Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-14-Speech-1-159"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080114.17.1-159"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Herr Präsident! Ich möchte den Kommissar nur zu den Punkten befragen, bei denen wir in unserer Position im Ausschuss deutlich vom Kommissionsvorschlag abweichen. Erstens zur Reduzierung des Anwendungsbereichs auf fünf Millionen, zweitens zur Einbeziehung von Flughafennetzwerken – das ist ja ein gänzlich neuer Punkt –, drittens zur Konkretisierung der Aufgaben der Regulierungsbehörde und auch zu der Möglichkeit, Aufgaben an regionale Strukturen zu delegieren, viertens zur Vorfinanzierung – das hat ja die Kommission nicht mehr drin gehabt, auch wenn es nach der ICAO möglich ist – und schließlich zu der Frage: Wie stehen Sie zur Entgeltdifferenzierung nach Umweltkriterien? Das sind unsere Fragen, die ich gerne noch beantwortet hätte."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, chtěl bych se zeptat pana komisaře na body, v nichž se naše stanovisko ve výboru značně lišilo od návrhu Komise: za prvé, na omezení působnosti směrnice na roční objem provozu od 5 milionů cestujících; za druhé, na začlenění letištních sítí, což je zcela nový prvek; za třetí, na posílení pravomocí regulačních orgánů a jejich možnost delegovat povinnosti na regionální orgány; za čtvrté, na předběžné financování, které Komise nezařadila, ačkoli je podle předpisů ICAO dovoleno. Nakonec mám ještě jednu otázku: jaký je váš postoj k diferenciaci poplatků podle kritérií dopadu na životní prostředí? To jsou otázky, na které bych rád slyšel odpověď."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne spørge kommissæren om de punkter, hvor udvalgets holdning afviger væsentligt fra kommissionsforslaget. For det første vedrørende begrænsningen af anvendelsesområdet til 5 millioner passagerbevægelser, for det andet vedrørende inddragelsen af lufthavnsnet, som er et helt nyt punkt, for det tredje vedrørende konkretiseringen af tilsynsmyndighedens opgaver og dens mulighed for at uddelegere opgaver til regionale myndigheder, for det fjerde vedrørende præfinansiering, som Kommissionen ikke havde medtaget, selv om det er muligt ifølge ICAO. Endelig vil jeg gerne høre, hvad De mener om en differentiering af afgifterne efter miljøkriterier? Det var de spørgsmål, jeg fortsat gerne vil have besvaret."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ερωτήσω τον Επίτροπο για τα σημεία εκείνα επί των οποίων η θέση μας στην επιτροπή διέφερε σημαντικά από την πρόταση της Επιτροπής: πρώτον, για τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής στα πέντε εκατομμύρια διακινούμενων επιβατών, δεύτερον, για τη συμπερίληψη των δικτύων αερολιμένων –που είναι ένα εντελώς καινούργιο σημείο– τρίτον, για την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ρυθμιστικής αρχής και τη δυνατότητα μεταβίβασης καθηκόντων σε περιφερειακά όργανα, τέταρτον, για την προχρηματοδότηση, την οποία η Επιτροπή δεν είχε συμπεριλάβει μολονότι προβλέπεται από τον ΔΟΠΑ. Τέλος, θα ήθελα να ρωτήσω: ποια είναι η θέση σας σχετικά με τη διαφοροποίηση των τελών βάσει περιβαλλοντικών κριτηρίων: Αυτά είναι τα ερωτήματα στα οποία θα ήθελα να απαντήσετε."@el10
"Mr President, I would like to ask the Commissioner about those points on which our position in the committee differed significantly from the Commission proposal: firstly, on reducing the scope of the directive to 5 million passenger movements; secondly, on the inclusion of airport networks, which is a completely new point; thirdly, on firming up the responsibilities of the regulatory authorities and allowing them to delegate duties to regional bodies; fourthly, on pre-financing, which the Commission had not included, even though it is allowed under the ICAO. Finally, I have one more question: what is your position on the differentiation of charges according to environmental criteria? These are the questions that I would still like to see answered."@en4
"Señor Presidente, quiero preguntar al Comisario por los puntos respecto a los cuales nuestra posición en la comisión difirió considerablemente de la propuesta de la Comisión: primero, la reducción del ámbito de aplicación de la Directiva a 5 millones de desplazamientos de pasajeros; segundo, la inclusión de las redes de aeropuertos, que es un punto completamente nuevo; tercero, la confirmación de las responsabilidades de las autoridades reguladoras y la posibilidad de que deleguen algunas de ellas en entidades regionales; cuarto, la prefinanciación, que la Comisión no había contemplado a pesar de estar permitida por la OACI. Por último, quiero formularle otra pregunta. ¿Cuál es su posición respecto a la diferenciación de tarifas aplicando criterios ambientales? Estas son las preguntas que me gustaría que respondiera."@es21
"Hr president, ma tahaksin küsida volinikult nende punktide kohta, milles meie komisjoni seisukoht läks komisjoni ettepanekust oluliselt lahku: esiteks, direktiivi reguleerimisala ulatuse vähendamine 5 miljoni reisijani; teiseks lennujaamade liitude kaasamine, mis on täiesti uus punkt; kolmandaks, reguleerivate asutuste kohustuste kindlaksmääramine ja kohustuste delegeerimise võimaldamine piirkondlikele asutustele; neljandaks, eelrahastamine, mida komisjon ei lisanud, kuigi see on lubatud ICAO reeglite kohaselt. Lõpuks on mul veel üks küsimus: milline on teie seisukoht maksude diferentseerimise suhtes keskkonnakriteeriumidest lähtuvalt? Need on küsimused, millele ma sooviksin vastuseid saada."@et5
". Arvoisa puhemies, haluaisin kysyä komission jäseneltä kohdista, joissa valiokuntamme kanta erosi merkittävästi komission ehdotuksesta. Ensimmäinen kohta koskee direktiivin soveltamisalan kaventamista 5 miljoonaan matkustajamäärään vuodessa, ja toinen lentoasemaverkkojen sisällyttämistä soveltamisalaan, mikä on aivan uusi näkökanta. Kolmas kohta koskee sääntelyviranomaisten vastuun lisäämistä antamalla heille mahdollisuus delegoida toimivaltaansa alueellisille sääntelyviranomaisille. Neljäs kohta koskee etukäteisrahoitusta, joka puuttuu komission ehdotuksesta, vaikka se on mahdollista ICAO:n nojalla. Lopuksi vielä yksi kysymys: mikä on kantanne lentoasemamaksujen eriyttämiseen ympäristökriteerien perusteella? Näihin kysymyksiin haluaisin edelleen vastauksen."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais interroger le commissaire au sujet des points sur lesquels notre position en commission différait de manière significative de la proposition de la Commission: premièrement, au sujet de la réduction du champ d’application de la directive aux aéroports de plus de 5 millions de passagers, deuxièmement, au sujet de l’inclusion des réseaux d’aéroports, qui est un point totalement nouveau, troisièmement, au sujet de la précision des responsabilités des autorités de régulation et de leur autorisation à déléguer des tâches aux organes régionaux, quatrièmement, au sujet du préfinancement que la Commission n’avait pas inclus, bien qu’il soit autorisé par l’OACI. Enfin, j’ai une dernière question: quelle est votre position sur la différenciation des redevances en fonction de critères environnementaux. Ce sont les questions auxquelles je voudrais encore obtenir une réponse."@fr8
"Elnök úr, szeretném megkérdezni a biztos urat azon pontokat illetően, melyekre vonatkozóan álláspontunk a bizottságban jelentős mértékben eltért a bizottsági javaslattól: először is az irányelv alkalmazási körének évi 5 millió utas fogadására; másodszor a repülőtéri hálózatok felvételére, ami teljesen új pont; harmadszor a szabályozó hatóságok feladatainak megerősítésére és annak lehetővé tételére, hogy ezek feladatokat ruházhassanak a regionális szervekre; negyedszer az előfinanszírozásra, mellyel a Bizottság nem foglalkozott, habár azt az ICAO lehetővé teszi. Végül még egy kérdésem van: mi az Ön álláspontja a díjak környezeti kritériumok szerint történő differenciálásáról? E kérdésekre szeretnék még válaszokat kapni."@hu11
". Signor Presidente, vorrei chiedere al Commissario di rispondere in merito ai punti sui quali la nostra posizione in sede di commissione differiva considerevolmente dalla proposta della Commissione. In primo luogo la riduzione del campo di applicazione della direttiva a 5 milioni di passeggeri; in secondo luogo l’inclusione delle reti aeroportuali, elemento completamente nuovo; in terzo luogo l’assegnazione di responsabilità alle autorità di regolazione, consentendo loro di delegare i propri compiti a organismi regionali; in quarto luogo il prefinanziamento, che la Commissione non aveva previsto, anche se è consentito nell’ambito dell’ICAO. Infine, ho un’altra domanda: qual è la sua posizione sulla differenziazione dei diritti in base ai criteri ambientali? Ecco, queste sono le domande alle quali vorrei che lei rispondesse."@it12
"Pone Pirmininke, norėčiau paklausti Komisijos nario apie tuos punktus, kuriais mūsų pozicija komitete labai skyrėsi nuo Komisijos pasiūlymo. Pirma, dėl direktyvos apimties sumažinimo iki 5 milijonų pervežamų keleivių; antra, dėl oro uostų tinklų įtraukimo, nes tai yra visiškai naujas punktas; trečia, dėl reguliavimo institucijų atsakomybės didinimo ir leidimo joms deleguoti pareigas regioninėms institucijoms; ketvirta, dėl išankstinio finansavimo, kurio Komisija neįtraukė, nors tai leidžia TCAO. Galiausiai turiu dar vieną klausimą: kokia jūsų pozicija dėl rinkliavų diferencijavimo pagal aplinkosaugos kriterijus? Tai klausimai, į kuriuos vis dėlto norėčiau gauti atsakymus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es gribētu jautāt komisāram par tiem punktiem, kuros mūsu nostāja komitejā būtiski atšķīrās no Komisijas priekšlikuma: pirmkārt, par direktīvas piemērošanas jomas samazināšanu līdz 5 miljoniem pasažieru pārvadājumu; otrkārt, par lidostu tīklu iekļaušanu, kas ir pilnīgi jauns punkts; treškārt, par regulatīvas iestādes atbildību noteikšanu, atļaujot tām deleģēt to pienākumus reģionālajām struktūrām; ceturtkārt, par iepriekšēja finansējuma piesaistīšanu, ko Komisija nebija iekļāvusi, kaut arī šķiet, ka tas bija atļauts saskaņā ar Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas ( ) noteikto. Visbeidzot, man ir vēl viens jautājums: kāda ir jūsu nostāja par nodevu diferencēšanu pēc vides kritērijiem? Šie ir tie jautājumi, uz kuriem es joprojām gribētu saņemt atbildes."@lv13
"Herr Präsident! Ich möchte den Kommissar nur zu den Punkten befragen, bei denen wir in unserer Position im Ausschuss deutlich vom Kommissionsvorschlag abweichen. Erstens zur Reduzierung des Anwendungsbereichs auf fünf Millionen, zweitens zur Einbeziehung von Flughafennetzwerken – das ist ja ein gänzlich neuer Punkt –, drittens zur Konkretisierung der Aufgaben der Regulierungsbehörde und auch zu der Möglichkeit, Aufgaben an regionale Strukturen zu delegieren, viertens zur Vorfinanzierung – das hat ja die Kommission nicht mehr drin gehabt, auch wenn es nach der ICAO möglich ist – und schließlich zu der Frage: Wie stehen Sie zur Entgeltdifferenzierung nach Umweltkriterien? Das sind unsere Fragen, die ich gerne noch beantwortet hätte."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik zou graag een paar vragen willen stellen aan de commissaris ten aanzien van de punten waarop ons standpunt in de commissie duidelijk afweek van het voorstel van de Commissie. Allereerst ten aanzien van de beperking van het toepassingsgebied tot vijf miljoen passagiersbewegingen. Ten tweede ten aanzien van het erbij betrekken van luchthavennetwerken – een volledig nieuw punt –, en ten aanzien van de concretisering van de bevoegdheden van de regelgevende instantie en de mogelijkheid taken te delegeren aan regionale regelgevende instanties. Ten derde ten aanzien van de voorfinanciering – die in het voorstel van de Commissie ontbrak hoewel dit volgens de ICAO mogelijk is – en tot slot ten aanzien van de vraag hoe de Commissie denkt over de differentiatie en variatie van luchthavengelden op basis van milieucriteria? Dat zijn onze vragen waarop we graag nog een antwoord zouden willen krijgen."@nl3
"Panie przewodniczący! Pragnę zadać komisarzowi kilka pytań dotyczących kwestii, co do których przyjęliśmy w komisji stanowisko zdecydowanie sprzeczne z wnioskiem Komisji Europejskiej. Po pierwsze w sprawie ograniczenia zakresu stosowania do lotnisk obsługujących 5 milionów pasażerów. Po drugie w sprawie uwzględnienia sieci lotnisk, co stanowi całkowicie nową kwestię. Po trzecie w sprawie zwiększenia obowiązków organów regulacyjnych i zezwolenia im na przekazywanie zadań organom regionalnym. Po czwarte w sprawie wstępnego finansowania, którego Komisja Europejska nie uwzględniła, choć jest ono zgodne z zasadami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego. Wreszcie ostatnie pytanie. Jakie jest pana stanowisko w sprawie różnicowania wysokości opłat w oparciu o kryteria środowiskowe? To są pytania, na które oczekuję odpowiedzi."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de interpelar o Senhor Comissário relativamente àqueles pontos em que a nossa posição na comissão diverge significativamente da proposta da Comissão Europeia: em primeiro lugar, em relação à redução do âmbito de aplicação da directiva aos aeroportos com movimento de cinco milhões de passageiros; em segundo lugar, no que diz respeito à inclusão das redes de aeroportos, um ponto completamente novo; em terceiro lugar, no que toca à especificação das responsabilidades das entidades reguladoras, assim como à possibilidade de delegar tarefas em entidades regionais; em quarto lugar, em relação ao pré-financiamento, que a Comissão não incluiu, embora seja permitido, segundo a ICAO. Por fim, tenho mais uma questão: qual é a sua posição em relação à diferenciação das taxas, em função de critérios ambientais? Estas são as questões às quais ainda gostaria de obter respostas."@pt17
"Herr Präsident! Ich möchte den Kommissar nur zu den Punkten befragen, bei denen wir in unserer Position im Ausschuss deutlich vom Kommissionsvorschlag abweichen. Erstens zur Reduzierung des Anwendungsbereichs auf fünf Millionen, zweitens zur Einbeziehung von Flughafennetzwerken – das ist ja ein gänzlich neuer Punkt –, drittens zur Konkretisierung der Aufgaben der Regulierungsbehörde und auch zu der Möglichkeit, Aufgaben an regionale Strukturen zu delegieren, viertens zur Vorfinanzierung – das hat ja die Kommission nicht mehr drin gehabt, auch wenn es nach der ICAO möglich ist – und schließlich zu der Frage: Wie stehen Sie zur Entgeltdifferenzierung nach Umweltkriterien? Das sind unsere Fragen, die ich gerne noch beantwortet hätte."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcel by som sa pána komisára opýtať na body, v ktorých sa naše stanovisko vo výbore výrazne odlišovalo od návrhu Komisie. V prvom rade ide o obmedzenie rozsahu pôsobnosti smernice na letiská, ktoré prepravili 5 miliónov cestujúcich. Po druhé sa chcem opýtať na začlenenie sietí letísk, čo je úplne nový bod. Po tretie, na upevnenie zodpovednosti regulačných orgánov a na to, aby mohli delegovať povinnosti na regionálne orgány. Po štvrté ide o predbežné financovanie, ktoré Komisia do návrhu nezačlenila napriek tomu, že ho povoľuje Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO). A na záver mám ešte jednu otázku. Aké je vaše stanovisko k diferenciácii poplatkov na základe environmentálnych kritérií? Toto sú otázky, na ktoré by som rád dostal odpoveď."@sk19
"Gospod predsednik, komisarja bi rad vprašal glede točk, o katerih se naše stališče v odboru močno razlikuje od predloga Komisije: prvič, o zmanjšanju področja uporabe direktive na 5 milijonov potniških letov; drugič, o vključitvi mrež letališč, kar je povsem nova točka; tretjič, o utrditvi odgovornosti regulativnih organov in dopustitvi, da naloge prelagajo na regionalne organe; četrtič, o predfinanciranju, ki ga Komisija ni vključila, čeprav je dovoljeno v okviru ICAO. Končno, imam še eno vprašanje: kakšno je vaše stališče o diferenciaciji pristojbin glede na okoljska merila? To so vprašanja, na katera še vedno želim dobiti odgovor."@sl20
"fö Herr talman! Jag skulle vilja fråga kommissionsledamoten om de punkter som vi i utskottet hade mycket olika åsikter om jämfört med kommissionens förslag: för det första att minska direktivets tillämpningsområde till 5 000 000 passagerarrörelser, för det andra att inkludera flygplatsnätverk, som är en helt ny punkt, för det tredje att stabilisera ansvaret för tillsynsmyndigheterna och tillåta dem att delegera uppgifter till regionala organ samt för det fjärde att tillåta förfinansiering, någonting kommissionen inte hade inkluderat, även om det är tillåtet enligt Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO). Slutligen har jag ännu en fråga: vad är er inställning till differentierade avgifter i enlighet med miljökriterier? Detta är de frågor jag alltjämt skulle vilja ha svar på."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph