Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-14-Speech-1-170"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080114.18.1-170"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα τον εισηγητή κ. Blokland, τους σκιώδεις εισηγητές και την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγεία και Ασφάλειας των Τροφίμων, όπως επίσης και την κ. Mann και την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας για τις εξαιρετικές εκθέσεις τους και τη γνώμη που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης ανάγνωσης. Την τελευταία 30ετία οι πολιτικές και η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος επέφεραν σημαντική πρόοδο στη μείωση των κινδύνων από τις χημικές ουσίες, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέκαθεν, υπήρξε σημαντικός εταίρος σε διεθνείς συμβάσεις μεταξύ των οποίων και η Σύμβαση του Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία συγκατάθεσης για ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο. Με τον κανονισμό 304/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις εισαγωγές και εξαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων, εφαρμόζεται η Σύμβαση του Ρότερνταμ στο εσωτερικό της Κοινότητας. Σε πολλά σημεία ο κανονισμός δεν περιορίζεται στις διατάξεις της Σύμβασης του Ρότερνταμ, αλλά προχωρεί περισσότερο προσφέροντας υψηλότερο επίπεδο προστασίας για τις χώρες που εισάγουν χημικά προϊόντα. Με απόφασή του στις 10 Ιανουαρίου 2006 το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ακύρωσε τον κανονισμό 304 του 2003 κρίνοντας ότι θα έπρεπε να στηρίζεται σε διπλή νομική βάση. Στο άρθρο 133 και στο άρθρο 175, παράγραφος 1 της Συνθήκης. Κατόπιν αυτού, σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η υιοθέτηση νέου κανονισμού που θα στηρίζεται στη διπλή αυτή νομική βάση που προανέφερα. Ταυτόχρονα η Επιτροπή, με βάση έκθεσή της για την έως σήμερα εμπειρία εφαρμογής των σχετικών διαδικασιών, έχει προτείνει ορισμένες τεχνικές τροποποιήσεις στις διατάξεις του κανονισμού. Η έκθεση αυτή υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο παράλληλα με την παρούσα πρόταση. Οι κυριότερες τροποποιήσεις του κανονισμού τις οποίες πρότεινε η Επιτροπή είναι οι εξής: Πρώτον, προτείνονται περιορισμένες εξαιρέσεις από την κεντρική προϋπόθεση της ρητής συγκατάθεσης στις χώρες εισαγωγής πριν από την εξαγωγή. Οι εξαιρέσεις εφαρμόζονται μόνον εφόσον, παρά τις εύλογες προσπάθειες της Επιτροπής και της εθνικής αρχή που έχει ορίσει η χώρα εξαγωγής, δεν υπάρξει ανταπόκριση στο αίτημα και εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Με τις εξαιρέσεις αυτές επιδιώκεται να υπάρξει κάποια ευελιξία, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται υψηλό το επίπεδο προστασίας, υψηλότερο και εκείνου που παρέχει η Σύμβαση του Ρότερνταμ. Δεύτερον, προτείνεται εξαίρεση από την προϋπόθεση της ρητής συγκατάθεσης στις περιπτώσεις εξαγωγής χημικών ουσιών σε χώρες του ΟΟΣΑ, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Τρίτον, αποσαφηνίζονται οι κανόνες που αφορούν τη διάρκεια ισχύος των ρητών συγκαταθέσεων. Επίσης επανεξετάζονται σε τακτά διαστήματα οι ρητές συγκαταθέσεις, καθώς και οι περιπτώσεις αποδοχής εναλλακτικών αποδεικτικών στοιχείων. Τέταρτον, θεσπίζονται διαδικασίες και μέσα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των τελωνειακών αρχών στις πληροφορίες, επειδή στα περισσότερα κράτη μέλη οι αρχές αυτές παίζουν κύριο ρόλο στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τον κανονισμό, ιδιαίτερα όσον αφορά στον έλεγχο των εξαγωγών. Κυρία Πρόεδρε, εκφράζω την ικανοποίησή μου για τις προσπάθειες όλων μας ώστε να πετύχουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με τον παρόντα κανονισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί τη συμβιβαστική δέσμη προτάσεων ώστε να καταλήξουμε σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση."@el10
lpv:translated text
"Paní předsedající, dámy a pánové, nejprve bych chtěl Evropskému parlamentu, a zejména zpravodaji panu Bloklandovi, stínovým zpravodajům a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin i paní Mannové a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku poblahopřát k jejich vynikajícím zprávám a názorům vyjádřeným v prvním čtení. V posledních 30 letech se díky politikám a právním předpisům Evropské unie týkajícím se ochrany veřejného zdraví a životního prostředí dosáhlo značného pokroku ve snižování rizik, jež představují chemické látky, a to nejen v Evropské unii, ale i na celém světě. Evropská unie je trvale důležitým partnerem v mezinárodních úmluvách včetně Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek provádí Rotterdamskou úmluvu ve Společenství. v mnoha bodech nařízení nezůstává u ustanovení Rotterdamské úmluvy, ale jde dále a nabízí vysokou úroveň ochrany pro země, které dovážejí chemické látky. Dne 10. ledna 2006 vydal Soudní dvůr Evropských společenství rozsudek, kterým nařízení 304/2003 zrušil z toho důvodu, že mělo mít dvojí právní základ, jmenovitě článek 133 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy. v návaznosti na to je účelem tohoto návrhu přijmout nové nařízení s výše uvedeným dvojím právním základem. Současně Komise na základě své zprávy o dosavadních zkušenostech s prováděním příslušných postupů předložila jisté technické změny ustanovení nařízení. Uvedená zpráva byla předložena Evropskému parlamentu a Radě souběžně s tímto návrhem. Hlavní návrhy Komise ve věci změn nařízení jsou následující: Za prvé, jsou navrhovány určité výjimky ze základního požadavku na výslovný souhlas v dovozních zemích před vývozem. Tyto výjimky se provádějí pouze v případech, kdy i přes přiměřené úsilí na straně Komise a vnitrostátního orgánu, který jmenovala vývozní země, není na žádost dána žádná odpověď, za předpokladu splnění určitých podmínek. Tyto výjimky mají zajistit určitou míru flexibility a současně zachovat vysokou úroveň ochrany, která je rozhodně vyšší než ochrana zaručená Rotterdamskou úmluvou. Za druhé, navrhuje se výjimka z požadavku výslovného souhlasu v případech, kdy jsou chemické látky vyváženy do zemí OECD, jsou-li splněny určité podmínky. Za třetí, byla vyjasněna pravidla týkající se doby platnosti výslovného souhlasu. Kromě toho jsou výslovné souhlasy a také případy, kdy je uznán alternativní doklad, pravidelně přezkoumávány. Za čtvrté, jsou stanoveny postupy a prostředky, které umožňují přístup celních orgánů k informacím, protože ve většině členských států hrají tyto orgány hlavní úlohu při zajišťování shody s nařízením, pokud jde o kontrolu vývozů. Paní předsedající, chtěl bych vyjádřit svou spokojenost s úsilím, které jsme všichni vynaložili na dosažení dohody o tomto nařízení v prvním čtení. Evropská komise je schopna přijmout kompromisní balíček pozměňovacích návrhů, aby bylo dosaženo dohody v prvním čtení."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Først vil jeg gerne takke og lykønske Europa-Parlamentet, og især ordføreren, hr. Blokland, skyggeordførerne og Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed samt fru Mann og Udvalget om Industri, Forskning og Energi for deres fremragende betænkninger og de holdninger, de har givet udtryk for under førstebehandlingen. De sidste 30 år har EU's politikker og lovgivning om beskyttelse af folkesundheden og miljøet gjort store fremskridt med at reducere risiciene forbundet med kemiske stoffer, ikke kun i EU, men også på globalt plan. EU har altid været en vigtig samarbejdspartner i internationale konventioner, herunder Rotterdamkonventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel. Rotterdamkonventionen gennemføres i Fællesskabet med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 304/2003 om eksport og import af farlige kemikalier. På mange punkter begrænser forordningen sig ikke til bestemmelserne i Rotterdamkonventionen, men går endnu videre og giver et højere beskyttelsesniveau for lande, der importerer kemikalier. I sin dom af 10. januar 2006 annullerede EF-Domstolen forordning nr. 304/2003 med den begrundelse, at den burde have haft dobbelt retsgrundlag, nemlig artikel 133 og artikel 175, stk. 1, i traktaten. Nærværende forslag har følgelig til formål at vedtage en ny forordning med ovennævnte dobbelte retsgrundlag. Samtidig har Kommissionen på grundlag af sin rapport om de hidtidige erfaringer med gennemførelsen af de relevante procedurer foreslået nogle tekniske ændringer af forordningens bestemmelser. Denne rapport er forelagt Europa-Parlamentet og Rådet sammen med nærværende forslag. Kommissionens vigtigste ændringer af forordningen, er følgende: For det første foreslås nogle undtagelser fra hovedkravet om udtrykkeligt samtykke i importlandene før eksport. Undtagelserne anvendes kun, når anmodningen ikke besvares på trods af rimelige bestræbelser fra Kommissionens side og fra den nationale myndigheds side, som eksportlandet har udpeget, og under opfyldelse af visse betingelser. Med disse undtagelser tilstræbes en vis fleksibilitet, samtidig med at der bevares et højt beskyttelsesniveau, der er højere end den beskyttelse, Rotterdamkonventionen giver. For det andet foreslås en fravigelse fra kravet om udtrykkeligt samtykke ved eksport af kemikalier til OECD-lande, såfremt visse betingelser er opfyldt. For det tredje præciseres reglerne vedrørende det udtrykkelige samtykkes gyldighedsperiode. Desuden skal et udtrykkeligt samtykke behandles på ny med jævne mellemrum, og hvis der er modtaget anden dokumentation. For det fjerde fastsættes procedurer og midler, der skal fremme toldmyndighedernes adgang til informationer, da disse myndigheder i de fleste medlemsstater spiller en vigtig rolle i håndhævelsen af forordningen, især i forbindelse med kontrol af eksporten. Jeg vil gerne udtrykke min tilfredshed med vores indsats hver især for at nå til enighed om denne forordning under førstebehandlingen. Kommissionen kan acceptere kompromispakken, så vi kan nå til enighed under førstebehandlingen."@da2
". − Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Zuerst möchte ich dem Europäischen Parlament und ganz besonders dem Berichterstatter, Herrn Blokland, den Schattenberichterstattern und dem Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie Frau Mann und dem Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie danken und sie zu ihren ausgezeichneten Berichten und Stellungnahmen der ersten Lesung beglückwünschen. In den letzten dreißig Jahren ist die Europäische Union bei der Ausarbeitung von Politiken und Rechtsvorschriften zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit der Bevölkerung bezüglich der Reduzierung von Risiken durch chemische Stoffe ganz entscheidend vorangekommen, und dies nicht nur innerhalb der Europäischen Union, sondern auch weltweit. Die Europäische Union war stets ein wichtiger Partner in internationalen Übereinkommen, einschließlich des Rotterdamer Übereinkommens über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung für bestimmte gefährliche Chemikalien und Pestizide im internationalen Handel. Die Verordnung 304/2003 des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien setzt das Rotterdamer Übereinkommen in Gemeinschaftsrecht um. In vielen Punkten beschränkt sich die Verordnung nicht nur auf die Bestimmungen des Rotterdamer Übereinkommens, sondern geht noch einen Schritt weiter, indem sie Chemikalien einführende Länder strenger schützt. Am 10. Januar 2006 hat der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften in seinem Urteil die Verordnung 304/2003 mit der Begründung für nichtig erklärt, dass sie auf eine doppelte Rechtsgrundlage, nämlich sowohl auf Artikel 133 als auch auf Artikel 175 Absatz 1 des EG-Vertrags hätte gestützt sein sollen. Zweck dieses Vorschlags ist daher eine neue Verordnung mit der oben genannten doppelten Rechtsgrundlage. Gleichzeitig hat die Kommission vorgeschlagen, unter Berücksichtigung des Berichts über die bisherigen Erfahrungen bei der Umsetzung der Verordnung, gewisse technische Änderungen der operativen Bestimmungen vorzunehmen. Dieser Bericht wurde dem Europäischen Parlament und dem Rat parallel zu diesem Vorschlag vorgelegt. Die wichtigsten Vorschläge der Kommission zur Änderung der Bestimmungen lauten wie folgt: Der erste Vorschlag betrifft bestimmte Ausnahmeregelungen für die zentrale Forderung nach der ausdrücklichen Zustimmung durch Länder, deren Einfuhrvolumen das Ausfuhrvolumen übersteigt. Diese Ausnahmen gelten nur für Fälle, in denen trotz ausreichender Bemühungen seitens der Kommission und der durch das Exportland benannten internationalen Behörde keine Reaktion auf die Anfrage erfolgt ist, sowie unter der Voraussetzung, dass dabei bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Diese Ausnahmeregelungen sollen eine gewisse Flexibilität herbeiführen und zugleich ein hohes Schutzniveau aufrechterhalten – und zwar ein Niveau, das gegebenenfalls noch höher als das des Rotterdamer Übereinkommens ist. Der zweite Vorschlag betrifft die Ausnahmeregelung für die Forderung nach der ausdrücklichen Zustimmung in Fällen, bei denen Chemikalien in OECD-Länder ausgeführt werden, und solange gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Der dritte Vorschlag betrifft die genauere Bestimmung der Gültigkeitsdauer der ausdrücklichen Zustimmung. Außerdem sollen die ausdrücklichen Zustimmungen in regelmäßigen Intervallen überprüft werden, dies gilt auch für Fälle, in denen neue Umstände hinzugekommen sind. Der vierte Vorschlag betrifft Verfahren und Maßnahmen, die den Zollbehörden Zugang zu Informationen verschaffen sollen, da diese Behörden in den meisten Mitgliedstaaten hauptsächlich für die ordnungsgemäße Umsetzung dieser Bestimmungen verantwortlich sind, besonders im Bereich der Ausfuhrkontrolle. Frau Präsidentin, ich möchte noch einmal betonen, wie zufrieden ich mit all unseren Bemühungen für ein Zustandekommen dieser Verordnung in erster Lesung bin. Die Europäische Kommission kann das Kompromisspaket von Änderungsvorschlägen annehmen, um eine Billigung in erster Lesung zu erreichen."@de9
"Madam President, ladies and gentlemen, I would first of all like to thank and congratulate the European Parliament and in particular the rapporteur, Mr Blokland, the shadow rapporteurs and the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, as well as Mrs Mann and the Committee on Industry, Research and Energy for their excellent reports and the views expressed at first reading. For the last 30 years the European Union’s policies and legislation on the protection of public health and the environment have made significant progress in reducing the risks posed by chemical substances, not only in the European Union, but also worldwide. The European Union has constantly been an important partner in international conventions, including the Rotterdam Convention on the prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade. Regulation 304/2003 of the European Parliament and of the Council concerning the export and import of dangerous chemicals implements the Rotterdam Convention within the Community. On many points the regulation does not stop at the provisions of the Rotterdam Convention, but goes further by offering a higher level of protection for countries that import chemicals. On 10 January 2006 the Court of Justice of the European Communities adopted a judgment annulling Regulation 304/2003 on the grounds that it should have had a dual legal basis, namely Articles 133 and 175(1) of the Treaty. In response, the aim of this proposal is to adopt a new regulation with the aforementioned dual legal basis. At the same time, the Commission, on the basis of its report on experience to date in implementing the relevant procedures, has put forward certain technical amendments to the provisions of the regulation. This report was submitted to the European Parliament and the Council at the same time as this proposal. The Commission’s main proposals for amendments to the regulation are as follows: Firstly, certain exceptions are being proposed to the central requirement for explicit consent in countries of import prior to export. These exceptions are implemented only in cases in which, despite reasonable efforts on the part of the Commission and of the national authority designated by the country of export, there is no response to the request, and provided that certain conditions are met. These exceptions are intended to create a certain degree of flexibility, while at the same time maintaining a high level of protection – one which is, indeed, higher than that provided by the Rotterdam Convention. Secondly, an exception is proposed to the requirement of explicit consent in cases where chemicals are exported to OECD countries, if certain conditions are fulfilled. Thirdly, the rules relating to the period of validity of explicit consent are clarified. In addition, explicit consents are reviewed at regular intervals, as well as in cases where alternative evidence is accepted. Fourthly, procedures and means to allow access by the customs authorities to information are laid down, since in most Member States these authorities play a principal role in ensuring compliance with the regulation, especially as regards controlling exports. Madam President, I should like to express my satisfaction with the efforts we have all made to reach agreement on this regulation at first reading. The European Commission is able to accept the compromise package of amendments in order to reach agreement at first reading."@en4
"Señora Presidenta, Señorías, antes de nada quiero dar las gracias y felicitar al Parlamento Europeo y, sobre todo, al ponente, señor Blokland, a los ponentes alternativos y a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, así como a la señora Mann y a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, por sus excelentes informes y las opiniones expresadas en primera lectura. En los últimos 30 años, las políticas y la legislación de la Unión Europea para la protección de la salud pública y el medio ambiente han hecho grandes progresos para reducir los riesgos que presentan los productos químicos, no sólo en la Unión Europea, sino en todo el mundo. La Unión Europea ha sido siempre un importante socio en los convenios internacionales, entre ellos el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento expreso previo para determinados productos químicos peligrosos y plaguicidas en el comercio internacional. El Reglamento 304/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos pone en práctica el Convenio de Rotterdam en el territorio de la Comunidad. En muchos aspectos, el Reglamento no se limita a aplicar las disposiciones del Convenio de Rotterdam, sino que va más allá y confiere un nivel más alto de protección a los países importadores de productos químicos. El 10 de enero de 2006, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictó una sentencia que anulaba el Reglamento 304/2003 sobre la base de que tendría que haber tenido un doble fundamento jurídico, a saber, el artículo 133 y el artículo 175, apartado 1, del Tratado. En respuesta, el objetivo de la actual propuesta es aprobar un nuevo reglamento con ese doble fundamento jurídico. Al mismo tiempo, la Comisión, basándose en su informe sobre la experiencia acumulada hasta la fecha con la aplicación de los procedimientos pertinentes, ha propuesto una serie de enmiendas técnicas que modifican las disposiciones del Reglamento. Dicho informe ha sido remitido al Parlamento Europeo y al Consejo al mismo tiempo que la actual propuesta. Las principales propuestas de la Comisión para modificar el Reglamento son las siguientes: Primero, se proponen algunas excepciones al requisito básico del consentimiento expreso de los países importadores antes de la exportación. Esas excepciones se aplicarán únicamente en los casos en que, a pesar de los esfuerzos razonables realizados por la Comisión y la autoridad nacional designada por el país exportador, no se obtenga respuesta a la solicitud y siempre que se cumplan una serie de condiciones. Estas excepciones están pensadas para conseguir un cierto grado de flexibilidad, pero manteniendo al mismo tiempo una elevada protección, mayor incluso que la conferida por el Convenio de Rotterdam. Segundo, se propone una dispensa del requisito de consentimiento expreso cuando los productos químicos se exporten a países de la OCDE y se cumplan determinadas condiciones. Tercero, se aclaran las disposiciones relativas al período de validez del consentimiento expreso. Además, se prevé una revisión periódica de los consentimientos expresos, así como cuando se acepten pruebas alternativas. Cuarto, se establecen procedimientos y medios para permitir el acceso de las autoridades aduaneras a información, puesto que en la mayoría de los Estados miembros estas autoridades realizan una contribución fundamental para vigilar el cumplimiento del Reglamento, sobre todo en lo que respecta al control de las exportaciones. Señora Presidenta, quiero manifestar mi satisfacción por el esfuerzo que hemos hecho todos para alcanzar un acuerdo sobre este Reglamento en primera lectura. La Comisión Europea puede aceptar el paquete de enmiendas de transacción para alcanzar un acuerdo en primera lectura."@es21
"Pr president, mu daamid ja härrad, ma tahaksin kõigepealt tänada ja õnnitleda Euroopa Parlamenti ja eriti raportööri, hr Bloklandi, variraportööre ning keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni ning samuti pr Manni ja tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni nende suurepäraste raportite ning esimesel lugemisel nende väljendatud seisukohtade eest. Viimased 30 aastat on Euroopa Liidu rahvatervise- ja keskkonnakaitsealane poliitika ja õigusaktid saavutanud märgatava edasimineku keemiliste ainete põhjustatud riskide vähendamisel, mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka kogu maailmas. Euroopa Liit on kogu aeg olnud oluline partner rahvusvahelistes konventsioonides, sealhulgas ka Rotterdami konventsioonis, mis puudutab teatud ohtlike kemikaalide eelneva nõusoleku menetluskorda rahvusvahelises kaubanduses. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 304/2003 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta rakendatakse Rotterdami konventsiooni ühendusesiseselt. Mitmes punktis ei piirdu määrus Rotterdami konventsiooni sätetega, vaid läheb kaugemale, pakkudes kemikaale importivatele riikidele kaitstuse kõrgemat taset. 10. jaanuaril 2006. aastal võttis Euroopa Kohus vastu otsuse, millega tühistas määruse 304/2003, põhjendades otsust sellega, et määrus oleks pidanud põhinema kahel õiguslikul alusel, mis hõlmaks nii asutamislepingu artiklit 133 kui ka artikli 175 lõiget 1. Seetõttu on käesoleva ettepaneku eesmärk võtta vastu uus määrus, mis põhineb eespool nimetatud kahel õiguslikul alusel. Samal ajal, pidades silmas komisjoni aruannet menetluste rakendamisel kuni käesoleva ajani saadud kogemuste kohta, on tehtud ettepanek lisada rakendussätetesse teatavad tehnilised muudatused. Kõnealune raport esitati Euroopa Parlamendile ja nõukogule paralleelselt käesoleva ettepanekuga. Komisjoni peamised muudatusettepanekud määruse muutmiseks on järgmised: Esiteks ettepanek teha teatud erandid selgesõnalise nõusoleku keskse tingimuse suhtes riikides, kus import ületab ekspordi. Neid erandeid rakendatakse üksnes juhtudel, kui vaatamata komisjoni ja ekspordiriigi määratud riikliku asutuse poolt tehtud mõistlikele jõupingutustele päringule ei vastata ning eeldusel, et on täidetud teatud tingimused. Need erandid on mõeldud selleks, et luua teatavat paindlikkust, säilitades samal ajal kaitstuse kõrge taseme – mis on tõepoolest kõrgem kui Rotterdami konventsioonis sätestatud tase. Teiseks tehakse ettepanek teha teatud tingimustel erand selgesõnalise nõusoleku nõude suhtes juhul, kui kemikaale eksporditakse OECD riikidesse. Kolmandaks selgitatakse selgesõnalise nõusoleku kehtivusperioodiga seotud eeskirju. Peale selle toimub selgesõnaliste nõusolekute regulaarne ülevaatus ning need vaadatakse üle ka võimalike tõendite ilmnemise korral. Neljandaks kehtestatakse kord ja vahendid, mis võimaldavad tolliasutustele juurdepääsu teabele, kuna enamikus liikmesriikides on neil asutustel esmatähtis roll määrusele vastavuse tagamisel, eriti selles osas, mis puudutab ekspordikontrolli. Pr president, ma tahaksin väljendada oma rahulolu meie kõigi tehtud jõupingutuste üle kõnealuse määruse osas kokkuleppele jõudmiseks esimesel lugemisel. Euroopa Komisjon võib esimesel lugemisel kokkuleppe saavutamiseks muudatuste kompromisspaketi vastu võtta."@et5
". Arvoisa puhemies, haluaisin ensiksi kiittää ja onnitella Euroopan parlamenttia ja erityisesti esittelijä Bloklandia, varjoesittelijöitä, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa, jäsen Mannia sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa erinomaisista mietinnöistä sekä ensimmäisessä käsittelyssä esitetyistä näkemyksistä. Euroopan unionin politiikka ja lainsäädäntö kansanterveyden suojelua ja ympäristöä koskevissa kysymyksissä ovat edistyneet merkittävästi kemiallisten aineiden aiheuttamien riskien vähentämisessä paitsi Euroopan unionissa myös maailmanlaajuisesti. Euroopan unioni on kansainvälisten sopimusten pysyvä osapuoli. Yksi näistä on vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevaa ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelyä kansainvälisessä kaupassa koskeva Rotterdamin yleissopimus. Sopimus pantiin täytäntöön yhteisössä vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 304/2003. Monilta osilta asetus ei rajoitu vain Rotterdamin yleissopimuksen määräyksiin vaan menee pidemmälle ja tarjoaa korkean tason suojan kemikaaleja maahan tuoville jäsenvaltioille. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antoi 10. tammikuuta 2006 tuomion asetuksen (EY) N:o 304/2003 kumoamiseksi, koska se katsoi, että asetuksella olisi oltava kaksinkertainen oikeusperusta eli EY:n perustamissopimuksen 133 artikla sekä 175 artiklan 1 kohta. Näin ollen ehdotuksen tarkoituksena on antaa uusi asetus, jolla olisi nämä kaksi oikeusperustaa. Komissio ehdotti samalla asetuksen säännöksiin joitakin teknisiä muutoksia, jotka perustuvat sen laatimaan kertomukseen menettelyjen täytäntöönpanon tähänastisista kokemuksista. Kertomus toimitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhdessä tämän ehdotuksen kanssa. Seuraavassa esitetään komission tärkeimmät muutosehdotukset asetukseen: Ensinnäkin on ehdotettu joitakin poikkeuksia keskeiseen vaatimukseen, jonka mukaan tuojamaa antaa ennen tuontia nimenomaisen suostumuksen tuotteen maahantuonnille. Näitä poikkeuksia sovelletaan tietyin ehdoin ainoastaan tapauksiin, joissa komission ja viejämaan nimeämän kansallisen viranomaisen kohtuullisista ponnisteluista huolimatta nimenomaista suostumusta koskevaan pyyntöön ei ole saatu vastausta. Poikkeuksilla pyritään saamaan aikaan jonkinasteista joustavuutta säilyttämällä samalla korkean suojelun taso, joka on itse asiassa parempi kuin Rotterdamin yleissopimuksessa. Toiseksi komissio ehdottaa poikkeusta nimenomaisen suostumuksen vaatimukseen tietyin ehdoin tapauksissa, joissa kemikaaleja viedään OECD- maihin. Kolmanneksi on selkiytetty nimenomaisen suostumuksen voimassaoloaikaa. Lisäksi nimenomaisia suostumuksia tarkistetaan säännöllisin väliajoin ja tapauksissa, joissa hyväksytään vaihtoehtoinen näyttö. Neljänneksi säädetään menettelyistä ja keinoista, joilla mahdollistetaan tulliviranomaisten tiedonsaanti, sillä tulliviranomaisilla on useimmissa jäsenvaltioissa tärkeä sija asetuksen noudattamisen varmistamisessa etenkin viennin valvonnan suhteen. Arvoisa puhemies, haluan tuoda esiin tyytyväisyyteni ponnisteluihin, joita me kaikki olemme tehneet päästäksemme yksimielisyyteen tästä asetuksesta ensimmäisessä käsittelyssä. Euroopan komissio on valmis hyväksymään tarkistusten kompromissipaketin sopuun pääsemiseksi ensimmäisessä käsittelyssä."@fi7
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je voudrais d’abord remercier et féliciter le Parlement européen et, en particulier, le rapporteur, M. Blokland, les rapporteurs fictifs et la commission de l’environnement, de la santé public et de la sécurité alimentaire, ainsi que M Mann et la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie pour leurs excellents rapports et les avis exprimés en première lecture. Ces 30 dernières années, les politiques et la législation de l’Union européenne sur la protection de la santé publique et de l’environnement ont fait des progrès significatifs en vue de réduire les risques liés aux substances chimiques dans l’Union européenne, mais aussi partout dans le monde. L’Union européenne a toujours été un partenaire important dans les conventions internationales, y compris la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international. Le règlement 304/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux met la Convention de Rotterdam en œuvre dans la Communauté. Sur de nombreux points, le règlement ne s’arrête pas aux dispositions de la Convention de Rotterdam, mais va plus loin en offrant un niveau de protection élevé aux pays qui importent des produits chimiques. Le 10 Janvier 2006, la Cour de justice des Communautés européennes a arrêté un jugement annulant le règlement 304/2003 au motif qu’il aurait dû reposer sur une base juridique double, à savoir les articles 133 et 175, paragraphe 1, du Traité. En réaction, l’objectif de cette proposition est d’adopter un nouveau règlement reposant sur la base juridique double susmentionnée. Dans le même temps, la Commission, sur la base de son rapport relatif à l’expérience acquise à ce jour au cours de la mise en œuvre des procédures en question, a présenté certains amendements techniques aux dispositions du règlement. Ce rapport a été présenté au Parlement européen et au Conseil en même temps que cette proposition. Les principales propositions d’amendements de la Commission au règlement sont les suivantes: Premièrement, certaines exceptions sont proposées à l’exigence centrale de consentement explicite dans les pays d’importation avant l’exportation. Ces exceptions n’interviennent que dans les cas où, malgré des efforts raisonnables de la part de la Commission et de l’autorité nationale désignée par le pays d’exportation, il n’y a aucune réponse à la demande et pour autant que certaines conditions soient remplies. Ces exceptions ont pour but de créer une certaine flexibilité tout en maintenant, en même temps, un niveau de protection élevé – qui est, en fait, plus élevé que celui prévu par la Convention de Rotterdam. Deuxièmement, une exception à l’exigence de consentement explicite est proposée dans les cas où des produits chimiques sont exportés dans des pays de l’OCDE, si certaines conditions sont remplies. Troisièmement, les règles relatives à la période de validité du consentement explicite sont clarifiées. En outre, les consentements explicites sont révisés à intervalles réguliers ainsi que dans les cas où des pièces justificatives alternatives sont acceptées. Quatrièmement, des procédures et des moyens de permettre l’accès des autorités douanières aux informations sont définis, car dans la plupart des États membres, ces autorités jouent un rôle primordial en garantissant le respect de la réglementation, en particulier au niveau du contrôle des exportations. Madame la Présidente, je voudrais exprimer ma satisfaction face aux efforts que nous avons tous réalisés afin de parvenir à un accord sur ce règlement en première lecture. La Commission européenne peut accepter le paquet d’amendements de compromis afin de parvenir à un accord en première lecture."@fr8
"Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszönetet mondani és gratulálni az Európai Parlamentnek és különösen az előadónak, Blokland úrnak, az árnyékelőadóknak és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságnak, továbbá Mann asszonynak és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságnak kiváló jelentéseikért és az első olvasat során közölt nézeteikért. Az elmúlt 30 évben az Európai Unió politikái és a közegészség és a környezet védelmével kapcsolatos jogszabályai jelentős előrelépést értek el a vegyi anyagok jelentette kockázatok mérséklésében, nem csupán az Európai Unióban, hanem világszerte is. Az Európai Unió folyamatosan fontos partnere volt a nemzetközi egyezményeknek, ideértve a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló rotterdami egyezményt is. A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hajtja végre a Közösségen belül a Rotterdami Egyezményt. A rendelet számos ponton nem áll meg a Rotterdami Egyezmény rendelkezéseinél, hanem továbblép, fokozottabb védelmet kínálva a vegyi anyagokat importáló országok számára. Az Európai Közösségek Bírósága 2006. január 10-én ítéletet fogadott el, mely megsemmisítette a 304/2003/EK rendeletet arra hivatkozva, hogy annak két jogalapja kellett volna, hogy legyen, vagyis a Szerződés 133. cikke és 175. cikkének (1) bekezdése. Erre válaszul e javaslat célja új szabályozás elfogadása a fent említett kettős jogalappal. A Bizottság ugyanakkor az alkalmazandó eljárások végrehajtásában mostanáig szerzett tapasztalatokról szóló jelentés alapján bizonyos technikai módosításokat javasolt a rendelet rendelkezéseihez. Ezt a jelentést benyújtották az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a javaslattal egyidejűleg. A Bizottságnak a rendelet módosításával kapcsolatos főbb javaslatai a következők: Először is egyes kivételeket javasolnak azon központi követelményt illetően, hogy az importországokban a kivitelt megelőzően kifejezett jóváhagyásra kerüljön sor. E kivételeket csak olyan esetekben hajtják végre, amelyek a Bizottság és az exportország által kijelölt nemzeti hatóság részéről tett ésszerű erőfeszítések ellenére sem válaszolnak a kérésre, illetve amennyiben bizonyos feltételek teljesülnek. E kivételek célja bizonyos mértékű rugalmasság lehetővé tétele, egyidejűleg pedig a védelem magas szintjének megőrzése – ami valóban magasabb a Rotterdami Egyezményben javasoltnál. Másodsorban kivételt javasolnak a kifejezett jóváhagyás követelménye alól olyan esetekben, amikor a vegyi anyagokat OECD-országokba exportálják, bizonyos feltételek teljesülése esetén. Harmadszor a kifejezett jóváhagyás érvényességi időszakával kapcsolatos szabályokat egyértelművé teszik. Emellett a kifejezett jóváhagyásokat rendszeres időközönként felülvizsgálják, olyan esetekben is, amikor elfogadták az alternatív bizonyítékot. Negyedszer a vámhatóságok információhoz való hozzáférés lehetővé tételére vonatkozó eljárásait és eszközeit állapítják meg, mivel a legtöbb tagállamban e hatóságok alapvető szerepet játszanak a szabályozásnak való megfelelés biztosításában, különösen az exportellenőrzés terén. Elnök asszony! Szeretnék elégedettségemnek hangot adni mindazon erőfeszítéseket illetően, melyeket annak érdekében tettünk, hogy első olvasatban megállapodásra jussunk erről a rendeletről. Az Európai Bizottság képes a módosítások kompromisszumos csomagját elfogadni a megállapodás első olvasatban történő elérése érdekében."@hu11
"− Signora Presidente, onorevoli deputati, vorrei innanzi tutto ringraziare e congratularmi con quest’Assemblea, e in particolare con il relatore, l’onorevole Blokland, i relatori ombra e la commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, nonché con l’onorevole Mann e la commissione per l’industria, la ricerca e l’energia per le loro eccellenti relazioni e le opinioni espresse in prima lettura. Negli ultimi 30 anni, le politiche e la normativa dell’Unione europea in materia di protezione della sanità pubblica e dell’ambiente hanno compiuto notevoli progressi al fine di ridurre i rischi rappresentati dalle sostanze chimiche, non solo nell’Unione europea, ma nel mondo intero. L’Unione europea è stata sempre un importante nell’ambito di convenzioni internazionali, compresa la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale. Il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione e importazione di prodotti chimici pericolosi attua la convenzione di Rotterdam nella Comunità. Per diversi aspetti il regolamento non si ferma alle disposizioni della convenzione di Rotterdam, ma va oltre offrendo un livello più elevato di protezione per i paesi che importano prodotti chimici. Il 10 gennaio 2006 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato una sentenza di annullamento del regolamento (CE) n. 304/2003 perché avrebbe dovuto essere basato su un duplice fondamento giuridico, ovvero gli articoli 133 e 175, paragrafo 1, del Trattato. In risposta, l’obiettivo della proposta è l’adozione di un nuovo regolamento che sia basato sul suddetto duplice fondamento giuridico. Nel contempo, la Commissione, sulla base della sua relazione sull’esperienza acquisita fino ad oggi nell’attuazione delle procedure pertinenti, ha presentato taluni emendamenti tecnici alle disposizioni del regolamento. Questa relazione è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio contestualmente alla proposta. Le proposte principali della Commissione di modifica del regolamento sono le seguenti. In primo luogo, sono proposte alcune eccezioni al requisito centrale dell’assenso esplicito nei paesi di importazione prima dell’esportazione. Tali eccezioni si applicano solo nei casi in cui, nonostante ragionevoli sforzi da parte della Commissione e dell’autorità nazionale designata dal paese di esportazione, non vi sia risposta alla richiesta e purché siano soddisfatte alcune condizioni. Le eccezioni sono tese a creare una certa flessibilità, mantenendo nel contempo un elevato livello di protezione, più elevato di quello previsto dalla convenzione di Rotterdam. In secondo luogo, viene proposta un’eccezione al requisito dell’assenso esplicito nei casi in cui i prodotti chimici siano esportati verso paesi dell’OCSE, nel rispetto di talune condizioni. In terzo luogo, vengono precisate le norme relative al periodo di validità dell’assenso esplicito. Inoltre, gli assensi espliciti sono rivisti a intervalli regolari nonché nei casi in cui sia accettata una prova alternativa. In quarto luogo, sono stabiliti strumenti e procedure per consentire l’accesso da parte delle autorità doganali alle informazioni, dal momento che nella maggior parte degli Stati membri queste autorità svolgono un ruolo di primo piano al fine di garantire il rispetto della normativa, in particolare per quanto riguarda il controllo sulle esportazioni. Signora Presidente, vorrei esprimere la mia soddisfazione per gli sforzi che abbiamo compiuto ai fini del raggiungimento di un accordo su questo regolamento in prima lettura. La Commissione europea è in grado di accettare il pacchetto di compromesso di emendamenti per pervenire all’accordo in prima lettura."@it12
"Ponia Pirmininke, ponios ir ponai, pirmiausiai norėčiau padėkoti Europos Parlamentui ir ypač pranešėjui Johannesui Bloklandui, šešėliniam pranešėjui ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui, taip pat ir Erikai Mann bei Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui už jų puikius pranešimus ir pirmojo svarstymo metu pareikštas nuomones ir pasveikinti juos. Per paskutinius 30 metų Europos Sąjungos politika ir teisės aktai dėl visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugos padarė didelę pažangą mažinant cheminių medžiagų keliamą pavojų ne tik Europos Sąjungoje, bet ir visame pasaulyje. Europos Sąjunga nuolatos buvo svarbi partnerė tarptautinėse konvencijose, įskaitant Roterdamo konvenciją dėl anksčiau minėtos tam tikrų pavojingų chemikalų ir pesticidų leidimų išdavimo procedūros tarptautinėje prekyboje. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 304/2003 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo įgyvendina Roterdamo konvenciją Bendrijoje. Daugelyje punktų reglamentas neapsiriboja Roterdamo konvencijos nuostatomis, bet eina toliau siūlydamas aukštesnio lygio apsaugą šalims, kurios importuoja chemines medžiagas. 2006 m. sausio 10 d. Europos Bendrijos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą, panaikinantį Reglamentą Nr. 304/2003 dėl to, kad jis turėjo turėti dvigubą teisinį pagrindą, būtent Sutarties 133 straipsnį ir 175 straipsnio 1 dalį. Reaguojant šio pasiūlymo tikslas yra patvirtinti naują reglamentą, turintį anksčiau minėtą dvigubą teisinį pagrindą. Tuo pat metu Komisija, remdamasi savo pranešimu dėl patirties įgyvendinant atitinkamas procedūras iki tam tikros datos, pateikė tam tikrus techninius reglamento nuostatų pakeitimus. Šis pranešimas buvo pateiktas Europos Parlamentui ir Tarybai tuo pačiu metu, kaip ir šis pasiūlymas. Pagrindiniai Komisijos pasiūlymai dėl reglamento pakeitimų būtų tokie: pirma, siūlomos tam tikros išimtys svarbiausiam aiškaus leidimo reikalavimui šalyse, kuriose importas didesnis už eksportą. Šios išimtys taikomos tik atvejais, kuriais, nepaisant atitinkamų Komisijos ir eksporto šalies paskirtos nacionalinės institucijos pastangų, negaunamas atsakymas į reikalavimą ir su sąlyga, kad pagrindinės sąlygos atitinka. Šios išimtys skirtos sukurti tam tikrą laisvės laipsnį, tuo pat metu palaikant aukštą apsaugos lygį, kuris yra tikrai aukštesnis, negu numatytas pagal Roterdamo konvenciją. Antra, siūlomos išimtys aiškaus leidimo reikalavimui atvejais, kuriais cheminės medžiagos eksportuojamos į EBPO šalis, jeigu išpildytos tam tikros sąlygos. Trečia, išaiškintos taisyklės, susijusios su aiškaus leidimo galiojimo laikotarpiu. Be to, aiškūs leidimai persvarstomi reguliariais laiko intervalas, taip pat ir atvejais, kai patvirtinamas alternatyvus įrodymas. Ketvirta, nustatytos procedūros ir priemonės, suteikiančios galimybę muitinių institucijoms pasinaudoti informacija, kadangi daugumoje valstybių narių šios institucijos atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrinant reglamento laikymąsi, ypač kai tai susiję su eksporto kontrole. Ponia Pirmininke, norėčiau išreikšti savo pasitenkinimą pastangomis, kurias dėjome norėdami pasiekti susitarimą dėl šio reglamento pirmajame svarstyme. Europos Komisija gali priimti kompromisinį pakeitimų paketą, kad būtų pasiektas susitarimas pirmajame svarstyme."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Vispirms es gribētu pateikties un apsveikt Eiropas Parlamentu un jo īpaši referentu kungu, "ēnu" referentus un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju, kā arī kundzi un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju par viņu izcilajiem ziņojumiem un izteiktajiem viedokļiem pirmajā lasījumā. Pēdējo 30 gadu laikā Eiropas Savienības politikā un likumdošanā sabiedrības veselības aizsardzības jomā un vides aizsardzības jomā ir sasniegts nozīmīgs progress, samazinot ķīmisko vielu izraisīto risku ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī pasaulē. Eiropas Savienība pastāvīgi ir bijusi nozīmīgs partneris starptautiskajās konvencijās, tostarp arī Roterdamas konvencijā par iepriekš norunātās piekrišanas ( ) procedūru attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem starptautiskajā tirdzniecībā. Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 304/2003 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu Roterdamas konvencija tiek īstenota Kopienā. Daudzos punktos regula neaprobežojas ar Roterdamas konvencijas noteikumiem, bet ir vēl tālejošāka, piedāvājot augstāku aizsardzības līmeni tām valstīm, kuras importē ķīmiskās vielas. 2006. gada 10. janvārī Eiropas Kopienu Tiesa pieņēma spriedumu, ar ko atcēla Regulu Nr. 304/2003, nosakot, ka bija vajadzīgs duāls juridiskais pamats, proti, Līguma 133 pants un 175. panta 1. punkts. Reaģējot uz to, šī priekšlikuma mērķis ir pieņemt jaunu regulu, kam būtu iepriekš minētais duālais juridiskais pamatojums. Tajā pašā laikā Komisija, pamatojoties uz tās ziņojumu par tās procedūru līdzšinējo darbību, ir iesniegusi dažus tehniskus grozījumus regulas noteikumiem. Šis ziņojums tika iesniegts Eiropas Parlamentam un Padomei vienlaikus ar šo priekšlikumu. Komisijas galvenie priekšlikumi grozījumiem regulā ir sekojoši: Pirmkārt, tiek ierosināti noteikti izņēmumi galvenajai prasībai par nepārprotamu piekrišanu no importējošajām valstīm pirms eksporta. Šie izņēmumi tiks īstenoti tikai tajos gadījumos, kuros, neraugoties uz pamatotiem Komisijas un eksportējošās valsts izraudzītās iestādes pūliņiem, nav atbildes uz pieprasījumu un ir ievēroti noteikti nosacījumi. Šo izņēmumu nolūks ir radīt zināmu elastīgumu, vienlaikus saglabājot augstu aizsardzības līmeni – tādu, kas ir augstāks nekā Roterdamas konvencijā paredzētais. Otrkārt, ir ierosināts izņēmums prasībām par nepārprotamo piekrišanu gadījumos, kad ķīmiskās vielas tiek eksportētas uz ESAO valstīm, ja tiek izpildīti noteikti nosacījumi. Treškārt, ir precizēti noteikumi par iegūtās nepārprotamās piekrišanas termiņu. Turklāt nepārprotamās piekrišanas regulāri tiek pārskatītas un arī gadījumos, kad tiek pieņemti alternatīvi pieradījumi. Ceturtkārt, tiek noteiktas procedūras un līdzekļi, lai nodrošinātu muitas iestāžu pieeju informācijai, tā kā šīm iestādēm lielākajā daļā dalībvalstu ir ievērojama loma regulas prasību izpildes nodrošināšanā, jo īpaši attiecībā uz eksporta kontroli. Priekšsēdētājas kundze, es gribētu izteikt savu gandarījumu par tiem pūliņiem, kurus mēs visi esam veikuši, lai panāktu vienošanos par šo regulu pirmajā lasījumā. Eiropas Komisija ir gatava pieņemt grozījumu kompromisa paketi, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā."@lv13
"Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα τον εισηγητή κ. Blokland, τους σκιώδεις εισηγητές και την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγεία και Ασφάλειας των Τροφίμων, όπως επίσης και την κ. Mann και την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας για τις εξαιρετικές εκθέσεις τους και τη γνώμη που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης ανάγνωσης. Την τελευταία 30ετία οι πολιτικές και η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος επέφεραν σημαντική πρόοδο στη μείωση των κινδύνων από τις χημικές ουσίες, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέκαθεν, υπήρξε σημαντικός εταίρος σε διεθνείς συμβάσεις μεταξύ των οποίων και η Σύμβαση του Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία συγκατάθεσης για ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο. Με τον κανονισμό 304/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις εισαγωγές και εξαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων, εφαρμόζεται η Σύμβαση του Ρότερνταμ στο εσωτερικό της Κοινότητας. Σε πολλά σημεία ο κανονισμός δεν περιορίζεται στις διατάξεις της Σύμβασης του Ρότερνταμ, αλλά προχωρεί περισσότερο προσφέροντας υψηλότερο επίπεδο προστασίας για τις χώρες που εισάγουν χημικά προϊόντα. Με απόφασή του στις 10 Ιανουαρίου 2006 το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ακύρωσε τον κανονισμό 304 του 2003 κρίνοντας ότι θα έπρεπε να στηρίζεται σε διπλή νομική βάση. Στο άρθρο 133 και στο άρθρο 175, παράγραφος 1 της Συνθήκης. Κατόπιν αυτού, σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η υιοθέτηση νέου κανονισμού που θα στηρίζεται στη διπλή αυτή νομική βάση που προανέφερα. Ταυτόχρονα η Επιτροπή, με βάση έκθεσή της για την έως σήμερα εμπειρία εφαρμογής των σχετικών διαδικασιών, έχει προτείνει ορισμένες τεχνικές τροποποιήσεις στις διατάξεις του κανονισμού. Η έκθεση αυτή υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο παράλληλα με την παρούσα πρόταση. Οι κυριότερες τροποποιήσεις του κανονισμού τις οποίες πρότεινε η Επιτροπή είναι οι εξής: Πρώτον, προτείνονται περιορισμένες εξαιρέσεις από την κεντρική προϋπόθεση της ρητής συγκατάθεσης στις χώρες εισαγωγής πριν από την εξαγωγή. Οι εξαιρέσεις εφαρμόζονται μόνον εφόσον, παρά τις εύλογες προσπάθειες της Επιτροπής και της εθνικής αρχή που έχει ορίσει η χώρα εξαγωγής, δεν υπάρξει ανταπόκριση στο αίτημα και εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Με τις εξαιρέσεις αυτές επιδιώκεται να υπάρξει κάποια ευελιξία, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται υψηλό το επίπεδο προστασίας, υψηλότερο και εκείνου που παρέχει η Σύμβαση του Ρότερνταμ. Δεύτερον, προτείνεται εξαίρεση από την προϋπόθεση της ρητής συγκατάθεσης στις περιπτώσεις εξαγωγής χημικών ουσιών σε χώρες του ΟΟΣΑ, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Τρίτον, αποσαφηνίζονται οι κανόνες που αφορούν τη διάρκεια ισχύος των ρητών συγκαταθέσεων. Επίσης επανεξετάζονται σε τακτά διαστήματα οι ρητές συγκαταθέσεις, καθώς και οι περιπτώσεις αποδοχής εναλλακτικών αποδεικτικών στοιχείων. Τέταρτον, θεσπίζονται διαδικασίες και μέσα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των τελωνειακών αρχών στις πληροφορίες, επειδή στα περισσότερα κράτη μέλη οι αρχές αυτές παίζουν κύριο ρόλο στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τον κανονισμό, ιδιαίτερα όσον αφορά στον έλεγχο των εξαγωγών. Κυρία Πρόεδρε, εκφράζω την ικανοποίησή μου για τις προσπάθειες όλων μας ώστε να πετύχουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με τον παρόντα κανονισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί τη συμβιβαστική δέσμη προτάσεων ώστε να καταλήξουμε σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, ik zou eerst het Europees Parlement willen bedanken en feliciteren, in het bijzonder de rapporteur, de heer Blokland, de schaduwrapporteurs en de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, en ook mevrouw Mann en de Commissie industrie, onderzoek en energie voor hun uitstekende verslagen en de standpunten die in eerste lezing naar voren zijn gebracht. In de afgelopen dertig jaar hebben het beleid en de wetgeving van de Europese Unie voor de bescherming van de volksgezondheid en het milieu voor een significante vooruitgang gezorgd in het verminderen van de gevaren van chemische stoffen, niet alleen in de Europese Unie, maar wereldwijd. De Europese Unie is constant een belangrijke partner geweest bij internationale verdragen, waaronder het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel. Verordening (EG) nr. 304/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen strekte tot implementatie van het Verdrag van Rotterdam in de Gemeenschap. Op veel punten stopt de verordening niet bij de bepalingen van het Verdrag van Rotterdam, maar gaat verder door een hoger niveau van bescherming te bieden aan landen die gevaarlijke chemische stoffen invoeren. Op 10 januari 2006 wees het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een arrest waarbij Verordening (EG) nr. 304/2003 werd ingetrokken omdat er een dubbele rechtsgrondslag had moeten zijn, namelijk de artikelen 133 en 175, lid 1, van het Verdrag. Naar aanleiding daarvan beoogt dit voorstel de vaststelling van een nieuwe verordening met de eerder genoemde dubbele rechtsgrondslag. Tegelijkertijd heeft de Commissie, op basis van haar verslag over de ervaringen die tot nu toe bij het implementeren van de relevante procedures zijn opgedaan, enkele technische wijzigingen aangebracht in de bepalingen van de verordening. Dit verslag werd tegelijk met dit voorstel voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad. De belangrijkste voorstellen van de Commissie voor wijzigingen in de verordening zijn als volgt: Ten eerste worden er bepaalde uitzonderingen voorgesteld op de fundamentele eis van uitdrukkelijke toestemming in importerende landen vóór de uitvoer. Deze uitzonderingen worden alleen geïmplementeerd in gevallen waarin ondanks redelijke inspanningen van de Commissie en de nationale instantie die door het uitvoerende land is aangewezen, er geen reactie is op het verzoek en mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze uitzonderingen zijn bedoeld om een zekere mate van flexibiliteit te creëren en tegelijk een hoog niveau van bescherming in stand te houden, een niveau dat inderdaad hoger is dan dat van het Verdrag van Rotterdam. Ten tweede wordt een uitzondering voorgesteld op de eis van uitdrukkelijke toestemming in gevallen waarin chemische stoffen worden uitgevoerd naar OESO-landen, als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Ten derde worden de regels betreffende de periode van geldigheid van de uitdrukkelijke toestemming verhelderd. Daarnaast worden de uitdrukkelijke toestemmingen op gezette tijden herzien, net als bij gevallen waar alternatief bewijs is geaccepteerd. Ten vierde worden er procedures en middelen vastgesteld om de douaneautoriteiten toegang tot informatie te verschaffen, want in de meeste lidstaten vervullen deze instanties een belangrijke rol bij het zorgdragen voor naleving van de verordening, vooral als het gaat om de controle op de uitvoer. Mevrouw de Voorzitter, ik zou mijn tevredenheid willen uiten over de inspanningen die we allemaal hebben gedaan om overeenstemming te bereiken over deze verordening in eerste lezing. De Europese Commissie kan het compromispakket van amendementen accepteren om overeenstemming in eerste lezing te bereiken."@nl3
"Pani przewodnicząca, szanowni państwo! Najpierw pragnę złożyć Parlamentowi Europejskiemu, a w szczególności sprawozdawcy, panu Bloklandowi, sprawozdawcom-cieniom i Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz pani Mann i Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii podziękowania i gratulacje za ich znakomite sprawozdania i opinie wyrażone podczas pierwszego czytania. Przez ostatnie 30 lat, poprzez swoją politykę i prawodawstwo w zakresie ochrony zdrowia publicznego i środowiska naturalnego, Unia Europejska poczyniła znaczne postępy w zmniejszaniu zagrożeń, jakie stwarzają substancje chemiczne, nie tylko w Unii Europejskiej, ale także na całym świecie. Unia Europejska jest nieprzerwanie ważną stroną międzynarodowych konwencji, w tym konwencji rotterdamskiej w sprawie stosowania procedury uprzedniej świadomej zgody na niektóre niebezpieczne chemikalia i pestycydy w handlu międzynarodowym. Rozporządzenie (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów transponuje postanowienia konwencji rotterdamskiej do prawa wspólnotowego. W wielu aspektach rozporządzenie nie ogranicza się do postanowień konwencji rotterdamskiej, ale idzie dalej, zapewniając wyższy poziom ochrony dla państw przywożących chemikalia. Dnia 10 stycznia 2006 r. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wydał wyrok uchylający rozporządzenie (WE) nr 304/2003, uznając, że rozporządzenie to powinno mieć podwójną podstawę prawną, to jest art. 133 i 175 ust. 1 Traktatu. Skutkiem tego celem niniejszego wniosku jest przyjęcie nowego rozporządzenia mającego ww. podwójną podstawę prawną. Jednocześnie działając na podstawie swojego sprawozdania w sprawie zgromadzonego dotychczas doświadczenia w stosowaniu odpowiednich procedur, Komisja Europejska zaproponowała określone zmiany techniczne do przepisów rozporządzenia. Sprawozdanie to zostało przedłożone Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wraz z niniejszym wnioskiem. Komisja Europejska zaproponowała następujące zmiany do rozporządzenia. Po pierwsze proponowane jest wprowadzenie określonych odstępstw od podstawowego wymogu uzyskania wyraźnej zgody w państwach przywozu przed dokonaniem wywozu. Takie odstępstwa mają zastosowanie tylko wtedy, gdy spełniane są określone warunki i nie udzielono odpowiedzi na wniosek pomimo tego, że Komisja Europejska i organ krajowy wyznaczony przez państwo wywozu podjęły odpowiednie środki. Wprowadzenie tych odstępstw ma na celu stworzenie pewnego rodzaju elastyczności, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu ochrony, który jest rzeczywiście wyższy od poziomu ochrony przewidzianej w konwencji rotterdamskiej. Po drugie proponowane jest wprowadzenie możliwości stosowania odstępstwa od wymogu uzyskania wyraźnej zgody w przypadkach, w których chemikalia wywożone są do państw członkowskich OECD, pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Po trzecie przepisy dotyczące terminu ważności wyraźnej zgody zostały uściślone. Ponadto przypadki udzielenia wyraźnej zgody poddawane są okresowym przeglądom. Takim przeglądom poddawane są także przypadki, w których zaakceptowany został dowód alternatywny. Po czwarte określone zostały procedury i środki umożliwiające organom celnym dostęp do informacji, ponieważ w większości państw członkowskich takie organy odgrywają zasadniczą rolę w zapewnianiu przestrzegania przepisów rozporządzenia, szczególnie w zakresie kontroli wywozu. Pani przewodnicząca! Pragnę wyrazić moje zadowolenie z wysiłków, które wszyscy podjęliśmy w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie niniejszego rozporządzenia podczas pierwszego czytania. Komisja Europejska jest gotowa zaakceptować kompromisowy pakiet poprawek w celu zapewnienia możliwości osiągnięcia porozumienia podczas pierwszego czytania."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de começar por apresentar os meus agradecimentos e parabéns ao Parlamento Europeu e, de modo particular, ao relator, senhor deputado Blokland, aos relatores-sombra e à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, bem como à senhora deputada Mann e à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia pelos seus excelentes relatórios e pelas opiniões que expressaram em primeira leitura. Nos últimos 30 anos, as políticas e a legislação da União Europeia em matéria de protecção da saúde pública e do ambiente registaram progressos consideráveis ao nível da redução dos riscos que os produtos químicos representam, não só na União Europeia, mas também à escala mundial. A União Europeia tem sido constantemente um importante parceiro nas convenções internacionais, inclusivamente na Convenção de Roterdão relativa ao Procedimento de Prévia Informação e Consentimento para determinados Produtos Químicos e Pesticidas Perigosos no Comércio Internacional. O Regulamento n.º 304/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos dá aplicação à Convenção de Roterdão na Comunidade. Em muitos aspectos, o regulamento não se limita apenas às disposições da Convenção de Roterdão e vai mais longe, oferecendo um nível de protecção mais elevado para os países que importam produtos químicos. Em 10 de Janeiro de 2006, o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias adoptou um acórdão que anula o Regulamento n.º 304/2003, alegando que este deveria ter uma dupla base jurídica, a saber, o artigo 133.º e o nº 1 do artigo 175.º do Tratado. Em resposta a esse acórdão, a presente proposta visa a adopção de um novo regulamento com a dupla base jurídica supracitada. Ao mesmo tempo, a Comissão, com base no seu relatório sobre a experiência adquirida até à data na aplicação dos processos pertinentes, apresentou algumas alterações de cariz técnico às disposições do regulamento. O referido relatório foi apresentado ao Parlamento Europeu e ao Conselho juntamente com esta proposta. As principais alterações que a Comissão propõe são as seguintes: Em primeiro lugar, propõem-se algumas excepções ao requisito central do consentimento explícito nos países de importação antes da exportação. Estas excepções aplicam-se apenas naqueles casos em que, apesar de esforços razoáveis por parte da Comissão e da autoridade nacional designada pelo país de exportação, não é dada resposta ao pedido, e desde que estejam reunidas determinadas condições. Estas excepções destinam-se a introduzir um certo grau de flexibilidade e manter em simultâneo um elevado nível de protecção – um nível efectivamente superior ao que é proporcionado pela Convenção de Roterdão. Em segundo lugar, propõe-se uma excepção ao requisito relativo ao consentimento explícito nos casos de exportação de produtos químicos para países da OCDE, desde que sejam preenchidas determinadas condições. Em terceiro lugar, clarificam-se as regras relativas ao prazo de validade do consentimento explícito. Além disso, os consentimentos explícitos são objecto de revisões periódicas, bem como os casos em que é aceite prova alternativa. Em quarto lugar, estabelecem-se procedimentos e meios para permitir o acesso à informação por parte das autoridades aduaneiras, já que na maioria dos Estados-Membros estas autoridades desempenham um papel principal na aplicação do regulamento, especialmente no que se refere ao controlo das exportações. Senhora Presidente, gostaria de expressar a minha satisfação com os esforços que todos realizámos para chegarmos a um acordo sobre este regulamento em primeira leitura."@pt17
"Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα τον εισηγητή κ. Blokland, τους σκιώδεις εισηγητές και την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγεία και Ασφάλειας των Τροφίμων, όπως επίσης και την κ. Mann και την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας για τις εξαιρετικές εκθέσεις τους και τη γνώμη που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης ανάγνωσης. Την τελευταία 30ετία οι πολιτικές και η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος επέφεραν σημαντική πρόοδο στη μείωση των κινδύνων από τις χημικές ουσίες, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέκαθεν, υπήρξε σημαντικός εταίρος σε διεθνείς συμβάσεις μεταξύ των οποίων και η Σύμβαση του Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία συγκατάθεσης για ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο. Με τον κανονισμό 304/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις εισαγωγές και εξαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων, εφαρμόζεται η Σύμβαση του Ρότερνταμ στο εσωτερικό της Κοινότητας. Σε πολλά σημεία ο κανονισμός δεν περιορίζεται στις διατάξεις της Σύμβασης του Ρότερνταμ, αλλά προχωρεί περισσότερο προσφέροντας υψηλότερο επίπεδο προστασίας για τις χώρες που εισάγουν χημικά προϊόντα. Με απόφασή του στις 10 Ιανουαρίου 2006 το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ακύρωσε τον κανονισμό 304 του 2003 κρίνοντας ότι θα έπρεπε να στηρίζεται σε διπλή νομική βάση. Στο άρθρο 133 και στο άρθρο 175, παράγραφος 1 της Συνθήκης. Κατόπιν αυτού, σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η υιοθέτηση νέου κανονισμού που θα στηρίζεται στη διπλή αυτή νομική βάση που προανέφερα. Ταυτόχρονα η Επιτροπή, με βάση έκθεσή της για την έως σήμερα εμπειρία εφαρμογής των σχετικών διαδικασιών, έχει προτείνει ορισμένες τεχνικές τροποποιήσεις στις διατάξεις του κανονισμού. Η έκθεση αυτή υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο παράλληλα με την παρούσα πρόταση. Οι κυριότερες τροποποιήσεις του κανονισμού τις οποίες πρότεινε η Επιτροπή είναι οι εξής: Πρώτον, προτείνονται περιορισμένες εξαιρέσεις από την κεντρική προϋπόθεση της ρητής συγκατάθεσης στις χώρες εισαγωγής πριν από την εξαγωγή. Οι εξαιρέσεις εφαρμόζονται μόνον εφόσον, παρά τις εύλογες προσπάθειες της Επιτροπής και της εθνικής αρχή που έχει ορίσει η χώρα εξαγωγής, δεν υπάρξει ανταπόκριση στο αίτημα και εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Με τις εξαιρέσεις αυτές επιδιώκεται να υπάρξει κάποια ευελιξία, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται υψηλό το επίπεδο προστασίας, υψηλότερο και εκείνου που παρέχει η Σύμβαση του Ρότερνταμ. Δεύτερον, προτείνεται εξαίρεση από την προϋπόθεση της ρητής συγκατάθεσης στις περιπτώσεις εξαγωγής χημικών ουσιών σε χώρες του ΟΟΣΑ, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Τρίτον, αποσαφηνίζονται οι κανόνες που αφορούν τη διάρκεια ισχύος των ρητών συγκαταθέσεων. Επίσης επανεξετάζονται σε τακτά διαστήματα οι ρητές συγκαταθέσεις, καθώς και οι περιπτώσεις αποδοχής εναλλακτικών αποδεικτικών στοιχείων. Τέταρτον, θεσπίζονται διαδικασίες και μέσα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των τελωνειακών αρχών στις πληροφορίες, επειδή στα περισσότερα κράτη μέλη οι αρχές αυτές παίζουν κύριο ρόλο στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τον κανονισμό, ιδιαίτερα όσον αφορά στον έλεγχο των εξαγωγών. Κυρία Πρόεδρε, εκφράζω την ικανοποίησή μου για τις προσπάθειες όλων μας ώστε να πετύχουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με τον παρόντα κανονισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί τη συμβιβαστική δέσμη προτάσεων ώστε να καταλήξουμε σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, v prvom rade by som chcel poďakovať a pogratulovať Európskemu parlamentu a najmä spravodajcovi, pánovi Bloklandovi, tieňovým spravodajcom a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, ako aj pani Mannovej a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku k ich vynikajúcim správam a stanoviskám, ktoré vyjadrili v prvom čítaní. Za uplynulých 30 rokov sa stratégie a právne predpisy Európskej únie týkajúce sa ochrany verejného zdravia a životného prostredia významne rozvinuli, pokiaľ ide o znižovanie rizika, ktoré predstavujú chemické látky, a to nielen v Európskej únii, ale aj vo svete. Európska únia bola vždy dôležitým partnerom pri medzinárodných dohovoroch vrátane Rotterdamského dohovoru týkajúceho sa postupu v súvislosti s udeľovaním predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre určité nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode. Nariadením (ES) č. 304/2003 Európskeho parlamentu a Rady o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií sa Rotterdamský dohovor vykonáva v rámci Spoločenstva. V mnohých bodoch sa toto nariadenie nazastavuje pri ustanoveniach Rotterdamského dohovoru, ale ide ďalej tým, že ponúka vyššiu úroveň ochrany krajín, ktoré chemikálie dovážajú. Súdny dvor Európskych spoločenstiev dňa 10. januára 2006 prijal rozsudok, ktorým sa ruší nariadenie č. 304/2003 na základe toho, že by mal mať dvojitý právny základ, konkrétne články 133 a 175 ods. 1 Zmluvy. V reakcii naň je cieľom tohto návrhu prijať nové nariadenie so spomínaným dvojitým právnym základom. Zároveň Komisia na základe svojej správy o doterajších skúsenostiach s vykonávaním príslušných postupov navrhla určité zmeny a doplnenia ustanovení tohto nariadenia, ktoré majú technický charakter. Táto správa bola Európskemu parlamentu a Rade predložená spoločne s týmto návrhom. Komisia navrhuje tieto hlavné zmeny a doplnenia nariadenia. V prvom rade sa navrhujú určité výnimky z ústrednej požiadavky o výslovný súhlas v dovážajúcich krajinách predchádzajúci vývozu. Tieto výnimky sa vykonávajú len v prípadoch, v ktorých napriek značnému úsiliu Komisie a vnútroštátneho orgánu menovaného vyvážajúcou krajinou nebola na žiadosť poskytnutá odpoveď, a za predpokladu splnenia určitých podmienok. Prostredníctvom týchto výnimiek sa snažíme dosiahnuť istú úroveň flexibility, pričom sa zároveň snažíme o udržanie vysokej úrovne ochrany, ktorá je vlastne vyššia ako úroveň ochrany stanovená v Rotterdamskom dohovore. V druhom rade navrhujeme výnimku z požiadavky o výslovný súhlas v prípadoch, keď sa chemikálie vyvážajú do krajín OECD, za predpokladu splnenia istých podmienok. Po tretie vyjasňujeme pravidlá týkajúce sa obdobia platnosti výslovného súhlasu. Výslovný súhlas bude v pravidelných intervaloch preskúmaný, ako aj prípady, v ktorých sa akceptuje poskytnutie alternatívnych dôkazov. Po štvrté sa stanovujú postupy a prostriedky určené na umožnenie prístupu colných orgánov k informáciám, keďže v mnohých členských štátoch tieto orgány zohrávajú zásadnú úlohu pri zabezpečovaní súladu s nariadením, najmä pokiaľ ide o kontrolu vývozu. Pani predsedajúca, rád by som vyjadril svoju spokojnosť s úsilím, ktoré sme všetci vynaložili v snahe dospieť k dohode v prvom čítaní. Európska komisia je schopná prijať kompromisný balík pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s cieľom dosiahnuť dohodu v prvom čítaní."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, najprej bi želel čestitati Evropskemu parlamentu in zlasti poročevalcu gospodu Bloklandu, poročevalcem v senci in odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter gospe Mann in odboru za industrijo, raziskave in energijo za njihova odlična poročila in stališča, ki so jih izrazili na prvi obravnavi. V zadnjih 30 letih so politike Evropske unije in zakonodaja o varstvu javnega zdravja in okolja bistveno napredovale na področju zmanjševanja tveganj, ki jih predstavljajo kemične snovi, ne le v Evropski uniji, ampak po vsem svetu. Evropska unija je bila ves čas pomemben partner v mednarodnih konvencijah, vključno z rotterdamsko konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za nekatere nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini. Uredba 304/2003 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izvozom in uvozom nevarnih kemikalij vpeljuje rotterdamsko konvencijo znotraj Skupnosti. Pri več točkah se uredba ne ustavi pri določbah rotterdamske konvencije, ampak gre še dlje s ponudbo visoke ravni varstva za države, ki uvažajo kemikalije. 10. januarja 2006 je Sodišče Evropskih skupnosti sprejelo sodbo, ki je razveljavila Uredbo 304/2003, ker bi morala imeti dvojno pravno podlago, in sicer člena 133 in 175(1) Pogodbe. Kot odgovor, cilj tega predloga je sprejeti novo uredbo z zgoraj omenjeno dvojno podlago. Hkrati je Komisija na podlagi svojega poročila o dosedanjih izkušnjah pri izvajanju zadevnih postopkov predstavila nekatere tehnične predloge sprememb za določbe uredbe. To poročilo je bilo predloženo Evropskemu parlamentu in Svetu skupaj s tem predlogom. Glavni predlogi Komisije za spremembe uredbe so naslednji: Predlagajo se nekatere izjeme k osrednji zahtevi za izrecno soglasje v državah uvoza pred izvozom. Te izjeme se izvajajo le v primerih, ko kljub razumnim prizadevanjem s strani Komisije in nacionalnega organa, ki ga je imenovala država izvoza, ni nobenega odgovora na zahtevo ter če so izpolnjeni nekateri pogoji. Te izjeme so namenjene za oblikovanje določene stopnje prilagodljivosti, medtem ko se hkrati ohranja visoka stopnja varstva – ki je dejansko višja od stopnje, ki jo določa rotterdamska konvencija. Drugič, predlaga se izjema k zahtevi za izrecno soglasje v primerih, ko se kemikalije izvažajo v države OECD, če so izpolnjeni nekateri pogoji. Tretjič, pravila v zvezi z obdobjem veljavnosti izrecnega soglasja so pojasnjena. Poleg tega se izrecna soglasja pregledujejo z rednimi presledki ter v primerih, ko se sprejme nadomestni dokaz. Četrtič, določeni so postopki in sredstva, da se carinskim organom omogoči dostop do informacij, ker imajo v večini držav članic ti organi glavno vlogo pri zagotavljanju skladnosti z uredbo, zlasti v zvezi z nadzorom izvoza. Gospa predsednica, rad bi vam izrekel svoje zadovoljstvo s prizadevanji vseh nas za dosego sporazuma o tej uredbi na prvi obravnavi. Evropska komisija je lahko sprejela kompromisni paket predlogov sprememb za dosego sporazuma na prvi obravnavi."@sl20
"Fru talman, mina damer och herrar! Först av allt skulle jag vilja tacka och gratulera Europaparlamentet och särskilt föredraganden, Johannes Blokland, skuggföredragandena och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och även Erika Mann och utskottet för industrifrågor, forskning och energi för deras utmärkta betänkanden och deras framförda åsikter vid första behandlingen. Under de senaste 30 åren har Europeiska unionens politik och lagstiftning för att skydda folkhälsan och miljön inneburit betydande framsteg när det gäller att minska de risker som kemiska ämnen utgör, inte bara inom Europeiska unionen utan över hela världen. Europeiska unionen har hela tiden varit en viktig part i internationella konventioner, inklusive Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel. Genom Europaparlamentets och rådets förordning nr 304/2003 om export och import av farliga kemikalier tillämpas Rotterdamkonventionen inom gemenskapen. På många punkter stannar förordningen inte vid bestämmelserna i Rotterdamkonventionen utan går steget vidare genom att möjliggöra en högre skyddsnivå för länder som importerar kemikalier. Den 10 januari 2006 förklarades förordning nr 304/2003 som ogiltig av Europeiska gemenskapernas domstol på grundval att den skulle ha haft dubbel rättslig grund, nämligen artikel 133 och artikel 175.1 i fördraget. Som svar på detta är målet med det här förslaget att godkänna en ny förordning med denna tidigare nämnda dubbla rättsliga grunden. Samtidigt har kommissionen, på grundval av dess rapport om erfarenheterna hittills med att tillämpa de förfaranden som är nödvändiga, föreslagit vissa formella ändringar av bestämmelserna i förordningen. Rapporten överlämnades till Europaparlamentet och rådet samtidigt med det här förslaget. Kommissionens huvudsakliga förslag till ändringar av förordningen är följande: Först och främst föreslås vissa undantag när det gäller det centrala kravet på uttryckligt medgivande i länder som främst bedriver import före export. Dessa undantag ska tillämpas enbart i de fall då inget svar mottagits på begäran trots skäliga ansträngningar från kommissionens sida och från den nationella myndighet som utsetts av det exporterande landet, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Dessa undantag är avsedda att skapa en viss grad av flexibilitet, samtidigt som en hög skyddsnivå behålls – en nivå som faktiskt är högre än vad som anges i Rotterdamkonventionen. För det andra föreslås ett undantag av kravet på uttryckligt medgivande i de fall där kemikalier exporteras till OECD-länder, såvida vissa villkor är uppfyllda. För det tredje ska de regler som avser giltighetsperioden för uttryckligt medgivande förtydligas. Dessutom ska uttryckliga medgivanden omprövas med jämna mellanrum, liksom i de fall då alternativa bevis har godtagits. För det fjärde ska förfaranden och medel tas fram som tillåter tullmyndigheter att få tillgång till information, eftersom dessa myndigheter i de flesta medlemsstater har en ledande roll när det gäller att se till att förordningen följs, särskilt när det gäller kontroll av export. Jag skulle vilja uttrycka min belåtenhet med de insatser som vi alla har gjort för att nå enighet kring den här förordningen vid första behandlingen. Europeiska kommissionen är beredd att acceptera kompromisspaketet med ändringar för att enighet ska kunna nås vid första behandlingen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph