Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-14-Speech-1-165"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080114.17.1-165"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst herzlichen Dank für die Kommentare und Anregungen. Wir werden ja noch gemeinsam ein Stück des Weges zu gehen haben und noch heftig verhandeln müssen, wenn wir dann den Gemeinsamen Standpunkt des Rates haben. In den letzten Wochen war deutlich, dass der Rat sich ja in vielen Punkten auf uns zubewegt, etwa was den Anwendungsbereich angeht, was Flughafennetzwerke angeht, oder auch die Ablehnung von von Nationalstaaten. Aber es gibt da auch ganz neue Punkte, die wir überhaupt noch nicht diskutiert haben, wie z. B. nationale Entgeltobergrenzen. Wir müssen also auch intern weiter diskutieren. Zunächst wird es wichtig sein, dass wir morgen möglichst geschlossen abstimmen, damit wir auch ein starkes Verhandlungsmandat gegenüber der Position des Rates haben. Herzlichen Dank, Herr Kommissar, für die detaillierte Stellungnahme, die Sie abgegeben haben. Vielleicht nur ein Satz, warum dem Parlament das mit der Infrastrukturvorfinanzierung so wichtig ist. Einmal, weil das nach der ICAO möglich ist, zweitens, weil wir natürlich keine Sprünge in den Entgeltsystemen haben wollen, wenn die neue Infrastruktur auf den Markt kommt, und natürlich auch, weil ein großer Nachholbedarf besteht, nicht nur in Osteuropa, sondern auch bei anderen neuen Mitgliedsländern. Aber ich weiß, das ist umstritten, wir werden sehen, wie wir da weiterkommen. Herzlichen Dank, ich freue mich auf die weitere Diskussion mit Ihnen und mit den Kollegen hier. Schönen Dank noch einmal allen Schattenberichterstattern für die tolle Zusammenarbeit."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, nejprve bych chtěl všem poděkovat za jejich připomínky a návrhy. Stále ještě musíme ujít kus cesty, a až Rada předloží svůj společný postoj, dojde na tvrdé vyjednávání. V posledních týdnech bylo zjevné, že Rada se v několika bodech začíná přiklánět k našemu způsobu uvažování, včetně oblasti působnosti směrnice, otázky letištních sítí a zamítnutí možnosti neúčasti ze strany členských států. Objevila se však i nová témata, která dosud nebyla projednána, například stanovení vnitrostátní horních hranic poplatků. Proto je třeba o těchto záležitostech vést další interní jednání. Především bude důležité zítra dosáhnout v těchto věcech co největší shody, abychom měli při přednesení společného postoje Rady silný vyjednávací mandát. Rád bych vám, pane komisaři, poděkoval za podrobné stanovisko, které jste zde přednesl. Chtěl bych jen na závěr vysvětlit, proč je předběžné financování infrastruktury pro tento Parlament tak důležité: jednak je podle ICAO možné, jednak přirozeně nechceme, aby se poplatky náhle zvýšily v okamžiku, kdy se nová infrastruktura dostane na trh, a konečně samozřejmě existuje i velká opožděná poptávka nejen ve východní Evropě, ale i v dalších nových členských státech. Vím však, že je to sporné téma a že budeme muset vyčkat a zjistit, jakého pokroku lze v této věci dosáhnout. Ještě jednou vám děkuji a těším se na další diskuse s vámi a kolegy poslanci v tomto Parlamentu. Rád bych také poděkoval stínovým zpravodajům za jejich vynikající spolupráci."@cs1
"Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg vil starte med at takke alle for deres kommentarer og forslag. Vi skal jo følges et stykke ad vejen endnu, og vi vil få nogle hårde forhandlinger, når Rådet fremlægger sin fælles holdning. I de seneste uger er det blevet tydeligt, at Rådet kommer os i møde på mange punkter, herunder anvendelsesområdet, lufthavnsnettene og afvisningen af opt-outs fra nationalstaternes side. Men der er også nogle nye punkter, som vi slet ikke har diskuteret endnu, f.eks. nationale afgiftslofter. Der er derfor behov for yderligere interne drøftelser af disse emner. I første omgang vil det være vigtigt at opnå så stor enighed som muligt om disse punkter i morgen, så vi har et stærkt forhandlingsmandat, når vi får Rådets holdning. Jeg vil gerne takke Dem, hr. kommissær, for Deres detaljerede udtalelse. Lad mig afslutningsvis forklare, hvorfor præfinansiering af infrastruktur ligger Parlamentet så meget på sinde. For det første fordi det er muligt ifølge ICAO, for det andet fordi vi selvfølgelig ikke ønsker at se en pludselig stigning i afgifterne, når den nye infrastruktur kommer på markedet, og selvfølgelig også fordi der er et stort efterslæb, ikke kun i Østeuropa, men også i andre nye medlemsstater. Men jeg ved, at det er et omtvistet punkt, så vi må vente og se, hvilke fremskridt der kan gøres her. Endnu en gang mange tak, jeg ser frem til yderligere debatter med Dem og medlemmerne her. Jeg vil også gerne takke alle skyggeordførere for det glimrende samarbejde."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τα σχόλια και τις προτάσεις σας. Έχουμε ακόμα αρκετή απόσταση να καλύψουμε μαζί και μας περιμένει σκληρή διαπραγμάτευση όταν το Συμβούλιο παρουσιάσει την κοινή θέση του. Τις τελευταίες εβδομάδες κατέστη προφανές ότι το Συμβούλιο αρχίζει να προσεγγίζει τον τρόπο σκέψης μας σε πολλά σημεία, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, του θέματος των δικτύων αερολιμένων και της απόρριψη των εξαιρέσεων από τα εθνικά κράτη. Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένα νέα ζητήματα που ούτε καν συζητήθηκαν ακόμα, όπως ο καθορισμός εθνικών ανώτατων ορίων τελών. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε σε περαιτέρω εσωτερική συζήτηση όσον αφορά αυτά τα θέματα. Καταρχάς θα είναι σημαντικό να επιτύχουμε όσο τον δυνατόν πιο κοινή συμφωνία επί αυτών των θεμάτων αύριο, προκειμένου να έχουμε ισχυρή διαπραγματευτική εντολή όταν το Συμβούλιο θα παρουσιάσει τη θέση του. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για τη διεξοδική σας τοποθέτηση. Θα ήθελα απλώς να ολοκληρώσω εξηγώντας γιατί η προχρηματοδότηση των υποδομής είναι τόσο σημαντική γι’ αυτό το Σώμα: καταρχάς, είναι δυνατή σύμφωνα με τον ΔΟΠΑ, δεύτερον, δεν θέλουμε φυσικά να δούμε μια ραγδαία κλιμάκωση των τελών όταν θα φτάσει στην αγορά η νέα υποδομή, και τέλος, ασφαλώς, υπάρχει μεγάλη ανάγκη γι’ αυτό όχι μόνο στην Ανατολική Ευρώπη, αλλά και σε άλλα νέα κράτη μέλη. Ξέρω όμως ότι αυτό είναι ένα επίμαχο θέμα και θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε τι πρόοδος μπορεί να σημειωθεί εδώ. Ευχαριστώ και πάλι και προσβλέπω σε περαιτέρω συζητήσεις μαζί σας και με τους συναδέλφους μου βουλευτές εδώ. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές για την άριστη συνεργασία."@el10
"Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, first of all I would like to thank everyone for their comments and suggestions. We still have a certain distance to go together and there will be some hard bargaining when the Council presents its common position. In recent weeks it has become apparent that the Council is coming over to our way of thinking on several points, including the scope of the directive, the subject of airport networks and the rejection of ‘opt-outs’ by national states. However, there are also some new points that have not yet even been discussed, such as setting national upper limits on charges. There therefore needs to be further internal discussion on these matters. It will first of all be important to reach as much common agreement as possible on these points tomorrow so that we have a strong negotiating mandate when presented with the Council’s position. I would like to thank you, Commissioner, for the detailed position that you have presented. I would just like to conclude by explaining why infrastructure pre-financing is so important for this Parliament: for one thing, it is possible under the ICAO; secondly, we naturally do not want to see a sudden escalation of charges when the new infrastructure comes on the market; and finally, of course, there is a large backlog demand, not just in Eastern Europe but in other new Member States too. However, I know that this is a contentious issue and we will have to wait and see what progress can be made here. Thank you again and I look forward to further discussions with you and with my fellow Members here. May I also thank all the shadow rapporteurs for their excellent cooperation."@en4
"Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, antes de nada quiero dar las gracias a todos por sus comentarios y sugerencias. Seguimos teniendo una cierta distancia que recorrer juntos y mantendremos una dura negociación cuando el Consejo presente su posición común. En las últimas semanas se ha hecho evidente que el Consejo se está acercando a nuestro modo de pensar en algunos puntos, como el ámbito de aplicación de la Directiva, la cuestión de las redes de aeropuertos y el rechazo de las cláusulas de exclusión voluntaria por los Estados nacionales. No obstante, hay también algunos aspectos nuevos que ni siquiera se han debatido aún, como el establecimiento de límites máximos nacionales de tasas. Se necesita, por tanto, un debate interno más profundo de estas cuestiones. Será importante, sobre todo, que mañana exista el mayor acuerdo posible sobre estos puntos, para que tengamos un mandato claro de negociación cuando se nos presente la posición del Consejo. Quiero darle las gracias, señor Comisario, por la detallada presentación que nos ha hecho de su posición. Y quiero terminar explicando por qué la prefinanciación de infraestructuras es tan importante para este Parlamento: por un lado, la OACI lo permite; por otro, nosotros no queremos, lógicamente, que se produzca una escalada repentina de las tasas cuando las nuevas infraestructuras salgan al mercado; y, por último, existe una gran demanda acumulada, no sólo en Europa Oriental, sino también en otros Estados miembros. Pero soy consciente de que se trata de una cuestión controvertida y de que tendremos que esperar y ver qué progresos pueden hacerse aquí. Gracias de nuevo y espero mantener nuevos debates con usted y con mis colegas diputados en esta Cámara. Quiero dar las gracias también a los ponentes alternativos por su excelente cooperación."@es21
"Pr president, volinik, mu daamid ja härrad, ma tahaksin kõigepealt tänada kõiki nende märkuste ja ettepanekute eest. Meil tuleb veel teatud aeg koos edasi minna ning tuleb kõvasti kauplemist, kui nõukogu oma praeguse seisukoha esitab. Viimastel nädalatel on saanud selgeks, et nõukogu võtab mitmes punktis üle meie mõtteviisi, sealhulgas direktiivi reguleerimisala, lennujaamade liitude teema ning erandite tagasilükkamine rahvusriikide poolt. Kuid on ka mõned uued punktid, mida pole veel isegi arutatud, nagu näiteks riiklike ülempiiride kehtestamine lennujaamamaksudele. Seetõttu on vajalik edasine sisearutelu neis küsimustes. Esmatähtis on jõuda nende punktide osas homme võimalikult ulatusliku kokkuleppeni, et meil oleks nõukogu seisukohale esitada tugev läbirääkimiste mandaat. Ma tahaksin tänada teid, hr volinik, teie esitatud üksikasjaliku seisukoha eest. Ma tahaksin vaid kokkuvõtvalt selgitada, miks infrastruktuuri eelrahastamine on Euroopa Parlamendi jaoks nii tähtis: esiteks on see võimalik ICAO normide alusel; teiseks me ei taha muidugi näha maksude ootamatut suurenemist, kui turule tuleb uus infrastruktuur, ning lõpuks on muidugi palju tegemata töid, mitte ainult Ida-Euroopas, vaid ka teistes uutes liikmesriikides. Kuid ma tean, et see on vaieldav küsimus ning me peame ootama ja vaatama, millised on võimalused edasiminekuks. Tänan teid veel kord ning ma ootan huviga edasisi arutelusid teie ja kolleegidega. Lubage mul samuti tänada kõiki variraportööre nende suurepärase koostöö eest."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, ensinnäkin haluan kiittää kaikkia huomioista ja ehdotuksista. Yhteistä matkaa on vielä jonkin verran jäljellä, ja kovaa vääntöä tullaan käymään neuvoston esittäessä yhteisen kantansa. Viime viikkoina on käynyt ilmeiseksi, että neuvosto on tullut lähemmäksi ajatustapaamme monessa kysymyksessä, joita ovat muun muassa direktiivin soveltamisala, lentoasemaverkkokysymys sekä mallin hylkääminen joissakin jäsenvaltioissa. On kuitenkin olemassa myös joitakin uusia kohtia, joista ei ole vielä keskusteltu, kuten kansallisten ylärajojen asettaminen lentoasemamaksuille. Näistä asioista on siis vielä keskusteltava myöhemmin. Ensinnäkin on tärkeää löytää mahdollisimman suuri yksimielisyys näistä kohdista huomenna, jotta meillä olisi vahva neuvottelumandaatti neuvoston kannan rinnalla. Haluan kiittää teitä, komission jäsen, seikkaperäisestä kannastanne. Haluan lopettaa kertomalla, miksi infrastruktuurin etukäteisrahoitus on niin tärkeä asia parlamentille: ensinnäkin ICAO mahdollistaa etukäteisrahoituksen, toiseksi emme luonnollisestikaan halua lentoasemamaksujen yhtäkkiä nousevan uuden infrastruktuurin tullessa markkinoille, ja kolmanneksi infrastruktuurin tarve on valtaisa paitsi Itä-Euroopassa myös muissa uusissa jäsenvaltioissa. Tiedän, että tämä on kiistanalainen aihe, joten meidän on odotettava ja katsottava, miten tässä voitaisiin mennä eteenpäin. Kiitos jälleen kerran. Odotan innolla tulevia keskusteluja kanssanne ja kollegoideni kanssa. Kiitän myös varjoesittelijöitä hienosta yhteistyöstä."@fi7
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, tout d’abord, je voudrais remercier chacun d’entre vous pour vos commentaires et vos suggestions. Nous avons encore pas mal de chemin à faire ensemble et les négociations seront difficiles lorsque le Conseil présentera sa position commune. Ces dernières semaines, il est devenu clair que le Conseil se rangeait à notre avis sur plusieurs points, dont le champ d’application de la directive, la question des réseaux d’aéroports et le rejet des «dérogations» des États nationaux. Cependant, il y a aussi certains nouveaux points dont nous n’avons même pas encore discuté, tels que l’établissement de limites supérieures nationales pour les redevances. Il doit par conséquent y avoir d’autres discussions internes sur ces points. Il sera tout d’abord important de s’accorder autant que possible sur ces points demain, de manière à avoir un solide mandat de négociation lorsque le Conseil nous présentera sa position. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Commissaire, pour la position détaillée que vous nous avez présentée. Je voudrais juste conclure en expliquant pourquoi le préfinancement des infrastructures est si important pour ce Parlement: premièrement, l’OACI l’autorise, deuxièmement, nous ne voulons naturellement pas voir les redevances augmenter subitement quand de nouvelles infrastructures font leur apparition sur le marché et, enfin, bien sûr, il y a un arriéré important de demandes, pas seulement en Europe de l’est, mais aussi dans d’autres nouveaux États membres. Je sais cependant qu’il s’agit d’un sujet litigieux et nous devrons attendre et voir quels progrès peuvent être réalisés dans ce domaine. Je vous remercie une fois encore et j’ai hâte de poursuivre la discussion avec vous et mes collègues députés au sein de cette Assemblée. Je voudrais également remercier les rapporteurs fictifs pour leur excellente coopération."@fr8
"Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek észrevételeiért és javaslataiért. Még mindig van mit tennünk, és kemény alkudozás fog folyni, amikor a Tanács benyújtja közös álláspontját. Az elmúlt hetekben nyilvánvalóvá vált, hogy a Tanács álláspontja közeledik a mienkhez több ponton is, ideértve az irányelv alkalmazási körét, a repülőtér-hálózatok tárgyát, illetve a nemzetállamok távolmaradási lehetőségét. Azonban még mindig van néhány olyan új pont, ami még nem került megvitatásra, ideértve a díjakat illetően nemzeti felső határok megállapítását. Ezért további belső viták szükségesek ez ügyben. Először is fontos a lehető legtöbb közös megállapodás elérése holnap e pontokat illetően, hogy megalapozott tárgyalási felhatalmazással rendelkezzünk, amikor benyújtják a Tanács álláspontját. Szeretnék köszönetet mondani Önnek, biztos úr, az Ön által ismertetett részletes álláspontért. Szeretném azzal zárni az elmondottakat, hogy kifejtem, miért olyan fontos a Parlament számára az infrastruktúra előfinanszírozása: egyrészt az ICAO értelmében ez lehetséges; másrészt természetesen nem óhajtjuk a díjak hirtelen eszkalálódását az új infrastruktúra piaci megjelenésekor; végül pedig komolyabb hátralékos igény van, nem csak Kelet-Európában, hanem más új tagállamokban is. Azonban tudom, hogy ez vitás kérdés, és meg kell várnunk, hogy milyen előrelépés történhet itt. Köszönöm ismét, és várom a további megbeszéléseket Önökkel és a képviselőtársaimmal. Szeretném továbbá megköszönni az árnyékelőadóknak a kiváló együttműködést."@hu11
". Signora Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, vorrei ringraziarvi innanzi tutto per le vostre osservazioni e i vostri suggerimenti. Abbiamo ancora un po’ di cammino da percorrere insieme e dovremo negoziare quando il Consiglio presenterà la sua posizione comune. Nelle ultime settimane è emerso chiaramente che il Consiglio si sta avvicinando al nostro modo di pensare su diversi punti, fra cui il campo di applicazione della direttiva, la questione delle reti aeroportuali e il respingimento delle possibilità di “ ” da parte degli Stati nazionali. Ma vi sono altri punti sui quali non abbiamo ancora discusso, ad esempio la fissazione a livello nazionale dei limiti massimi dei diritti. Dobbiamo quindi discutere ulteriormente quelle questioni a livello interno. In primo luogo sarà importante raggiungere domani un accordo quanto più ampio possibile su questi punti, in modo da avere un forte mandato per negoziare quando avremo di fronte la posizione del Consiglio. Vorrei ringraziarla, signor Commissario, per avere illustrato nei dettagli la vostra posizione. Vorrei concludere spiegando perché il prefinanziamento delle infrastrutture è così importante per quest’Assemblea: innanzitutto perché è fattibile nell’ambito dell’ICAO, in secondo luogo perché non vogliamo avere un improvviso rialzo dei diritti quando la nuova infrastruttura arriverà sul mercato, e, infine, ovviamente perché esiste un’enorme domanda arretrata, non solo nell’Europa orientale, ma anche in altri Stati membri nuovi. So del resto che si tratta di una questione controversa e che dobbiamo aspettare per vedere quali progressi è possibile compiere. Vi ringrazio di nuovo e attendo le successive discussioni con lei e i miei colleghi in quest’Aula. Ringrazio anche i relatori ombra per l’eccellente cooperazione."@it12
"Pone Pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, pirmiausia norėčiau kiekvienam padėkoti už pastabas ir pasiūlymus. Mes turime kartu nueiti netrumpą kelią ir laukia sunkios derybos, kai Taryba pateiks savo bendrą poziciją. Paskutinėmis savaitėmis tapo aišku, kad Taryba pereina prie mūsų mąstymo būdo keliais klausimais, įskaitant direktyvos apimtį, oro uostų tinklų temą ir nacionalinių valstybių „nusišalinimų“ atmetimą. Tačiau taip pat yra kai kurių naujų klausimų, kurie dar netgi nebuvo diskutuojami, pavyzdžiui, rinkliavų nacionalinių viršutinių ribų nustatymas. Todėl čia reikalingos tolesnės diskusijos šiais klausimais. Visų pirma bus svarbiausia pasiekti kiek įmanoma bendresnį susitarimą šiais klausimais rytoj, kad mes turėtume stiprų derėjimosi mandatą, kai būsime supažindinti su Tarybos pozicija. Norėčiau padėkoti jums, Komisijos nary, už jūsų pateiktą išsamią poziciją. Aš tiesiog norėčiau užbaigti paaiškindamas, kodėl infrastruktūros išankstinis finansavimas toks svarbus šiam Parlamentui: pirma, tai galima pagal TCAO reikalavimus; antra, mes paprastai nenorime matyti staigaus rinkliavų išsiplėtimo, kai į rinką ateina nauja infrastruktūra; ir galiausiai, žinoma, didelis rezervo poreikis ne tik Rytų Europoje, bet taip pat ir kitose naujosiose valstybėse narėse. Tačiau žinau, kad tai yra ginčytinas klausimas, ir mes turėsime palaukti ir pažiūrėti, kokią pažangą galima pasiekti čia. Ačiū jums dar kartą ir lauksiu tolesnių diskusijų su jumis bei su čia dalyvaujančiais savo kolegomis nariais. Taip pat turėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už jų puikų bendradarbiavimą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisāra kungs, dāmas un kungi! Vispirms es gribētu pateikties visiem par viņu komentāriem un ierosinājumiem. Mums vēl joprojām ir kopīgs ceļš ejams un gaidāmas grūtas sarunas, kad Padome iepazīstinās ar savu kopējo nostāju. Iepriekšējās nedēļās kļuva acīmredzams, ka Padome ir nonākusi pie mūsu domāšanas veida attiecībā uz vairākiem punktiem, tostarp arī par direktīvas piemērošanas jomu, par lidostu tīklu jautājumu, kā arī par izņēmumu noraidīšanu no valstīm. Tomēr ir arī pāris jauni aspekti, kas līdz šim vēl nav tikuši apspriesti, piemēram, dalībvalsts augšējās robežas noteikšana attiecībā uz lidostu nodevām. Tāpēc šajā lietā būs nepieciešama turpmāka iekšējā apspriešanās par šiem jautājumiem. Vispirms svarīgi būs panākt pēc iespējas vienprātīgāku vienošanos par šiem turpmākajiem punktiem, lai mums būtu spēcīgas sarunu pilnvaras, kad tiksim iepazīstināti ar Padomes pozīciju. Es gribētu pateikties jums, komisāra kungs, par detalizēto nostāju, ar ko jūs iepazīstinājāt. Noslēgumā es gribētu vēl tikai paskaidrot, kāpēc iepriekšēja finansējuma piesaistīšanas iespēja infrastruktūrai Parlamentam liekas tik svarīga: vispirms, tas ir saskaņā ar noteikto; otrkārt, mēs, protams, nevēlamies pēkšņu nodevu pieaugumu, kad jaunā infrastruktūra parādīsies tirgū, un visbeidzot, pēc tās ir ļoti liela vajadzība saistībā ar vēl neattīstīto infrastruktūru ne tikai Austrumeiropā, bet arī citās jaunajās dalībvalstīs. Tomēr es zinu, ka tas ir strīdīgs jautājums, un mums būs jāgaida un jāvēro, kāds progress iespējams šajā jautājumā. Vēlreiz pateicos jums un es gaidīšu turpmākās diskusijas ar jums un maniem kolēģiem deputātiem. Es gribētu pateikties arī visiem „ēnu” referentiem par viņu izcilo sadarbību."@lv13
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst herzlichen Dank für die Kommentare und Anregungen. Wir werden ja noch gemeinsam ein Stück des Weges zu gehen haben und noch heftig verhandeln müssen, wenn wir dann den Gemeinsamen Standpunkt des Rates haben. In den letzten Wochen war deutlich, dass der Rat sich ja in vielen Punkten auf uns zubewegt, etwa was den Anwendungsbereich angeht, was Flughafennetzwerke angeht, oder auch die Ablehnung von von Nationalstaaten. Aber es gibt da auch ganz neue Punkte, die wir überhaupt noch nicht diskutiert haben, wie z. B. nationale Entgeltobergrenzen. Wir müssen also auch intern weiter diskutieren. Zunächst wird es wichtig sein, dass wir morgen möglichst geschlossen abstimmen, damit wir auch ein starkes Verhandlungsmandat gegenüber der Position des Rates haben. Herzlichen Dank, Herr Kommissar, für die detaillierte Stellungnahme, die Sie abgegeben haben. Vielleicht nur ein Satz, warum dem Parlament das mit der Infrastrukturvorfinanzierung so wichtig ist. Einmal, weil das nach der ICAO möglich ist, zweitens, weil wir natürlich keine Sprünge in den Entgeltsystemen haben wollen, wenn die neue Infrastruktur auf den Markt kommt, und natürlich auch, weil ein großer Nachholbedarf besteht, nicht nur in Osteuropa, sondern auch bei anderen neuen Mitgliedsländern. Aber ich weiß, das ist umstritten, wir werden sehen, wie wir da weiterkommen. Herzlichen Dank, ich freue mich auf die weitere Diskussion mit Ihnen und mit den Kollegen hier. Schönen Dank noch einmal allen Schattenberichterstattern für die tolle Zusammenarbeit."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, dames en heren, allereerst wil ik iedereen bedanken voor de commentaren en suggesties. We hebben samen nog een flink stuk weg voor de boeg en zullen nog stevig met elkaar moeten onderhandelen, zodra het gemeenschappelijk standpunt van de Raad beschikbaar is. De afgelopen vier weken is duidelijk geworden dat de Raad zich op veel punten in onze richting beweegt, bijvoorbeeld ten aanzien van het toepassingsgebied en de luchthavennetwerken, en ook wat betreft de afwijzende houding tegenover opt-outs van de lidstaten. Maar er zijn nog tal van nieuwe punten waarover we nog helemaal geen discussie hebben gevoerd, zoals de nationale drempels voor de luchthavengelden. Daarom moeten we deze discussie ook intern voortzetten. Nu is het vooral van belang dat we het voorstel morgen met algemene stemmen goedkeuren zodat we ook een sterk onderhandelingsmandaat hebben tegenover de Raad. Mijnheer de commissaris, hartelijk dank voor uw gedetailleerde toelichting. Mag ik nog even iets zeggen over de vraag waarom het Parlement het aspect van voorfinanciering van infrastructuurprojecten zo belangrijk vindt? Aan de ene kant omdat dit mogelijk is volgens de ICAO en aan de andere kant omdat we geen plotselinge verhoging van de heffingen wilden zien, zodra de nieuwe infrastructuur wordt ingevoerd, en natuurlijk ook omdat we een grote achterstand moeten inhalen, niet alleen in Oost-Europa, maar ook in de andere nieuwe lidstaten. Ik weet dat dit een omstreden punt is. We zullen wel zien, hoe we hier verder mee komen. Hartelijk dank. Ik verheug me op de volgende discussies met u en met mijn collega’s in dit Huis. Ik wil alle schaduwrapporteurs nogmaals bedanken voor de uitstekende samenwerking."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie komisarzu, szanowni państwo! Najpierw pragnę podziękować wszystkim państwu za uwagi i sugestie. Nie wypracowaliśmy jeszcze ostatecznego porozumienia i czekają nas twarde negocjacje, kiedy Rada przedstawi swoje wspólne stanowisko. W ostatnich tygodniach stało się oczywiste, że Rada zaczyna skłaniać się ku naszemu stanowisku w kilku kwestiach, w tym w kwestii zakresu stosowania przedmiotowej dyrektywy, sieci lotnisk i odrzucenia możliwości wprowadzania „derogacji stałych” przez państwa członkowskie. Jednakże pojawiło się kilka nowych koncepcji, które nie zostały jeszcze przedyskutowane, takich jak wyznaczanie górnej krajowej granicy wysokości opłat. Niezbędne jest zatem przeprowadzenie dalszej dyskusji wewnętrznej nad tymi kwestiami. Najpierw najważniejsze będzie osiągnięcie jutro jak najszerszego konsensusu w tych kwestiach, abyśmy mieli mocną pozycję negocjacyjną, kiedy Rada przedstawi nam swoje stanowisko. Panie komisarzu! Pragnę podziękować panu za szczegółowe przedstawienie stanowiska Komisji Europejskiej. Na zakończenie mojego wystąpienia chciałbym wyjaśnić, dlaczego rozwiązanie problemu wstępnego finansowania projektów infrastrukturalnych jest tak ważne dla Parlamentu. Po pierwsze wprowadzenie takiego rozwiązania jest zgodne z zasadami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego. Po drugie nie chcemy wywoływać nagłych podwyżek opłat w następstwie oddawania do użytku nowej infrastruktury. Wreszcie oczywiście mamy do czynienia ze znacznym niezaspokojonym popytem, nie tylko w Europie Wschodniej, ale także w innych nowych państwach członkowskich. Zdaję sobie jednak sprawę, że jest to kwestia sporna i będziemy musieli poczekać i zobaczyć, jakie postępy możemy poczynić w tej sprawie. Jeszcze raz dziękuję państwu i z radością czekam na dalszy ciąg naszej wspólnej dyskusji. Chciałbym także podziękować wszystkim sprawozdawcom-cieniom za znakomitą współpracę."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos pelos vossos comentários e sugestões. Ainda nos falta percorrer algum caminho em conjunto e haverá algumas negociações duras quando o Conselho apresentar a sua posição comum. Nas últimas semanas, tornou-se visível que o Conselho se está a aproximar da nossa maneira de pensar em vários pontos, incluindo o âmbito de aplicação da directiva, a questão das redes de aeroportos e a rejeição de opções de auto-exclusão por parte dos Estados nacionais. No entanto, também existem alguns pontos novos que ainda não foram debatidos, como, por exemplo, o estabelecimento de limites máximos de taxas a nível nacional. Por isso, são necessários mais debates internos sobre estas questões. Antes de mais, será importante alcançar um consenso tão vasto quanto possível sobre estes pontos, amanhã, de modo a obtermos um mandato de negociação forte, quando a posição do Conselho for apresentada. Senhor Comissário, gostaria de lhe agradecer a posição detalhada que apresentou. Gostaria apenas de concluir, explicando por que razão este Parlamento considera tão importante o pré-financiamento de infra-estruturas: primeiro, porque tal é possível no âmbito da ICAO; segundo, não queremos, naturalmente, uma súbita escalada de taxas, quando a nova infra-estrutura chegar ao mercado; por fim, existe uma procura acumulada, não só na Europa Oriental, mas também noutros novos Estados-Membros. No entanto, sei que se trata de uma questão polémica e que teremos de esperar e ver os progressos que podem ser feitos nesta matéria. Obrigado, mais uma vez, e espero ansiosamente por futuros debates consigo e com os meus colegas deputados aqui presentes. Gostaria ainda de agradecer a todos os relatores-sombra pela sua excelente colaboração."@pt17
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst herzlichen Dank für die Kommentare und Anregungen. Wir werden ja noch gemeinsam ein Stück des Weges zu gehen haben und noch heftig verhandeln müssen, wenn wir dann den Gemeinsamen Standpunkt des Rates haben. In den letzten Wochen war deutlich, dass der Rat sich ja in vielen Punkten auf uns zubewegt, etwa was den Anwendungsbereich angeht, was Flughafennetzwerke angeht, oder auch die Ablehnung von von Nationalstaaten. Aber es gibt da auch ganz neue Punkte, die wir überhaupt noch nicht diskutiert haben, wie z. B. nationale Entgeltobergrenzen. Wir müssen also auch intern weiter diskutieren. Zunächst wird es wichtig sein, dass wir morgen möglichst geschlossen abstimmen, damit wir auch ein starkes Verhandlungsmandat gegenüber der Position des Rates haben. Herzlichen Dank, Herr Kommissar, für die detaillierte Stellungnahme, die Sie abgegeben haben. Vielleicht nur ein Satz, warum dem Parlament das mit der Infrastrukturvorfinanzierung so wichtig ist. Einmal, weil das nach der ICAO möglich ist, zweitens, weil wir natürlich keine Sprünge in den Entgeltsystemen haben wollen, wenn die neue Infrastruktur auf den Markt kommt, und natürlich auch, weil ein großer Nachholbedarf besteht, nicht nur in Osteuropa, sondern auch bei anderen neuen Mitgliedsländern. Aber ich weiß, das ist umstritten, wir werden sehen, wie wir da weiterkommen. Herzlichen Dank, ich freue mich auf die weitere Diskussion mit Ihnen und mit den Kollegen hier. Schönen Dank noch einmal allen Schattenberichterstattern für die tolle Zusammenarbeit."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, predovšetkým by som sa chcel poďakovať všetkým za ich pripomienky a návrhy. Pre nami je ešte stále veľký kus cesty a s Radou, ktorá predloží svoje spoločné stanovisko, nás čaká neľahké vyjednávanie. V uplynulých týždňoch sa ukázalo, že Rada začala v niekoľkých bodoch zmýšľať podobne ako my vrátane rozsahu pôsobnosti smernice, otázok sietí letísk a odmietnutia „vyňatí“ jednotlivými štátmi. Stále však máme niekoľko nových bodov, o ktorých sme ešte nediskutovali, ako napríklad stanovenie hornej hranice výšky poplatkov. Preto potrebujeme ďalšiu internú diskusiu o týchto otázkach. V prvom rade bude dôležité, aby sme zajtra v týchto bodoch dosiahli spoločnú dohodu v čo najväčšom počte, aby sme mali silný rokovací mandát, keď nám Rada predloží svoju pozíciu. Pán komisár, chcel by som sa vám poďakovať za podrobné stanovisko, ktoré ste predniesli. Svoj vstup by som chcel uzavrieť vysvetlením, prečo je pre tento Parlament otázka predbežného financovania infraštruktúry taká dôležitá. Po prvé to je možné v rámci ICAO; po druhé, prirodzene, nie je v našom záujme, aby sa poplatky náhle zvýšili, keď sa na trh dostane nová infraštruktúra; a na záver, samozrejme, nielen v krajinách východnej Európy, ale aj v iných nových členských štátoch existuje po nej zvýšený dopyt. Uvedomujem si však, že ide o kontroverznú otázku a musíme počkať, až potom uvidíme, aký je možné dosiahnuť pokrok. Ešte raz vám ďakujem a teším sa na ďalšie diskusie s vami a s mojimi kolegami. Rád by som tiež poďakoval tieňovým spravodajcom za ich vynikajúcu spoluprácu."@sk19
"Gospa predsednica, komisar, gospe in gospodje, najprej se želim zahvaliti vsem za pripombe in predloge. Še vedno moramo skupaj prehoditi določeno razdaljo, poleg tega nas čakajo težavna pogajanja, ko bo Svet predstavil svoje skupno stališče. V zadnjih letih je postalo jasno, da se Svet strinja z nami pri več točkah, vključno s področjem uporabe direktive, vprašanjem letaliških mrež in zavračanjem „izvzetij“ s strani nacionalnih držav. Vendar obstajajo tudi nekatere nove točke, o katerih še nismo razpravljali, kot so določitev nacionalnih zgornjih omejitev za pristojbine. Zato so potrebne dodatne notranje razprave o teh zadevah. Najprej bo pomembno, da se jutri doseže čim bolj skupen sporazum o teh točkah, da bomo imeli močan pogajalski mandat, ko nam bo Svet predstavil svoje stališče. Komisar, rad bi se vam zahvalil za natančno stališče, ki ste nam ga predstavili. Rad bi zaključil z razlago, zakaj je infrastruktura predfinanciranja tako pomembna za ta Parlament: Prvič, možna je v okviru ICAO; drugič, seveda ne želimo nenadnega povišanja pristojbin, ko bo prišla na trg nova infrastruktura; in končno, obstaja obsežna zahteva glede zaostankov, ne le v vzhodni Evropi, ampak tudi v drugih državah članicah. Vendar vem, da je to pravdno vprašanje in bomo morali počakati in videti, kakšen napredek je mogoč v tem primeru. Ponovno se vam zahvaljujem in se veselim nadaljnjih razprav z vami in drugimi poslanci v tem parlamentu. Rad bi se zahvalil tudi vsem poročevalcem v senci za njihovo odlično sodelovanje."@sl20
". Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Först och främst skulle jag vilja tacka alla för ert engagemang och era förslag. Vi har fortfarande en gemensam bit kvar och det kommer att bli en del hårda förhandlingar när rådet presenterar sin gemensamma ståndpunkt. De senaste veckorna har det visat sig att rådet är på väg att närma sig vårt sätt att tänka på flera punkter, inklusive direktivets omfattning, flygplansnätverken och avslaget för ”avhopp” från nationalstaterna. Det finns dock även ett par nya punkter som inte har diskuterats ännu, som till exempel nationella övre avgiftsgränser. Det krävs därför ytterligare interna diskussioner kring de här frågorna. Först och främst kommer det att vara viktigt att åstadkomma så stor enighet som möjligt på dessa punkter i morgon, så att vi har ett starkt förhandlingsmandat när vi ställs inför rådets ståndpunkt. Jag skulle vilja tacka er, herr kommissionsledamot, för den detaljerade ståndpunkt som ni har framfört. Jag skulle bara vilja avsluta med att förklara varför förfinansiering av infrastruktur är så viktig för parlamentet: för det första är det möjligt genom ICAO, för det andra vill vi givetvis inte ha en plötslig eskalering av avgifter när den nya infrastrukturen kommer ut på marknaden, och slutligen finns det naturligtvis ett stort eftersläpande behov, inte bara i Östeuropa utan även i andra nya medlemsstater. Jag är medveten om att det här är en omtvistad fråga och vi kommer att tvingas vänta och se vilka framsteg som kan göras här. Återigen vill framföra mitt tack, och jag ser fram mot vidare diskussioner med er och med mina kolleger här. Jag vill också passa på att tacka skuggföredragandena för deras utomordentliga samarbete."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"opt-outs"18,15,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph