Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-14-Speech-1-175"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080114.18.1-175"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I also wish to congratulate Mr Blokland for an excellent report and for the admirably skilful way with which he has handled all the procedural issues concerned with this important report. Additionally, I wish to thank him for the respect and attention he has shown to all shadow rapporteurs. The Commission proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning the export and import of dangerous chemicals, enriched with the compromise joint amendments by almost all the parliamentary groups, will present a set of adequate and much-needed rules which will most likely provide protection of public health and of the environment at a high level. The serious problems caused by unscrupulous international merchants of toxic substances are well known and feared, and it is very much hoped that the implementation of the Commission’s proposal will assist in helping developing nations to counter the serious hazards to the well-being of their citizens and to our environment. Apart from the substance of this piece of legislation, it is also noteworthy that it demonstrates to some extent the usefulness of the Court of Justice decision concerning action of the Commission against the Council and the European Parliament. At the same time, it raises questions as to why such actions had to be taken in the first place, and why the three core institutions of the EU could not find ways of agreeing amicably and without the need to resort to court deliberations. Such action inevitably brought about delay, was expensive and may have caused a certain amount of avoidable interinstitutional animosity. Nonetheless, it has happened, and it must now be put behind us – although it must perhaps guide all of us to perhaps take wiser decisions in the future and avoid court actions as much as possible."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, také chci blahopřát panu Bloklandovi k jeho vynikající zprávě a obdivuhodně obratnému způsobu, jakým vyřešil všechny procesní problémy spojené s touto důležitou zprávou. Kromě toho mu chci poděkovat za respekt a pozornost, které prokazoval všem stínovým zpravodajům. Návrh, který Komise předložila ve věci nařízení Evropského parlamentu a Rady o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, který téměř všechny parlamentní skupiny obohatily společnými kompromisními pozměňovacími návrhy, bude představovat soubor přiměřených a velmi potřebných pravidel, který s největší pravděpodobností zajistí ochranu veřejného zdraví a životního prostředí na vysoké úrovni. Závažné problémy, které působí bezohlední mezinárodní obchodníci s toxickými látkami, jsou dobře známy a budí velké obavy; jsou vkládány velké naděje v to, že provedení návrhu Komise pomůže rozvojovým zemím bojovat se závažnými riziky ohrožujícími blaho jejich občanů a naše životní prostředí. Vedle podstaty tohoto právního předpisu také stojí za zmínku, že do jisté míry prokazuje užitečnost rozhodnutí Soudního dvora o žalobě Komise proti Radě a Evropskému parlamentu. Současně nastoluje otázku, proč musely být nejprve podniknuty takové kroky a proč všechny tři hlavní orgány EU nemohly nalézt způsob, jak se smírně dohodnout, aniž by se musely obracet na soud. Tato žaloba nevyhnutelně způsobila prodlení, byla nákladná a možná mezi orgány způsobila určitou nevraživost, které bylo možné předejít. Nicméně se to stalo a musíme na to zapomenout – ačkoli nás to všechny musí v budoucnosti možná vést k moudřejšímu rozhodování a k tomu, abychom se v co největší míře vyhýbali soudním žalobám."@cs1
"Fru formand! Jeg vil også gerne lykønske hr. Blokland med en fortrinlig betænkning og med den beundringsværdigt dygtige måde, hvorpå han har håndteret alle de proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med denne vigtige betænkning. Derudover vil jeg gerne takke ham for den respekt og opmærksomhed, han har vist alle skyggeordførerne. Kommissionens forslag til en forordning fra Europa-Parlamentet og Rådet om eksport og import af farlige kemikalier, som er beriget med de fælles kompromisændringer af næsten alle parlamentsgrupperne, vil udgøre et sæt af tilstrækkelige og meget nødvendige regler, som højst sandsynligt vil sørge for et højt niveau af beskyttelse af miljøet og af den offentlige sundhed. De alvorlige problemer, der forårsages af skrupelløse internationale forhandlere af giftstoffer, er velkendte og frygtede, og det er et håb, at indførelsen af Kommissionens forslag vil hjælpe med til, at udviklingslandene imødegår de alvorlige farer for deres borgeres velbefindende og for miljøet. Bortset fra indholdet af denne lovgivning er det også værd at bemærke, at det i nogen grad demonstrerer anvendeligheden af Domstolens dom vedrørende Kommissionens sag mod Rådet og Europa-Parlamentet. Samtidig rejser det tvivl om, hvorfor sådanne handlinger i første omgang var nødvendige, og hvorfor tre kerneinstitutioner i EU ikke kunne nå frem til en aftale i venskabelighed og uden behov for at ty til Domstolens rådslagninger. Denne handling forårsagede uvægerligt forsinkelse, var dyr og kan have givet anledning til en del fjendskab institutionerne imellem, som kunne have været undgået. Ikke desto mindre er det sket, og det må nu lægges bag os - selv om det måske hjælper os alle til at tage klogere beslutninger i fremtiden, så vi så vidt muligt undgår at indbringe klager for Domstolen."@da2
"Frau Präsidentin! Auch ich möchte Herrn Blokland zu seinem ausgezeichneten Bericht sowie zu der bewundernswert geschickten Art und Weise beglückwünschen, in der er all die mit diesem wichtigen Bericht zusammenhängenden Verfahrensfragen bewältigt hat. Weiterhin möchte ich ihm für die Achtung und Aufmerksamkeit danken, die er allen Schattenberichterstattern entgegengebracht hat. Der Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, der durch die gemeinsamen Kompromissänderungsanträge fast aller Fraktionen noch verbessert wurde, gibt uns eine Reihe angemessener und dringend benötigter Regeln an die Hand, die ganz gewiss die öffentliche Gesundheit und die Umwelt in hohem Maße schützen werden. Uns sind die ernsten Probleme, die von skrupellosen internationalen Händlern giftiger Substanzen verursacht werden, bestens bekannt und versetzen uns in Angst und Schrecken. Es steht zu hoffen, dass die Umsetzung des Kommissionsvorschlags dazu beitragen wird, den Entwicklungsländern bei der Bekämpfung der ernsten Gefahren für das Wohlergeben ihrer Bürger und unserer Umwelt zu helfen. Neben der inhaltlichen Bedeutung dieses Rechtsaktes sei auch darauf hingewiesen, dass er in gewisser Weise den Wert der Entscheidung des Gerichtshofes zum Vorgehen der Kommission gegen den Rat und das Europäische Parlament belegt. Gleichzeitig ergeben sich Fragen, ob solche Maßnahmen überhaupt ergriffen werden mussten und weshalb die drei wichtigsten Organe der EU keinen Weg zu einer friedlichen Lösung finden konnten, ohne dass es notwendig gewesen wäre, die Hilfe des Gerichts in Anspruch zu nehmen. Dieses Verfahren hat auf alle Fälle zu einer Verzögerung geführt, war teuer und hat möglicherweise eine gewisse vermeidbare Animosität zwischen den Institutionen geschaffen. Nun gut, es ist passiert, und wir müssen das Vergangene Vergangenheit sein lassen – obwohl es uns eine Lehre sein sollte, in Zukunft vielleicht klügere Entscheidungen zu treffen und Klagen möglichst zu vermeiden."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ τον κ. Blokland για την εξαιρετική έκθεση και για τον αξιοθαύμαστα επιδέξιο τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε όλα τα διαδικαστικά ζητήματα που σχετίζονται με αυτήν τη σημαντική έκθεση. Επιπλέον, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τον σεβασμό και την προσοχή που επέδειξε σε όλους τους σκιώδεις εισηγητές. Η πρόταση της Επιτροπής για έναν κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων, βελτιωμένη με τις συμβιβαστικές κοινές τροπολογίες από όλες σχεδόν τις κοινοβουλευτικές ομάδες, θα παρουσιάσει ένα σύνολο επαρκών και άκρως απαραίτητων κανόνων που κατά πάσα πιθανότητα θα παράσχουν προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος σε υψηλό επίπεδο. Τα σοβαρά προβλήματα που προκαλούνται από αδίστακτους διεθνείς χονδρεμπόρους τοξικών ουσιών είναι πολύ γνωστά και ανησυχητικά, και ευελπιστούμε η εφαρμογή της πρότασης της Επιτροπής να συμβάλει ώστε οι αναπτυσσόμενες χώρες να εξαλείψουν τους σοβαρούς κινδύνους για την ευημερία των πολιτών τους και για το περιβάλλον μας. Εκτός από την ουσία αυτού του νομοθετήματος, είναι επίσης αξιοσημείωτο το ότι δείχνει έως έναν βαθμό τη χρησιμότητα της απόφασης του Δικαστηρίου αναφορικά με τη δράση της Επιτροπής εναντίον του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ταυτόχρονα, εγείρει ερωτήματα ως προς το γιατί έπρεπε να πραγματοποιηθούν καταρχάς τέτοιες ενέργειες, και γιατί τα τρία βασικά θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν μπορούν να βρουν τρόπους να συμφωνήσουν φιλικά και χωρίς να πρέπει να καταφύγουν σε δικαστικές συνεδριάσεις. Αυτές οι ενέργειες αναπόφευκτα προκάλεσαν καθυστέρηση, ήταν δαπανηρές και μπορεί να προκάλεσαν αρκετή αποφεύξιμη διαθεσμική έχθρα. Παρόλα αυτά, συνέβη και τώρα πρέπει να το αφήσουμε πίσω μας – μολονότι ίσως πρέπει να μας οδηγήσει όλους στη λήψη σοφότερων αποφάσεων στο μέλλον και στην αποφυγή δικαστικών ενεργειών όσο το δυνατόν περισσότερο."@el10
"me gustaría igualmente felicitar al señor Blockland por el excelente informe y la forma admirablemente hábil en que ha llevado todos los asuntos de procedimiento en relación a este importante informe. Además, me gustaría darle las gracias por el respeto y atención que ha mostrado a todos los ponentes alternativos. La propuesta de la Comisión para un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos, enriquecida con las enmiendas de transacción conjuntas de casi todos los grupos parlamentarios, presentará una serie de normas adecuadas y muy necesarias, que es muy probable que contribuyan a proteger la salud pública y el medio ambiente a un alto nivel. Los graves problemas provocados por comerciantes internacionales de sustancias tóxicas sin escrúpulos son bien conocidos y temidos. Se han depositado grandes esperanzas en que la aplicación de la propuesta de la Comisión ayude a las naciones en desarrollo a afrontar los graves peligros para el bienestar de sus ciudadanos y nuestro medio ambiente. Aparte del fondo de este documento legislativo, cabe señalar que, hasta cierto punto, aquél demuestra la utilidad de la sentencia del Tribunal de Justicia sobre las medidas emprendidas por la Comisión contra el Consejo y el Parlamento Europeo. Al mismo tiempo, motiva que nos preguntemos por qué hubieron de emprenderse esas medidas en primer lugar o por qué las tres instituciones centrales de la UE no han podido hallar modos de llegar a un acuerdo amistosamente sin la necesidad de recurrir al dictamen del Tribunal. Dichas acciones ocasionaron inevitablemente retraso, resultaron costosas y pueden haber causado una cierta animadversión interinstitucional, que se podía haber impedido. Sin embargo, ha ocurrido así y ahora debemos superar un asunto que acaso, no obstante, ha de servirnos a todos de orientación para que en el futuro adoptemos unas decisiones más sabias y evitemos en lo posible los procedimientos ante el tribunal."@es21
". – Pr president, ma soovin samuti õnnitleda hr Bloklandi suurepärase raporti eest ning imetlemisväärse ande eest tulla toime kõigi kõnealuse raporti menetlusega seotud probleemidega. Lisaks soovin tänada teda austuse ja tähelepanu eest kõikide variraportööride suhtes. Komisjoni ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta, millele lisandusid peaaegu kõikide parlamendi fraktsioonide ühised muudatusettepanekud, tutvustab rida asjakohaseid ja vajalikke eeskirju, mis vägagi tõenäoliselt pakuvad rahvatervise ning keskkonna kaitstuse kõrget taset. Mürgiste ainetega rahvusvaheliselt kauplevate südametunnistuseta suurkaupmeeste põhjustatud tõsised probleemid on hästi teada, neid kardetakse ning loodetakse väga, et komisjoni ettepaneku rakendamine aitab arengumaadel toime tulla nende kodanikke ja keskkonda varitsevate tõsiste ohtudega. Lisaks kõnelause õigusakti sisule on märkimisväärne, et see näitab mingil määral, kui kasutu on Euroopa Kohtu otsus, milles käsitletakse komisjoni tegevust nõukogu ja Euroopa Parlamendi vastu. Samal ajal tõstatab see küsimusi, miks selliseid meetmeid üldse võtta tuli ning miks ELi kolm peamist institutsiooni ei suuda leida võimalusi sõbralikuks kokkuleppeks, ilma et oleks vaja kohtu nõupidamist. Sellised meetmed tõid vältimatult kaasa viivituse, need olid kulukad ning võisid põhjustada teataval hulga institutsioonidevahelist vaenulikkust, mida oleks olnud võimalik vältida. See juhtus siiski ning nüüd peame sellest üle saama, kuigi see peab ehk meid kõiki juhtima targemate otsuste tegemisele tulevikus ning vältima kohtu tegevust võimalikult suures ulatuses."@et5
"Arvoisa puhemies, minäkin haluan kiittää esittelijä Bloklandia erinomaisesta mietinnöstä ja siitä ihailtavan taitavasta tavasta, jolla hän käsitteli kaikkia tähän tärkeään mietintöön liittyviä menettelyä koskevia kysymyksiä. Lisäksi haluan kiittää esittelijää kaikkia varjoesittelijöitä kohtaan esittämästään kunnioituksesta ja heidän huomioon ottamisestaan. Komission ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, parannettuna kompromissitarkistuksilla, jotka kaikki parlamenttiryhmät ovat yhdessä hyväksyneet, esitetään joukko tarkoituksenmukaisia ja kipeästi kaivattuja sääntöjä, joilla voidaan suurella todennäköisyydellä taata korkean tason kansanterveyden ja ympäristön suojelu. Myrkyllisten aineiden häikäilemättömän kansainvälisen kaupan aiheuttamat vakavat ongelmat ovat hyvin tiedossa ja aiheuttavat huolta, joten on hyvin toivottavaa, että komission ehdotuksen täytäntöönpano auttaa kehitysmaita torjumaan näiden aineiden aiheuttamaa vakavaa uhkaa kansalaistensa hyvinvoinnille ja meidän ympäristöllemme. Lukuun ottamatta tämän asetusehdotuksen asiasisältöä, se osoittaa myös jossain määrin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätöksen hyödyllisyyden. Kyseinen päätös koskee komission neuvostoa ja Euroopan parlamenttia vastaan nostamaa kannetta. Samalla herää kysymys siitä, miksi näihin toimiin oli ylipäätään ryhdyttävä, ja mikseivät EU:n kolme keskeisintä toimielintä löytäneet ratkaisua sovinnolla joutumatta turvautumaan tuomioistuimen päätökseen. Oikeustoimet johtivat vääjäämättä viivästyksiin, koituivat kalliiksi ja aiheuttivat mahdollista kitkaa toimielinten välille, mitä olisi syytä välttää. Näin nyt kuitenkin tapahtui, mutta nyt menneet on jätettävä, vaikka tämä voi kenties olla meille kaikille opetukseksi sekä auttaa viisaampien päätösten teossa välttäen oikeustoimia mahdollisimman pitkälle vastaisuudessa."@fi7
"Madame la Présidente, je voudrais également féliciter M. Blokland pour son excellent rapport et pour la manière admirablement habile dont il a géré toutes les questions de procédure liées à cet important rapport. Je voudrais en outre le remercier pour le respect et l’attention dont il a fait preuve à l’égard de tous les rapporteurs fictifs. La proposition de la Commission en vue d’un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exportations et aux importations de produits chimiques dangereux, enrichie par les amendements conjoints de compromis de presque tous les groupes parlementaires, présentera une série de règles appropriées et très nécessaires qui permettront très probablement de protéger la santé publique et l’environnement à un niveau élevé. Les graves problèmes causés par des marchands internationaux peu scrupuleux de substances toxiques sont bien connus et craints, et il est à espérer que la mise en œuvre de la proposition de la Commission contribuera à aider les nations en développement à faire face aux risques sérieux pour le bien-être de leurs concitoyens et pour notre environnement. Le contenu de cet acte législatif mis à part, il est à noter que cela démontre, dans une certaine mesure, l’utilité de la décision de la Cour de justice concernant l’action de la Commission contre le Conseil et le Parlement européen. En même temps, cela pose la question de savoir pourquoi ces actions ont d’ailleurs dû être entreprises, et pourquoi les trois institutions centrales de l’UE n’ont pas pu trouver un moyen de s’entendre à l’amiable sans devoir recourir aux délibérations d’un tribunal. Cette action a inévitablement entraîné un retard, était coûteuse et a peut-être causé une certaine dose d’animosité interinstitutionnelle qui aurait pu être évitée. Néanmoins, cela s’est produit et il nous faut à présent le laisser derrière nous – même si cela doit peut-être tous nous conduire à peut-être prendre des décisions plus sages à l’avenir et à éviter les actions en justice autant que possible."@fr8
"Elnök asszony! Szintén gratulálnék Blokland úrnak kiváló jelentéséért, és a csodálatra méltó ügyességért, amivel e fontos jelentéshez kötődő minden eljárási kérdéssel megbirkózott. Emellett köszönetet kívánok mondani neki a valamennyi árnyékelőadó iránt tanúsított tiszteletért és odafigyelésért. A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslat a szinte valamennyi képviselőcsoport által javasolt kompromisszumos közös módosításokkal együtt egy sor megfelelő és régóta várt szabályt állapít meg, melyek igen valószínű módon magas szinten óvják meg a közegészséget és a környezetet. A mérgező anyagok gátlástalan nemzetközi kereskedői okozta súlyos problémák jól ismertek és aggasztóak, és nagyon reméljük, hogy a Bizottság javaslatának végrehajtása hozzájárul ahhoz, hogy a fejlődő országok ellensúlyozhassák a polgáraik jóllétét és környezetünket fenyegető súlyos veszélyeket. Eltekintve ettől a jogszabálytól az is figyelmet érdemel, hogy ez bizonyos mértékben tanúsítja a Bizottság által a Tanács és az Európai Parlament ellen tett fellépésről a Bíróság által hozott határozat hasznosságát. Ugyanakkor kérdéseket vet fel azt illetően, hogy ilyen intézkedésekre először is miért került sor, illetve hogy az EU három fő intézménye miért nem tudott békésen megegyezni anélkül, hogy bírósághoz fordulna. Egy ilyen intézkedés elkerülhetetlenül késedelemmel, költségekkel járt, és jelentős mértékű, elkerülhető intézményközi ellenségeskedést eredményezett. Mindenesetre ez már megtörtént, és már a múlt – habár talán valamennyiünket arra kell, hogy vezessen, hogy a jövőben bölcsebb döntéseket hozzunk, és a lehető legteljesebb mértékben elkerüljük a bírósági fellépést."@hu11
". Signora Presidente, anch’io desidero congratularmi con l’onorevole Blokland per l’eccellente relazione e per l’ammirevole abilità con cui ha trattato tutte le questioni procedurali riguardanti questa importante relazione. Vorrei poi ringraziarlo anche per il rispetto e l’attenzione dimostrati nei confronti di tutti i relatori ombra. La proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione e l’importazione di prodotti chimici pericolosi, arricchita degli emendamenti comuni di compromesso di quasi tutti i gruppi parlamentari, contiene una serie di norme adeguate e necessarie che con tutta probabilità proteggeranno la sanità pubblica e l’ambiente a un elevato livello. I gravi problemi provocati da mercanti internazionali senza scrupoli di sostanze tossiche sono ben conosciuti e temuti, e si auspica che l’attuazione della proposta della Commissione contribuirà ad aiutare i paesi in via di sviluppo a fronteggiare i seri pericoli per il benessere dei loro cittadini e per il nostro ambiente. Al di là del merito di questa normativa, essa è importante perché dimostra in certa misura l’utilità della decisione della Corte di giustizia sull’azione della Commissione contro il Consiglio e il Parlamento europeo. Nello stesso tempo, solleva altre questioni, ad esempio perché si è proceduto immediatamente a quell’azione e perché le tre istituzioni di base dell’UE non sono state in grado di comporre la questione amichevolmente, senza dovere ricorrere a decisioni della Corte. Tale azione ha provocato giocoforza alcuni ritardi, è stata costosa e potrebbe avere suscitato un’evitabile dose di animosità interistituzionale. Tuttavia, è accaduto e adesso dobbiamo lasciarci tutto alle nostre spalle – sebbene debba forse portare tutti noi ad adottare in futuro decisioni più sagge ed evitare per quanto possibile il ricorso ad azioni giudiziarie."@it12
"Gerb. Pirmininke, aš taip pat norėčiau pasveikinti J. Blokland už puikų pranešimą ir už sugebėjimą taip sumaniai sutvarkyti visus procedūrinius klausimus, susijusius su šiuo svarbiu pranešimu. Be to, aš norėčiau jam padėkoti už pagarbą ir parodytą dėmesį visiems pagalbiniams pranešėjams. Komisijos pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pavojingų cheminių medžiagų importo ir eksporto su beveik visų parlamento frakcijų kompromiso keliu priimtais pakeitimais pristatys rinkinį adekvačių ir taip reikalingų taisyklių, kurios aukštu lygiu turėtų apsaugoti visuomenės sveikatą ir aplinką. Rimtos problemos, kurias kelia nesąžiningi tarptautiniai prekiautojai toksinėmis medžiagomis, yra gerai žinomos ir jų baiminamasi. Todėl labai tikimasi, kad Tarybos pasiūlymo įgyvendinimas padės besivystančioms šalims pasipriešinti rimtiems pavojams, kurie gresia jų piliečių gerovei ir mūsų aplinkai. Be šios įstatymo pusės svarbos, taip pat svarbu pažymėti, kad tai tam tikru lygiu parodo Teisingumo Teismo sprendimo, susijusio su Komisijos ieškinio prieš Tarybą ir Europos Parlamentą, naudą. Tuo pat metu kyla klausimų, kodėl išvis buvo imtasi tokių veiksmų ir kodėl trys pagrindinės ES institucijos negalėjo rasti taikių susitarimo būdų, nesišaukdamos teismų. Toks ieškinys neišvengiamai buvo atidėliojamas, jis daug kainavo ir galėjo būti priežastimi tam tikro masto tarpinstitucinio priešiškumo. Be to, tai jau atsitiko, dabar privalome stengtis užmiršti tai, nors, ko gero, tai turėtų mus nukreipti teisinga kryptimi priimant išmintingesnius sprendimus ateityje ir kuo labiau vengti teismų bylų."@lt14
". - Priekšsēdētājas kundze, arī es vēlos apsveikt par izcilo ziņojumu un par apbrīnojami prasmīgo veidu, kā viņš nokārtoja visus procedūras jautājumus attiecībā uz šo svarīgo ziņojumu. Turklāt es vēlos pateikties viņam par cieņu un uzmanību, ko viņš ir izrādījis visiem ēnu referentiem. Komisijas priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par bīstamu ķīmisku vielu eksportu un importu, kas bagātināts ar gandrīz visu parlamentāro grupu kopējiem kompromisa grozījumiem, piedāvās atbilstīgu un sen vajadzīgu noteikumu kopumu, kas visticamāk nodrošinās sabiedriskās veselības un vides aizsardzību augstā līmenī. Nopietnās problēmas, kuras rada toksisko vielu negodīgi starptautiski tirgoņi, ir labi zināmas un biedējošas, un tiek liktas lielas cerības, ka Komisijas priekšlikuma īstenošana palīdzēs jaunattīstības valstīm pretoties viņu pilsoņu labklājības un mūsu vides nopietnajiem apdraudējumiem. Papildus šī tiesību akta būtībai, ir vērts arī atzīmēt, ka tas zināmā mērā demonstrē Tiesas lēmuma noderīgumu attiecībā uz Komisijas vēršanos pret Padomi un Eiropas Parlamentu. Vienlaikus tas izvirza jautājumus par to, kāpēc vispār šāda vēršanās tiesā bija nepieciešama un kāpēc trīs ES galvenās iestādes nevarēja atrast miermīlīgas izlīgšanas veidus bez tiesas sprieduma nepieciešamības. Šāda izskatīšana nenovēršami izsauca novēlojumu, bija dārga un ir, iespējams, radījusi starp iestādēm zināmu devu naidīguma, no kura varēja izvairīties. Tomēr tas ir noticis, un tagad tas jāatstāj pagātnē – lai gan tam varbūt jāmāca mums visiem turpmāk pieņemt gudrākus lēmumus un izvairīties no tiesu darbiem, cik vien iespējams."@lv13
"Madam President, I also wish to congratulate Mr Blokland for an excellent report and for the admirably skilful way with which he has handled all the procedural issues concerned with this important report. Additionally, I wish to thank him for the respect and attention he has shown to all shadow rapporteurs. The Commission proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning the export and import of dangerous chemicals, enriched with the compromise joint amendments by almost all the parliamentary groups, will present a set of adequate and much-needed rules which will most likely provide protection of public health and of the environment at a high level. The serious problems caused by unscrupulous international merchants of toxic substances are well known and feared, and it is very much hoped that the implementation of the Commission’s proposal will assist in helping developing nations to counter the serious hazards to the well-being of their citizens and to our environment. Apart from the substance of this piece of legislation, it is also noteworthy that it demonstrates to some extent the usefulness of the Court of Justice decision concerning action of the Commission against the Council and the European Parliament. At the same time, it raises questions as to why such actions had to be taken in the first place, and why the three core institutions of the EU could not find ways of agreeing amicably and without the need to resort to court deliberations. Such action inevitably brought about delay, was expensive and may have caused a certain amount of avoidable interinstitutional animosity. Nonetheless, it has happened, and it must now be put behind us – although it must perhaps guide all of us to perhaps take wiser decisions in the future and avoid court actions as much as possible."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik wil de heer Blokland ook feliciteren met een uitstekend verslag en voor de bewonderenswaardig vaardige manier waarop hij alle procedurele zaken die bij dit belangrijke verslag horen, heeft aangepakt. Daarnaast wil ik hem bedanken voor het respect en de aandacht die hij heeft gegeven aan alle schaduwrapporteurs. Het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, samen met de gezamenlijke compromisamendementen van vrijwel alle parlementaire fracties, zal zorgen voor adequate en hoognodige regels die zeer waarschijnlijk de volksgezondheid en het milieu op hoog niveau zullen beschermen. De ernstige problemen die worden veroorzaakt door gewetenloze internationale handelaren in giftige substanties zijn bekend en gevreesd en het is zeer te hopen dat de implementatie van het voorstel van de Commissie ertoe zal bijdragen om ontwikkelingslanden te helpen om serieuze gevaren voor de gezondheid van hun burgers en voor ons milieu te voorkomen. Afgezien van de essentie van dit stuk wetgeving, is het ook opmerkenswaardig dat het in zekere zin het nut aantoont van de beslissing van het Hof van Justitie betreffende de actie van de Commissie tegen de Raad en het Europees Parlement. Tegelijkertijd roept het vragen op waarom zulke acties überhaupt nodig waren en waarom de drie belangrijkste instellingen van de EU geen minnelijke schikking konden treffen zonder dat het gerecht daarbij betrokken moest worden. Dit heeft onvermijdelijk tot vertraging geleid, het was duur en kan een bepaalde mate van interinstitutionele vijandigheid hebben veroorzaakt, hetgeen niet nodig was. Het is hoe dan ook gebeurd en we moeten het nu achter ons laten, hoewel het ons misschien wel noodzaakt om in de toekomst wellicht wijzere beslissingen te nemen en gerechtelijke stappen zoveel mogelijk te voorkomen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Ja również chciałbym pogratulować Johannesowi Bloklandowi znakomitego sprawozdania i godnej podziwu zręczności, z jaką zajął się wszystkimi kwestiami proceduralnymi związanymi z tym ważnym sprawozdaniem. Ponadto chciałbym podziękować Johannesowi Bloklandowi za szacunek i zainteresowanie, które okazał wszystkim sprawozdawcom-cieniom. Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych substancji chemicznych, uwzględniający wspólne poprawki kompromisowe zgłoszone przez niemalże wszystkie grupy parlamentarne, zawierać będzie zestaw odpowiednich i bardzo potrzebnych przepisów, które najprawdopodobniej zapewnią ochronę zdrowia publicznego i środowiska naturalnego na wysokim poziomie. Poważne, budzące uzasadnione obawy problemy wywoływane przez pozbawionych skrupułów międzynarodowych handlarzy substancjami toksycznymi są dobrze znane i oczekuje się, że wdrożenie wniosku Komisji Europejskiej ułatwi wspieranie krajów rozwijających się w przeciwdziałaniu poważnym zagrożeniom dla dobrostanu swoich obywateli i dla naszego środowiska naturalnego. Oprócz treści tego aktu prawnego należy także zwrócić uwagę na fakt, że do pewnego stopnia stanowi on dowód przydatności orzeczenia wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości w sprawie z powództwa Komisji Europejskiej przeciwko Radzie i Parlamentowi Europejskiemu. Jednocześnie pojawia się pytanie, dlaczego takie działania musiały zostać w ogóle podjęte, a także dlaczego trzy podstawowe instytucje UE nie mogły znaleźć sposobu na załatwienie przedmiotowej sprawy polubownie, bez udziału Trybunału. Jak można się było spodziewać, taka skarga spowodowała opóźnienie, była kosztowna i do pewnego stopnia mogła wywołać międzyinstytucjonalną animozję, której można było uniknąć. Niemniej takie zdarzenie miało miejsce i musimy teraz o nim zapomnieć, choć być może powinno ono dla nas wszystkich stanowić nauczkę, aby w przyszłości podejmować mądrzejsze decyzje i w razie możliwości unikać występowania na drogę sądową."@pl16
"Senhora Presidente, quero também felicitar o senhor deputado Blokland pelo seu excelente relatório e pela perícia admirável com que se ocupou de todas as questões processuais que se levantaram a propósito deste importante relatório. Desejo ainda agradecer-lhe o respeito e a atenção com que tratou todos os relatores-sombra. A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos avançada pela Comissão, enriquecida com as alterações de compromisso conjuntas subscritas por quase todos os grupos parlamentares, constitui um corpo de normas adequadas e urgentemente necessárias, que, segundo todas as probabilidades, assegurarão um elevado nível de protecção da saúde pública e do ambiente. Os graves problemas ocasionados por comerciantes internacionais de substâncias tóxicas destituídos de escrúpulos são bem conhecidos e temidos, e espera-se francamente que a aplicação da proposta da Comissão represente um contributo no plano do auxílio às nações em desenvolvimento no combate aos sérios riscos para o bem-estar dos seus cidadãos e para o ambiente que aqueles produtos geram. Na presente peça de legislação, para além da sua substância de fundo, é também digna de nota a particularidade de demonstrar em certa medida a utilidade do acórdão do Tribunal de Justiça na acção da Comissão contra o Conselho e o Parlamento Europeu. Ao mesmo tempo, suscita ainda questões quanto aos motivos que fizeram com que tivesse sido preciso empreender essas acções, e por que não foram as três instituições nucleares da UE capazes de chegar a consenso de forma amigável e sem necessidade de decisões judiciais. A acção em causa, fatalmente, provocou atrasos, teve custos elevados e pode ter gerado uma certa dose de animosidade interinstitucional evitável. Todavia, o facto é que aconteceu e agora impõe-se virar a página – embora deva talvez funcionar como uma advertência para todos nós, que nos leve a ser mais sensatos de futuro e, tanto quanto possível, evitar acções judiciais."@pt17
"Madam President, I also wish to congratulate Mr Blokland for an excellent report and for the admirably skilful way with which he has handled all the procedural issues concerned with this important report. Additionally, I wish to thank him for the respect and attention he has shown to all shadow rapporteurs. The Commission proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning the export and import of dangerous chemicals, enriched with the compromise joint amendments by almost all the parliamentary groups, will present a set of adequate and much-needed rules which will most likely provide protection of public health and of the environment at a high level. The serious problems caused by unscrupulous international merchants of toxic substances are well known and feared, and it is very much hoped that the implementation of the Commission’s proposal will assist in helping developing nations to counter the serious hazards to the well-being of their citizens and to our environment. Apart from the substance of this piece of legislation, it is also noteworthy that it demonstrates to some extent the usefulness of the Court of Justice decision concerning action of the Commission against the Council and the European Parliament. At the same time, it raises questions as to why such actions had to be taken in the first place, and why the three core institutions of the EU could not find ways of agreeing amicably and without the need to resort to court deliberations. Such action inevitably brought about delay, was expensive and may have caused a certain amount of avoidable interinstitutional animosity. Nonetheless, it has happened, and it must now be put behind us – although it must perhaps guide all of us to perhaps take wiser decisions in the future and avoid court actions as much as possible."@ro18
"Vážená pani predsedníčka, tiež by som rád zablahoželal pánovi Bloklandovi k výbornej správe a k obdivuhodne kvalifikovanému spôsobu, ktorým riešil všetky otázky, spojené s rokovaním, týkajúce sa tejto dôležitej správy. Okrem toho by som mu rád poďakoval za úctu a pozornosť, ktorú prejavil tieňovým spravodajcom. Návrh Komisie, týkajúci sa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií, obohatený o kompromisné spoločné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy od takmer všetkých parlamentných skupín, bude predstavovať súbor primeraných a veľmi potrebných predpisov, ktoré veľmi pravdepodobne poskytnú ochranu verejného zdravia a životného prostredia na vysokej úrovni. Závažné problémy, zapríčinené bezohľadnými medzinárodnými obchodníkmi s toxickými látkami, sú dobre známe a obávané a pevne dúfame, že realizácia návrhu Komisie prispeje k pomoci rozvojovým krajinám s cieľom zabrániť vážnym rizikám ohrozujúcim zdravie ich občanov a naše životné prostredie. Okrem podstaty tohto právneho predpisu je pozoruhodné aj to, že do istej miery potvrdzuje užitočnosť rozhodnutia Súdneho dvora, týkajúceho sa postupu Komisie voči Rade a Európskemu parlamentu. Zároveň dáva otázky, v prvom rade, prečo muselo k takému postupu dôjsť a prečo tri hlavné inštitúcie EÚ nemohli nájsť spôsob prijateľnej dohody bez súdneho sporu. Tento postup nevyhnutne znamenal oneskorenie, bol drahý a mohol zapríčiniť určité zbytočné nepriateľstvo medzi inštitúciami. Predsa len, stalo sa a zabudnime na to – hoci v budúcnosti nás podobná situácia musí viesť k rozumnejším rozhodnutiam a k tomu, aby sme sa podľa možností súdnym sporom vyhli."@sk19
"Gospa predsednica, tudi jaz želim čestitati gospodu Bloklandu za odlično poročilo ter za občudovanja vreden način, kako je obravnaval vsa postopkovna vprašanja v zvezi s to pomembno vlogo. Razen tega se mu želim zahvaliti za spoštovanje in pozornost, ki jo je namenil vsem poročevalcem v senci. Predlog Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izvozom in uvozom nevarnih kemikalij, obogaten z dogovorjenimi skupnimi predlogi sprememb skoraj vseh parlamentarnih skupin, bo predstavil sklop ustreznih in zelo potrebnih pravil, ki bodo zelo verjetno zagotovila zaščito javnega zdravja in okolja na visoki ravni. Resne težave, ki jih povzročajo brezobzirni mednarodni trgovci s strupenimi snovmi so znane in vzbujajo strah, zato upamo, da bo izvajanje predloga Komisije pomagalo državam v razvoju, da se zoperstavijo resnim nevarnostim za dobro počutje državljanov in za naše okolje. Razen vsebine tega dela zakonodaje je prav tako omembe vredno, da do določene mere kaže uporabnost sklepa Sodišča v zvezi z ukrepi Komisije proti Svetu in Evropskemu parlamentu. Hkrati postavlja vprašanja, zakaj so bili takšni ukrepi sploh sprejeti in zakaj tri osrednje inštitucije EU niso mogle poiskati načina za prijateljski dogovor brez potrebe po zatekanju k posvetovanju s Sodiščem. Tak ukrep, ki je neizogibno povzročil zamudo, je bil drag in je morda povzročil določeno medinstitucionalno sovraštvo, ki bi se mu bilo mogoče izogniti. Kljub temu se je to zgodilo in zdaj moramo to pozabiti – čeprav nas morda mora to voditi k pametnejšim odločitvam v prihodnosti ter k izogibanju sodnim postopkom, kolikor je to mogoče."@sl20
". ru talman! Jag vill också gratulera Johannes Blokland för ett utmärkt betänkande och för det skickliga sätt på vilket kan har hanterat all formalia som hör ihop med detta viktiga betänkande. Jag vill dessutom tacka honom för den respekt och för den uppmärksamhet som han har visat oss skuggföredragande. Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om export och import av farliga kemikalier, utökat med kompromissändringsförslagen från nästan alla parlamentsgrupper, kommer att utgöra en uppsättning korrekta och mycket efterlängtade regler som sannolikt kommer att skydda allmänhetens hälsa och miljön i stor utsträckning. De allvarliga problem som orsakas av skrupelfria internationella handelsresande i giftiga substanser är välkända och fruktade, och vi hoppas verkligen att genomförandet av kommissionens förslag kommer att hjälpa utvecklingsländerna att möta de allvarliga hoten mot deras medborgares hälsa och mot vår miljö. Förutom innehållet i denna lagstiftning, är det värt att notera att den visar på hur användbart domstolens beslut om kommissionens förfarande mot rådet och parlamentet var. Samtidigt väcker den frågor om varför sådana åtgärder var tvungna att vidtas i första hand, och varför EU:s tre kärninstitutioner inte kunde hitta sätt att enas på utan att behöva gå till domstol. Sådana åtgärder medförde förseningar, kostade pengar och kan ha skapat visst interinstitutionellt agg som kunde ha undvikits. Det har i alla fall skett och vi måste lägga det bakom oss, även om det kanske borde lära oss alla att fatta klokare beslut i framtiden och undvika domstolen i görligaste mån."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"ALDE-ryhmä puolesta."7
"Marios Matsakis,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,21,4
"za skupinu ALDE."19

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph