Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-14-Speech-1-131"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080114.17.1-131"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Stockmann, que je remercie de tout son travail, je voudrais brièvement vous présenter la proposition de directive sur les redevances aéroportuaires. Cette proposition de directive vise avant tout à traduire en droit communautaire des principes que les États membres ont déjà approuvés dans le cadre de l'organisation de l'aviation civile internationale: non-discrimination, transparence, consultation. Le cadre dessiné sur cette base par la directive permettra de structurer le dialogue entre transporteurs et aéroports lors de la détermination et de la collecte des redevances. La directive obligera, par exemple, les aéroports à consulter les transporteurs avant d'adopter une décision relative aux redevances. J'ai procédé de la même manière en consultant les transports aériens et les aéroports avant d'établir cette proposition dont les principes ont été approuvés par les deux parties. La directive introduit également la notion d'organisme national de surveillance indépendant. Cet organisme jouera un rôle-clé. Il garantira le respect des principes de base que je viens d'indiquer. Voici, dans ses grandes lignes, les objectifs de cette proposition dont M. Stockmann est rapporteur. Avant de laisser la place au débat, je voudrais d'ores et déjà remercier votre rapporteur et la commission des transports et du tourisme pour le soutien qu'ils ont témoigné à la proposition de la Commission. Voilà, Monsieur le Président. Cette proposition est, je le crois, assez équilibrée, et comme l'a souligné à l'instant M. Stockmann, il est certain que nous devons faire très, très attention à la manière dont cette directive pourra être appliquée afin de faciliter une meilleure coopération entre les compagnies et les aéroports. Merci, et je vais écouter avec beaucoup d'attention les orateurs inscrits."@fr8
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, rád bych poděkoval panu Stockmannovi za jeho velké úsilí a stručně představil návrh směrnice o letištních poplatcích. Tento návrh směrnice se především snaží provést v právních předpisech Společenství zásady, které již členské státy schválily v rámci Mezinárodní organizace pro civilní letectví: nediskriminace, transparentnost, konzultace. Rámec, který směrnice na tomto základě stanoví, nám umožní zajistit strukturu pro dialog mezi dopravci a letišti při určování a výběru poplatků. Směrnice bude například vyžadovat, aby letiště před přijetím rozhodnutí o poplatcích konzultovala dopravce. Postupoval jsem stejně a před vypracováním tohoto návrhu jsem konzultoval letecké dopravce a letiště a obě strany zásady návrhu schválily. Směrnice rovněž zavádí koncepci nezávislého regulačního orgánu v každém členském státě. Tento orgán bude hrát klíčovou úlohu, protože bude zajišťovat dodržování základních zásad, které jsem právě zmínil. To je stručný nástin cílů tohoto návrhu, pro který je zpravodajem pan Stockmann. Než přejdeme k rozpravě, chtěl bych poděkovat panu zpravodajovi a Výboru pro dopravu a cestovní ruch za jejich podporu pro návrh Komise. Pane předsedající, jsem přesvědčen, že tento návrh je vyvážený, a jak pan Stockmann právě upozornil, nepochybně budeme muset věnovat velkou pozornost způsobu, jakým bude směrnice prováděna, abychom usnadnili lepší spolupráci společností a letišť. Děkuji vám. Nyní si s velkým zájmem vyslechnu účastníky této rozpravy."@cs1
"Hr. formand! Jeg takker hr. Stockmann for hans store indsats, og jeg vil kort præsentere forslaget til et direktiv om lufthavnsafgifter. Formålet med dette direktiv er primært at gennemføre de principper, medlemsstaterne allerede har godkendt inden for rammerne af Organisationen for International Civil Luftfart, nemlig ikke-forskelsbehandling, gennemsigtighed og samråd, i fællesskabslovgivningen. Med den ramme, direktivet fastsætter på dette grundlag, kan man få en struktureret dialog mellem luftfartsselskaber og lufthavne, når der skal fastsættes og opkræves afgifter. I direktivet kræves det f.eks., at lufthavne skal høre luftfartsselskaberne, før de vedtager en beslutning om afgifter. Jeg anvendte den samme fremgangsmåde og hørte luftfartsselskaberne og lufthavnene, før jeg udarbejdede dette forslag, og principperne i forslaget er blevet godkendt af begge parter. Med direktivet indføres også idéen om en uafhængig national tilsynsmyndighed i den enkelte medlemsstat. Denne myndighed skal spille en vigtig rolle ved at sikre, at de grundlæggende principper, jeg lige har nævnt, bliver overholdt. Dette er de store linjer i målene i dette forslag, som hr. Stockmann er ordfører for. Før vi fortsætter forhandlingen, vil jeg takke ordføreren og Transport- og Turismeudvalget for deres støtte til Kommissionens forslag. Jeg tror, at dette forslag er rimeligt velafvejet, og som hr. Stockmann lige har understreget, skal vi uden tvivl være meget forsigtige med, hvordan vi gennemfører dette direktiv, for at fremme et bedre samarbejde mellem selskaber og lufthavne. Jeg vil nu med stor interesse lytte til resten af talerne."@da2
". Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten! Ich möchte Herrn Stockmann für seine umfangreiche Arbeit danken und Ihnen kurz den Vorschlag für eine Richtlinie zu Flughafenentgelten vorstellen. Mit diesem Richtlinienvorschlag sollen vor allem die von den Mitgliedstaaten bereits im Rahmen der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation gebilligten Grundsätze Nichtdiskriminierung, Transparenz und Konsultation in Gemeinschaftsrecht umgesetzt werden. Der auf dieser Grundlage in der Richtlinie vorgesehene Rahmen ermöglicht die Strukturierung des Dialogs zwischen den Beförderern und den Flughäfen bei der Festlegung und Erhebung der Entgelte. So verpflichtet die Richtlinie die Flughäfen beispielsweise, die Beförderer vor der Annahme einer Entscheidung über die Entgelte zu konsultieren. Ich habe in gleicher Weise verfahren, indem ich die Luftverkehrsakteure und die Flughäfen vor der Erarbeitung dieses Richtlinienvorschlags konsultiert habe, dessen Grundsätze von beiden Seiten gebilligt worden sind. Die Richtlinie enthält ebenfalls den Begriff einer unabhängigen Regulierungsbehörde in jedem Mitgliedstaat. Diese Einrichtung wird eine ausschlaggebende Rolle spielen, indem sie die Einhaltung der eben genannten Grundprinzipien gewährleistet. Dies sind in großen Zügen die Ziele dieses Vorschlags, zu dem Herr Stockmann der Berichterstatter ist. Ehe die Aussprache weitergeht, möchte ich Ihrem Berichterstatter und dem Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr für die Unterstützung danken, die sie dem Kommissionsvorschlag haben angedeihen lassen. Herr Präsident, ich halte diesen Vorschlag für recht ausgewogen, und wie Herr Stockmann soeben unterstrichen hat, steht fest, dass wir sehr sorgfältig darauf achten müssen, wie diese Richtlinie umgesetzt wird, damit eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Fluggesellschaften und den Flughäfen erleichtert wird. Ich danke Ihnen, und ich werde den Teilnehmern an dieser Aussprache sehr aufmerksam zuhören."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Stockmann για το έργο που επιτέλεσε και να σας παρουσιάσω εν τάχει την πρόταση οδηγίας για τα αερολιμενικά τέλη. Αυτή η πρόταση οδηγίας έχει πρωτίστως ως στόχο την ενσωμάτωση στο κοινοτικό δίκαιο αρχών που ενέκριναν ήδη τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας: μη διακριτική μεταχείριση, διαφάνεια, διαβούλευση. Το πλαίσιο που έχει τεθεί με την οδηγία επ’ αυτής της βάσεως θα επιτρέψει τη θεσμοθέτηση του διαλόγου μεταξύ μεταφορέων και αεροδρομίων σε ό,τι αφορά τον καθορισμό και την είσπραξη των τελών. Με την οδηγία θα υποχρεούνται, επί παραδείγματι, τα αεροδρόμια να διαβουλεύονται με τους αερομεταφορείς προτού εγκρίνουν μια απόφαση σχετικά με τα τέλη. Ακολούθησα την ίδια πρακτική, διαβουλευόμενος με τους αερομεταφορείς και τα αεροδρόμια, προτού εκπονήσω αυτή την πρόταση, οι αρχές της οποίας εγκρίθηκαν και από τα δύο μέρη. Η οδηγία εισαγάγει, επίσης, την ιδέα ενός ανεξάρτητου εθνικού εποπτικού οργανισμού σε κάθε κράτος μέλος. Αυτός ο οργανισμός θα διαδραματίζει καίριο ρόλο, καθώς θα διασφαλίζει τον σεβασμό των βασικών αρχών που μόλις ανέφερα. Αυτοί, λοιπόν, είναι σε γενικές γραμμές οι στόχοι της εν θέματι πρότασης, της οποίας εισηγητής είναι ο κ. Stockmann. Πριν ξεκινήσει η συζήτηση, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή σας και την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού για τη στήριξη που παρείχαν στην πρόταση της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι αυτή η πρόταση είναι αρκούντως εξισορροπημένη και, όπως επεσήμανε μόλις τώρα ο κ. Stockmann, θα πρέπει αναμφίβολα να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί η οδηγία, προκειμένου να διευκολύνουμε την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εταιρειών και των αεροδρομίων. Σας ευχαριστώ. Θα ακούσω, τώρα, με μεγάλο ενδιαφέρον τους εγγεγραμμένους ομιλητές."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, I would like to thank Mr Stockmann for his considerable efforts and briefly present the proposal for a directive on airport charges. This proposal for a directive seeks primarily to transpose into Community legislation the principles that the Member States have already approved within the framework of the International Civil Aviation Organisation: non-discrimination, transparency, consultation. The framework the directive establishes on this basis will allow us to provide a structure for dialogue between carriers and airports when determining and collecting charges. For instance, the directive will require airports to consult carriers before adopting a decision on charges. I took the same approach and consulted the air carriers and airports before drawing up this proposal, whose principles have been approved by both parties. The directive also introduces the concept of an independent regulatory authority in each Member State. This body will play a key role as it will ensure respect for the basic principles I have just mentioned. That is a brief outline of the goals of this proposal, for which Mr Stockmann is the rapporteur. Before continuing to the debate, I would like to thank your rapporteur and the Committee on Transport and Tourism for their support for the Commission proposal. Mr President, I believe that this proposal is fairly balanced, and as Mr Stockmann has just pointed out, we will undoubtedly have to be very vigilant about the way in which the directive is implemented in order to facilitate better cooperation between companies and airports. Thank you. I will now listen with great interest to the speakers in this debate."@en4
"Señor Presidente, Señorías, deseo agradecer al señor Stockmann todo su trabajo y presentarles brevemente la propuesta de Directiva sobre las tasas aeroportuarias. Esta propuesta de Directiva tiene por objeto, ante todo, traducir al Derecho comunitario unos principios que los Estados miembros han aprobado ya en el marco de la Organización de Aviación Civil Internacional: no discriminación, transparencia y consulta. El marco que sobre esta base establece la Directiva permitirá estructurar el diálogo entre transportistas y aeropuertos para la fijación y la recaudación de las tasas. Por ejemplo, la Directiva obligará a los aeropuertos a consultar a los transportistas antes de tomar una decisión relativa a las tasas. He procedido del mismo modo, y he consultado a los transportistas aéreos y los aeropuertos antes de elaborar esta propuesta, cuyos principios han sido aceptados por ambas partes. La Directiva introduce asimismo el concepto de organismo nacional de vigilancia independiente, que desempeñará un papel clave: garantizará el respeto de los principios básicos que acabo de indicar. Estos son, a grandes rasgos, los objetivos de esta propuesta, de la que es ponente el señor Stockmann. Antes de dejar paso al debate, quisiera agradecer ya al ponente y a la Comisión de Transportes y Turismo el apoyo que han prestado a la propuesta de la Comisión. Señor Presidente, creo que esta propuesta es bastante equilibrada y, como ha destacado hace un momento el señor Stockmann, no hay duda de que debemos prestar mucha atención al modo en que se aplique esta Directiva, a fin de facilitar una mejor cooperación entre las compañías y los aeropuertos. Gracias, escucharé con toda atención a los oradores que participen en este debate."@es21
"Hr president, mu daamid ja härrad, tahaksin tänada hr Stockmanni tema märkimisväärsete jõupingutuste eest ning esitan lühidalt lennujaamamaksude direktiivi ettepaneku. See direktiivi ettepanek taotleb eelkõige liikmesriikide poolt rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni raames juba heakskiidetud põhimõtete – mittediskrimineerimise, läbipaistvuse, konsulteerimise – ülevõtmist ühenduse õigusse. Direktiivi nendel alustel kehtestatav raamistik võimaldab meil panna aluse vedajate ja lennujaamade vahelise dialoogi struktuurile lennujaamamaksude määramise ja kogumise osas. Näiteks nõuab direktiiv lennujaamadelt vedajatega konsulteerimist enne maksude kohta otsuse tegemist. Ma kasutasin sama lähenemisviisi ja konsulteerisin enne selle ettepaneku koostamist lennuettevõtjate ja lennujaamadega ning mõlemad pooled kiitsid selle põhimõtted heaks. Direktiiv sätestab ka sõltumatu reguleeriva asutuse loomise igas liikmesriigis. See asutus mängib võtmerolli, kuna see tagab eelnevalt nimetatud peamiste põhimõtete täitmise. See on lühikokkuvõte eesmärkidest ettepanekus, mille raportööriks on hr Stockmann. Enne arutelu jätkamist tahaksin tänada teie raportööri ning transpordi- ja turismikomisjoni nende toetuse eest komisjoni ettepanekule. Hr president, ma usun, et see ettepanek on üsna tasakaalukas ning nagu hr Stockmann just ütles, peame me kahtlemata olema väga valvsad selle suhtes, millisel viisil direktiivi ettevõtete ja lennujaamade vahelise koostöö parandamiseks rakendatakse. Tänan teid. Kuulan nüüd suure huviga selle arutelu teisi kõnelejaid."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, arvoisa jäsen Stockmann, jota haluan kiittää hänen melkoisesta työstään. Haluaisin esittää teille lyhyesti ehdotuksen direktiiviksi lentoasemamaksuista. Direktiiviehdotuksella pyritään ennen kaikkea siirtämään osaksi yhteisön lainsäädäntöä periaatteet, jotka jäsenvaltiot ovat jo hyväksyneet kansainvälisen siviili-ilmailun järjestämisen yhteydessä: periaatteina ovat syrjimättömyys, avoimuus ja kuuleminen. Kehys, joka direktiivillä luodaan näihin periaatteisiin perustuen, tarjoaa rakenteen lentoliikenteen harjoittajien ja lentoasemien edustajien väliselle vuoropuhelulle maksuja määritettäessä ja perittäessä. Direktiivissä muun muassa velvoitetaan lentoasemien edustajia kuulemaan lentoliikenteen harjoittajia ennen maksuja koskevan päätöksen tekoa. Toimin juuri näin kuullessani lentoliikenteen harjoittajia ja lentoasemien edustajia ennen direktiiviehdotuksen laatimista. Molemmat osapuolet hyväksyivät ehdotuksen periaatteet. Direktiivillä otetaan käyttöön myös jokaiseen jäsenvaltioon perustettavan riippumattoman sääntelyviranomaisen käsite. Sääntelyviranomaisella on keskeinen asema äsken mainitsemieni perusperiaatteiden noudattamisen varmistamisessa. Nämä olivat pääpiirteissään sen ehdotuksen tavoitteet, jonka esittelijänä jäsen Stockmann toimii. Haluaisin ennen keskustelun jatkumista jo tässä vaiheessa kiittää esittelijäänne ja liikenne- ja matkailuvaliokuntaa komission ehdotukselle osoittamasta tuesta. Arvoisa puhemies, minusta tämä ehdotus on melko tasapainoinen, ja kuten esittelijä Stockmann juuri totesi, meidän on epäilemättä oltava erittäin tarkkoja siitä, miten direktiivi aiotaan panna täytäntöön niin, että parannetaan lentoyhtiöiden ja lentoasemien välistä yhteistyötä. Kiitos. Kuuntelen hyvin tarkkaavaisesti, mitä puheenvuoron käyttävillä jäsenillä on sanottavanaan."@fi7
"Elnök úr, hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönetet mondani Stockmann úrnak komoly erőfeszítéseiért, és röviden ismertetem a repülőtéri díjakról szóló irányelvre irányuló javaslatot. Ez az irányelvre irányuló javaslat elsősorban azon elveket kívánja átültetni a közösségi jogszabályokba, melyeket a tagállamok már elfogadtak a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet keretében: a megkülönböztetés tilalmát, az átláthatóságot, a konzultációt. Az irányelv által ilyen módon kialakított lehetővé teszi számunkra, hogy keretet biztosítsunk a fuvarozók és a repülőterek közötti párbeszéd tekintetében a díjak megállapítása és beszedése során. Az irányelv például előírja a repülőterek számára, hogy a fuvarozókkal konzultációt folytassanak a díjakra vonatkozó határozat elfogadása előtt. Ugyanilyen megközelítést alkalmaztam, és konzultáltam a légi fuvarozókkal és a repülőterekkel e javaslat elkészítése előtt, és ennek elveit mindkét fél elfogadta. Az irányelv bevezeti továbbá minden egyes tagállamban egy független szabályozó hatóság szerepét. Ez a szerv kulcsszerepet játszik majd, mivel biztosítja az általam említett alapvető elvek tiszteletben tartását. Ez a Stockmann úr mint előadó által vizsgált javaslat célkitűzéseinek rövid vázlata. Mielőtt folytatnánk a vitával, szeretnék köszönetet mondani az előadónak és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságnak a bizottsági javaslat támogatásáért. Elnök úr! Úgy hiszem, hogy ez a javaslat kellően kiegyensúlyozott, és ahogy azt Stockmann nemrég kiemelte, kétségkívül igen ébernek kell lennünk az irányelv végrehajtási módját illetően annak érdekében, hogy jobb együttműködést segítsünk elő a vállalkozások és a repülőterek között. Köszönöm. Most már nagy érdeklődéssel hallgatom a vitához hozzászólókat."@hu11
". − Signor Presidente, onorevoli deputati, vorrei ringraziare l’onorevole Stockmann per il suo lavoro e presentare brevemente la proposta di direttiva sui diritti aeroportuali. La proposta di direttiva mira innanzi tutto a inserire nel diritto comunitario i principi che gli Stati membri hanno già approvato nel quadro dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile: non discriminazione, trasparenza, consultazione. Il quadro stabilito dalla direttiva su questa base permetterà di strutturare il dialogo fra vettori e aeroporti al momento della determinazione e della riscossione dei diritti. Ad esempio, la direttiva obbligherà gli aeroporti a consultare i vettori prima di adottare una decisione relative ai diritti. Ho seguito il medesimo approccio per consultare i vettori aerei e gli aeroporti prima di elaborare questa proposta, i cui principi sono stati approvati da entrambe le parti. La direttiva introduce inoltre il concetto di autorità di regolazione indipendente in ciascuno Stato membro. Questo organismo garantirà il rispetto dei principi di base che ho appena citato. Ecco, a grandi linee, gli obiettivi della proposta di cui l’onorevole Stockmann è relatore. Prima di passare alla discussione, vorrei ringraziare il vostro relatore e la commissione per i trasporti e il turismo per il sostegno espresso a favore della proposta della Commissione. Signor Presidente, credo che la proposta sia abbastanza equilibrata, e, come ha appena sottolineato l’onorevole Stockmann, dovremo senz’altro prestare molta attenzione al modo in cui potrà essere applicata la direttiva, al fine di facilitare una migliore cooperazione fra le compagnie aeree e gli aeroporti. Vi ringrazio e ascolterò con grande interesse gli oratori iscritti al dibattito."@it12
"Pone Pirmininke, ponios ir ponai, norėčiau padėkoti Ulrichui Stockmannui už jo dideles pastangas ir trumpai pristatyti pasiūlymą dėl direktyvos dėl oro uostų rinkliavų. Šiuo pasiūlymu dėl direktyvos pirmiausia siekiama perkelti į Bendrijos teisės aktus principus, kuriuos valstybės narės jau patvirtino Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos programoje ir kurie būtų tokie: nediskriminavimas, skaidrumas, konsultavimasis. Sistema, kurią sukuria direktyva, šiuo pagrindu leis mums užtikrinti struktūrą vežėjų ir oro uostų dialogui nustatant ir renkant rinkliavas. Pavyzdžiui, direktyvoje bus reikalaujama, kad oro uostai konsultuotųsi su vežėjais prieš priimdami sprendimą dėl rinkliavų. Aš laikiausi to paties požiūrio ir konsultavausi su oro transporto vežėjais ir oro uostais prieš rengdamas šį pasiūlymą, kurio principus patvirtino abi šalys. Be to, direktyvoje siūloma nepriklausomos reguliavimo institucijos kiekvienoje valstybėje narėje koncepcija. Šis organas atliks svarbų vaidmenį, kadangi jis užtikrins mano minėtų pagrindinių principų laikymąsi. Tai trumpi šio pasiūlymo tikslų metmenys, dėl kurių Ulrich Stockmann yra pranešėjas. Prieš pratęsiant svarstymą norėčiau padėkoti pranešėjui bei Transporto ir turizmo komitetui už jo paramą dėl Komisijos pasiūlymo. Pone Pirmininke, manau, kad šis pasiūlymas tinkamai subalansuotas ir, kaip nurodė Ulrich Stockmann, neabejotinai turime būti labai budrūs dėl būdo, kuriuo ši direktyva įgyvendinama, siekiant palengvinti įmonių ir oro uostų bendradarbiavimą. Dėkoju jums. Dabar su dideliu susidomėjimu pasiklausysiu šioje diskusijoje dalyvaujančių pranešėjų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, es gribētu pateikties kungam par viņa vērā ņemamiem pūliņiem un kodolīgo iepazīstināšanu ar priekšlikumu direktīvai par lidostu nodevām. Direktīvas priekšlikums galvenokārt mēģina ieviest Kopienas tiesību aktos tos principus, ko dalībvalstis jau ir apstiprinājušas ar Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas palīdzību: nediskriminācija, pārredzamība, konsultācijas. Regulējums, kas direktīvā tiek noteikts uz šī pamata, atļaus mums nodrošināt struktūru dialogam starp gaisa pārvadātājiem un lidostām, nosakot un iekasējot nodevas. Piemēram, direktīva paredzēs lidostām pirms to lēmumu pieņemšanas par nodevām vispirms konsultēties ar gaisa pārvadātājiem. Arī es izmantoju šo pieeju un konsultējos ar gaisa pārvadātājiem un lidostām pirms šī priekšlikuma sagatavošanas, kurā iekļautos principus apstiprināja abas puses. Turklāt šī direktīva paredz arī neatkarīgas regulatīvas iestādes koncepciju katrā dalībvalstī. Šai struktūrai būs ļoti būtiska loma, tā kā tā nodrošinās to pamatprincipu ievērošanu, kurus es jau pieminēju. Tas ir īss kopsavilkums par šī priekšlikuma mērķiem, kura referents ir kungs. Pirms šo debašu turpināšanas es gribētu pateikties jūsu referentam un Transporta un tūrisma komitejai par viņu atbalstu Komisijas priekšlikumam. Priekšsēdētāja kungs, es uzskatu, ka šajā priekšlikumā ir ievērots godīgs līdzsvars un, kā jau to nupat atzīmēja kungs, mums patiešām bija jābūt ļoti uzmanīgiem, domājot par to veidu, kādā direktīva tiks ieviesta, lai nodrošinātu labāku sadarbību starp uzņēmumiem un lidostām. Paldies jums! Tagad es ar lielu interesi uzklausīšu citus runātājus šajās debatēs."@lv13
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Stockmann, que je remercie de tout son travail, je voudrais brièvement vous présenter la proposition de directive sur les redevances aéroportuaires. Cette proposition de directive vise avant tout à traduire en droit communautaire des principes que les États membres ont déjà approuvés dans le cadre de l'organisation de l'aviation civile internationale: non-discrimination, transparence, consultation. Le cadre dessiné sur cette base par la directive permettra de structurer le dialogue entre transporteurs et aéroports lors de la détermination et de la collecte des redevances. La directive obligera, par exemple, les aéroports à consulter les transporteurs avant d'adopter une décision relative aux redevances. J'ai procédé de la même manière en consultant les transports aériens et les aéroports avant d'établir cette proposition dont les principes ont été approuvés par les deux parties. La directive introduit également la notion d'organisme national de surveillance indépendant. Cet organisme jouera un rôle-clé. Il garantira le respect des principes de base que je viens d'indiquer. Voici, dans ses grandes lignes, les objectifs de cette proposition dont M. Stockmann est rapporteur. Avant de laisser la place au débat, je voudrais d'ores et déjà remercier votre rapporteur et la commission des transports et du tourisme pour le soutien qu'ils ont témoigné à la proposition de la Commission. Voilà, Monsieur le Président. Cette proposition est, je le crois, assez équilibrée, et comme l'a souligné à l'instant M. Stockmann, il est certain que nous devons faire très, très attention à la manière dont cette directive pourra être appliquée afin de faciliter une meilleure coopération entre les compagnies et les aéroports. Merci, et je vais écouter avec beaucoup d'attention les orateurs inscrits."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, mijn dank gaat uit naar mijnheer Stockmann voor de grote inspanningen die hij zich heeft getroost; ik zou graag kort een toelichting geven bij het voorstel voor een richtlijn over luchthavengelden. Dit richtlijnvoorstel is er vooral op gericht de beginselen die de lidstaten al hebben goedgekeurd in het kader van de Internationale Bugerluchtvaartorganisatie om te zetten in communautaire wetgeving: non-discriminatie, transparantie, overleg. Het kader dat de richtlijn op deze basis creëert, zal ervoor zorgen dat de dialoog tussen vervoerders en luchthavens gestructureerder kan verlopen bij het bepalen en het innen van luchthavengelden. De richtlijn zal de luchthavens bijvoorbeeld verplichten te overleggen met de vervoerder voordat er een nieuw besluit inzake luchthavengelden kan worden goedgekeurd. Ik ben op dezelfde manier tewerk gegaan bij het overleg met het luchtvervoer en de luchthavens voor ik dit voorstel opmaakte. Beide partijen zijn het eens geworden over de beginselen uit het voorstel. In de richtlijn is ook sprake van een onafhankelijke regelgevende instantie in elke lidstaat. Deze instantie zal een belangrijke rol vervullen en zal er voor zorgen dat de basisbeginselen die ik net genoemd heb, nageleefd worden. Dit is een korte schets van de doelstellingen van dit voorstel, waarvoor de heer Stockmann rapporteur is. Alvorens over te gaan tot het debat, zou ik de rapporteur en de Commissie vervoer en toerisme willen bedanken voor de blijken van steun aan dit voorstel van de Commissie. Dat was het, mijnheer de Voorzitter. Ik geloof dat dit voorstel evenwichtig is en mijnheer Stockmann zei net zelf al dat we zeer veel aandacht moeten besteden aan de manier waarop deze richtlijn toegepast wordt om de samenwerking tussen luchtvaartmaatschappijen en luchthavens te verbeteren. Hartelijk dank en ik zal heel aandachtig luisteren naar de sprekers die zich hebben aangemeld."@nl3
"Panie przewodniczący, szanowni państwo! Pragnę podziękować panu Stockmannowi za jego znaczne wysiłki. Pragnę także w skrócie przedstawić wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie opłat lotniskowych. Celem tego wniosku dotyczącego dyrektywy jest przede wszystkim transpozycja do prawa wspólnotowego zasad, które państwa członkowskie już przyjęły w ramach Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego, to jest zasad niedyskryminacji, przejrzystości i konsultacji. Ramy prawne, które ustanawia przedmiotowa dyrektywa na tej podstawie, zapewnią nam strukturę dla dialogu pomiędzy przewoźnikami a lotniskami przy ustalaniu i pobieraniu opłat. Przykładowo dyrektywa nałoży na lotniska obowiązek zasięgnięcia opinii przewoźników przed podjęciem decyzji w sprawie opłat. Przyjąłem takie samo podejście i zasięgnąłem opinii przewoźników lotniczych oraz lotnisk przed opracowaniem tego wniosku, którego założenia zostały zaakceptowane przez obydwie strony. Przedmiotowa dyrektywa wprowadza także koncepcję ustanowienia niezależnego organu regulacyjnego w każdym państwie członkowskim. Taki organ odgrywać będzie kluczową rolę, ponieważ zapewniać będzie, że przestrzegane są podstawowe zasady, o których przed chwilą wspomniałem. Jest to krótkie przedstawienie celów tego wniosku, w przypadku którego sprawozdawcą jest pan Stockmann. Zanim przejdziemy do debaty, pragnę podziękować państwa sprawozdawcy oraz Komisji Transportu i Turystyki za poparcie wniosku Komisji Europejskiej. Panie przewodniczący! Uważam, że przedmiotowy wniosek jest w miarę zrównoważony i jak powiedział to właśnie pan Stockmann, niewątpliwie będziemy musieli bardzo czujnie śledzić, w jaki sposób stosowana jest dyrektywa, w celu ułatwienia lepszej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a lotniskami. Dziękuję. Będę teraz słuchał z dużym zainteresowaniem posłów uczestniczących w tej debacie."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, quero agradecer ao senhor deputado Stockmann todo o seu trabalho e apresentar brevemente a proposta de directiva relativa às taxas aeroportuárias. Esta proposta de directiva visa, antes de mais, transpor para a legislação comunitária os princípios que os Estados-Membros já aprovaram no âmbito da Organização da Aviação Civil Internacional: não discriminação, transparência, consulta. O quadro estabelecido nesta base pela directiva permitir-nos-á estruturar o diálogo entre transportadoras aéreas e aeroportos aquando da determinação e da cobrança de taxas. Por exemplo, a directiva obrigará os aeroportos a consultar as transportadoras antes de adoptarem uma decisão relativa às taxas. Adoptei a mesma abordagem, consultando as transportadoras aéreas e os aeroportos antes de elaborar esta proposta cujos princípios foram aprovados pelas duas partes. A directiva introduz igualmente o conceito de entidade reguladora independente em cada Estado-Membro. Este organismo desempenhará um papel-chave e garantirá o respeito dos princípios de base que acabei de mencionar. São estes, em linhas gerais, os objectivos da presente proposta, para a qual o senhor deputado Stockmann é o relator. Antes de dar lugar ao debate, gostaria de agradecer ao vosso relator e à Comissão dos Transportes e do Turismo o apoio que deram à proposta da Comissão. Senhor Presidente, creio que a presente proposta é bastante equilibrada e, como o senhor deputado Stockmann acabou de sublinhar, teremos sem dúvida de prestar muita atenção à forma como esta directiva é aplicada, a fim de facilitar uma melhor cooperação entre as companhias aéreas e os aeroportos. Obrigado. Escutarei agora com muito interesse os oradores inscritos neste debate."@pt17
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Stockmann, que je remercie de tout son travail, je voudrais brièvement vous présenter la proposition de directive sur les redevances aéroportuaires. Cette proposition de directive vise avant tout à traduire en droit communautaire des principes que les États membres ont déjà approuvés dans le cadre de l'organisation de l'aviation civile internationale: non-discrimination, transparence, consultation. Le cadre dessiné sur cette base par la directive permettra de structurer le dialogue entre transporteurs et aéroports lors de la détermination et de la collecte des redevances. La directive obligera, par exemple, les aéroports à consulter les transporteurs avant d'adopter une décision relative aux redevances. J'ai procédé de la même manière en consultant les transports aériens et les aéroports avant d'établir cette proposition dont les principes ont été approuvés par les deux parties. La directive introduit également la notion d'organisme national de surveillance indépendant. Cet organisme jouera un rôle-clé. Il garantira le respect des principes de base que je viens d'indiquer. Voici, dans ses grandes lignes, les objectifs de cette proposition dont M. Stockmann est rapporteur. Avant de laisser la place au débat, je voudrais d'ores et déjà remercier votre rapporteur et la commission des transports et du tourisme pour le soutien qu'ils ont témoigné à la proposition de la Commission. Voilà, Monsieur le Président. Cette proposition est, je le crois, assez équilibrée, et comme l'a souligné à l'instant M. Stockmann, il est certain que nous devons faire très, très attention à la manière dont cette directive pourra être appliquée afin de faciliter une meilleure coopération entre les compagnies et les aéroports. Merci, et je vais écouter avec beaucoup d'attention les orateurs inscrits."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcel by som poďakovať pánovi Stockmannovi za jeho zjavné úsilie a chcel by som v stručnosti predstaviť návrh smernice o letiskových poplatkoch. Cieľom tohto návrhu je v prvom rade transponovať do právnych predpisov Spoločenstva zásady, ktoré členské štáty už schválili v rámci Medzinárodnej organizácie civilného letectva. Sú nimi zásady nediskriminácie, transparentnosti a diskusie. Rámec, ktorý smernica stanovuje na tomto základe, nám umožní vytvoriť štruktúru pre dialóg medzi dopravcami a letiskami pri určovaní a vyberaní poplatkov. Napríklad podľa smernice budú letiská povinné konzultovať s dopravcami otázku poplatkov predtým, než o nich rozhodnú. Rovnako som k tejto záležitosti pristupoval aj ja a pred vypracovaním tohto návrhu som konzultoval s leteckými spoločnosťami, ako aj s letiskami, ktoré zhodne tieto zásady schválili. V smernici sa tiež zavádza koncept nezávislého regulačného orgánu v každom členskom štáte. Tento orgán bude zohrávať kľúčovú úlohu, keďže bude zabezpečovať dodržiavanie základných zásad, ktoré som spomenul. To by bol v stručnosti krátky prehľad cieľov tohto návrhu, ktorého spravodajcom je pán Stockmann. Prv, než sa rozprúdi diskusia, by som sa rád spravodajcovi a Výboru pre dopravu a cestovný ruch poďakoval za podporu, ktorú prejavili návrhu Komisie. Pán predsedajúci, domnievam sa, že tento návrh je rovnomerne vyvážený a ako zdôraznil aj pán Stockmann, budeme musieť byť bez pochyby ostražití v prípade spôsobu, akým sa táto smernica bude vykonávať s cieľom uľahčiť lepšiu spoluprácu medzi leteckými spoločnosťami a letiskami. Ďakujem. S veľkým záujmom teraz budem počúvať prispievateľov do tejto diskusie."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, rad bi se zahvalil gospodu Stockmannu za njegov velik trud ter na kratko predstavil predlog direktive o letaliških pristojbinah. Ta predlog direktive skuša predvsem prenesti v zakonodajo Skupnosti načela, ki so jih države članice že odobrile v okviru Mednarodne organizacije za civilno letalstvo: nediskriminacija, preglednost, posvetovanje. Okvir, ki ga direktiva določa na tej podlagi, bo zagotavljal strukturo za dialog med prevozniki in letališči pri določanju in pobiranju pristojbin. Direktiva bo na primer zahtevala, da se letališča posvetujejo s prevozniki, preden sprejmejo odločitev o pristojbinah. Sprejel sem isti pristop ter se posvetoval z letalskimi prevozniki in letališči, preden sem pripravil ta predlog, katerega načela so odobrile obe strani. Direktiva uveljavlja tudi koncept neodvisnega regulativnega organa v vsaki državi članici. Ta organ bo imel ključno vlogo, ker bo zagotovil spoštovanje osnovnih načel, ki sem jih omenil. To je kratek povzetek ciljev tega predloga, o katerem je poročilo pripravil gospod Stockmann. Preden nadaljujemo z razpravo bi se rad zahvalil vašemu poročevalcu in odboru za promet in turizem za njuno podporo predlogu Komisije. Gospod predsednik, verjamem, da je ta predlog pravično uravnotežen, in kot je poudaril gospod Stockmann, nedvomno bomo morali biti zelo pozorni glede načina izvajanja direktive, da bomo olajšali boljše sodelovanje med podjetji in letališči. Hvala. Zdaj bom z veliko zanimanja prisluhnil govorcem v tej razpravi."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Jag tackar Ulrich Stockmann för hans stora insats och ska nu helt kort presentera förslaget till direktiv om flygplatsavgifter. Syftet med förslaget är i första hand att i gemenskapslagstiftningen införliva de principer som medlemsstaterna redan har godkänt inom ramen för Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO), dvs. icke-diskriminering, insyn och samråd. Den ram som direktivet fastställer på denna grund ska användas för att åstadkomma en struktur för dialog mellan lufttrafikföretag och flygplatser vid fastställande och uttag av avgifter. I direktivet fastställs exempelvis att flygplatserna ska samråda med transportföretagen innan man beslutar om avgifter. Jag har använt samma metod och samrått med lufttrafikföretag och flygplatser innan vi utarbetade det här förslaget vars huvuddrag godkänts av båda parter. Direktivet innebär också att en oberoende tillsynsmyndighet ska finnas i varje medlemsstat. Ett sådat organ kommer att ha en nyckelroll, eftersom det ska säkerställa respekt för de grundläggande principer som jag just nämnt. Det är i korthet vad vad vi vill åstadkomma med detta förslag som Ulrich Stockmann utarbetat ett betänkande om. Innan vi fortsätter diskussionen vill jag tacka föredraganden och utskottet för transport och turism för deras stöd för kommissionens förslag. Herr talman! Jag anser att förslaget är mycket balanserat och att vi, som Ulrich Stockmann just framhållit, måste vara mycket uppmärksamma på hur direktivet ska genomföras för att underlätta ett bättre samarbete mellan transportföretag och flygplatser. Tack för uppmärksamheten. Jag kommer nu att med största intresse lyssna till de övriga deltagarna i denna debatt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph