Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-14-Speech-1-125"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080114.16.1-125"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I congratulate the Commission – and you do not hear that very often from up here, do you? But this is a rare example of a report that is on the right road – to Damascus? We insist on debating this proposition, for it seeks to cut regulation. It admits that small businesses are being weighed down by unnecessary legislation, some of it going back to 1960. The explanatory statement says that these unnecessary administrative burdens hamper economic activity and have a negative impact on the competitiveness of enterprises. I could not agree more; why stop here? Why only limit unnecessary paperwork from 10 employees or less? Let us go the whole hog and apply it to the whole of the foodstuffs industry! Go on, make a bonfire of another 100 000 pieces of legislation! While you are at it, scrap the Commission, Parliament and the Council. I am serious. By cutting regulatory burdens, you enable the nations of Europe to throw off the shackles that will otherwise inevitably turn us into the economic also-rans of the 21st century."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, blahopřeji Komisi – a to od nás často neslyšíte, že? Toto je však vzácný případ zprávy směřující správným směrem – ke změně? Trváme na projednání tohoto návrhu, protože se snaží omezit regulaci. Přiznává, že malé podniky zatěžují zbytečné právní předpisy, z nichž některé pocházejí už z roku 1960. Ve vysvětlujícím prohlášení se uvádí, že tato zbytečná administrativní zátěž brzdí hospodářskou činnost a má škodlivý dopad na konkurenceschopnost podniků. Naprosto s tím souhlasím, proč se však zastavovat u toho? Proč jen omezit zbytečnou administrativu pro 10 či méně zaměstnanců? Buďme důslední a uplatněme toto opatření na celé odvětví výroby potravin! Do toho, hoďme do ohně dalších 100 000 právních předpisů! A když už budete v tom, zbavte se Komise, Parlamentu a Rady. Myslím to vážně. Omezením regulační zátěže umožníte evropským národům zbavit se okovů, které nás jinak nevyhnutelně promění v hospodářské nuly 21. století."@cs1
"Hr. formand! Jeg lykønsker Kommissionen - og det er ikke noget, De hører ofte heroppefra, vel? Men dette er et sjældent eksempel på en betænkning, der er på rette vej - til Damaskus? Vi insisterer på at debattere dette forslag, for det søger at mindske reguleringen. Det godtager, at små virksomheder bliver tynget af unødvendig lovgivning, idet noget af det går tilbage til 1960. I begrundelsen hedder det, at disse unødvendige administrative byrder hæmmer den økonomiske aktivitet og har en negativ indflydelse på virksomhedernes konkurrenceevne. Jeg kunne ikke være mere enig. Hvorfor stoppe her? Hvorfor kun begrænse unødvendigt papirarbejde fra 10 ansatte og nedefter? Lad os gå hele vejen og gøre det gældende for hele levnedsmiddelindustrien! Gå videre, og lav et bål af de næste 100.000 love! Når De er i gang, skrot Kommissionen, Parlamentet og Rådet. Jeg mener det alvorligt. Ved at skære ned på regelbyrderne sætter De de europæiske lande i stand til at kaste lænkerne af sig, som ellers uundgåeligt vil forvandle os til økonomiske ubetydeligheder i det 21. århundrede."@da2
"Herr Präsident! Der Kommission meinen Glückwunsch! Das hören Sie sicher nicht sehr oft aus dieser Richtung, nicht wahr? Aber hier handelt es sich um ein seltenes Beispiel eines Berichts, der auf dem richtigen Wege ist – auf der Straße nach Damaskus? Wir wollen diesen Vorschlag diskutieren, denn damit soll die Regulierung eingeschränkt werden. Hier wird zugegeben, dass kleine Unternehmen durch unnötige Vorschriften, die zum Teil aus dem Jahr 1960 stammen, belastet werden. In der Begründung heißt es, dass diese unnötigen Verwaltungslasten die Wirtschaftstätigkeit behindern und sich negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen auswirken. Dem kann ich absolut zustimmen, doch weshalb hier aufhören? Weshalb unnötigen Papierkram erst ab 10 Beschäftigte oder weniger abschaffen? Lassen Sie uns doch ganze Sache machen und dies auf die gesamte Lebensmittelindustrie anwenden! Kommen Sie, machen wir ein Freudenfeuer mit weiteren 100 000 Rechtsakten! Wenn wir schon mal dabei sind, lassen Sie uns die Kommission, das Parlament und den Rat abschaffen! Ich meine es ernst. Indem wir die ordnungspolitischen Lasten verringern, ermöglichen wir es den Nationen Europas, die Fesseln abzustreifen, die uns ansonsten unvermeidlich zu denjenigen im 21. Jahrhundert werden lassen, die wirtschaftlich auf keinen grünen Zeig kommen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω την Επιτροπή –και δεν το ακούτε αυτό πολύ συχνά από εδώ πάνω, έτσι δεν είναι; Όμως αυτό είναι ένα σπάνιο παράδειγμα έκθεσης που βρίσκεται στον σωστό δρόμο – για τη Δαμασκό; Επιμένουμε στη συζήτηση αυτής της πρότασης, καθώς στόχος της είναι να μειώσει τους κανονισμούς. Παραδέχεται ότι οι μικρές επιχειρήσεις γονατίζουν από περιττούς νόμους, ένα μέρος των οποίων χρονολογείται από το 1960. Η αιτιολογική έκθεση αναφέρει ότι αυτά τα περιττά διοικητικά βάρη εμποδίζουν την οικονομική δραστηριότητα και έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Συμφωνώ απολύτως· γιατί να σταματήσουμε εδώ; Γιατί να περιορίσουμε μόνο την περιττή δουλειά γραφείου από 10 υπαλλήλους ή λιγότερους; Ας του δώσουμε να καταλάβει και ας το εφαρμόσουμε σε ολόκληρη τη βιομηχανία τροφίμων! Εμπρός λοιπόν, παραδώστε στην πυρά άλλα 100 000 νομοθετήματα! Ενόσω το κάνετε αυτό, παραμερίστε την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Σοβαρά μιλάω. Μειώνοντας τις κανονιστικές υποχρεώσεις, δίνετε τη δυνατότητα στις χώρες της Ευρώπης να απαλλαγούν από τα δεσμά που διαφορετικά θα μας μετατρέψουν αναπόφευκτα στους οικονομικά αποτυχημένους του 21 αιώνα."@el10
"Señor Presidente, felicito a la Comisión, y esto no se oye muy a menudo desde aquí arriba, ¿verdad? Pero se trata de un raro ejemplo de informe que está en el buen camino… ¿de Damasco? Insistimos en debatir esta propuesta, porque pretende simplificar la legislación. Admite que las pequeñas empresas se ven abrumadas por leyes innecesarias, algunas de las cuales se remontan a 1960. La exposición de motivos dice que estas cargas administrativas innecesarias entorpecen la actividad económica y tienen efectos negativos en la competitividad de las empresas. No puedo estar más de acuerdo; ¿por qué detenernos aquí? ¿Por qué limitar el papeleo innecesario únicamente a las empresas que emplean a menos de diez trabajadores? ¡Llevemos la idea a sus últimas consecuencias y apliquémosla a todo el sector alimentario! ¡Adelante, peguen fuego a otros 100 000 textos legislativos! Y de paso, eliminen la Comisión, el Parlamento y el Consejo. Lo digo en serio. Si reducen la carga legislativa, permitirán a las naciones de Europa liberarse de las cadenas que, de lo contrario, nos convertirán inevitablemente en los perdedores económicos del siglo XXI."@es21
"Hr president, ma õnnitlen komisjoni – te vist ei kuule seda just väga sageli siin? Kuid see on haruldane näidis raportist, mis on õigel teel – Damaskusesse? Me nõuame arutelu ettepaneku üle, kuna selle eesmärk on eeskirju vähendada. See annab tunnistust, et väikeseid ettevõtteid koormatakse tarbetute õigusaktidega, millest mõned pärinevad 1960. aastatest. Seletuskirjas öeldakse, et see tarbetu halduskoormus takistab majandustegevust ning sellel on negatiivne mõju ettevõtete konkurentsivõimele. Ma olen sellega täiesti nõus, miks mitte siia pidama jääda? Miks piirata mõttetut paberitööd üksnes 10 või vähema töötaja puhul? Miks mitte võtta asi põhjalikult ette ja rakendada seda kogu toiduainetööstusele! Ja veel – visakem 100 000 lehekülge õigusakte lõkkesse! Ning seda tehes saatkem komisjon, parlament ja nõukogu laiali. Ma räägin täiesti tõsiselt. Vähendades regulatiivset koormust, lubaksime me Euroopa riikidel heita endalt ahelad, mis muidu muudaks meid paratamatult 21. sajandi majanduses kaotajateks"@et5
"Arvoisa puhemies, onnitteluni komissiolle – ette varmaankaan saa usein kiitosta parlamentilta? Mutta tämä on harva esimerkki mietinnöstä, joka on oikealla tiellä – kenties Damaskokseen? Vaadimme keskustelua tästä ehdotuksesta, koska sillä pyritään sääntelyn keventämiseen. Siinä myönnetään, että pieniä yrityksiä rasitetaan tarpeettomalla lainsäädännöllä, josta osa on peräisin 1960-luvulta asti. Ehdotuksen perusteluissa todetaan, että tällainen tarpeeton hallinnollinen rasitus haittaa taloudellista toimintaa ja heikentää Euroopan yritysten kilpailukykyä. Olen täysin samaa mieltä, joten miksi lopettaa tähän? Miksi vähentäisimme turhaa paperityötä ainoastaan yrityksissä, joissa on kymmenen työntekijää tai vähemmän? Menkäämme loppuun asti ulottamalla tämä koko elintarviketeollisuuteen! Siitä vain, pannaan palamaan 100 000 lakia lisää! Samalla voidaan heittää romukoppaan komissio, parlamentti ja neuvosto. Olen vakavissani. Sääntelyn taakkaa vähentämällä Euroopan kansakunnat saavat mahdollisuuden heittää pois kahleet, jotka muutoin tekisivät meistä vääjäämättä 2000-luvun taloudellisia häviäjiä."@fi7
"Monsieur le Président, je félicite la Commission – et vous n’entendez pas souvent cela de notre part, n’est-ce pas? Mais il s’agit d’un rare exemple de rapport qui est sur la bonne voie – celle de Damas? Nous insistons pour débattre de cette proposition, car elle cherche à réduire la réglementation. Elle admet que les petites entreprises sont écrasées sous le poids de législations inutiles, dont certaines remontent à 1960. L’exposé des motifs affirme que ces fardeaux administratifs inutiles entravent l’activité économique et ont un impact négatif sur la compétitivité des entreprises. Je ne pourrais être plus d’accord. Pourquoi s’arrêter là? Pourquoi ne se limiter qu’à la paperasserie inutile de 10 employés ou moins? Faisons les choses à fond et appliquons cela à toute l’industrie agroalimentaire! Allons-y, faisons un feu de joie de 100 000 autres actes législatifs! Tant que vous y êtes, bazarder la Commission, le Parlement et le Conseil. Je suis sérieux. En réduisant les fardeaux réglementaires, vous permettez aux nations d’Europe de se débarrasser des chaînes qui feraient, sinon, de nous les perdants du XXI siècle sur le plan économique."@fr8
"Elnök úr! Gratulálok a Bizottságnak – márpedig Ön ezt nem hallja túl gyakran innen, ugyebár? Ez azonban egy ritka példája egy olyan jelentésnek, mely a megfelelő irányba halad – talán Damaszkusz felé? Ragaszkodunk ahhoz, hogy megvitassuk ezt a javaslatot, mivel ennek a célja a szabályozás mérséklése. Beismeri, hogy a kisvállalkozásokat szükségtelen jogszabályok terhelik, melyek némelyike 1960-ra nyúlik vissza. Az indokolás szerint e szükségtelen igazgatási terhek akadályozzák a gazdasági tevékenységet, és kedvezőtlenül hatnak a vállalkozások versenyképességére. Csak egyetérteni tudok; miért álljunk meg itt? Miért csak 10 munkavállalónál vagy az alatt korlátozzuk a szükségtelen papírmunkát? Fogjuk az egészet, és alkalmazzuk az élelmiszeripar egészére! Gyerünk, rakjunk tüzet 100 000 jogszabályból! Közben pedig dobjuk ki a Bizottságot, a Parlamentet és a Tanácsot! Komolyan beszélek. A szabályozási terhek mérséklésével Európa népei számára lehetővé válik azon béklyók eldobása, melyek egyébként elkerülhetetlenül a XXI. század gazdasági veszteseivé tesznek bennünket."@hu11
"Signor Presidente, mi congratulato con la Commissione, e non lo si sente spesso da qui, vero? Ma è un raro esempio di relazione che va sulla strada giusta – quella per Damasco? Continuiamo a discutere su questa proposta perché cerca di ridurre la regolamentazione. Ammette che le piccole imprese sono sepolte da una normativa inutile, parte della quale risalente al 1960. La motivazione afferma che questi oneri amministrativi non necessari ostacolano l’attività economica e hanno un impatto negativo sulla competitività delle imprese. Non potrei essere più d’accordo; ma perché fermarci qui? Perché limitare soltanto i documenti necessari da 10 dipendenti o meno? Andiamo fino in fondo e comprendiamo l’intera industria alimentare! Su, facciamo un falò di altri 100 000 atti legislativi! Visto che siamo a questo punto, sopprimiamo la Commissione, il Parlamento e il Consiglio. Sto parlando seriamente. Eliminando gli oneri amministrativi, consentite alle nazioni europee di liberarsi dalle pastoie che altrimenti inevitabilmente si trasformeranno negli ostacoli economici del XXI secolo."@it12
"Gerb. Pirmininke, aš sveikinu Komisiją – jums ne dažnai tenka tai išgirsti iš savo pozicijų, ar ne? Tačiau tai yra retas pranešimo, kuris yra teisingame kelyje į Damaską, pavyzdys. Mes reikalaujame diskutuoti dėl šio pasiūlymo, nes jis siekia nutraukti reguliavimą. Jis pripažįsta, kad mažos įmonės yra prislėgtos nereikalingų įstatymų, kai kurie iš jų priimti net 1960 m. Aiškinamojoje dalyje teigiama, kad šios nereikalingos administracinės naštos žlugdo ekonominę veiklą ir turi neigiamos įtakos įmonių konkurencingumui. Aš daugiau negaliu su tuo taikstytis. Kodėl sumažinamas tik 10 ar mažiau darbuotojų dokumentacijos tvarkymo darbas? Padarykime darbą iki galo ir taikykime tai visai maisto produktų pramonei! Pirmyn, sunaikinkime dar 100 000 įstatyminių aktų! Kol ketinate tai daryti, atsikratykite Komisija, Parlamentu ir Taryba. Aš nejuokauju. Nuimdami reguliuojančias naštas jūs leidžiate Europos šalims atsikratyti pančių, kurie kitu atveju neišvengiamai paverstų mus 21-ojo amžiaus ekonominiais nevykėliais."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es apsveicu Komisiju, un to jums nenākas ļoti bieži dzirdēt no šejienes, vai ne? Bet šis ir ļoti rets ziņojuma paraugs, kas ir uz pareizā ceļa – uz Damasku? Mēs uzstājīgi prasām debates par šo priekšlikumu, jo tas mēģina mainīt regulējumu. Tas atzīst, ka uz mazajiem uzņēmumiem gulstas nevajadzīgu tiesību aktu slogs, no kuriem daži ir vēl no 1960. gada. Paskaidrojumā ir teikts, ka šis nevajadzīgais administratīvais slogs kavē ekonomisko aktivitāti un negatīvi ietekmē uzņēmumu konkurētspēju. Es pilnībā tam piekrītu, kāpēc te apstāties? Kāpēc nevajadzīgu darbu ar dokumentiem ierobežot tikai ar 10 darbiniekiem vai mazāk? Izdarīsim to visu līdz galam un piemērosim to visai pārtikas rūpniecībai! Turpiniet, sakuriet ugunskuru ar vēl citiem 100 000 tiesību aktiem! Kamēr jūs to darāt, nododiet lūžņos Komisiju, Parlamentu un Padomi. Es runāju nopietni. Samazinot regulējamos slogus, jūs dodat iespēju Eiropas valstīm nomest važas, kas citādi neglābjami pārvērtīs mūs 21. gadsimta ekonomiskajos atpalicējos."@lv13
"Mr President, I congratulate the Commission – and you do not hear that very often from up here, do you? But this is a rare example of a report that is on the right road – to Damascus? We insist on debating this proposition, for it seeks to cut regulation. It admits that small businesses are being weighed down by unnecessary legislation, some of it going back to 1960. The explanatory statement says that these unnecessary administrative burdens hamper economic activity and have a negative impact on the competitiveness of enterprises. I could not agree more; why stop here? Why only limit unnecessary paperwork from 10 employees or less? Let us go the whole hog and apply it to the whole of the foodstuffs industry! Go on, make a bonfire of another 100 000 pieces of legislation! While you are at it, scrap the Commission, Parliament and the Council. I am serious. By cutting regulatory burdens, you enable the nations of Europe to throw off the shackles that will otherwise inevitably turn us into the economic also-rans of the 21st century."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil de Commissie feliciteren – en dat hoort u niet vaak vanuit deze kant, of wel? Maar dit is een zeldzaam voorbeeld van een verslag dat op de goede weg is – naar Damascus? Wij staan er op dat we over dit voorstel in debat gaan omdat men regelgeving wil verminderen. Er wordt toegegeven dat kleine bedrijven te lijden hebben onder onnodige wetgeving, die soms teruggaat tot 1960. In de toelichting wordt gesteld dat deze onnodige administratieve lasten de economische activiteit belemmeren en negatieve gevolgen hebben voor de concurrentiepositie van bedrijven. Ik ben het daar absoluut mee eens, maar waarom hier stoppen? Waarom zouden we die overbodige papierwinkel alleen beperken vanaf tien werknemers of minder? Laten we het grondig aanpakken en dit toepassen op de hele levensmiddelenindustrie! Vooruit, gooi nog eens 100 000 stuks wetgeving op de brandstapel! Nu u toch bezig bent kunt u gelijk de Commissie, het Parlement en de Raad schrappen. Ik meen het. Door in regelgevende lasten te snijden, stelt u de Europese landen in staat om de kettingen af te leggen die ons anders zeker zullen maken tot de economische verliezers van de 21 eeuw."@nl3
"Panie przewodniczący! Gratuluję Komisji Europejskiej, a nie słyszy pan często takich pochwał z tego miejsca, nieprawdaż? Czyżbyśmy jednak mieli tutaj do czynienia z rzadkim przypadkiem sprawozdania zmierzającego we właściwym kierunku? Donikąd? Upieramy się, żeby dyskutować nad tym wnioskiem, ponieważ ma on na celu ograniczenie biurokracji. Autorzy tego wniosku przyznają, że małe przedsiębiorstwa uginają się pod ciężarem zbędnych przepisów prawa, z których niektóre zostały wprowadzone w życie jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku. Uzasadnienie zawiera stwierdzenie, że zbędne obciążenia administracyjne utrudniają podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, a także mają negatywny wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw. Zgadzam się z tym w całej rozciągłości. Dlaczego mielibyśmy na tym poprzestać? Dlaczego mamy ograniczać zbędne formalności jedynie w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników? Pójdźmy na całość i rozszerzmy zakres stosowania tego rozwiązania na cały przemysł spożywczy! Pójdźmy dalej i spalmy 100 000 kolejnych aktów prawnych! Przy okazji zlikwidujmy Komisję Europejską, Parlament Europejski i Radę. Mówię poważnie. Poprzez zmniejszenie obciążeń biurokratycznych umożliwilibyśmy narodom europejskim uwolnienie się od ograniczeń, które w przeciwnym razie nieuchronnie spowodują, że w kwestii gospodarki staniemy się przegranymi XXI w."@pl16
"Senhor Presidente, felicito a Comissão – não se ouve isto muitas vezes aqui, pois não? Mas trata-se de um raro exemplo de relatório que se encontra no caminho certo – para Damasco? Insistimos em debater a presente proposta porque ela parece reduzir a regulamentação. Reconhece que as pequenas empresas estão a ser esmagadas com legislação desnecessária, alguma datada de 1960. A exposição de motivos refere que estas obrigações administrativas desnecessárias dificultam a actividade económica e têm um impacto negativo na competitividade das empresas. Não posso estar mais de acordo; e porquê parar aqui? Porquê colocar a redução da burocracia no limiar de 10 ou menos empregados? Vamos mais longe e apliquemo-lo a toda a indústria de produtos alimentares! Façam uma fogueira com mais outros 100 000 actos legislativos! Já agora, desfaçam-se da Comissão, do Parlamento e do Conselho. Falo a sério. Ao eliminarem o fardo regulatório, estão a permitir que os países da Europa se libertem das grilhetas que, de outro modo, nos colocarão inevitavelmente entre os ultrapassados da economia do século XXI."@pt17
"Mr President, I congratulate the Commission – and you do not hear that very often from up here, do you? But this is a rare example of a report that is on the right road – to Damascus? We insist on debating this proposition, for it seeks to cut regulation. It admits that small businesses are being weighed down by unnecessary legislation, some of it going back to 1960. The explanatory statement says that these unnecessary administrative burdens hamper economic activity and have a negative impact on the competitiveness of enterprises. I could not agree more; why stop here? Why only limit unnecessary paperwork from 10 employees or less? Let us go the whole hog and apply it to the whole of the foodstuffs industry! Go on, make a bonfire of another 100 000 pieces of legislation! While you are at it, scrap the Commission, Parliament and the Council. I am serious. By cutting regulatory burdens, you enable the nations of Europe to throw off the shackles that will otherwise inevitably turn us into the economic also-rans of the 21st century."@ro18
"Vážený pán predseda, blahoželám Komisii, a to od nás zrejme často nepočujete. Ale toto je zriedkavý príklad správy, ktorá je na správnej ceste – do Damasku?. Trváme na prerokovaní tohto návrhu, nakoľko vyjadruje úsilie o obmedzenie právnej regulácie. Priznáva, že malé podniky sú zaťažené zbytočnými právnymi predpismi, pričom niektoré z nich sú platné od roku 1960. V dôvodovej správe je uvedené, že zbytočné administratívne zaťaženia obmedzujú hospodársku činnosť a majú negatívny vplyv na konkurencieschopnosť podnikov. V plnej miere súhlasím, prečo prestať v tejto fáze? Prečo máme uľahčiť zbytočnú administratívnu prácu len 10 alebo menšiemu počtu zamestnancov? Poďme do dôsledkov a uplatnime tieto zmeny v celom potravinárskom priemysle! Pokračujme a spáľme ďalších 100 000 právnych predpisov! Oponujme Komisii, Parlamentu aj Rade, kým tento proces nie je ukončený. Myslím to vážne. Znížením administratívnej záťaže umožníme národom Európy zbaviť sa pút, ktoré z nás v opačnom prípade nevyhnutne urobia hospodárskych porazencov 21. storočia."@sk19
"Gospod predsednik, čestitam Komisiji – to pogosto slišite tule, kajne? Vendar je to redek primer poročila, ki je na pravi poti – v Damask? Vztrajamo pri razpravi o tem predlogu, ker si prizadeva za skrajšanje uredbe. Priznava, da mala podjetja obremenjuje nepotrebna zakonodaja, nekatera sega nazaj vse do šestdesetih let 20. stoletja. Obrazložitev navaja, da ta nepotrebna upravna bremena ovirajo gospodarsko dejavnost in imajo negativen vpliv na konkurenčnost podjetij. S tem se povsem strinjam, zakaj bi se ustavili tu? Zakaj bi omejili nepotrebno administrativno delo le 10 zaposlenih ali manj? Zakaj ne gremo do konca in to pravilo uporabimo za vso živilsko industrijo. Napravimo kres še iz drugih 100 000 zakonodajnih dokumentov. In ko smo že pri tem, pretresite še Komisijo, Parlament in Svet. Resno mislim. Z zmanjševanjem regulativnih bremen, omogočite evropskim narodom, da odvržejo spone, ki nas bodo sicer neizogibno spremenile v gospodarske poražence enaindvajsetega stoletja."@sl20
"Herr talman! Jag gratulerar kommissionen – något som ni inte hör så ofta här uppifrån, eller hur? Men detta är ett sällsynt exempel på ett betänkande som är på rätt väg – till Damaskus? Vi insisterar på att debattera detta förslag, eftersom det innebär minskad reglering. Det erkänner att små företag tyngs ner av onödiga lagar, en del stiftade 1960. I motiveringen sägs att denna onödiga administration hämmar ekonomisk aktivitet och har en negativ inverkan på företagens konkurrenskraft. Jag håller med fullständigt, men varför stanna där? Varför bara begränsa onödigt pappersarbete från tio anställda eller färre? Låt oss gå hela vägen och tillämpa det på hela livsmedelsindustrin! Kom igen, vi gör en majbrasa av 100 000 andra lagar! Skrota kommissionen, parlamentet och rådet medan ni ändå håller på. Jag menar allvar. Genom att minska antalet bestämmelser, gör ni det möjligt för EU:s nationer att lösgöra sig från bojorna som annars oundvikligen förvandlar oss till tjugohundratalets ekonomiska medelmåttor."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Derek Roland Clark (IND/DEM ). –"18,5,20,15,1,16,11,7,10,4,21
"e"3,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph