Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-14-Speech-1-120"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080114.16.1-120"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten! Ich möchte zunächst Herrn Costa für die Erarbeitung dieses Berichts danken. Der Abbau des Verwaltungsaufwandes, der durch EU-Regelungen entsteht, ist eine der wirkungsvollsten Maßnahmen, um das Regelungsumfeld für unsere 24 Millionen Unternehmen in Europa zu verbessern. Dadurch leistet diese Initiative auch einen wichtigen Beitrag zur Erreichung unserer ambitionierten Ziele im Rahmen der Partnerschaft für Wachstum und Beschäftigung. Die Kommission begrüßt daher die Unterstützung des Parlaments für eine rasche Verabschiedung dieser Sofortmaßnahme. Damit werden unnötige Informationsverpflichtungen bezüglich der innergemeinschaftlichen Transportströme beseitigt. Die Maßnahme, um die es heute geht, wird Vorschriften außer Kraft setzen, die überholt sind und tatsächlich aus dem Jahre 1960 stammen. Laut diesen Vorschriften, die heute noch gelten, müssen Transportunternehmer derzeit eine Reihe von Informationen über Tarife, Preisvereinbarungen und Beförderungsvereinbarungen zur Verfügung stellen, sobald ihre Transportgüter über nationale Grenzen innerhalb der Gemeinschaft hinweg transportiert werden. Die Vereinfachung, die die Kommission vorgeschlagen hat, wird für 300 000 europäische Transportunternehmen eine bedeutende Vereinfachung sein, und wir rechnen mit einer Kostenersparnis für diese Unternehmen von mindestens 160 Millionen Euro pro Jahr. Das ist also immerhin schon ein Wort. Was das Verfahren betrifft, so nimmt die Kommission zur Kenntnis, dass das Europäische Parlament den so genannten „Omnibusvorschlag“ für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung sowohl der Verordnung Nr. 11 über die Beseitigung von Diskriminierungen auf dem Gebiet der Frachten und Beförderungsbedingungen, sowie der Verordnung Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene in zwei getrennte Vorschläge geteilt hat. Ich möchte Ihnen aber sagen, dass die Kommission weiterhin den so genannten „Omnibusansatz“ bevorzugt, d. h. mehrere Maßnahmen zum Abbau von unnötigem Verwaltungsaufwand in einem Vorschlag zu behandeln, und zwar aus zwei Gründen: Erstens wird deutlich, dass das Ziel nicht die Änderung der Substanz des betreffenden Gesetzestextes ist, sondern dass es nur — ich wiederhole: nur — um den Abbau unnötiger bürokratischer Belastungen geht, und zweitens soll auf diese Art und Weise eine raschere Verabschiedung dieser Maßnahmen erreicht werden. Die Kommission hofft daher, dass die beiden Gesetzgeber nun auch rasche Fortschritte mit dem zweiten Teil des Vorschlages erzielen werden, nämlich dem Teil des Vorschlages, der sich mit Lebensmittelhygiene befasst. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!"@de9
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, nejprve bych chtěl panu Costovi poděkovat za vypracování této zprávy. Snižování administrativní zátěže vyplývající z právních předpisů EU je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak můžeme zlepšit regulační prostředí pro 24 milionů evropských podniků. Tato iniciativa je proto významným přínosem pro dosažení našich náročných cílů v rámci partnerství pro růst a zaměstnanost. Komise proto vítá podporu Parlamentu pro rychlé přijetí tohoto naléhavého postupu. Napomůže to vyloučit zbytečné prvky dokumentace nutné při přepravě zboží přes vnitrostátní hranice v rámci EU. Dotčené opatření odstraní ty předpisy, které již zastaraly a které pocházejí již z roku 1960. Podle stále platných nařízení jsou dopravci povinni poskytovat celou škálu informací o tarifech, cenových dohodách a přepravních podmínkách, jakmile jimi přepravované zboží překročí vnitrostátní hranice uvnitř Společenství. Zjednodušený systém, který navrhuje Komise, značně ulehčí administrativní zátěž zhruba 300 000 evropských nákladních dopravců a podle odhadu celkem ušetří těmto subjektům nejméně 160 milionů EUR ročně: to vůbec není špatný výsledek. Pokud jde o postup, Komise bere na vědomí, že Evropský parlament rozdělil tzv. „souhrnný návrh“ do dvou samostatných částí na nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení č. 11 o odstranění diskriminace v oblasti přepravních sazeb a podmínek, a nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin. Rád bych řekl, že Komise bude v budoucnosti dávat přednost tzv. „souhrnnému přístupu“, jinými slovy použití jednoho návrhu pro více opatření určených ke snížení zbytečné administrativní zátěže. Má to dva důvody: za prvé je jasné, že cílem není měnit podstatu dotčeného legislativního textu, ale pouze (a opakuji slovo „pouze“) odstranit zbytečnou byrokratickou zátěž, a za druhé, tento přístup zvýší rychlost, se kterou bude možné opatření tohoto druhu provést. Komise proto doufá, že obě zákonodárné instituce budou nyní schopny rychle pokročit se druhou částí návrhu, jmenovitě tou, která se týká hygieny potravin. Děkuji vám všem za pozornost."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Lad mig starte med at takke hr. Costa for at have udarbejdet denne betænkning. At reducere den administrative byrde, der opstår som følge af EU's regler, er en af de mest effektive måder at forbedre lovbestemmelserne for vores 24 millioner virksomheder i Europa på. Dette initiativ yder derfor et vigtigt bidrag med henblik på at nå vores ambitiøse mål som led i partnerskabet for vækst og beskæftigelse. Kommissionen hilser derfor Parlamentets støtte til en hurtig vedtagelse af denne hasteforanstaltning velkommen. Derved fjernes unødvendig elementer af den dokumentation, der kræves, når gods bliver transporteret hen over nationale grænser inden for EU. Den pågældende foranstaltning vil sætte forskrifter ud af kraft, som er forældede og faktisk stammer fra 1960. Ifølge disse bestemmelser, som stadigvæk gælder, skal vognmænd stille en række oplysninger om tariffer, prisaftaler og transportaftaler til rådighed, så snart deres gods transporteres hen over nationale grænser inden for EU. Det forenklede system, som Kommissionen har foreslået, vil lette den administrative byrde betydeligt for 300.000 europæiske transportvirksomheder, og det anslås, at disse virksomheder vil spare udgifter på mindst 160 millioner euro årligt. Bestemt ikke noget dårligt resultat. Hvad proceduren angår, tager Kommissionen til efterretning, at Parlamentet har opdelt det såkaldte omnibusforslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af både forordning nr. 11 vedrørende afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår og forordning nr. 852/2004 om fødevarehygiejne i to separate forslag. Men jeg vil gerne sige, at Kommissionen vil foretrække den såkaldte omnibustilgang i fremtiden, dvs. lade et forslag dække flere foranstaltninger med henblik på at fjerne unødvendige administrative byrder. Det er der to grunde til. For det første er det ikke målet at ændre substansen i den pågældende lovtekst, men kun - og jeg gentager "kun" - at fjerne unødvendige bureaukratiske byrder, og for det andet vil en sådan tilgang medføre, at disse foranstaltninger bliver vedtaget hurtigere. Kommissionen håber derfor, at de to lovgivende organer nu kan gøre hurtige fremskridt med forslagets andel del, nemlig den del, der vedrører fødevarehygiejne."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κ. Costa για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Η μείωση του διοικητικού φόρτου που οφείλεται σε κοινοτικές ρυθμίσεις είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα για τη βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος για τα 24 εκατομμύρια επιχειρήσεων που έχουμε στην Ευρώπη. Συνεπώς, αυτή η πρωτοβουλία συνδράμει σημαντικά στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μας στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή επικροτεί το γεγονός ότι το Σώμα υποστηρίζει τη γρήγορη έγκριση αυτής της επείγουσας διαδικασίας. Αυτό θα συμβάλει στην κατάργηση των περιττών στοιχείων της τεκμηρίωσης που απαιτούνται κατά τη διασυνοριακή μεταφορά αγαθών εντός της ΕΕ. Το εν λόγω μέτρο θα καταργήσει τις διατάξεις που είναι πλέον απαρχαιωμένες και μάλιστα χρονολογούνται από το 1960. Σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταφορείς είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών σχετικά με τους δασμούς, τις συμφωνίες για τις τιμές, και τις ρυθμίσεις μεταφοράς μόλις τα εμπορεύματα που μεταφέρουν περνούν από εθνικά σύνορα εντός της Κοινότητας. Το απλουστευμένο σύστημα που πρότεινε η Επιτροπή θα μειώσει σημαντικό τον διοικητικό φόρτο για περίπου 300 000 ευρωπαϊκές μεταφορικές επιχειρήσεις και αναμένεται εξοικονόμηση δαπανών τουλάχιστον 160 εκατ. ευρώ ετησίως για τις επιχειρήσεις αυτές. Δεν είναι καθόλου κακό αποτέλεσμα. Όσον αφορά τη διαδικασία, η Επιτροπή σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χώρισε σε δύο διαφορετικά μέρη την επονομαζόμενη «συνολική πρόταση» κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση τόσο του κανονισμού αριθ. 11 περί καταργήσεως των διακρίσεων στον τομέα των τιμών και όρων μεταφοράς όσο και του κανονισμού αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων. Θα ήθελα ωστόσο να δηλώσω ότι η Επιτροπή θα προτιμήσει στο μέλλον την επονομαζόμενη «συνολική» προσέγγιση, δηλαδή τη χρήση μίας ενιαίας πρότασης για την κάλυψη πολλών μέτρων με σκοπό τη μείωση του περιττού διοικητικού φόρτου. Υπάρχουν δύο λόγοι γι’ αυτό: πρώτον, είναι σαφές ότι στόχος δεν είναι να αλλάξει η ουσία του εν λόγω νομοθετικού κειμένου, αλλά απλώς –και επαναλαμβάνω τη λέξη «απλώς»– να καταργηθούν οι περιττές γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις, και δεύτερον, αυτή η προσέγγιση θα επιταχύνει τον ρυθμό έγκρισης μέτρων αυτού του είδους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ελπίζει ότι και τα δύο νομοθετικά όργανα θα μπορέσουν τώρα να σημειώσουν ταχεία πρόοδο ως προς το δεύτερο μέρος της πρότασης, δηλαδή εκείνο που αφορά την υγιεινή των τροφίμων. Σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, I should first like to thank Mr Costa for having drawn up this report. Reducing the administrative burden resulting from EU regulations is one of the most effective ways in which we can improve the regulatory environment for Europe’s 24 million businesses. This initiative therefore makes an important contribution towards achieving our ambitious targets as part of the partnership for ‘Growth and Jobs’. The Commission therefore welcomes Parliament’s support for a rapid adoption of this urgent procedure. This will help eliminate those unnecessary elements of the documentation required when transporting goods across national borders within the EU. The measure in question will remove those regulations which have now become obsolete and which in fact date back to the year 1960. According to the regulations still in force carriers are required to provide a wide range of information on tariffs, price agreements and transport arrangements as soon as the goods they are transporting cross national borders within the Community. The simplified system being proposed by the Commission will significantly ease the administrative burden on some 300 000 European haulage companies and it has been estimated that it will save these operators a total of at least EUR 160 million a year: not a bad result at all. As far as the procedure is concerned, the Commission acknowledges that the European Parliament has divided into two separate parts the so-called ‘omnibus proposal’ for a regulation of the European Parliament and the Council amending both Regulation No 11 concerning the abolition of discrimination in transport rates and conditions and Regulation (EC) No 852/2004 on the hygiene of foodstuffs. I should like to state that the Commission will in future prefer the so-called ‘omnibus approach’, in other words using a single proposal to cover several measures designed to reduce any unnecessary administrative burden. There are two reasons for this: firstly, it is clear that the aim is not to alter the substance of the legislative text in question but merely – and I repeat the word ‘merely’ – to remove the unnecessary bureaucratic workload, and secondly, such an approach will speed up the rate at which measures of this kind can be discharged. The Commission therefore hopes that both legislative bodies can now make rapid progress with the second part of the proposal, namely that which deals with the hygiene of foodstuffs. Thank you all for your attention."@en4
"Señor Presidente, Señorías, en primer lugar me gustaría dar las gracias al señor Costa por la elaboración de este informe. La reducción de la carga administrativa resultante de las normativas de la UE es una de las formas más eficaces que tenemos para mejorar el contexto reglamentario para los 24 millones de empresas de Europa. Esta iniciativa, por tanto, hace una gran aportación a la consecución de nuestros ambiciosos objetivos como parte de la estrategia de «crecimiento y empleo». Por tanto, la Comisión acoge con satisfacción el apoyo del Parlamento a una rápida adopción de este procedimiento urgente. Esto ayudará a eliminar los elementos innecesarios de la documentación requerida en el transporte de productos a través de las fronteras nacionales en la UE. La medida en cuestión eliminará estos reglamentos que han devenido obsoletos y que, de hecho, se remontan al año 1960. Según los reglamentos que siguen en vigor, los transportistas están obligados a ofrecer todo tipo de información sobre aranceles, acuerdos de precios y acuerdos de transporte tan pronto como los productos que transportan cruzan las fronteras nacionales en la Comunidad. El sistema simplificado impuesto por la Comisión aliviará sustancialmente la carga administrativa para unas 300 000 empresas europeas de transporte, y se ha calculado que ahorrará a estos operadores un total de al menos 160 millones de euros al año: no es un mal resultado. En cuanto al procedimiento en cuestión, la Comisión reconoce que el Parlamento Europeo ha dividido en dos partes separadas la llamada «propuesta ómnibus» de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento nº 11 relativo a la supresión de discriminaciones en materia de precios y condiciones de transporte y el Reglamento (CE) nº 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios. Me gustaría decir que la Comisión, en el futuro, preferirá el llamado «enfoque ómnibus», en otras palabras: usar una única propuesta para cubrir varias medidas diseñadas para reducir todas las cargas administrativas innecesarias. Hay dos motivos para esto: primero, está claro que el objetivo no es alterar la sustancia del texto legislativo en cuestión, sino simplemente —y repito la palabra «simplemente»— eliminar la carga burocrática innecesaria; y, segundo, este enfoque acelerará el ritmo al que pueden aprobarse medidas de este tipo. Por tanto, la Comisión espera que los dos órganos legislativos puedan realizar rápidos progresos con la segunda parte de la propuesta, en particular la que se refiere a la higiene de los productos alimenticios. Gracias a todos por su atención."@es21
"Hr president, mu daamid ja härrad, ma tahaksin esmalt tänada hr Costat selle raporti koostamise eest. ELi eeskirjadest tuleneva halduskoormuse vähendamine on üks kõige tõhusamaid viise, kuidas me saame parandada reguleerivat keskkonda Euroopa 24 miljoni ettevõtte jaoks. Seetõttu annab antud algatus olulise panuse meie ambitsioonikate eesmärkide saavutamisse osana partnerlusest majanduskasvu ja tööhõive jaoks. Seetõttu tervitab komisjon Euroopa Parlamendi toetust selle hädavajaliku menetluskorra kiirele vastuvõtmisele. See aitab kõrvaldada tarbetuid elemente dokumentides, mis on vajalikud kaupade vedamisel ELi piires üle riigipiiride. Kõnealuse meetmega jäetakse välja need eeskirjad, mis on praeguseks iganenud ning mis ulatuvad tegelikult tagasi aastasse 1960. Veel jõus oleva eeskirja kohaselt peavad vedajad andma ulatuslikku teavet tariifide, hinnakokkulepete ja veotingimuste kohta hetkel, kui nende veetavad kaubad ületavad ühenduse piires riigipiiri. Komisjoni välja pakutud lihtsustatud süsteem hõlbustab märkimisväärselt umbes 300 000 Euroopa veoettevõtja halduskoormust ning sellest oodatav kasu on vähemalt 160 miljonit eurot aastas, mis pole sugugi halb tulemus. Mis puutub menetluskorda, siis komisjon möönab, et Euroopa Parlament on jaganud kahte eraldi ossa nn koondettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nii määrust nr 11 veohindade ja veotingimustega seotud diskrimineerimise tühistamise kohta kui ka määrust (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta. Tahan väita, et komisjon eelistaks tulevikus nn koondavat lähenemisviisi ehk teiste sõnadega, koondaks mitu tarbetu halduskoormuse vähendamiseks mõeldud meedet ühte ettepanekusse. Selleks on kaks põhjust: esiteks on selge, et eesmärgiks pole kõnealuse õigusakti subjekti muutmine, vaid üksnes – ja ma rõhutan sõna „üksnes” – tarbetu bürokraatliku koormuse kõrvaldamine, ning teiseks kiirendab selline lähenemisviis sedalaadi meetmete täitmise tempot. Komisjon loodab seega, et mõlemad seadusandlikud kogud saavad nüüd kiiresti jätkata ettepaneku teise osaga, nimelt selle osaga, mis käsitleb toiduainete hügieeni. Tänan teid tähelepanu eest."@et5
". Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin ensiksi kiittää jäsen Costaa tämän mietinnön laatimisesta. EU:n asetuksista johtuvan hallinnollisen rasituksen keventäminen on tehokkaimpia tapoja parantaa Euroopan 24 miljoonan yrityksen sääntely-ympäristöä. Siten tämä aloite edistää merkittävästi kasvua ja työpaikkoja koskevaan kumppanuuteen liittyvien kunnianhimoisten tavoitteidemme saavuttamista. Näin ollen komissio suhtautuu myönteisesti siihen, että parlamentti kannattaa tämän tärkeän menettelyn pikaista hyväksymistä. Siten kuljetusasiakirjoista, joita vaaditaan kuljetettaessa tavaroita yli kansallisten rajojen EU:n alueella, voidaan poistaa tarpeettomat kohdat. Kyseisellä toimenpiteellä voidaan poistaa asetukset, jotka ovat jo vanhentuneita ja jotka ovat itse asiassa peräisin vuodelta 1960. Yhä voimassa olevien asetusten mukaan liikenteenharjoittajat joutuvat toimittamaan runsaasti tietoja tariffeista, hintasopimuksista ja kuljetusjärjestelyistä, jos heidän kuljettamansa tavarat ylittävät kansalliset rajat yhteisön alueella. Komission ehdottama yksinkertaistettu järjestelmä keventäisi merkittävästi noin 300 000 eurooppalaisen kuljetusyhtiön hallinnollista rasitusta, ja on arvioitu, että sen tuomat kokonaissäästöt alan toimijoille olisivat vuodessa vähintään 160 miljoonaa euroa, mikä ei ole ollenkaan hullumpi säästö. Menettelystä voidaan sanoa, että komissio hyväksyy sen, että Euroopan parlamentti on jakanut kahteen erilliseen osaan niin sanotun "kokoomaehdotuksen" Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sekä syrjinnän poistamiseksi kuljetusmaksuista ja -ehdoista annetun asetuksen N:o 11 että elintarvikehygieniasta annetun asetuksen (EY) N:o 852/2004 muuttamisesta. Haluaisin todeta, että komissio aikoo tulevaisuudessa asettaa etusijalle niin sanotun "kokonaisvaltaisen lähestymistavan", toisin sanoen yhteen ehdotukseen sisällytetään useita toimenpiteitä, joilla pyritään keventämään tarpeetonta hallinnollista rasitusta. Tähän on kaksi syytä: ensinnäkin on selvää, ettei tarkoituksena ole muuttaa lainsäädäntötekstien asiasisältöä vaan ainoastaan – ja korostan sanaa "ainoastaan" – poistaa tarpeeton byrokraattinen kuormitus. Toiseksi lähestymistavalla voidaan nopeuttaa tämänkaltaisten toimenpiteiden toteuttamista. Näin ollen komissio toivoo, että molemmat lainsäädäntöelimet voisivat edetä nopeasti ehdotuksen toisessa osassa eli siinä, jossa käsitellään elintarvikehygieniaa. Kiitos kaikille huomiostanne."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais d’abord remercier M. Costa pour avoir rédigé ce rapport. Réduire la charge administrative due aux réglementations européennes est un des moyens les plus efficaces d’améliorer l’environnement réglementaire pour les 24 millions d’entreprises d’Europe. Cette initiative contribue dès lors considérablement à la réalisation de nos objectifs ambitieux dans le cadre du partenariat pour la croissance et l’emploi. La Commission salue dès lors le soutien du Parlement en vue d’une adoption rapide de cette procédure d’urgence. Cela permettra d’éliminer les éléments inutiles des documents requis lors du transport de marchandises à travers les frontières nationales à l’intérieur de l’UE. La mesure en question supprimera les réglementations qui sont à présent devenues obsolètes et qui, en fait, datent de 1960. En vertu des réglementations qui sont encore en vigueur, les transporteurs doivent fournir toute une série d’informations sur les tarifs, les accords sur les prix et les modalités de transport dès que les marchandises qu’ils transportent passent des frontières nationales à l’intérieur de la Communauté. Le système simplifié proposé par la Commission réduira considérablement la charge administrative de quelque 300 000 sociétés de transport européennes et il a été estimé qu’il ferait épargner à ces opérateurs un total de 160 millions d’euros par an au moins, ce qui n’est pas un mauvais résultat du tout. En ce qui concerne la procédure, la Commission prend acte du fait que le Parlement européen ait divisé en deux parties distinctes ce que l’on appelle la «proposition omnibus» de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement n° 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport et le règlement (CE) n° 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires. Je voudrais dire que, à l’avenir, la Commission préférerait qu’une approche «omnibus» soit adoptée, en d’autres termes, une proposition unique pour couvrir plusieurs mesures destinées à réduire une éventuelle charge administrative inutile. Il y a deux raisons à cela: premièrement, il est clair que l’objectif n’est pas de modifier le contenu du texte législatif en question, mais simplement – et je répète le mot «simplement» – de supprimer la charge de travail bureaucratique inutile et, deuxièmement, une telle approche permettra d’accélérer le rythme auquel des mesures de ce type sont prises. La Commission espère dès lors que les deux organes législatifs pourront à présent avancer rapidement sur la seconde partie de la proposition, à savoir celle qui porte sur l’hygiène des denrées alimentaires. Je vous remercie tous pour votre attention."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönetet mondani Costa úrnak e jelentés elkészítéséért. Az EU szabályozásából eredő igazgatási teher mérséklése az egyik legeredményesebb módja annak, amivel javíthatjuk Európa 24 millió vállalkozása esetében a szabályozási környezetet. Ez a kezdeményezés emiatt fontos hozzájárulás legnagyratörőbb célkitűzéseinkhez a „növekedési és foglalkoztatási” partnerség keretében. A Bizottság ezért üdvözli, hogy a Parlament támogatja e sürgős eljárás gyors elfogadását. Ezzel kiküszöbölhetjük az EU-n belül a nemzeti határokat átlépő áruk fuvarozásakor előírt dokumentumok szükségtelen elemeit. A kérdéses intézkedés megszünteti a mára elavulttá vált és még 1960-ból származó rendeleteket. A még hatályos rendeletek értelmében a fuvarozók számos információt kötelesek biztosítani a tarifákról, az ármegállapodásokról és a közlekedési megállapodásokról áruiknak a Közösség nemzeti határain keresztül történő fuvarozásakor. A Bizottság által javasolt egyszerűsített rendszer jelentős mértékben enyhíti kb. 300 000 európai fuvarozási vállalkozás adminisztratív terheit, és a becslések szerint e gazdasági szereplők számára összesen 160 millió EUR-t takarít meg évente: ez egyáltalán nem rossz eredmény. Ami az eljárást illeti, a Bizottság elismeri, hogy az Európai Parlament két külön részre osztotta a fuvardíjakban és a fuvarozási feltételek terén alkalmazott hátrányos megkülönböztetés megszüntetéséről szóló 11. rendelet és az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, úgynevezett „omnibuszjavaslatot”. Szeretném leszögezni, hogy a Bizottság a jövőben az úgynevezett „omnibusz megközelítést” részesíti előnyben, vagyis azt, hogy egyetlen javaslattal számtalan olyan intézkedést felölel, melyek célja a szükségtelen igazgatási teher mérséklése. Két oka van ennek: először is egyértelmű, hogy nem a kérdéses jogalkotási szöveg lényegi megváltoztatása a cél, hanem pusztán – és itt megismétlem a szót: „pusztán” – a szükségtelen bürokratikus teher megszüntetése, másodsorban pedig egy ilyen megközelítés meggyorsítja az ilyenfajta intézkedések megvalósítási ütemét. A Bizottság ezért reméli, hogy mindkét jogalkotási szerv most már képes gyors előrehaladás megvalósítására a javaslat második részét – vagyis az élelmiszer-higiéniával foglalkozó részt – illetően. Köszönöm mindannyiuknak a figyelmet."@hu11
". Signor Presidente, onorevoli deputati, vorrei ringraziare innanzitutto l’onorevole Costa per la sua relazione. La riduzione degli oneri amministrativi derivanti dai regolamenti dell’UE è uno dei modi più efficaci per migliorare l’ambiente normativo a favore di 24 milioni di imprese europee. Quest’iniziativa, pertanto, rende un importante contributo al raggiungimento dei nostri obiettivi ambiziosi nell’ambito del partenariato per “Crescita e occupazione”. La Commissione quindi accoglie con favore il sostegno di quest’Assemblea per una rapida adozione della procedura d’urgenza che contribuirà a eliminare quegli elementi inutili della documentazione richiesta in caso di trasporto di merci al di là dei confini nazionali all’interno dell’UE. La misura in questione eliminerà quei regolamenti che adesso sono diventati obsoleti e che di fatto risalgono al 1960. In conformità dei regolamenti ancora in vigore, i vettori sono tenuti a fornire un’ampia gamma di informazioni sulle tariffe, sugli accordi sui prezzi e sul trasporto nel momento in cui le merci che essi trasportano attraversano i confini nazionali all’interno della Comunità. Il sistema semplificato proposto dalla Commissione faciliterà considerevolmente gli oneri amministrativi gravanti su circa 300 000 società di trasporto europee e si stima che farà risparmiare agli stessi operatori almeno 160 milioni di euro l’anno: non è affatto un cattivo risultato. Per quanto riguarda la procedura, la Commissione riconosce che il Parlamento europeo ha diviso in due parti separate la cosiddetta “proposta omnibus” di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica sia il regolamento n. 11 riguardante l’abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto sia il regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari. Vorrei dire che la Commissione, in futuro, preferirà il cosiddetto “approccio omnibus”, in altri termini presentare un’unica proposta per coprire diverse misure destinate a ridurre qualsiasi onere amministrativo non necessario. Esistono due motivi per questa scelta. Il primo: è chiaro che l’obiettivo non è modificare la sostanza del testo legislativo, ma soltanto – e ripeto la parola “soltanto” –eliminare gli oneri burocratici inutili; il secondo: tale approccio velocizzerà il ritmo al quale possono essere emanate misure di questo tipo. La Commissione si augura quindi che entrambi gli organi legislativi possano progredire adesso rapidamente sulla seconda parte della proposta, in particolare quella che tratta dell’igiene dei prodotti alimentari. Vi ringrazio tutti per la vostra attenzione."@it12
"Pone Pirmininke, ponios ir ponai, pirmiausia norėčiau padėkoti Paolui Costai už šio pranešimo parengimą. Administracinės naštos mažinimas, kylantis iš ES reglamentų, yra vienas iš veiksmingiausių būdų, kuriuo galime pagerinti reglamentavimo aplinką 24 milijonams Europos įmonių. Todėl ši iniciatyva įneša svarbų indėlį siekiant mūsų ambicingų tikslų, kaip augimo ir užimtumo partnerystės dalis. Todėl Komisija džiaugiasi Parlamento parama dėl greito šios neatidėliotinos procedūros patvirtinimo. Tai padės pašalinti tuos nereikalingus dokumentacijos elementus, kurių reikia gabenant prekes per nacionalines sienas visoje ES. Svarstoma priemonė pašalins tuos reglamentus, kurie jau yra atgyvenę ir kurie faktiškai likę iš 1960 metų. Pagal vis dar galiojančius reglamentus vežėjai privalo pateikti daugybę informacijos apie tarifus, kainos susitarimus ir transporto organizavimą, kai jų transportuojamos prekės kerta nacionalines sienas Bendrijos viduje. Komisijos siūloma supaprastinta sistema labai palengvins administracinę naštą maždaug 300 000 Europos vežėjų įmonėms, ir buvo apskaičiuota, kad ji leis šiems operatoriams sutaupyti bent 160 milijonų eurų per metus – apskritai neblogas rezultatas. O dėl procedūros Komisija pripažįsta, kad Europos Parlamentas padalijo į dvi atskiras dalis vadinamąjį „bendrą pasiūlymą“ dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies pakeičiančio Reglamentą Nr. 11 dėl diskriminacijos panaikinimo transporto įkainių ir sąlygų atžvilgiu ir Reglamentą (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos. Norėčiau konstatuoti, kad ateityje Komisija teiks pirmenybę vadinamajam „bendram požiūriui“, kitaip tariant pasinaudos vienu pasiūlymu, kad apimtų kelias priemones, sugalvotas bet kokiai administracinei naštai sumažinti. Tam yra dvi priežastys: Pirma, aišku, kad tikslas yra ne keisti aptariamo teisės akto teksto esmę, o tiktai – ir aš pakartoju žodį „tiktai“ – pašalinti nereikalingą biurokratinį darbo krūvį ir, antra, toks požiūris pagreitins šio tipo priemonių panaikinimą. Todėl Komisija tikisi, kad dabar abu įstatymų leidybos organai gali pasiekti greitą pažangą dėl pasiūlymo antrosios dalies, būtent tos, kurioje nagrinėjama maisto produktų higiena. Ačiū jums visiems už dėmesį."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es vispirms gribētu pateikties kungam par šī ziņojuma sagatavošanu. Tā administratīvā sloga samazināšana, kas rodas saistībā ar ES noteikumiem, ir viens no efektīvākajiem veidiem, kādā mēs varam uzlabot normatīvo vidi 24 miljoniem Eiropas Savienības uzņēmumu.. Tādēļ šī iniciatīva sniedz nozīmīgu ieguldījumu mūsu tālejošo mērķu sasniegšanā, kas ir daļa no partnerības „Izaugsmei un nodarbinātībai”. Tāpēc Komisija atzinīgi novērtē Parlamenta atbalstu šīs steidzamās procedūras ātrai pieņemšanai. Tas palīdzētu atbrīvoties no nevajadzīgajām lietām pieprasītajā dokumentācijā, pārvadājot preces pāri valstu robežām ES. Ar šo tiesību aktu tiks atzīti par spēkā neesošiem tie noteikumi, kas ir novecojuši un pastāvējuši jau no 1960. gada. Saskaņā ar šiem vēl joprojām spēkā esošajiem noteikumiem pārvadātājiem tiek prasīts sniegt plašu informāciju par tarifiem, vienošanos par cenām un pārvadājumiem, tiklīdz preces, ko viņi pārvadā, šķērso dalībvalstu robežas Kopienā. Komisijas ierosinātā vienkāršotā sistēma ievērojami samazinās administratīvo slogu aptuveni 300 000 Eiropas Savienības kravu autopārvadājumu uzņēmumiem un ir novērtēts, ka tas šiem autopārvadātājiem ietaupīs EUR 160 miljonus gadā: tas nav slikts rezultāts. Attiecībā uz skarto procedūru, Komisijai ir ņēmusi vērā , ka Eiropas Parlaments ir sadalījis divās atsevišķās daļās tā saucamo „omnibus priekšlikumu” Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai Nr. 11 par diskriminācijas atcelšanu pārvadājumu cenās un nosacījumos un Regulai (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu . Es gribētu paziņot, ka Komisija turpmāk dos priekšroku tā saucamajai „omnibus pieejai”, citiem vārdiem sakot, izmantot vienu priekšlikumu, lai aptvertu vairākus pasākumus, kas domāti nevajadzīgā administratīvā sloga samazināšanai. Tam ir divi galvenie iemesli: pirmkārt, ir skaidrs, ka mērķis nav mainīt normatīvā teksta saturu pēc būtības, bet gan veikt nelielus grozījumus – un es vēlreiz atkārtoju vārdu „nelielus” – , lai atceltu nevajadzīgo birokrātisko slogu un, otrkārt., šī pieeja paātrinās šādu pasākumu ieviešanas gaitu. Tāpēc Komisija cer, ka abi likumdevēji tagad var panākt strauju progresu attiecībā uz otru priekšlikuma daļu, proti, par pārtikas produktu higiēnu. Paldies par jūsu uzmanību!"@lv13
"Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten! Ich möchte zunächst Herrn Costa für die Erarbeitung dieses Berichts danken. Der Abbau des Verwaltungsaufwandes, der durch EU-Regelungen entsteht, ist eine der wirkungsvollsten Maßnahmen, um das Regelungsumfeld für unsere 24 Millionen Unternehmen in Europa zu verbessern. Dadurch leistet diese Initiative auch einen wichtigen Beitrag zur Erreichung unserer ambitionierten Ziele im Rahmen der Partnerschaft für Wachstum und Beschäftigung. Die Kommission begrüßt daher die Unterstützung des Parlaments für eine rasche Verabschiedung dieser Sofortmaßnahme. Damit werden unnötige Informationsverpflichtungen bezüglich der innergemeinschaftlichen Transportströme beseitigt. Die Maßnahme, um die es heute geht, wird Vorschriften außer Kraft setzen, die überholt sind und tatsächlich aus dem Jahre 1960 stammen. Laut diesen Vorschriften, die heute noch gelten, müssen Transportunternehmer derzeit eine Reihe von Informationen über Tarife, Preisvereinbarungen und Beförderungsvereinbarungen zur Verfügung stellen, sobald ihre Transportgüter über nationale Grenzen innerhalb der Gemeinschaft hinweg transportiert werden. Die Vereinfachung, die die Kommission vorgeschlagen hat, wird für 300 000 europäische Transportunternehmen eine bedeutende Vereinfachung sein, und wir rechnen mit einer Kostenersparnis für diese Unternehmen von mindestens 160 Millionen Euro pro Jahr. Das ist also immerhin schon ein Wort. Was das Verfahren betrifft, so nimmt die Kommission zur Kenntnis, dass das Europäische Parlament den so genannten „Omnibusvorschlag“ für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung sowohl der Verordnung Nr. 11 über die Beseitigung von Diskriminierungen auf dem Gebiet der Frachten und Beförderungsbedingungen, sowie der Verordnung Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene in zwei getrennte Vorschläge geteilt hat. Ich möchte Ihnen aber sagen, dass die Kommission weiterhin den so genannten „Omnibusansatz“ bevorzugt, d. h. mehrere Maßnahmen zum Abbau von unnötigem Verwaltungsaufwand in einem Vorschlag zu behandeln, und zwar aus zwei Gründen: Erstens wird deutlich, dass das Ziel nicht die Änderung der Substanz des betreffenden Gesetzestextes ist, sondern dass es nur — ich wiederhole: nur — um den Abbau unnötiger bürokratischer Belastungen geht, und zweitens soll auf diese Art und Weise eine raschere Verabschiedung dieser Maßnahmen erreicht werden. Die Kommission hofft daher, dass die beiden Gesetzgeber nun auch rasche Fortschritte mit dem zweiten Teil des Vorschlages erzielen werden, nämlich dem Teil des Vorschlages, der sich mit Lebensmittelhygiene befasst. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!"@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik wil eerst de heer Costa bedanken voor dit verslag. De vermindering van de administratieve lasten die door EU-verordeningen ontstaan, is een van de effectiefste maatregelen om te komen tot een verbetering van het regelgevingskader voor de 24 miljoen ondernemingen in Europa. Zodoende levert ook dit initiatief een belangrijke bijdrage aan het bereiken van onze ambitieuze doelstellingen in het kader van het partnerschap voor groei en werkgelegenheid. De Commissie juicht de steun van het Parlement voor een spoedige invoering van deze dringende maatregel daarom zeer toe. Op deze wijze worden onnodige elementen uit de documentatie geschrapt die vereist is bij het vervoer van goederen over de nationale grenzen binnen de EU. De maatregel waar het hier vandaag om gaat, stelt verordeningen buiten werking die achterhaald zijn en nog dateren uit 1960. Volgens de nu nog geldende verordeningen moeten vervoerders momenteel talloze gegevens over tarieven, prijsafspraken en overeenkomsten overleggen, zodra de goederen die ze vervoeren binnen de Gemeenschap nationale grenzen passeren. Het door de Commissie voorgestelde vereenvoudigde systeem zal voor 300 000 Europese vervoerders een aanzienlijke verlichting van de administratieve rompslomp en een kostenbesparing van jaarlijks ten minste 160 miljoen euro betekenen. Dat is niet mis. Wat de procedure betreft, neemt de Commissie notitie van het feit dat het Parlement het gecombineerde voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van zowel Verordening nr. 11 betreffende de opheffing van discriminaties inzake vrachtprijzen en vervoervoorwaarden, en Verordening nr. 852/2004 inzake levensmiddelhygiëne heeft opgesplitst in twee aparte delen. Ik wil daar nog aan toevoegen dat de Commissie om twee redenen de voorkeur geeft aan een gecombineerd voorstel, dus het behandelen van meerdere maatregelen ter vermindering van administratieve lasten in één voorstel. Ten eerste omdat zo duidelijk wordt dat niet de wijziging van de inhoud van de betreffende wetstekst het doel is, maar dat het uitsluitend - ik herhaal: uitsluitend - gaat om de vermindering van de administratieve lasten. Ten tweede willen we op deze manier komen tot een snellere invoering van de maatregelen. De Commissie hoopt daarom dat de twee wetgevers nu snelle vorderingen zullen maken met het tweede deel van het voorstel, het deel inzake de levensmiddelenhygiëne. Dank voor uw aandacht."@nl3
"Panie przewodniczący! Szanowni państwo! Pragnę najpierw podziękować panu Coście za sporządzenie tego sprawozdania. Zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z przepisami Unii Europejskiej stanowi jeden z najbardziej skutecznych sposobów poprawy otoczenia regulacyjnego dla 24 milionów przedsiębiorstw europejskich. Inicjatywa ta wnosi zatem istotny wkład w realizację naszych ambitnych celów partnerstwa na rzecz „wzrostu i zatrudnienia”. Komisja Europejska przyjmuje zatem z zadowoleniem poparcie przez Parlament niezwłocznego przyjęcia tej niezbędnej procedury. Pozwoli to wyeliminować zbędne elementy dokumentacji wymaganej w transgranicznym transporcie towarów wewnątrz Unii Europejskiej. Przedmiotowy środek uchyli te przepisy, które nie są już odpowiednie, a które w rzeczywistości przyjęte zostały jeszcze w 1960 r. Zgodnie z obowiązującymi jeszcze przepisami każdy przewoźnik musi z chwilą, w której przewożone przez niego towary przekraczają granicę wewnętrzną Wspólnoty, przedstawić szereg informacji dotyczących taryf, porozumień cenowych i warunków transportu. Zaproponowany przez Komisję Europejską uproszony system znacznie zmniejszy obciążenia administracyjne, z którymi boryka się obecnie około 300 000 europejskich przedsiębiorstw przewozowych i według szacunkowych danych takie przedsiębiorstwa zaoszczędzą w ten sposób ogółem co najmniej 160 milionów euro rocznie, co jest całkiem niezłym wynikiem. Jeśli chodzi o samą procedurę, Komisja Europejska przyjmuje do wiadomości, że Parlament Europejski podzielił na dwie odrębne części ten tak zwany wniosek ogólny dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie nr 11 dotyczące zniesienia dyskryminacji w stawkach i warunkach transportu oraz rozporządzenie (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych. Pragnę oświadczyć, że Komisja Europejska będzie w przyszłości preferowała tak zwane podejście ogólne, to jest przedkładanie pojedynczych wniosków, z których każdy dotyczył będzie szeregu środków mających na celu wyeliminowanie wszelkich zbędnych obciążeń administracyjnych. Są dwa powody przyjęcia takiego podejścia. Po pierwsze oczywistym jest, że celem nie jest zmiana istoty danego tekstu legislacyjnego, a jedynie – i powiem jeszcze raz: „jedynie” – ograniczenie do minimum biurokratycznych formalności. Po drugie takie podejście zwiększy tempo, z jakim środki tego rodzaju mogą być wprowadzane. Komisja Europejska ma zatem nadzieję, że obydwa organy legislacyjne będą mogły poczynić szybkie postępy w pracach nad drugą częścią wniosku, to jest częścią dotyczącą higieny środków spożywczych. Dziękuję wszystkim państwu za uwagę."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de começar por agradecer ao senhor deputado Costa o relatório que elaborou. A redução dos encargos administrativos decorrentes dos regulamentos comunitários é um dos meios mais eficazes de melhorar o quadro regulamentar em que operam os 24 milhões de empresas europeias. Assim sendo, esta iniciativa constitui um importante contributo para a realização de alguns dos nossos ambiciosos objectivos no âmbito da "Parceria para o Crescimento e o Emprego". Por conseguinte, a Comissão acolhe com satisfação o apoio do Parlamento a uma rápida conclusão deste processo de urgência. Tornar-se-á possível suprimir alguns elementos desnecessários da documentação exigível em operações de transporte de mercadorias através de fronteiras nacionais no interior da UE. A medida em apreço eliminará algumas disposições que datam de 1960 e se tornaram obsoletas. Nos termos das disposições ainda em vigor, os transportadores são obrigados a munir-se de um vasto conjunto de informações sobre tarifas, acordos de preços e condições de transporte sempre que a mercadoria tenha de atravessar fronteiras nacionais no interior da Comunidade. O sistema simplificado agora proposto pela Comissão aligeirará significativamente os encargos administrativos obrigatórios de cerca de 300 000 transportadoras europeias, permitindo-lhes uma redução global de custos de, pelo menos, 160 milhões de euros por ano: nada mau, convenhamos. No que se refere ao procedimento, a Comissão verifica que o Parlamento Europeu dividiu em duas partes distintas a proposta – designada "proposta " – de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento n.º 11 relativo à supressão de discriminações em matéria de preços e condições de transporte e o Regulamento (CE) n.º 852/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à higiene dos géneros alimentícios. Gostaria de esclarecer que a Comissão manterá a sua preferência pela chamada "abordagem ", ou seja, pela inclusão, numa única proposta, de várias medidas tendentes à redução de encargos administrativos supérfluos. Por duas razões: primeiro, porque o objectivo não é a modificação do conteúdo normativo da peça legislativa, mas tão-somente – tão-somente, repito – a eliminação de sobrecargas administrativas inúteis; e, segundo, porque esse método permite acelerar o ritmo de aplicação de medidas deste género. A Comissão espera, por isso, que ambos os órgãos legislativos possam agora avançar rapidamente com a segunda parte da proposta, respeitante à higiene dos géneros alimentícios. Muito obrigado a todos pela vossa atenção."@pt17
"Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten! Ich möchte zunächst Herrn Costa für die Erarbeitung dieses Berichts danken. Der Abbau des Verwaltungsaufwandes, der durch EU-Regelungen entsteht, ist eine der wirkungsvollsten Maßnahmen, um das Regelungsumfeld für unsere 24 Millionen Unternehmen in Europa zu verbessern. Dadurch leistet diese Initiative auch einen wichtigen Beitrag zur Erreichung unserer ambitionierten Ziele im Rahmen der Partnerschaft für Wachstum und Beschäftigung. Die Kommission begrüßt daher die Unterstützung des Parlaments für eine rasche Verabschiedung dieser Sofortmaßnahme. Damit werden unnötige Informationsverpflichtungen bezüglich der innergemeinschaftlichen Transportströme beseitigt. Die Maßnahme, um die es heute geht, wird Vorschriften außer Kraft setzen, die überholt sind und tatsächlich aus dem Jahre 1960 stammen. Laut diesen Vorschriften, die heute noch gelten, müssen Transportunternehmer derzeit eine Reihe von Informationen über Tarife, Preisvereinbarungen und Beförderungsvereinbarungen zur Verfügung stellen, sobald ihre Transportgüter über nationale Grenzen innerhalb der Gemeinschaft hinweg transportiert werden. Die Vereinfachung, die die Kommission vorgeschlagen hat, wird für 300 000 europäische Transportunternehmen eine bedeutende Vereinfachung sein, und wir rechnen mit einer Kostenersparnis für diese Unternehmen von mindestens 160 Millionen Euro pro Jahr. Das ist also immerhin schon ein Wort. Was das Verfahren betrifft, so nimmt die Kommission zur Kenntnis, dass das Europäische Parlament den so genannten „Omnibusvorschlag“ für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung sowohl der Verordnung Nr. 11 über die Beseitigung von Diskriminierungen auf dem Gebiet der Frachten und Beförderungsbedingungen, sowie der Verordnung Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene in zwei getrennte Vorschläge geteilt hat. Ich möchte Ihnen aber sagen, dass die Kommission weiterhin den so genannten „Omnibusansatz“ bevorzugt, d. h. mehrere Maßnahmen zum Abbau von unnötigem Verwaltungsaufwand in einem Vorschlag zu behandeln, und zwar aus zwei Gründen: Erstens wird deutlich, dass das Ziel nicht die Änderung der Substanz des betreffenden Gesetzestextes ist, sondern dass es nur — ich wiederhole: nur — um den Abbau unnötiger bürokratischer Belastungen geht, und zweitens soll auf diese Art und Weise eine raschere Verabschiedung dieser Maßnahmen erreicht werden. Die Kommission hofft daher, dass die beiden Gesetzgeber nun auch rasche Fortschritte mit dem zweiten Teil des Vorschlages erzielen werden, nämlich dem Teil des Vorschlages, der sich mit Lebensmittelhygiene befasst. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcel by som najskôr poďakovať pánovi Costovi za vypracovanie tejto správy. Jednou z najúčinnejších možností, prostredníctvom ktorej môžeme skvalitniť regulačné prostredie pre 24 miliónov európskych podnikov je minimalizovanie administratívnej záťaže vyplývajúcej z nariadení EÚ. Táto iniciatíva teda významným spôsobom prispieva k plneniu našich ambicióznych cieľov, ktoré sú súčasťou partnerstva pre rast a zamestnanosť. Komisia preto víta podporu Parlamentu, ktorú vyjadruje rýchlemu prijatiu tohto naliehavého postupu. To pomôže odstrániť nepodstatné prvky z dokumentácie vyžadovanej pri cezhraničnej preprave tovaru v rámci EÚ. Spomínané opatrenie eliminuje nariadenia, ktoré sú dnes už zastarané a ktoré boli prijaté niekedy dávno v roku 1960. Podľa stále platných nariadení sú dopravcovia povinní poskytnúť široké spektrum informácií týkajúcich sa ciel, cenových dohôd a podrobností o preprave hneď, ako tovar, ktorý prepravujú, prekročí hranice v rámci Spoločenstva. Zjednodušený systém, ktorý navrhuje Komisia vo výraznej miere odľahčí okolo 300 000 európskych prepravných spoločností od administratívnej záťaže, a podľa odhadov týmto subjektom ušetrí celkovo najmenej 160 miliónov EUR ročne, čo vôbec nie je zlý výsledok. Pokiaľ ide o postup, Komisia si uvedomuje, že Európsky parlament rozdelil tzv. súhrnný návrh na dve samostatné časti, na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenie č. 11 týkajúce sa odstránenia diskriminácie v oblasti cien a podmienok dopravy a na nariadenie (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín. Chcel by som vyhlásiť, že Komisia bude v budúcnosti uprednostňovať tzv. súhrnný prístup, a teda v jednom návrhu sa bude venovať viacerým opatreniam zameraným na zníženie nepotrebného administratívneho zaťaženia. Existujú pre to dva dôvody. Po prvé je zrejmé, že cieľom nie je zmeniť obsah textu príslušného právneho predpisu, ale len, a slovo „len“ zopakujem ešte raz, len odstrániť nepotrebné byrokratické zaťaženie a po druhé takýto prístup urýchli frekvenciu, s akou môžu byť opatrenia tohto druhu realizované. Komisia preto dúfa, že obidva zákonodarné orgány môžu teraz rýchlejšie postupovať v prípade druhej časti návrhu, ktorá je venovaná hygiene potravín. Všetkým vám ďakujem za pozornosť."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, najprej se želim zahvaliti gospodu Costi za pripravo poročila. Zmanjšanje upravne obremenitve, ki izhaja iz uredb EU je eden od najbolj učinkovitih načinov za izboljšanje regulativnega okolja za 24 milijonov evropskih podjetij. Ta pobuda zato pomembno prispeva k doseganju naših ambicioznih ciljev v okviru partnerstva za rast in delovna mesta. Komisija zato pozdravlja podporo Parlamenta za hitro sprejetje tega nujnega postopka. To bo pomagalo odpraviti tiste nepotrebne elemente dokumentacije, ki so potrebni pri prevozu blaga prek nacionalnih meja znotraj EU. Zadevni ukrep bo odpravil tiste uredbe, ki so zdaj postale zastarele in ki dejansko segajo nazaj do leta 1960. V skladu z veljavnimi uredbami morajo prevozniki zagotoviti različne informacije o tarifah, sporazumih o cenah in prometnih ureditvah, takoj ko blago, ki ga prevažajo, prečka nacionalne meje znotraj Skupnosti. Poenostavljen sistem, ki ga predlaga Komisija, bo znatno zmanjšal upravno breme za približno 300 000 evropskih prevoznih podjetij, po ocenah pa bi ti izvajalci s tem prihranili skupno 160 milijonov EUR na leto: kar sploh ni slabo. V zvezi s tem postopkom Komisija priznava, da je Parlament tako imenovani predlog omnibus razdelil v dva ločena dela za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta, ki spreminja Uredbo št. 11 o opravi diskriminacije pri prevozninah in pogojih za prevoz in Uredbo (ES) št. 852/2004 o higieni živil. Rad bi povedal, da bo Komisija v prihodnosti dala prednost tako imenovanemu pristopu omnibus, z drugimi besedami, uporabi enotnega predloga za zajetje več ukrepov, oblikovanih za zmanjšanje nepotrebnega upravnega bremena. Za to obstajata dva razloga: prvič, jasno je, da cilj ni spremeniti vsebine zadevnega zakonodajnega besedila, ampak le – poudarjam besedo le – odpraviti nepotrebno birokratsko breme, ter drugič, tak pristop bo pospešil hitrost izvajanja tovrstnih ukrepov. Komisija zato upa, da bosta lahko oba zakonodajna organa hitro napredovala pri drugem delu predloga, in sicer tistem, ki obravnava higieno živil. Zahvaljujem se vam za pozornost."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Först vill jag tacka Paolo Costa för betänkandet. Att minska den administrativa börda som uppkommit som följd av EU-förordningar är ett mycket effektivt sätt att förbättra lagstiftningen för Europas 24 miljoner företag. Detta initiativ utgör därför ett betydelsefullt bidrag för att vi ska uppnå våra högt uppställda mål som en del av partnerskapet för ”tillväxt och sysselsättning”. Kommissionen välkomnar därför parlamentets stöd för ett snabbt antagande av detta viktiga förfarande. Det hjälper oss att avskaffa onödiga delar av den dokumentation som krävs vid varutransporter över nationsgränserna inom EU. Den aktuella åtgärden kommer att avskaffa de förordningar som nu blivit föråldrade och som faktiskt går tillbaka till 1960. När det gäller de förordningar som fortfarande är i kraft måste transportföretagen tillhandahålla en hel mängd information om tranportavgifter, prisavtal och transportarrangemang så snart som de transporterade varorna passerar en nationsgräns inom gemenskapen. Det förenklade system som kommissionen föreslår kommer att avsevärt lätta den administrativa bördan för ca 300 000 europeiska transportbolag, och man uppskattar att detta kommer att bespara företagen åtminstone 160 miljoner euro årligen, vilket är ett ganska bra resultat. När det gäller själva förfarandet, bekräftar kommissionen att Europaparlamentet har delat upp det så kallade ”samlade förslaget” som gäller Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av både förordning nr 11 om avskaffande av diskriminering avseende fraktsatser och befordringsvillkor och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, i två separata delar. Jag vill gärna säga att kommissionen i framtiden kommer att föredra ett så kallat ”samlat grepp”, dvs. att använda ett enda förslag för att täcka in flera åtgärder som är utformade för att minska alla onödiga administrativa bördor. Det finns två skäl till detta: för det första är det klart att syftet inte är att ändra substansen i lagtexten i fråga utan bara – jag betonar ordet ”bara” – att avlägsna onödig administrativ belastning, och för det andra, att en sådan metod kommer att öka den hastighet med vilken denna typ av åtgärder kan genomföras. Kommissionen hoppas därför att de båda lagstiftande organen nu snabbt kan gå vidare med förslagets andra del, nämligen den del som behandlar livsmedelshygien. Tack för er uppmärksamhet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph