Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-14-Speech-1-176"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080114.18.1-176"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru ordförande! Jag vill tacka Johannes Blokland för det utmärkta samarbete vi har haft i hela processen. Det är tio år sedan Rotterdamkonventionen skrevs under, då man sa att det skulle krävas skriftligt godkännande i förväg för export av farliga kemikalier. Det handlar ju inte om vilka kemikalier som helst, utan i förteckningen över kemikalier ingår de mest farliga kemikalierna som människan använder på jorden i dag. Det har alltså tagit tio år. En orsak till det är den gamla kommissionens envisa inställning att det enbart rörde sig om en handelsfråga. Jag tackar Stavros Dimas för att vi nu har fått en lämplig rättslig grund så att vi kan komma vidare. Inte heller med rådet har det alltid varit lätt att förhandla. Jag blev chockad när ordförandeskapet tyckte att man under tider ska exportera livsfarliga, inom EU i praktiken förbjudna kemikalier, till andra länder utan förtida samtycke. Orsaken till detta var att rådet inte ville att europeisk industri ska drabbas av konkurrensnackdelar. Den konkurrensnackdelen för vår industri vore emellertid om den var tvungen att riskera hälsa, miljö och internationell rätt för att överleva. Det är absurt att påstå att vi måste bryta mot internationella konventioner bara för att inte följer regler och normer. Då kan man lika säga att EU ska exportera illegalt knark, för annars gör maffian det. Jag är glad att vi till slut kom överens och slutligen täpper till kryphålet för icke godkända exporter. Vi har nu en lagstiftning som inte enbart omfattar konventionskemikalierna utan som även innehåller krav på andra kemikalier som är kraftigt begränsade i EU. Dessa måste nu utvärderas av kompetenta myndigheter ur hälso- och miljösynpunkt före export. Det är bra att tiden för undantag har minskat från 36 till 12 månader. Det är även bra att kemikalier i produkter omfattas. Till slut får vi en lagstiftning som är acceptabel och förbättrar kommissionens förslag men hade kunnat vara bättre om folkhälsa och miljö fick råda över företagens intressen, vilket ju är den enda hållbara ekonomiska modellen."@sv22
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Paní předsedající, dovolte mi poděkovat Johannesi Bloklandovi za vynikající spolupráci během celého procesu. Od podpisu Rotterdamské úmluvy uběhlo deset let, a tehdy bylo řečeno, že před vývozem nebezpečných chemických látek by měl být předem vyžádán písemný souhlas. Přece jen se nezabýváme jen tak nějakými chemickými látkami; seznam chemických látek obsahuje nejnebezpečnější chemické látky, které dnes člověk na zemi používá. Trvalo to tedy deset let. Jedním z důvodů je neústupný postoj staré Komise, která trvala na tom, že jde jen o obchodní záležitost. Děkuji Stavrosi Dimasovi, že zajistil, že nyní máme řádný právní základ a můžeme s věcmi pohnout kupředu. Nebylo vždy jednoduché ani jednat s Radou. Byl jsem šokován, když se předsednictví domnívalo, že smrtící chemické látky, které jsou v praxi v EU zakázány, lze po dobu vyvážet do jiných zemí bez předchozího souhlasu. Důvodem bylo to, že Rada nechtěla, aby byl evropský průmysl konkurenčně znevýhodněn. Skutečná konkurenční nevýhoda našeho průmyslu by však vznikla, kdyby v zájmu svého přežití musel ohrozit zdraví, životní prostředí a mezinárodní právo. Je absurdní tvrdit, že musíme porušovat mezinárodní úmluvy jen proto, že ostatní strany pravidla a normy nedodržují. Můžete stejně tak říci, že by EU měla vyvážet drogy, protože když to nebude dělat, bude to dělat mafie. Jsem rád, že jsme se byli schopni nakonec dohodnout a konečně zacelit mezeru právní úpravy pro neschválený vývoz. Nyní máme právní předpis, který zahrnuje nejen chemické látky upravené úmluvou, ale obsahuje i požadavky ohledně jiných chemických látek, které jsou v EU přísně kontrolovány. Ty nyní musí příslušné orgány před vývozem posuzovat podle zdravotních a environmentálních kritérií. Je dobře, že období pro výjimky se zkrátilo z 36 na 12 měsíců. Je také dobře, že jsou do nařízení zahrnuty chemické látky obsažené ve výrobcích. Konečně máme právní předpis, který je přijatelný a zlepšuje návrh Komise, mohl by však být kdyby mělo veřejné zdraví a životní prostředí přednost před firemními zájmy; to je přece jen jediný udržitelný hospodářský model."@cs1
"Fru formand! Jeg vil takke Johannes Blokland for det udmærkede samarbejde, vi har haft gennem hele processen. Det er 10 år siden, Rotterdamkonventionen blev underskrevet, og dengang sagde man, at der skulle kræves skriftligt forhåndssamtykke til eksport af farlige kemikalier. Det handler jo ikke om hvilke som helst kemikalier, men listen over kemikalier indeholder de farligste kemikalier, som mennesket anvender på jorden i dag. Det har altså taget 10 år. En af grundene til det er den gamle Kommissions stædige indstilling, at der kun var tale om et handelsspørgsmål. Jeg takker Stavros Dimas for, at vi nu har fået et hensigtsmæssigt retligt grundlag, så vi kan komme videre. Heller ikke med Rådet har det altid været let at forhandle. Jeg var chokeret over at høre, at formandskabet synes, at man gennem lang tid skulle kunne eksportere livsfarlige kemikalier, som i praksis er forbudte inden for EU, til andre lande uden forudgående samtykke. Årsagen til dette var, at Rådet ikke ville have, at europæisk industri skulle stilles ringere konkurrencemæssigt. Det virkelige konkurrenceproblem for vores industri ville imidlertid være, hvis den var tvunget til at risikere helbred, miljø og international lov for at overleve. Det er absurd at påstå, at vi er tvunget til at bryde internationale konventioner, bare fordi andre ikke følger regler og normer. Så kan man lige så godt sige, at EU skal eksportere illegal narkotika, for ellers gør mafiaen det. Jeg er glad for, at vi til slut er blevet enige og endelig lukker smuthullet for ikke godkendte eksporter. Vi har nu en lovgivning, som ikke bare omfatter konventionskemikalierne, men også indeholder krav til andre kemikalier, som er stærkt begrænsede i EU. Disse skal nu vurderes af kompetente myndigheder ud fra helbreds- og miljømæssige synspunkter før eksport. Det er godt, at undtagelsesperioden er blevet forkortet fra 36 til 12 måneder. Det er også godt, at kemikalier indeholdt i produkter omfattes. Endelig får vi en lovgivning, som er acceptabel og forbedrer Kommissionens forslag, men kunne have været endnu bedre, hvis folkesundhed og miljø gik forud for virksomhedernes interesser, hvilket jo i sidste ende er den eneste holdbare økonomiske model."@da2
". Frau Präsidentin! Ich möchte dem Kollegen Blokland für die ausgezeichnete Zusammenarbeit danken, die wir während des gesamten Verfahrens hatten. Zehn Jahre sind seit der Unterzeichnung des Rotterdamer Übereinkommens vergangenen, und damals wurde gesagt, dass für die Ausfuhr gefährlicher Chemikalien eine vorherige schriftliche Zustimmung erforderlich sein sollte. Denn es handelt sich ja nicht um irgendwelche beliebigen Stoffe, die Liste der Chemikalien enthält auch einige der gefährlichsten chemischen Substanzen, die der Mensch gegenwärtig auf der Erde verwendet. Es hat also 10 Jahre gedauert. Ein Grund dafür war die störrische Haltung der alten Kommission, die darauf bestand, dass es hier ausschließlich um eine Handelsfrage ginge. Ich danke Herrn Dimas dafür, dass wir jetzt eine geeignete Rechtsgrundlage erhalten haben und endlich vorankommen können. Auch die Verhandlungen mit dem Rat waren nicht immer einfach. Ich war entsetzt, als die Ratspräsidentschaft der Meinung war, lebensgefährliche Chemikalien, die in der Praxis in der EU verboten sind, könnten über einen langen Zeitraum hinweg ohne vorherige Zustimmung in andere Länder ausgeführt werden. Der Grund für diese Haltung war, dass der Rat Wettbewerbsnachteile für die europäische Industrie verhindern wollte. Ein echter Wettbewerbsnachteil für unsere Industrie würde jedoch entstehen, wenn sie gezwungen wäre, für ihr Überleben Gesundheit, Umwelt und Völkerrecht aufs Spiel zu setzen. Es ist absurd zu behaupten, wir müssten internationale Vereinbarungen verletzen, nur weil andere die Regeln und Normen nicht einhalten. Da könnte man genauso sagen, die EU müsse illegale Drogen exportieren, denn ansonsten wird es die Mafia tun. Ich freue mich, dass wir uns schließlich einigen konnten und endlich das Schlupfloch für nicht genehmigte Exporte geschlossen haben. Wir haben jetzt eine Gesetzgebung, die sich nicht nur auf die in der Rotterdamer Vereinbarung erfassten Chemikalien bezieht, sondern auch Anforderungen für andere Stoffe enthält, die in der EU strengen Bestimmungen unterliegen. Diese müsse nun vor einer Ausfuhr durch die zuständigen Behörden unter Gesundheits- und Umweltaspekten bewertet werden. Es ist gut, dass der Zeitraum für Ausnahmegenehmigungen von 36 auf 12 Monate verkürzt wurde und auch in Artikeln enthaltene Chemikalien berücksichtigt werden. Wir erhalten jetzt Vorschriften, die akzeptabel sind und den Vorschlag der Kommission verbessern, aber sie hätte noch besser sein können, wenn die Volksgesundheit und die Umwelt den Unternehmensinteressen vorangestellt würden, was letztendlich das einzige nachhaltige Wirtschaftsmodell ist."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον Johannes Blokland για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε σε όλη τη διαδικασία. Έχουν περάσει δέκα χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης του Ρότερνταμ, και αναφέρθηκε ότι έπρεπε να επιδιωχθεί προηγούμενη γραπτή έγκριση για την εξαγωγή επικίνδυνων χημικών ουσιών. Άλλωστε, δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με οποιεσδήποτε χημικές ουσίες· ο κατάλογος των χημικών ουσιών περιλαμβάνει τις πιο επικίνδυνες χημικές ουσίες στη Γη που χρησιμοποιούνται σήμερα από τον άνθρωπο. Χρειάστηκαν, λοιπόν, δέκα χρόνια. Ένας λόγος για αυτό ήταν η άκαμπτη στάση της παλιάς Επιτροπής, η οποία επέμενε ότι ήταν απλώς εμπορικό ζήτημα. Ευχαριστώ τον Σταύρο Δήμα για την εξασφάλιση μιας κατάλληλης νομικής βάσης πλέον και για το ότι μπορούν να προχωρήσουν τα πράγματα. Ούτε ήταν πάντα εύκολες οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Συγκλονίστηκα όταν η Προεδρία πίστευε ότι θανατηφόρες χημικές ουσίες, που στην ουσία απαγορεύονται στην ΕΕ, θα μπορούσαν να εξάγονται σε άλλες χώρες για μεγάλες περιόδους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση. Ο λόγος για αυτό ήταν ότι το Συμβούλιο δεν ήθελε να βρεθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία σε μειονεκτική θέση. Το πραγματικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τη βιομηχανία μας, ωστόσο, θα προέκυπτε, εάν αναγκαζόταν να θέσει σε κίνδυνο την υγεία, το περιβάλλον και το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να επιβιώσει. Είναι παράλογο να ισχυριζόμαστε ότι πρέπει να παραβιάσουμε διεθνείς συμβάσεις απλώς επειδή κάποιοι άλλοι δεν συμμορφώνονται με κανόνες και πρότυπα. Με αυτό το σκεπτικό, η ΕΕ θα έπρεπε να εξάγει παράνομα ναρκωτικά, επειδή σε αντίθετη περίπτωση θα το κάνει η μαφία. Χαίρομαι που στο τέλος καταφέραμε να συμφωνήσουμε και να καλύψουμε το κενό για τις μη εγκεκριμένες εξαγωγές. Πλέον έχουμε νομοθεσία που δεν καλύπτει μόνο τις χημικές ουσίες της σύμβασης, αλλά περιέχει επίσης προϋποθέσεις για άλλες χημικές ουσίες, που ελέγχονται αυστηρά στην ΕΕ. Αυτές πρέπει να αξιολογούνται με περιβαλλοντικά και υγειονομικά κριτήρια από τις αρμόδιες αρχές πριν από την εξαγωγή τους. Είναι καλό το ότι η περίοδος απαλλαγής μειώθηκε από 36 σε 12 μήνες. Είναι επίσης καλό το ότι καλύπτονται οι χημικές ουσίες που περιέχονται σε προϊόντα. Τέλος, έχουμε νομοθεσία που είναι αποδεκτή και βελτιώνει την πρόταση της Επιτροπής, αλλά θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερη, εάν η δημόσια υγεία και το περιβάλλον είχαν προτεραιότητα έναντι των επιχειρηματικών συμφερόντων. Αυτό είναι, εντέλει, το μοναδικό βιώσιμο οικονομικό μοντέλο."@el10
". Madam Chairman, let me thank Johannes Blokland for the excellent cooperation we have had throughout the process. It is ten years since the Rotterdam Convention was signed, and it was said then that prior written approval should be sought for the export of dangerous chemicals. After all we are not dealing with just any chemicals; the list of chemicals contains the most hazardous chemicals used by man on earth today. So it has taken ten years. One reason for that is the stubborn attitude of the old Commission which insisted that it was just a commercial matter. I thank Stavros Dimas for ensuring that we now have an appropriate legal basis and can take things forward. Nor was it always easy to negotiate with the Council. I was shocked when the Presidency thought that lethal chemicals, which are in practice banned in the EU, could be exported to other countries over periods without prior consent. The reason for this was that the Council did not want European industry to be at a competitive disadvantage. The real competitive disadvantage to our industry, however, would arise if it were forced to jeopardise health, the environment and international law in order to survive. It is absurd to claim that we have to breach international conventions just because others do not comply with rules and standards. You might as well say that the EU should export illegal drugs because, if it does not, the Mafia will. I am glad that we were able to agree in the end and finally plug the loophole for non-approved exports. We now have legislation which does not just cover Convention chemicals but also contains requirements for other chemicals which are strictly controlled in the EU. These must now be assessed against health and environmental criteria by the appropriate authorities prior to export. It is good that the period for exemptions has been shortened from 36 to 12 months. It is also good that chemicals contained in products are covered. Finally we have legislation which is acceptable and improves on the Commission’s proposal but could have been if public health and the environment had taken precedence over corporate interests; that is after all the only sustainable economic model."@en4
". Señora Presidenta, permítanme agradecer al señor Blokland su excelente cooperación durante todo el proceso. Han pasado diez años desde que se firmó el Convenio de Rotterdam y ya entonces se dijo que debía obtenerse una autorización previa por escrito para la exportación de productos químicos peligrosos. Al fin y al cabo, no nos estamos ocupando de todos los productos químicos; la lista contiene las sustancias más peligrosas utilizadas hoy por el ser humano en nuestro planeta. Aún así, se ha tardado diez años. Un motivo de ello ha sido la actitud obstinada de la anterior Comisión, que insistió en que se trataba únicamente de una cuestión comercial. Doy las gracias al Comisario Dimas por haber conseguido que ahora tengamos un fundamento jurídico adecuado y que podamos seguir adelante con la propuesta. Tampoco ha sido siempre fácil negociar con el Consejo. Me sorprendió que la Presidencia pensara que algunos productos químicos letales, que están prácticamente prohibidos en la UE, puedan exportarse a otros países durante períodos prolongados sin consentimiento previo. La razón de ello es que el Consejo no quería que la industria europea sufriera desventajas competitivas. Pero la verdadera desventaja competitiva para nuestra industria se produciría si se viera obligada a poner en peligro la salud, el medio ambiente y el Derecho internacional para sobrevivir. Es absurdo decir que hemos incumplido los convenios internacionales sólo porque otros no cumplan las reglas y las normas. Por el mismo principio, se podría afirmar también que la UE debe exportar drogas ilegales porque, sino no lo hace ella, lo hará la Mafia. Celebro que hayamos podido llegar finalmente a un acuerdo y que hayamos eliminado la laguna legal que permitía realizar exportaciones no autorizadas. Ahora tenemos una legislación que no sólo abarca los productos químicos regulados por el Convenio, sino que establece requisitos para otras sustancias químicas que están estrictamente controladas en la UE. Esas sustancias tendrán que ser ahora evaluadas por las autoridades competentes aplicando criterios de salud y medio ambiente antes de su exportación. Es bueno que el período previsto para las excepciones se haya acortado de 36 a 12 meses. Es también bueno que se hayan incluido las sustancias químicas contenidas en productos. Por fin tenemos una legislación que es aceptable y que mejora la propuesta de la Comisión, pero que podría haber sido incluso mejor si la salud pública y el medio ambiente se hubieran antepuesto a los intereses empresariales; ese es, al fin y al cabo, el único modelo económico sostenible."@es21
". Pr eesistuja, lubage mul tänada Johannes Bloklandi suurepärase koostöö eest, mis meil on olnud kogu protsessi vältel. Rotterdami konventsiooni allkirjastamisest on möödunud kümme aastat ning siis öeldi, et ohtlike kemikaalide eksportimiseks tuleb taotleda eelnevat kirjalikku nõusolekut. Lõppude lõpuks ei ole tegemist mingite tavaliste kemikaalidega; kemikaalide loetelu sisaldab tänapäeval inimese poolt kasutatavaid kõige ohtlikumaid kemikaale maa peal. Nii on möödunud kümme aastat. Üheks põhjuseks on endise komisjoni kangekaelne suhtumine, nagu oleks tegemist vaid kaubandusküsimusega. Ma tänan Stavros Dimast selle tagamise eest, et meil on nüüd nõuetekohane õiguslik alus ja me saame asja edasi arendada. Läbirääkimised nõukoguga polnud samuti lihtsad. Ma olin šokeeritud, kui eesistujariik leidis, et surmavalt ohtlikke kemikaale, mis on ELis praktiliselt keelatud, võiks eksportida teistesse riikidesse aja vältel ilma eelneva nõusolekuta. Põhjuseks oli see, et nõukogu ei soovinud seada Euroopa tööstust ebasoodsasse konkurentsiolukorda. Kuid meie tööstuse jaoks tekib tõeline ebasoodne konkurentsiolukord juhul, kui seda sunnitakse ellujäämise nimel seadma ohtu tervist, keskkonda ja rahvusvahelist õigust. On absurdne nõuda, et me rikuksime rahvusvahelisi konventsioone lihtsalt seepärast, et teised ei vasta meie eeskirjadele ja normidele. Sama hästi võiks öelda, et EL peaks eksportima keelatud narkootilisi aineid vaid seepärast, et vastasel korral teeb seda maffia. Mul on hea meel, et me suutsime lõpuks kokku leppida ja kaotasime lõpuks võimaluse lubamatuks ekspordiks. Meil on nüüd õigusakt, mis ei hõlma üksnes konventsioonis sätestatud kemikaale, vaid sisaldab ka nõudeid teiste ELis rangelt kontrollitud kemikaalide suhtes. Neid tuleb nüüd vastavate asutuste poolt enne eksportimist tervishoiu- ja keskkonnakriteeriumide seisukohast hinnata. On hea, et tähtaja pikenduse perioodi lühendati 36 kuult 12 kuule. Samuti on hea, et määrus hõlmab toodetes sisalduvaid kemikaale. Lõpuks on meil õigusakt, mis on vastuvõetav ja täiendab komisjoni ettepanekut, kuid mis oleks võinud olla kui rahvatervis ja keskkond oleks olnud tähtsamad ärihuvidest; see on ju tegelikult ainus jätkusuutlik majandusmudel."@et5
". Arvoisa puhemies, saanen kiitää Johannes Bloklandia hienosta yhteistyöstä, jota harjoitimme läpi koko prosessin. Rotterdamin yleissopimus allekirjoitettiin kymmenen vuotta sitten. Tuolloin todettiin, että ennen vaarallisten aineiden vientiä olisi syytä saada aikaan kirjallinen hyväksyntä. Kysehän ei ole mistä tahansa kemikaaleista: kemikaaliluettelo sisältää kaikkein vaarallisimpia kemikaaleja, joita ihmisten käytössä on nykyään. Tähän meni siis kymmenen vuotta. Yksi syy tähän on entisen komission itsepäinen suhtautuminen sen väittäessä, että kyse on vain kaupallisesta asiasta. Kiitän komission jäsentä Stavros Dimasta sen varmistamisesta, että meillä on nyt asianmukainen oikeusperusta ja voimme jatkaa tästä eteenpäin. Neuvottelut neuvostonkaan kanssa eivät aina olleet helppoja. Olin järkyttynyt neuvoston puheenjohtajavaltion näkemyksestä, että tappavia kemikaaleja, jotka ovat periaatteessa kiellettyjä EU:ssa, voidaan viedä muihin maihin ilman ennakkosuostumusta. Neuvosto ei nimittäin halunnut EU:n teollisuuden joutuvan epäedulliseen kilpailuasemaan. epäedullinen kilpailuasema syntyisi silloin, jos ala joutuisi selviytyäkseen vaarantamaan kansalaisten terveyden sekä ympäristö- ja kansainvälisen lainsäädännön. On absurdia väittää, että kansainvälisiä yleissopimuksia on rikottava vain siksi, että eivät noudata sääntöjä ja normeja. Yhtä hyvin voitaisiin väittää, että EU:n pitäisi viedä laittomia huumausaineita, sillä jos se ei tee niin, mafia tekee. Olen mielissäni siitä, että pääsimme lopulta sopuun ja tukimme vihdoin laittoman viennin mahdollistavan porsaanreiän. Nyt meillä on lainsäädäntö, joka paitsi kattaa yleissopimuksen kemikaalit myös sisältää vaatimuksia, jotka kohdistuvat muihin EU:ssa tiukan valvonnan alaisiin kemikaaleihin. Toimivaltaisten viranomaisten on nyt syytä arvioida lainsäädäntöä terveys- ja ympäristönäkökohtien kannalta ennen vientiä. On hyvä, että poikkeusten määräaikaa on lyhennetty 36 kuukaudesta 12:een. Hyvä asia on myös se, että asetusehdotukseen sisällytettiin myös tuotteiden sisältämät kemikaalit. Nyt meillä on lopultakin asianmukainen ja komission ehdotusta parempi lainsäädäntö, vaikka se olisi voinut olla jos kansanterveys- ja ympäristönäkemykset olisivat menneet yritysten intressien edelle. Se on itse asiassa ainoa kestävä talousmalli."@fi7
". Madame la Présidente, permettez-moi de remercier M. Blokland pour notre excellente coopération au cours de la procédure. Cela fait dix ans que la Convention de Rotterdam a été signée, et il avait alors été dit qu’un consentement écrit préalable devrait être obtenu pour les exportations de produits chimiques dangereux. Après tout, il ne s’agit pas de n’importe quels produits chimiques: la liste contient les produits chimiques les plus dangereux utilisés par l’homme sur Terre à l’heure actuelle. Cela a donc pris dix ans. Une raison à cela est l’attitude bornée de l’ancienne Commission, qui a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait que d’une question commerciale. Je remercie M. Dimas pour avoir fait en sorte que nous ayons à présent une base juridique adéquate et que nous puissions aller de l’avant. Il n’a pas non plus toujours été facile de négocier avec le Conseil. J’ai été choqué de voir que la Présidence pensait que des produits chimiques mortels, qui sont en principe interdits dans l’UE, pourraient être exportés vers d’autres pays pendant de périodes sans consentement préalable. La raison à cela était que le Conseil ne voulait pas que l’industrie européenne soit en position de désavantage concurrentiel. Le véritable désavantage concurrentiel pour notre industrie, cependant, apparaîtrait si elle était forcée de compromettre la santé, l’environnement et le droit international pour survivre. Il est absurde d’affirmer que nous devons enfreindre des conventions internationales simplement parce que d’autres ne respectent pas les règles et les normes. On pourrait tout aussi bien dire que l’UE devrait exporter des drogues illicites parce que, si elle ne le fait pas, la mafia le fera. Je suis heureux que, au bout du compte, nous ayons pu nous mettre d’accord et finalement combler la lacune des exportations non approuvées. Nous avons à présent une législation qui couvre non seulement les produits chimiques de la Convention, mais qui contient aussi des dispositions pour d’autres produits chimiques qui sont strictement contrôlés au sein de l’UE. Ceux-ci doivent à présent être évalués sur la base de critères sanitaires et environnementaux par les autorités compétentes avant d’être exportés. Il est bon que la période d’exemption ait été réduite de 36 à 12 mois. Il est également bon que les substances chimiques présentes dans les produits soient couvertes. Enfin, nous avons une législation qui est acceptable et qui améliore la proposition de la Commission, mais qui aurait pu être si la santé publique et l’environnement avaient primé sur les intérêts commerciaux. C’est, après tout, le seul modèle économique durable."@fr8
". Elnök asszony! Hadd köszönjem meg Johannes Bloklandnak a kiváló együttműködést, amit e folyamat során mindvégig tanúsított. Már tíz év telt el a Rotterdami Egyezmény aláírása óta, és akkor azt mondták, hogy előzetes írásbeli jóváhagyás szükséges a veszélyes vegyi anyagok kiviteléhez. Végül is nem csak akármilyen vegyi anyagokkal van dolgunk; a vegyi anyagok listáján a Föld lakói által ma használt legveszélyesebb vegyi anyagok között vannak. Úgyhogy ez tíz évbe telt. Ennek egyik oka az, hogy a régi Bizottság makacsul ragaszkodott ahhoz, hogy ez csak kereskedelmi kérdés. Köszönetet mondok Stavros Dimasnak annak biztosításáért, hogy most megfelelő jogalappal rendelkezünk, és előrehaladhatunk a dolgokkal. Nem volt könnyű a Tanáccsal sem tárgyalni. Megdöbbentett, amikor az elnökség úgy vélte, hogy a halálos vegyi anyagok, amelyeket gyakorlatilag tiltanak az EU-ban, más országokba exportálhatók időszakon át, előzetes jóváhagyás nélkül. Ennek oka az volt, hogy a Tanács nem akarta, hogy az európai ipar versenyhátrányba kerüljön. Iparunk valódi versenyhátránya mindenesetre akkor merül fel, ha az egészség, a környezet és a nemzetközi jog veszélyeztetésére kényszerül a túlélés érdekében. Abszurd lenne azt állítani, hogy nemzetközi egyezményeket kell megsértenünk csak azért, mert mások nem felelnek meg a szabályoknak és a normáknak. Azt is mondhatnák, hogy az EU illegális drogokkal kellene, hogy kereskedjen, mivel ha nem teszi, akkor majd megteszi a maffia. Örülök, hogy végül egyetértésre jutottunk, és végül sikerült megoldanunk a jóvá nem hagyott exportok tekintetében fennálló ördögi kört. Most már vannak olyan jogszabályaink, melyek nemcsak az egyezményben említett vegyi anyagokra vonatkoznak, hanem követelményeket tartalmaznak más vegyi anyagokat illetően, melyeket szigorúan ellenőriznek az EU-ban. Ezeket a megfelelő hatóságoknak az exportot megelőzően kell értékelniük az egészségügyi és kritériumok vonatkozásában. Jó, hogy a kivételekre vonatkozó időszakot 36-ról 12 hónapra csökkentették. Szintén jó, hogy a termékekben található vegyi anyagokkal is foglalkoznak. Végre olyan jogszabályunk van, ami elfogadható, fejleszti a Bizottság javaslatát, azonban is lehetne, ha a közegészség és a környezet fontosabb szerepet kapna a vállalati érdekekkel szemben; ami végső soron az egyetlen fenntartható gazdasági modell."@hu11
". Signora Presidente, vorrei ringraziare Johannes Blokland per l’eccellente cooperazione che abbiamo avuto durante l’intero processo. Sono passati dieci anni dalla sottoscrizione della convenzione di Rotterdam, ed è stato detto allora che per l’esportazione di sostanze chimiche pericolose era necessario il previo assenso scritto. Dopotutto, non stiamo trattando sostanze chimiche qualsiasi; l’elenco contiene le sostanze chimiche più pericolose usate oggi dall’uomo sulla terra. Ci sono voluti dieci anni. Un motivo è l’ostinato atteggiamento della vecchia Commissione che insisteva sul fatto che era solo una questione commerciale. Ringrazio il Commissario Stavros Dimas perché ci ha consentito di dotarci adesso del fondamento normativo appropriato e quindi di andare avanti. Non è stato sempre facile negoziare con il Consiglio. Sono rimasto sconvolto quando la Presidenza ha pensato che prodotti chimici letali, in pratica vietati nell’UE, avrebbero potuto essere esportati in altri paesi per periodi senza assenso preliminare. Il motivo era che il Consiglio non voleva che l’industria europea subisse uno svantaggio competitivo. Tuttavia, la nostra industria avrebbe un reale svantaggio competitivo se per sopravvivere fosse costretta a mettere in pericolo la sanità, l’ambiente e il diritto internazionale. È assurdo sostenere che dobbiamo violare le convenzioni internazionali solo perché altri non rispettano le norme e le regole. Si potrebbe arrivare a dire allora che l’UE dovrebbe esportare droghe illegali perché se non lo fa, lo farà la mafia. Sono lieto del fatto che alla fine siamo stati in grado di raggiungere un accordo e di trovare quindi una scappatoia per le esportazioni non approvate. Adesso abbiamo una normativa che non solo copre i prodotti chimici della convenzione, ma contiene requisiti anche per altre sostanze chimiche che sono severamente controllate nell’UE. Queste sostanze adesso, prima di essere esportate, devono essere valutate sulla base dei criteri sanitari e ambientali da parte delle autorità preposte. È un bene che il periodo di esenzione sia stato ridotto da 36 a 12 mesi. Ed è un bene anche il fatto che siano coperte le sostanze chimiche contenute nei prodotti. Infine, abbiamo una normativa che è accettabile e migliora la proposta della Commissione, ma avrebbe potuto essere se la sanità pubblica e l’ambiente avessero avuto la precedenza sugli interessi industriali, in fin dei conti il solo modello economico sostenibile."@it12
". Ponia Pirmininke, leiskite padėkoti Johannesui Bloklandui už puikų bendradarbiavimą, kuris vyko per visą procesą. Praėjo dešimt metų nuo Roterdamo konvencijos pasirašymo, ir po to buvo pasakyta, kad pavojingų cheminių medžiagų eksportui turi būti siekiama ankstesnio raštiško patvirtinimo. Galų gale mes turime reikalų ne tik su kokiomis nors medžiagomis; cheminių medžiagų sąraše yra pačios pavojingiausios cheminės medžiagos, kurias šiandien žmonės naudoja Žemėje. Vadinasi, tam prireikė dešimties metų. Viena priežastis, kodėl taip yra, tai atkaklus senosios Komisijos požiūris, kad tai buvo tik komercinis klausimas. Dėkoju Stavrosui Dimasui už patikinimą, kad dabar mes turime tinkamą teisinį pagrindą ir galime spręsti reikalus toliau. Taip pat ne visada buvo lengva derėtis su Taryba. Aš buvau sukrėstas, kad vadovybė manė, jog mirtinos cheminės medžiagos, kurios praktiškai draudžiamos ES, galėjo būti eksportuojamos į kitas šalis laiką be išankstinio leidimo. Priežastis buvo ta, kad Taryba nenorėjo, kad Europos pramonės konkurencinė padėtis būtų nepalanki. Tačiau mūsų pramonė tikrai atsidurtų nepalankioje konkurencinėje padėtyje, jeigu ji būtų verčiama statyti į pavojų sveikatos, aplinkosaugos ir tarptautinę teisę, norėdama išlikti. Būtų absurdiška tvirtinti, kad mes pažeidžiame tarptautines konvencijas, kadangi kiti nesilaiko taisyklių ir standartų. Jūs taip pat galėtumėte sakyti, kad ES turėtų eksportuoti nelegalius narkotikus, kadangi, jeigu ji to nedarys, tai darys mafija. Aš patenkintas, kad pabaigoje sugebėjome susitarti ir galiausiai užpildyti neleistinas spragas dėl neleistino eksporto. Dabar mes turime teisės aktus, kurie ne tik apima Konvencijoje nurodytas chemines medžiagas, bet ir reikalavimus kitoms cheminėms medžiagoms, kurios yra griežtai kontroliuojamos ES. Dabar prieš eksportuojant šias medžiagas sveikatos ir aplinkosaugos kriterijų požiūriu turėtų įvertinti atitinkamos institucijos. Gerai, kad lengvatų laikotarpis sutrumpintas nuo 36 iki 12 mėnesių. Gerai, kad įtrauktos produktuose esančios cheminės medžiagos. Galiausiai mes turime teisės aktus, kurie yra priimtini ir pagerina Komisijos pasiūlymą, bet galėtų būti jeigu visuomenės sveikata ir aplinka būtų svarbesnė už įmonių interesus; galų gale tai yra tvarus ekonominis modelis."@lt14
". Priekšsēdētājas kundze, atļaujiet man pateikties par izcilo sadarbību šajā procesā. Ir pagājuši desmit gadi, kopš tika parakstīta Roterdamas konvencija un tajā ir teikts, ka vispirms jāiegūst rakstisks apstiprinājums pirms bīstamo ķīmisko vielu eksporta. Galu galā mēs šeit nedomājam jebkuras ķīmiskas vielas, bet gan to ķīmisko vielu sarakstu, kurā ir visbīstamākās ķīmiskās vielas, kādas vien cilvēki izmanto mūsdienās. Tātad tas aizņēma desmit gadus. Viens iemesls ir iesīkstējusī attieksme no iepriekšējās Komisijas, kura uzstāja uz to, ka tas ir tikai komerciāls jautājums. Es pateicos par to, ka tagad mums ir atbilstošs juridiskais pamatojums un mēs varam virzīties uz priekšu šajā jautājumā. Nebija viegli vest sarunas arī ar Padomi. Es biju šokēts, kad prezidentūra uzskatīja, ka letālās ķīmiskās vielas, kas ES praktiski ir aizliegtas, var tikt eksportētas uz citām valstīm uz ļoti ilgu laika posmu bez iepriekšējas piekrišanas. Iemesls bija, ka Padome negribēja, lai Eiropas Savienības rūpniecība nokļūtu neizdevīgā konkurences stāvoklī. Tiešām neizdevīgā konkurences stāvoklī mūsu rūpniecība nonāktu, ja tā būtu spiesta apdraudēt veselību, vidi un starptautisko tiesību ievērošanu. Ir absurdi apgalvot, ka mums ir jāpārkāpj starptautiskās konvencijas tikai tāpēc, ka citi neievēro noteikumus un standartus. Tikpat labi jūs tad varat teikt, ka ES jāeksportē nelegālās narkotikas, jo citādi to darīs mafija. Es esmu priecīgs, ka mēs spējām panākt vienošanos, un beidzot novērsīsim regulējuma nepilnības attiecībā uz neapstiprināto eksportu. Tagad mums ir tiesību akts, kas ne tikai ietver konvencijā noteiktās ķīmiskās vielas, bet arī prasības attiecībā uz citām ķīmiskajām vielām, kas ES tiek stingri kontrolētas. Tagad attiecīgajām iestādēm ir jānovērtē to atbilstība pēc veselības un vides kritērijiem. Ir labi, ka laika periods izņēmumiem var tikt saīsināts no 36 mēnešiem līdz 12 mēnešiem. Ir labi arī tas, ka tiek ietvertas arī tās ķīmiskās vielas, ko satur produkti. Beidzot mums ir tiesību akts, kas ir pieņemams un uzlabo Komisijas priekšlikumu, bet tas varēja būt ja sabiedrības veselība un vide būtu ņēmusi virsroku pār korporatīvajām interesēm, kas galu galā ir vienīgais ilgtspējīgais ekonomikas modelis."@lv13
"Fru ordförande! Jag vill tacka Johannes Blokland för det utmärkta samarbete vi har haft i hela processen. Det är tio år sedan Rotterdamkonventionen skrevs under, då man sa att det skulle krävas skriftligt godkännande i förväg för export av farliga kemikalier. Det handlar ju inte om vilka kemikalier som helst, utan i förteckningen över kemikalier ingår de mest farliga kemikalierna som människan använder på jorden i dag. Det har alltså tagit tio år. En orsak till det är den gamla kommissionens envisa inställning att det enbart rörde sig om en handelsfråga. Jag tackar Stavros Dimas för att vi nu har fått en lämplig rättslig grund så att vi kan komma vidare. Inte heller med rådet har det alltid varit lätt att förhandla. Jag blev chockad när ordförandeskapet tyckte att man under tider ska exportera livsfarliga, inom EU i praktiken förbjudna kemikalier, till andra länder utan förtida samtycke. Orsaken till detta var att rådet inte ville att europeisk industri ska drabbas av konkurrensnackdelar. Den konkurrensnackdelen för vår industri vore emellertid om den var tvungen att riskera hälsa, miljö och internationell rätt för att överleva. Det är absurt att påstå att vi måste bryta mot internationella konventioner bara för att inte följer regler och normer. Då kan man lika säga att EU ska exportera illegalt knark, för annars gör maffian det. Jag är glad att vi till slut kom överens och slutligen täpper till kryphålet för icke godkända exporter. Vi har nu en lagstiftning som inte enbart omfattar konventionskemikalierna utan som även innehåller krav på andra kemikalier som är kraftigt begränsade i EU. Dessa måste nu utvärderas av kompetenta myndigheter ur hälso- och miljösynpunkt före export. Det är bra att tiden för undantag har minskat från 36 till 12 månader. Det är även bra att kemikalier i produkter omfattas. Till slut får vi en lagstiftning som är acceptabel och förbättrar kommissionens förslag men hade kunnat vara bättre om folkhälsa och miljö fick råda över företagens intressen, vilket ju är den enda hållbara ekonomiska modellen."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik dank Johannes Blokland voor de goede samenwerking tijdens dit hele proces. Het is tien jaar geleden dat het Verdrag van Rotterdam ondertekend werd en er werd toen gezegd dat er voor de uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen voorafgaande schriftelijke toestemming moest worden verlangd. Het gaat immers niet om willekeurige chemische stoffen. De lijst van chemische stoffen bevat de gevaarlijkste stoffen ter wereld die door de mens worden gebruikt. Het heeft dus tien jaar aangesleept. Een van de redenen is dat de vorige Commissie vasthield aan het standpunt dat het alleen een handelskwestie was. Het is aan Stavros Dimas te danken dat er een betere rechtsgrondslag is gekomen en we vooruitgang kunnen boeken. De onderhandelingen met de Raad zijn evenmin gemakkelijk geweest. Ik was gechoqueerd toen het voorzitterschap van mening was dat dodelijke chemische stoffen die in de praktijk binnen de EU verboden zijn, over perioden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming konden worden geëxporteerd. De Raad wilde immers voorkomen dat de Europese industrie hierdoor aan concurrentievermogen zou inboeten. Het echte concurrentienadeel voor onze industrie zou echter zijn dat ze gedwongen wordt risico’s te nemen op het vlak van gezondheid, milieu en internationale wetgeving om te overleven. Het is absurd te beweren dat wij de internationale verdragen moeten schenden, alleen maar omdat anderen de regels en normen niet respecteren. Dan kun je evengoed stellen dat de EU illegaal drugs moet exporteren, want anders doet de maffia het wel. Het verheugt mij dat we het eindelijk eens geworden zijn en dat het achterpoortje in de wetgeving voor niet-goedgekeurde export eindelijk dicht is. We beschikken nu over een wetgeving die niet alleen de chemische stoffen uit de verdragen omvat, maar ook van toepassing is op andere chemische stoffen die in de EU streng gereglementeerd zijn. De bevoegde autoriteiten moeten deze stoffen voortaan vanuit gezondheids- en milieustandpunt beoordelen alvorens ze uitgevoerd mogen worden. Het is positief dat de toegelaten duur voor uitzonderingen teruggebracht is van 36 naar 12 maanden. Het is eveneens positief dat ook producten die chemische stoffen bevatten, onder de regels vallen. Wij hebben nu eindelijk een aanvaardbare wetgeving die een verbetering vormt op het voorstel van de Commissie, maar die nog beter had kunnen zijn indien volksgezondheid en milieu de prioriteit hadden gekregen boven de belangen van de industrie, want dat is het enige duurzame economisch model."@nl3
". Pani przewodnicząca! Pragnę podziękować Johannesowi Bloklandowi za znakomitą współpracę w trakcie całego procesu. Mija dziesięć lat od podpisania konwencji rotterdamskiej, kiedy to postanowiono, że wywóz niebezpiecznych chemikaliów wymaga uprzedniej zgody na piśmie. Przecież nie mamy tutaj do czynienia z dowolnymi chemikaliami. Przedmiotowy wykaz chemikaliów zawiera najniebezpieczniejsze chemikalia znane obecnie człowiekowi na świecie. Zajęło to więc dziesięć lat. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy był upór Komisji Europejskiej w jej poprzednim składzie, która uważała, że jest to kwestia o charakterze wyłącznie handlowym. Dziękuję Stavrosowi Dimasowi za zapewnienie, że mamy obecnie odpowiednią podstawę prawną i możemy nadać sprawie dalszy bieg. Negocjacje z Radą też nie zawsze były łatwe. Byłem zaskoczony, kiedy usłyszałem, że prezydencja uważa, iż toksyczne chemikalia, które w praktyce są zakazane w Unii Europejskiej, mogą być wywożone do państw trzecich przez okres bez uprzedniej zgody. Powodem tego było to, że Rada nie chciała stwarzać przemysłowi europejskiemu niekorzystnych warunków konkurencji. Nasz przemysł miałby jednak niekorzystne warunki konkurencji dopiero wtedy, kiedy dla przetrwania byłby zmuszony wywoływać zagrożenie dla zdrowia czy środowiska naturalnego lub naruszać prawo międzynarodowe. Niedorzeczne jest twierdzenie, że musimy naruszać konwencje międzynarodowe tylko dlatego, że inni nie przestrzegają obowiązujących zasad i norm. Równie dobrze można by twierdzić, że Unia Europejska powinna zająć się wywozem narkotyków, gdyż jeżeli tego nie zrobi, zrobi to mafia. Cieszę się, że w końcu jesteśmy w stanie dojść do porozumienia i usunąć wreszcie lukę prawną dla wywozu bez zezwolenia. Mamy teraz akt prawny, który nie tylko obejmuje chemikalia objęte konwencją, ale także zawiera wymogi dotyczące innych chemikaliów, które w Unii Europejskiej podlegają ścisłej kontroli. Takie chemikalia muszą teraz przed wywozem zostać ocenione przez właściwe władze zgodnie z kryteriami ochrony zdrowia publicznego i środowiska naturalnego. Dobrze się stało, że okres stosowania wyłączeń został skrócony z 36 do 12 miesięcy. Dobrze się też stało, że włączone zostały chemikalia zawarte w wyrobach. Wreszcie mamy akt prawny, który jest do przyjęcia i jest lepszy od wniosku przedłożonego pierwotnie przez Komisję Europejską, choć mógłby być gdyby ochrona zdrowia publicznego i środowiska naturalnego miała pierwszeństwo nad dobrem przedsiębiorstw. Przecież jest to jedyny zrównoważony model gospodarczy."@pl16
". Senhora Presidente, agradeço ao relator, senhor deputado Johannes Blokland, pela excelente cooperação que houve durante todo o processo. Passaram dez anos desde que a Convenção de Roterdão foi assinada, e na altura foi declarado que a exportação de produtos químicos perigosos deveria ser sujeita a um consentimento prévio por escrito. Afinal, não se trata de quaisquer simples produtos químicos; a lista destes produtos inclui as substâncias mais perigosas utilizadas actualmente no nosso planeta. E foram necessários dez anos. Um dos motivos foi a atitude de teimosia da antiga Comissão, que insistiu que se tratava apenas de uma questão comercial. Agradeço ao senhor Comissário Stavros Dimas por ter assegurado a base jurídica adequada para podermos avançar. Nem sempre foi fácil negociar com o Conselho. Fiquei chocado quando a Presidência considerou que os produtos químicos letais, que na prática estão proibidos na UE, poderiam ser exportados para outros países, ao longo de períodos sem consentimento prévio. A razão era o Conselho não desejar que a indústria europeia ficasse numa situação de desvantagem competitiva. A nossa indústria estaria verdadeiramente numa situação de desvantagem competitiva se tivesse de pôr em perigo a saúde, o ambiente e o direito internacional para sobreviver. É um absurdo afirmar que temos de violar convenções internacionais só porque outros não cumprem regras e normas. Também poderiam dizer que a EU deve exportar drogas ilegais porque, se nós não o fizermos, fá-lo-á a máfia. Congratulo-me por termos conseguido chegar a um consenso e termos finalmente colmatado a lacuna das exportações não aprovadas. Temos agora legislação que não só abrange os produtos químicos visados na Convenção como ainda contém requisitos para outras substâncias químicas que são estritamente controladas na UE. Estas substâncias passaram a ser obrigatoriamente avaliadas segundo critérios sanitários e ambientais, pelas autoridades competentes, antes de serem exportadas. É positivo o facto de o período de derrogação ter sido encurtado de 36 para 12 meses. Também é positivo que as substâncias químicas presentes nos produtos sejam abrangidas. Finalmente dispomos de uma legislação aceitável e que supera a proposta da Comissão, mas poderia ter sido se a saúde pública e o ambiente tivessem prevalecido sobre os interesses empresariais, pois este é, afinal, o único modelo económico sustentável."@pt17
"Fru ordförande! Jag vill tacka Johannes Blokland för det utmärkta samarbete vi har haft i hela processen. Det är tio år sedan Rotterdamkonventionen skrevs under, då man sa att det skulle krävas skriftligt godkännande i förväg för export av farliga kemikalier. Det handlar ju inte om vilka kemikalier som helst, utan i förteckningen över kemikalier ingår de mest farliga kemikalierna som människan använder på jorden i dag. Det har alltså tagit tio år. En orsak till det är den gamla kommissionens envisa inställning att det enbart rörde sig om en handelsfråga. Jag tackar Stavros Dimas för att vi nu har fått en lämplig rättslig grund så att vi kan komma vidare. Inte heller med rådet har det alltid varit lätt att förhandla. Jag blev chockad när ordförandeskapet tyckte att man under tider ska exportera livsfarliga, inom EU i praktiken förbjudna kemikalier, till andra länder utan förtida samtycke. Orsaken till detta var att rådet inte ville att europeisk industri ska drabbas av konkurrensnackdelar. Den konkurrensnackdelen för vår industri vore emellertid om den var tvungen att riskera hälsa, miljö och internationell rätt för att överleva. Det är absurt att påstå att vi måste bryta mot internationella konventioner bara för att inte följer regler och normer. Då kan man lika säga att EU ska exportera illegalt knark, för annars gör maffian det. Jag är glad att vi till slut kom överens och slutligen täpper till kryphålet för icke godkända exporter. Vi har nu en lagstiftning som inte enbart omfattar konventionskemikalierna utan som även innehåller krav på andra kemikalier som är kraftigt begränsade i EU. Dessa måste nu utvärderas av kompetenta myndigheter ur hälso- och miljösynpunkt före export. Det är bra att tiden för undantag har minskat från 36 till 12 månader. Det är även bra att kemikalier i produkter omfattas. Till slut får vi en lagstiftning som är acceptabel och förbättrar kommissionens förslag men hade kunnat vara bättre om folkhälsa och miljö fick råda över företagens intressen, vilket ju är den enda hållbara ekonomiska modellen."@ro18
". Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi poďakovať Johannesovi Bloklandovi za vynikajúcu spoluprácu počas celého procesu. Od podpísania Rotterdamského dohovoru ubehlo desať rokov a stanovuje sa v ňom, že pri vývoze nebezpečných chemikálií je potrebné získať vopred súhlas. V konečnom dôsledku tu nehovoríme len o nejakých chemikáliách. Zoznam chemikálií obsahuje najnebezpečnejšie chemické látky, ktoré dnes človek na zemi používa. Takže to trvalo desať rokov. Jedným z dôvodov bol tvrdohlavý postoj predchádzajúcej Komisie, ktorá tvrdila, že ide o výlučne obchodnú záležitosť. Ďakujem pánovi Stavrosovi Dimasovi za to, že zabezpečil, že dnes máme primeraný právny základ a môžeme na ňom stavať. Rovnako nebolo vždy jednoduché rokovať s Radou. Bol som šokovaný tvrdením predsedníctva, že smrteľne nebezpečné chemikálie, ktoré sú v EÚ prakticky zakázané, by mohli byť vyvážané do iných krajín bez ich predchádzajúceho súhlasu. Dôvodom bolo, že Rada nechcela, aby bol európsky priemysel v konkurenčnej nevýhode. Avšak skutočnou konkurenčnou nevýhodou pre náš priemysel by bolo, keby bol nútený ohrozovať zdravie, životné prostredie a medzinárodné právo s cieľom prežiť. Tvrdiť, že musíme porušovať medzinárodné dohovory len preto, že ostatní normy a pravidlá nedodržiavajú, je absurdné. Rovnako môžete povedať, že EÚ by mala vyvážať nelegálne drogy pretože, ak nebude ona, bude ich vyvážať mafia. Teší ma, že sme sa boli schopní nakoniec dohodnúť a konečne vyplniť dieru, ktorú právne predstavujú neschválené vývozy. Máme teraz právny predpis, ktorý sa vzťahuje nielen na chemikálie uvedené v dohovore, ale v ktorom sú stanovené požiadavky na iné chemikálie, ktoré sú v EÚ prísne kontrolované. Tieto musia zhodnotiť príslušné orgány pred vývozom podľa kritérií súvisiacich so zdravím a životným prostredím. Je dobré, že obdobie na výnimky sa skrátilo z 36 na 12 mesiacov. Rovnako je dobré, že sa nariadenie vzťahuje aj na chemikálie obsiahnuté vo výrobkoch. Konečne disponujeme právnym predpisom, ktorý je prijateľný a zlepšuje návrh Komisie, avšak mohol byť keby boli dominantnými verejné zdravie a životné prostredie a nie obchodné záujmy, čo je však v konečnom dôsledku jediným udržateľným hospodárskym modelom."@sk19
"Gospa predsednica, naj se zahvalim gospodu Johannesu Bloklandu za odlično sodelovanje med celotnim postopkom. Od podpisa rotterdamske konvencije je preteklo deset let, poleg tega je bilo rečeno, da je za izvoz nevarnih snovi potrebno predhodno pisno obvestilo. Konec koncev ne obravnavamo katerih koli kemikalij; seznam kemikalij vsebuje najnevarnejše kemikalije, ki jih danes uporablja človek. Zato je to trajalo deset let. En razlog za to je trmast odnos stare Komisije, ki je vztrajala, da gre le za komercialno zadevo. Zahvaljujem se Stavrosu Dimasu za zagotovitev, da imamo zdaj ustrezno pravno podlago in lahko stvari prenesemo na višjo stopnjo. Prav tako ni bilo vedno enostavno pogajati se s Svetom. Presenečen sem bil, ko je predsedstvo izrazilo mnenje, da bi se lahko smrtonosne kemikalije, ki so v praksi prepovedane v EU, daljša obdobja izvažalo v druge države brez predhodnega soglasja. Razlog za to je, da Svet ni želel, da bi bila evropska komisija v konkurenčno neugodnem položaju. Vendar bi bil za našo industrijo resnično neugoden položaj, če bi bila prisiljena ogroziti zdravje, okolje in mednarodno zakonodajo, da bi preživela. Absurdno je trditi, da moramo kršiti mednarodne konvencije samo zato, ker drugi ne upoštevajo pravil in standardov. Prav tako lahko rečete, da bi morala EU izvažati nezakonite droge, ker, če jih ne bo EU, jih bo pa mafija. Vesel sem, da smo se na koncu lahko sporazumeli in končno zapolnili vrzel za neodobren izvoz. Zdaj imamo zakonodajo, ki ne pokriva le kemikalij iz konvencije, ampak vsebuje tudi zahteve za druge kemikalije, ki se strogo nadzorujejo v EU. Te morajo ustrezni organi zdaj oceniti pred izvozom glede na zdravstvena in okoljska merila. Dobro je, da se je obdobje za izjeme skrajšalo s 36 mesecev na 12 mesecev. Prav tako je dobro, da so vključene kemikalije, ki jih vsebujejo proizvodi. Končno imamo zakonodajo, ki je sprejemljiva in izboljšuje predlog Komisije, vendar bi lahko bil še boljši, če bi imela javno zdravje in okolje prednost pred interesi podjetij; to je konec koncev trajnostni gospodarski model."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Todellinen"7
"ainda melhor"17
"ancora migliore"12
"andra"18,15,22
"dlhodobo"19
"dlouhou"1
"długi"16
"encore meilleure"8
"even better"4
"ešte lepší"19
"hosszú"11
"ilgą"14
"jeszcze lepszy"16
"ještě lepší,"1
"lange"3
"longues"8
"lunghi"12
"långa"18,15,22
"muut"7
"még jobb"11
"netgi geresni,"14
"pika"5
"pitkiksi ajoiksi"7
"prolongados"17
"veelgi parem"5
"verkliga"18,15,22
"vieläkin parempi"7
"vēl labāks,"13
"ännu"18,15,22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph