Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-14-Speech-1-178"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080114.18.1-178"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, as we are new to this procedure – and, having looked around, everybody else present has spoken – does that mean I can have five minutes myself? I assume I can have at least two, which was the time taken off our side to allow the ‘catch-the-eye’ procedure. It is a matter we need to clarify. I stand to support colleagues on this important regulation, which is on its second trip through the committees and these houses, because of a Court of Justice ruling 12 months ago that it should have been a dual legal base originally. The main point I want to speak on under the ‘catch-the-eye’ procedure is my general concern about legal bases and the trouble we have been running into here, not just with this piece of legislation but also with others. A lot of time is spent, at committee level as well as plenary, in debating amendments in relation to single versus dual legal bases and different views. I think it is time that this Parliament took stock of exactly the procedures we arrive at – different legal bases – because, often, dual legal bases are proposed to us or are proposed at Council coming back to us before a common position is reached for what I would call sloppy legislating reasons, because the larger the EU gets – 27 Member States now and growing, and I welcome that – the harder it is to be tidy in our legislation. We really must look at what we are doing in this area. So it is interesting that the reverse is true here. In fact, the Court of Justice has said that we need a dual legal base in this particular area rather than the single legal base, which normally makes life much easier – if we can keep to a single legal base – because very often dual legal bases have been lawyers’ charters. I wonder whether the Commissioner could indicate what exactly the challenge to the Court of Justice was in relation to the single legal base, who took it, and if he could give us more information on why the Court of Justice itself determined, if you like, on a dual legal base. They have given us time to go through the procedure again and have maintained the effects of the regulation until we readopt it, as it were, and I very much welcome the fact that it looks like we are going to have a first reading agreement because of all the cooperation all round. The Commissioner’s views on that and on the whole saga of the legal base that has us here a second time would be very welcome."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, protože je pro nás tento postup nový – a když se rozhlédnu, všichni ostatní zde přítomní již hovořili – znamená to, že mám pět minut? Předpokládám, že mohu mít alespoň dvě, což byla doba odebraná naší straně pro postup „catch-the-eye“. Tuto záležitost musíme vyjasnit. Vyjadřuji podporu svým kolegům ve věci tohoto důležitého nařízení, které podruhé prochází výbory a tímto Parlamentem, v důsledku před 12 měsíci vydaného rozsudku Soudního dvora, podle kterého mělo mít nařízení původně dvojí právní základ. V postupu „catch-the-eye“ chci hovořit zejména o své obecné obavě týkající se právních základů a obtíží, s nimiž se zde setkáváme, nejen u tohoto právního předpisu, ale u dalších. Mnoho času se na úrovni výborů i v plénu stráví projednáváním pozměňovacích návrhů týkajících se jednoho nebo dvojího právního základu a odlišných názorů. Myslím, že je načase, aby tento Parlament přesně zrevidoval postupy, kterými docházíme k dvojím právním základům, protože často jsou dvojí právní základy navrhovány nám nebo v Radě a vracejí se nám před dosažením společného postoje z důvodů, které bych nazvala ledabylou zákonodárnou prací, protože čím je EU větší (nyní máme 27 členských států a zvětšujeme se, což vítám), tím obtížnější je udržovat v zákonodárné činnosti pořádek. Musíme si skutečně dávat pozor, co v této oblasti děláme. Je tedy zajímavé, že zde je pravý opak pravdou. Soudní dvůr v podstatě řekl, že v této konkrétní oblasti potřebujeme dvojí právní základ namísto jediného, který obvykle situaci velmi zjednodušuje (můžeme-li vycházet z jediného právního základu), protože velmi často znamenal dvojí právní základ výhodu pro právníky. Ráda bych, kdyby mohl pan komisař naznačit, čeho se přesně protest proti jedinému právnímu základu týkal, kdo jej vyslovil, a kdyby nám mohl poskytnout více informací o tom, proč Soudní dvůr sám rozhodl o dvojím právním základu. Dostali jsme čas projít znovu celým postupem a účinky nařízení byla zachovány v původní podobě do doby, než je znovu přijmeme, a já velmi vítám, že díky veškeré naší spolupráci budeme zřejmě schopni dojít k dohodě v prvním čtení. Názory pana komisaře v této věci a ve věci celé historie právního základu, který se k nám dostal podruhé, by byly velmi vítány."@cs1
"Fru formand! Da denne procedure er ny for os - og da jeg har set, at alle andre tilstedeværende har talt - kan jeg så få fem minutter? Jeg formoder, at jeg kan få mindst to, som var den tid, der blev taget fra vores side for at give plads til catch the eye-proceduren. Det er en sag, vi må have klarlagt. Jeg støtter mine kolleger med hensyn til denne vigtige regulering, som nu for anden gang sendes gennem udvalgene og disse huse på grund af en domstolsafgørelse for 12 måneder siden om, at der oprindeligt burde have været anvendt et dobbelt retsgrundlag. Hovedpunktet, jeg gerne vil tale om under catch the eye-proceduren, er min generelle bekymring over retsgrundlag og det problem, vi er løbet ind i her, ikke blot med denne lovgivning, men også med andre. Der er brugt en masse tid både på udvalgsniveau og på plenarmøder på at drøfte ændringer med hensyn til enkelte versus dobbelte retsgrundlag og forskellige synspunkter. Jeg mener, det er på tide, at Parlamentet gør nøje status over de procedurer, vi når frem til - forskellige retsgrundlag - fordi dobbelte retsgrundlag ofte foreslås os eller foreslås i Rådet, som kommer tilbage til os, før der er nået en fælles holdning, af det, som jeg ville kalde sløsede lovgivningsmæssige grunde, fordi jo større EU bliver - 27 medlemsstater nu og i vækst, og det hilser jeg velkommen - jo vanskeligere er det at være omhyggelig med vores lovgivning. Vi må virkelig se på, hvad vi laver på dette område. Det er derfor interessant, at det er det modsatte, der gør sig gældende her. Faktisk har Domstolen sagt, at vi har brug for et dobbelt retsgrundlag på dette særlige område snarere end det enkelte retsgrundlag, som normalt gør livet meget nemmere - hvis vi kan holde os til et enkelt retsgrundlag - fordi dobbelte retsgrundlag ofte har været advokaternes privilegier. Jeg spekulerer på, om kommissæren kunne tilkendegive, hvad den nøjagtige indsigelse fra Domstolen med hensyn til enkelte retsgrundlag var, hvem gjorde det, og hvis han kunne oplyse os nærmere om, hvorfor Domstolen selv tog beslutning om, om man vil, et dobbelt retsgrundlag. De har givet os tid til at gå gennem proceduren igen og har opretholdt virkningerne af reguleringen, indtil vi vedtager det igen, som det var, og jeg hilser den kendsgerning velkommen, at det ser ud, som om vi får en førstebehandlingsaftale på grund af al samarbejdet hele vejen rundt. Vi ville sætte stor pris på at få kommissærens holdning i denne henseende og om hele sagaen om retsgrundlag, som er grunden til, at vi er her for anden gang."@da2
"Frau Präsidentin! Da das Verfahren neu ist – und wenn ich mich so umschaue, dann haben alle anderen bereits das Wort ergriffen –, bedeutet das, ich habe auch fünf Minuten? Ich nehme an, ich darf mindestens zwei Minuten sprechen, nämlich so lange, wie unserer Seite weggenommen wurde, um sie für das „catch-the-eye“-Verfahren zur Verfügung zu stellen. Das ist eine Sache, die wir klären müssen. Ich unterstütze die Kollegen bei dieser wichtigen Verordnung, die infolge eines Urteils des Gerichtshofes von vor 12 Monaten, sie brauche eine doppelte Rechtsgrundlage, ihre zweite Runde durch die Ausschüsse und diese Häuser macht. Der Hauptpunkt, zu dem ich in diesem „catch-the-eye“-Verfahren etwas sagen möchte, sind meine grundsätzlichen Bauchschmerzen bezüglich der Rechtsgrundlagen und der Schwierigkeiten, die wir hier hatten, und zwar nicht nur mit diesem Rechtsakt, sondern auch mit anderen. Wir debattieren sowohl auf Ausschussebene als auch im Plenum lange über Änderungsanträge zum Thema einfache oder doppelte Rechtsgrundlage und über die unterschiedlichen Ansichten dazu. Meines Erachtens ist es höchste Zeit, dass dieses Parlament einmal Bilanz zieht, welche Verfahren wir jetzt genau anwenden – unterschiedliche Rechtsgrundlagen –, weil oftmals Rechtssachen, für die uns oder im Rat doppelte Rechtsgrundlagen vorgeschlagen werden, zu uns zurückkommen, bevor ein Gemeinsamer Standpunkt gefunden wird, weil meiner Meinung nach beim Erlass von Rechtsvorschriften schlampig gearbeitet wird, denn je größer die EU wird – gegenwärtig sind es 27 Mitgliedstaaten, und sie wächst weiter, was ich begrüße – desto schwieriger ist es, bei der Rechtsetzung ordentlich vorzugehen. Wir müssen wirklich genau darauf achten, was wir auf diesem Gebiet tun. Interessanterweise geschieht genau das Gegenteil. So hat der Gerichtshof gesagt, wir würden auf diesem speziellen Gebiet eine doppele Rechtsgrundlage benötigen und nicht die einfache, was das Leben gewöhnlich viel einfacher machen würde – sofern wir uns an eine einfache Rechtsgrundlage halten können –, weil doppelte Rechtsgrundlagen sehr oft ein Privileg von Juristen sind. Ich wüsste gern, ob der Herr Kommissar erklären kann, worin genau die Aufgabe für den Gerichtshof in Bezug auf die einfache Rechtsgrundlage bestand, wer die Entscheidung getroffen hat, und ob er uns mehr Informationen darüber geben kann, weshalb der Gerichthof selbst, wenn Sie gestatten, auf einer doppelten Rechtsgrundlage entschieden hat. Damit haben wir Zeit gewonnen, das ganze Verfahren zu wiederholen, und die Auswirkungen der Verordnung aufgehalten, bis wir sie sozusagen erneut annehmen. Ich freue mich, dass es jetzt so aussieht, als würden wir bei erster Lesung aufgrund der ganzen Zusammenarbeit hier eine Einigung erzielen. Ich würde die Meinung des Herrn Kommissars dazu und zu der ganzen Geschichte der Rechtsgrundlage, die uns jetzt ein zweites Mal vorliegt, sehr begrüßen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, δεδομένου ότι είμαστε νέοι σε αυτήν τη διαδικασία –και, κοιτώντας τριγύρω, όλοι όσοι είναι παρόντες έχουν μιλήσει– σημαίνει μήπως αυτό ότι μπορώ να έχω πέντε λεπτά μόνο εγώ; Υποθέτω ότι μπορώ να έχω τουλάχιστον δύο που ήταν ο χρόνος που αφαιρέθηκε από την πλευρά μας για να επιτραπεί η διαδικασία εκτάκτων παρεμβάσεων. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να διευκρινίσουμε. Υποστηρίζω τους συναδέλφους σε αυτόν τον σημαντικό κανονισμό, ο οποίος κάνει το δεύτερο ταξίδι του μέσα από τις επιτροπές και αυτά τα Σώματα, εξαιτίας μιας απόφασης του Δικαστηρίου πριν από 12 μήνες, που θα έπρεπε αρχικά να είναι μία διπλή νομική βάση. Το βασικό σημείο για το οποίο θα ήθελα να μιλήσω στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτάκτων παρεμβάσεων είναι η γενική ανησυχία μου για τις νομικές βάσεις και τη φασαρία στην οποία μπήκαμε εδώ, όχι μόνο με αυτό το νομοθέτημα, αλλά και με άλλα. Πολύς χρόνος δαπανήθηκε σε επίπεδο επιτροπής αλλά και Ολομέλειας για τη συζήτηση τροπολογιών σχετικά με τις μονές έναντι των διπλών νομικών βάσεων και τις διαφορετικές απόψεις. Πιστεύω ότι είναι καιρός αυτό το Κοινοβούλιο να προβεί σε εκτίμηση ακριβώς των διαδικασιών στις οποίες καταλήγουμε –διαφορετικές νομικές βάσεις– επειδή συχνά οι διπλές νομικές βάσεις προτείνονται σε εμάς ή προτείνονται στο Συμβούλιο, το οποίο στρέφεται κατόπιν σε εμάς, πριν φτάσουμε σε μία κοινή θέση για αυτό που θα αποκαλούσα κακότεχνους νομοθετικούς λόγους, διότι όσο μεγαλώνει η ΕΕ –27 κράτη μέλη σήμερα και μεγαλώνουμε, και το χαιρετίζω αυτό– τόσο πιο δύσκολο είναι να είμαστε νοικοκυρεμένοι στη νομοθεσία μας. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα το τι κάνουμε σε αυτόν τον τομέα. Συνεπώς, είναι ενδιαφέρον το ότι εδώ ισχύει το αντίστροφο. Μάλιστα, το Δικαστήριο ανέφερε ότι χρειαζόμαστε μία διπλή νομική βάση σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα και όχι μία μοναδική νομική βάση, που κανονικά κάνει τη ζωή πολύ ευκολότερη –εάν μπορέσουμε να παραμείνουμε σε μία μοναδική νομική βάση– επειδή πολύ συχνά οι διπλές νομικές βάσεις έχουν λειτουργήσει ως χάρτες των νομικών. Αναρωτιέμαι εάν ο Επίτροπος θα μπορούσε να επισημάνει ποια ακριβώς ήταν η δυσκολία στο Δικαστήριο αναφορικά με τη μοναδική νομική βάση, ποιος την αποδέχτηκε, και εάν θα μπορούσε να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το γιατί το ίδιο το Δικαστήριο αποφάσισε, εάν θέλετε, για μια διπλή νομική βάση. Μας έδωσαν τον χρόνο να περάσουμε την ίδια διαδικασία ξανά και διατήρησαν τα αποτελέσματα του κανονισμού μέχρι να τον επανεγκρίνουμε, όπως ήταν, και χαιρετίζω ιδιαιτέρως το γεγονός ότι φαίνεται πως θα έχουμε μία συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση λόγω της όλης συνεργασίας από όλες τις πλευρές. Οι απόψεις του Επιτρόπου πάνω σε αυτό καθώς και σε ολόκληρη τη σειρά της νομικής βάσης που μας έφερε εδώ για δεύτερη φορά θα ήταν λίαν ευπρόσδεκτη."@el10
"Señora presidenta, ya que se trata de un procedimiento nuevo para nosotros —y en vista de que, tras mirar a mi alrededor, constato que ya ha intervenido el resto de los presentes—, ¿podría hablar durante cinco minutos? Supongo que al menos puedo contar con dos, que era el tiempo que se nos quitó para permitir la solicitud incidental de intervención. Se trata de un asunto que debemos aclarar. Respaldo a los colegas en lo que se refiere a este importante Reglamento, que se encuentra en su segunda ronda por las comisiones y estas cámaras, debido a una sentencia del Tribunal de Justicia de hace doce meses, según la cual debería haberse contado originalmente un doble fundamento jurídico . El punto principal al que me quiere referir en la solicitud incidental de intervención es mi preocupación general en torno a los fundamentos jurídicos y al problema que hemos experimentado aquí, no sólo con este documento legislativo, sino también con otros. Se ha perdido mucho tiempo, tanto en las comisiones como en el Pleno, en debatir enmiendas relativas a un fundamento jurídico único frente a otro doble y opiniones diversas. Creo que ha llegado la hora de que el Parlamento Europeo evalúe exactamente los procedimientos que aplicamos —en cuanto a los diferentes fundamentos jurídicos— porque a menudo se nos proponen (o se proponen en el Consejo) fundamentos jurídicos dobles que vuelven a plantearse antes de que se llegue a una posición común por lo que yo llamaría razones legislativas chapuceras, ya que cuanto más grande se hace la UE —27 Estados miembros ahora y va en aumento, lo cual acojo positivamente—, más difícil resulta ser ordenados en lo que a nuestra legislación se refiere. Debemos estudiar realmente lo que estamos haciendo en este ámbito porque resulta interesante que lo contrario sea cierto aquí. De hecho, el Tribunal de Justicia ha declarado que en este ámbito concreto necesitamos un fundamento jurídico doble en lugar de otro único, que normalmente facilita mucho más las cosas —siempre que resulte posible ceñirse a un fundamento jurídico único—, ya que muy a menudo los fundamentos jurídicos dobles han sido fuero de juristas. Me pregunto si el Comisario podría indicar exactamente por qué el Tribunal de Justicia impugnó el fundamento jurídico único, quién adoptó la decisión y si puede aportarnos más información, si le parece, sobre por qué el propio Tribunal de Justicia se decidió por un fundamento jurídico doble. Nos han dado plazo para reemprender el procedimiento y han mantenido los efectos en el Reglamento hasta que lo volvamos a aprobar, tal como estaba; acojo con gran satisfacción que, según parece, vayamos a tener a un acuerdo en primera lectura gracias a la cooperación de todos. Agradecería mucho que el Comisario expusiera su opinión sobre esta cuestión y sobre todo el asunto del fundamento jurídico, que nos reúne aquí por segunda vez."@es21
"Pr president, me oleme selles menetluses registreerimata sõnavõtjad, ning vaadates ringi, tundub, et kõik soovijad on rääkinud, kas see tähendab, et ma võin kasutada viite minutit? Ma eeldan, et võin kasutada vähemalt kahte minutit, sest see võeti meilt ära eelneva registreerimiseta sõnavõttude võimaldamiseks. Me peame seda küsimust täpsustama. Ma tahan toetada kolleege selle olulise määruse osas, mis on teist korda komisjonides ning parlamendi ees, 12 kuud tagasi antud Euroopa Kohtu otsuse tõttu, et sel oleks pidanud juba alguses olema kaks õiguslikku alust. Peamine põhjus, miks ma tahan rääkida eelneva registreerimiseta sõnavõttude ajal, on minu üldine mure õigusliku aluse pärast ning segadus, milleni me oleme jõudnud, mitte ainult selle õigusaktiga vaid ka muude õigusaktidega. Palju aega on kulutatud komisjonide ja täiskogu tasandil, arutades muudatusettepanekute üle seoses sellega, kas neil peaks olema üks või kaks õiguslikku alust, ning esitatud eri arvamusi. Ma arvan, et Euroopa Parlamendil on kätte jõudnud aeg hinnata täpselt menetlust, mis meie ees seisab, nimelt erinevad õiguslikud alused, sest kaks õiguslikku alust, mida meile välja pakutakse või mida pakutakse komisjonile ja mis jõuavad tagasi meie ette enne ühisseisukoha väljatöötamist, on esitatud minu meelest üsna vildakatel juriidilistel põhjustel, sest mida suuremaks EL muutub – 27 liikmesriiki praegu ja neid tuleb juurde, mida ma väga tervitan –, seda raskem on meil järjekindel olla oma õigusaktides. Me peame tõesti vaatama, mida me kõnealuses valdkonnas teeme. Huvitav on see, et vastandvariant on siin õige. Euroopa Kohus on öelnud, et me vajame selles konkreetses valdkonnas pigem kaht õiguslikku alust kui üht õiguslikku alust, mis tavaliselt teeb elu palju lihtsamaks, kui me suudame ühe õigusliku aluse säilitada, sest väga sageli on kaks õiguslikku alust olnud juristide eelisõigus. Ma sooviksin volinikult teada, mis konkreetselt kujutas endast katsumust Euroopa Kohtule, kes sellega tegeles, ning ma sooviksin ka lisateavet, miks Euroopa Kohus ise määras, kui nii võib öelda, kaks õiguslikku alust. Nad on andnud meile aega korraldada menetlus uuesti ning on säilitanud mõju määrusele, kuni me selle ümber kohandame, ning ma tervitan väga asjaolu, et tõenäoliselt jõuame me tänu igakülgsele koostööle esimesel lugemisel kokkuleppele. Väga tervitatav oleks teada voliniku seisukohta selle küsimuse ja kogu õigusliku aluse saaga kohta, mis on jõudnud teist korda meie ette."@et5
"Arvoisa puhemies, koska olemme vielä tottumattomia tähän menettelyyn – ja katsoessani ympärilleni huomaan, että kaikki muut paikalla olijat ovat jo puhuneet – tarkoittaako se sitä, että saan puhua kokonaiset viisi minuuttia? Oletan, että saan ainakin kaksi minuuttia, jotka otettiin pois "catch-the-eye" -menettelyn takia. Tähän on saatava selvyys. Tuen kollegoitani tässä tärkeässä sääntelyssä, joka on toisella kierroksella valiokunnissa ja parlamentissa, sillä Euroopan yhteisöjen tuomioistuin päätti vuosi sitten, että asetuksella olisi pitänyt olla alun perin kaksi oikeusperustaa. Pääasiallinen asia, josta haluan puhua "catch-the-eye"-menettelyn yhteydessä, on yleinen huoleni oikeusperustoista ja hankaluuksista joihin olemme törmänneet paitsi tämän lain käsittelyssä myös toistemme suhteen. Valiokunnissa ja täysistunnossa on kulunut paljon aikaa keskusteluihin tarkistuksista joko yhden tai kahden oikeusperustan puolesta sekä eri näkökohdista. Minusta parlamentin on nyt aika arvioida menettelyitä – joihin olemme tulossa – eri oikeusperustoja – sillä usein kaksinkertaisia oikeusperustoja ehdotetaan meille tai neuvostossa, joka kääntyy uudelleen puoleemme ennen yhteisen kannan löytymistä. Pidän tätä melko ontuvana lainsäätämisenä, sillä mitä suuremmaksi EU tulee – nyt siinä on jo 27 jäsenvaltiota ja lisää tulee, mitä kannatan – sitä vaikeampaa on asianmukainen lainsäädäntö. Meidän on oltava todella tarkkoina siinä, mitä teemme tällä alalla. On mielenkiintoista, että nyt asia onkin käänteinen. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on itse asiassa todennut, että kaksinkertaista oikeusperustaa tarvitaan tällä nimenomaisella alalla yhden oikeusperustan sijasta, kun normaalisti vain yksi oikeusperusta helpottaisi huomattavasti elämää – jos voimme pitäytyä vain yhdessä – sillä hyvin usein kaksinkertaiset oikeusperustat ovat toimineet lakimiesten pelinappulana. Voisikohan komission jäsen kertoa, mistä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyssä yhtä oikeusperustaa koskeneessa kanteessa tarkalleen ottaen oli kysymys, kuka sen esitti, ja jos komission jäsen voisi toimittaa meille lisätietoja siitä, miksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuin valitsi kaksinkertaisen oikeusperustan. Olemme saaneet aikaa menettelyn läpivientiin toistamiseen, ja asetuksen vaikutukset pidetään voimassa siihen asti, kunnes annamme uuden asetuksen, kuten nyt teimme, ja olenkin erittäin mielissäni siitä, että olemme nähtävästi kattavan yhteistyön ansiosta pääsemässä sopuun jo ensimmäisessä käsittelyssä. Komission jäsenen näkemykset tästä ja koko oikeusperustatapauksesta, jonka vuoksi olemme täällä toistamiseen, olisivat hyvin tervetulleita."@fi7
"Madame la Présidente, étant donné que cette procédure est nouvelle pour nous – et, après avoir regardé tout autour, que toutes les autres personnes présentes se sont exprimées – cela signifie-t-il que je peux moi-même disposer de cinq minutes? Je suppose que j’en dispose d’au moins deux, ce qui est le laps de temps qui nous a été retiré pour permettre la procédure . C’est un point que nous devons clarifier. Je vais sans doute soutenir mes collègues sur ce règlement important, qui en est à son deuxième voyage à travers les commissions et ces assemblées, à cause d’un arrêt de la Cour de justice il y a 12 mois, selon lequel il aurait, à l’origine, dû être fondé sur une double base juridique. La principale chose dont je veux parler dans le cadre de la procédure est mon inquiétude générale au sujet des bases juridiques et des difficultés que nous avons rencontrées jusqu’ici, non seulement avec cet acte législatif, mais aussi avec d’autres. Nous passons beaucoup de temps, en commission et en plénière, à débattre d’amendements relatifs aux bases juridiques uniques contre doubles et de différents points de vue. Je pense qu’il est temps que ce Parlement fasse le bilan exact des procédures auxquelles nous arrivons – selon les différentes bases juridiques – car, souvent, des bases juridiques doubles nous sont proposées ou sont proposées au Conseil et nous reviennent ensuite avant qu’une position commune ne soit trouvée pour ce que j’appellerais des raisons de manque de rigueur dans l’élaboration des lois, parce que plus l’UE s’élargit – 27 États membres aujourd’hui et davantage encore ensuite, et je m’en félicite – plus il sera difficile d’être rigoureux dans notre manière de légiférer. Nous devons vraiment nous pencher sur ce que nous faisons dans ce domaine. Il est donc intéressant que l’inverse soit vrai ici. En fait, la Cour de justice a dit que nous avions besoin d’une double base juridique dans ce domaine plutôt que d’une base juridique unique, qui facilite normalement beaucoup la vie – si nous pouvons nous en tenir à une base juridique unique – car les bases juridiques doubles ont très souvent été des chartes d’avocats. Je me demande si le commissaire pourrait nous expliquer quel était exactement le défi à la Cour de justice concernant la base juridique unique, qui l’a relevé, et s’il pourrait nous donner davantage d’informations concernant la raison pour laquelle la Cour de justice s’est prononcée, si vous voulez, en faveur d’une double base juridique. Ils nous ont donné du temps pour répéter la procédure et ont maintenu les effets du règlement jusqu’à ce que nous le réadoptions, tel qu’il était, et je salue beaucoup le fait qu’il semble que nous allons avoir un accord en première lecture en raison de toute la coopération tout autour. Le point de vue du commissaire à ce sujet et au sujet de toute la saga de la base juridique qui nous amène ici une deuxième fois serait le bienvenu."@fr8
"Elnök asszony! Mivel még új számunkra ez az eljárás – és körülnézve már mindenki más beszélt –, ez azt jelenti, hogy nekem is van öt percem? Feltételezem, hogy legalább kettő van, ennyi időt vettünk el ugyanis a „catch-the-eye” eljárásra. Ezt az ügyet tisztáznunk kell. Támogatom a kollégákat ezt a fontos szabályozást illetően, mely már másodjára kerül a bizottságok és e házak elé, köszönhetően a Bíróság 12 hónappal ezelőtt hozott ítéletének, mely szerint ennek eredetileg két jogalapja kellett volna, hogy legyen. Elsősorban arról kívánok beszélni a „catch-the-eye” eljárás keretében, hogy általában aggasztanak a jogalapok és azok a problémák, melyek itt felmerültek, nem csupán ezzel az egy jogszabállyal, hanem másokkal kapcsolatban is. Igen sok idő megy el akár bizottsági, akár plenáris szinten azzal, hogy megvitatjuk a módosításokat az egy vagy két jogalap és a különféle nézetek tekintetében. Úgy vélem, ideje, hogy ez a Parlament számba vegye pontosan a most tárgyalt eljárásokat – különböző jogalapok –, mivel gyakran javasolnak számunkra két jogalapot vagy javasolják ezeket a Tanácsnak, amikor közös álláspont elérése előtt a szöveg visszatér hozzánk – általam felületes jogalkotási okoknak hívott – indok miatt, mivel minél nagyobb az EU – 27 tagállam most, és még növekszik, aminek örülök –, annál nehezebb tiszta jogalkotást megvalósítanunk. Igazán meg kell vizsgálnunk, hogy mit teszünk ezen a téren. Így érdekes, hogy ennek az ellenkezője is igaz. A Bíróság valójában azt mondta, hogy kettős jogalapra van szükségünk ezen a területen, nem pusztán egyre, ami általában megkönnyíti az életet – ha egyetlen jogalappal van dolgunk –, mivel a kettős jogalap igen gyakran a jogászok elképzelése csak. Kíváncsi vagyok, hogy a biztos úr meg tudja-e mondani, pontosan mi volt a Bíróság problémája az egyetlen jogalappal, ki hozta a határozatot, és ha több információt tudna adni arról, hogy maga a Bíróság miért volt ennyire eltökélt, úgymond, egy kettős jogalap mellett. Időt adtak nekünk arra, hogy ismét elvégezzük az eljárást, és megtartották a rendelet hatásait annak újbóli elfogadásáig az addigiak szerint, és komolyan üdvözöm a tényt, hogy a jelek szerint első olvasatban megállapodunk, köszönhetően a teljes körű együttműködésnek. A biztos úr ezzel kapcsolatos nézeteit és a jogalap teljes történetét, mely miatt másodjára is itt vagyunk, örömmel fogadnám."@hu11
"Signora Presidente, non abbiamo dimestichezza con questa procedura – mi sono guardata attorno, ho notato che tutti i presenti hanno parlato – ciò significa che posso avere anch’io cinque minuti? Presumo di poterne avere almeno due, ovvero il tempo impiegato per consentire la procedura “catch-the-eye” È una questione che va chiarita. Intervengo per sostenere i colleghi su questo importante regolamento, che è al suo secondo passaggio nelle commissioni e in quest’Aula a causa di una sentenza della Corte di giustizia di 12 mesi fa, in base alla quale avrebbe dovuto esserci originariamente un duplice fondamento normativo. Il punto principale di cui vorrei parlare durante la procedura “catch-the-eye” è il mio generale timore per i fondamenti normativi e i problemi che abbiamo incontrato qui, non solo con questa normativa, ma anche con altre. Si passa molto tempo, sia in commissione che in plenaria, discutendo degli emendamenti sul fondamento normativo unico rispetto al duplice fondamento normativo e sono state espresse diverse opinioni. Penso che sia ora che quest’Assemblea faccia un preciso inventario delle procedure a cui perveniamo – diversi fondamenti normativi – perché spesso vengono proposti a noi o al Consiglio duplici fondamenti normativi, e ritornano da noi prima del raggiungimento di una posizione comune a causa di ciò che io definirei futili motivi legislativi. Quanto più si allarga l’UE – adesso siano 27 Stati membri, in crescita, me lo auguro – tanto più difficile è mantenere ordinata la nostra legislazione. Dobbiamo osservare realmente cosa facciamo in questo settore. È interessante quindi che qui sia vero il contrario. Infatti, la Corte di giustizia ha dichiarato che dobbiamo avere un duplice fondamento normativo in questo settore particolare anziché uno solo, cosa che di norma facilita le cose – se possiamo attenerci a un solo fondamento normativo – perché molto spesso duplici fondamenti normativi sono stati pane per gli avvocati. Mi chiedo se il Commissario possa illustrarci quale fosse esattamente la controversia dinanzi alla Corte di giustizia in relazione all’unico fondamento normativo, chi l’abbia sollevata, e se possa fornirci maggiori informazioni sul perché la Corte di giustizia stessa si è pronunciata, se volete, su un duplice fondamento normativo. Ci hanno dato il tempo di riprendere di nuovo la procedura e hanno mantenuto gli effetti del regolamento fino alla riadozione, nella sua forma originaria, e io accolgo molto positivamente il fatto che a quanto pare raggiungeremo un accordo in prima lettura grazie a tutta questa cooperazione. Il parere del Commissario su questo aspetto e sull’intera vicenda del fondamento normativo che ci tiene qui per la seconda volta sarebbe ben accetto."@it12
"Gerb. Pirmininke, šioje procedūroje mes esame naujokai, o kadangi visi iš čia esančiųjų jau kalbėjo – ar tai reiškia, kad aš turiu penkias minutes pasisakymui? Manyčiau, bent jau mažiausiai dvi minutes tikrai, kurios buvo atimtos iš mūsų, užleidžiant vietą procedūrai. Tai klausimas, kurį mums reikia išsiaiškinti. Aš pakilau norėdamas paremti savo kolegas dėl šio svarbaus reglamento, kuris jau antrą kartą keliauja per komitetus ir šį Parlamentą, dėl prieš 12 mėnesių priimto Teisingumo Teismo sprendimo, kad iš pradžių buvo dvejopas teisinis pagrindas. Svarbiausias dalykas, kurį norėčiau aptarti pagal šią procedūrą, yra man didžiausią nerimą keliantis teisinis pagrindas ir problemos, su kuriomis mes čia susiduriame ne tik dėl šios įstatymo dalies, bet ir apskritai. Daug laiko praleidžiame komitetuose ir plenariniuose posėdžiuose diskutuodami pakeitimus, susijusius su pavieniais ar dvejopais teisiniais pagrindais ir skirtingais požiūriais. Aš manau, pats laikas, kad šis Parlamentas kritiškai pažvelgtų į procedūras, prie kurių mes artėjame – skirtingi teisiniai pagrindai – nes dažnai mums yra siūlomi dvilypiai teisiniai pagrindai arba siūlomi Taryboje ir sugrįžta pas mus nepriėmus bendros pozicijos, dėl ko, aš manau, yra kalti prasti įstatymai. O kuo didesnė ES tampa – dabar 27 valstybės narės ir vis dar auga, o mane tai džiugina – tuo bus sunkiau tvarkytis teisėkūros sistemoje. Mes iš tiesų privalome pažvelgti į tai, ką mes darome šioje srityje. Įdomu yra tai, jog čia teisinga yra tai, kas priešinga. Iš tikrųjų Teisingumo Teismas pasakė, kad būtent šioje srityje mums reikia dvejopo, o ne vieno teisinio pagrindo, kas paprastai palengvina gyvenimą, nes dažnai dvejopi teisiniai pagrindai yra teisininkų susitarimai. Įdomu, ar komisaras galėtų nurodyti, koks tiksliai buvo mestas iššūkis Teisingumo Teismui dėl vieno teisinio pagrindo, kas jį priėmė, ir ar jis galėtų suteikti daugiau informacijos, kodėl pats Teisingumo Teismas nustatė, taip sakant, dvejopą teisinį pagrindą. Jie mums davė laiko dar kartą peržiūrėti procedūrą ir remia reglamento išvadas, kol mes jį priimsime dar kartą nepakeistą. Ir aš labai džiaugiuosi faktu, kad, atrodo, bendradarbiaujant mums pavyks pasiekti susitarimo pirmojo svarstymo metu. Komisaro nuomonė apie tai ir apie visą teisinio pagrindo istoriją, kuri sukvietė mus čia antrą kartą, būtų labai laukiama."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, tā kā šajā procedūrā mēs esam iesācēji - un, apskatoties apkārt, ikviens klātesošais ir jau runājis, - vai tas nozīmē, ka man ir piešķirtas piecas minūtes? Es pieņemu, ka man varbūt ir vismaz divas minūtes, ko mums noņēma par labu nepieteiktās uzstāšanās procedūrai. Tas ir jautājums, kas mums jānoskaidro. Es pilnībā atbalstu kolēģus attiecībā šo svarīgo regulu, kas atrodas savā otrajā ceļojumā pa komitejām un šiem namiem, tāpēc ka pirms 12 mēnešiem bija Tiesas nolēmums, ka sākotnēji tai bija jābūt diviem juridiskiem pamatiem. Galvenais punkts, par ko es gribu runāt nepieteiktās uzstāšanās procedūrā, ir manas vispārējās bažas par juridiskiem pamatiem un nepatikšanām, kādas mums ir bijušas ne tikai ar šo tiesību aktu, bet arī ar citiem. Tiek tērēts daudz laika komiteju līmenī, kā arī plenārsēdēs, debatējot par grozījumiem attiecībā uz vienu vai diviem juridiskiem pamatiem un dažādiem viedokļiem. Es domāju, ka ir laiks Parlamentam pārskatīt procedūras, pie kurām mēs nonākam – ar dažādiem juridiskiem pamatiem, – jo bieži divi juridiski pamati tiek piedāvāti mums vai Padomei, atnākot pie mums atpakaļ pirms kopējas nostājas sasniegšanas, tā iemeslu es sauktu par paviršu tiesību aktu sagatavošanu tāpēc, ka jo lielāka ES kļūst - 27 dalībvalstis tagad, un tā aug, un es atzinīgi to vērtēju, - jo grūtāk ir saglabāt kārtību mūsu likumdošanā. Mums patiešām jāskatās, ko mēs darām šajā jomā. Tāpēc ir interesanti, ka šeit pretējais ir patiess. Patiesībā Tiesa ir teikusi, ka mums vajadzīgi divi juridiskie pamati šajā konkrētajā jomā, nevis vienots juridiskais pamats, kas parasti padara dzīvi daudz vieglāku, ja var turēties pie vienota juridiskā pamata, jo bieži vien divi juridiskie pamati ir bijuši juristu privilēģijas. Interesanti, vai komisārs varētu norādīt, kas tieši bija problemātisks Tiesai attiecībā uz vienoto juridisko pamatu, kas to pieņēma, un, ja viņš varētu sniegt mums vairāk informācijas par to, kāpēc Tiesa pati izšķīrās par diviem juridiskajiem pamatiem. Viņi ir devuši mums laiku iziet cauri šai procedūrai vēlreiz un ir uzturējuši regulas iedarbību, līdz mēs to atkārtoti pieņemsim, un es ļoti atzinīgi vērtēju to, ka šķiet, mēs nonāksim pie vienošanās pirmajā lasījumā visas šīs sadarbības dēļ. Komisāra viedoklis par to un par visu juridiskā pamata epopeju, kuras dēļ mēs te esam otru reizi, būtu ļoti apsveicams."@lv13
"Madam President, as we are new to this procedure – and, having looked around, everybody else present has spoken – does that mean I can have five minutes myself? I assume I can have at least two, which was the time taken off our side to allow the ‘catch-the-eye’ procedure. It is a matter we need to clarify. I stand to support colleagues on this important regulation, which is on its second trip through the committees and these houses, because of a Court of Justice ruling 12 months ago that it should have been a dual legal base originally. The main point I want to speak on under the ‘catch-the-eye’ procedure is my general concern about legal bases and the trouble we have been running into here, not just with this piece of legislation but also with others. A lot of time is spent, at committee level as well as plenary, in debating amendments in relation to single versus dual legal bases and different views. I think it is time that this Parliament took stock of exactly the procedures we arrive at – different legal bases – because, often, dual legal bases are proposed to us or are proposed at Council coming back to us before a common position is reached for what I would call sloppy legislating reasons, because the larger the EU gets – 27 Member States now and growing, and I welcome that – the harder it is to be tidy in our legislation. We really must look at what we are doing in this area. So it is interesting that the reverse is true here. In fact, the Court of Justice has said that we need a dual legal base in this particular area rather than the single legal base, which normally makes life much easier – if we can keep to a single legal base – because very often dual legal bases have been lawyers’ charters. I wonder whether the Commissioner could indicate what exactly the challenge to the Court of Justice was in relation to the single legal base, who took it, and if he could give us more information on why the Court of Justice itself determined, if you like, on a dual legal base. They have given us time to go through the procedure again and have maintained the effects of the regulation until we readopt it, as it were, and I very much welcome the fact that it looks like we are going to have a first reading agreement because of all the cooperation all round. The Commissioner’s views on that and on the whole saga of the legal base that has us here a second time would be very welcome."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, omdat deze procedure nieuw voor ons is - en als ik zo rondkijk hebben alle andere aanwezigen al gesproken -, betekent dit ik zelf vijf minuten kan krijgen? Ik neem aan dat ik tenminste twee minuten kan krijgen, wat de tijd was die ons is ontnomen om de procedure mogelijk te maken. Het gaat om een zaak die verheldering behoeft. Ik sta hier om collega’s te ondersteunen bij deze belangrijke verordening, die aan haar tweede ronde door de commissies en dit Huis bezig is omdat een hof van justitie twaalf maanden geleden oordeelde dat zij oorspronkelijk een dubbele rechtsgrondslag had moeten hebben. Het voornaamste punt waarover ik wil spreken volgens de procedure is mijn algemene bezorgdheid over rechtsgrondslagen en de problemen die we hier gekregen hebben, niet alleen met dit, maar ook met andere stukken wetgeving. Zowel op commissieniveau als in de plenaire vergadering wordt er een hoop tijd besteed aan het bespreken van wijzigingen in relatie tot de enkele versus de dubbele rechtsgrondslag en van de uiteenlopende meningen daarover. Ik denk dat het tijd is dat dit Parlement de balans opmaakt van de precieze procedures die we hebben - verschillende rechtsgrondslagen -, omdat ons vaak dubbele rechtsgrondslagen worden voorgesteld, of deze worden voorgesteld bij de Raad en dan bij ons terugkomen voordat een gemeenschappelijk standpunt wordt bereikt vanwege wat ik slordig wetgeven zou willen noemen, omdat hoe groter de EU wordt - nu al 27 lidstaten en groeiend, wat ik verwelkom - hoe moeilijker het wordt om onze wetgeving op orde te houden. We moeten echt bekijken wat we op dit gebied doen. Het is dus interessant dat hier het omgekeerde het geval is. Het Hof van Justitie heeft in feite gezegd dat we een dubbele rechtsgrondslag nodig hebben op dit specifieke gebied in plaats van de enkele rechtsgrondslag; het zou normaal het leven een stuk gemakkelijker maken, als we ons tot een enkele rechtsgrondslag konden beperken, omdat dubbele rechtsgrondslagen vaak neerkwamen op juristerij. Ik vraag mij af of de commissaris aan zou kunnen geven wat precies het beroep bij het Hof van Justitie was in relatie tot de enkele rechtsgrondslag, wie het instelde en of hij ons meer informatie kan geven waarom het Hof van Justitie zelf koos, zo u wilt, voor een dubbele rechtsgrondslag. Ze hebben ons de tijd gegeven om de procedure nogmaals te doorlopen en ze hebben de geldigheid van de verordening in stand gehouden totdat we die als het ware opnieuw aannemen en ik ben erg blij dat het ernaar uitziet dat we het dankzij alle samenwerking in eerste lezing eens zullen worden. De mening van de commissaris hierover en over het hele verhaal van de rechtsgrondslag die ons hier ten tweede male samenbrengt, zou zeer welkom zijn."@nl3
"Pani przewodnicząca! Ponieważ nie mamy jeszcze doświadczenia w stosowaniu tej procedury, a rozglądając się dookoła, zauważyłam, że wszyscy tu obecni zabrali już głos, czy oznacza to, że moje wystąpienie może trwać pięć minut? Zakładam, że co najmniej dwie, ponieważ tyle minut odebrano naszej stronie, aby umożliwić zadawanie pytań z sali. Musimy wyjaśnić tę sprawę. Zabieram głos, aby wyrazić poparcie w sprawie tego ważnego rozporządzenia, będącego znowu przedmiotem prac komisji parlamentarnych i Parlamentu, ponieważ w wydanym 12 miesięcy temu orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że pierwotnie powinno się zastosować zasadę podwójnej podstawy prawnej. Najważniejszą kwestią, jaką chcę poruszyć w ramach procedury pytań z sali, są moje obawy co do podstaw prawnych i problemy, jakie napotkaliśmy, w związku z tym rozporządzeniem oraz z innymi aktami prawnymi. Podczas dyskusji nad poprawkami wiele czasu poświęca się na szczeblu komisji parlamentarnych i posiedzeń plenarnych na rozstrzygnięcie, czy należy zastosować zasadę jednej, czy też podwójnej podstawy prawnej, a także na wysłuchiwanie i rozważanie różnych opinii w tej sprawie. Uważam, że nadszedł czas, aby Parlament dokonał oceny zastosowania określonych procedur – procedur stosowania różnych podstaw prawnych – w poszczególnych przypadkach, ponieważ często zastosowanie zasady podwójnej podstawy prawnej proponowane jest w Parlamencie lub w Radzie, a w tym ostatnim przypadku skutkuje zwróceniem nam danego wniosku legislacyjnego do ponownego rozpatrzenia, zanim osiągnięte zostanie wspólne stanowisko, z powodów, które nazwałabym brakiem należytej staranności legislacyjnej. Im większa będzie UE – a obejmuje obecnie 27 państw członkowskich i wykazuje tendencję do dalszych rozszerzeń, co przyjmuję z zadowoleniem – tym trudniej będzie zachować staranność podczas opracowywania aktów prawnych. Rzeczywiście powinniśmy zbadać, w jaki sposób postępujemy w takich przypadkach. Ciekawe zatem jest, że w tym przypadku ma miejsce coś innego. W rzeczywistości Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że w tej konkretnej dziedzinie konieczne jest zastosowanie zasady podwójnej, a nie jednej podstawy prawnej. Nasze zadanie byłoby zasadniczo łatwiejsze, gdybyśmy mogli zastosować zasadę jednej podstawy prawnej, ponieważ zastosowanie zasady podwójnej podstawy prawnej bardzo często jest przywilejem prawników. Zastanawiam się, czy komisarz mógłby dokładnie wskazać, jakie wyzwanie stało przed Trybunałem Sprawiedliwości w odniesieniu do zastosowania zasady jednej podstawy prawnej i kto je podjął? Ponadto czy komisarz mógłby nam wyjaśnić szczegółowo, dlaczego sam Trybunał Sprawiedliwości postanowił, że niezbędne jest zastosowanie zasady podwójnej podstawy prawnej? Przyznano nam czas na ponowne przeprowadzenie odnośnej procedury i utrzymano w mocy sporne rozporządzenie do czasu przyjęcia go przez nas, że tak powiem, ponownie i z dużym zadowoleniem stwierdzam, że najwyraźniej dzięki pełnej współpracy wszystkich zainteresowanych stron dojdziemy do porozumienia w tej sprawie już podczas pierwszego czytania. Stanowisko komisarza w tej sprawie i w sprawie całokształtu wydarzeń dotyczących kontrowersji związanych z odpowiednią podstawą prawną, które spowodowały, że jesteśmy tutaj ponownie, byłoby bardzo mile widziane."@pl16
"Senhora Presidente, como se trata de um procedimento novo – e, olhando em volta, verifico que todos os presentes, à excepção de mim, já usaram da palavra –, quer dizer que posso dispor de cinco minutos? A dois, pelo menos, que foi o tempo que foi retirado ao nosso grupo para permitir a utilização do sistema informal de pedido de uso da palavra, presumo que tenho direito. É uma questão que necessita de ser esclarecida. Dou o meu apoio aos colegas neste importante regulamento, que vai na sua segunda viagem entre as comissões e este Hemiciclo, por força de uma decisão, proferida há 12 meses, do Tribunal de Justiça, que entendeu que deveria ter sido adoptada desde o início uma dupla base jurídica. O principal ponto que quero abordar, ao abrigo do sistema informal de pedido de uso da palavra, é a preocupação que me inspira, genericamente, a questão das bases jurídicas e os problemas em que temos incorrido neste campo, não só com esta peça de legislação como com outras. Gasta-se muito tempo, no seio das comissões e no plenário, a debater alterações atinentes ao dilema base jurídica única base jurídica dupla. Penso que já é hora de este Parlamento atender aos procedimentos exactos a que chegamos – diferentes bases jurídicas –, porque, muitas vezes, as bases jurídicas duplas são-nos propostas, ou propostas no Conselho e submetidas a nós antes de aquele chegar a uma posição comum, por razões que eu classificaria como de desmazelo no trabalho legislativo, porque, quanto mais a UE cresce – vai nos 27 Estados-Membros agora e continua a alargar-se, e eu saúdo isso – mais difícil se torna sermos metódicos no processo legislativo. Precisamos realmente de reflectir sobre o que estamos a fazer nesta área. Portanto, é interessante que aqui se tenha verificado o inverso. Na verdade, o Tribunal de Justiça disse que, nesta matéria, precisávamos de uma dupla base jurídica, em lugar de uma base jurídica única, que geralmente nos facilita muito a vida – quando é possível usar apenas uma base jurídica –, porque muitas vezes as bases jurídicas duplas acabam por atirar os processos para as mãos dos advogados. Poderia o Senhor Comissário indicar qual foi ao certo a objecção levantada à base jurídica única, junto do Tribunal de Justiça, e por quem, e facultar-nos mais elementos sobre o que o Tribunal de Justiça deliberou, ele próprio, se quiser, a respeito da dupla base jurídica. Foi-nos concedido tempo para reexaminarmos o processo e os efeitos do regulamento foram mantidos até que o readoptemos, digamos, e eu folgo muito com o facto de, aparentemente, tudo se encaminhar para um acordo em primeira leitura, dada a grande cooperação que está a haver entre todos. Uma explanação dos pontos de vista do Senhor Comissário sobre isso e sobre toda a saga da base jurídica que nos traz aqui uma segunda vez seria muito bem-vinda."@pt17
"Madam President, as we are new to this procedure – and, having looked around, everybody else present has spoken – does that mean I can have five minutes myself? I assume I can have at least two, which was the time taken off our side to allow the ‘catch-the-eye’ procedure. It is a matter we need to clarify. I stand to support colleagues on this important regulation, which is on its second trip through the committees and these houses, because of a Court of Justice ruling 12 months ago that it should have been a dual legal base originally. The main point I want to speak on under the ‘catch-the-eye’ procedure is my general concern about legal bases and the trouble we have been running into here, not just with this piece of legislation but also with others. A lot of time is spent, at committee level as well as plenary, in debating amendments in relation to single versus dual legal bases and different views. I think it is time that this Parliament took stock of exactly the procedures we arrive at – different legal bases – because, often, dual legal bases are proposed to us or are proposed at Council coming back to us before a common position is reached for what I would call sloppy legislating reasons, because the larger the EU gets – 27 Member States now and growing, and I welcome that – the harder it is to be tidy in our legislation. We really must look at what we are doing in this area. So it is interesting that the reverse is true here. In fact, the Court of Justice has said that we need a dual legal base in this particular area rather than the single legal base, which normally makes life much easier – if we can keep to a single legal base – because very often dual legal bases have been lawyers’ charters. I wonder whether the Commissioner could indicate what exactly the challenge to the Court of Justice was in relation to the single legal base, who took it, and if he could give us more information on why the Court of Justice itself determined, if you like, on a dual legal base. They have given us time to go through the procedure again and have maintained the effects of the regulation until we readopt it, as it were, and I very much welcome the fact that it looks like we are going to have a first reading agreement because of all the cooperation all round. The Commissioner’s views on that and on the whole saga of the legal base that has us here a second time would be very welcome."@ro18
"Vážená pani predsedníčka, keďže ešte nie sme podrobne oboznámení s rokovacím poriadkom – a keďže všetci prítomní už dostali slovo – znamená to, že môžem využiť päť minút na vystúpenie aj ja? Predpokladám, že mi poskytnete aspoň dve minúty, o ktoré sme boli ukrátení počas postupu “catch-the-eye”. Ide o ozrejmenie jednej záležitosti. Trvám na podpore tohto dôležitého nariadenia, ktoré je vo výboroch a v Parlamente po druhý raz. Dôvodom je pôvodné rozhodnutie Súdneho dvora, spred 12 mesiacov o dvojitom právnom základe. Hlavný bod, ku ktorému sa chcem vyjadriť v priebehu postupu “catch-the-eye”, je moje všeobecné znepokojenie, týkajúce sa právnych základov a ťažkosti, v ktorých sme sa ocitli v súvislosti s týmto, ale aj s ďalšími právnymi predpismi. Rokovania výborov a plenárne zasadnutia, týkajúce sa pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v súvislosti s jedným a dvojitým právnym základom a rozdielnymi názormi na nich, sú časovo náročné. Myslím, že nastal čas, aby si Parlament urobil podrobný prehľad o postupoch, ku ktorým spejeme – k rozličným právnym základom. Dvojité právne základy sú často navrhované u nás alebo v Rade a znova sa vracajú k nám skôr, ako dosiahneme jednotné stanovisko. Nazvala by som to nedbanlivosťou v presadzovaní právnych predpisov, pretože čím bude EÚ väčšia – v súčasnosti má 27 členských štátov a stále sa zväčšuje a ja to vítam – tým zložitejšie bude zosúladenie právnych predpisov. Skutočne sa musíme pozrieť na to, čo v tejto oblasti konáme. Je zaujímavé, že opak je pravdou. V skutočnosti Súdny dvor tvrdí, že v tejto oblasti potrebujeme skôr dvojitý právny základ ako jeden, ktorý je zvyčajne menej náročný. Bolo by vhodné zostať pri jednom základe, pretože dvojité právne základy sú často výsadou právnikov. Zaujíma ma, či by komisár mohol naznačiť, v čom konkrétne spočívala výzva pre Súdny dvor v súvislosti s jedným právnym základom, kto ju prijal a či by mohol podrobnejšie informovať o tom, prečo sa Súdny dvor rozhodol pre dvojitý právny základ. Na opätovné prerokovanie tohto postupu nám bol pridelený čas a rovnako nám bolo umožnené dočasne zachovať platnosť súčasného nariadenia. Veľmi vítam skutočnosť, že vďaka celkovej spolupráci pravdepodobne dosiahneme súhlasné stanovisko už po prvom čítaní. Uvítala by som názor komisára na túto skutočnosť, aj na celý zdĺhavý proces s právnymi základmi, ktoré riešime už po druhý raz."@sk19
"Gospa predsednica, ker nimam izkušenj s tem, postopkom – in ker so, če se ozrem naokoli, vsi ostali že spregovorili – ali to pomeni, da imam lahko na voljo pet minut? Predvidevam, da lahko govorim vsaj dve minuti, kar je čas, ki je bil odvzet naši strani zaradi postopka prijave k razpravi. Obstaja zadeva, ki jo moramo razjasniti. Podpiram svoje kolege v zvezi s to pomembno uredbo, ki je v drugi obravnavi v odborih in domovih zaradi odločitve Sodišča izpred 12 mesecev, da bi bila potrebna dvojna pravna podlaga. Glavna točka, o kateri želim govoriti v okviru postopka prijave v razpravi, je moja splošna zaskrbljenost zaradi pravnih podlag in težave, s katero se tu srečujemo, ne le pri tem delu zakonodaje, ampak tudi pri ostalih. Na ravni odbora in na plenarnih zasedanjih se veliko časa porabi za razprave o predlogih sprememb v zvezi z enotno ali dvojno pravno podlago ter različnimi stališči. Mislim, da je čas, da ta parlament natančno obravnava postopke, za katere smo se odločili – na različnih pravnih podlagah – ker pogosto prejmemo predlog za dvojno podlago ali ga prejme Svet, ki nato pristopi do nas, preden se doseže skupno stališče za površne zakonodajne razloge, kot bi jaz to poimenovala, ker bo z rastjo EU – zdaj ima 27 držav članic in se še povečuje – težje povezati našo zakonodajo. Resnično moramo obravnavati naše delo na tem področju. Zato je zanimivo, da je v tem primeru resnica ravno obratna. Sodišče je navedlo, da na tem področju potrebujemo dvojno pravno podlago in ne enotne pravne podlage, kar običajno precej olajša življenje – če lahko ohranimo enotno pravno podlago – ker so dvojne pravne podlage pogosto v korist odvetnikom. Zanima me, ali nam lahko komisar pove, kakšen je bil natančen izziv za Sodišče v zvezi z enotno pravno podlago, kdo jo je sprejel ter ali nam lahko pove več informacij o tem, zakaj se je Sodišče odločilo na podlagi dvojne pravne podlage. Dali so nam čas, da ponovno pregledamo postopek, ter so ohranili učinke uredbe, dokler je ponovno ne sprejmemo, take kot je bila. Zato pozdravljam dejstvo, da bomo dosegli sporazum o prvem branju zaradi vsega tega sodelovanja. Stališča komisarja v zvezi s tem in o celotnem dogajanju v zvezi s pravno podlago, zaradi katere smo že drugič tu, bi bila zelo dobrodošla."@sl20
"Fru talman! Eftersom det här förfarandet är nytt och alla andra tycks ha talat, betyder det att jag får fem minuter själv? Jag antar att jag får åtminstone två, som ju var den tid som vi på vår sida tog för att tillåta ”catch-the-eye-förfarandet”. Det är en fråga vi måste förtydliga. Jag stöder mina kollegor när det gäller denna viktiga förordning, som är på sin andra resa genom utskotten och dessa sammanträden, eftersom en domstol för tolv månader sedan bestämde att den ursprungligen skulle ha haft en dubbel rättslig grund. Huvudfrågan som jag vill ta upp i enlighet med det nya förfarandet är min generella oro inför rättsliga grunder och problemen som vi har hamnat i här, inte bara i samband med den här lagstiftningen utan även i andra lagstiftningssammanhang. Mycket tid går åt, i utskotten såväl som under plenarsammanträdena, med att debattera ändringsförslag om enkla eller dubbla rättsliga grunder och olika åsikter. Jag anser att det är dags att det här parlamentet granskar de förfaranden som vi har kommit fram till – olika rättsliga grunder – eftersom dubbla rättsliga grunder ofta föreslås oss eller rådet, varpå de kommer tillbaka till oss innan en gemensam ståndpunkt uppnås, av det skäl som jag brukar kalla slarviga lagstiftningsskäl. Ju större EU blir – 27 medlemsstater i dag och fler i antågande – desto svårare blir det nämligen att vara noggrann i vår lagstiftning. Vi måste verkligen se efter vad vi gör på det här området. Det som är intressant är att det omvända är sant i det här fallet. Domstolen har faktiskt sagt att vi behöver en dubbel rättslig grund hellre än en enkel på det här området, vilket i vanliga fall gör livet mycket enklare – om vi kan hålla oss till en enkel rättslig grund – eftersom dubbla rättsliga grunder ofta har ingått i juristernas agenda. Jag undrar om kommissionsledamoten kan visa på exakt vad frågan till domstolen gick ut på när det gäller den enda rättsliga grunden, vem som tog upp den, och om han kan ge oss mer information om varför domstolen själv bestämde sig för en dubbel rättslig grund. Man har gett oss tid att gå igenom förfarandet igen och har behållit förordningens verkan tills vi antar den igen, som den var, och jag är glad att vi verkar komma fram till en överenskommelse vid första behandlingen tack vare allt samarbete. Jag skulle välkomna kommissionsledamotens åsikter om detta och hela historien om den rättsliga grunden som håller oss här en andra gång."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Avril Doyle (PPE-DE ). –"18,5,20,15,1,16,11,7,10,21,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph