Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-14-Speech-1-174"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080114.18.1-174"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, first of all I would like to welcome the report and of course I welcome the implementation of the Rotterdam Convention, which is an important international convention on the ban of several dangerous chemicals. The topic is not unknown to me. I worked as the shadow rapporteur of the PSE Group on the restriction of several chemicals, including the ban of PFOS and the export ban on mercury, and now I and my colleagues are working on the restriction of ammonium nitrate and other substances. We had good cooperation on these issues with my colleague Mr Blokland. We have to understand that a European-level ban is sometimes not enough. For instance, DDT and lindane have been banned in the EU for many years but their presence can still be detected in the blood of our citizens. Following the European ban on certain chemicals, it frequently happens that several multinational companies produce and sell the banned chemicals in non-EU countries, especially in the Third World. Then the banned chemicals easily return in imported products and they are also present as environmental pollutants in oceans, seas, rivers and air. The export ban on mercury, fully supported by this House, showed us the right reaction. The same treatment is needed for other dangerous chemicals as well. I underline the importance of the international chemical conventions – the Rotterdam Convention, the Stockholm Convention and the SAICM – as only these instruments can lead to an international solution to the problems caused by chemicals."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, nejprve bych rád řekl, že vítám zprávu a samozřejmě i provádění Rotterdamské úmluvy, která je důležitou mezinárodní úmluvou o zákazu několika nebezpečných chemických látek. Téma mi není neznámé. Pracoval jsem jako stínový zpravodaj skupiny PSE na tématu omezení několika chemických látek, včetně zákazu PFOS a zákazu vývozu rtuti, a nyní se svými kolegy pracuji na omezení dusičnanu amonného a dalších látek. v těchto věcech jsem dobře spolupracoval se svým kolegou panem Bloklandem. Musíme chápat, že celoevropský zákaz někdy nestačí. Například DDT a lindan jsou v EU řadu let zakázány, stále však lze v krvi našich občanů jejich přítomnost zjistit. Po evropském zákazu určitých chemických látek se často stává, že některé nadnárodní společnosti vyrábí a prodávají zakázané chemické látky v zemích mimo EU, zejména ve třetím světě. Pak se zakázané chemické látky snadno vracejí v dovážených produktech a jsou přítomny i jako znečišťující látky v oceánech, mořích, řekách a ovzduší. Zákaz vývozu rtuti, který tento Parlament plně podpořil, nám ukázal správnou reakci. Stejný postup je nyní nutný i u jiných nebezpečných chemických látek. Zdůrazňuji význam mezinárodních chemických úmluv – Rotterdamské úmluvy, Stockholmské úmluvy a SAICM – protože pouze tyto nástroje mohou vést k mezinárodnímu řešení problémů, které chemické látky působí."@cs1
"Fru formand! Først og fremmest vil jeg gerne hilse betænkningen velkommen, og jeg hilser naturligvis indførelsen af Rotterdamkonventionen velkommen, som er en vigtig international konvention om forbud mod flere farlige kemikalier. Emnet er ikke ukendt for mig. Jeg arbejdede som skyggeordfører for PSE-Gruppen om begrænsningen af forskellige kemikalier, herunder forbuddet mod PFOS og eksportforbuddet mod kviksølv, og mine og kolleger og jeg arbejder nu på restriktionen af ammoniumnitrat og andre stoffer. Vi havde et godt samarbejde om disse spørgsmål med min kollega hr. Blokland. Vi må forstå, at et forbud på europæisk niveau sommetider ikke er nok. DDT og lindan har eksempelvis været forbudt i EU i mange år, men deres tilstedeværelse kan stadig spores i borgernes blod. Efter det europæiske forbud mod visse kemikalier sker det ofte, at flere multinationale selskaber fremstiller og sælger de forbudte kemikalier i lande uden for EU, især i den tredje verden. På den måde kommer de forbudte kemikalier nemt retur i importerede produkter, og de er også til stede som miljøforurenere i have, søer, floder og i luften. Eksportforbuddet mod kviksølv, som støttes fuldt ud af Parlamentet, viste os den rigtige reaktion. Der er også behov for samme behandling med hensyn til andre kemikalier. Jeg understreger vigtigheden af de internationale konventioner - Rotterdamkonventionen, Stockholmkonventionen og SAICM - da kun disse instrumenter kan føre til en international løsning af de problemer, der forårsages af kemikalier."@da2
". Frau Präsidentin! Ich begrüße vor allem den Bericht und selbstverständlich auch die Umsetzung des Rotterdamer Übereinkommens, einer bedeutenden internationalen Konvention über das Verbot bestimmter gefährlicher Chemikalien. Das Thema ist mir nicht unbekannt. Ich war Schattenberichterstatter der PSE-Fraktion für die Beschränkung verschiedener chemischer Stoffe einschließlich des Verbots von PFOS und des Ausfuhrverbots für Quecksilber. Jetzt befasse ich mich gemeinsam mit meinen Kollegen mit der Beschränkung von Ammoniumnitrat und anderen Stoffen. Bei diesen Fragen haben wir mit meinem Kollegen, Herrn Blokland, gut zusammengearbeitet. Wir müssen begreifen, dass ein europaweites Verbot oftmals nicht ausreicht. Beispielsweise sind DDT und Lindan seit vielen Jahren in Europa verboten, doch noch immer sind sie im Blut unserer Bürger nachweisbar. Nachdem bestimmte Chemikalien in der EU verboten wurden, stellen einige Multis häufig diese verbotenen Chemikalien in Drittländern, vor allem in der Dritten Welt, her und verkaufen sie. Dann kommen die verbotenen Chemikalien ganz einfach in importierten Erzeugnissen wieder zurück. Wir finden sie auch als Umweltschadstoffe in Ozeanen, Meeren, Flüssen und in der Luft. Das Ausfuhrverbot von Quecksilber, das von diesem Parlament voll mitgetragen wird, hat uns gezeigt, dass wir richtig gehandelt haben. Auf gleiche Weise müssen wir auch mit anderen gefährlichen Chemikalien umgehen. Ich möchte die Bedeutung der internationalen Übereinkommen über Chemikalien hervorheben – das Rotterdamer Übereinkommen, das Stockholmer Übereinkommen und SAICM –, da nur diese Instrumente eine internationale Lösung der durch Chemikalien verursachten Probleme herbeiführen können."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να χαιρετίσω την έκθεση και φυσικά χαιρετίζω την εφαρμογή της σύμβασης του Ρότερνταμ, που είναι μια σημαντική διεθνής σύμβαση για την απαγόρευση διαφόρων επικίνδυνων χημικών προϊόντων. Το θέμα δεν μου είναι άγνωστο. Εργάστηκα ως σκιώδης εισηγήτρια της Ομάδας PSE για τον περιορισμό διαφόρων χημικών προϊόντων, όπως η απαγόρευση των υπερφθοριωμένων οκτανικών σουλφονίων (PFOS) και η απαγόρευση εξαγωγών υδραργύρου, και τώρα εγώ και οι συνάδελφοί μου εργαζόμαστε πάνω στον περιορισμό του νιτρικού αμμωνίου και άλλων ουσιών. Στα ζητήματα αυτά είχαμε καλή συνεργασία με τον συνάδελφό μου κ. Blokland. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μία απαγόρευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μερικές φορές δεν είναι αρκετή. Για παράδειγμα, το διχλωροδιφαινυλτριχλωροαιθάνιο (DDT) και το λιντάν έχουν απαγορευτεί στην ΕΕ εδώ και πολλά χρόνια, ωστόσο η παρουσία τους μπορεί ακόμα να ανιχνευτεί στο αίμα των πολιτών μας. Μετά την ευρωπαϊκή απαγόρευση ορισμένων χημικών προϊόντων, συμβαίνει συχνά αρκετές πολυεθνικές εταιρίες να παράγουν και να πωλούν τις απαγορευμένες χημικές ουσίες σε χώρες εκτός ΕΕ, ιδιαίτερα στον Τρίτο Κόσμο. Κατόπιν οι απαγορευμένες χημικές ουσίες επιστρέφουν εύκολα σε εισαγόμενα προϊόντα και είναι επίσης παρούσες ως περιβαλλοντικοί ρύποι σε ωκεανούς, θάλασσες, ποταμούς και στην ατμόσφαιρα. Η απαγόρευση εξαγωγών υδραργύρου, που υποστηρίχθηκε πλήρως από αυτό το Σώμα, μας έδειξε τη σωστή αντίδραση. Η ίδια αντιμετώπιση χρειάζεται και για άλλες επικίνδυνες χημικές ουσίες. Υπογραμμίζω τη σημασία των διεθνών συμβάσεων για χημικές ουσίες –η Σύμβαση του Ρότερνταμ, η Σύμβαση της Στοκχόλμης και η στρατηγική προσέγγιση για τη διεθνή διαχείριση των χημικών ουσιών (SAICM)– καθώς μόνο αυτές οι πράξεις μπορούν να οδηγήσουν σε διεθνή λύση στα προβλήματα που προκαλούνται από τις χημικές ουσίες."@el10
"Antes de nada, me gustaría declarar que acojo con satisfacción el informe y, por supuesto, el Convenio de Rótterdam, un importante convenio internacional sobre la prohibición de ciertas sustancias químicas peligrosas El tema no es desconocido para mí. He trabajado como ponente alternativo del Grupo PSE sobre la restricción de algunos productos químicos, incluida la prohibición de PFOS y de la exportación del mercurio. En la actualidad, mis compañeros y yo estamos trabajando en la restricción del nitrato de amonio y otras sustancias. He se señalar que mantenemos una buena cooperación con mi colega el señor Blockland en lo que se refiere a estos asuntos. Hemos de comprender que una prohibición de ámbito europeo a veces no basta. Por ejemplo, el DDT y el lindano se han prohibido en la UE durante muchos años, pero su presencia puede todavía detectarse en la sangre de nuestros ciudadanos. A raíz de la prohibición europea de ciertas sustancias químicas, a menudo ocurre que algunas multinacionales producen y venden las sustancias prohibidas en países extracomunitarios, especialmente del tercer mundo. Entonces, las sustancias químicas vuelven fácilmente en los productos importados y también están presentes como contaminantes medioambientales en océanos, mares, ríos y el aire. La prohibición de exportar mercurio, plenamente respaldada por esta Cámara, nos mostró cuál ha de ser la reacción adecuada. También se requiere el mismo tratamiento para otros productos químicos peligrosos. Subrayo la importancia de los convenios químicos internacionales —el Convenio de Rótterdam, de Estocolmo y el enfoque estratégico para la gestión de los productos químicos a nivel internacional—, ya que sólo estos instrumentos pueden conducir a una solución internacional a los problemas causados por las sustancias químicas."@es21
". – Pr president, esiteks sooviksin tervitada raportit ning muidugi tervitan ka Rotterdami konventsiooni rakendamist. See on oluline rahvusvaheline konventsioon mitmete ohtlike kemikaalide keelustamise kohta. See teema ei ole mulle võõras. Ma osalesin fraktsiooni PSE variraportöörina mitmete kemikaalide piirangute uurimises, sealhulgas PFOSi keelustamine ning elavhõbeda ekspordikeeld. Praegu töötan ma koos kolleegidega ammooniumnitraadi ja muude ainete kasutamise piirangute kallal. Neis küsimustes oli meil hea koostöö hr Bloklandiga. Me peame mõistma, et Euroopa tasandil keelust alati ei piisa. Näiteks DDT ja lindaan on olnud ELis keelatud palju aastaid, kuid neid on siiski veel võimalik tuvastada meie kodanike veres. Pärast teatavate kemikaalide keelustamist Euroopas toodavad mitmed rahvusvahelised ettevõtted keelatud kemikaale ning müüvad neid ELi-välistes riikides, eelkõige arengumaades. Seejärel jõuavad keelatud kemikaalid imporditud toodetena tagasi ning samuti saastavad nad keskkonda ookeanides, meredes, jõgedes ja õhus. Elavhõbeda ekspordikeeld, mida Euroopa Parlament täielikult toetas, näitas meile õiget reaktsiooni. Teiste ohtlike ainete puhul on vaja toimida samasuguselt. Ma rõhutan rahvusvaheliste kemikaalide konventsioonide (Rotterdami konventsioon, Stockholmi konventsioon ning kemikaalide kasutamise rahvusvaheline strateegiline lähenemisviis (SAICM)) tähtsust, kuna üksnes need vahendid võivad viia kemikaalidest tingitud probleemide lahendamisele rahvusvahelisel tasandil"@et5
". Arvoisa puhemies, haluaisin ensinnäkin kertoa hyväksyväni mietinnön ja tietenkin Rotterdamin yleissopimuksen täytäntöönpanon, sillä se on tärkeä kansainvälinen sopimus useiden vaarallisten kemikaalien kieltämisestä. Aihe ei ole minulle vieras. Toimin PSE-ryhmän varjoesittelijänä mietinnölle, joka käsitteli useiden kemikaalien, myös perfluorioktaanisulfonaattien sekä elohopean viennin kieltämistä, ja nyt minä ja kollegani työskentelemme ammoniumnitraatin ja muiden aineiden kieltämisen parissa. Yhteistyö näissä kysymyksissä oli antoisaa kollegani Bloklandin kanssa. Meidän on ymmärrettävä, ettei Euroopan laajuinen kielto riitä. Esimerkiksi DDT ja lindaani ovat olleet jo vuosikausia kiellettyjä EU:ssa, mutta kansalaisten verestä voidaan edelleen löytää jäämiä näistä aineista. Usein sen jälkeen, kun EU on kieltänyt jonkin kemikaalin, monet monikansalliset yritykset valmistavat ja myyvät näitä kiellettyjä kemikaaleja EU:n ulkopuolisiin maihin, erityisesti kolmansiin maihin. Tämän jälkeen kiellettyjen kemikaalien on helppo palata tuontituotteissa, ja niitä on myös ympäristösaasteina valtamerissä, merissä, joissa ja ilmassa. Elohopean vientikielto, jolle parlamentti antoi täyden tukensa, näytti meille, miten pitäisi reagoida oikein. Sama kohtelu on tarpeen myös muiden vaarallisten kemikaalien kohdalla. Korostan kemikaaleista tehtyjen kansainvälisten sopimusten – kuten Rotterdamin yleissopimuksen, Tukholman yleissopimuksen ja kansainvälistä kemikaalihallintaa koskevan strategisen lähestymistavan – merkitystä, sillä kemikaalien aiheuttamat ongelmat voidaan ratkaista kansainvälisesti vain tällaisilla välineillä."@fi7
"Madame la Présidente, tout d’abord je voudrais saluer le rapport et, bien sûr, je salue la mise en œuvre de la Convention de Rotterdam, qui est une importante convention internationale sur l’interdiction de plusieurs produits chimiques dangereux. Le sujet ne m’est pas inconnu. J’ai travaillé en tant que rapporteur fictif du groupe PSE sur la restriction de plusieurs produits chimiques, y compris l’interdiction du PFOS et l’interdiction des exportations de mercure, et à présent, mes collègues et moi travaillons sur la restriction du nitrate d’ammonium et d’autres substances. Nous avons collaboré efficacement sur ces questions avec mon collègue M. Blokland. Nous devons comprendre qu’une interdiction au niveau européen n’est parfois pas suffisante. Par exemple, le DDT et le lindane sont interdits dans l’UE depuis de nombreuses années, mais leur présence peut encore être détectée dans le sang de nos concitoyens. À la suite de l’interdiction européenne de certains produits chimiques, il arrive fréquemment que plusieurs sociétés multinationales produisent et vendent les produits chimiques interdits dans des pays n’appartenant pas à l’UE, en particulier dans le Tiers Monde. Les produits chimiques interdits reviennent alors dans des produits importés et ils sont également présents sous formes de polluants environnementaux dans les océans, les mers, les cours d’eau et l’air. L’interdiction des exportations de mercure, totalement soutenue par cette Assemblée, nous a montré la bonne réaction à avoir. Le même traitement est requis pour d’autres produits chimiques dangereux également. Je souligne l’importance des conventions internationales sur les produits chimiques – la Convention de Rotterdam, la Convention de Stockholm et la SAICM – car seuls ces instruments peuvent conduire à une solution internationale aux problèmes causés par les produits chimiques."@fr8
"Elnök asszony, először is szeretném üdvözölni a jelentést, és természetesen üdvözlöm a Rotterdami Egyezmény végrehajtását, mivel ez fontos nemzetközi egyezmény egyes veszélyes vegyi anyagok tilalmáról. A téma nem ismeretlen a számomra. Árnyékelőadóként működtem közre a PSE képviselőcsoport részéről számos vegyi anyag korlátozásával kapcsolatban, ideérte a PFOS tilalmát és a higany kiviteli tilalmát is, és most én és kollégáim az ammónium-nitrát és más anyagok korlátozásával foglalkozunk. Jó az együttműködés közöttünk e kérdésekben kollégámmal, Blokland úrral. Meg kell értenünk, hogy egy európai szintű tilalom nem mindig elegendő. Például a DDT és a lindán az EU-ban évek óta be van tiltva, azonban még mindig kimutathatók polgáraink vérében. Egyes vegyi anyagok európai tilalmát követően gyakori, hogy több multinacionális vállalat azt nem uniós országokban gyártja és értékesíti, különösen a harmadik világban. Aztán a betiltott vegyi anyag könnyen visszatér importált termékek formájában, és környezeti szennyezőanyagként jelen vannak az óceánokban, tengerekben, folyókban és levegőben. A higany kiviteli tilalma, amit ez a Ház teljes mértékben támogatott, a helyes reakciót mutatta meg nekünk. Ugyanilyen eljárás szükséges más veszélyes vegyi anyagok esetében is. Hangsúlyoznám a vegyi anyagokról szóló nemzetközi egyezmények – a Rotterdami Egyezmény, a Stockholmi Egyezmény és a SAICM – fontosságát, mivel csak ezen eszközök révén kaphatunk nemzetközi megoldást a vegyi anyagok okozta problémákra."@hu11
". Signora Presidente, vorrei sostenere innanzi tutto la relazione e ovviamente l’attuazione della convenzione di Rotterdam, che è un’importante convenzione internazionale sul divieto di diversi prodotti chimici pericolosi. L’argomento non è nuovo per me. Ho lavorato come relatore ombra del gruppo PSE sulla limitazione di diversi prodotti chimici pericolosi, fra cui il divieto del PFOS e il divieto all’esportazione del mercurio. Adesso i miei colleghi e io stiamo lavorando sulla limitazione del nitrato di ammonio e di altre sostanze. Abbiamo avuto una valida cooperazione su tali questioni con l’onorevole Blokland. Dobbiamo renderci conto che un divieto di livello europeo talvolta non è sufficiente. Ad esempio, il DDT e il lindano sono vietati nell’UE da molti anni, ma è ancora possibile riscontrare la loro presenza nel sangue dei nostri cittadini. A seguito del divieto europeo su alcuni prodotti chimici, accade di frequente che alcune società multinazionali producono e vendono la sostanza chimica vietata in paesi non appartenenti all’UE, soprattutto nel terzo mondo. Le sostanze chimiche vietate ritornano allora facilmente nei prodotti importati e sono presenti quali inquinanti atmosferici negli oceani, nei mari, nei fiumi e nell’aria. Il divieto di esportazione del mercurio, pienamente sostenuto da quest’Assemblea, ci ha mostrato la corretta reazione. Lo stesso trattamento è necessario anche per altre sostanze chimiche pericolose. Sottolineo l’importanza delle convenzioni internazionali sui prodotti chimici – la convenzione di Rotterdam, la convenzione di Stoccolma e il SAICM – perché solo questi strumenti possono favorire una soluzione internazionale ai problemi provocati dalle sostanze chimiche."@it12
"Gerb. Pirmininke, visų pirma aš norėčiau pritarti pranešimui ir, žinoma, pritarti Roterdamo Konvencijos įgyvendinimui, ši konvencija yra labai svarbi tarptautinė konvencija dėl keleto pavojingų cheminių medžiagų uždraudimo. Šita tema nėra man svetima. Aš dirbau pagalbine PSE frakcijos pranešėja dėl kelių cheminių medžiagų, įskaitant PFOS uždraudimą ir gyvsidabrio eksporto uždraudimą. Šiuo metu aš ir mano kolegos dirbame su klausimu, susijusiu su amonio nitratų ir kitų medžiagų apribojimu. Šiais klausimais aš puikiai bendradarbiavau su savo kolega J. Blokland. Mes turime suprasti, kad Europos lygio draudimo kartais nepakanka. Pavyzdžiui, DDT ir lindanas yra uždrausti ES jau daugelį metų, bet jų vis dar randama mūsų gyventojų kraujyje. Atsižvelgdamos į Europos tam tikrų cheminių medžiagų draudimą labai dažnai kai kurios tarptautinės įmonės gamina ir parduoda uždraustas chemines medžiagas ne ES šalims, ypač trečiosioms pasaulio šalims. Tokiu atveju uždraustos cheminės medžiagos labai lengvai grįžta importuojamuose produktuose ir taip jų randama kaip aplinkos teršalų vandenynuose, jūrose, upėse ir ore. Parlamentas visiškai palaikė gyvsidabrio eksporto draudimą, taip mes sulaukėme tinkamo atoveiksmio. Toks pat elgesys yra reikalingas ir su kitomis pavojingomis cheminėmis medžiagomis. Aš pabrėžiu tarptautinių konvencijų dėl cheminių medžiagų svarbą – Roterdamo konvencijos, Stokholmo konvencijos ir Strateginio požiūrio į tarptautinį cheminių medžiagų valdymą (SAICM) –nes tik šios priemonės gali suteikti galimybę priimti tarptautinį sprendimą dėl problemų, kurias sukelia cheminės medžiagos."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, vispirms es vēlos izteikt atzinību ziņojumam un, protams, es atzinīgi vērtēju Roterdamas Konvencijas īstenošanu, kas ir svarīga starptautiska konvencija par vairāku bīstamu ķīmisku vielu aizliegumu. Šis temats man nav svešs. Es strādāju par PSE grupas ēnu referentu par vairāku ķīmisku vielu ierobežošanu, cita starpā par perfluoroktānsulfonātu (PFOS) aizliegumu un dzīvsudraba eksporta aizliegumu, un tagad es ar saviem kolēģiem strādāju pie amonija nitrāta un citu vielu ierobežošanas. Mums bija laba sadarbība šajos jautājumos ar manu kolēģi . Mums jāsaprot, ka Eiropas līmeņa aizliegums dažreiz nav pietiekams. Piemēram, DDT un lindans ir bijis aizliegts ES daudzus gadus, bet to klātbūtni vēl arvien var konstatēt mūsu pilsoņu asinīs. Pēc dažu ķīmisko vielu aizlieguma Eiropā bieži gadās, ka vairāki starptautiskie uzņēmumi ražo un pārdod aizliegtās ķīmiskās vielas valstīs, kas nav ES valstis, it īpaši trešās pasaules valstīs. Tad aizliegtās ķīmiskās vielas atgriežas importētos produktos, un tās kā vides piesārņotāji ir arī okeānos, jūrās, upēs un gaisā. Dzīvsudraba eksporta aizliegums, ko pilnībā atbalstīja šis Parlaments, parādīja mums pareizo reakciju. Tāda pati rīcība ir vajadzīga arī attiecībā uz citām bīstamajām ķīmiskajām vielām. Es pasvītroju starptautisko ķīmisko vielu konvenciju svarīgumu – Roterdamas Konvencijas, Stokholmas Konvencijas un Stratēģiskās pieejas ķīmisko vielu apsaimniekošanai starptautiskā līmenī jo tikai ar šiem instrumentiem var nonākt pie ķīmisko vielu radīto problēmu starptautiska atrisinājuma."@lv13
"Madam President, first of all I would like to welcome the report and of course I welcome the implementation of the Rotterdam Convention, which is an important international convention on the ban of several dangerous chemicals. The topic is not unknown to me. I worked as the shadow rapporteur of the PSE Group on the restriction of several chemicals, including the ban of PFOS and the export ban on mercury, and now I and my colleagues are working on the restriction of ammonium nitrate and other substances. We had good cooperation on these issues with my colleague Mr Blokland. We have to understand that a European-level ban is sometimes not enough. For instance, DDT and lindane have been banned in the EU for many years but their presence can still be detected in the blood of our citizens. Following the European ban on certain chemicals, it frequently happens that several multinational companies produce and sell the banned chemicals in non-EU countries, especially in the Third World. Then the banned chemicals easily return in imported products and they are also present as environmental pollutants in oceans, seas, rivers and air. The export ban on mercury, fully supported by this House, showed us the right reaction. The same treatment is needed for other dangerous chemicals as well. I underline the importance of the international chemical conventions – the Rotterdam Convention, the Stockholm Convention and the SAICM – as only these instruments can lead to an international solution to the problems caused by chemicals."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, allereerst zou ik het verslag willen toejuichen en natuurlijk juich ik de implementatie van het Verdrag van Rotterdam toe, dat een belangrijk internationaal verdrag is over het verbod op verscheidene gevaarlijke chemische stoffen. Het onderwerp is mij niet onbekend. Ik heb gewerkt als schaduwrapporteur van de PSE-Fractie voor de restrictie van verscheidene chemische stoffen, waaronder het verbod op PFOS en het exportverbod op kwik en nu werken mijn collega’s en ik aan het aan banden leggen van ammoniumnitraat en andere stoffen. Er is een goede samenwerking geweest betreffende deze zaken met mijn collega, de heer Blokland. We moeten begrijpen dat een verbod op Europees niveau soms niet voldoet. DDT en lindaan zijn bijvoorbeeld al jaren verboden in de EU, maar hun aanwezigheid kan nog steeds worden aangetoond in het bloed van onze burgers. Volgend op een Europees verbod op bepaalde chemische stoffen, gebeurt het vaak dat verscheidene multinationale bedrijven de verboden chemische producten produceren en verkopen in landen buiten de EU, vooral in derdewereldlanden. Vervolgens komen de verboden chemische stoffen gemakkelijk terug in geïmporteerde producten en ze zijn ook aanwezig in milieuvervuilende stoffen in oceanen, zeeën, rivieren en de lucht. Het exportverbod op kwik, dat volledig door dit Huis ondersteund wordt, toonde ons de juiste reactie. Hetzelfde is ook nodig voor andere gevaarlijke chemische stoffen. Ik benadruk het belang van internationale chemische verdragen, het Verdrag van Rotterdam, het Verdrag van Stockholm en de SAICM, omdat alleen deze instrumenten kunnen leiden tot een internationale oplossing voor de problemen die chemische stoffen veroorzaken."@nl3,3
"Pani przewodnicząca! Po pierwsze przyjmuję z zadowoleniem sprawozdanie i oczywiście wdrożenie konwencji rotterdamskiej, stanowiącej istotną międzynarodową konwencję zakazującą obrotu kilkoma niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Kwestia ta jest mi znana. Pełniłem funkcję sprawozdawcy-cienia grupy PSE w sprawie ograniczenia dotyczącego kilku substancji chemicznych, w tym zakazu dotyczącego sulfonianu perfluorooktanu (PFOS) i zakazu wywozu rtęci, a obecnie, wraz z innymi osobami, pracuję nad ograniczeniem dotyczącym azotanu amonu i innych substancji. W sprawach tych otrzymaliśmy znaczne wsparcie ze strony Johannesa Bloklanda. Musimy zdać sobie sprawę, że zakaz na szczeblu europejskim czasem nie wystarcza. Przykładowo DDT i lindan są od wielu lat objęte zakazem w UE, ale ich obecność jest ciągle wykrywana w krwi naszych obywateli. Choć niektóre substancje chemiczne zostały objęte zakazem w UE, zdarza się często, że kilka przedsiębiorstw wielonarodowych produkuje i sprzedaje substancje chemiczne objęte zakazem w państwach trzecich, a szczególnie w państwach trzeciego świata. Następnie takie substancje są łatwo wwożone do UE jako składniki produktów, a ponadto są obecne w wodach oceanów, mórz i rzek oraz w powietrzu jako substancje zanieczyszczające środowisko naturalne. Wprowadzenie zakazu wywozu rtęci, w pełni popierane przez Parlament, wskazało nam właściwą drogę. Takie samo rozwiązanie jest niezbędne w przypadku innych niebezpiecznych substancji chemicznych. Podkreślam znaczenie międzynarodowych konwencji dotyczących substancji chemicznych, takich jak konwencja rotterdamska, konwencja sztokholmska i strategiczne podejście do międzynarodowego zarządzania chemikaliami (SAICM), gdyż tylko takie instrumenty mogą przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z substancjami chemicznymi na szczeblu międzynarodowym."@pl16
"Senhora Presidente, em primeiro lugar, gostaria de saudar o relatório e, naturalmente, também a implementação da Convenção de Roterdão, que é uma importante convenção internacional relativa à interdição de vários produtos químicos perigosos. Não se trata de matéria nova para mim. Fui relator-sombra do Grupo PSE no âmbito dos processos de restrição de diversos químicos, incluindo o dos PFOS e da proibição da exportação de mercúrio, e agora eu e os meus colegas estamos a trabalhar na restrição do nitrato de amónio e outras substâncias. Nestas questões, mantivemos uma boa cooperação com o meu colega senhor deputado Blokland. Temos de compreender que uma interdição à escala europeia, por vezes, não é suficiente. O DDT e o lindano, por exemplo, apesar de já serem proibidos na UE há muitos anos, continuam presentes no sangue da nossa população. Quando se interditam certos químicos na Europa, é frequente várias companhias multinacionais passarem a produzi-los e vendê-los em países terceiros, sobretudo no Terceiro Mundo. Depois, os produtos químicos proibidos regressam sem problemas em produtos importados e estão presentes também como poluentes ambientais nos oceanos, mares e rios e no ar. A proibição da exportação de mercúrio, a que esta Câmara deu todo o apoio, foi uma demonstração da reacção certa. É necessário adoptar o mesmo tratamento para outros químicos perigosos, também. Saliento a importância das convenções internacionais no campo das substâncias químicas – a Convenção de Roterdão, a Convenção de Estocolmo e a SAICM (Abordagem Estratégica em matéria de Gestão Internacional de Substâncias Químicas) –, na medida em que são os únicos instrumentos capazes de conduzir a uma solução internacional dos problemas causados por químicos."@pt17
"Madam President, first of all I would like to welcome the report and of course I welcome the implementation of the Rotterdam Convention, which is an important international convention on the ban of several dangerous chemicals. The topic is not unknown to me. I worked as the shadow rapporteur of the PSE Group on the restriction of several chemicals, including the ban of PFOS and the export ban on mercury, and now I and my colleagues are working on the restriction of ammonium nitrate and other substances. We had good cooperation on these issues with my colleague Mr Blokland. We have to understand that a European-level ban is sometimes not enough. For instance, DDT and lindane have been banned in the EU for many years but their presence can still be detected in the blood of our citizens. Following the European ban on certain chemicals, it frequently happens that several multinational companies produce and sell the banned chemicals in non-EU countries, especially in the Third World. Then the banned chemicals easily return in imported products and they are also present as environmental pollutants in oceans, seas, rivers and air. The export ban on mercury, fully supported by this House, showed us the right reaction. The same treatment is needed for other dangerous chemicals as well. I underline the importance of the international chemical conventions – the Rotterdam Convention, the Stockholm Convention and the SAICM – as only these instruments can lead to an international solution to the problems caused by chemicals."@ro18
"Vážená pani predsedníčka, v prvom rade by som chcel uvítať správu a samozrejme vítam uplatňovanie Rotterdamského dohovoru, ktorý je dôležitým medzinárodným dohovorom o zákaze vývozu a dovozu niektorých nebezpečných chemikálií. Téma pre mňa nie je neznáma. Pracoval som ako tieňový spravodajca skupiny PSE na obmedzení niektorých chemikálií, vrátane zákazu používania PFOS a zákazu vývozu ortuti a teraz spolu s kolegami pracujeme na obmedzení dusičnanu amónneho a iných látok. Na týchto otázkach sa mi vynikajúco spolupracovalo s mojím kolegom, pánom Bloklandom. Musíme pochopiť, že zákaz na úrovni Európy niekedy nestačí. Napríklad DDT a lindán boli dlhé roky v EÚ zakázané, ale ešte stále je možné zistiť ich prítomnosť v krvi našich občanov. V dôsledku európskeho zákazu určitých chemikálií sa často stáva, že niekoľko nadnárodných spoločností vyrába a predáva zakázané chemikálie v štátoch mimo EÚ, najmä v krajinách tretieho sveta. Zakázané chemikálie sa ľahko dostanú do Európy v dovážaných výrobkoch a sú prítomné aj ako znečisťujúce látky v oceánoch, moriach, riekach a vo vzduchu. Zákaz vývozu ortuti, plne podporovaný týmto Parlamentom, bol príkladom správnej reakcie. Rovnaký postup je tiež potrebný v súvislosti s ďalšími nebezpečnými chemikáliami. Zdôrazňujem dôležitosť medzinárodných dohovorov, týkajúcich sa chemikálií – Rotterdamského dohovoru, Štokholmského dohovoru a Strategického prístupu k medzinárodnému manažmentu chemických látok (SAICM) – pretože len tieto nástroje môžu viesť k medzinárodnému riešeniu problémov, spôsobených chemikáliami."@sk19
"Gospa predsednica, naprej želim pozdraviti poročilo ter seveda pozdravljam izvajanje Rotterdamske konvencije, ki je pomembna mednarodna konvencija o prepovedi več nevarnih kemikalij. Ta tema mi ni neznana. Delal sem kot poročevalec v senci za skupino PSE o omejitvah za več kemikalij, vključno s prepovedjo PFOS in prepovedjo izvoza živega srebra, zdaj pa s kolegi delam na področju omejevanja amonijevega nitrata in drugih snovi. Z gospodom Bloklandom sva uspešno sodelovala na tem področju. Razumeti moramo, da prepoved na evropski ravni včasih ne zadostuje. Na primer DDT in lindan sta v EU že več let prepovedana, vendar je v krvi naših državljanov še vedno mogoče odkriti njuno prisotnost. Po evropski prepovedi nekaterih kemikalij se pogosto zgodi, da več nadnacionalnih družb proizvede in proda prepovedane kemikalije v državah, nečlanicah EU, zlasti v tretjem svetu. Nato se prepovedane kemikalije zlahka vračajo v uvoženih izdelkih, prav tako so prisotne kot onesnaževalci okolja v oceanih, morjih, rekah in v zraku. Prepoved izvoza živega srebra, ki jo v celoti podpira ta parlament, nam je pokazala pravi odziv. Enaka obravnava je potrebna tudi za druge nevarne kemikalije. Poudarjam pomembnost mednarodnih konvencij o kemikalijah – Rotterdamske konvencije, Stockholmske konvencije in SAICM – ker lahko le ti instrumenti omogočijo mednarodno rešitev težav, ki jih povzročajo kemikalije."@sl20
". Fru talman! Först av allt vill jag välkomna betänkandet och naturligtvis välkomna genomförandet av Rotterdamkonventionen, som är en viktig internationell konvention om förbud mot flera farliga kemikalier. Ämnet är välbekant för mig. Jag arbetade nämligen som PSE-gruppens skuggföredragande om begränsningar för flera kemikalier, inklusive förbud mot PFOS och exportförbudet för kvicksilver, och nu arbetar jag och mina kolleger med begränsningar för ammoniumnitrat och andra ämnen. Vi har haft ett bra samarbete med min kollega Johannes Blokland om dessa frågor. Vi måste förstå att det ibland inte räcker med ett förbud på EU-nivå. Till exempel har DDT och Lindane varit förbjudet i EU i flera år, men man hittar fortfarande spår av dem i medborgarnas blod. Till en följd av europeiska förbud mot vissa kemikalier, händer det ofta att flera multinationella företag tillverkar och säljer de förbjudna kemikalierna i länder utanför EU, särskilt i tredje världen. Då kommer de förbjudna kemikalierna ofta tillbaka i importerade produkter, samtidigt som de finns som miljöförorenare i hav, sjöar, floder och i luften. Exportförbudet av kvicksilver, som till fullo stöddes av detta parlament, visade oss på rätt väg. Samma behandling krävs även för andra farliga kemikalier. Jag vill understryka vikten i de internationella kemikaliekonventionerna – Rotterdamkonventionen, Stockholmskonventionen och SAICM – eftersom det endast är dessa instrument som kan leda till en internationell lösning på de problem som kemikalier orsakar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Gyula Hegyi,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,10,4,21
"SAICM,"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph