Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-14-Speech-1-122"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080114.16.1-122"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului nr. 11/1960 privind eliminarea discriminării în materie de tarife şi condiţii de transport impune operatorilor de transport de marfă în sistem rutier, feroviar sau fluvial, realizat în spaţiul comunitar, să furnizeze informaţii privind tarifele, acordurile aplicabile, condiţiile de transport, precum şi documentele însoţitoare necesare. Se interzice astfel operatorilor să creeze discriminări prin aplicarea unor tarife diferenţiate (şi aici mă refer la transportul aceluiaşi produs, în acelaşi tip de sistem de transport, pe aceeaşi rută), dar discriminări create în funcţie de ţara de destinaţie sau de origine. Acest regulament este extrem de important, dar, fiind iniţiat în 1960, se impunea o actualizare a sa. Propunerea de modificare simplifică legislaţia existentă şi asigură o mai mare stabilitate în ceea ce priveşte condiţiile de transport de marfă. Conform datelor statistice furnizate de către Comisie, este adevărat - aşa cum spunea şi dl Comisar - că vor fi afectate, practic, sau regulamentul se referă la, activitatea a 300 de mii de operatori de transport, iar această modificare va permite reducerea cheltuielilor administrative la nivel comunitar cu aproximativ 160 de milioane de euro pe an. Parlamentul European şi-a propus ca, până în 2012, să reducă cu 25% sarcina administrativă a întreprinderilor. Propunerea de modificare a celor două regulamente, aşa cum a fost ea prezentată de Comisie, se încadrează în măsurile destinate atingerii acestui obiectiv. Este adevărat însă, Comisia de transport a fost sesizată în procedura de codecizie, iar articolul 75 alineatul (3) al Tratatului nu permite acest lucru. Tocmai de aceea, propunerea cu care a venit dl preşedinte Costa, dl raportor, a fost adoptată în unanimitate."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení č. 11 o odstranění diskriminace v oblasti přepravních sazeb a podmínek, požaduje, aby dopravci zboží po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách působící v rámci Společenství poskytovali informace o svých tarifech, platných dohodách, přepravních podmínkách a nutnou dokumentaci. Hospodářské subjekty tedy nesmí diskriminovat účtováním odlišných sazeb (při přepravě stejného výrobku stejným druhem dopravy po stejné trase), k diskriminaci však dochází na základě země určení či původu. Je to nařízení velmi důležité, ale protože bylo v platnosti od roku 1960, vyžadovalo aktualizaci. Návrh změny zjednodušuje stávající právní úpravu a zajišťuje větší stabilitu podmínek pro přepravu zboží. Podle statistických údajů, které poskytla Komise, je pravda, jak pan komisař uvedl, že nařízení ovlivní nebo bude mít určitý dopad na činnost zhruba 300 tisíc přepravců a změna sníží celoevropské administrativní výdaje o zhruba 160 milionů EUR ročně. Evropský parlament hodlá do roku 2012 snížit administrativní zátěž podniků o 25 %. Návrh změny obou nařízení, jak jej předložila Komise, patří k opatřením, která mají tohoto cíle dosáhnout. Je však pravda, že Výbor pro dopravu byl vyrozuměn v postupu spolurozhodování, což je v rozporu s čl. 73 odst. 3 Smlouvy. Proto byl návrh, který předložil pan Costa jako zpravodaj, jednomyslně přijat."@cs1
"Hr. formand! I henhold til forslaget om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning nr. 11 vedrørende afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår skal transportvirksomheder, der transporterer varer til lands, til vands eller med jernbane, fremlægge oplysninger om deres transportpriser, aftaler, transportvilkår samt den nødvendige dokumentation. Transportvirksomhederne må derfor ikke diskriminere ved at anvende forskellige priser (med hensyn til det samme produkt, der transporteres i samme transportsystem på samme rute), men der opstår forskelsbehandling alt efter destinations- eller oprindelseslandet. Det er en meget vigtig forordning, men da den har været gældende siden 1960, er det nødvendigt med opdatering. I ændringsforslagene forenkles den eksisterende lovgivning, og der skabes mere stabilitet i forbindelse med de betingelser, som gælder for transport af varer. Ifølge statistikker, der er udarbejdet af Kommissionen, er det korrekt, som kommissæren nævnte, at forordningen vil påvirke eller have indflydelse på aktiviteterne for ca. 300.000 transportvirksomheder, og at ændringsforslagene vil mindske de administrative udgifter i Europa med ca. 160 millioner euro om året. Europa-Parlamentet har som målsætning at reducere den administrative byrde på virksomhederne med 25 % inden udgangen af 2012. Kommissionens forslag om at ændre de to forordninger er blandt de foranstaltninger, der skal træffes for at opfylde denne målsætning. Det er imidlertid korrekt, at Transport- og Turismeudvalget blev orienteret i den fælles beslutningsprocedure, og det er i strid med traktatens artikel 73, stk. 3. Derfor blev forslaget fra hr. Costa som ordfører vedtaget enstemmigt."@da2
". Der Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung Nr. 11 über die Beseitigung von Diskriminierungen auf dem Gebiet der Frachten und Beförderungsbedingungen verpflichtet die Verkehrsunternehmer, die innerhalb der Gemeinschaft Güter auf dem Straßen-, Schienen- oder Binnenschifffahrtsweg befördern, Angaben über ihre Tarife, Preisvereinbarungen und Beförderungsbedingungen zu machen sowie die notwendigen Papiere vorzulegen. So ist es für alle Verkehrsunternehmer verboten, durch Anwendung unterschiedlicher Tarife (für die Beförderung der gleichen Güter mit demselben Verkehrsträger oder auf denselben Verkehrsverbindungen) zu diskriminieren, aber es gibt Diskriminierungen je nach Bestimmungs- oder Herkunftsland. Dies ist eine sehr wichtige Verordnung, aber sie ist schon seit 1960 in Kraft und musste deshalb auf den neuesten Stand gebracht werden. Mit dem Änderungsentwurf werden die bestehenden Vorschriften vereinfacht und es wird für mehr Stabilität bei den Bedingungen für die Beförderungen von Gütern gesorgt. Den statistischen Angaben zufolge, die die Kommission vorgelegt hat, trifft die Feststellung des Kommissars zu, dass die Verordnung Auswirkungen für die Tätigkeit von rund 300 000 Transportunternehmen haben wird und mit dieser Änderung europaweit Verwaltungskosten in Höhe von rund 160 Millionen Euro pro Jahr eingespart werden. Das Europäische Parlament will die Verwaltungslasten für Unternehmen bis zum Jahr 2012 um 25 % verringern. Der Vorschlag für die Änderung der beiden Verordnungen, den die Kommission vorgelegt hat, gehört zu den Maßnahmen, mit denen dieses Ziel erreicht werden soll. Es stimmt allerdings, dass der Verkehrsausschuss im Mitentscheidungsverfahren unterrichtet wurde, was gegen Artikel 73 Absatz 3 des Vertrages verstößt. Deshalb wurde der Vorschlag, den Herr Costa als Berichterstatter unterbreitet hat, einstimmig angenommen."@de9
"Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον Κανονισμό αριθ.º11 περί καταργήσεως των διακρίσεων στον τομέα των τιμών και όρων μεταφοράς απαιτεί από τους μεταφορείς εμπορευμάτων σιδηροδρομικώς, οδικώς ή με τη χρήση των εσωτερικών πλωτών μεταφορών εντός της Κοινότητας να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγια, τις συμφωνίες, τις διαπραγματεύσεις τιμών και τους όρους μεταφοράς σε έγγραφο μεταφοράς που πρέπει να φέρουν μαζί τους κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις μεταφορών απαγορεύεται να κάνουν διακρίσεις εφαρμόζοντας διαφορετικές τιμές (αναφορικά με τη μεταφορά του ίδιου προϊόντος, με το ίδιο σύστημα μεταφοράς, στην ίδια διαδρομή), αλλά οι διακρίσεις δημιουργούνται σύμφωνα με τη χώρα προορισμού ή προέλευσης. Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός κανονισμός, αλλά δεδομένου ότι είναι σε ισχύ από το 1960, έπρεπε να εκσυγχρονιστεί. Το σχέδιο τροπολογίας απλοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία και εξασφαλίζει περισσότερη σταθερότητα των όρων που ισχύουν στις μεταφορές αγαθών. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παρείχε η Επιτροπή, είναι γεγονός, όπως ανέφερε ο Επίτροπος, ότι ο κανονισμός θα επηρεάσει ή θα έχει κάποια επίπτωση στη δραστηριότητα περίπου 300 χιλιάδων επιχειρήσεων μεταφορών, και αυτή η τροπολογία θα μειώσει τις διοικητικές δαπάνες ευρωπαϊκού επιπέδου κατά περίπου 160 εκατ. ευρώ ετησίως. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σκοπεύει να μειώσει κατά 25% τη διοικητική επιβάρυνση στις επιχειρήσεις μέχρι το έτος 2012. Η πρόταση τροποποίησης των δύο κανονισμών, όπως κατατέθηκε από την Επιτροπή, συγκαταλέγεται στα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη αυτού του στόχου. Είναι αλήθεια, ωστόσο, ότι η Επιτροπή Μεταφορών ειδοποιήθηκε κατά τη διαδικασία συναπόφασης, γεγονός που αντιβαίνει προς το άρθρο 73, παράγραφος 3 της Συνθήκης. Ως εκ τούτου, η πρόταση που κατατέθηκε από τον κ. Costa ως εισηγητή εγκρίθηκε ομόφωνα."@el10
"The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation No 11 concerning the abolition of discrimination in transport rates and conditions requires land, rail or waterborne freight carriers operating within the Community to provide information on their rates, applicable agreements, terms of carriage, as well as the necessary documentation. Thus, operators are forbidden to discriminate by applying differential rates (with reference to the same product being carried in the same transportation system on the same route), but discriminations are created according to the country of destination or of origin. This is a very important Regulation, but as it had been in force since 1960, it needed updating. The draft amendment simplifies existing legislation and ensures more stability in the conditions applicable to the transportation of goods. According to the statistics provided by the Commission, it is true, as the Commissioner said, that the Regulation will affect or will have some bearing on the activity of some 300 thousand transport operators, and this amendment will reduce Europe-wide administrative expenditure by some €160 million/year. The European Parliament intends to reduce by 25% the administrative burden on enterprises by the year 2012. The proposal for the amendment of the two Regulations, as put forward to the Commission, is among the measures designed to achieve that objective. It is true, however, that the Committee on Transport was notified in the codecision procedure, which is contrary to Article 73(3) of the Treaty. Hence the proposal put forward by Mr Costa as rapporteur was adopted unanimously."@en4
"La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento nº 11 relativo a la supresión de discriminaciones en materia de precios y condiciones de transporte obliga a los operadores de transporte por carretera, ferrocarril o fluvial que operan en la Comunidad a proporcionar información sobre sus tarifas, acuerdos aplicables, condiciones de transporte, así como la documentación necesaria. Así pues, se prohíbe a los operadores discriminar mediante la aplicación de tarifas diferentes (con referencia al mismo producto transportado en el mismo sistema de transporte por la misma ruta), pero se crean discriminaciones según el país de destino o de origen. Se trata de un Reglamento muy importante, pero lleva en vigor desde 1960 y hay que actualizarlo. El proyecto de modificación simplifica la legislación existente y garantiza más estabilidad en las condiciones aplicables al transporte de productos. Según los datos estadísticos proporcionados por la Comisión, es cierto, como ha dicho el Comisario, que el Reglamento afectará o tendrá cierta influencia en la actividad de unos 300 000 empresas de transporte, y esta enmienda reducirá el gasto administrativo en Europa en alrededor de 160 millones de euros anuales. El Parlamento Europeo tiene intención de reducir un 25 % la carga administrativa de las empresas para el año 2012. La propuesta de enmienda de los dos Reglamentos, tal como la ha presentado la Comisión, es una de las medidas diseñadas para lograr este objetivo. Sin embargo, es cierto que la Comisión de Transportes fue notificada en el procedimiento de codecisión, algo que no permite el artículo 73, apartado 3, del Tratado. Por tanto, la propuesta presentada por el señor Costa como ponente fue aprobada por unanimidad."@es21
"Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust nr 11 veohindade ja veotingimustega seotud diskrimineerimise kohta, nõuab, et ühenduses maanteel, raudteel või veekogudel kaupade vedajad annaksid teavet tariifide, lepingute, veotingimuste ning vajalike dokumentide kohta. Seega on veoettevõtjatel keelatud mis tahes diskrimineerimine erinevate tariifide rakendamise näol (juhul kui ühte ja sama kaupa transporditakse ühtedel ja samadel ühendusteedel), kuid diskrimineerimine oleneb vastavast päritolu- või sihtriigist. See on väga tähtis määrus, kuid kuna see on kehtinud alates 1960. aastast, siis vajab see ajakohastamist. Muudatuseelnõu lihtsustab olemasolevat õigusakti ning tagab kaupade veo suhtes kohaldatavate tingimuste suurema stabiilsuse. Vastavalt komisjoni esitatud statistikale on tõsi, nagu volinik ütles, et määrus mõjutab või puudutab umbes 300 tuhande veoettevõtja tegevust ning see muudatus vähendab üleeuroopalisi halduskulutusi umbes 160 miljoni euro võrra aastas. Euroopa Parlament kavatseb aastaks 2012 vähendada ettevõtete halduskoormust 25 % võrra. Komisjoni poolt esitatud kõnealuse kahe määruse muudatusettepanek kuulub meetmete hulka, mis on loodud selle eesmärgi saavutamiseks. Kuid on tõsi, et transpordikomisjoni teavitati kaasotsustamismenetluse käigus, mis on vastuolus asutamislepingu artikli 73 lõikega 3. Seega võeti hr Costa kui raportööri poolt esitatud ettepanek vastu ühehäälselt."@et5
". Ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi syrjinnän poistamiseksi kuljetusmaksuista ja -ehdoista annetun asetuksen N:o 11 muuttamisesta edellytetään, että maanteitse, rautateitse tai vesiteitse yhteisön alueella rahtia kuljettavat henkilöt toimittavat tietoja kuljetusmaksuistaan, sovellettavista sopimuksista, kuljetusehdoista sekä vaadittavat asiakirjat. Toimijat eivät siten saa harjoittaa syrjintää soveltamalla erilaisia maksuja (samoihin tavaroihin, joita kuljetetaan samoilla kuljetustavoilla samaa reittiä). Tästä huolimatta syrjintää tapahtuu alkuperä- tai määrämaan perusteella. Asetus on hyvin tärkeä, mutta se vaatii päivittämistä, koska se on ollut voimassa jo vuodesta 1960. Tarkistusluonnoksella yksinkertaistetaan nykyistä lainsäädäntöä ja taataan, että tavaroiden kuljetukseen sovellettavat ehdot ovat entistä vakaammat. Komission toimittamien tilastojen perusteella on totta, kuten komission jäsen totesi, että asetuksella tulee olemaan vaikutusta 300 000 kuljetusalan toimijan toimintaan, ja tällä tarkistuksella saataisiin aikaan noin 160 miljoonan euron säästöt hallintokuluihin koko Euroopassa. Euroopan parlamentti aikoo keventää yritysten hallinnollista rasitusta 25 prosentilla vuoteen 2012 mennessä. Ehdotus kahden asetuksen muuttamisesta, kuten komissiolle on esitetty, kuuluu toimiin, joilla tähän tavoitteeseen pyritään. On kuitenkin totta, että liikennevaliokunnalle annettiin ilmoitus yhteispäätösmenettelyssä, mikä on vastoin perustamissopimuksen 73 artiklan 3 kohtaa. Siten Costan esittelijän ominaisuudessa esittämä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti."@fi7
"La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement n° 11 concernant la suppression de discrimination en matière de prix et conditions de transport demande aux transporteurs de marchandises par route, rail ou eau exerçant leurs activités dans la Communauté de fournir des informations relatives à leurs prix, accords applicables, conditions de transport, ainsi que les documents nécessaires. Il est ainsi interdit aux opérateurs de faire preuve de discrimination en appliquant des prix différentiels (pour le même produit transporté dans le même système de transport sur le même itinéraire), mais des discriminations sont créées en fonction du pays de destination ou d’origine. C’est un règlement très important, mais il est en vigueur depuis 1960 et il avait besoin d’être actualisé. Le projet d’amendement simplifie la législation existante et assure une plus grande stabilité dans les conditions applicables au transport de marchandises. Selon les statistiques fournies par la Commission, il est vrai, comme le commissaire l’a dit, que le règlement affectera ou aura une certaine influence sur l’activité de quelque 300 000 opérateurs de transport, et cet amendement réduira les dépenses administratives à l’échelle européenne de quelque 160 millions d’euros par an. Le Parlement européen envisage de réduire de 25 % la charge administrative pesant sur les entreprises d’ici 2012. La proposition d’amendement des deux règlements, qui a été présentée à la Commission, fait partie des mesures visant à atteindre cet objectif. Il est cependant vrai que la commission des transports a été avertie au cours de la procédure de codécision, ce qui est contraire à l’article 73, paragraphe 3 du Traité. La proposition présentée par M. Costa en qualité de rapporteur a donc été adoptée à l’unanimité."@fr8
"A fuvardíjakban és a fuvarozási feltételek terén alkalmazott hátrányos megkülönböztetés megszüntetéséről szóló 11. rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat azt teszi szükségessé, hogy a Közösségen belül működő szárazföldi, vasúti vagy vízi fuvarozók információkat adjanak díjszabásukról, az alkalmazandó megállapodásokról, a fuvarozási feltételekről, továbbá átadják a szükséges dokumentumokat. Ilyen módon a gazdasági szereplők nem élhetnek megkülönböztetéssel eltérő díjszabás alkalmazásával (ugyanazon áru ugyanazon közlekedési rendszeren, ugyanolyan útvonalon való szállítása tekintetében), hanem a megkülönböztetés alapja a rendeltetési vagy a származási ország. Ez egy igen fontos rendelet, azonban mivel már 1960 óta hatályos, korszerűsíteni kellett. A módosítási javaslat egyszerűsíti a hatályos jogszabályt, és stabilabbá teszi az árufuvarozási feltételeket. A Bizottság statisztikái szerint tény – ahogy azt a biztos úr is elmondta –, hogy a rendelet kb. 300 ezer fuvarozó tevékenységére hat ki vagy érinti ezt, és ez a módosítás azt eredményezi, hogy az európai igazgatási kiadások évente kb. 160 millió EUR-ral csökkennek. Az Európai Parlament szándéka a vállalkozásokra nehezedő igazgatási teher 25%-kal való csökkentése 2012-től. A két rendelet módosítására irányuló javaslat, amint azt a Bizottság elé terjesztették, az említett célkitűzés elérése érdekében tervezett intézkedések közé tartozik. Igaz azonban, hogy a Közlekedési Bizottságot az együttdöntési eljárás keretében értesítették, ami ellentétes a Szerződés 73. cikkének (3) bekezdésével. Mindenesetre Costa úr mint előadó javaslatát egyhangúlag elfogadták."@hu11
". La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 11, riguardante l’abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto impone ai vettori terrestri, ferroviari o marittimi che operano nella Comunità di fornire informazioni sulle loro tariffe, sugli accordi applicabili, sulle condizioni di trasporto nonché di presentare la documentazione necessaria. Agli operatori, quindi, è vietato discriminare attraverso l’applicazione di diverse tariffe (in relazione allo stesso prodotto trasportato nello stesso sistema di trasporto sullo stesso percorso), ma le discriminazione sono create in base al paese di destinazione o di provenienza. Si tratta di un regolamento molto importante, ma è in vigore dal 1960 e doveva essere aggiornato. Il progetto di modifica semplifica la normativa e garantisce una maggiore stabilità delle condizioni applicabili al trasporto di merci. In base alle statistiche fornite alla Commissione, è vero che, come ha dichiarato il Commissario, il regolamento riguarderà o avrà un certo peso sull’attività di circa 300 000 operatori di trasporto e questa modifica ridurrà le spese amministrative a livello europeo di circa 160 milioni di euro l’anno. Il Parlamento europeo si propone di ridurre del 25% gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese entro il 2012. La proposta di modifica dei due regolamenti, come trasmessa alla Commissione, figura fra le misure destinate a raggiungere quell’obiettivo. È vero, tuttavia, che la commissione per i trasporti è stata informata nella procedura di codecisione, il che è contrario all’articolo 73, paragrafo 3, del Trattato. Per questo motivo, la proposta presentata dall’onorevole Costa in veste di relatore è stata adottata all’unanimità."@it12
"Pasiūlymui dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, pakeičiančio Reglamentą Nr. 11 dėl diskriminacijos panaikinimo transporto įkainių ir sąlygų atžvilgiu reikia Bendrijoje dirbančių sausumos, geležinkelio arba vandens kelių vežėjų, kad jie pateiktų informacijos apie savo tarifus, taikomus susitarimus, pervežimo sąlygas bei reikalingą dokumentaciją. Tokiu būdu operatoriams draudžiama diskriminuoti taikant skirtingus tarifus (kai toks pat produktas vežamas ta transportavimo sistema tuo pačiu maršrutu), bet diskriminacija sukuriama pagal paskirties arba kilmės šalį. Tai labai svarbus reglamentas, o kadangi jis galioja nuo 1960 m., jį reikia atnaujinti. Pakeitimo projekte supaprastinami galiojantys teisės aktai ir užtikrinamas didesnis stabilumas prekių gabenimui taikomose sąlygose. Komisijos pateiktais statistiniais duomenimis, tai yra tiesa, kadangi Komisijos narys pasakė, kad reglamentas palies arba kažkiek rems apytikriai 300 tūkstančių transporto operatorių veiklą, o šis pakeitimas sumažins visos Europos administracines išlaidas apie 160 milijonų eurų per metus. Europos Parlamentas ketina sumažinti įmonėms tenkančią administracinę naštą 25 proc. iki 2012 m. Pasiūlymas dėl dviejų reglamentų pakeitimų, kadangi pateiktas Komisijai, yra tarp šiam tikslui pasiekti skirtų priemonių. Tačiau tiesa, kad Transporto komitetas buvo informuotas apie bendro sprendimo procedūrą, kuri prieštarauja Sutarties 73 straipsnio 3 daliai. Taigi Paolo Costos, kaip pranešėjo, pateiktas pasiūlymas buvo priimtas vienbalsiai."@lt14
"Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu Nr. 11 par diskriminācijas atcelšanu pārvadājumu cenās un nosacījumos, paredz kravu pārvadātājiem pa zemesceļiem, dzelzceļu un ūdensceļiem, kuri darbojas Kopienas robežās, sniegt informāciju par to cenām, piemērojamiem nolīgumiem, pārvadājuma nosacījumiem un citu nepieciešamo dokumentāciju. Tādejādi tiks aizliegts diskriminēt operatorus ar atšķirīgu cenu piemērošanu (ņemot vērā, ka daži pārvadātie produkti tiek pārvadāti, izmantojot vienu pārvadājuma sistēmu pa vienu maršrutu), bet diskriminācija tiek radīta attiecībā uz preču galamērķa valsti vai izcelsmes valsti. Tā ir ļoti svarīga regula, tomēr tā bijusi spēkā no1960. gada, to nepieciešams aktualizēt. Grozījuma projektā tiek vienkāršoti pašlaik spēkā esošie tiesību akti un nodrošināta lielāka stabilitāte attiecībā uz pārtikas produktu pārvadāšanai piemērojamiem nosacījumiem. Komisijas sniegtie statistikas dati apstiprina komisāra teikto, ka regulai būs ietekme vai arī tā kaut kādā mērā ietekmēs 300 tūkstošus autopārvadātāju un šie grozījumi samazinās administratīvos izdevumus visā Eiropā par aptuveni € 160 miljoniem gadā. Eiropas Parlaments paredz samazināt par 25 % uzņēmumu administratīvo slogu līdz 2012. gadam. Abu regulu grozījuma projekts, kā to ierosinājusi Komisija, ir viens no tiem pasākumiem, kas palīdzēs sasniegt šo mērķi. Tomēr ir taisnība, ka attiecībā uz Transporta komiteju tika izmantota koplēmuma procedūra, kas ir pretrunā ar Līguma 73. panta 3. punktu. Tāpēc priekšlikums, kuru iesniedza kungs kā referents, tika pieņemts vienbalsīgi."@lv13
"Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului nr. 11/1960 privind eliminarea discriminării în materie de tarife şi condiţii de transport impune operatorilor de transport de marfă în sistem rutier, feroviar sau fluvial, realizat în spaţiul comunitar, să furnizeze informaţii privind tarifele, acordurile aplicabile, condiţiile de transport, precum şi documentele însoţitoare necesare. Se interzice astfel operatorilor să creeze discriminări prin aplicarea unor tarife diferenţiate (şi aici mă refer la transportul aceluiaşi produs, în acelaşi tip de sistem de transport, pe aceeaşi rută), dar discriminări create în funcţie de ţara de destinaţie sau de origine. Acest regulament este extrem de important, dar, fiind iniţiat în 1960, se impunea o actualizare a sa. Propunerea de modificare simplifică legislaţia existentă şi asigură o mai mare stabilitate în ceea ce priveşte condiţiile de transport de marfă. Conform datelor statistice furnizate de către Comisie, este adevărat - aşa cum spunea şi dl Comisar - că vor fi afectate, practic, sau regulamentul se referă la, activitatea a 300 de mii de operatori de transport, iar această modificare va permite reducerea cheltuielilor administrative la nivel comunitar cu aproximativ 160 de milioane de euro pe an. Parlamentul European şi-a propus ca, până în 2012, să reducă cu 25% sarcina administrativă a întreprinderilor. Propunerea de modificare a celor două regulamente, aşa cum a fost ea prezentată de Comisie, se încadrează în măsurile destinate atingerii acestui obiectiv. Este adevărat însă, Comisia de transport a fost sesizată în procedura de codecizie, iar articolul 75 alineatul (3) al Tratatului nu permite acest lucru. Tocmai de aceea, propunerea cu care a venit dl preşedinte Costa, dl raportor, a fost adoptată în unanimitate."@mt15
". Het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad tot wijziging van Verordening nr. 11 betreffende de opheffing van discriminaties in vrachtprijzen en vervoervoorwaarden schrijft voor dat vervoerders van goederen per spoor, over de weg en over de binnenwateren binnen de Gemeenschap informatie moeten verstrekken over de tarieven, relevante overeenkomsten, vervoervoorwaarden en ook de noodzakelijke documentatie moeten overleggen. Vervoerondernemers mogen dus geen discriminatie toepassen door verschillende prijzen te hanteren (waar het gaat om hetzelfde product dat via hetzelfde transportsysteem op dezelfde route wordt vervoerd), maar discriminaties ontstaan naargelang van het land van bestemming of herkomst. Dit is een zeer belangrijke verordening, maar deze is al sinds 1960 van kracht en moest nodig worden bijgewerkt. De ontwerpwijziging vereenvoudigt de bestaande wetgeving en zorgt voor meer stabiliteit in de voorwaarden die gelden voor het goederenvervoer. Volgens de statistieken van de Commissie klopt het, zoals de commissaris al zei, dat de verordening invloed zal hebben op of van enige betekenis zal zijn voor de activiteiten van ongeveer 300 000 transportbedrijven en dat deze wijziging de Europabrede administratieve kosten met ongeveer 160 miljoen euro per jaar zal verlagen. Het Europees Parlement stelt zich ten doel om de administratieve lasten voor ondernemingen tegen het jaar 2012 met 25 procent te verlagen. Het voorstel voor de wijziging van de twee verordeningen, zoals voorgesteld door de Commissie is een van de maatregelen om dat doel te bereiken. Het klopt echter dat het voorstel krachtens de medebeslissingsprocedure bij de Commissie vervoer en toerisme is ingediend, wat in strijd is met artikel 73, lid 3, van het Verdrag. Vandaar dat het voorstel dat de heer Costa als rapporteur heeft ingediend, unaniem werd aangenomen."@nl3
"Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniający rozporządzenie nr 11 dotyczące zniesienia dyskryminacji w stawkach i warunkach transportu nakłada na przedsiębiorców zajmujących się przewozem towarów drogą lądową, koleją lub drogą wodną we Wspólnocie obowiązek przedstawiania informacji dotyczących stawek, odpowiednich umów i warunków przewozu oraz niezbędnej dokumentacji. Tym samym przewoźnicy nie mogą dyskryminować poprzez stosowanie różnych stawek (w przypadku przewozu takich samych towarów takich samym środkiem transportu na tej samej trasie), ale różnicowanie stawek jest nadal dopuszczalne ze względu na państwo przeznaczenia lub pochodzenia. Jest to bardzo ważne rozporządzenie, ale ponieważ obowiązuje od 1960 r., wymaga uaktualnienia. Projekt zmian upraszcza przepisy obowiązującego rozporządzenia i zapewnia większą stabilność w warunkach mających zastosowanie do przewozu towarów. Z danych statystycznych przedstawionych przez Komisję Europejską wynika, co potwierdził komisarz, że przedmiotowe rozporządzenie będzie miało mniejszy lub większy wpływ na działalność około 300 tysięcy przedsiębiorstw transportowych, a wprowadzenie proponowanych zmian spowoduje w Unii Europejskiej zmniejszenie wydatków administracyjnych ogółem o około 160 milionów euro rocznie. Parlament Europejski zamierza do 2012 r. zmniejszyć o 25% obciążenia administracyjne, z którymi borykają się przedsiębiorstwa. Wniosek dotyczący zmiany dwóch rozporządzeń, przedłożony Komisji Europejskiej, jest jednym ze środków zmierzających do osiągnięcie tego celu. Jednakże prawdą jest, że Komisja Transportu została zawiadomiona z zastosowaniem procedury współdecyzji, co jest sprzeczne z art. 73 ust. 3 Traktatu. W związku z tym wniosek przedłożony przez pana Costę jako sprawozdawcę został przyjęty jednomyślnie."@pl16
"A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento n.º 11 relativo à supressão de discriminações em matéria de preços e condições de transporte exige às empresas transportadoras de mercadorias por estrada, por caminho-de-ferro ou por via navegável dentro da Comunidade que forneçam informações relacionadas com as respectivas tarifas, os acordos aplicáveis e as condições de transporte, bem como toda a documentação necessária. As transportadoras são, assim, proibidas de praticar discriminações pela aplicação de preços diferentes (a idênticas mercadorias transportadas pelo mesmo sistema de transporte no mesmo itinerário), mas são criadas discriminações em função do país de origem ou de destino. Estamos perante um Regulamento muito importante mas que, como se encontrava em vigor desde 1960, necessitava de ser actualizado. A proposta de alteração simplifica a actual legislação e assegura maior estabilidade nas condições aplicáveis ao transporte de mercadorias. De acordo com as estatísticas fornecidas pela Comissão, é verdade, como afirmou o Senhor Comissário, que a medida irá afectar ou ter alguma influência na actividade de cerca de 300 000 transportadoras, e que esta alteração reduzirá os encargos administrativas a nível europeu em cerca de 160 milhões de euros por ano. O Parlamento Europeu tenciona reduzir em 25%, até 2012, a carga administrativa que recai sobre as empresas. A proposta de alteração dos dois Regulamentos, tal como apresentada à Comissão, encontra-se entre as medidas destinadas a alcançar esse objectivo. É verdade, contudo, que a Comissão dos Transportes e do Turismo foi notificada no âmbito do processo de co-decisão, o que viola o disposto no n.º 3 do artigo 73.º do Tratado. Daí a proposta apresentada pelo senhor deputado Costa, na sua qualidade de relator, ter sido aprovada por unanimidade."@pt17
"Podľa návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 11 týkajúce sa odstránenia diskriminácie v oblasti cien a podmienok dopravy, sa od cestných, železničných a lodných nákladných dopravcov pôsobiacich v rámci Spoločenstva požaduje, aby poskytovali informácie o svojich cenách, príslušných zmluvách, podmienkach prepravy, ako aj všetku potrebnú dokumentáciu. Dopravcovia majú teda zakázanú diskriminovať stanovovaním rôznych cien (pokiaľ ide o rovnaký výrobok, ktorý je prepravovaný rovnakým dopravným systémom, rovnakou trasou), avšak vytvára sa možnosť diskriminácie na základe krajiny určenia alebo pôvodu daného výrobku. Ide o veľmi dôležité nariadenie, platí však od roku 1960 a potrebuje aktualizáciu. Návrh zmeny a doplnenia zjednodušuje existujúce právne predpisy a zabezpečuje väčšiu stabilitu podmienok, ktoré sa vzťahujú na prepravu tovaru. Podľa štatistík, ktoré poskytla Komisia je pravdou, ako povedal pán komisár, že nariadenie ovplyvní alebo sa dotkne činnosti približne 300 tisíc dopravcov a vďaka tejto zmene a doplneniu sa celoeurópske administratívne výdavky znížia o približne 160 miliónov EUR ročne. Cieľom Európskeho parlamentu je znížiť administratívne zaťaženie podnikov o 25 % do roku 2012. Návrh zmien a doplnení dvoch nariadení, ktorý predložila Komisia, patrí medzi opatrenia zamerané na dosiahnutie tohto cieľa. Je však pravda, že Výbor pre dopravu bol informovaný v rámci spolurozhodovacieho postupu, že to je v protiklade k článku 75 ods. 3 Zmluvy. Návrh predložený spravodajcom, pánom Costom, bol teda jednomyseľne schválený."@sk19
"Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe št. 11 o odpravi diskriminacije pri prevozninah in pogojih za prevoz zahteva, da prevozniki tovora po cesti, železnici ali vodi znotraj Skupnosti zagotovijo informacije o njihovih prevozninah, veljavnih sporazumih, pogojih prevoza ter vso potrebno dokumentacijo. Zato izvajalci dejavnosti ne smejo izvajati diskriminacije z uporabo različnih prevoznin (za isti proizvod, ki se prevaža v istem prevoznem sistemi po isti poti), vendar pa se diskriminacija pojavlja glede na namembno državo in državo izvora. To je zelo pomembna uredba, ampak jo je treba posodobiti, ker je bila sprejeta leta 1960. Osnutek predloga spremembe poenostavlja obstoječo zakonodajo in zagotavlja več stabilnosti pri pogojih, ki se uporabljajo za prevoz blaga. Na podlagi statistike, ki jo je predložila Komisija, je res, kot je povedal komisar, da bo uredba vplivala na dejavnosti približno 300 000 prevoznikov, ta predlog spremembe pa bo zmanjšal vseevropske upravne stroške za približno 160 milijonov EUR na leto. Evropski parlament načrtuje, da bo do leta 2012 za 25 % zmanjšal upravno breme za podjetja. Predlog za spremembo dveh uredb, kot ga je predlagala Komisija, je med ukrepi oblikovanimi za dosego tega cilja. Vendar je res, da je bil odbor za promet obveščen v postopku soodločanja, kar je v nasprotju s členom 73(3) Pogodbe. Zaradi tega je bil predlog gospoda Coste, kot poročevalca, sprejet soglasno."@sl20
"Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning nr 11 om avskaffande av diskriminering avseende fraktsatser och befordringsvillkor, kräver att land-, tåg-, och sjötransporter inom gemenskapen ska tillhandahålla information om fraktsatser, tillämpliga avtal, transportvillkor och lägga fram erforderlig dokumentation. Företagen är således förbjudna att tillämpa särbehandling genom att använda olika fraktsatser (med hänvisning till att samma produkt befordras i samma transportsystem på samma rutt), men särbehandling tillämpas beroende på destinationsland eller ursprungsland. Det här är en mycket viktig förordning, men den har varit i kraft sedan 1960 och behöver moderniseras. Förslaget till direktiv förenklar existerande lagstiftning och säkerställer bättre stabilitet när det gäller de villkor som tillämpas på godstransporter. Som kommissionsledamoten påpekat och enligt den statistik som kommissionen lämnat ut kommer förordningen att påverka eller ha betydelse för ca 300 000 transportföretag. Ändringsförslaget kommer att minska administrationskostnaderna med ca 160 miljoner euro per år. Europaparlamentet avser att minska företagens administrativa bördor med 25 procent fram till 2012. Det av kommissionen framlagda förslaget till ändring av de båda förordningarna hör till de åtgärder som utformats för att uppnå ett sådant ändamål. Sant är dock att transportutskottet underrättades under medbeslutandeförfarandet, vilket strider mot fördragets artikel 73.3. Därigenom kom det förslag som framlades av Paolo Costa som föredragande att antas enhälligt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph