Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-14-Speech-1-171"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080114.18.1-171"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Voorzitter, het is met genoegen dat ik als rapporteur voor de import en export van chemische stoffen hier kan zeggen dat we een goed resultaat hebben bereikt in eerste lezing. Eenieder die hieraan meegewerkt heeft, wil ik daarvoor bedanken. Ik denk dan in het bijzonder aan het secretariaat van de Milieucommissie en de schaduwrapporteurs en hun medewerkers die mij voortreffelijk terzijde stonden. De goede samenwerking met de Raad, met name met het Portugees voorzitterschap, en de Europese Commissie heb ik zeer gewaardeerd. Het was een technisch gecompliceerd voorstel, waarbij soms de discussie hoog opliep over de vraag wat nu het beste was voor het milieu. Mijns inziens is het belangrijkste wat we bereikt hebben, dat door middel van deze nieuwe verordening ethisch verantwoord wordt omgegaan met de handel in gevaarlijke chemische stoffen. Hierbij hebben we vooral uit willen gaan van het principe dat ook wel bekendstaat als de gulden regel: “wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”. Hoewel dit al een oud principe is, wat we in de bijbel, maar ook in andere religies tegenkomen, heeft dit onderdeel tot de nodige discussies geleid. In het oorspronkelijke voorstel van de Commissie stond namelijk een wel érg ruime regeling voor het met stilzwijgende toestemming laten doorgaan van exporten van gevaarlijke chemische stoffen. Dit werd voorgesteld, terwijl het met name voor ontwikkelingslanden van belang is dat volledig duidelijk is wat er geïmporteerd wordt. We spreken hier tenslotte over stoffen die in de Europese Unie verboden of streng beperkt zijn. Ik ben van mening dat we er in het bereikte akkoord goed zijn uitgekomen. Dit betekent dat de bescherming en de bewustwording van ontwikkelingslanden gewaarborgd blijft als het gaat om gevaarlijke stoffen. Voorzitter, met deze nieuwe verordening wordt het mondiale Verdrag van Rotterdam, dat in 1998 getekend, maar vanaf 2004 officieel van kracht is, op een goede wijze geïmplementeerd. Ik kan daarom ook iedereen van harte aanbevelen om morgen vóór het met de Raad bereikte akkoord te stemmen. Ten slotte, Voorzitter, wil ik er nog wel voor pleiten dat door de Raad en de Commissie het maximale gedaan wordt om de stoffenlijst van het Verdrag van Rotterdam uit te breiden. Op dit moment staan er zo’n veertig stoffen op de lijst van dat verdrag. Er staan wel zeker 200 stoffen op de nominatie om beoordeeld en eventueel toegevoegd te worden aan die lijst. Ter bescherming van met name de ontwikkelingslanden moet er met de andere stoffen voortvarend aan de slag worden gegaan."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Paní předsedající, jako zpravodaj pro dovoz a vývoz chemických látek jsem potěšen, že zde mohu informovat o tom, že jsme v prvním čtení dosáhli dobrého výsledku. Proto bych chtěl poděkovat každému, kdo na tom spolupracoval. Děkuji zejména sekretariátu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stínovým zpravodajům, kteří mi poskytli vynikající podporu. Velmi jsem ocenil dobrou spolupráci s Radou, zvláště s portugalským předsednictvím, a s Evropskou komisí. Jednalo se o technicky složitý návrh a diskuse byla někdy dosti bouřlivá, pokud šlo o to, co přesně je nejlepší pro životní prostředí. Podle mého názoru je tím nejdůležitějším, čeho jsme dosáhli, skutečnost, že díky tomuto novému nařízení bude obchod s nebezpečnými chemickými látkami probíhat eticky odpovědným způsobem. Zvláště jsme chtěli vyjít ze zásady, kterou asi znáte jako zlaté pravidlo: „Nečiň nikomu, co nechceš, aby jiní činili tobě.“ Ačkoli je to starobylá zásada, kterou nacházíme v Bibli i v jiných náboženstvích, vedl tento aspekt k obvyklým diskusím. Původní návrh Komise skutečně obsahoval velmi liberální úpravu povolování vývozu nebezpečných chemických látek s tichým souhlasem. Tak zněl návrh, zatímco zejména pro rozvojové země je důležitá naprostá transparentnost ve věci dovážených látek. Přece jen hovoříme o látkách, které jsou v Evropské unii zakázány nebo přísně omezeny. Jsem přesvědčen, že jsme v dosažené dohodě dospěli k dobrému výsledku. Znamená, že bude ve věci nebezpečných látek v rozvojových zemích zaručena ochrana a informovanost. Paní předsedající, toto nové nařízení řádně provádí celosvětovou Rotterdamskou úmluvu, která byla přijata v roce 1998, ale oficiálně je v platnosti od roku 2004. Proto mohu každému bezvýhradně doporučit, aby zítra hlasoval pro dohodu, které bylo dosaženo s Radou. Závěrem bych, paní předsedající, chtěl vyzvat také Radu a Komisi, aby učinily vše, co je v jejich moci, pro rozšíření seznamu látek v Rotterdamské úmluvě. Seznam úmluvy nyní obsahuje zhruba 40 látek. Existuje určitě 200 látek, které byly určeny k posouzení a případnému doplnění na uvedený seznam. Zvláště v zájmu ochrany rozvojových zemí se musíme dát ve věci ostatních látek rázně do práce."@cs1
"Fru formand! Det er mig en fornøjelse som ordfører for betænkningen om import og eksport af kemikalier at kunne meddele, at vi har opnået et godt resultat under førstebehandlingen. Jeg vil gerne takke alle, der bidrog hertil. Jeg tænker navnlig på Miljøudvalgets sekretariat og skyggeordførerne og deres medarbejdere, som støttede mig på bedste vis. Jeg værdsatte ligeledes i høj grad det gode samarbejde med Rådet, navnlig med det portugisiske formandskab, og med Kommissionen. Det var et i teknisk henseende kompliceret forslag, og der var undertiden heftig debat om, hvad der egentlig var bedst for miljøet. Vigtigst af alt er det efter min opfattelse, at vi med den nye forordning har opnået, at handelen med farlige kemikalier håndteres på en etisk forsvarlig måde. Vi har i den forbindelse først og fremmest ønsket at tage afsæt i princippet om, at man skal gøre mod andre, hvad man vil, de skal gøre mod en selv. Det er ganske vist et gammelt princip, som vi finder i Bibelen, men også møder i andre religioner. Det gav imidlertid anledning til de nødvendige drøftelser. Kommissionens oprindelige forslag indeholdt nemlig nogle meget brede bestemmelser om stiltiende samtykke til eksport af farlige kemikalier. Det blev foreslået, selv om det navnlig for udviklingslande er vigtigt, at det er fuldstændig klart, hvad der importeres. Vi må ikke glemme, at der trods alt er tale om stoffer, som er forbudt, eller hvis anvendelse er stærkt begrænset i EU. Efter min opfattelse har vi med den indgåede aftale nået et godt resultat. Det betyder, at beskyttelse og bevidstgørelse af udviklingslandene fortsat er sikret, når det drejer sig om farlige stoffer. Rotterdam-konventionen, som blev undertegnet i 1998 og officielt trådte i kraft fra 2004, gennemføres på bedste vis med den nye forordning. Jeg anbefaler derfor også alle i morgen at stemme for den aftale, der er indgået med Rådet. Endelig vil jeg gerne slå til lyd for, at Rådet og Kommissionen gør, hvad der er muligt for at udvide listen over stoffer, der er omfattet af Rotterdam-konventionen. I øjeblikket er der opført omkring 40 stoffer på konventionens liste. Der er med sikkerhed 200 stoffer, som er udpeget til at skulle vurderes med henblik på eventuel optagelse på den pågældende liste. Navnlig af hensyn til beskyttelsen af udviklingslandene må vi ihærdigt tage fat på vurderingen af de øvrige stoffer."@da2
". − Frau Präsidentin! Als Berichterstatter für die Aus- und Einfuhr von Chemikalien freue ich mich, hier mitteilen zu können, dass wir in erster Lesung ein annehmbares Ergebnis erzielt haben. Mein Dank gilt allen, die daran mitgewirkt haben. Ich denke speziell an das Sekretariat des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie an die Schattenberichterstatter und ihre Mitarbeiter, die mir hervorragend zur Seite gestanden haben. Die angenehme Zusammenarbeit mit dem Rat, insbesondere mit dem portugiesischen Vorsitz, und der Kommission habe ich sehr zu schätzen gewusst. Der Vorschlag war technisch komplex, und die Diskussionen erhitzten sich mitunter an der Frage, was nun genau für die Umwelt am besten sei. Ich halte es für wesentlich, dass es uns mit dieser neuen Verordnung gelungen ist, den Handel mit gefährlichen Chemikalien ethisch verantwortlich zu gestalten. Vor allem wollten wir von dem Prinzip ausgehen, das Ihnen als goldene Regel bekannt sein dürfte: „Was du nicht willst, das man dir tu‘, das füg‘ auch keinem andern zu“. Obgleich dieses Prinzip bereits sehr alt ist und wir es von der Bibel und anderen Religionen her kennen, löste dieser Aspekt die üblichen Diskussionen aus. Der ursprüngliche Kommissionsvorschlag enthielt nämlich sehr großzügige Regelungen für die stillschweigende Zustimmung zur Ausfuhr gefährlicher Chemikalien. Dies wurde vorgeschlagen, obgleich es besonders für Entwicklungsländer darauf ankommt, dass vollständige Transparenz darüber herrscht, was eingeführt wird. Schließlich sprechen wir hier von Stoffen, für die in der Europäischen Union Verbote oder strenge Beschränkungen gelten. Meiner Auffassung nach haben wir mit der getroffenen Vereinbarung ein Ergebnis erzielt, das sich sehen lassen kann. Das bedeutet, der Schutz und die Sensibilisierung der Entwicklungsländer ist, was gefährliche Stoffe betrifft, gewährleistet. Mit dieser neuen Verordnung wird das globale Rotterdamer Übereinkommen, das 1998 unterzeichnet wurde, aber erst 2004 offiziell in Kraft trat, ordnungsgemäß implementiert. Ich kann deshalb allen uneingeschränkt empfehlen, morgen für die mit dem Rat getroffene Vereinbarung zu stimmen. Abschließend, Frau Präsidentin, möchte ich an den Rat und die Kommission plädieren, alles daranzusetzen, um die Liste der Stoffe in dem Rotterdamer Übereinkommen zu erweitern. Gegenwärtig sind in der Liste des Übereinkommens etwa vierzig Stoffe aufgeführt. Es gibt bestimmt 200 Stoffe, die beurteilt und eventuell auf die Liste gesetzt werden sollen. Um insbesondere die Entwicklungsländer zu schützen, müssen wir mit Schwung mit der Arbeit an den anderen Stoffen beginnen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, ως εισηγητής για τις εισαγωγές και εξαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι επιτύχαμε ένα καλό αποτέλεσμα στην πρώτη ανάγνωση. Θα ήθελα συνεπώς να ευχαριστήσω όλους όσοι συνεργάστηκαν γι’ αυτό. Έχω στον νου μου ιδιαιτέρως τη γραμματεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, τους σκιώδεις εισηγητές και το επιτελείο τους, που ήταν εξαίρετοι ως προς την υποστήριξη που μου παρείχαν. Εκτίμησα ιδιαιτέρως την καλή συνεργασία με το Συμβούλιο, ειδικά με την πορτογαλική Προεδρία, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν μια τεχνικά πολύπλοκη πρόταση και μερικές φορές ανέβηκαν οι τόνοι της συζήτησης σε ό,τι αφορά το τι ακριβώς ήταν καλύτερο για το περιβάλλον. Το πιο σημαντικό πράγμα που καταφέραμε, κατά την άποψή μου, είναι ότι μέσα από αυτόν τον νέο κανονισμό το εμπόριο επικίνδυνων χημικών προϊόντων θα αντιμετωπιστεί με έναν ηθικά υπεύθυνο τρόπο. Θέλαμε ιδιαιτέρως να ενεργήσουμε με βάση την αρχή που θα σας είναι γνωστή ως ο χρυσός κανόνας: «Μην κάνεις στους άλλους αυτό που δεν θα ήθελες να σου κάνουν». Παρότι είναι μία πολύ παλιά αρχή, την οποία βρίσκουμε στη Βίβλο, όπως και σε άλλες θρησκείες, αυτή η πτυχή οδήγησε στις συνήθεις συζητήσεις. Η αρχική πρόταση τη Επιτροπής περιείχε πράγματι πολύ φιλελεύθερες ρυθμίσεις, ώστε να επιτρέπονται οι εξαγωγές χημικών προϊόντων με σιωπηρή συναίνεση. Αυτό προτάθηκε, ενώ για τις αναπτυσσόμενες χώρες συγκεκριμένα είναι σημαντικό να υπάρχει πλήρης διαφάνεια σε ό,τι εισάγεται. Άλλωστε, μιλάμε για ουσίες που απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή περιορίζονται αυστηρά. Πιστεύω ότι έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στη συμφωνία που επιτεύχθηκε. Σημαίνει ότι διασφαλίζεται η προστασία και η αύξηση της γνώσης των αναπτυσσόμενων χωρών σε ό,τι αφορά τις επικίνδυνες ουσίες. Κυρία Πρόεδρε, αυτός ο νέος κανονισμός εφαρμόζει σωστά τη διεθνή σύμβαση του Ρότερνταμ, που εγκρίθηκε το 1998, αλλά έχει τεθεί επίσημα σε ισχύ από το 2004. Επομένως, συστήνω ολόθερμα να υπερψηφίσουν όλοι αύριο τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα επίσης να ζητήσω από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να κάνουν ό,τι μπορούν για να μεγαλώσει ο κατάλογος των ουσιών που προβλέπει η σύμβαση του Ρότερνταμ. Αυτήν τη στιγμή στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται περίπου 40 ουσίες. Υπάρχουν σίγουρα 200 ουσίες που έχουν προταθεί για αξιολόγηση και πιθανώς να προστεθούν στον κατάλογο. Για την προστασία των αναπτυσσόμενων χωρών κυρίως πρέπει να εργαστούμε ενεργά στις υπόλοιπες ουσίες."@el10
". Madam President, as rapporteur for the import and export of chemicals, I am pleased to be able to report here that we have achieved a good result at first reading. I would therefore like to thank everyone who collaborated on this. I am thinking particularly of the secretariat of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety and the shadow rapporteurs and their staff, who were outstanding in the support they gave me. I greatly appreciated the good cooperation with the Council, especially with the Portuguese Presidency, and the European Commission. It was a technically complex proposal, and the discussion sometimes became quite heated on the question of what exactly was best for the environment. The most important thing that we have achieved, in my view, is that through this new regulation the trade in dangerous chemicals will be dealt with in an ethically responsible manner. We especially wanted to operate from the principle that will be familiar to you as the golden rule: 'Do not do unto others what you would not want done to yourself’. Although this is an ancient principle, which we find in the Bible, as well as in other religions, this aspect led to the usual discussions. The original Commission proposal did actually contain very liberal arrangements for allowing the export of dangerous chemicals with tacit consent. This was proposed, while for developing countries especially it is important that there is complete transparency about what is being imported. After all, we are talking about substances that are banned in the European Union or severely restricted. I believe that we have got a good result in the agreement reached. It means that the protection and awareness-raising of developing countries is guaranteed when it comes to dangerous substances. Madam President, this new regulation properly implements the global Rotterdam Convention, which was adopted in 1998 but has only officially been in force since 2004. I can therefore wholeheartedly recommend that everyone vote tomorrow in favour of the agreement reached with the Council. Finally, Madam President, I would also like to make a case for the Council and the Commission to do as much as they can to extend the list of substances in the Rotterdam Convention. There are about 40 substances on the list of the Convention at the moment. There are certainly 200 substances that have been nominated to be assessed and possibly added to that list. To protect developing countries especially, we need to set to work energetically on the other substances."@en4
". Señora Presidenta, como ponente del informe sobre la importación y exportación de productos químicos, me complace poder informarles aquí de que hemos conseguido un resultado positivo en primera lectura. Quiero, por tanto, dar las gracias a todos los que han colaborado a que así sea. Quiero destacar, sobre todo, la ayuda que he recibido de la secretaría de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, y de los ponentes alternativos y sus equipos. Agradezco enormemente la buena cooperación que ha existido con el Consejo, sobre todo con la Presidencia portuguesa, y con la Comisión Europea. Se trataba de una propuesta técnicamente compleja, y en ocasiones hemos discutido acaloradamente sobre lo que era mejor para el medio ambiente. Nuestro logro más importante, en mi opinión, es que con este nuevo Reglamento, el comercio de productos químicos peligrosos se enfocará de una manera éticamente responsable. Nosotros estábamos especialmente interesados en que se aplicara un principio que les resultará familiar como regla de oro: «No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti». Aunque se trata de un principio muy antiguo, que encontramos en la Biblia y en otras religiones, ha dado origen a las habituales discusiones. La propuesta original de la Comisión contenía, de hecho, disposiciones muy liberales que permitían la exportación de productos químicos peligrosos con consentimiento tácito. Eso se propuso cuando para los países en desarrollo es especialmente importante que exista una total transparencia sobre las importaciones. Al fin y al cabo, estamos hablando de sustancias prohibidas o estrictamente restringidas en la Unión Europea. Creo que debemos estar satisfechos con el acuerdo alcanzado, que garantiza la protección y la concienciación de los países en desarrollo en lo que respecta a las sustancias peligrosas. Señora Presidenta, este nuevo Reglamento aplica debidamente el Convenio mundial de Rotterdam, que se aprobó en 1998, pero que no se puso en práctica oficialmente hasta 2004. Por tanto, puedo recomendarles encarecidamente a todos que voten mañana a favor del acuerdo alcanzado con el Consejo. Por último, señora Presidenta, quiero pedir también al Consejo y a la Comisión que hagan todo lo posible por ampliar la lista de sustancias que figuran en el Convenio de Rotterdam. Actualmente, dicha lista contiene unas cuarenta sustancias. Pero hay cerca de otras doscientas que han sido designadas para el proceso de evaluación y que posiblemente se añadan a dicha lista. Para proteger sobre todo a los países en desarrollo, tenemos que ponernos a trabajar con energía en las otras sustancias."@es21
". Pr president, ohtlike kemikaalide importi ja eksporti käsitleva raporti raportöörina on mul hea meel siinkohal teada anda, et me saavutasime esimesel lugemisel hea tulemuse. Seetõttu tahaksin ma tänada kõiki, kes meiega koostööd tegid. Ma pean silmas eriti keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni sekretariaati ning variraportööre ja nende töötajaid, kes osutasid mulle silmapaistvat tuge. Ma hindan väga head koostööd nõukoguga, eriti eesistujariik Portugaliga ning Euroopa Komisjoniga. See oli tehniliselt keeruline ettepanek ning arutelu muutus mõnikord üsna tuliseks, kui räägiti sellest, mis täpselt on keskkonnale parim. Kõige tähtsam asi, mille me saavutasime, on minu arvates see, et selle uue määruse kaudu käsitletakse ohtlike kemikaalidega kauplemist eetilise vastutusega. Me tahtsime tegutseda eelkõige põhimõtte alusel, mis on teile tuttav kuldse reeglina: „Ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et teised sulle teeksid”. Kuigi see on iidne põhimõte, mille leiame nii piiblist kui ka teistest religioonidest, viis see aspekt tavapäraste arutelude juurde. Komisjoni esialgne ettepanek sisaldas tegelikult väga liberaalseid korraldusi ohtlike kemikaalide ekspordi lubamiseks vaikival nõusolekul. Selline ettepanek tehti, kuna eriti arengumaade jaoks on tähtis, et oleks tagatud imporditava kauba täielik läbipaistvus. Lõppude lõpuks räägime me ainetest, mis on Euroopa Liidus keelatud või tõsiselt piiratud. Ma usun, et saavutatud kokkuleppe näol on meil tegemist hea tulemusega. See tähendab, et arengumaade kaitse ja teadlikkuse tõstmine on ohtlike ainete osas tagatud. Pr president, kõnealune uus määrus rakendab nõuetekohaselt ülemaailmset Rotterdami konventsiooni, mis võeti vastu 1998. aastal, kuid on olnud ametlikult jõus alles alates 2004. aastast. Seetõttu saan kogu südamest soovitada, et kõik hääletaksid homme nõukoguga saavutatud kokkuleppe poolt. Lõpuks, pr president, tahaksin samuti panna nõukogule ja komisjonile südamele teha kõik mis nende võimuses, et laiendada Rotterdami konventsiooni ainete loetelu. Hetkel on konventsiooni loetelus umbes 40 ainet. On veel 200 ainet, mis on esitatud hindamiseks ja võimalikuks loetellu kandmiseks. Eriti arengumaade kaitsmiseks tuleb meil teiste ainete osas energiliselt tööle asuda."@et5
". Arvoisa puhemies, kemikaalien tuontia ja vientiä koskevan mietinnön esittelijänä minulla on ilo kertoa, että saimme aikaan hyvän tuloksen ensimmäisessä käsittelyssä. Haluan siksi kiittää kaikkia tämän asian parissa yhteistyötä tehneitä. Kiitän erityisesti ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan sihteeristöä sekä varjoesittelijöitä ja heidän henkilökuntaansa, joilta sain huomattavaa tukea. Arvostan suuresti hyvää yhteistyötä neuvoston kanssa, etenkin puheenjohtajavaltio Portugalin ja Euroopan komission kanssa. Ehdotus oli teknisesti monimutkainen, ja keskustelut kävivät aika ajoin melko kuumina siitä, mikä tarkalleen ottaen olisi paras ratkaisu ympäristön kannalta. Merkittävin saavutuksemme on mielestäni se, että tämän uuden asetuksen ansiosta vaarallisten kemikaalien kauppaa tullaan käsittelemään eettisesti vastuullisella tavalla. Halusimme erityisesti toimia ottamalla lähtökohdaksi kultaisena sääntönä tunnetun periaatteen: "Kaikki, mitä te tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille". Vaikka tämä on ikivanha Raamatusta ja muista uskonnoista löytyvä periaate, se sai aikaan yleisluontoista keskustelua. Komission alkuperäinen ehdotus sisälsi itse asiassa hyvin ennakkoluulottomia järjestelmiä, jotka mahdollistavat vaarallisten kemikaalien viennin hiljaisella sopimuksella. Tätä ehdotettiin, vaikka erityisesti kehitysmaiden kannalta täydellinen avoimuus tuonnissa on tärkeää. Kysehän on loppujen lopuksi aineista, jotka ovat kiellettyjä Euroopan unionissa tai joihin kohdistetaan tiukkoja rajoituksia. Minusta pääsimme hyvään tulokseen saavutetussa sovussa. Se tarkoittaa kehitysmaiden suojelun ja tietoisuuden lisäämisen varmistamista vaarallisista aineista. Arvoisa puhemies, tällä uudella asetuksella voidaan panna asianmukaisesti täytäntöön maailmanlaajuinen Rotterdamin yleissopimus, joka hyväksyttiin vuonna 1998 mutta joka on ollut virallisesti voimassa vuodesta 2004. Näin ollen voin suositella lämpimästi, että jokainen äänestäisi huomenna neuvoston kanssa löydetyn sovun puolesta. Arvoisa puhemies, haluaisin lopuksi kehottaa myös neuvostoa ja komissiota tekemään kaikkensa sisällyttääkseen kemikaaliluettelon Rotterdamin yleissopimukseen. Yleissopimuksessa olevaan luetteloon sisältyy nyt noin 40 kemikaalia. Luetteloon on määrätty arvioitavaksi tai mahdollisesti lisättäväksi ainakin 200 kemikaalia. Meidän on työskenneltävä tarmokkaasti muiden kemikaalien parissa etenkin kehitysmaiden suojelemiseksi."@fi7
". Madame la Présidente, en tant que rapporteur sur la question des importations et des exportations de produits chimiques, je suis heureux de pouvoir vous annoncer que nous sommes parvenus à un bon résultat en première lecture. Je voudrais par conséquent remercier tous ceux qui ont collaboré sur ce dossier. Je pense en particulier au secrétariat de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et aux rapporteurs fictifs et à leur personnel, qui ont été remarquables dans le soutien qu’ils m’ont apporté. J’ai beaucoup apprécié la bonne coopération avec le Conseil, en particulier avec la présidence portugaise, et la Commission européenne. Il s’agissait d’une proposition techniquement complexe, et la discussion est parfois devenue assez vive sur la question de savoir ce qui était exactement le mieux pour l’environnement. La chose la plus importante à laquelle nous sommes parvenus est, selon moi, que grâce à ce nouveau règlement, le commerce des produits chimiques dangereux sera traité de manière éthiquement responsable. Nous voulions en particulier partir du principe suivant, que vous connaissez bien, comme règle d’or: «Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu’on vous fasse». Bien qu’il s’agisse d’un principe ancien, que l’on trouve dans la Bible, ainsi que dans d’autres religions, cet aspect a mené aux discussions habituelles. La proposition originale de la Commission contenait en fait des dispositions très libérales visant à autoriser l’exportation de produits chimiques dangereux avec un consentement tacite. Cette proposition a été faite alors que, pour les pays en développement en particulier, il est important qu’il y ait une totale transparence autour de ce qui est importé. Après tout, nous parlons de substances qui sont interdites dans l’Union européenne ou sévèrement limitées. Je crois que nous avons obtenu un bon résultat dans l’accord auquel nous sommes parvenus. Cela signifie que la protection et la sensibilisation des pays en développement en matière de substances dangereuses sont garanties. Madame la Présidente, ce nouveau règlement met correctement en œuvre la Convention de Rotterdam, qui a été adoptée en 1998, mais n’est officiellement en vigueur que depuis 2004. Je peux dès lors de tout cœur vous recommander à tous de voter, demain, en faveur de l’accord trouvé avec le Conseil. Pour finir, Madame la Présidente, je voudrais également préconiser que le Conseil et la Commission fassent tout ce qu’ils peuvent pour allonger la liste des substances dans la Convention de Rotterdam. Il y a pour le moment environ 40 substances sur la liste de la Convention. Il y a certainement 200 substances qui ont été désignées pour être évaluées et éventuellement ajoutées à cette liste. Afin de protéger les pays en développement, en particulier, nous devons nous mettre à travailler énergiquement sur les autres substances."@fr8
". Elnök asszony! A vegyi anyagok behozatalával és kivitelével foglalkozó előadóként örömömre szolgál, hogy itt arról számolhatok be, hogy már első olvasatban jó eredményre jutottunk. Ezért köszönetet kívánok mondani mindenkinek, aki ehhez hozzájárult. Különösen a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság titkárságára és az árnyékelőadókra és munkatársaikra gondolok, akik rendkívüli támogatást nyújtottak nekem. Nagyra értékeltem a Tanáccsal való jó együttműködést, ideértve különösen a portugál elnökséget és az Európai Bizottságot. Ez egy technikailag bonyolult javaslat volt, és a vita időnként meglehetősen hevessé vált azt a kérdést illetően, hogy egészen pontosan mi a legjobb a környezet számára. A legfontosabb általunk elért dolog szerintem az, hogy ezzel az új rendelettel a veszélyes vegyi anyagok kereskedelmét etikailag felelős módon kezeljük. Különösen abból az elvből kívántunk kiindulni, mely aranyszabályként ismerős lesz Önöknek: „Amit nem kívánsz magadnak, azt ne cselekedd másokkal sem”. Habár ez ősi alapelv, mely a Bibliában éppúgy megtalálható, mint más vallásokban, ez a szempont a szokásos vitákhoz vezetett. Az eredeti bizottsági javaslat valójában igen liberális rendszerről rendelkezett, mely hallgatólagosan lehetővé tette a veszélyes vegyi anyagok kivitelét. Ez volt a javaslat, habár a fejlődő országok számára különösen fontos, hogy teljes átláthatóság valósuljon meg a behozatal tárgyát illetően. Végül is olyan anyagokról beszélünk, amelyeket az Európai Unióban tiltanak vagy komolyan korlátoznak. Úgy hiszem, hogy igen jó eredményre jutottunk az elért megállapodásban. Ez azt jelenti, hogy a fejlődő országok védelmét és tudatosságnövelését garantálják a veszélyes anyagok tekintetében. Elnök asszony! Ez az új rendelet megfelelően hajtja végre a globális Rotterdami Egyezményt, melyet 1998-ban fogadtak el, azonban mely hivatalosan csak 2004-ben lépett hatályba. Ezért teljes szívemből ajánlom, hogy holnap mindenki szavazzon a Tanáccsal elért megállapodás mellett. Végül, elnök asszony, kérném a Tanácsot és a Bizottságot, hogy minden lehetséges erőfeszítéssel bővítsék a Rotterdami Egyezményben szereplő anyagok listáját. Az egyezmény listáján jelenleg kb. 40 anyag szerepel. 200 anyagot bizonyosan jelöltek a listával kapcsolatosan vizsgálatra és esetleges felvételre. Különösen a fejlődő országok védelme érdekében komoly munkát kell folytatnunk más anyagokkal kapcsolatosan."@hu11
". Signora Presidente, in veste di relatore per l’importazione e l’esportazione di prodotti chimici, sono lieto di potere affermare in questa sede che abbiamo raggiunto un buon risultato in prima lettura. Vorrei quindi ringraziare tutti coloro che hanno collaborato a questo compito. Penso, in particolare, al segretariato della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, ai relatori ombra e ai loro collaboratori che mi hanno sostenuto in modo eccellente. Ho apprezzato in modo particolare la valida cooperazione con il Consiglio, soprattutto con la Presidenza portoghese, e la Commissione europea. Si trattava di una proposta tecnicamente complessa e la discussione a volte è stata particolarmente accesa sulla questione di cosa fosse meglio per l’ambiente. A mio avviso, la cosa più importante che abbiamo realizzato è che, grazie a questo nuovo regolamento, il commercio di prodotti chimici pericolosi sarà trattato in modo eticamente responsabile. Volevamo partire, in particolare, da un principio, noto anche come regola d’oro: «Non fare ad altri quello che non vuoi sia fatto a te stesso». Sebbene sia un vecchio principio, che ritroviamo nella Bibbia, così come in altre religioni, questo elemento ci ha portati alle discussioni necessarie. La proposta originaria della Commissione conteneva in realtà accordi molto liberali per consentire l’esportazione di prodotti chimici pericolosi con il tacito assenso. La proposta prevedeva questo, laddove, in particolare per i paesi in via di sviluppo, è fondamentale che sia ben chiaro cosa viene importato. Tutto sommato, stiamo parlando di sostanze che sono vietate nell’Unione europea o severamente limitate. Ritengo che abbiamo ottenuto un buon risultato nell’accordo raggiunto. Ciò significa che sono state garantite la protezione e la sensibilizzazione dei paesi in via di sviluppo per quanto riguarda le sostanze pericolose. Signora Presidente, questo nuovo regolamento attua in modo adeguato la convenzione di Rotterdam, adottata nel 1998, ma entrata in vigore ufficialmente solo dal 2004. Posso quindi raccomandare caldamente a ciascuno di votare domani a favore dell’accordo raggiunto con il Consiglio. Infine, signora Presidente, vorrei chiedere al Consiglio e alla Commissione di fare tutto il possibile per ampliare l’elenco di sostanze della convenzione di Rotterdam. Nell’elenco della convenzione figurano attualmente circa 40 sostanze. Vi sono di sicuro 200 sostanze che sono state proposte per essere valutate e possibilmente aggiunte all’elenco. Per proteggere soprattutto i paesi in via di sviluppo, dobbiamo metterci al lavoro con impegno su altre sostanze."@it12
". Ponia Pirmininke, kaip cheminių medžiagų importo ir eksporto pranešėjas, esu patenkintas galėdamas pasakyti, kad pirmojo svarstymo metu pasiekėme gerą rezultatą. Todėl norėčiau padėkoti visiems, kurie bendradarbiavo šiuo klausimi.. Ypač dėkoju Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto sekretoriatui ir šešėliniams pranešėjams bei jų personalui, kurie pasižymėjo teikdami paramą man, labai vertinu puikų bendradarbiavimą su Taryba, ypač su pirmininkaujančia Portugalija ir Europos Komisija. Tai buvo techniškai sudėtingas pasiūlymas ir diskusijos kartais gana įkaisdavo dėl klausimo, kas iš tikrųjų buvo geriausia aplinkai. Pats svarbiausias dalykas, kurį mes pasiekėme, mano požiūriu, yra tai, kad pagal šį naują reglamentą prekyba pavojingomis cheminėmis medžiagomis bus vykdomas etiškai atsakingu būdu. Mes ypač norėtume pradėti veikti nuo principo, kuris pasirodys mums panašus į auksinę taisyklę: Nedaryk kitiems to, ko nenorėtum, kad tau būtų daroma. Nors tai labai senas principas, kurį mes galime rasti Biblijoje, taip pat ir kitose religijose, šis aspektas paskatino mus įprastoms diskusijoms. Pradiniame Komisijos pasiūlyme iš tikrųjų buvo labai liberalios priemonės, leidžiančios eksportuoti pavojingas chemines medžiagas esant tyliam sutikimui. Tai buvo pateikta nepaisant, kad besivystančioms šalims ypač svarbu, kad būtų visiškas skaidrumas kalbant apie tai, kas importuojama. Galų gale mes kalbame apie medžiagas, kurios draudžiamos arba griežtai ribojamos Europos Sąjungoje. Aš tikiu, kad pasiektame susitarime mes gavome gerą rezultatą. Tai reiškia, kad besivystančių šalių apsauga ir sąmoningumo ugdymas yra garantuojamas, kai kalbama apie pavojingas medžiagas. Ponia Pirmininke, šis naujas reglamentas tinkamai įgyvendina pasaulinę Roterdamo konvenciją, kuri buvo priimta 1998 m., bet oficialiai įsigaliojo tik nuo 2004 m. Todėl galiu iš visos širdies rekomenduoti, kad rytoj kiekvienas balsuotų už su Taryba pasiektą susitarimą. Galiausiai, ponia Pirmininke, norėčiau suteikti progą Tarybai ir Komisijai padaryti viską, ką gali, kad būtų praplėstas Roterdamo konvencijoje pateiktų medžiagų sąrašas. Šiuo metu Konvencijos sąraše yra apie 40 medžiagų. Konkrečiai yra 200 medžiagų, kurias pasiūlyta įvertinti ir galbūt įrašyti į tą sąrašą. Ypač norint apsaugoti besivystančias šalis, mums reikia pradėti aktyviai dirbti kitų medžiagų klausimu."@lt14
". Priekšsēdētajas kundze, kā referents par ķīmisko vielu importu un eksportu es esmu gandarīts, ka varu ziņot šeit par to, ka mēs pirmajā lasījumā esam sasnieguši labu rezultātu. Tāpēc es gribētu pateikties visiem, kuri sadarbojās šajā jautājumā. Es jo īpaši domāju Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas sekretariātu un "ēnu" referentus, un viņu darbiniekus, kuri bija izcili tajā atbalstā, ko viņi man sniedza. Es ļoti novērtēju labo sadarbību ar Padomi, jo īpaši ar Portugāles prezidentūru, un ar Eiropas Komisiju. Tas bija tehniski sarežģīts priekšlikums un diskusija dažkārt kļuva ļoti saasināta jautājumā par to, kas tieši būtu vislabākais videi. Manuprāt, vissvarīgākā lieta, ko mēs esam sasnieguši, ir, ka ar šīs jaunās regulas palīdzību tirdzniecība ar bīstamajām ķīmiskajām vielām tiks veikta ētiskā un atbildīgā veidā. Mēs jo īpaši gribējām darboties saskaņā ar principu, kas jums būs pazīstams kā zelta likums: "Nedari citiem to, ko nevēlies, lai dara tev". Lai gan tas ir ļoti sens princips, ko mēs varam atrast Bībelē, kā arī citās reliģijās, šis aspekts noveda pie ierastajām diskusijām. Sākotnējais Komisijas priekšlikums patiesībā ietvēra ļoti liberālus nosacījumus, atļaujot bīstamo ķīmisko vielu eksportu ar piekrišanu klusuciešot. Tas tika ierosināts, kad jaunattīstības valstīm ir jo īpaši svarīgi, ka ir pilnīga pārredzamība attiecībā uz to, kas tiek importēts. Galu galā mēs šeit runājam par vielām, kas Eiropas Savienībā ir aizliegtas vai īpaši ierobežotas. Es uzskatu, ka attiecībā uz vienošanos mēs esam sasnieguši labu rezultātu. Tas nozīmē, ka jaunattīstības valstu aizsardzība un informēšana par bīstamajām vielām ir nodrošināta. Priekšsēdētājas kundze, jaunā regula pienācīgi īsteno globālo Roterdamas konvenciju, kas tika pieņemta 1998. gadā, bet oficiāli ir spēkā kopš 2004. gada. Tāpēc es no visas sirds varu ikvienam ieteikt balsot par to vienošanos, kas tika sasniegta ar Padomi. Visbeidzot, priekšsēdētājas kundze, es gribētu ieteikt Padomei un Komisijai darīt tik daudz, cik vien ir viņu spēkos, lai papildinātu vielu sarakstu Roterdamas konvencijā. Pašlaik konvencijas sarakstā ir minētas aptuveni 40 vielas. Pavisam noteikti ir 200 vielas, kuras ir atzītas par novērtējamām un kuras, iespējams, būtu jāiekļauj šajā sarakstā. Lai jo īpaši aizsargātu jaunattīstības valstis, mums enerģiski jāuzsāk darbs par citām vielām."@lv13
"Voorzitter, het is met genoegen dat ik als rapporteur voor de import en export van chemische stoffen hier kan zeggen dat we een goed resultaat hebben bereikt in eerste lezing. Eenieder die hieraan meegewerkt heeft, wil ik daarvoor bedanken. Ik denk dan in het bijzonder aan het secretariaat van de Milieucommissie en de schaduwrapporteurs en hun medewerkers die mij voortreffelijk terzijde stonden. De goede samenwerking met de Raad, met name met het Portugees voorzitterschap, en de Europese Commissie heb ik zeer gewaardeerd. Het was een technisch gecompliceerd voorstel, waarbij soms de discussie hoog opliep over de vraag wat nu het beste was voor het milieu. Mijns inziens is het belangrijkste wat we bereikt hebben, dat door middel van deze nieuwe verordening ethisch verantwoord wordt omgegaan met de handel in gevaarlijke chemische stoffen. Hierbij hebben we vooral uit willen gaan van het principe dat ook wel bekendstaat als de gulden regel: "wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet". Hoewel dit al een oud principe is, wat we in de bijbel, maar ook in andere religies tegenkomen, heeft dit onderdeel tot de nodige discussies geleid. In het oorspronkelijke voorstel van de Commissie stond namelijk een wel érg ruime regeling voor het met stilzwijgende toestemming laten doorgaan van exporten van gevaarlijke chemische stoffen. Dit werd voorgesteld, terwijl het met name voor ontwikkelingslanden van belang is dat volledig duidelijk is wat er geïmporteerd wordt. We spreken hier tenslotte over stoffen die in de Europese Unie verboden of streng beperkt zijn. Ik ben van mening dat we er in het bereikte akkoord goed zijn uitgekomen. Dit betekent dat de bescherming en de bewustwording van ontwikkelingslanden gewaarborgd blijft als het gaat om gevaarlijke stoffen. Voorzitter, met deze nieuwe verordening wordt het mondiale Verdrag van Rotterdam, dat in 1998 getekend, maar vanaf 2004 officieel van kracht is, op een goede wijze geïmplementeerd. Ik kan daarom ook iedereen van harte aanbevelen om morgen vóór het met de Raad bereikte akkoord te stemmen. Tenslotte Voorzitter, wil ik er nog wel voor pleiten dat door de Raad en de Commissie het maximale gedaan wordt om de stoffenlijst van het Verdrag van Rotterdam uit te breiden. Op dit moment staan er zo'n veertig stoffen op de lijst van dat verdrag. Er staan wel zeker 200 stoffen op de nominatie om beoordeeld en eventueel toegevoegd te worden aan die lijst. Ter bescherming van met name de ontwikkelingslanden moet er met de andere stoffen voortvarend aan de slag worden gegaan."@mt15
". Pani przewodnicząca! Jako sprawozdawca w sprawie przywozu i wywozu chemikaliów cieszę się bardzo, że mogę tutaj poinformować, że osiągnęliśmy dobry rezultat podczas pierwszego czytania. Pragnę zatem podziękować wszystkim tym, którzy nad tym pracowali. Mam tutaj na myśli w szczególności sekretariat Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz sprawozdawców-cieni i ich współpracowników, którzy wykazali się wspaniałą postawą, udzielając mi wsparcia. Bardzo doceniam także dobrą współpracę z Radą, a szczególnie z prezydencją portugalską, a także z Komisją Europejską. Jest to techniczne złożony wniosek, a debata nad nim była czasem bardzo gorąca, szczególnie w kwestii ustalenia, jakie rozwiązanie jest najlepsze dla środowiska naturalnego. Uważam, że naszym najważniejszym osiągnięciem jest to, że dzięki temu nowemu rozporządzeniu handel niebezpiecznymi chemikaliami będzie prowadzony w sposób etyczny. Szczególnie zależało nam, aby działać zgodnie z zasadą, którą znają państwo jako najważniejsze przykazanie: „nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”. Choć jest to zasada znana od czasów starożytnych, którą można znaleźć nie tylko w Piśmie Świętym, ale także w innych religiach, zastosowanie jej przez nas wywołało tradycyjne dyskusje. W rzeczywistości pierwotny wniosek Komisji Europejskiej zawierał bardzo liberalne rozwiązania, dopuszczające wywóz niebezpiecznych chemikaliów za milczącą zgodą. Takie właśnie rozwiązanie zaproponowała Komisja Europejska, choć szczególnie w przypadku państw rozwijających się istotne jest zagwarantowanie pełnej przejrzystości co do przedmiotu przywozu. Mówimy przecież tutaj o substancjach zakazanych w Unii Europejskiej lub objętych ścisłymi ograniczeniami. Uważam, że osiągnięte porozumienie to dobry wynik. Oznacza to, że w przypadku niebezpiecznych substancji zagwarantowane zostały ochrona i podnoszenie świadomości państw rozwijających się. Pani przewodnicząca! To nowe rozporządzenie transponuje we właściwy sposób postanowienia międzynarodowej konwencji rotterdamskiej, która została przyjęta w 1998 r., ale która formalnie obowiązuje dopiero od 2004 r. Mogę zatem z całego serca zalecić, aby wszyscy głosowali jutro za przyjęciem zawartego z Radą porozumienia. Pani przewodnicząca! Podsumowując, pragnę także zaapelować do Rady i Komisji Europejskiej, aby zrobiły wszystko, co w ich mocy, w celu rozszerzenia wykazu substancji zawartego w konwencji rotterdamskiej. Wykaz ten obejmuje obecnie około 40 substancji. Bez wątpienia do oceny i ewentualnego uwzględnienia w tym wykazie wskazanych zostało 200 substancji. Musimy energicznie zabrać się do pracy nad włączeniem innych substancji, szczególnie ze względu na konieczność ochrony państw rozwijających się."@pl16
"Senhora Presidente, na minha qualidade de relator sobre a importação e exportação de produtos químicos perigosos, apraz-me poder comunicar que conseguimos um bom resultado em primeira leitura. Gostaria, portanto, de agradecer a todos quantos colaboraram neste trabalho. Estou a pensar principalmente no secretariado da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, bem como nos relatores-sombra e no respectivo pessoal, que foram extraordinários no apoio que me prestaram. Apreciei muitíssimo a boa cooperação com o Conselho, especialmente com a Presidência portuguesa e a Comissão Europeia. Tratava-se de uma proposta complexa, do ponto de vista técnico, pelo que, por vezes, a discussão sobre a questão de se saber o que era melhor para o ambiente se tornou demasiado acalorada. O mais importante que conseguimos foi, a meu ver, o facto de, mediante esta nova regulamentação, a comercialização de químicos perigosos passar a ser tratada de modo eticamente responsável. Queríamos, sobretudo, actuar, partindo do princípio que é certamente do conhecimento de todos como uma regra de ouro: "Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti". Muito embora se trate de um princípio muito antigo, que encontramos tanto na Bíblia como em outras religiões, este aspecto deu azo às habituais discussões. A proposta original da Comissão continha, realmente, disposições muito liberais, no sentido de permitir a continuação da exportação de produtos químicos perigosos com consentimento tácito. Esta foi a proposta, enquanto para os países em vias de desenvolvimento é particularmente importante que haja transparência absoluta relativamente ao que é importado. No fim de contas, estamos a falar de substâncias proibidas ou rigorosamente limitadas na União Europeia. Creio que obtivemos um bom resultado no acordo alcançado, o que significa a garantia da protecção e do aumento da tomada de consciência dos países em vias de desenvolvimento quando se trata de substâncias perigosas. Senhora Presidente, esta nova regulamentação dá adequadamente aplicação à Convenção de Roterdão, de carácter mundial, assinada em 1998, mas que apenas entrou oficialmente em vigor em 2004. Recomendo, portanto, calorosamente que todos votem amanhã a favor do acordo alcançado no Conselho. Finalmente, Senhora Presidente, gostaria também de defender que o Conselho e a Comissão façam o possível por alargar a lista de substâncias na Convenção de Roterdão. Actualmente, essa lista contém cerca de 40 substâncias, havendo certamente mais 200 que foram referidas para serem apreciadas e possivelmente acrescentadas a essa lista. Para proteger especialmente os países em vias de desenvolvimento, temos de nos lançar energicamente ao trabalho a respeito das outras substâncias."@pt17
"Voorzitter, het is met genoegen dat ik als rapporteur voor de import en export van chemische stoffen hier kan zeggen dat we een goed resultaat hebben bereikt in eerste lezing. Eenieder die hieraan meegewerkt heeft, wil ik daarvoor bedanken. Ik denk dan in het bijzonder aan het secretariaat van de Milieucommissie en de schaduwrapporteurs en hun medewerkers die mij voortreffelijk terzijde stonden. De goede samenwerking met de Raad, met name met het Portugees voorzitterschap, en de Europese Commissie heb ik zeer gewaardeerd. Het was een technisch gecompliceerd voorstel, waarbij soms de discussie hoog opliep over de vraag wat nu het beste was voor het milieu. Mijns inziens is het belangrijkste wat we bereikt hebben, dat door middel van deze nieuwe verordening ethisch verantwoord wordt omgegaan met de handel in gevaarlijke chemische stoffen. Hierbij hebben we vooral uit willen gaan van het principe dat ook wel bekendstaat als de gulden regel: "wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet". Hoewel dit al een oud principe is, wat we in de bijbel, maar ook in andere religies tegenkomen, heeft dit onderdeel tot de nodige discussies geleid. In het oorspronkelijke voorstel van de Commissie stond namelijk een wel érg ruime regeling voor het met stilzwijgende toestemming laten doorgaan van exporten van gevaarlijke chemische stoffen. Dit werd voorgesteld, terwijl het met name voor ontwikkelingslanden van belang is dat volledig duidelijk is wat er geïmporteerd wordt. We spreken hier tenslotte over stoffen die in de Europese Unie verboden of streng beperkt zijn. Ik ben van mening dat we er in het bereikte akkoord goed zijn uitgekomen. Dit betekent dat de bescherming en de bewustwording van ontwikkelingslanden gewaarborgd blijft als het gaat om gevaarlijke stoffen. Voorzitter, met deze nieuwe verordening wordt het mondiale Verdrag van Rotterdam, dat in 1998 getekend, maar vanaf 2004 officieel van kracht is, op een goede wijze geïmplementeerd. Ik kan daarom ook iedereen van harte aanbevelen om morgen vóór het met de Raad bereikte akkoord te stemmen. Tenslotte Voorzitter, wil ik er nog wel voor pleiten dat door de Raad en de Commissie het maximale gedaan wordt om de stoffenlijst van het Verdrag van Rotterdam uit te breiden. Op dit moment staan er zo'n veertig stoffen op de lijst van dat verdrag. Er staan wel zeker 200 stoffen op de nominatie om beoordeeld en eventueel toegevoegd te worden aan die lijst. Ter bescherming van met name de ontwikkelingslanden moet er met de andere stoffen voortvarend aan de slag worden gegaan."@ro18
". Vážená pani predsedajúca, ako spravodajcu v oblasti dovozu a vývozu chemikálií ma teší, že vám môžem oznámiť, že v prvom čítaní sme dosiahli pozitívne výsledky. Preto by som sa rád poďakoval všetkým, ktorí sa na tom podieľali. Konkrétne mám na mysli sekretariát Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a tieňových spravodajcov a ich tímy, ktorí mi poskytli veľkú podporu. Veľmi oceňujem dobrú spoluprácu s Radou, najmä s portugalským predsedníctvom, a s Európskou komisiou. Išlo o technicky komplexný návrh a diskusia bola v oblasti otázok súvisiacich s najlepšími riešeniami pre životné prostredie niekedy dosť ostrá. Najdôležitejšia vec, ktorú sme podľa mňa dosiahli, je skutočnosť, že vďaka tomuto novému nariadeniu sa bude s obchodom s nebezpečnými chemikáliami zaobchádzať eticky zodpovedne. Osobitne sme sa snažili uplatniť zásadu, ktorá je vám známa ako zlaté pravidlo: „Nerob iným to, čo nechceš, aby oni robili tebe.“ Napriek tomu, že ide o starú zásadu, ktorú nájdeme v Biblii a iných náboženských textoch, viedla nás našimi diskusiami. Pôvodný návrh Komisie v skutočnosti obsahoval naozaj liberálne podmienky na umožnenie vývozu nebezpečných chemikálií s tichým súhlasom. Bolo to navrhnuté, pretože najmä pre rozvojové krajiny je dôležitá úplná transparentnosť, pokiaľ ide o dovoz. V konečnom dôsledku hovoríme o látkach, ktoré sú v Európskej únii zakázané alebo striktne obmedzené. Domnievam sa, že v dosiahnutej dohode sme dospeli k dobrému výsledku. Znamená to, že ochrana rozvojových krajín a zvyšovanie ich povedomia o nebezpečných látkach sú zaručené. Pani predsedajúca, týmto novým nariadením sa primerane vykonáva svetový Rotterdamský dohovor, ktorý bol prijatý v roku 1998, ale oficiálne platí len od roku 2004. Preto by som chcel odporučiť, aby každý zajtra hlasoval v prospech dohody, ktorú sme dosiahli s Radou. Na záver by som, pani predsedajúca, chcel ešte požiadať Radu a Komisiu, aby urobili všetko, čo je v ich silách, pre rozšírenie zoznamu chemických látok v Rotterdamskom dohovore. V súčasnosti je na zozname dohovoru okolo 40 látok. Určite existuje 200 látok, ktoré boli navrhnuté na posúdenie a prípadné zaradenie do tohto zoznamu. S cieľom ochrániť najmä rozvojové krajiny sa musíme energicky zamerať na tieto ostatné látky."@sk19
". Gospa predsednica, kot poročevalec za uvoz in izvoz kemikalij sem zadovoljen, da lahko tu poročam, da smo na prvi obravnavi dosegli dober rezultat. Zato bi se rad zahvalil vsem, ki so sodelovali pri tem. Predvsem imam v mislih sekretariat odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter poročevalce v senci in njihovo osebje, ki so mi dali izjemno podporo. Močno cenim dobro sodelovanje s Svetom, zlasti portugalskim predsedstvom, in Evropsko komisijo. To je bil tehnično kompleksen predlog, razprava glede vprašanja, kaj je najbolje za okolje, je bila včasih zelo razgreta. Najpomembnejša stvar, ki smo jo dosegli je po mojem mnenju, da se bo prek te nove uredbe trgovina z nevarnimi kemikalijami obravnavala na etično odgovoren način. Zlasti smo želeli delovati na podlagi načela, ki ga poznate kot zlato pravilo: „Ne stori drugim, kar ne želiš, da bi drugi storili tebi.“ Čeprav je to starodavno načelo, ki ga najdemo v Bibliji ter v drugih verah, je ta vidik sprožil neobičajne razprave. Prvoten predlog Komisije je dejansko vseboval zelo liberalne ureditve, ki omogočajo izvoz nevarnih kemikalij s tihim soglasjem. To je bilo predlagano, medtem ko je za države v razvoju zlasti pomemben obstoj popolne preglednosti tega, kar se uvaža. Konec koncev, govorimo o snoveh, ki so v Evropski uniji prepovedane ali resno omejene. Verjamem, da imamo dobre rezultate v doseženem sporazumu. Pomeni, da je varstvo in izboljšanje ozaveščenosti v državah v razvoju zagotovljeno, kar zadeva nevarne snovi. Gospa predsednica, ta nova uredba ustrezno izvaja globalno rotterdamsko konvencijo, ki je bila sprejeta leta 1998, vendar uradno velja od leta 2004. Zato lahko trdno prepričan priporočam, naj jutri vsi glasujejo za sporazum, ki je bil dosežen s Svetom. Nazadnje, gospa predsednica, bi rad poudaril, naj Svet in Komisija storita kar največ lahko, da razširita seznam snovi v rotterdamski konvenciji. Na seznamu konvencije je trenutno približno 40 snovi. Gotovo obstaja 200 snovi, ki so bile določene za oceno in morebiti dodane na ta seznam. Zlasti za zaščito držav v razvoju, moramo energično delati tudi na področju drugih snovi."@sl20
". Fru talman! Som föredragande för import och export av kemikalier gläder det mig att här kunna meddela att vi har nått fram till ett bra resultat vid första behandlingen. Jag skulle därför vilja tacka alla som har samarbetat i den här frågan. Jag tänker särskilt på sekretariatet för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och skuggföredragandena och deras personal, vilka har varit enastående i sitt stöd till mig. Jag har verkligen uppskattat det goda samarbetet med rådet, särskilt med det portugisiska ordförandeskapet, och Europeiska kommissionen. Det var ett tekniskt komplicerat förslag och diskussionen blev ibland ganska hetsig kring frågan vad exakt som vore det bästa för miljön. Det viktigaste vi har kommit fram till enligt min mening är att handeln med farliga kemikalier i och med den här nya förordningen kommer att ske på ett etiskt ansvarsfullt sätt. Vi ville särskilt arbeta utifrån den princip som torde vara känd för alla som den gyllene regeln: ”Gör inte mot andra vad du inte vill att de ska göra mot dig”. Även om det här är en gammal princip som man hittar både i bibeln och i andra religioner ledde den här aspekten till de vanliga diskussionerna. Faktum är att kommissionens ursprungliga förslag innehöll väldigt liberala åtgärder för att tillåta export av farliga kemikalier med tyst medgivande. Detta föreslogs samtidigt som det särskilt för utvecklingsländer är viktigt att det råder fullständig insyn i vad som importeras. När allt kommer omkring så talar vi här om ämnen som är förbjudna i Europeiska unionen, eller för vilka det råder stränga restriktioner. Jag tror att vi har nått fram till ett bra resultat i den överenskommelse som träffats. Den innebär ett garanterat skydd av och en garanterad ökad medvetenhet i utvecklingsländerna när det gäller farliga ämnen. I och med den nya förordningen tillämpas den globala Rotterdamkonventionen på rätt sätt. Konventionen godkändes 1998 men har officiellt bara varit i kraft sedan 2004. Jag kan därför uppriktigt rekommendera att alla i morgon röstar för denna överenskommelse som har träffats tillsammans med rådet. Slutligen skulle jag även vilja plädera för att rådet och kommissionen ska göra vad de kan för att utöka förteckningen över ämnen i Rotterdamkonventionen. För närvarande finns det ungefär 40 ämnen på konventionens lista, medan säkerligen 200 ämnen har föreslagits för bedömning och en eventuell utökning av förteckningen. För att i synnerhet kunna skydda utvecklingsländerna måste vi kraftfullt ta itu med de andra ämnena."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph