yksikön lausuntoon. Tässä tapauksessa kyse oli kaupasta ja ympäristöstä, kuten olen todennut, mikä oli syynä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätökselle kaksinkertaisesta oikeusperustasta."@fi7
"Madame la Présidente, je voudrais remercier tous les orateurs pour leurs commentaires positifs. Je reconnais et partage totalement le désir de la Commission de parvenir à un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, en particulier dans les pays qui ne disposent pas de l’infrastructure ou de la capacité requise pour manipuler correctement des produits chimiques dangereux. Je partage également tout à fait le point de vue selon lequel la Communauté européenne devrait jouer un rôle majeur dans l’établissement d’un cadre juridique pour la Communauté de manière à garantir un niveau élevé de protection. Sur de nombreux points, le règlement ne se limite pas aux dispositions de la Convention de Rotterdam, mais définit des conditions de mise en œuvre qui offrent un niveau élevé de protection pour tous les pays du monde, pas seulement pour les membres de la Convention. Je suis convaincu que cet exemple encouragera d’autres pays à en faire autant et à rejoindre la Convention. La Commission fera tous les efforts possibles pour soutenir la Convention de Rotterdam afin que ces objectifs puissent être atteints. En réponse aux inquiétudes exprimées au sujet de l’arsenic et du mercure, la Commission voudrait souligner que, en vertu de l’article 22, paragraphe 3, du règlement 304/2003, si l’arsenic métallique est interdit ou soumis à une restriction rigoureuse au sein de la Communauté, une proposition sera présentée en vue de l’application de l’annexe correspondante. En outre, la Commission souligne que des travaux sont en cours au Conseil et au Parlement concernant la proposition d’interdire les exportations de mercure vers des pays en dehors de la Communauté, une interdiction qui, tant qu’elle est en vigueur, va au-delà de l’obligation de consentement imposée par la Convention de Rotterdam et du règlement communautaire qui la met en œuvre. Une fois encore, je voudrais remercier le rapporteur et les rapporteurs fictifs pour leurs efforts et leur excellent travail, en particulier M. Blokland. La Commission est particulièrement satisfaite du résultat des négociations et considère que tous les amendements de compromis proposés sont acceptables. En ce qui concerne la base juridique double, il aurait en fait été plus facile et plus simple d’avoir une base juridique unique, mais nous connaissons bien le problème qui se produit si souvent: nous avons ici, si je me souviens bien, l’article 133 et l’article 175, alors que dans la plupart des autres cas, nous avons l’article 95 et l’article 175. Assurément, en proposant une base juridique, nous nous basons toujours sur l’opinion de notre service juridique. Ici, comme je l’ai déjà dit, il s’agissait de commerce et d’environnement, et c’est ce qui a décidé la Cour de justice européenne à statuer en faveur d’une base juridique double."@fr8
"Elnök asszony! Szeretnék köszönetet mondani valamennyi felszólalónak kedvező észrevételeikért. Teljes mértékben elismerem és osztom a Parlament vágyát azt illetően, hogy magas szintű védelmet valósítson meg az emberi egészség és a környezet terén, különösen azon országokban, melyek nem rendelkeznek a szükséges infrastruktúrával vagy kapacitással a veszélyes vegyi anyagok megfelelő kezelésére. Teljes mértékben egyetértek továbbá azzal a nézettel, hogy az Európai Közösségnek vezető szerepet kell játszania a Közösség számára egy olyan jogi keret kialakításában, mely magas szintű védelmet biztosíthat. A rendelet számos ponton nem korlátozódik a Rotterdami Egyezmény rendelkezéseire, hanem olyan végrehajtási feltételeket állapít meg, melyek magas szintű védelmet kínálnak a világ összes országa számára, nem csupán az egyezmény részes feleinek. Meggyőződésem, hogy ez a példa más országokat is arra ösztönöz, hogy vegyenek példát és csatlakozzanak az egyezményhez. A Bizottság minden lehetséges erőfeszítést megtesz a Rotterdami Egyezmény támogatására annak érdekében, hogy lehetővé váljon e célkitűzések elérése. Az arzénnal és higannyal kapcsolatosan megfogalmazott aggályokat illetően a Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a 304/2003/EK rendelet 22. cikkének (3) bekezdése értelmében, ha a fémarzént betiltják vagy azt szigorúan korlátozzák a Közösségen belül, akkor a javaslatot az adott melléklet alkalmazása céljából benyújtják majd. Emellett a Bizottság hangsúlyozza, hogy folyamatban van a munka a Tanács és a Parlament keretében a higany Közösségen kívüli országokba való kivitelének tilalmáról szóló javaslatról, mely tilalom hatálya idején meghaladja a Rotterdami Egyezményben előírt jóváhagyási követelményt és az azt végrehajtó közösségi szabályozást. Ismét szeretnék köszönetet mondani az előadónak és az árnyékelőadóknak erőfeszítéseikért és kiváló munkájukért, különösen Blokland úrnak. A Bizottság különösen elégedett a tárgyalások eredményével, és valamennyi javasolt kompromisszumos módosítást elfogadhatónak ítél. Ami a kettős jogalapot illeti, ténylegesen jóval könnyebb és egyszerűbb lenne, ha csak egyetlen jogalappal lenne dolgunk, azonban nagyon jól ismerjük az oly gyakran felmerülő problémát: itt, ha jól emlékszem, a 133. cikk és a 175. cikk együtt merül fel, míg a legtöbb egyéb esetben a 95. és a 175. cikk merül fel. Nyilvánvaló, hogy egy jogalap javasolásakor mindig Jogi Szolgálatunk véleményére támaszkodunk. Itt – ahogy már elmondtam – a kereskedelemmel és környezettel foglalkozunk, ezért döntött úgy az Európai Bíróság, hogy kettős jogalapot kér."@hu11
"− Signora Presidente, vorrei ringraziare tutti coloro che sono intervenuti per le loro osservazioni positive. Riconosco e condivido il desiderio del Parlamento di arrivare a un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, in particolare in quei paesi che non dispongono delle infrastrutture o delle capacità necessarie per affrontare correttamente il problema delle sostanze chimiche pericolose. Concordo inoltre pienamente con il parere secondo cui la Comunità europea dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano nella fissazione di un quadro giuridico per la Comunità al fine di garantire un elevato livello di protezione. Su numerosi elementi il regolamento non si limita alle disposizioni della convenzione di Rotterdam, ma prevede condizioni attuative che offrono un elevato livello di protezione per tutti i paesi del mondo, non solo per i membri della convenzione. Sono convinto che questo esempio spingerà altri paesi a comportarsi allo stesso modo e ad aderire alla convenzione. La Commissione compirà ogni sforzo per sostenere la convenzione di Rotterdam al fine di consentire il raggiungimento di questi obiettivi. In risposta ai timori riguardanti l’arsenico e il mercurio, la Commissione vorrebbe sottolineare che, a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 304/2003, se l’arsenico metallico venisse vietato o fosse sottoposto a rigide limitazioni nella Comunità, sarebbe presentata una proposta per l’applicazione dell’allegato pertinente. Inoltre, la Commissione sottolinea che Consiglio e Parlamento stanno lavorando sulla proposta di vietare le esportazioni di mercurio verso paesi al di fuori della comunità, divieto questo che, nella misura in cui è in vigore, va oltre il requisito dell’assenso imposto dalla convenzione di Rotterdam e dal regolamento comunitario che la attua. Vorrei ringraziare ancora una volta il relatore e i relatori ombra per i loro sforzi e l’eccellente lavoro, in particolare l’onorevole Blokland. La Commissione è soddisfatta del risultato dei negoziati e ritiene che tutti gli emendamenti di compromesso proposti siano accettabili. Per quanto riguarda il duplice fondamento normativo, sarebbe stato in effetti più facile e più semplice se avessimo avuto un unico fondamento normativo, ma conosciamo tutti molto bene il problema che incontriamo tanto spesso: in questo caso abbiamo, se ricordo bene, gli articoli 133 e 175, mentre nella maggior parte degli altri casi abbiamo gli articoli 95 e l’articolo 175. Certo, proponendo un fondamento normativo, ci basiamo sempre sul parere del nostro servizio giuridico. Qui, come ho già detto, si trattava di commercio e di ambiente ed è stato il motivo che ha portato la Corte di giustizia europea a pronunciare una decisione sul duplice fondamento normativo."@it12
"Ponia Pirmininke, norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiesiems už jų teigiamas pastabas. Aš visiškai pripažįstu ir palaikau Parlamento norą pasiekti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, ypač tose šalyse, kurios neturi reikalingos infrastruktūros ir pajėgumų, kad galėtų tinkamai tvarkyti pavojingas chemines medžiagas. Be to, visiškai sutinku su nuomone, kad Europos Bendrija turėtų atlikti svarbiausią vaidmenį kuriant teisinį Bendrijos pagrindą, kad būtų galima užtikrinti aukštą apsaugos lygį. Daugelyje punktų reglamentas neapsiriboja Roterdamo konvencijos nuostatomis ir nustato įgyvendinimo sąlygas, kurios siūlo aukštą apsaugos lygį visoms pasaulio šalims, o ne tik šios konvencijos nariams. Aš esu įsitikinęs, kad šis pavyzdys paskatins kitas šalis sekti pavyzdžiu ir prisijungti prie Konvencijos. Komisija dės visas įmanomas pastangas Roterdamo konvencijai palaikyti, kad šie tikslai galėtų būti pasiekti. Reaguodama į susirūpinusius balsus dėl arseno ir gyvsidabrio, Komisija norėtų pabrėžti kad, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 304/2003 22 straipsnio 2 dalimi, jeigu metalo pavidalo arsenas yra uždraustas arba jam taikomi griežti apribojimai Bendrijos teritorijoje, bus pateiktas pasiūlymas dėl atitinkamo priedo taikymo. Be to, Komisija pabrėžia, kad Komisijoje ir Parlamente vyksta darbas dėl pasiūlymo uždrausti gyvsidabrio eksportą į Bendrijai nepriklausančias šalis. Tas draudimas, kol galioja, neapsiriboja sutikimo reikalavimu, įvestu pagal Roterdamo konvenciją ir ją įgyvendinantį Bendrijos reglamentą. Dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjui bei šešėliniam pranešėjui už jų pastangas ir puikiai atliktą darbą, ypač Johannesui Bloklandui. Komisija ypač patenkinta derybų rezultatais ir laiko visus pasiūlytus kompromisinius pakeitimus priimtinais. O dėl dvigubo teisinio pagrindo tikrai buvo daug lengviau ir paprasčiau, negu buvo vieno teisinio pagrindo atveju, bet mes gerai žinome problemą, kuri kyla taip dažnai: šiuo atveju mes turime, jeigu gerai prisimenu, 133 ir 175 straipsnį, kai daugelyje kitų atvejų mes turėjome 95 ir 175 straipsnį. Iš tikrųjų, siūlant teisinį pagrindą, mes visada pasitikime savo Teisės tarnybos nuomone. Čia, aš jau sakiau, mes svarstome prekybos ir aplinkos klausimus, ir tai buvo Europos Teisingumo Teismo sprendimo priežastis dėl dvigubo teisinio pagrindo."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es gribētu pateikties visiem runātājiem par viņu pozitīvajiem komentāriem. Es pilnībā saprotu un dalos ar Parlamentu vēlmē sasniegt cilvēku veselības un vides augstu aizsardzības līmeni, jo īpaši tajās valstīs, kam nav nepieciešamās infrastruktūras vai kapacitātes, lai nodrošinātu pareizu bīstamo ķīmisko vielu apstrādi. Es pilnīgi piekrītu uzskatam, ka Eiropas Kopienai jāuzņemas vadošā loma, izveidojot tiesisko regulējumu Kopienai, lai nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni. Daudzos punktos regula neaprobežojas ar Roterdamas konvencijas noteikumiem, bet nosaka tādus īstenošanas nosacījumus, kuri piedāvā augstu aizsardzības līmeni visām pasaulēs valstīm, ne tikai tām valstīm, kas parakstījušas konvenciju. Es esmu pārliecināts, ka šis piemērs mudinās citas valsts sekot paraugam un pievienoties konvencijai. Komisija veiks visu iespējamo, lai palīdzētu nodrošināt, ka Roterdamas konvencija sasniedz visus paredzētos mērķus. Atbildot uz tām izteiktajām bažām saistībā ar arsēnu un dzīvsudrabu, Komisija grib uzsvērt, ka saskaņā ar Regulas Nr. 304/2003 22. panta 3. punktu, ja metāliskais arsēns ir aizliegts vai pakļauts stingriem ierobežojumiem Kopienā, tad tiks iesniegts priekšlikums iekļaut to attiecīgajā pielikumā. Turklāt Komisija uzsver, ka pašlaik tiek veikts nepieciešamais darbs Padomē un Parlamentā attiecībā uz priekšlikumu aizliegt dzīvsudraba eksportu uz valstīm ārpus Kopienas robežām, aizliegums, kurš, kamēr vien būs spēkā, pārsniegs Roterdamas konvencijā noteiktās prasības attiecībā uz piekrišanu un Kopienas tiesību aktus, ar kuru palīdzību tas tiks īstenots Es vēlreiz gribētu pateikties referentam un "ēnu" referentiem par viņu pūliņiem un izcilo darbu, jo īpaši kungam. Komisija ir īpaši apmierināta ar sarunu rezultātu un uzskata, ka visi ierosinātie kompromisa grozījumi ir pieņemami. Attiecībā uz duālo juridisko pamatu faktiski būtu bijis daudz vieglāk un vienkāršāk izmantot vienu atsevišķu juridisko pamatu, bet mēs visi zinām, kāda problēma tik bieži: Šajā dokumentā mēs esam izmantojuši, ja es pareizi atceros, 133. pantu un 175. pantu, kamēr vairumā gadījumu mums ir 95. pants un 175. pants. Protams, ierosinot juridisko pamatojumu, mēs vienmēr paļaujamies uz mūsu juridiskā dienesta atzinumu. Šeit, kā jau es minēju, mēs aplūkojam tirdzniecību un vidi, un tas bija iemesls Eiropas Kopienu Tiesas lēmumam par duālo juridisko pamatu."@lv13
"Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για τις θετικές παρεμβάσεις τους. Αναγνωρίζω πλήρως και συμμερίζομαι την επιδίωξη του Κοινοβουλίου για μια υψηλού επιπέδου προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα σε όσες χώρες δεν διαθέτουν την αναγκαία υποδομή και ικανότητα να διαχειρίζονται σωστά τις επικίνδυνες χημικές ουσίες. Συντάσσομαι, επίσης, πλήρως με την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα πρέπει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη θέσπιση κοινοτικού νομικού πλαισίου, το οποίο θα διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας. Σε πολλά σημεία ο κανονισμός δεν περιορίζεται στις διατάξεις της Σύμβασης του Ρότερνταμ, αλλά θεσπίζει προϋποθέσεις εφαρμογής που προσφέρουν υψηλό επίπεδο προστασίας για όλες τις χώρες του κόσμου και όχι μόνο για τα μέρη της Σύμβασης. Είμαι πεπεισμένος ότι το παράδειγμα αυτό θα ενθαρρύνει και άλλες χώρες να ακολουθήσουν και να προσχωρήσουν στη Σύμβαση. Η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να στηρίξει τη Σύμβαση του Ρότερνταμ, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Ανταποκρινόμενοι στις ανησυχίες σχετικά με το αρσενικό και τον υδράργυρο, η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφος 3 του Κανονισμού 304 του 2003, αν το μεταλλικό αρσενικό απαγορευθεί ή υπαχθεί σε αυστηρό περιορισμό στην Κοινότητα, τότε θα κατατεθεί πρόταση για την προσαρμογή του σχετικού παραρτήματος. Επί πλέον, υπενθυμίζει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σχετικά με πρόταση για απαγόρευση των εξαγωγών υδραργύρου σε χώρες εκτός της Κοινότητας, απαγόρευση η οποία, εφόσον ισχύσει, υπερκαλύπτει την απαίτηση συγκατάθεσης που επιβάλλουν η Σύμβαση του Ρότερνταμ και ο κοινοτικός κανονισμός εφαρμογής της. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές για τις προσπάθειες που κατέβαλαν και το εξαίρετο έργο τους, ιδιαίτερα δε τον κ. Blokland. Η Επιτροπή είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και θεωρεί αποδεκτές όλες τις προτεινόμενες συμβιβαστικές τροπολογίες. Σχετικά με τη διπλή νομική βάση, πράγματι, θα ήταν πολύ ευκολότερο και απλούστερο εάν έχουμε μία μόνο νομική βάση, αλλά γνωρίζετε το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται σε πολλές περιπτώσεις, εδώ έχουμε –εάν θυμάμαι καλά-τα άρθρα 133 με 175 σε άλλες περιπτώσεις -τις πιο πολλές- έχουμε τα άρθρα 95 με 175. Βεβαίως, πάντοτε εμείς όταν προτείνουμε μια νομική βάση, στηριζόμαστε στη γνωμοδότηση της Νομικής μας Υπηρεσίας. Εδώ, προδήλως, είχαμε –όπως είπα προηγουμένως- το θέμα του εμπορίου και του περιβάλλοντος και αυτό προκάλεσε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τη διπλή νομική βάση."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik zou alle sprekers willen bedanken voor hun positieve opmerkingen. Ik bevestig en deel volledig het verlangen van het Parlement om een hoger niveau van bescherming voor de volksgezondheid en het milieu te bereiken, vooral in die landen die niet de vereiste infrastructuur of capaciteit hebben om gevaarlijke chemische stoffen correct te behandelen. Ik ben het ook volledig eens met de visie dat de Europese Gemeenschap een leidende rol moet spelen in het opzetten van een juridisch kader voor de Gemeenschap om te zorgen voor een hoog niveau van bescherming. Op veel punten beperkt de verordening zich niet tot de bepalingen van het Verdrag van Rotterdam, maar stelt zij uitvoerende voorwaarden vast die een hoog niveau van bescherming bieden voor alle landen ter wereld, niet alleen voor de leden van het Verdrag. Ik ben ervan overtuigd dat dit andere landen zal aanmoedigen om dit voorbeeld te volgen en zich bij het Verdrag aan te sluiten. De Commissie zal zich elke inspanning getroosten om het Verdrag van Rotterdam te ondersteunen en om mogelijk te maken dat deze doelen worden gehaald. Naar aanleiding van de hier geuite bezorgdheid over arsenicum en kwik wil de Commissie benadrukken dat er, wanneer metallisch arsenicum binnen de Gemeenschap wordt verboden of wordt onderworpen aan een strenge beperking in overeenstemming met artikel 22, lid 3, van Verordening (EG) nr. 304/2003, een voorstel zal worden ingediend voor de toepassing van de relevante bijlage. Daarnaast benadrukt de Commissie dat er in de Raad en in het Parlement wordt gewerkt aan het voorstel om de uitvoer van kwik te verbieden naar landen buiten de Gemeenschap. Dit verbod zou, zolang het van kracht is, verder gaan dan de eis van toestemming die wordt opgelegd door het Verdrag van Rotterdam en door de communautaire verordening die het Verdrag ten uitvoer legt. Ik wil nogmaals de rapporteur en de schaduwrapporteurs bedanken voor hun inspanningen en hun uitstekende werk, in het bijzonder de heer Blokland. De Commissie is bijzonder tevreden met het resultaat van de onderhandelingen en acht alle voorgestelde compromisamendementen aanvaardbaar. Wat betreft de dubbele rechtsgrondslag zou het in feite veel gemakkelijker en eenvoudiger zijn geweest als we een enkele rechtsgrondslag hadden gehad, maar we kennen allemaal het probleem dat zich zo vaak voordoet: het gaat hier, als ik me goed herinner om artikel 133 met artikel 175, terwijl we in de meeste gevallen artikel 95 met artikel 175 hebben. Wanneer we een rechtsgrondslag voorstellen, vertrouwen we altijd op de opinie van onze Juridische dienst. Hier ging het, zoals ik al heb gezegd, om handel en milieu en dit was de reden voor de beslissing van het Europees Hof van Justitie ten faveure van de dubbele rechtsgrondslag."@nl3
"Pani przewodnicząca! Pragnę podziękować wszystkim moim przedmówcom za pozytywne uwagi. W pełni uznaję i podzielam dążenie Parlamentu do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, szczególnie w państwach nieposiadających niezbędnej infrastruktury lub zdolności obchodzenia się z niebezpiecznymi chemikaliami. Podzielam również w pełni pogląd, że Wspólnota Europejska powinna odgrywać główną rolę w ustanawianiu wspólnotowych ram prawnych w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony. W wielu kwestiach rozporządzenie nie ogranicza się do postanowień konwencji rotterdamskiej, ale zawiera przepisy wykonawcze zapewniające wysoki poziom ochrony każdemu państwu świata, a nie tylko państwom-stronom konwencji. Jestem przekonany, że ten przykład zachęci inne państwa do podjęcia podobnych działań i do przystąpienia do konwencji. Komisja Europejska podejmie wszelkie możliwe środki w celu poparcia konwencji rotterdamskiej w celu umożliwienia realizacji tych celów. Odpowiadając na obawy wyrażone w odniesieniu do arsenu i rtęci, Komisja Europejska pragnie podkreślić, że zgodnie z art. 22 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 304/2003 jeżeli rudy arsenu zostaną objęte we Wspólnocie zakazem lub ścisłym ograniczeniem, przedłożony zostanie wniosek dotyczący odpowiedniego uzupełnienia załącznika. Ponadto Komisja Europejska podkreśla, że w Radzie i Parlamencie prowadzone są prace nad wnioskiem w sprawie wprowadzenia zakazu wywozu z Unii Europejskiej rtęci do państw trzecich, zakazu, który w okresie obowiązywania wykraczałby swoim zakresem stosowania poza wymóg uzyskania zgody nałożony konwencją rotterdamską i wspólnotowym rozporządzeniem transponującym postanowienia tej konwencji do wspólnotowego porządku prawnego. Jeszcze raz pragnę podziękować sprawozdawcy i sprawozdawcom-cieniom za ich wysiłki i znakomity wkład, a szczególnie panu Bloklandowi. Komisja Europejska jest szczególnie zadowolona z wyników negocjacji i uważa wszystkie zaproponowane poprawki kompromisowe za nadające się do przyjęcia. Jeśli zaś chodzi o podwójną podstawę prawną, byłoby w rzeczywistości dużo łatwiej i prościej, jeżeli mielibyśmy jedną podstawę prawną, ale dobrze znamy ten problem, który pojawia się bardzo często. W naszym przypadku, jeżeli dobrze pamiętam, zastosowanie ma art. 133 wraz z art. 175, podczas gdy w większości innych przypadków zastosowanie ma art. 95 wraz z art. 175. Oczywiście proponując podstawę prawną, kierujemy się zawsze opinią naszych służb prawnych. W tym przypadku, jak już to powiedziałem wcześniej, mieliśmy do czynienia z kwestiami dotyczącymi handlu oraz ochrony środowiska naturalnego i to stanowi podstawę orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego podwójnej podstawy prawnej."@pl16
"Senhora Presidente, gostaria de agradecer a todos os oradores os seus comentários positivos. Reconheço e partilho plenamente do desejo do Parlamento de conseguir um nível elevado de protecção da saúde humana e do ambiente, em particular naqueles países que não dispõem das infra-estruturas ou capacidades indispensáveis para assegurar um tratamento correcto dos produtos químicos perigosos. Também concordo plenamente com a opinião segundo a qual a Comunidade Europeia deve desempenhar um papel de liderança no estabelecimento de um quadro jurídico para a Comunidade, de modo a assegurar um elevado nível de protecção. Em muito aspectos, o regulamento não se limita às disposições da Convenção de Roterdão, antes estabelece condições de aplicação que oferecem um elevado nível de protecção a todos os países do mundo e não apenas aos membros da Convenção. Estou convicto de que este exemplo irá encorajar outros países a seguir e a aderir à Convenção. A Comissão envidará todos os esforços possíveis para apoiar a Convenção de Roterdão de modo a possibilitar a consecução desses objectivos. Em resposta às preocupações expressas sobre o arsénio e o mercúrio, a Comissão gostaria de salientar que, nos termos do n.º 3 do artigo 22.º do Regulamento n.º 304/2003, caso o arsénio metálico seja proibido ou sujeito a uma restrição severa, deve ser apresentada uma proposta para que se aplique o anexo relevante. Além disso, a Comissão salienta que estão em curso no Conselho e no Parlamento trabalhos sobre a proposta relativa à proibição das exportações de mercúrio para países não comunitários, uma proibição que, enquanto vigorar, vai para além do consentimento imposto pela Convenção de Roterdão e pelo regulamento comunitário que lhe dá aplicação. Gostaria de, mais uma vez, agradecer ao relator e aos relatores-sombra, em especial ao senhor deputado Blokland, pelos esforços e pelo excelente trabalho que realizaram. A Comissão está particularmente satisfeita com o resultado das negociações e entende que todas as alterações de compromisso propostas são aceitáveis. Quanto à dupla base jurídica, a verdade é que teria sido muito mais fácil e mais simples se tivéssemos tido apenas uma única base jurídica, mas estamos plenamente cientes do problema que surge com tanta frequência: neste caso temos, se bem me lembro, o artigo 133.º com o artigo 175.º, ao passo que na maioria dos outros casos temos o artigo 95.º com o artigo 175.º. É óbvio que, quando propomos uma base jurídica, confiamos sempre no parecer do nosso Serviço Jurídico. Neste caso, como já referi, tratava-se de comércio e o ambiente e daí a decisão do Tribunal de Justiça Europeu sobre a dupla base jurídica."@pt17
"Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για τις θετικές παρεμβάσεις τους. Αναγνωρίζω πλήρως και συμμερίζομαι την επιδίωξη του Κοινοβουλίου για μια υψηλού επιπέδου προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα σε όσες χώρες δεν διαθέτουν την αναγκαία υποδομή και ικανότητα να διαχειρίζονται σωστά τις επικίνδυνες χημικές ουσίες. Συντάσσομαι, επίσης, πλήρως με την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα πρέπει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη θέσπιση κοινοτικού νομικού πλαισίου, το οποίο θα διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας. Σε πολλά σημεία ο κανονισμός δεν περιορίζεται στις διατάξεις της Σύμβασης του Ρότερνταμ, αλλά θεσπίζει προϋποθέσεις εφαρμογής που προσφέρουν υψηλό επίπεδο προστασίας για όλες τις χώρες του κόσμου και όχι μόνο για τα μέρη της Σύμβασης. Είμαι πεπεισμένος ότι το παράδειγμα αυτό θα ενθαρρύνει και άλλες χώρες να ακολουθήσουν και να προσχωρήσουν στη Σύμβαση. Η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να στηρίξει τη Σύμβαση του Ρότερνταμ, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Ανταποκρινόμενοι στις ανησυχίες σχετικά με το αρσενικό και τον υδράργυρο, η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφος 3 του Κανονισμού 304 του 2003, αν το μεταλλικό αρσενικό απαγορευθεί ή υπαχθεί σε αυστηρό περιορισμό στην Κοινότητα, τότε θα κατατεθεί πρόταση για την προσαρμογή του σχετικού παραρτήματος. Επί πλέον, υπενθυμίζει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σχετικά με πρόταση για απαγόρευση των εξαγωγών υδραργύρου σε χώρες εκτός της Κοινότητας, απαγόρευση η οποία, εφόσον ισχύσει, υπερκαλύπτει την απαίτηση συγκατάθεσης που επιβάλλουν η Σύμβαση του Ρότερνταμ και ο κοινοτικός κανονισμός εφαρμογής της. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές για τις προσπάθειες που κατέβαλαν και το εξαίρετο έργο τους, ιδιαίτερα δε τον κ. Blokland. Η Επιτροπή είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και θεωρεί αποδεκτές όλες τις προτεινόμενες συμβιβαστικές τροπολογίες. Σχετικά με τη διπλή νομική βάση, πράγματι, θα ήταν πολύ ευκολότερο και απλούστερο εάν έχουμε μία μόνο νομική βάση, αλλά γνωρίζετε το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται σε πολλές περιπτώσεις, εδώ έχουμε –εάν θυμάμαι καλά-τα άρθρα 133 με 175 σε άλλες περιπτώσεις -τις πιο πολλές- έχουμε τα άρθρα 95 με 175. Βεβαίως, πάντοτε εμείς όταν προτείνουμε μια νομική βάση, στηριζόμαστε στη γνωμοδότηση της Νομικής μας Υπηρεσίας. Εδώ, προδήλως, είχαμε –όπως είπα προηγουμένως- το θέμα του εμπορίου και του περιβάλλοντος και αυτό προκάλεσε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τη διπλή νομική βάση."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, chcel by som všetkým prispievateľom do rozpravy poďakovať za ich pripomienky. V plnej miere uznávam a zdieľam vôľu Parlamentu dosiahnuť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, najmä v krajinách, kde neexistuje požadovaná infraštruktúra alebo kapacity na správne zaobchádzanie s nebezpečnými chemikáliami. V plnej miere súhlasím aj so stanoviskom, že Európske spoločenstvo by malo zohrávať vedúcu úlohu pri stanovovaní právneho rámca Spoločenstva s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany. V mnohých bodoch sa nariadenie neobmedzuje na ustanovenia Rotterdamského dohovoru, ale stanovuje podmienky vykonávania, ktoré poskytujú vysokú úroveň ochrany pre všetky krajiny sveta, nielen pre zmluvné strany dohovoru. Som presvedčený, že tento príklad podporí ostatné krajiny, aby ho nasledovali a pristúpili k dohovoru. Komisia urobí všetko, čo je v jej silách, aby podporila Rotterdamský dohovor s cieľom umožniť dosiahnutie týchto cieľov. V reakcii na obavy týkajúce sa arzénu a ortuti by Komisia chcela zdôrazniť, že podľa článku 22 ods. 3 nariadenia 304/2003, v prípade, že je kovový arzén zakázaný alebo sa stane predmetom prísneho obmedzenia v rámci Spoločenstva, bude predložený návrh na uplatňovanie príslušnej prílohy. Okrem toho Komisia zdôrazňuje, že sa v Rade a Parlamente pracuje na návrhu o zákaze vývozu ortuti do krajín mimo Spoločenstva, o zákaze, ktorý po nadobudnutí účinnosti bude prekračovať požiadavky na súhlas, ktorý sa požaduje podľa Rotterdamského dohovoru a nariadenia Spoločenstva, ktoré ho vykonáva. Ešte raz by som sa chcel poďakovať spravodajcovi a tieňovým spravodajcom za ich úsilie a kvalitnú prácu, najmä pánovi Bloklandovi. Komisia je osobitne spokojná s výsledkom rokovaní a považuje všetky navrhované kompromisy za prijateľné. Pokiaľ ide o dvojitý právny základ, bolo by v skutočnosti oveľa ľahšie a jednoduchšie, keby sme mali jediný právny základ, avšak všetci poznáme tento problém, ktorý sa nám často postaví do cesty. V tomto prípade, ak si správne spomínam, máme článok 133 s článkom 175, pričom vo väčšine iných prípadov máme článok 95 s článkom 175. Samozrejme, pri navrhovaní právneho základu sa vždy spoliehame na stanovisko našich právnych služieb. V tomto prípade, ako som už povedal, sme sa zaoberali obchodom a životným prostredím, a preto sa Európsky súdny dvor rozhodol pre dvojitý právny základ."@sk19
"Gospa predsednica, rad bi se zahvalil vsem govornikom za zelo pozitivne pripombe. V celoti priznavam in se strinjam z željo Komisije, da doseže visoko raven varstva zdravja ljudi in okolja, zlasti v tistih državah, ki nimajo potrebne infrastrukture ali zmogljivosti za pravilno obravnavo nevarnih kemikalij. Prav tako se v celoti strinjam s stališčem, da mora imeti Evropska skupnost vodilno vlogo pri vzpostavljanju pravnega okvira za Skupnost, da zagotovi visoko raven varstva. Pri več točkah se uredba ne omejuje na določbe rotterdamske konvencije, vendar določa pogoje za izvajanje, ki zagotavljajo visoko raven varstva za vse države po svetu, ne le za podpisnice konvencije. Prepričan sem, da bo ta primer spodbudil druge države, da bodo sledile vzoru in se pridružile konvenciji. Komisija si bo kar najbolj prizadevala za podporo rotterdamske konvencije, da bo omogočila uresničitev teh ciljev. Kot odgovor na skrbi, ki so bile izražene v zvezi z arzenikom in živim srebrom, bi želela Komisija poudariti, da bo v skladu s členom 22(3) Uredbe 304/2003, predložila predlog za uporabo zadevne priloge, če se čisti arzenik prepove ali se zanj uvedejo stroge omejitve. Razen tega Komisija poudarja, da v Svetu in parlamentu poteka delo v zvezi s predlogom za prepoved izvoza živega srebra v države zunaj Skupnosti, prepoved, ki dokler bo veljala, sega prek zahtev za soglasje, ki sta jih določili rotterdamska konvencija in uredba Skupnosti, ki jo izvaja. Ponovno bi se želel zahvaliti poročevalcu in poročevalcem v senci za njihova prizadevanja in odlično opravljeno delo, zlasti gospodu Bloklandu. Komisija je zlasti zadovoljna z rezultati pogajanj in meni, da so vsi kompromisni predlogi sprememb sprejemljivi. Kar zadeva dvojno pravno podlago, bi bilo dejansko bolj enostavno imeti enojno pravno podlago, vendar dobro poznamo težavo, ki se pri tem pogosto pojavi: Če se prav spomnim imamo pri tem člen 133 s členom 175, medtem ko imamo v večini drugih primerov člen 95 s členom 175. Gotovo se pri predlaganju pravne podlage vedno zanašamo na mnenje naše pravne službe. Tu smo, kot sem že povedal, obravnavali trgovino in okolje, kar je bil razlog za sklep Sodišča Evropskih skupnosti o dvojni pravni podlagi."@sl20
"Fru talman! Jag skulle vilja tacka alla talare för deras positiva kommentarer. Jag instämmer fullständigt och delar parlamentets önskan om att uppnå en hög skyddsnivå för folkhälsan och miljön, särskilt i de länder som inte har nödvändig infrastruktur eller kapacitet att hantera farliga kemikalier på korrekt sätt. Jag instämmer också fullständigt i att Europeiska gemenskapen bör inta en ledande ställning när det gäller att skapa en rättslig ram för gemenskapen i syfte att garantera en hög skyddsnivå. På många punkter är förordningen inte begränsad till bestämmelserna i Rotterdamkonventionen, utan omfattar också tillämpningsvillkor som möjliggör en hög skyddsnivå för alla länder i världen, inte bara för konventionens medlemmar. Jag är övertygad om att det här kommer att sporra andra länder att följa exemplet och ansluta sig till konventionen. Kommissionen kommer att göra allt den kan för att stödja Rotterdamkonventionen så att de här målen ska kunna uppnås. Som svar på den oro som uttryckts när det gäller arsenik och kvicksilver, skulle kommissionen vilja betona att om metallisk arsenik förbjuds eller blir föremål för stränga restriktioner inom gemenskapen, i enlighet med artikel 22.3 i förordning (EG) nr 304/2003, så kommer ett förslag att läggas fram om tillämpning av den aktuella bilagan. Dessutom understryker kommissionen att arbete pågår i rådet och i parlamentet angående förslaget om att förbjuda export av kvicksilver till länder utanför gemenskapen, ett förbud som så länge det är i kraft överskrider det krav på medgivande som finns och tillämpas i Rotterdamkonventionen och i gemenskapsförordningen. Jag skulle återigen vilja tacka föredraganden och skuggföredragandena för deras insatser och deras utmärkta arbete, särskilt Johannes Blokland. Kommissionen är särskilt nöjd med resultatet av förhandlingarna och anser att alla kompromissändringsförslag är godtagbara. Faktum är att när det gäller den dubbla rättsliga grunden skulle det ha varit mycket enklare om vi bara hade haft en enda rättslig grund, men vi känner alla väl till det problem som så ofta uppstår. I det här fallet har vi, om jag minns rätt, artikel 133 och artikel 175, medan det i de flesta andra fall gäller artikel 95 och artikel 175. När vi föreslår en dubbel rättslig grund förlitar vi oss alltid tveklöst på utlåtandet från vår rättstjänst. Som jag redan nämnt har vi i det här fallet haft handel och miljö att handskas med, vilket var anledningen till att EG-domstolen fattade beslut om den dubbla rättsliga grunden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph