Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-14-Speech-1-132"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080114.17.1-132"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I would like to thank Mr Stockmann for his report and, on behalf of the PSE Group, I would inform the Chamber that we will be supporting the line adopted by the Committee on Transport and Tourism. Our rapporteur has done a fine job in producing a more realistic and balanced position, but I still find it difficult to understand why this proposal was put forward by the Commission in this format and at this time. Speaking now in a personal capacity: for many years within the civil aviation industry and with the Commission we have been fed a diet of deregulation and yet, in regard to airport charges, we are now being told regulation is the answer. I have to say that the irony of this is not lost on me. However, we are where we are. I fully support the need for transparency in airport charges, with full consultation with the stakeholders. I fully support the need to ensure that airports in a dominant position do not abuse that situation and I fully support an open and transparent appeals procedure, provided that the rules of engagement and the remit of the arbitrator are clearly defined. However, I very much doubt whether the proposition to regulate scores of airports throughout the EU is going to produce the utopia in airport charges that the airlines and the Commission want. Surely, if it is legislation to eliminate monopolistic practices that we seek, the regulation should be based on a market test relating to each individual airport, not an arbitrary figure plucked out of thin air for no apparent reason. I believe that, if you have to use a figure, you should use one that reflects the economic dominance of an airport, namely a percentage of national traffic, and address it to those airports that are dominant, not those which are not. I am not against regulating airports that are in a dominant market position, but I think regulating the majority of airports to catch the big boys, based on an arbitrary passenger figure in a one-cap-fits-all regulation, is a flawed process."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, rád bych poděkoval panu Stockmannovi za jeho zprávu a jménem skupiny PSE bych chtěl informovat Parlament, že budeme podporovat stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch. Náš zpravodaj odvedl dobrou práci při přípravě vyváženějšího a realističtějšího stanoviska, stále však nemohu pochopit, proč Komise tento návrh předložila v tomto formátu a v tomto okamžiku. Nyní hovořím sám za sebe: po mnoho let nám byla v civilním letectví a při práci s Komisí předhazována deregulace, a přesto se nyní dozvídáme, že v případě letištních poplatků odpověď spočívá v regulaci. Musím říci, že ironie této situace ně nenechává lhostejným. Ale jsme tam, kde jsme. Plně souhlasím s tím, že je nutná transparentnost letištních poplatků a úplné konzultace zúčastněných subjektů. Plně souhlasím s tím, že je nutné zajistit, aby letiště v dominantním postavení této situace nezneužívala, a plně podporuji otevřené a transparentní odvolací řízení, budou-li jasně definována pravidla účasti a pravomoci rozhodčího orgánu. Mám však velké pochyby o tom, zda díky návrhu na regulaci velkého počtu letišť v celé EU opravdu vznikne ona utopická situace v letištních poplatcích, kterou požadují letecké společnosti a Komise. Pokud nám jde o právní předpisy, které budou bránit monopolistickým praktikám, měla by regulace jistě vycházet z testu podílu na trhu pro každé jednotlivé letiště, nikoli z nějakého náhodného, ničím nepodloženého údaje. Jsem přesvědčen, že pokud musíte používat číselný údaj, měli byste používat takový, který odráží ekonomickou dominanci letiště, jmenovitě procento vnitrostátní přepravy, a vztahovat jej na letiště, která jsou dominantní, a nikoli na ta, která dominantní nejsou. Nejsem proti regulaci letišť, která mají dominantní postavení na trhu, ale myslím, že regulace většiny letišť, která má chytit velké ryby na základě svévolně vybraného údaje o počtu cestujících v rámci paušálního nařízení, je chybný postup."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne takke hr. Stockmann for hans betænkning, og på vegne af PSE-Gruppen vil jeg gerne informere parlamentsmedlemmerne om, at vi støtter den linje, som Transport- og Turismeudvalget har vedtaget. Vores ordfører har gjort et godt stykke arbejde ved at komme med en mere realistisk og objektiv fremstilling, men jeg finder det stadig vanskeligt at forstå, hvorfor dette forslag blev fremsat af Kommissionen i denne udformning og på dette tidspunkt. Jeg taler nu på egne vegne: Vi er inden for den civile luftfartsindustri og med Kommissionen i mange år blevet fodret med en diæt af deregulering, og alligevel får vi nu med hensyn til lufthavnsafgifter at vide, at regulering er svaret. Jeg må sige, at jeg godt forstår ironien i det her. Vi er imidlertid, hvor vi er. Jeg støtter fuldt ud behovet for gennemskuelighed med hensyn til lufthavnsafgifter i fuldt samråd med interessenterne. Jeg støtter fuldt ud behovet for at sikre, at lufthavne med en dominerende position ikke misbruger den situation, og jeg støtter til fulde en gennemskuelig appelprocedure, forudsat at retningslinjerne og voldgiftsmandens opgave er klart defineret. Jeg tvivler imidlertid meget stærkt på, hvorvidt forslaget om at regulere lufthavnsanliggender i hele EU vil skabe den utopi i lufthavnsafgifterne, som luftfartsselskaberne og Kommissionen ønsker. Hvis det er lovgivning til eliminering af monopolistisk praksis, vi er ude efter, bør reguleringen selvfølgelig baseres på markedsundersøgelser, der har relation til hver enkelt lufthavn, ikke et vilkårligt tal, der er grebet ud af den blå luft uden nogen angivelig grund. Jeg tror, at hvis man skal bruge et tal, bør det være et, der afspejler en lufthavns økonomiske dominans, nemlig en procentdel af den nationale trafik, og tage fat på det i forbindelse med de lufthavne, der er dominerende, og ikke dem, der ikke er. Jeg er ikke imod regulering af lufthavne, som har en dominerende markedsposition, men jeg tror, at det at regulere hovedparten af lufthavnene for at fange de store baseret på et vilkårligt passagertal, hvor alle skæres over én kam, er en mangelfuld proces."@da2
"Herr Präsident! Mein Dank gilt Herrn Stockmann für seinen Bericht. Im Namen der PSE-Fraktion möchte ich dem Hohen Haus mitteilen, dass wir die vom Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr verfolgte Linie unterstützen werden. Unser Berichterstatter hat mit der Wahl eines realistischeren und ausgewogeneren Standpunkts eine hervorragende Arbeit geleistet. Dennoch kann ich noch immer nicht ganz verstehen, weshalb die Kommission diesen Vorschlag in dieser Form und zu diesem Zeitpunkt vorgelegt hat. Meine ganz persönliche Meinung hierzu ist Folgende: Viele Jahre lang hat uns die Kommission in der zivilen Luftfahrt eine Reihe von Deregulierungen vorgesetzt, und jetzt sagt man uns in Bezug auf die Flughafenentgelte plötzlich, hier sei eine Regulierung erforderlich. Ich muss schon sagen, das ist reinste Ironie. Aber so ist die Lage nun mal. Ich spreche mich nachdrücklich für Transparenz bei Flughafenentgelten aus – bei vollständiger Einbeziehung der Beteiligten. Ich spreche mich nachdrücklich dafür aus zu verhindern, dass Flughäfen eine marktbeherrschende Stellung nicht missbräuchlich ausnutzen, und ich spreche mich nachdrücklich für ein offenes und transparentes Beschwerdeverfahren aus unter der Bedingung, dass die Regeln für den Einsatz und die Zuständigkeit des Schiedsgerichts eindeutig festgelegt werden. Allerdings bezweifle ich sehr stark, ob der Vorschlag, Flughafenentgelte innerhalb der gesamten EU zu regulieren, den Wunschtraum von Flughafenentgelten erfüllt, den die Fluglinien und die Kommission haben. Wenn durch diese Rechtsvorschriften jedoch die monopolistischen Praktiken beseitigt werden, so wie wir es erhoffen, dann muss die Richtlinie auf einer Marktuntersuchung in Bezug auf jeden einzelnen Flughafen basieren, und nicht auf einer willkürlichen Zahl, die aus unersichtlichen Gründen aus der Luft gegriffen wird. Wenn man unbedingt eine Zahl verwenden muss, dann sollte man meiner Ansicht nach eine wählen, die die Marktmacht eines Flughafens widerspiegelt, und zwar den Anteil am nationalen Passagieraufkommen, und dabei solche Flughäfen wählen, die eine marktbeherrschende Stellung innehaben, und nicht solche, bei denen das nicht der Fall ist. Ich bin nicht gegen eine Regulierung von Flughäfen, die eine marktbeherrschende Stellung haben, glaube jedoch, dass ausgehend von einem willkürlich gewählten Passagieraufkommen in einer Standard-Richtlinie eine Regulierung der Mehrzahl der Flughäfen, um die Großen zu erwischen, der falsche Ansatz ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Stockmann για την έκθεσή του και, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, να ενημερώσω το Σώμα ότι θα στηρίξουμε τη γραμμή που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Ο εισηγητής μας έκανε εξαιρετική δουλειά, εκπονώντας μια πιο ρεαλιστική και ισορροπημένη θέση, ωστόσο εξακολουθώ να δυσκολεύομαι να καταλάβω γιατί αυτή η πρόταση κατατέθηκε από την Επιτροπή με αυτήν τη μορφή και τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μιλώντας τώρα από την προσωπική μου θέση: για πολλά χρόνια εντός της βιομηχανίας πολιτικής αεροπορίας και με την Επιτροπή ακολουθούσαμε ένα διαιτολόγιο απορρύθμισης, και παρόλ’ αυτά, αναφορικά με τα αερολιμενικά τέλη, μας λένε τώρα ότι η ρύθμιση είναι η απάντηση. Πρέπει να πω ότι η ειρωνεία του πράγματος δεν με αφήνει αδιάφορο. Ωστόσο, βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Υποστηρίζω πλήρως την ανάγκη για διαφάνεια στα αερολιμενικά τέλη, με πλήρη διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα μέρη. Υποστηρίζω πλήρως την ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι οι αερολιμένες με κυρίαρχη θέση δεν καταχρώνται αυτή την κατάσταση, και υποστηρίζω πλήρως μία ανοικτή και διαφανή διαδικασία προσφυγών, με την προϋπόθεση να καθοριστούν με σαφήνεια οι κανόνες της δέσμευσης και η δικαιοδοσία του διαιτητή. Ωστόσο, αμφιβάλλω για το κατά πόσο η πρόταση για ρύθμιση των επιδόσεων των αερολιμένων σε όλη την ΕΕ πρόκειται να επιφέρει την ουτοπία στα αερολιμενικά τέλη που επιθυμούν οι αεροπορικές εταιρίες και η Επιτροπή. Σίγουρα, εάν στόχος μας είναι να εξαλείψει η νομοθεσία τις μονοπωλιακές πρακτικές, η ρύθμιση θα πρέπει να βασιστεί σε ένα τεστ αγοράς που να σχετίζεται με κάθε αερολιμένα ξεχωριστά και όχι με έναν αυθαίρετο αριθμό που προκύπτει από το πουθενά χωρίς κάποιον προφανή λόγο. Πιστεύω ότι, εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάποιον που να αντανακλά την οικονομική κυριαρχία ενός αερολιμένα, δηλαδή ένα ποσοστό εθνικής κίνησης, και να το απευθύνετε σε εκείνους τους αερολιμένες που είναι κυρίαρχοι και όχι σε εκείνους που δεν είναι. Δεν είμαι εναντίον της ρύθμισης των αερολιμένων που έχουν κυρίαρχη θέση στην αγορά, όμως πιστεύω ότι η ρύθμιση της πλειοψηφίας των αερολιμένων, με σκοπό να πιάσουμε τα «μεγάλα ψάρια», βάσει ενός αυθαίρετου αριθμού επιβατών σε έναν κανονισμό «όλα σε ένα», είναι προβληματική διαδικασία."@el10
"Me gustaría dar las gracias al señor Stockmann por su informe y, en nombre del Grupo Socialista, anuncio a la Cámara que respaldaré la línea aprobada por la Comisión de Transportes y Turismo Nuestro ponente ha hecho un buen trabajo al adoptar una posición más realista y equilibrada, pero sigo pensando que cuesta entender por qué la Comisión presentó esta propuesta en ese formato y en ese momento. Desde mi punto de vista personal, durante muchos años, en el ámbito de la industria de la aviación civil, la Comisión sólo nos presentaba medidas de desregulación y, sin embargo, en lo que se refiere a las tasas aeroportuarias, ahora se nos está diciendo que la regulación es la respuesta. He de decir que la ironía del asunto no se me escapa. No obstante, estamos donde estamos. Apoyo plenamente la necesidad de transparencia en las tasas aeroportuarias, con una consulta completa a las partes interesadas. Asimismo, apoyo plenamente la necesidad de garantizar que los aeropuertos que se encuentran en una posición dominante no abusen de la situación, además de un procedimiento de apelación abierto y transparente, siempre que estén claramente definidas las normas de intervención y la competencia del mediador. Sin embargo, dudo mucho que la propuesta de regular decenas de aeropuertos en la UE vaya a producir los cambios ideales en las tasas aeroportuarias que desean las compañías aéreas y la Comisión. No cabe duda que si la legislación ha de eliminar las prácticas monopolísticas que perseguimos, el reglamento debería basarse en una prueba de mercado en relación con cada aeropuerto, no en una cifra arbitraria sacada de la nada sin una razón aparente. En mi opinión, si debe utilizarse una cifra, debería utilizarse una que reflejara el predominio económico de un aeropuerto. Yo no estoy en contra de regular los aeropuertos que se encuentran en una posición de mercado dominante, pero pienso que regular la mayoría de los aeropuertos para que se incluya a los grandes, sobre la base de una cifra de pasajeros arbitraria en un reglamento universal, constituye un proceso inadecuado."@es21
"Hr president, ma sooviksin tänada hr Stockmanni raporti eest, ning fraktsiooni PSE nimel sooviksin kõiki kohalviibijaid teavitada, et me toetame transpordi- ja turismikomisjoni vastu võetud suunda. Meie raportöör on teinud suurepärast tööd, muutes seisukoha realistlikumaks ja tasakaalukamaks, kuid mul on jätkuvalt raske mõista, miks komisjon esitas selle ettepaneku sellisel kujul ja praegu. Kui rääkida nüüd isiklikust seisukohast, siis me oleme tsiviillennundustööstuses ning komisjonis aastaid töötanud reguleerimise vähendamise nimel ning ometi on nüüd meile lennuväljatasude osas öeldud, et probleemid lahendab reguleerimine. Ma pean ütlema, et mõistan täiesti asja irooniat. Kuid me oleme seal, kus me oleme. Ma toetan täielikult ideed, et lennuväljatasude osas on vaja läbipaistvust, pidades kõikide sidusrühmadega täielikult nõu. Toetan täielikult vajadust tagada, et valitsevas seisundis olevad lennuväljad ei kuritarvitaks seda olukorda, ning ma toetan täielikult avatud ja läbipaistvaid apellatsioonimenetlusi, eeldades, et vahekohtuniku tegevuseeskirjad ja volitused on selgelt määratletud. Kuigi ma sügavalt kahtlen, kas ettepanek reguleerida lennujaamade hindamissüsteemi kogu ELis muudab utoopiaks lennuväljatasud, mida lennuettevõtjad ja komisjon soovivad. Kui me tahame nende õigusaktidega kõrvaldada monopoolset tegevust, peaks reguleerimine põhinema iga üksiku lennujama kohta tehtud turutestil, mitte suvalisel õhust võetud numbril, millel alust ei ole. Ma usun, et kui üldse arve kasutada, siis peaks kasutama seda arvu, mis kajastab lennujaama majanduslikku domineerimist ehk tema osakaalu riigisiseses liikluses, ning käsitlema üksnes neid lennujaamasid, mis tõepoolest valitsevad. Ma ei ole turul valitsevas seisundis olevate lennujaamade reguleerimise vastu, kuid minu arvates on suurema osa lennujaamade reguleerimine, et tabada suuri ettevõtteid juhusliku reisijate arvu põhjal kõiki ühtemoodi käsitleva määruse kaudu, ekslik protsess."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää esittelijä Stockmannia hänen mietinnöstään ja ilmoittaisin parlamentille PSE-ryhmän puolesta, että aiomme tukea liikenne- ja matkailuvaliokunnan omaksumia linjauksia. Esittelijä on tehnyt hienoa työtä saadessaan aikaan entistä realistisemman ja tasapainoisemman kannan, mutta minun on silti vaikea ymmärtää, miksi komissio esitti tämän ehdotuksen tässä muodossa ja tähän ajankohtaan. Puhun nyt yksityishenkilönä: jo vuosien ajan siviili-ilmailussa ja komissiossa on ruokittu ajatusta sääntelyn purkamisesta, mutta nyt meille kerrotaan, että sääntely on ratkaisu. Minun on sanottava, että tällainen ironia ei pure minuun. Tämä on nyt kuitenkin tilanne. Tuen täysin näkemystä, että avoimuus lentoasemamaksuissa on tarpeen ja että sidosryhmiä kuullaan täysipainoisesti. Tuen myös täysin näkemystä, että on tarpeen varmistaa, että määräävässä markkina-asemassa olevat lentoasemat eivät käytä asemaansa väärin, ja kannatan vahvasti avointa muutoksenhakumenettelyä edellyttäen, että toimivallan käyttöä koskevat säännöt ja sovittelijoiden valtuudet on tarkoin määritelty. Epäilen kuitenkin vahvasti, voidaanko ehdotuksella EU:n laajuiseksi sääntelyksi lentoasemien tilanteesta saada aikaan lentoyhtiöiden ja komission toivoma utopia lentoasemamaksuista. Toki, jos lainsäädännöllä voidaan poistaa havittelemamme monopolistiset käytännöt, sääntelyn olisi perustuttava kustakin yksittäisestä lentoasemasta tehtyyn markkinatutkimukseen, eikä mihinkään ilman selvää syytä hatusta vedettyihin sattumanvaraisiin lukuihin. Olen sitä mieltä, että jos on käytettävä lukuja, on valittava sellaisia, jotka kertovat lentoaseman taloudellisesta asemasta, eli olisi ilmoitettava kansallisen matkustajamäärän prosenttiluku, joka koskisi määräävässä markkina-asemassa olevia lentoasemia eikä niitä, joilla ei tuota asemaa ole. En vastusta määräävässä markkina-asemassa olevien lentoasemien sääntelyä, mutta minusta on väärin, että lentoasemien valtaosaa säänneltäisiin tasapäistetysti sattumanvaraisten kävijämäärälukujen perusteella suurten päättäjien tavoittelemiseksi."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais remercier M. Stockmann pour son rapport et, au nom du groupe PSE, je voudrais informer le Parlement que nous soutiendrons la ligne de conduite adoptée par la commission des transports et du tourisme. Notre rapporteur a fait du bon travail en produisant une position plus réaliste et équilibrée, mais je trouve toujours difficile de comprendre pourquoi cette proposition a été présentée par la Commission sous cette forme et à ce moment. Je parle à présent à titre personnel: depuis de nombreuses années, dans l’industrie de l’aviation civile et avec la Commission, nous sommes nourris au régime de la déréglementation et pourtant, pour ce qui est des redevances aéroportuaires, on nous dit à présent que la réglementation est la solution. Je dois dire que l’ironie de la chose me laisse froid. Cependant, nous en sommes où nous en sommes. Je soutiens totalement la nécessité de transparence dans les redevances aéroportuaires, en totale consultation avec les parties concernées. Je soutiens totalement la nécessité de veiller à ce que les aéroports qui se trouvent en position dominante n’abusent pas de cette situation et je soutiens totalement une procédure de recours ouverte et transparente, pour autant que les règles d’engagement et la compétence de l’arbitre soient clairement définies. Cependant, je doute fort que la proposition de réglementer des dizaines d’aéroports à travers l’UE aboutisse à l’utopie de redevances aéroportuaires que les compagnies aériennes et la Commission veulent. Il est certain que si c’est une législation en vue d’éliminer les pratiques monopolistiques que nous voulons, le règlement devrait être basé sur un test de marché relatif à chaque aéroport, pas sur un chiffre arbitraire apparu comme par magie sans raison apparente. Je crois que, si vous devez utiliser un chiffre, vous devriez en utiliser un qui reflète la dominance économique d’un aéroport, à savoir un pourcentage du trafic national, et destinez-le aux aéroports qui sont dominants et pas à ceux qui ne le sont pas. Je ne suis pas contre la réglementation d’aéroports qui sont dans une position de marché dominante, mais je pense que réglementer la majorité des aéroports pour attraper les gros poissons, sur la base d’un nombre de passagers arbitraire dans un règlement qui traite tous les aéroports de la même manière est un procédé bancal."@fr8
"Elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani Stockmann úrnak jelentéséért és a PSE képviselőcsoport részéről tájékoztatnám a képviselőket, hogy támogatjuk a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság által elfogadott irányvonalat Előadónk kiváló munkát végzett, amikor realisztikusabb és kiegyensúlyozott álláspontot teremtett, azonban továbbra sem értem igazán, hogy ezt a javaslatot a Bizottság miért ilyen formátumban és miért most terjesztette elő. Most személyes minőségemben beszélve: számos évet töltöttem a polgári légiközlekedésben és a Bizottságnál, ahol folyamatos deregulációra voltunk szoktatva, és mégis azt mondják most nekünk a repülőtéri díjak tekintetében, hogy a válasz a szabályozás. Meg kell mondanom, hogy ezt ironikusnak találom. Mégis ebben a helyzetben vagyunk most. Teljesen támogatom a repülőtéri díjak átláthatóságának szükségességét, az érintettekkel folytatott teljes körű konzultáció mellett. Teljes körűen támogatom annak szükségességét, hogy az erőfölényben lévő repülőterek esetében biztosítani kell, hogy nem élnek vissza a helyzettel, és teljes mértékben támogatok egy nyílt és átlátható fellebbviteli eljárást, amennyiben a kötelezettségvállalás szabályait és a döntőbíró hatáskörét egyértelműen meghatározzák. Azonban igen sok kételyem van azt illetően, hogy egy EU-szerte rengeteg repülőtér szabályozására irányuló javaslat eredménye valóban az az utópisztikus elképzelés lesz-e a repülőtéri díjak terén, melyet a légi társaságok és a Bizottság kívánnak. Nyilvánvaló, hogy ha olyan jogszabály a cél, mely fel kívánja számolni a monopol jellegű gyakorlatokat, a szabályozás alapja piaci teszt kell, hogy legyen minden egyes repülőtér vonatkozásában, nem pedig egy önkényes számadat, amit minden egyértelmű indok nélkül csak úgy előhúznak. Úgy hiszem, hogy ha már egyáltalán számadatokat kell használni, akkor egy olyat kellene, ami tükrözi egy repülőtér gazdasági erőfölényét, vagyis a nemzeti forgalom százalékos arányát, és ezt az erőfölényben lévő repülőterekből kiindulva kell megadni, nem azokból, amelyek nincsenek erőfölényben. Nem vagyok a domináns piaci helyzetben lévő repülőterek szabályozása ellen, azonban véleményem szerint a repülőterek többségének abból a célból való szabályozása, hogy a nagyhalakat elkapják, egy egységes szabályozás keretében az önkényes utasszámok alapján, eleve elhibázott folyamat."@hu11
". Signor Presidente, vorrei ringraziare l’onorevole Stockmann per la sua relazione e, a nome del gruppo PSE, informo l’Aula che sosterremo la linea seguita dalla commissione per i trasporti e il turismo. Il nostro relatore ha realizzato un buon lavoro, trovando una posizione realista ed equilibrata, ma tuttora mi riesce difficile capire il motivo per cui la Commissione abbia presentato la proposta in questo formato e in questo momento. Parlo adesso per esperienza personale: da anni nell’industria dell’aviazione civile e con la Commissione siamo infarciti di deregolamentazione, eppure, in relazione ai diritti aeroportuali, ci viene detto adesso che la risposta è la regolamentazione. Devo ammettere che l’ironia della situazione mi fa un certo effetto. Tuttavia, siamo a questo punto. Sostengo appieno la necessità della trasparenza nei diritti aeroportuali, con la consultazione a pieno titolo delle parti interessate. Sostengo appieno la necessità di garantire che gli aeroporti in posizione dominante non abusino della loro condizione e sostengo appieno una procedura di reclamo aperta e trasparente, a condizione che le norme sull’impegno e sul mandato dell’arbitro siano definite con chiarezza. Tuttavia, nutro seri dubbi se la proposta di regolare i punteggi degli aeroporti in tutta l’UE produca l’utopia nei diritti aeroportuali tanto desiderata dalle compagnie aeree e dalla Commissione. Certo, se stiamo cercando la legislazione che elimini le pratiche monopolistiche, la regolamentazione dovrebbe essere basata su una verifica di mercato di ogni singolo aeroporto, non una cifra arbitraria apparsa dal nulla per nessuna ragione evidente. Se vogliamo utilizzare una cifra, dovremmo usarne una che rifletta la dominanza economica di un aeroporto, ovvero una percentuale del traffico nazionale, e riferirla a quegli aeroporti che sono dominanti, non a quelli che non lo sono. Non sono contrario alla regolamentazione degli aeroporti che si trovano in una posizione di mercato dominante, ma penso che regolamentare la maggior parte degli aeroporti per colpire i pezzi grossi, sulla base di una cifra arbitraria relativa al numero di passeggeri inserita in una normativa applicabile a tutti, sia un processo imperfetto."@it12
"Gerb. Pirmininke, norėčiau padėkoti U. Stockmann už šį pranešimą ir PSE frakcijos vardu norėčiau informuoti Parlamentą, kad mes paremsime Transporto ir turizmo komiteto priimtą poziciją. Mūsų pranešėjas atliko puikų darbą, kurdamas tikroviškesnį ir harmoningesnį požiūrį, bet vis tiek sunku suprasti, kodėl Komisija pateikė šį pasiūlymą tokiu formatu ir tokiu laiku. Kalbu remdamasis asmenine patirtimi, nes daugelį metų civilinės aviacijos pramonėje ir pačioje Komisijoje mes buvome verčiami manyti, jog kontrolė nėra reikalinga, bet staiga dėl oro uosto mokesčių dabar tikinama, kad reguliavimas yra vienintelė išeitis. Turiu pasakyti, ši ironija manęs nepalietė, tačiau mes esame ten, kur mes esame. Aš visiškai pritariu oro uostų mokesčių skaidrumo būtinybei su visapusiška tarpininkų konsultacija. Visiškai pritariu poreikiui užtikrinti, kad oro uostai užimdami vyraujančią padėtį nepiktnaudžiautų tuo. Taip pat pritariu atvirai ir skaidriai apeliacinių skundų procedūrai, numatančiai, kad įsipareigojimo taisyklės ir arbitro kompetencija būtų aiškiai apibrėžti. Tačiau labai abejoju, ar pasiūlymas reguliuoti daugybę oro uostų visoje ES sukurs utopinę oro uostų mokesčių sistemą, kurios siekia avialinijos ir Komisija. Neabejotinai, jei tai yra teisės aktai, pašalinantys monopolistines praktikas, ko mes ir siekiame, reglamentas turi būti pagrįstas rinkos patikrinimu, susijusiu su kiekvienu oro uostu, o ne be jokios priežasties tarsi iš oro paimtais sutartiniais skaičiais. Aš manau, kad jeigu turėsite naudoti skaičius, tai naudosite tuos, kurie atspindi oro uosto ekonominį dominavimą, t.y. vidaus skrydžių procentinę dalį, ir taikysite juos tiems oro uostams, kurie yra pagrindiniai, o ne tiems, kurie tokie nėra. Aš nesu prieš oro uostų, kurie rinkoje užima dominuojančią padėtį, reguliavimą, bet manau, kad daugumos oro uostų reguliavimas gaudant teroristus ir remiantis sutartiniu keleivių procentu, priimtu visiems vienodai taikomu reglamentu, yra klaidingas procesas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es gribētu pateikties kungam par viņa ziņojumu un PSE grupas vārdā informēt šajā sēžu zālē klātesošos, ka mēs atbalstīsim Transporta un tūrisma komitejas pieņemto priekšlikumu. Mūsu referents ir paveicis ļoti labu darbu, sagatavojot reālu un līdzsvarotu pozīciju, bet man joprojām ir grūti saprast, kāpēc Komisija šo priekšlikumu iesniedza šādā formātā un šajā laikā. Runāšu no personiskā viedokļa: daudzus gadus civilajā aviācijas nozarē un Komisijā trūka šāda regulējuma attiecībā uz lidostu nodevām, un tagad mums tiek paziņots, ka risinājums ir regula. Domāju, ka šeit es varu saskatīt zināmu ironiju. Tomēr jebkurā gadījumā mēs esam tur, kur esam. Es pilnībā atbalstu vajadzību pēc pārredzamības attiecībā uz lidostu nodevām ar pilnu konsultāciju procesu ar ieinteresētajām personām. Es pilnībā atbalstu vajadzību nodrošināt, ka tās lidostas, kurām ir dominējošs stāvoklis, ļaunprātīgi neizmanto situāciju, un es pilnībā atbalstu atklātu un pārredzamu apelācijas procedūru, ja tiek nodrošināti skaidri noteikti noteikumi arbitra iesaistei un kompetencei. Tomēr man ir lielas šaubas, vai uzstādījums regulēt lidostu sasniegtos rādītājus visā ES tiešām radīs to utopiju attiecībā uz lidostu nodevām, ko vēlas aviosabiedrības un Komisija. Protams, ja ar šiem tiesību aktiem mēs mēģinām novērst monopolistiskas prakses, tad regulējumam ir jābūt balstītam uz katras atsevišķās lidostas tirgus izpēti, nevis uz arbitra skaitļiem, kas uzrodas kā no tukša gaisa bez jebkāda acīmredzama iemesla. Es uzskatu, ka ja jūs izmantojat šādus rādītājus, tad jāizmanto tādi, kas tiešām parādītu kādas lidostas ekonomisko dominēšanu, proti, procentuālais apjoms no valsts satiksmes un jāpievēršas tām lidostām, kuras ir dominējošas, nevis tām, kuras tādas nav. Es neesmu pret to lidostu regulēšanu, kurām ir dominējošs tirgus stāvoklis, bet es uzskatu, ka lielākās lidostu daļas regulēšana, lai noķertu lielos krāpniekus, pamatojoties uz arbitra skaitļiem par pasažieru skaitu, ir tikai daļējs pasākums, tas ir nepilnīgs process.."@lv13
"Mr President, I would like to thank Mr Stockmann for his report and, on behalf of the PSE Group, I would inform the Chamber that we will be supporting the line adopted by the Committee on Transport and Tourism. Our rapporteur has done a fine job in producing a more realistic and balanced position, but I still find it difficult to understand why this proposal was put forward by the Commission in this format and at this time. Speaking now in a personal capacity: for many years within the civil aviation industry and with the Commission we have been fed a diet of deregulation and yet, in regard to airport charges, we are now being told regulation is the answer. I have to say that the irony of this is not lost on me. However, we are where we are. I fully support the need for transparency in airport charges, with full consultation with the stakeholders. I fully support the need to ensure that airports in a dominant position do not abuse that situation and I fully support an open and transparent appeals procedure, provided that the rules of engagement and the remit of the arbitrator are clearly defined. However, I very much doubt whether the proposition to regulate scores of airports throughout the EU is going to produce the utopia in airport charges that the airlines and the Commission want. Surely, if it is legislation to eliminate monopolistic practices that we seek, the regulation should be based on a market test relating to each individual airport, not an arbitrary figure plucked out of thin air for no apparent reason. I believe that, if you have to use a figure, you should use one that reflects the economic dominance of an airport, namely a percentage of national traffic, and address it to those airports that are dominant, not those which are not. I am not against regulating airports that are in a dominant market position, but I think regulating the majority of airports to catch the big boys, based on an arbitrary passenger figure in a one-cap-fits-all regulation, is a flawed process."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heer Stockmann bedanken voor zijn verslag en namens de PSE-Fractie zou ik het Huis willen informeren dat we de beleidslijn die de Commissie vervoer en toerisme aangenomen heeft, zullen ondersteunen. Onze rapporteur heeft zijn taak goed gedaan door met een realistischer en meer uitgebalanceerd standpunt te komen, maar ik vind het nog steeds moeilijk te begrijpen waarom dit voorstel in deze vorm en op dit moment door de Commissie naar voren is gebracht. Ik spreek nu namens mijzelf: al vele jaren wordt ons nu binnen de burgerluchtvaartindustrie en met de Commissie een dieet voorgeschoteld van deregulatie en toch, waar het gaat om luchthavenbelasting, wordt ons nu verteld dat regelgeving het antwoord is. Ik moet zeggen dat de ironie hiervan mij niet ontgaat. Het is echter niet anders. Ik beaam de behoefte aan transparantie bij de luchthavengelden volmondig met daarbij volledig overleg met de belanghebbenden. Ik sta geheel achter de noodzaak om ervoor te zorgen dat luchthavens in een dominante positie deze situatie niet misbruiken en ik ondersteun volledig een open en transparante beroepsprocedure, mits de procedures en de opdracht van de instantie voor geschillenbeslechting helder zijn gedefinieerd. Ik twijfel er echter ten zeerste aan of het voorstel om talloze luchthavens in de EU te reguleren het Utopia van luchthavengelden met zich mee zal brengen dat de luchtvaartmaatschappijen en de Commissie voor ogen hebben. Als we wetgeving willen die monopoliepraktijken elimineert, dan moeten de regels natuurlijk gebaseerd zijn op een markttest voor elke individuele luchthaven en niet op een willekeurig getal dat uit de lucht is komen vallen. Ik ben er van overtuigd dat wanneer we een getal moeten gebruiken, we er een moeten gebruiken dat de economische dominantie van een luchthaven weerspiegelt, namelijk een percentage van het nationale verkeer, en dat we de luchthavens moeten aanspreken die dominant zijn, niet die welke dat niet zijn. Ik ben niet tegen het reguleren van luchthavens die een dominante marktpositie hebben, maar ik denk dat het reguleren van de meerderheid van de luchthavens om de grote jongens te pakken, op basis van een willekeurig passagierscijfer, in een proces waarbij alles over een kam wordt geschoren, een fout proces is."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym podziękować Ulrichowi Stockmannowi za sprawozdanie, a w imieniu grupy PSE chciałbym poinformować Parlament, że będziemy popierać stanowisko przyjęte przez Komisję Transportu i Turystyki. Nasz sprawozdawca dobrze się spisał, opracowując bardziej realistyczne i zrównoważone stanowisko, ale nadal trudno mi zrozumieć, dlaczego przedmiotowy wniosek został przedłożony przez Komisję Europejską w takiej formie i w takiej chwili. Zabierając teraz głos we własnym imieniu, pragnę powiedzieć, że wraz z Komisją Europejską przez wiele lat w sektorze lotnictwa cywilnego byliśmy przekonywani, że właściwym rozwiązaniem naszych problemów jest deregulacja, a jednak w odniesieniu do opłat lotniskowych wmawia się nam teraz, że właściwym rozwiązaniem jest regulacja. Muszę przyznać, że jest to dla mnie paradoksalne. Jednakże jest, jak jest. W pełni popieram konieczność zapewnienia przejrzystości w dziedzinie opłat lotniskowych, w oparciu o wyniki konsultacji z interesariuszami. W pełni popieram konieczność zadbania o to, by porty lotnicze posiadające dominującą pozycję jej nie nadużywały. Popieram także stosowanie otwartej i przejrzystej procedury odwoławczej, pod warunkiem że zasady zaangażowania i uprawnienia arbitra zostaną jasno określone. Mam jednak duże wątpliwości, czy wniosek dotyczący uregulowania działalności dziesiątek portów lotniczych w całej UE przyniesie poprawę sytuacji w zakresie opłat lotniskowych, której oczekują linie lotnicze i Komisja Europejska. Oczywiście jeżeli zależy nam na wprowadzeniu przepisów mających ograniczyć praktyki monopolistyczne, nasze działania legislacyjne powinny być prowadzone na podstawie wyników badań rynkowych każdego portu lotniczego, a nie na podstawie arbitralnych danych liczbowych, wziętych z powietrza, bez żadnej widocznej przyczyny. Uważam, że jeżeli mamy korzystać z danych liczbowych, powinny one odzwierciedlać dominację gospodarczą poszczególnych portów lotniczych, a mianowicie ich udział w ruchu krajowym, i powinniśmy zawęzić nasze działania legislacyjne do portów lotniczych, które rzeczywiście mają pozycję dominującą. Nie jestem przeciwnikiem regulowania działalności lotnisk zajmujących dominującą pozycję na rynku. Uważam jednak, że prowadzenie takich działań w odniesieniu do większości lotnisk, w celu zmniejszenia dystansu dzielącego je od lotnisk, które przodują na rynku, w oparciu o arbitralne dane dotyczące liczby pasażerów i uniwersalne przepisy, jest rozwiązaniem błędnym."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de agradecer ao senhor deputado Stockmann o seu relatório e, em nome do Grupo PSE, informar a Assembleia de que iremos apoiar a linha adoptada pela Comissão dos Transportes e do Turismo. O nosso relator fez um bom trabalho ao fixar uma posição mais realista e equilibrada, mas continuo a ter dificuldade em compreender por que motivo esta proposta foi apresentada pela Comissão com este formato e nesta altura. Falando agora em termos pessoais: durante muitos anos, no sector da aviação civil, a Comissão deu-nos uma dieta de não regulamentação, e agora dizem-nos que, no que se refere às taxas aeroportuárias, a regulamentação é a resposta. Devo dizer que sou sensível à ironia disto tudo. Mas enfim, estamos onde estamos. Apoio inteiramente a necessidade de transparência nas taxas aeroportuárias, com consulta aos interessados. Apoio inteiramente a necessidade de garantir que os aeroportos com uma posição dominante não abusem da situação e apoio inteiramente um processo de recurso aberto e transparente, desde que as regras de empenhamento e o mandato da instância de arbitragem estejam claramente definidos. Contudo, duvido muito que a proposta para regulamentar inúmeros aeroportos em toda a UE produza, nas taxas aeroportuárias, a utopia que as companhias aéreas e a Comissão pretendem. Por certo, se aquilo que procuramos é uma legislação para eliminar as práticas monopolistas, a regulamentação deve basear-se num teste de mercado relacionado com cada um dos aeroportos e não num número arbitrário lançado para o ar sem razão aparente. Creio que, se é necessário utilizar um número, deve ser usado um que reflicta o domínio económico de um aeroporto, concretamente, a percentagem de tráfego nacional, e aplicá-lo aos aeroportos que têm uma posição dominante e não àqueles que não a têm. Não estou contra a regulamentação dos aeroportos que se encontram numa posição de mercado dominante, mas penso que regulamentar a maior parte dos aeroportos para atingir os de maior dimensão, com base num número arbitrário de passageiros e no âmbito de uma regulamentação que trata todos da mesma maneira, é um processo viciado."@pt17
"Mr President, I would like to thank Mr Stockmann for his report and, on behalf of the PSE Group, I would inform the Chamber that we will be supporting the line adopted by the Committee on Transport and Tourism. Our rapporteur has done a fine job in producing a more realistic and balanced position, but I still find it difficult to understand why this proposal was put forward by the Commission in this format and at this time. Speaking now in a personal capacity: for many years within the civil aviation industry and with the Commission we have been fed a diet of deregulation and yet, in regard to airport charges, we are now being told regulation is the answer. I have to say that the irony of this is not lost on me. However, we are where we are. I fully support the need for transparency in airport charges, with full consultation with the stakeholders. I fully support the need to ensure that airports in a dominant position do not abuse that situation and I fully support an open and transparent appeals procedure, provided that the rules of engagement and the remit of the arbitrator are clearly defined. However, I very much doubt whether the proposition to regulate scores of airports throughout the EU is going to produce the utopia in airport charges that the airlines and the Commission want. Surely, if it is legislation to eliminate monopolistic practices that we seek, the regulation should be based on a market test relating to each individual airport, not an arbitrary figure plucked out of thin air for no apparent reason. I believe that, if you have to use a figure, you should use one that reflects the economic dominance of an airport, namely a percentage of national traffic, and address it to those airports that are dominant, not those which are not. I am not against regulating airports that are in a dominant market position, but I think regulating the majority of airports to catch the big boys, based on an arbitrary passenger figure in a one-cap-fits-all regulation, is a flawed process."@ro18
"Vážený pán predseda, rád by som poďakoval pánovi Stockmannovi za jeho správu a v mene skupiny PSE by som chcel informovať Parlament, že podporíme návrh prijatý Výborom pre dopravu a cestovný ruch. Náš spravodajca predviedol kvalitnú prácu, v ktorej preukázal realistickejší a vyváženejší postoj, ale ešte stále dostatočne nerozumiem, prečo Komisia predložila návrh v tejto podobe a v tomto čase. Vyjadrím sa na základe vlastných skúseností: počas dlhých rokov spolupráce v odvetví civilného letectva a s Komisiou nás „kŕmili“ dereguláciou, a teraz, v súvislosti s letiskovými poplatkami, nám tvrdia, že riešením je regulácia. Musím uznať, že tejto irónii celkom rozumiem. Sme však tam, kde sme. V plnej miere podporujem potrebu transparentnosti v letiskových poplatkoch za predpokladu dôkladnej konzultácie so zúčastnenými stranami. V plnej miere podporujem aj potrebu zabezpečiť, aby letiská s dominantným postavením nezneužívali svoju situáciu a rovnako podporujem otvorené a transparentné odvolacie konanie pod podmienkou, že sú jasne stanovené pravidlá zapojenia a pôsobnosti arbitrov. Veľmi však pochybujem, či návrh regulovať množstvo letísk v celej Európe naozaj skončí v utópii o letiskových poplatkoch, o ktorú sa snažia letecké spoločnosti a Komisia. Bezpochyby, ak má legislatíva odstrániť monopolistické praktiky, o čo sa snažíme, regulácia by mala byť založená na teste trhu, týkajúceho sa každého letiska, a nie na subjektívnych číselných údajoch, ktoré sa zjavili z neznámych príčin a ktovie odkiaľ. Myslím si, že ak musíte použiť číselné údaje, mali by ste použiť také, ktoré odrážajú dominantné postavenie letiska na trhu, a to konkrétne percentuálny podiel prepravených cestujúcich v rámci štátu, a mali by ste sa zaoberať tými letiskami, ktoré sú dominantné a nie tými, ktoré nie sú. Nie som proti regulácii letísk, ktoré sú na trhu dominantné, ale myslím si, že regulácia väčšiny letísk s cieľom vyselektovať tie najväčšie, založená na subjektívnych počtoch cestujúcich v príliš všeobecnom nariadení je nesprávna."@sk19
"Gospod predsednik, želim se zahvaliti gospodu Stockmannu za njegovo poročilo ter bi rad v imenu skupine PSE obvestil zbornico, da bomo podprli besedilo, ki ga je sprejel odbor za promet in turizem. Naš poročevalec je dobro opravil svoje delo pri pripravi bolj realnega in usklajenega stališča, vendar še vedno ne razumem, zakaj je Komisija ta predlog predložila v tej obliki in v tem času. Če zdaj spregovorim v svojem imenu: več let so nas v industriji civilnega letalstva in v Komisiji prepričevali, da je deregulacija pozitivna zadeva, zdaj pa nam pravijo, da je v zvezi z letališkimi pristojbinami rešitev uredba. Moram reči, da sem opazil ironijo v tem. Vendar smo tam, kjer smo. V celoti podpiram potrebo po preglednosti letaliških pristojbin, glede česar se je treba natančno posvetovati z interesnimi skupinami. V celoti podpiram potrebo po zagotovitvi, da večja prevladujoča letališča ne izkoriščajo svojega položaja, ter v celoti podpiram odprt in pregleden pritožbeni postopek, če so pravila o sodelovanju in pristojnost razsodnika jasno opredeljeni. Vendar močno dvomim, da bo predlog za urejanje uspešnosti letališč po EU dal takšno rešitev na področju letaliških pristojbin, kot si jo želijo letalske družbe in Komisija. Seveda, če želimo zakonodajo, ki bo odpravila monopolistične prakse, mora uredba temeljiti na tržnem preskusu za vsako posamezno letališče in ne na poljubni številki, ki se določi brez očitnega razloga. Verjamem, da morate, če je treba uporabljati številke, uporabiti številko, ki odraža gospodarsko prevlado letališča, in sicer odstotek nacionalnega prometa, ter jo nasloviti na tista letališča, ki so prevladujoča in ne na tista, ki to niso. Ne nasprotujem urejanju letališč, ki so v prevladujočem tržnem položaju, vendar verjamem, da je urejanje večine letališč, da bi prišli v korak z največjimi, na podlagi poljubne številke potnikov z uredbo po načelu ena ustreza vsem, napačen pristop."@sl20
". Herr talman! Jag vill tacka Ulrich Stockman för hans betänkande och, å PSE-gruppens vägnar, informera kammaren om att vi kommer att stödja den linje som utskottet för transport och turism har antagit. Vår föredragande har gjort ett bra jobb genom att komma fram till en mer realistisk och balanserad ståndpunkt, men jag finner det fortfarande svårt att förstå varför detta förslag lades fram av kommissionen i det här formatet och vid den här tidpunkten. Jag tänker nu säga vad jag själv tycker: under flera år har vi inom den civila luftfartsindustrin och med kommissionen matats med avregleringar och nu, angående flygplatsavgifter, får vi höra att regleringar är svaret. Jag inser ironin i det hela. Men vi står där vi står. Jag förstår och stöder behovet av insyn när det gäller flygplatsavgifter, med fullt samråd med aktörerna. Jag stöder behovet av att säkerställa att flygplatser med dominerande ställning inte missbrukar sin situation och jag stöder ett öppet och insynsvänligt överklagningsförfarande, förutsatt att spelets regler och skiledomarens befogenheter är klart definierade. Jag ställer mig dock högst tveksam till om förslaget om att reglera flygplatsavgifter i EU kommer att skapa det idealtillstånd med flygplatsavgifter som flygbolagen och kommissionen vill ha. Om vi är ute efter en lagstiftning för att förhindra monopolistiskt beteende, bör regleringen baseras på marknadsundersökningar för alla enskilda flygplatser, inte en godtycklig siffra tagen ur tomma luften. Jag anser att om man måste använda en siffra, bör man använda en siffra som speglar flygplatsens ekonomiska dominans, nämligen en procentuell andel av den nationella trafiken, och presentera det för de flygplatser som är dominerande, inte för de som inte är det. Jag är inte emot att reglera flygplatser med dominerande ställning, men jag tror att en reglering av alla flygplatser i syfte att fånga in de verkligt stora aktörerna, baserat på en godtycklig passagerarsiffra, i en universalreglering är fel väg att gå."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Brian Simpson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,10,13,10,4,21
"PSE-ryhmän puolesta."7

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph