Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-14-Speech-1-148"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080114.17.1-148"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, querría felicitar al ponente por su paciente escucha y atención a los distintos requerimientos que reflejan la actual diversidad de los sistemas aeroportuarios en Europa. Felicitar, también, a la Comisión, por ser sensible al hecho de que esta diversidad no puede, por otro lado, suponer sistemas poco transparentes susceptibles de resultar discriminatorios o con escasa participación de los distintos actores y usuarios. Creo que el texto actual, tras el profundo esfuerzo de diálogo y arbitraje llevado a cabo por el ponente, nos ofrece un instrumento muy útil para que los tres actores principales —autoridades nacionales, aeropuertos y compañías— resuelvan sus diferencias, a favor, en definitiva, de los trabajadores y pasajeros, ofreciendo un buen servicio de calidad, acorde con las exigencias de los nuevos viajeros, así como con las nuevas necesidades de accesibilidad, mayor seguridad, menor impacto ambiental, especialmente en el ruido, y baja conflictividad e inseguridad jurídica mediante una mejor consulta. Tal vez hubiese sido mejor hacer el criterio de aplicación más simple y solamente hacia un porcentaje, lo que tal vez hubiera resultado más representativo. En todo caso, agradezco que el texto reconozca la operatividad de las redes aeroportuarias que han resultado un sistema muy útil para países como el mío, con problemas estacionales graves que las compañías aprecian. Anuncio, por otro lado, mi interés por completar esto con la propuesta de aceptar fórmulas parlamentarias o judiciales para asegurar las actuales tasas."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, chtěla bych blahopřát panu zpravodajovi k trpělivosti, s níž vyslechl a vzal na vědomí nejrůznější požadavky, které odrážejí stávající různorodost letištních systémů v Evropě. Ráda bych také blahopřála Komisi za její citlivé vnímání toho, že různorodost nemůže znamenat, že systémy zdaleka nebudou transparentní, což může být prvek diskriminační nebo prvek vedoucí k omezené účasti různých zúčastněných subjektů a uživatelů. V návaznosti na důkladný dialog a úvahy zpravodaje jsem přesvědčena, že současné znění nám nabízí velmi užitečný nástroj, který zajistí, aby tři hlavní zúčastněné subjekty – vnitrostátní orgány, letiště a letecké společnosti – vyřešily své rozpory ve prospěch pracovníků a cestujících. Umožní jim poskytovat vysoce kvalitní služby v souladu s požadavky nových cestujících a požadavky na dostupnost, větší bezpečnost, menší dopad na životní prostředí, zejména pokud jde o hluk, a méně konfliktů a právní nejistoty díky lepším konzultacím. Možná by bylo lepší kritérium uplatnění směrnice zjednodušit a stanovit pouze jedno procento, což by přineslo reprezentativnější výsledek. v každém případě jsem ráda, že text uznává provozní kapacitu letištních sítí, které se ukázaly jako velmi užitečný systém v zemích, jako je moje vlastní, kde letecké společnosti postihují velmi závažné sezónní problémy. Kromě toho bych chtěla k tomuto návrhu doplnit akceptování parlamentních nebo soudních metod pro zajištění současných sazeb."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne lykønske ordføreren med hans tålmodighed og opmærksomhed over for de forskellige krav, der afspejler den aktuelle uenighed om lufthavnssystemerne i Europa. Jeg lykønsker også Kommissionen, som har været opmærksom på, at denne uenighed på den anden side heller ikke må medføre uigennemsigtige systemer, der kan betyde forskelsbehandling eller begrænset deltagelse fra de forskellige aktørers og brugeres side. Efter min mening tilbyder den nuværende tekst, efter en tilbundsgående dialog og mægling fra ordførerens side, et meget nyttigt instrument, så de tre hovedaktører - de nationale myndigheder, lufthavnene og luftfartsselskaberne - kan løse deres uoverensstemmelserne til fordel for arbejdstagerne og passagererne og tilbyde en god service og kvalitet, der lever op til de nye rejsendes forventninger samt de nye behov for tilgængelighed, større sikkerhed, mindre miljøbelastning, især med hensyn til lyd, færre konflikter og bedre retssikkerhed ved hjælp af bedre samråd. Måske ville det have været bedre at gøre anvendelseskriteriet enklere og kun fastsætte en bestemt procentsats, hvilket nok ville have været mere repræsentativt. Jeg takker under alle omstændigheder for, at teksten anerkender lufthavnsnettenes operationalitet, hvilket har vist sig at være meget gavnligt for lande som mit, hvor alvorlige sæsonbetonede problemer berører luftfartsselskaberne. Jeg nævner dog også min interesse i at fuldstændiggøre det med et forslag om at acceptere parlamentariske eller retslige metoder til at sikre de nuværende satser."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte dem Berichterstatter gratulieren, denn er hat uns geduldig zugehört und den verschiedenen Forderungen, in denen sich die derzeitige Vielfalt der Flughafensysteme Europas widerspiegeln, seine Aufmerksamkeit geschenkt. Mein Glückwunsch geht auch an die Kommission, da sie sich verständnisvoll für die Tatsache gezeigt hat, dass diese Vielfalt jedoch keine Systeme einschließen darf, die alles andere als transparent sind, die diskriminierend sein können oder eine beschränkte Beteiligung der verschiedenen Beteiligten und Nutzer vorsehen. Nach dem ausführlichen Dialog und dem Ausgleich durch den Berichterstatter bin ich der Meinung, dass uns der vorliegende Text ein sehr nützliches Instrument bietet, mit dem die drei Hauptakteure – die nationalen Behörden, die Flughäfen und Fluggesellschaften – ihre Differenzen beilegen können, was letztendlich den Arbeitnehmern und Flugreisenden zugute kommt. Das wird ihnen die Möglichkeit geben, einen Qualitätsservice zu bieten, der den Bedürfnissen der neuen Reisenden und den neuen Anforderungen an Zugänglichkeit, größere Sicherheit, geringere Umweltbelastung, insbesondere in Bezug auf Lärm, weniger Konfliktsituationen und Rechtsunsicherheit durch eine bessere Abstimmung entspricht. Vielleicht wäre es besser gewesen, das Anwendungskriterium zu vereinfachen und nur einen Prozentsatz festzulegen, wodurch möglicherweise ein repräsentativeres Ergebnis entstanden wäre. Auf jeden Fall freue ich mich, dass der Text die Operationsfähigkeit der Flughafennetze anerkennt, die sich als ein sehr nützliches System für Länder wie meines erwiesen haben, wo die Fluggesellschaften mit gravierenden saisonbedingten Problemen zu tun haben. Ferner möchte ich dies durch den Vorschlag ergänzen, mit parlamentarischen oder rechtlichen Methoden die derzeitigen Flugpreise zu sichern."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για την υπομονή που επέδειξε ακούγοντας και λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες απαιτήσεις που αντανακλούν την υφιστάμενη ποικιλομορφία των αερολιμενικών συστημάτων στην Ευρώπη. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ την επιτροπή για την ευαισθησία που έδειξε για το γεγονός ότι αυτή η ποικιλομορφία δεν μπορεί, ωστόσο, να συνεπάγεται συστήματα που κάθε άλλο παρά διαφανή είναι, τα οποία μπορεί να κάνουν διακρίσεις ή να παρέχουν περιορισμένη συμμετοχή των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων και χρηστών. Μετά τον διάλογο σε βάθος και τη διαιτησία του εισηγητή, πιστεύω ότι το παρόν κείμενο μας προσφέρει ένα πολύ χρήσιμο μέσο για να διασφαλίσουμε ότι οι τρεις κύριοι φορείς –οι εθνικές αρχές, οι αερολιμένες και οι αεροπορικές εταιρείες– θα λύσουν τις διαφορές τους, εν ολίγοις προς όφελος των εργαζομένων και των επιβατών. Θα τους δώσει τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των νέων επιβατών και με τις νέες απαιτήσεις σχετικά με την πρόσβαση, μεγαλύτερη ασφάλεια, λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα αναφορικά με τον θόρυβο και λιγότερες συγκρούσεις και νομική αβεβαιότητα μέσω καλύτερων διαβουλεύσεων. Ίσως να ήταν προτιμότερο να καταστεί το κριτήριο της εφαρμογής πιο απλό, με τη θέσπιση μόνο ενός ποσοστού, το οποίο μπορεί να είχε δώσει ένα πιο αντιπροσωπευτικό αποτέλεσμα. Εν πάση περιπτώσει, χαίρομαι που το κείμενο αναγνωρίζει την λειτουργική ικανότητα των αερολιμενικών δικτύων που αποδείχτηκαν ένα πολύ χρήσιμο σύστημα για χώρες όπως η δική μου, όπου σοβαρά εποχικά προβλήματα επηρεάζουν τις αεροπορικές εταιρείες. Επιπλέον, θα ήθελα επίσης να προσθέσω σε αυτό την πρόταση να γίνουν δεκτές κοινοβουλευτικές ή δικαστικές μέθοδοι για τη διασφάλιση των τωρινών τιμών."@el10
"Mr President, I would like to congratulate the rapporteur on his patience in listening to and noting the various requirements that reflect the existing diversity of the airport systems in Europe. I would also like to congratulate the Commission on being sensitive to the fact that that diversity cannot, however, imply systems that are far from transparent, which can be discriminatory or provide for limited participation on the part of the various stakeholders and users. Following the rapporteur’s in-depth dialogue and arbitration, I believe that the current text offers us a very useful instrument to ensure that the three main stakeholders – national authorities, airports and airlines – resolve their differences, in short for the benefit of the workers and passengers. It will enable them to provide a high-quality service that is in keeping with the requirements of the new passengers and with the new requirements surrounding accessibility, greater security, less environmental impact, especially as regards noise, and less conflict and legal uncertainty through better consultation. Perhaps it might have been better to make the application criterion simpler, stipulating only a percentage, which might have given a more representative result. In any event, I am pleased that the text recognises the operational capacity of the airport networks, which have proved to be a very useful system for countries such as my own, where serious seasonal problems affect the airlines. In addition, I would also like to add to this the proposal to accept parliamentary or judicial methods of ensuring the current rates."@en4
"Hr president, ma tahaksin tänada raportööri tema kannatlikkuse eest mitmesuguste tingimuste ärakuulamisel ja tähele panemisel, mis peegeldavad Euroopas olemasolevat lennujaamasüsteemide mitmekesisust. Ma tahaksin ka õnnitleda komisjoni, et ta oli arvestav tõsiasja suhtes, et mitmekesisus ei saa siiski viidata süsteemidele, mis pole sugugi läbipaistvad, mis võivad olla diskrimineerivad või osundada mitmesuguste sidusrühmade ja kasutajate piiratud osalusele. Raportööri üksikasjaliku dialoogi ja vahendustegevuse järel olen ma veendunud, et praegune tekst annab meile väga kasuliku vahendi tagamaks, et kolm peamist sidusrühma – riigi ametiasutused, lennujaamad ja lennuettevõtjad – lahendaksid oma erimeelsused, lühidalt öeldes, töötajate ja reisijate huvides. See võimaldab neil pakkuda kõrge kvaliteediga teenust, mis on kooskõlas reisijate uute nõuetega ja uute tingimustega, mis on seotud juurdepääsetavuse, suurema turvalisuse, väiksema keskkonnamõju, eriti väiksema müra ning konfliktide arvu ja õigusliku ebakindluse vähenemisega parema konsulteerimise tulemusel. Võib-olla oleks isegi olnud parem lihtsustada taotluskriteeriume, sätestades ainult protsendi, mis oleks ehk andnud esinduslikuma tulemuse. Igal juhul on mul hea meel, et tekstis tunnustatakse lennujaamade liitude tegutsemisvõimet, mis on osutunud väga kasulikuks süsteemiks sellistes riikides nagu minu koduriik, kus lennuettevõtjaid mõjutavad tõsised hooajalised probleemid. Peale selle tahaksin lisada siia ettepaneku aktsepteerida parlamentaarseid või kohtulikke meetodeid praeguste maksumäärade kindlustamiseks."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän on kärsivällisesti kuunnellut ja huomioinut eri vaatimuksia, jotka kertovat lentoasemajärjestelmien vaihtelevuudesta Euroopassa. Haluan kiittää myös komissiota sen herkästä suhtautumisesta siihen tosiasiaan, ettei vaihtelevuus voi kuitenkaan tarkoittaa järjestelmiä, jotka eivät ole läheskään avoimia, jotka voivat olla syrjiviä tai rajoittaa eri sidosryhmien ja käyttäjien osallisuutta. Esittelijän perusteellisen vuoropuhelun ja sovittelun perusteella uskon, että nykyinen teksti tarjoaa meille erittäin hyödyllisen välineen, jolla voimme varmistaa, että kolme tärkeintä sidosryhmää – kansalliset viranomaiset, lentoasemat ja lentoyhtiöt – selvittävät nämä erot, sanalla sanoen työntekijöiden ja matkustajien eduksi. Direktiiviehdotuksen ansiosta lentoasemat voivat tarjota korkealaatuisia palveluita, joissa otetaan huomioon uusien matkustajien tarpeet sekä palveluiden saatavuuteen, turvallisuuden lisäämiseen, ympäristövaikutusten, etenkin meluhaittojen vähentämiseen liittyvät vaatimukset sekä ristiriitojen ja oikeudellisen epävarmuuden vähentäminen kuulemista parantamalla. Olisi ehkä ollut parempi tehdä soveltamista koskevista kriteereistä nykyistä yksinkertaisemmat määräämällä vain prosenttiluku, mikä olisi saattanut antaa nykyistä edustuksellisemman tuloksen. Olen joka tapauksessa tyytyväinen siihen, että tekstissä tunnustetaan lentoasemaverkkojen toimintakapasiteetti, sillä verkot ovat osoittautuneet erittäin toimivaksi järjestelmäksi maissa, kuten kotimaassani, joissa lentoyhtiöt ovat vuodenaikojen aiheuttamien vakavien ongelmien armoilla. Haluaisin vielä tämän lisäksi mainita ehdotuksen, jonka mukaan nykyisen maksutason varmistamisessa hyväksytään myös parlamentaariset ja oikeudelliset menettelyt."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais féliciter le rapporteur pour avoir eu la patience d’écouter et de prendre note des différentes demandes, qui reflètent la diversité existante des systèmes aéroportuaires en Europe. Je voudrais également féliciter la Commission pour avoir été sensible au fait que cette diversité ne pouvait toutefois pas impliquer des systèmes qui soient loin d’être transparents, ce qui peut être discriminatoire ou être synonyme de participation limitée de la part des différentes parties concernées et des usagers. À la suite du dialogue approfondi et de l’arbitrage du rapporteur, je crois que le texte actuel nous offre un instrument très utile en vue de garantir que les trois principales parties concernées – les autorités nationales, les aéroports et les compagnies aériennes – règlent leurs différends, en faveur, en définitive, des travailleurs et des passagers. Cela leur permettra d’offrir un service de qualité qui réponde aux besoins des nouveaux passagers et aux nouvelles exigences entourant l’accessibilité, une plus grande sécurité, un impact environnemental moindre, en particulier au niveau du bruit, et moins de conflits et d’incertitude juridique grâce à une meilleure consultation. Il aurait peut-être été préférable que le critère d’application soit plus simple, de ne stipuler qu’un pourcentage, ce qui aurait pu donner un résultat plus représentatif. En tout cas, je suis ravie que le texte reconnaisse la capacité opérationnelle des réseaux aéroportuaires, qui se sont avérés être un système très utile pour des pays tels que le mien, où de graves problèmes saisonniers touchent les compagnies aériennes. En outre, je voudrais également compléter ceci par une proposition visant à accepter des méthodes parlementaires ou judiciaires en vue de garantir les taux actuels."@fr8
"Elnök úr! Szeretnék gratulálni az előadónak, amiért ilyen türelmesen hallgatja és jegyzi fel a különféle igényeket, melyek az európai repülőtéri rendszerek sokféleségét tükrözik. Szeretnék továbbá gratulálni a Bizottságnak is, mivel érzékenységet tanúsít azt a tényt illetően, hogy a sokféleség mindazonáltal nem jelenthet olyan rendszereket, melyek egyáltalán nem átláthatók, melyek megkülönböztetőek lehetnek vagy a különféle érdekeltek és felhasználók számára csak korlátozott hozzáférést tesznek lehetővé. Az előadó által folytatott alapos párbeszédet és közvetítést követően úgy hiszem, hogy ez a szöveg igen hasznos eszközt kínál a számunkra annak biztosításához, hogy a három fő érintett – nemzeti hatóságok, repülőterek és légi társaságok – megoldja a különbségeket, a munkavállalók és az utasok érdekében. Ezzel lehetővé válik, hogy magas színvonalú szolgáltatást nyújtsanak, mely összhangban van az új utasok igényeivel és a hozzáférhetőséggel, nagyobb biztonsággal, kisebb környezeti hatással kapcsolatos új követelményekkel, különösen ami a zajt illeti, illetve kevesebb konfliktust és jogbizonytalanságot eredményez a jobb konzultáció révén. Talán jobb lenne az alkalmazási kritériumokat egyszerűsíteni, pusztán százalékos mértéket előírva, ami reprezentatívabb eredményt ad. Mindenesetre örömömre szolgál, hogy a szöveg elismeri a repülőtéri hálózatok működési kapacitását, ami igen hasznos rendszernek bizonyult olyan országok számára, mint a saját hazám is, ahol komoly idényjellegű problémák sújtják a légi társaságokat. Emellett szeretném kiegészíteni ezt azzal, hogy javaslom a jelenlegi mértékek biztosítására parlamenti vagy bírósági módszerek elfogadását."@hu11
"Signor Presidente, vorrei congratularmi con il relatore per la sua pazienza nell’ascoltare e annotare i vari requisiti che riflettono la diversità dei sistemi aeroportuali esistenti in Europa. Vorrei inoltre congratularmi con la Commissione per essere sensibile al fatto che quella diversità non può comunque implicare l’esistenza di sistemi che siano poco trasparenti, che possano essere discriminatori o non garantire un’adeguata partecipazione da parte dei diversi attori e utenti. Credo che il testo attuale, dopo il profondo sforzo di dialogo e arbitrato del relatore, ci proponga uno strumento molto utile affinché i tre attori principali – autorità nazionali, aeroporti e compagnie aeree – risolvano le loro differenze a favore dei lavoratori e dei passeggeri, offrendo un servizio di elevata qualità, conforme alle esigenze dei nuovi passeggeri e ai nuovi requisiti di accessibilità, maggiore sicurezza, minore impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda l’inquinamento acustico, minore conflittualità e minore incertezza giuridica attraverso una migliore consultazione. Forse sarebbe stato meglio semplificare il criterio di applicazione, prevedendo solo una percentuale che forse sarebbe risultata più rappresentativa. In ogni caso, sono lieta che il testo riconosca la capacità operativa delle reti di aeroporti, che si è rivelata un sistema molto utile in paesi come il mio, dove le compagnie aeree sono colpite da gravi problemi stagionali. Vorrei inoltre fare riferimento alla proposta di accettare metodi parlamentari o giudiziari per garantire i tassi attuali."@it12
"Pone Pirmininke, norėčiau pasveikinti pranešėją už jo kantrybę ir kad paminėjo įvairius reikalavimus, kurie atspindi esamą Europos oro uostų sistemų įvairovę. Be to, norėčiau pasveikinti Komisiją, jautriai reagavusią į faktą, kad vis dėlto ta įvairove negali būti laikomos sistemos, kurioms dar toli iki skaidrumo ir kurios gali būti diskriminuojančios arba užtikrinti tik ribotą įvairių suinteresuotųjų šalių ir vartotojų dalyvavimą. Vadovaudamasis pranešėjo išsamiu dialogu ir jo arbitro pozicija, aš manau, kad esamas dokumento tekstas suteikia mums labai naudingą priemonę, leidžiančią užtikrinti, kad trys pagrindinės suinteresuotosios šalys – nacionalinės institucijos, oro uostai ir oro linijos – išspręs savo nesutarimus, trumpai tariant, darbuotojų ir keleivių naudai. Tai sudarys jiems sąlygas užtikrinti aukštos kokybės paslaugas, tai yra laikytis naujų keleivių reikalavimų ir naujų reikalavimų, susijusių su prieinamumu, didesniu saugumu, mažesniu poveikiu aplinkai, ypač dėl triukšmo, ir kad būtų mažiau konfliktų bei teisinio netikrumo pasitelkiant geresnį konsultavimą. Galbūt būtų geriau apibrėžti paprastesnius taikymo kriterijus, nustatant tik procentinį dydį, kurie galėtų duoti tipiškesnį rezultatą. Bet kuriuo atveju aš patenkintas, kad dokumente pripažįstamas veiklos pajėgumas oro uostų tinklų, kurie įrodė, kad gali būti labai naudinga sistema tokioms šalims kaip mano gimtoji, kurioje rimtos sezoninės problemos kenkia oro linijoms. Be to, taip pat norėčiau prie to pridėti pasiūlymą priimti esamų tarifų užtikrinimo parlamentinius arba teisinius metodus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es gribētu apsveikt referentu par viņa pacietību, uzklausot un ņemot vērā dažādās prasības, kas atspoguļo pašreizējo lidostu sistēmu daudzveidību Eiropā. Es gribētu apsveikt arī Komisiju par jutīgumu pret faktu, ka daudzveidībā tomēr nevar piemērot sistēmas, kuras nav pārredzamas, kas var būt diskriminējoši vai ierobežot dažādu ieinteresēto pušu un lietotāju dalību. Ņemot vērā referenta padziļināto dialogu un arbitrāžu, es uzskatu, ka pašreizējais normatīvais teksts piedāvā mums ļoti noderīgu instrumentu, lai nodrošinātu, ka galvenās trīs ieinteresētās puses – valstu iestādes, lidostas un aviosabiedrības – atrisinātu to atšķirības īsā laika posmā par labu dara ņēmējiem un pasažieriem. Tas ļaus tiem nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumus, kas atbilstu jauno pasažieru prasībām un jaunām prasībām saistībā ar pieejamību, lielāku drošību, mazāku kaitīgo ietekmi uz vidi, īpaši attiecībā uz troksni, un mazāk konfliktu un juridiskās neskaidrības ar labāku konsultāciju palīdzību. Iespējams, ka tas varēja būt labāks, padarot piemērošanas kritēriju vienkāršāku, paredzot tikai procentuālo daudzumu, kas varētu sniegt daudz reprezentatīvāku rezultātu. Jebkurā gadījumā, es esmu gandarīta, ka tekstā tiek atzīta lidostu tīklu darbības spēja, kas ir izrādījusies ļoti izmantojama sistēma valstīm, piemēram, manai valstij, kur nopietnas sezonālas problēmas ietekmē aviosabiedrības. Turklāt es arī gribētu papildināt, ka priekšlikumā var pieņemt parlamentārās vai tiesas metodes, nodrošinot pašreizējos rādītājus."@lv13
"Señor Presidente, querría felicitar al ponente por su paciente escucha y atención a los distintos requerimientos que reflejan la actual diversidad de los sistemas aeroportuarios en Europa. Felicitar, también, a la Comisión, por ser sensible al hecho de que esta diversidad no puede, por otro lado, suponer sistemas poco transparentes susceptibles de resultar discriminatorios o con escasa participación de los distintos actores y usuarios. Creo que el texto actual, tras el profundo esfuerzo de diálogo y arbitraje llevado a cabo por el ponente, nos ofrece un instrumento muy útil para que los tres actores principales —autoridades nacionales, aeropuertos y compañías— resuelvan sus diferencias, a favor, en definitiva, de los trabajadores y pasajeros, ofreciendo un buen servicio de calidad, acorde con las exigencias de los nuevos viajeros, así como con las nuevas necesidades de accesibilidad, mayor seguridad, menor impacto ambiental, especialmente en el ruido, y baja conflictividad e inseguridad jurídica mediante una mejor consulta. Tal vez hubiese sido mejor hacer el criterio de aplicación más simple y solamente hacia un porcentaje, lo que tal vez hubiera resultado más representativo. En todo caso, agradezco que el texto reconozca la operatividad de las redes aeroportuarias que han resultado un sistema muy útil para países como el mío, con problemas estacionales graves que las compañías aprecian. Anuncio, por otro lado, mi interés por completar esto con la propuesta de aceptar fórmulas parlamentarias o judiciales para asegurar las actuales tasas."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil de rapporteur graag bedanken voor het feit dat hij zo geduldig heeft willen luisteren en bereid is geweest de wel zeer uiteenlopende vereisten zoals die binnen de verschillende luchthavensystemen in Europa gelden, allemaal in zijn analyse te betrekken. Ik wil verder de Commissie bedanken: ze heeft goed begrepen dat deze diversiteit niet mag leiden tot weinig transparante, discriminatoire systemen of systemen die slechts voorzien in beperkte participatie van de verschillende belanghebbenden en gebruikers. Als resultaat van de diepgaande dialoog en bemiddeling die door toedoen van de rapporteur heeft plaatsgevonden, verschaft deze tekst ons een heel nuttig instrument dat de drie belangrijkste partijen – de nationale autoriteiten, de luchthavens en de luchtvaartmaatschappijen – in staat moet stellen hun geschillen op een zodanige wijze op te lossen dat zowel de werknemers als de reizigers daar wel bij varen. De zojuist genoemde partijen kunnen nu een kwalitatief hoogwaardige dienst leveren, overeenkomstig de behoeften van de nieuwe generatie reizigers en de nu geldende eisen op het gebied van toegankelijkheid, verhoogde veiligheid, minder ernstige belasting van het milieu – vooral lawaai – , minder conflicten en een geringere mate van rechtsonzekerheid als gevolg van een betere raadpleging. Het zou misschien beter zijn geweest als het toepassingscriterium wat eenvoudiger – als een percentage – was geformuleerd. Dat zou wellicht een representatiever resultaat hebben opgeleverd. Ik vind het hoe dan ook een goede zaak dat de tekst erkent dat de luchthavennetwerken een operationeel systeem hebben ontwikkeld dat goed functioneert voor landen als het mijne, waar de luchtvaartmaatschappijen met ernstige seizoengebonden problemen te kampen hebben. Tot slot wil ik graag voorstellen om een parlementaire of juridische formule aan te nemen die de luchthavengelden op het huidige niveau vastlegt."@nl3,3
"Panie przewodniczący! Pragnę pogratulować sprawozdawcy cierpliwości w przysłuchiwaniu się i zwracaniu uwagi na różne potrzeby odzwierciedlające różnorodność systemów, w ramach których działają obecnie lotniska w Europie. Chciałabym także pogratulować Komisji Europejskiej wrażliwości wobec faktu, że taka różnorodność nie może jednak oznaczać systemów, które są dalekie od przejrzystych, które mogą być dyskryminujące lub mogą ograniczać udział finansowy różnych interesariuszy i użytkowników. Śledząc z uwagą szczegółowe rozmowy i wysiłki rozjemcze sprawozdawcy, uważam, że w swoim obecnym brzmieniu, przedmiotowy dokument stanowi bardzo użyteczny instrument zapewnienia, że trzy najważniejsze strony – władze krajowe, lotniska i linie lotnicze – osiągną porozumienie, ujmując to zwięźle, dla dobra pracowników i pasażerów. Instrument ten umożliwi tym podmiotom świadczenie wysokiej jakości usług odzwierciedlających oczekiwania nowych pasażerów i nowe wymogi związane z dostępnością, większym bezpieczeństwem, mniejszym oddziaływaniem na środowisko naturalne, szczególnie w przypadku hałasu, oraz zapewni mniej sporów oraz niepewności prawnej poprzez lepsze konsultacje. Może lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby kryterium stosowania było prostsze, ograniczone jedynie do wartości procentowej, co mogłoby dać bardziej reprezentatywne rezultaty. W każdym razie cieszę się, że przedmiotowy dokument uwzględnia przepustowość sieci lotnisk, które okazały się być bardzo użytecznym modelem w krajach takich jak mój, gdzie linie lotnicze doświadczają poważnych problemów związanych z sezonowością usług. Ponadto chciałabym także dodać do tego propozycję przyjęcia parlamentarnych lub sądowych metod zapewnienia bieżącej kontroli opłat."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de felicitar o relator pela paciência com que ouviu e ponderou os diversos pedidos que reflectem a actual diversidade dos sistemas aeroportuários na Europa. Gostaria também de felicitar a Comissão por ser sensível ao facto de esta diversidade não poder, contudo, implicar sistemas cuja transparência deixa muito a desejar, que podem serem discriminatórios ou restringir a participação das diferentes entidades interessadas e dos utilizadores. Depois do esforço de diálogo aprofundado e de arbitragem desenvolvido pelo relator, creio que o texto actual nos oferece um instrumento muito útil para assegurar que as três principais entidades interessadas – as autoridades nacionais, os aeroportos e as companhias aéreas – resolvam os seus diferendos, em benefício, resumidamente, dos trabalhadores e dos passageiros. Isso permitir-lhes-á oferecer um serviço de elevada qualidade que seja consentâneo com as exigências dos novos passageiros e os novos requisitos em matéria de acessibilidade, maior segurança, menor impacto ambiental, especialmente em termos de ruído, e menor conflitualidade e incerteza jurídica através de um procedimento de consulta melhorado. Quiçá tivesse sido melhor tornar o critério de aplicação mais simples, estipulando apenas uma percentagem, que teria talvez produzido um resultado mais representativo. Em todo o caso, congratulo-me com o facto de o texto reconhecer a capacidade operacional das redes aeroportuárias, que provaram ser um sistema muito útil para países como o meu, onde as companhias aéreas são afectadas por graves problemas sazonais. Além disso, gostaria ainda de acrescentar aqui a proposta de aceitar métodos parlamentares ou judiciais para assegurar as taxas actuais."@pt17
"Señor Presidente, querría felicitar al ponente por su paciente escucha y atención a los distintos requerimientos que reflejan la actual diversidad de los sistemas aeroportuarios en Europa. Felicitar, también, a la Comisión, por ser sensible al hecho de que esta diversidad no puede, por otro lado, suponer sistemas poco transparentes susceptibles de resultar discriminatorios o con escasa participación de los distintos actores y usuarios. Creo que el texto actual, tras el profundo esfuerzo de diálogo y arbitraje llevado a cabo por el ponente, nos ofrece un instrumento muy útil para que los tres actores principales —autoridades nacionales, aeropuertos y compañías— resuelvan sus diferencias, a favor, en definitiva, de los trabajadores y pasajeros, ofreciendo un buen servicio de calidad, acorde con las exigencias de los nuevos viajeros, así como con las nuevas necesidades de accesibilidad, mayor seguridad, menor impacto ambiental, especialmente en el ruido, y baja conflictividad e inseguridad jurídica mediante una mejor consulta. Tal vez hubiese sido mejor hacer el criterio de aplicación más simple y solamente hacia un porcentaje, lo que tal vez hubiera resultado más representativo. En todo caso, agradezco que el texto reconozca la operatividad de las redes aeroportuarias que han resultado un sistema muy útil para países como el mío, con problemas estacionales graves que las compañías aprecian. Anuncio, por otro lado, mi interés por completar esto con la propuesta de aceptar fórmulas parlamentarias o judiciales para asegurar las actuales tasas."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcela by som pogratulovať spravodajcovi za jeho trpezlivosť pri vypočutí a zaznamenávaní rôznych požiadaviek, ktoré odzrkadľujú súčasnú rozmanitosť letiskových systémov v Európe. Chcela by som tiež poďakovať Komisii za to, že sa postavila citlivo k skutočnosti, že do rozmanitosti nemôžeme zahrnúť systémy, ktoré nie sú transparentné, ktoré môžu viesť k diskriminácii, alebo obmedzujú účasť rôznych zainteresovaných strán a používateľov. Keďže spravodajca sa venoval podrobnému dialógu a vyjednávaniu, domnievam sa, že nám predkladaný text ponúka veľmi užitočný nástroj na zabezpečenie toho, že tri hlavné zainteresované strany, ktorými sú vnútroštátne orgány, letiská a letecké spoločnosti, vyriešili vzájomné spory, v krátkosti, v prospech pracovníkov a cestujúcich. Umožní im to poskytnúť vysokokvalitné služby, ktoré spĺňajú požiadavky nových cestujúcich a nové požiadavky týkajúce sa dostupnosti, vyššej bezpečnosti, menšieho vplyvu na životné prostredie, najmä pokiaľ ide o hluk a menšieho počtu konfliktov a právnej neistoty prostredníctvom kvalitnejších konzultácií. Možno by bolo lepšie, keby kritérium určujúce, na ktoré letiská sa táto smernica vzťahuje, bolo jednoduchšie, vyjadrené len percentuálne a mohlo by poskytnúť reprezentatívnejší výsledok. V každom prípade ma teší, že sa v texte zohľadňuje prevádzková kapacita sietí letísk, ktoré sa preukázali byť veľmi užitočným systémom v krajinách, akou je napríklad moje Španielsko, kde leteckú dopravu ovplyvňujú vážne sezónne problémy. Okrem toho by som rada pridala návrh na prijatie parlamentných alebo súdnych metód na zabezpečenie súčasných cien."@sk19
"Gospod predsednik, rad bi čestital vašemu poročevalcu za njegovo potrpljenje pri poslušanju in upoštevanju različnih zahtev, ki odražajo obstoječo raznolikost letaliških sistemov v Evropi. Prav tako bi rad čestital Komisiji, ker je občutljiva na dejstvo, da raznolikost ne sme pomeniti sistemov, ki niso pregledni, kar je lahko diskriminatorno ali zagotavlja omejeno udeležbo različnih interesnih skupin in uporabnikov. Na podlagi poročevalčevega poglobljenega dialoga in arbitraže verjamem, da sedanje besedilo ponuja zelo uporaben instrument za zagotavljanje, da tri glavne interesne skupine – nacionalni organi, letališča in letalske družbe – v kratkem rešijo njihove razlike v korist delavcev in potnikov. To jim bo omogočilo zagotavljanje visokokakovostnih storitev, ki so v skladu z zahtevami novih potnikov in z zahtevami okoliške dostopnosti, večje varnosti, manjšega vpliva na okolje, zlasti v zvezi s hrupom, manj sporov in pravne negotovosti prek boljšega posvetovanja. Morda bi bilo bolje poenostaviti uporabo merila, tako da se določi le odstotek, s čimer bi morda dobili bolj reprezentativen rezultat. V vsakem primeru sem zadovoljen, da besedilo priznava operativno zmogljivost letaliških mrež, ki so se izkazale za zelo uporaben sistem za države, kot je moja, v katerih resne sezonske težave vplivajo na letalske družbe. Poleg tega bi k temu rad dodal predlog za sprejetje parlamentarne ali sodne metode zagotavljanja trenutnih stopenj."@sl20
"Herr talman, jag skulle vilja gratulera föredraganden för att han tålmodigt lyssnar på de olika behov som speglar de nuvarande skillnaderna hos Europas flygplatssystem. Jag skulle även vilja gratulera kommissionen för att den har uppmärksammat att dessa skillnader inte får leda till att systemen inte är öppna, att de är diskriminerande eller att deltagandet för de olika berörda parterna och användarna är begränsat. Efter att ha följt föredragandens ingående dialog och medling, anser jag att den nuvarande texten ger oss ett mycket viktigt instrument för att se till att de tre huvudsakligen berörda parterna – nationella myndigheter, flygplatser och flygbolag – snarast löser sina tvister till förmån för anställda och passagerare. På så sätt är det möjligt för dem att tillhandahålla en högkvalitativ service som är i linje med de nya passagerarnas behov och med de nya kraven på tillgänglighet, bättre säkerhet, mindre miljöpåverkan (i synnerhet buller), färre konflikter och mindre rättslig osäkerhet genom bättre samråd. Det kanske hade varit bättre att göra tillämpningskriteriet enklare genom att bara fastställa en procentsats. Detta hade kanske gett ett mer representativt resultat. I alla händelser är jag nöjd över att texten beaktar flygplatsnätverkens operativa förmåga. Detta har visat sig vara ett mycket användbart system i länder som mitt eget, där allvarliga säsongsbetonade problem påverkar flygbolagen. Dessutom skulle jag till detta förslag vilja lägga till ett godkännande för parlamentariska eller rättsliga metoder för att fastställa de nuvarande taxorna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph