Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-14-Speech-1-135"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080114.17.1-135"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātais komisāra kungs! Vispirms paldies kungam par rasto kompromisu šajā grūtajā darbā. Manuprāt, aviācijas tirgus ir tieši tā transporta nozare, kas prasa Eiropas regulējumu, jo šeit dalībvalstu nacionālie tirgi spēlē mazāku lomu. Un tāpēc ļoti svarīgi ir radīt nediskriminējošu attieksmi pret Eiropas Savienības aviokompānijām no galvenajiem infrastruktūras turētājiem aviācijā, respektīvi, lidostām. Mani gandarī, ka Transporta komiteja rada kompromisu, ka nodevu atlaides var būt piemērojamas atkarībā no pakalpojumu kvalitātes, nevis kvantitātes, kā arī uz jaunajiem maršrutiem. Un, runājot par direktīvas tvērumu un būtības kopsakaru, šķiet, ka direktīva labi trāpa aviobiznesā vienā no sāpju punktiem. Par to liecina daudzu vēlme samazināt direktīvā ietverto lidostu skaitu. Paldies!"@lv13
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Děkuji vám, pane předsedající, pane komisaři. Nejprve chci poděkovat panu Stockmannovi za kompromis, kterého v této složité oblasti dosáhl. Podle mého názoru je trh letecké dopravy skutečně tím odvětvím dopravy, které vyžaduje evropskou regulaci, protože právě zde největší úlohu hrají vnitrostátní trhy členských států. z toho důvodu je velmi obtížné dosáhnout nediskriminačního postoje vůči leteckým společnostem z EU u hlavních vlastníků letecké infrastruktury, tedy letišť. Jsem potěšen, že Výbor pro dopravu a cestovní ruch vytváří kompromis, s jehož pomocí by bylo možné uplatnit slevy z poplatků bez ohledu na jakost nebo objem služeb, a také slevy pro nové trasy. Pokud jde o oblast působnosti a význam směrnice, zdá se, že směrnice se dotýká letecké dopravy v jednom z citlivých míst. Důkazem toho je přání mnoha lidí, aby se snížil počet letišť v působnosti této směrnice. Děkuji vám."@cs1
"Mange tak, hr. formand, hr. kommissær! Jeg ønsker først og fremmest at takke hr. Stockmann for det kompromis, han har opnået på dette vanskelige område. Luftfartsmarkedet er efter min opfattelse en transportsektor, der har brug for EU-regulering, da det er her, at medlemsstaternes nationale markeder spiller den største rolle. Derfor er det meget vanskeligt at indtage en ikkediskriminerende holdning til EU's luftfartsselskaber blandt de største ejere af infrastrukturer inden for luftfart, nemlig lufthavnene. Det glæder mig, at Transport- og Turismeudvalget har udarbejdet et kompromis, hvor der kan gives rabatter på afgifter uanset kvaliteten eller kvantiteten af tjenesteydelser og endvidere til nye ruter. Derudover ser det med hensyn til direktivets anvendelsesområde og relevans ud til, at direktivet omhandler et af luftfartens ømme punkter. Det store ønske om at mindske antallet af lufthavne, der skal være dækket af direktivet, er bevis på dette. Mange tak."@da2
"Ich danke Ihnen, Herr Präsident und Herr Kommissar. Als Erstes möchte ich Herrn Stockmann zu dem Kompromiss gratulieren, den er in diesem schwierigen Bereich erzielt hat. Meiner Ansicht nach ist der Luftverkehrsmarkt der Verkehrssektor, für den wirklich eine europäische Regelung erforderlich ist, weil hier die nationalen Märkte der Mitgliedstaaten die wichtigste Rolle spielen. Aus diesem Grund ist es äußerst schwierig, bei denjenigen, denen der größte Teil der Luftverkehrsinfrastruktur gehört, nämlich den Flughäfen, eine nicht diskriminierende Haltung gegenüber EU-Fluggesellschaften zu erreichen. Ich freue mich, dass der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr einen Kompromiss erarbeitet, bei dem unabhängig von der Qualität oder der Quantität der Dienstleistungen, aber auch für neue Strecken, Discount-Regelungen für die Flughafenentgelte angewandt werden können. Auch was den Anwendungsbereich und die Relevanz anbelangt, scheint die Richtlinie den Luftverkehrssektor an einem empfindlichen Punkt zu treffen. Dies beweist die Tatsache, dass sich so viele dafür ausgesprochen haben, die Zahl der unter diese Richtlinie fallenden Flughäfen zu verringern. Ich danke Ihnen."@de9
"Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Stokmann για τη συμβιβαστική λύση που πέτυχε σε αυτόν τον δύσκολο τομέα. Κατά την άποψή μου, η αγορά των αερομεταφορών είναι όντως ο τομέας μεταφορών που απαιτεί ευρωπαϊκή ρύθμιση, καθώς εδώ είναι που διαδραματίζουν τον μεγαλύτερο ρόλο οι εθνικές αγορές των κρατών μελών. Για τον λόγο αυτό είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλιστεί μια αμερόληπτη στάση προς τις αεροπορικές εταιρίες της ΕΕ μεταξύ των βασικών κατόχων υποδομής στις αερομεταφορές, δηλαδή των αερολιμένων. Χαίρομαι που η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού δημιουργεί μία συμβιβαστική λύση σύμφωνα με την οποία εκπτώσεις στα τέλη μπορούν να εφαρμοστούν ανεξαρτήτως της ποιότητας ή της ποσότητας των υπηρεσιών, καθώς και σε νέες διαδρομές. Επίσης, αναφορικά με το εύρος και τη συνάφεια της οδηγίας, φαίνεται ότι η οδηγία αγγίζει τον κλάδο των αερομεταφορών σε ένα από τα ευαίσθητα σημεία του. Το αποδεικνύει αυτό η επιθυμία πολλών να μειωθεί ο αριθμός των αερολιμένων που καλύπτονται από την οδηγία. Σας ευχαριστώ."@el10,10
". Thank you, Mr President, Commissioner. First of all I would like to thank Mr Stockmann for the compromise he has achieved in this difficult area. In my view, the aviation market is actually the transport sector which calls for European regulation, since it is here that the national markets of the Member States play the greatest role. For that reason, it is very difficult to establish a non-discriminatory attitude towards EU aviation companies among the main owners of infrastructure in aviation, namely, airports. I am pleased that the Committee on Transport and Tourism is creating a compromise whereby discounts on charges may be applicable regardless of the quality or the quantity of services, and also to new routes. Also, with regard to the directive’s scope and relevance, it seems that the directive is touching the aviation business in one of its sore points. The wish of many to reduce the number of airports covered by the directive is proof of this. Thank you."@en4
". Gracias, señor Presidente, Comisario. En primer lugar, quiero dar las gracias al señor Stockmann por el compromiso que ha logrado en este complicado ámbito. En mi opinión, el mercado de la aviación es actualmente el sector del transporte que pide que se regularice a escala europea, dado que es en este sector en el que los mercados nacionales de los Estados miembros desempeñan el principal papel. Por ese motivo, es muy difícil alcanzar una actitud no discriminatoria frente a las compañías aéreas de la UE entre los principales propietarios de infraestructuras de la aviación, en particular de los aeropuertos. Me complace que la Comisión de Transportes y Turismo esté creando un compromiso porque el se puedan aplicar descuentos en las tasas independientemente de la calidad o la cantidad de servicios y también a nuevas rutas. Asimismo, con respecto al alcance de la Directiva y su importancia, parece que la Directiva está afectando al sector de la aviación en uno de sus puntos delicados. El deseo de muchos de reducir el número de aeropuertos cubierto por la Directiva es prueba de ello. Gracias."@es21
". Tänan teid, hr president, hr volinik. Kõigepealt tahaksin tänada hr Stockmanni selles keerulises valdkonnas saavutatud kompromissi eest. Minu arvates on lennundusturg tegelikult transpordisektor, mis vajab Euroopa-poolset reguleerimist, kuna just seal on liikmesriikide siseturul kõige suurem roll. Seetõttu on lennunduse infrastruktuuri peamistel omanikel, nimelt lennujaamadel väga raske kujundada mittediskrimineerivat suhtumist ELi lennuettevõtjate suhtes. Mul on hea meel, et transpordi- ja turismikomisjon on saavutanud kompromissi, kus maksude allahindlust saab kohaldada, sõltumata teenuste kvaliteedist või kvantiteedist, ka uute liinide suhtes. Samuti näib direktiivi ulatuse ja asjakohasuse seisukohalt, et direktiiv käsitleb lennuettevõtluse ühte valulikku teemat. Paljude soov kõnealuse direktiiviga reguleeritud lennujaamade arvu vähendada on selle tõestuseks. Tänan teid."@et5
". Kiitos, arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijä Stockmannia kompromissista, jonka hän sai aikaan tällä vaikealla alalla. Lentoliikennemarkkinat ovat minusta nykyään ala, jolla EU:n sääntely on tarpeen, sillä juuri tällä alalla jäsenvaltioiden kansallisilla markkinoilla on merkittävin rooli. Tämän vuoksi on hyvin vaikeaa suhtautua tasapuolisesti EU:n lentoyhtiöihin, jotka ovat lentoliikenneinfrastruktuurin eli lentoasemien pääomistajia. Olen mielissäni siitä, että liikenne- ja matkailuvaliokunta luo pohjaa kompromissille, jolla maksualennuksia voidaan soveltaa palvelujen laadusta tai määrästä riippumatta, ja myös uusiin reitteihin. Direktiivi näyttää osuvan suoraan lentoliikennealan arkaan kohtaan myös soveltamisalansa ja merkityksensä suhteen. Tästä on osoituksena monien halu vähentää direktiivin soveltamisalaan sisällytettävien lentoasemien määrää. Kiitoksia."@fi7
". Je vous remercie Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Tout d’abord, je voudrais remercier M. Stockmann pour le compromis auquel il est parvenu dans ce domaine difficile. Selon moi, le marché de l’aviation est effectivement le secteur des transports qui nécessite une réglementation européenne, car c’est là que les marchés internationaux des États membres jouent le plus grand rôle. C’est pour cette raison qu’il est très difficile de faire en sorte que les principaux propriétaires d’infrastructures dans le secteur de l’aviation, les aéroports, adoptent une attitude non discriminatoire envers les compagnies aériennes européennes. Je suis heureux que la commission des transports et du tourisme soit parvenue à trouver un compromis grâce auquel des remises sur les redevances pourront être appliquées indépendamment de la qualité ou de la quantité des services, ainsi qu’aux nouvelles liaisons. En outre, en ce qui concerne le champ d’application et la pertinence de la directive, il semble que la directive touche un des points sensibles du secteur de l’aviation. Le désir de beaucoup de réduire le nombre d’aéroports concernés par la directive en est la preuve. Je vous remercie."@fr8
". Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Stockmann úrnak azért a kompromisszumért, melyet ezen a nehéz területen elért. Nézetem szerint a légi közlekedési piac az a közlekedési ágazat, melyben európai szabályozásra van szükség, mivel a tagállamok nemzeti piacai itt játsszák a legjelentősebb szerepet. Emiatt igen nehéz feladat megkülönböztetéstől mentes álláspontra helyezkedni az uniós légi közlekedési vállalkozásokat illetően, ideértve a légi közlekedési infrastruktúra fő tulajdonosait, vagyis a repülőtereket is. Örömömre szolgál, hogy a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság kompromisszumra készül, melynek eredményeként a díjak csökkentése a szolgáltatások minőségétől vagy mennyiségétől és az új útvonalaktól függetlenül alkalmazható. Emellett pedig az irányelv hatályára és jelentőségére tekintettel úgy tűnik, hogy az irányelv a légi közlekedési üzletágat egyik legérzékenyebb pontján közelíti meg. Az, hogy sokan kívánnák csökkenteni az irányelv hatálya alá tartozó repülőterek számát, ennek bizonyítéka. Köszönöm."@hu11
". Grazie, signor Presidente, signor Commissario. Innanzi tutto vorrei ringraziare l’onorevole Stockmann per il compromesso raggiunto in questo settore difficile. A mio avviso, il mercato dell’aviazione è realmente il comparto dei trasporti che richiede una regolamentazione di portata europea, dato che è qui che i mercati nazionali degli Stati membri svolgono il ruolo più importante. Per questo motivo, è molto difficile che i principali proprietari delle infrastrutture dell’aviazione, ovvero gli aeroporti, abbiano un atteggiamento non discriminatorio nei confronti delle compagnie aeree dell’UE. Mi compiaccio che la commissione per i trasporti e il turismo abbia raggiunto un compromesso nell’ambito del quale possono essere applicati sconti sui diritti, indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del servizio, e anche per le nuove rotte. Inoltre, per quanto riguarda il campo di applicazione e la rilevanza della direttiva, sembra che quest’ultima stia toccando le compagnie aeree in uno dei loro punti deboli. Il desiderio di molti di ridurre il numero di aeroporti coperti dalla direttiva ne è la prova. Grazie."@it12
". Ačiū, pone Pirmininke, Komisijos nary. Pirmiausia norėčiau padėkoti Ulrichui Stockmannui už pasiektą kompromisą šioje sudėtingoje srityje. Mano požiūriu, aviacijos rinka faktiškai yra transporto sektorius, kuriam reikia Europos reglamentavimo nuo to laiko, kai svarstomas čia, kad valstybių narių nacionalinės rinkos atliktų svarbiausią vaidmenį. Dėl šios priežasties labai sunku suformuoti nediskriminuojantį požiūrį į ES aviacijos įmones tarp pagrindinių infrastruktūros savininkų, būtent oro uostų. Džiaugiuosi, kad Transporto ir turizmo komitetas siekia kompromiso, pagal kurį rinkliavų nuolaidos gali būti taikomos nepriklausomai nuo paslaugų kokybės arba kiekio, taip pat ir naujiems maršrutams. Be to, atsižvelgiant į direktyvos užmojį ir aktualumą, atrodo, kad direktyva paliečia aviacijos verslą vienoje skaudžiausių jo vietų. Daugumos noras sumažinti direktyvos apimamų oro uostų skaičių yra to įrodymas. Dėkoju jums."@lt14
". Mijnheer de Voorzitter, commissaris, bedankt. Allereerst zou ik de heer Stockmann willen bedanken voor het compromis dat hij heeft bereikt op dit moeilijke gebied. Naar mijn mening is de luchtvaartmarkt de transportsector bij uitstek waarin Europese regelgeving nodig is omdat hier de nationale markten van de lidstaten de grootste rol spelen. Daarom is het zeer moeilijk om een niet-discriminerende houding aan te nemen ten opzichte van luchtvaartondernemingen in de EU die tevens de voornaamste eigenaren zijn van infrastructuur in de luchtvaart, namelijk de luchthavens. Het verheugt mij dat de Commissie vervoer en toerisme een compromis creëert waarbij kortingen op heffingen worden toegepast ongeacht de kwaliteit of de kwantiteit van diensten en ook voor nieuwe routes. Ook wat betreft de reikwijdte en relevantie van de richtlijn, lijkt het dat de richtlijn de luchtvaartbranche raakt op een teer punt. De wens van velen om het aantal luchthavens dat onder de richtlijn valt, te beperken is hier het bewijs van. Dank u."@nl3
". Dziękuję. Panie przewodniczący! Panie komisarzu! Najpierw pragnę podziękować panu Stockmannowi za doprowadzenie do osiągnięcia kompromisu w tej trudnej dziedzinie. Uważam, że sektor lotnictwa stanowi w rzeczywistości sektor transportu, wymagający uregulowania na szczeblu europejskim, ponieważ to w przypadku tego sektora najważniejszą rolę odgrywają rynki krajowe poszczególnych państw członkowskich. Skutkiem tego bardzo trudno jest zapewnić brak dyskryminacji wobec przedsiębiorstw lotniczych Unii Europejskiej ze strony wielu właścicieli infrastruktury wykorzystywanej w lotnictwie, a mianowicie lotnisk. Cieszę się, że Komisja Transportu i Turystyki dąży do kompromisu, zgodnie z którym zniżki w opłatach mogą być stosowane niezależnie od jakości i liczby usług, a także w przypadku nowych połączeń. Ponadto jeśli chodzi o zakres stosowania i znaczenie przedmiotowej dyrektywy, wydaje się, że dotyka ona sektora lotnictwa w jednym z jego czułych punktów. Dowodzi tego życzenie wielu osób, aby ograniczyć liczbę lotnisk objętych dyrektywą. Dziękuję."@pl16
". Obrigado, Senhor Presidente, Senhor Comissário. Desejo começar por agradecer ao relator, senhor deputado Stockmann, o compromisso que alcançou neste difícil dossiê. Em meu entender, o mercado da aviação é, com efeito, o sector dos transportes que exige legislação comunitária, na medida em que é neste sector que os mercados nacionais dos Estados-Membros têm maior peso. Por essa razão, é muito difícil estabelecer uma atitude não discriminatória em relação às companhias de aviação comunitárias entre as principais entidades gestoras das infra-estruturas da aviação, designadamente, os aeroportos. Congratulo-me por a Comissão dos Transportes e do Turismo estar a criar um compromisso que permite a aplicação de descontos sobre as taxas independentemente da qualidade ou da quantidade dos serviços prestados, bem como a novas rotas. De igual modo, relativamente ao âmbito de aplicação e à relevância da directiva, a directiva parece tocar num dos pontos delicados do sector da aviação. O desejo de muitos de reduzir o número de aeroportos abrangidos pelo disposto na directiva é disso prova. Obrigado."@pt17
"Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātais komisāra kungs! Vispirms paldies Stokmana kungam par rasto kompromisu šajā grūtajā darbā. Manuprāt, aviācijas tirgus ir tieši tā transporta nozare, kas prasa Eiropas regulējumu, jo šeit dalībvalstu nacionālie tirgi spēlē mazāku lomu. Un tāpēc ļoti svarīgi ir radīt nediskriminējošu attieksmi pret Eiropas Savienības aviokompānijām no galvenajiem infrastruktūras turētājiem aviācijā, respektīvi, lidostām. Mani gandarī, ka Transporta komiteja rada kompromisu, ka nodevu atlaides var būt piemērojamas atkarībā no pakalpojumu kvalitātes, nevis kvantitātes, kā arī uz jaunajiem maršrutiem. Un, runājot par direktīvas tvērumu un būtības kopsakaru, šķiet, ka direktīva labi trāpa aviobiznesā vienā no sāpju punktiem. Par to liecina daudzu vēlme samazināt direktīvā ietverto lidostu skaitu. Paldies!"@ro18
". Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár. V prvom rade by som chcel poďakovať pánovi Stockmannovi za kompromis, ku ktorému dospel v tejto citlivej oblasti. Myslím, že trh s leteckými službami je v súčasnosti sektorom dopravy, ktorý potrebuje európsku právnu úpravu, keďže práve tu zohrávajú vnútroštátne trhy členských štátov najväčšiu úlohu. Preto je veľmi zložité dospieť k nediskriminačnému postoju voči leteckým spoločnostiam EÚ a voči hlavným majiteľom leteckej infraštruktúry, teda letiskám. Teší ma, že Výbor pre dopravu a cestovný ruch dospel ku kompromisu, prostredníctvom ktorého sa zľavy z poplatkov môžu uplatňovať bez ohľadu na kvalitu alebo kvantitu služieb a tiež na nové trasy. Rovnako s ohľadom na rozsah pôsobnosti a význam smernice sa zdá, že sa dotýka jedného z citlivých miest leteckého podnikania. Vôľa mnohých znížiť počet letísk, na ktoré sa táto smernica vzťahuje je toho dôkazom. Ďakujem."@sk19
". Hvala vam, gospod predsednik, komisar. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Stockmannu za dogovor, ki ga je dosegel na tem težavnem področju. Po mojem mnenju je letalski trg dejansko prometni sektor, ki poziva k evropski uredbi, ker imajo nacionalni trgi držav članic na tem področju največjo vlogo. Iz tega razloga je zelo težko vzpostaviti nediskriminatoren odnos do letalskih družb EU med glavnimi lastniki infrastrukture v letalstvu, in sicer letališč. Zadovoljen sem, da odbor za promet in turizem ustvarja kompromis, pri čemer je mogoče uveljaviti popuste na pristojbine ne glede na kakovost ali količino storitev ter tudi na nove poti. Poleg tega, v zvezi s področjem uporabe in pomembnostjo direktive se zdi, da se direktiva dotika ene od odprtih ran letalstva. Želja več ljudi po zmanjšanju števila letališč, ki jih pokriva ta direktiva, je dokaz za to. Hvala."@sl20
". Tack herr talman och herr kommissionsledamot! Först vill jag tacka Ulrich Stockmann för den kompromiss som han uppnått inom detta besvärliga område. Som jag ser det krävs en reglering av luftfartsmarknaden inom Europa, eftersom det är här som medlemsstaternas nationella marknader har den största rollen. Därför är det mycket svårt att etablera en icke-diskriminerande inställning mot flygbolag inom EU bland huvudägarna för flygets infrastruktur, nämligen flygplatserna. Jag uppskattar att utskottet för transport och turism vill åstadkomma en kompromiss där man kan tillämpa avgiftsrabatter oavsett tjänsternas kvalitet eller kvantitet liksom rabatter på nya rutter. Med tanke på direktivets omfång och relevans verkar det också som om direktivet har träffat en öm punkt hos flygbranschen. Ett bevis på detta är att många vill minska antalet flygplatser som omfattas av detta direktiv. Tack för ordet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph