Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-14-Speech-1-116"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080114.15.1-116"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I will be very brief. I am of course happy to note that most of the groups are going to support the report tomorrow in the vote. My group has suggested abstaining with regard to Amendments 7 and 8. I think that it is in line with the Commission’s recommendations as well that 7 and 8 will probably be adopted and that means that we have a very large majority backing the report tomorrow. I also would like to remember a little bit the past: how difficult it was before we accepted the first company taxation directives – a Parent-Subsidiary Directive and an Interest and Royalties Directive in the 1990s – to speak about these items. But they are now there after serious discussion, and I still believe that we can have all the practical things, like anti-abusive measures, that we can improve the Parent-Subsidiary Directive and that we can improve the workings of the Transfer Pricing Forum, and such initiatives are very much needed. But, in the end, we need a very large solution and CCCTB. At this time it is the best available option and we must take it seriously. I hope that it will be done during this European Parliament term, before the 2009 elections. Something must be done before the 2009 elections and we cannot afford to wait for Member States to come up with their ratifications and referendums. We must act now and before the time is up for this Parliament."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, budu velmi stručná. Samozřejmě jsem ráda, že většina skupin hodlá při zítřejším hlasování zprávu podpořit. Moje skupina navrhla zdržet se hlasování u pozměňovacích návrhů 7 a 8. Myslím, že pravděpodobné přijetí pozměňovacích návrhů 7 a 8 je v souladu i s doporučeními Komise, což znamená, že zpráva zítra získá podporu velké většiny. Také bych chtěla trochu připomenout minulost: jak těžké bylo o takových otázkách hovořit, než jsme v 90. letech přijali první směrnice o zdanění právnických osob – směrnici o zdanění mateřských a dceřiných společností a směrnici o zdanění úroků a licenčních poplatků. Nyní však po vážné diskusi existují a jsem stále přesvědčena, že můžeme dosáhnout všech praktických záležitostí, například opatření proti zneužívání, že můžeme směrnici o zdanění mateřských a dceřiných společností zlepšit, že můžeme zlepšit činnost Fóra pro převodní ceny a že jsou takové iniciativy velmi potřebné. Nakonec však potřebujeme velmi rozsáhlé řešení a konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob. Nyní je to nejlepší dostupná možnost a musíme ji brát vážně. Doufám, že toto řešení bude provedeno ve funkčním období tohoto Evropského parlamentu, do voleb v roce 2009. Něco je do voleb v roce 2009 třeba udělat a nemůžeme si dovolit čekat na to, až členské státy přijdou se svými ratifikacemi a referendy. Musíme jednat hned a dříve, než tento Parlament skončí."@cs1
"Hr. formand! Jeg skal gøre det kort. Jeg er selvfølgelig glad for at se, at de fleste af grupperne vil støtte betænkningen i morgen ved afstemningen. Min gruppe anbefaler hverken at stemme for eller imod, hvad angår ændringsforslag 7 og 8. Jeg tror også, at det er i overensstemmelse med Kommissionens anbefalinger, at 7 og 8 sandsynligvis vil blive vedtaget, og det betyder, at vi har et meget stort flertal, der bakker op om betænkningen i morgen. Jeg ville også gerne erindre om, hvor svært det var, før vi accepterede de første direktiver om selskabsbeskatning - et moder-/datterselskabsdirektiv og direktivet om renter og royalties i 1990'erne - for nu at nævne disse sager. Men nu er de der efter seriøs diskussion, og jeg tror stadig, at vi kan have alle de praktiske ting, såsom foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug, at vi kan forbedre moder-/datterselskabsdirektivet, og at vi kan forbedre den måde, det fælles EU-forum for interne afregningspriser fungerer på, og sådanne initiativer er der rigtigt meget brug for. Men i sidste ende har vi brug for en meget stor løsning og det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag. På dette tidspunkt er det den bedst tilgængelige mulighed, og vi må tage den alvorlig. Jeg håber, at det vil blive gjort i løbet af denne parlamentsperiode, før valget i 2009. Noget må gøres før valget i 2009, og vi har ikke råd til at vente på, at medlemsstaterne når deres ratificeringer og afstemninger. Vi må handle nu og før, der ikke er mere tid for Parlamentet."@da2
"Herr Präsident! Ich werde mich kurzfassen. Natürlich freue ich mich darüber, dass die meisten Fraktionen bei der morgigen Abstimmung den Bericht unterstützen werden. Meine Fraktion hat vorgeschlagen, sich bei den Änderungsanträgen 7 und 8 der Stimme zu enthalten. Ich denke, es entspricht auch den Empfehlungen der Kommission, dass die Anträge 7 und 8 wahrscheinlich angenommen werden, und das bedeutet, dass sich morgen eine sehr große Mehrheit für den Bericht aussprechen wird. Erinnern wir uns, wie es vorher war, wie schwierig es war, über diese Themen zu sprechen, bevor die ersten Richtlinien zur Besteuerung von Unternehmen – eine Mutter-Tochter-Richtlinie und eine Richtlinie über Zinsen und Lizenzgebühren in den 1990er Jahren – angenommen wurden. Aber nach langwierigen Diskussionen liegen sie uns nun vor. Ich gehe noch immer davon aus, dass wir all die praktischen Dinge wie Maßnahmen zur Missbrauchsbekämpfung haben werden, dass wir die Mutter-Tochter-Richtlinie und auch die Arbeitsweise des EU-Verrechnungspreisforums verbessern können. Alle diese Initiativen sind dringend erforderlich. Letzten Endes brauchen wir jedoch eine allumfassende Lösung und die einheitliche konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage, die GKKB. Das ist im Moment die bestmögliche Option, und wir müssen sie ernst nehmen. Ich hoffe, sie wird noch in dieser Wahlperiode des Europäischen Parlaments, noch vor den Wahlen 2009, verwirklicht. Vor den Wahlen 2009 muss noch etwas geschehen, und wir können nicht so lange warten, bis die Mitgliedstaaten mit ihrer Ratifizierung und ihrem Referendum kommen. Es gilt, jetzt zu handeln, bevor die Zeit dieses Parlaments zu Ende ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομη. Με χαρά, βεβαίως, σημειώνω ότι οι περισσότερες ομάδες θα στηρίξουν την έκθεση στην αυριανή ψηφοφορία. Η Ομάδα μου πρότεινε αποχή αναφορικά με τις τροπολογίες 7 και 8. Πιστεύω ότι αυτό συνάδει με τις συστάσεις της Επιτροπής, καθώς και ότι οι τροπολογίες 7 και 8 πιθανότατα θα εγκριθούν, και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία πολύ μεγάλη πλειοψηφία που θα στηρίξει την έκθεση αύριο. Θα ήθελα επίσης να θυμίσω λίγο το παρελθόν: πόσο δύσκολο ήταν να μιλάμε για αυτά τα θέματα πριν αποδεχτούμε τις πρώτες οδηγίες για τη φορολογία εταιριών – οδηγία για τις μητρικές και θυγατρικές εταιρίες και οδηγία για τους τόκους και τα τέλη για τη χρήση δικαιώματος στη δεκαετία του 1990. Όμως πλέον βρίσκονται εκεί μετά από σοβαρή συζήτηση, και ακόμα πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε όλα τα πρακτικά ζητήματα, όπως τα αντι-καταχρηστικά μέτρα, ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την οδηγία για τις μητρικές και θυγατρικές εταιρίες, καθώς και τις διεργασίες του φόρουμ της ΕΕ σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης, και τέτοιες πρωτοβουλίες είναι άκρως απαραίτητες. Όμως, εντέλει, χρειαζόμαστε μια πολύ μεγάλη λύση και την ΚΕΒΦΕ. Τη δεδομένη στιγμή είναι η καλύτερη διαθέσιμη επιλογή και πρέπει να τη δούμε σοβαρά. Ελπίζω ότι θα τελειώσει κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πριν από τις εκλογές του 2009. Πρέπει να γίνει κάτι πριν από τις εκλογές του 2009, και δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε τα κράτη μέλη να προτείνουν τις επικυρώσεις και τα δημοψηφίσματά τους. Πρέπει να δράσουμε τώρα και πριν λήξει η θητεία αυτού του Κοινοβουλίου."@el10
". − Señor Presidente, seré muy breve. Naturalmente, me complace observar que la mayoría de los grupos van a apoyar el informe en el voto de mañana. Mi grupo ha sugerido la abstención respecto a las enmiendas 7 y 8. Creo que también coincide con las recomendaciones de la Comisión el que la 7 y la 8 probablemente serán adoptadas, lo que significa que mañana tendremos una mayoría muy amplia que apoyará el informe. Asimismo, quisiera recordar un poco el pasado: qué difícil era hablar de estas cuestiones antes de que aceptáramos las primeras directivas sobre el impuesto de sociedades, una Directiva sobre sociedades matrices y filiales y una Directiva sobre intereses y cánones en el decenio de 1990. Pero ahora están ahí, tras un debate serio, y sigo pensando que podemos mantener todas las cosas prácticas, como las medidas contra las prácticas abusivas, que podemos mejorar la Directiva sobre sociedades matrices y filiales y que podemos mejorar las labores del Foro sobre Precios de Transferencia, y este tipo de iniciativas es muy necesario. Pero, en último término, necesitamos una solución amplia y la BICCIS. En estos momentos es la mejor opción disponible y debemos tomarla en serio. Espero que se haga durante esta legislatura del Parlamento Europeo, antes de las elecciones de 2009. Hay que hacer algo antes de las elecciones de 2009 y no nos podemos permitir esperar a que los Estados miembros presenten sus ratificaciones y referendos. Debemos actuar ahora, antes de que a este Parlamento se le acabe el tiempo."@es21
". − Hr president, ma teen väga lühidalt. Mul on loomulikult väga hea meel, et enamik fraktsioone kavatseb raportit homsel hääletusel toetada. Minu fraktsioon on soovitanud mitte hääletada muudatusettepanekute 7 ja 8 üle. Ma arvan, et see on samuti kooskõlas komisjoni soovitustega, et muudatusettepanekud 7 ja 8 võetakse tõenäoliselt vastu, ning see tähendab, et väga suur enamus toetab homme raportit. Sooviksin meenutada veidi ka minevikku ning seda, kui raske oli rääkida nendest küsimustest enne ettevõtete maksustamist käsitlevate esimeste direktiivide (ema- ja tütarettevõtte direktiiv ning intressimaksete ja kasutustasude direktiiv) vastuvõtmist. Kuid pärast tõsiseid arutelusid on need nüüd olemas ning ma usun jätkuvalt, et meil võivad olla olemas kõik praktilised meetmed, nt kuritarvituste vastased meetmed, et me saame parandada ema- ja tütarettevõtte direktiivi ning üleminekuhindade foorumi toimimist, ning et selliseid algatusi on väga vaja. Kuid lõpuks vajame me väga laiaulatuslikku lahendust ning ettevõtete ühtset konsolideeritud tulumaksubaasi. Praegu on see parim olemasolev võimalus ning me peame sellesse tõsiselt suhtuma. Ma loodan, et see saab teoks praeguse Euroopa Parlamendi koosseisu ajal enne 2009. aasta valimisi. Midagi peab ära tegema enne 2009. aasta valimisi ning me ei saa oodata, kuni liikmesriigid viivad läbi oma ratifitseerimisi ja referendumeid. Peame tegutsema praegu ning enne kui käesoleva parlamendi koosseisu aeg täis saab."@et5
". Arvoisa puhemies, puhun lyhyesti. Olen luonnollisesti iloinen huomatessani, että suurin osa ryhmistä aikoo antaa tukensa mietinnölle huomenna toimitettavassa äänestyksessä. Oma ryhmäni ehdottaa pidättymään äänestämästä tarkistuksista 7 ja 8, mikä on minusta sopusoinnussa komission suositusten kanssa sekä sen suhteen, että tarkistukset 7 ja 8 tullaan todennäköisesti hyväksymään, jolloin mietinnöllä olisi suuri enemmistö takanaan huomisessa äänestyksessä. Haluaisin lisäksi palauttaa mieliin muutaman asian menneiltä ajoilta. Sen, miten vaikeaa näistä asioista oli puhua suoraan ennen kuin hyväksyimme 1990-luvulla ensimmäiset yritysverodirektiivit eli emoyhtiöitä ja tytäryhtiöitä koskevan direktiivin sekä korkoja ja rojalteja koskevan direktiivin. Nyt ne ovat kuitenkin esillä vakavan keskustelun jälkeen, ja uskon yhä, että saamme käsiteltyä kaikki käytännön asiat, kuten väärinkäytön vastaiset toimenpiteet, että voimme parantaa emo- tytäryhtiödirektiiviä ja siirtohinnoittelufoorumin toimintaa, joten tällaiset aloitteet ovat hyvin tarpeellisia. Tarvitsemme kuitenkin loppujen lopuksi suuren mittakaavan ratkaisun ja yhteisen yhtenäistetyn yhtiöveropohjan. Se on toistaiseksi paras mahdollinen ratkaisu, joka meidän täytyy ottaa vakavasti. Toivon, että niin tehdään tämän parlamenttikauden aikana ennen vuoden 2009 vaaleja. Jotain on tehtävä ennen noita vaaleja, sillä meillä ei ole varaa odottaa, että jäsenvaltiot päättävät ratifioinneistaan ja kansanäänestyksistään. On toimittava nyt ja ennen tämän parlamenttikauden päättymistä."@fi7
"Monsieur le Président, je serai très brève. Je suis bien sûr heureuse de noter que la plupart des groupes vont soutenir le rapport demain lors du vote. Mon groupe a suggéré de s’abstenir sur les amendements 7 et 8. Je pense que l’adoption probable des amendements 7 et 8 va dans le sens des recommandations de la Commission, et cela signifie qu’une large majorité soutiendra le rapport demain. Je voudrais également vous rappeler un peu le passé: à quel point il était difficile, avant que nous adoptions les premières directives relatives à l’imposition des sociétés – une directive mère-filiale et une directive relatives aux intérêts et aux redevances dans les années 1990 – de parler de ces sujets. Mais ils sont à présent là après de sérieuses discussions, et je crois encore que nous pouvons avoir toutes les choses pratiques, comme les mesures de lutte contre les abus, que nous pouvons améliorer la directive mère-filiale et que nous pouvons améliorer les rouages du forum sur les prix de transfert, et ce genre d’initiatives est extrêmement nécessaire. Mais, en définitive, nous avons besoin d’une solution très vaste et de l’ACCIS. À l’heure qu’il est, c’est la meilleure option disponible et nous devons la prendre au sérieux. J’espère que cela sera fait au cours de ce mandat du Parlement européen, avant les élections de 2009. Quelque chose doit être fait avant les élections de 2009 et nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre que les États membres proposent des ratifications et des référendums. Nous devons agir maintenant et avant qu’il ne soit trop tard pour ce Parlement."@fr8
"Elnök úr! Igen rövid leszek. Nyilván örömömre szolgál, hogy a legtöbb képviselőcsoport támogatja a jelentést holnap a szavazásnál. Saját képviselőcsoportom tartózkodást javasol a 7. és 8. módosítás tekintetében. Úgy vélem, hogy ez összhangban van a Bizottság ajánlásaival, illetve hogy talán a 7. és 8. módosítást is elfogadják, ami azt jelenti, hogy holnap a jelentés mögött komoly többség támogatása áll majd. Kicsit a múltról is szeretnék megemlékezni: milyen nehéz volt, mielőtt elfogadtuk az első társasági adózási irányelveket – az anya- és leányvállalatokról szóló irányelvet és a kamatokról és jogdíjakról szóló irányelvet az 1990-es években –, hogy ezekre a napirendi pontokra térjek ki. Most azonban a vita komolyabb, és úgy vélem továbbra is, hogy valamennyi praktikus lehetőségünk megvan – úgymint a visszaélésellenes intézkedések az anya- és leányvállalatokról szóló irányelv fejlesztésére, illetve a transzferárképzési fórum munkájának fejlesztésére –, és az ilyen kezdeményezésekre igen nagy szükség van. Végül azonban átfogó megoldásra és a CCCTB-re van szükségünk. Most ez a legjobb elérhető lehetőség, és ezt komolyan kell vennünk. Remélem, hogy erre ebben az európai parlamenti időszakban kerül sor, a 2009. évi választások előtt. Valamit tenni kell a 2009. évi választások előtt, és nem tehetjük meg, hogy a tagállamokra várunk, míg elkészülnek a ratifikálással és a népszavazásokkal. Most kell lépnünk, és eljött az idő a Parlament intézkedésére."@hu11
". − Signor Presidente, sarò brevissima. Sono ovviamente lieta che domani, durante la votazione, la maggior parte dei gruppi sosterrà la relazione. Il mio gruppo ha suggerito di astenersi sugli emendamenti nn. 7 e 8. Credo che sia in linea anche con le raccomandazioni della Commissione il fatto che gli emendamenti nn. 7 e 8 probabilmente saranno adottati. Ciò significa che domani avremo una vasta maggioranza a sostegno della relazione. Vorrei inoltre ricordare per un attimo il passato,ossia quanto sia stato difficile parlare di questi argomenti prima che accettassimo la prima direttiva sull’imposizione delle società – una direttiva madre-figlia e una direttiva interessi-diritti negli anni ‘90 –, ma adesso ci siamo, dopo serie discussioni, e io continuo a credere che possiamo avere a disposizione tutti gli elementi pratici, come le misure antiabuso, che possiamo migliorare la direttiva madre-figlia e che possiamo migliorare il funzionamento del (gruppo di lavoro sui prezzi di trasferimento), e tali iniziative sono necessarie. Alla fine, però, ci occorre un’ampia soluzione per la CCCTB. In questo momento è la migliore opzione disponibile e dobbiamo considerarla seriamente. Mi auguro che ciò sarà fatto entro la fine di questa legislatura del Parlamento europeo, prima delle elezioni del 2009. Qualcosa deve essere fatto prima delle elezioni del 2009 e non possiamo permetterci di aspettare che gli Stati membri procedano alle loro ratifiche e ai loro . Dobbiamo agire adesso, prima della fine della legislatura di questo Parlamento."@it12
"Gerb. Pirmininke, kalbėsiu labai trumpai. Aš, žinoma, esu laiminga, paminėdama, kad daugelis frakcijų ketina rytojaus balsavime pritarti pranešimui. Mano frakcija yra pasiūliusi susilaikyti dėl 7 ir 8 pakeitimų. Aš manau, kad tai atitinka Komisijos rekomendacijas ir kad 7 ir 8 tikriausiai bus priimti, ir kad tai reiškia, jog mes turime gausią daugumos paramą rytojaus pranešimui. Aš taip pat norėčiau truputį prisiminti praeitį: kaip buvo sunku, kol mes nepriėmėme pirmųjų įmonių apmokestinimo direktyvų – 10-ajame dešimtmetyje Pagrindinių ir pavaldžiųjų bendrovių direktyva ir Palūkanų ir honorarų direktyva – kalbėti šiais klausimais. Tačiau šiuo metu mes jas turime po ilgų diskusijų, ir aš vis dar tikiu, kad mes galime turėti ir visus praktinius dalykus, pvz., kovos su piktnaudžiavimu priemones, mes galime pagerinti Pagrindinių ir pavaldžiųjų bendrovių direktyvą, pervedimų kainodaros forumo darbą. Tokios iniciatyvos yra labai reikalingos. Bet galų gale mums reikia labai svarbaus sprendimo ir bendros konsoliduotos įmonių mokesčių bazės. Šiuo metu tai yra geriausia turima galimybė ir mes privalome žiūrėti į tai rimtai. Aš tikiuosi, kad tai bus padaryta per šį Europos Parlamento semestrą, prieš 2009 m. rinkimus. Kažkas turi būti nuveikta iki 2009 m. rinkimų ir mes negalime sau leisti laukti ES valstybių narių ratifikavimų ir referendumų. Mes privalome veikti dabar ir iki baigiantis Parlamento kadencijos laikui."@lt14
"− Priekšsēdētāja kungs, es runāšu ļoti īsi. Man, protams, ir prieks atzīmēt, ka lielākā daļa grupu gatavojas atbalstīt ziņojumu rītdienas balsojumā. Mana grupa ir ierosinājusi atturēties attiecībā uz 7. un 8. grozījumu. Es domāju, ka tas arī atbilst Komisijas ieteikumiem, ka 7. un 8. grozījums, iespējams, tiks pieņemts, un tas nozīmē, ka rīt ziņojumu atbalstīs liels vairākums.. Es gribētu arī nedaudz atcerēties pagātni: cik grūti bija runāt par šiem jautājumiem, pirms mēs pieņēmām pirmās uzņēmumu nodokļu direktīvas – Mātes-meitas uzņēmumu direktīvu un Procentu un licences maksas direktīvu 1990. gados. Bet tagad pēc nopietnas diskusijas tās ir pieņemtas, un es tomēr uzskatu, ka mēs varam atrisināt visas praktiskās lietas, tādas kā pasākumi nodokļu sistēmas ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai, ka mēs varam uzlabot Mātes-meitas uzņēmumu direktīvu un ka mēs varam uzlabot Cenu noteikšanas foruma darbību, un šādas iniciatīvas ir ļoti vajadzīgas. Bet visbeidzot mums ir vajadzīgs ļoti plašs risinājums un Pašlaik tā ir vislabākā iespējamā izvēle, un mums jāizturas pret to nopietni. Es ceru, ka Eiropas Parlaments to izdarīs šī sasaukuma laikā pirms 2009. gada vēlēšanām. Kaut kas ir jāizdara pirms 2009. gada vēlēšanām, un mēs nevaram atļauties gaidīt, kamēr dalībvalstis tiek galā ar savām ratifikācijām un referendumiem. Mums jārīkojas tagad, pirms šī Parlamenta darbības laika beigām."@lv13
"Mr President, I will be very brief. I am of course happy to note that most of the groups are going to support the report tomorrow in the vote. My group has suggested abstaining with regard to Amendments 7 and 8. I think that it is in line with the Commission’s recommendations as well that 7 and 8 will probably be adopted and that means that we have a very large majority backing the report tomorrow. I also would like to remember a little bit the past: how difficult it was before we accepted the first company taxation directives – a Parent-Subsidiary Directive and an Interest and Royalties Directive in the 1990s – to speak about these items. But they are now there after serious discussion, and I still believe that we can have all the practical things, like anti-abusive measures, that we can improve the Parent-Subsidiary Directive and that we can improve the workings of the Transfer Pricing Forum, and such initiatives are very much needed. But, in the end, we need a very large solution and CCCTB. At this time it is the best available option and we must take it seriously. I hope that it will be done during this European Parliament term, before the 2009 elections. Something must be done before the 2009 elections and we cannot afford to wait for Member States to come up with their ratifications and referendums. We must act now and before the time is up for this Parliament."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik zal het kort houden. Het verheugt mij natuurlijk om te merken dat de meeste fracties morgen het verslag bij de stemming zullen ondersteunen. Mijn fractie heeft voorgesteld om ons bij de amendementen 7 en 8 van stemming te onthouden. Ik denk dat dit ook overeenkomt met de aanbevelingen van de Commissie die ertoe strekken dat 7 en 8 waarschijnlijk aangenomen zullen worden en dat betekent dat we morgen een grote meerderheid zullen hebben die het verslag ondersteunt. Ik wil ook even teruggaan in het verleden: hoe moeilijk was het voordat we de eerste richtlijnen voor vennootschapsbelasting aannamen, een moeder-dochter-richtlijn en een richtlijn voor rente en royalties in de jaren negentig, om enkele voorbeelden te noemen. Na serieus besproken te zijn, zijn deze tot stand gekomen en ik geloof nog steeds dat we al die praktische dingen zoals antimisbruikmaatregelen kunnen hebben, dat we de moeder-dochter-richtlijn kunnen verbeteren en dat we de werking van het Forum verrekenprijzen kunnen verbeteren en dergelijke initiatieven zijn hard nodig. Uiteindelijk hebben we echter een zeer brede oplossing en de CCCTB nodig. Op dit moment is dit de best beschikbare optie en moeten we die serieus nemen. Ik hoop dat dit zal gebeuren tijdens deze zittingsperiode van het Europees Parlement, vóór de verkiezingen in 2009. Er moet iets gedaan worden vóór de verkiezingen van 2009 en we kunnen het ons niet veroorloven om te wachten tot lidstaten komen met hun ratificaties en referenda. We moeten nu iets doen voordat de zittingsperiode van dit Parlement afgelopen is."@nl3
"Panie przewodniczący! Nie będę mówić długo. Oczywiście z zadowoleniem zauważam, że większość grup zamierza poprzeć przyjęcie mojego sprawozdania podczas jutrzejszego głosowania. Moja grupa zasugerowała wstrzymanie się od głosowania nad poprawkami nr 7 i 8. Uważam, że jest to zgodne z zaleceniami Komisji Europejskiej. Uważam także, że poprawki nr 7 i 8 zostaną prawdopodobnie przyjęte, a to oznacza, że znaczna większość posłów poprze jutro przyjęcie sprawozdania. Chciałabym także nieco powspominać, a w szczególności przypomnieć, jak trudno było nam rozmawiać o takich kwestiach, zanim w latach 90. przyjęliśmy pierwsze dyrektywy dotyczące opodatkowania osób prawnych, a mianowicie dyrektywę dotyczącą przedsiębiorstw macierzystych i spółek zależnych oraz dyrektywę dotyczącą odsetek i należności licencyjnych. Jednakże w wyniku głębokich dyskusji dyrektywy te zostały przyjęte, a ja nadal uważam, że potrafimy podejmować praktyczne działania, takie jak wprowadzenie środków zwalczania nadużyć, że potrafimy ulepszyć przepisy dyrektywy dotyczącej przedsiębiorstw macierzystych i spółek zależnych oraz że potrafimy udoskonalić działalność Forum ds. cen transferowych, a takie inicjatywy są bardzo potrzebne. Ostatecznie jednak potrzebujemy zarówno rozwiązania o bardzo szerokim zakresie, jak i CCCTB. Obecnie jest to najlepsze z dostępnych rozwiązań i musimy potraktować je poważnie. Mam nadzieję, że rozwiązanie to zostanie przyjęte w tej kadencji Parlamentu Europejskiego, przed wyborami w 2009 r. Do czasu wyborów w 2009 r. na pewno należy coś zrobić, a nie możemy sobie pozwolić na czekanie, aż państwa członkowskie dokonają ratyfikacji lub przeprowadzą referenda. Musimy działać niezwłocznie, zanim upłynie ta kadencja Parlamentu."@pl16
"Senhor Presidente, serei muito breve. É para mim motivo de grande satisfação verificar que a maior parte dos grupos vai apoiar o relatório na votação de amanhã. O meu grupo sugeriu a abstenção relativamente às alterações 7 e 8. Penso que está em consonância com as recomendações da Comissão, assim como penso que as alterações 7 e 8 serão provavelmente aprovadas, o que significa que, amanhã, teremos uma ampla maioria a apoiar o relatório. Gostaria ainda de recordar um pouco o passado: como foi difícil falarmos destas questões antes de aceitarmos as primeiras directivas relativas ao regime fiscal aplicável às sociedades – uma directiva relativa ao regime fiscal comum aplicável às sociedades-mãe e sociedades afiliadas de Estados-Membros diferentes e uma directiva relativa a um regime comum aplicável aos pagamentos de juros e na década de 1990. Mas as directivas já existem, após grandes debates, e creio que acabaremos por ter todos os elementos práticos, nomeadamente as medidas antiabuso, para melhorar a directiva relativa ao regime fiscal comum aplicável às sociedades-mãe e sociedades afiliadas de Estados-Membros diferentes, assim como podemos aperfeiçoar os trabalhos do Fórum da UE sobre preços de transferência, iniciativas que são muito necessárias. Mas, afinal, necessitamos de uma solução muito ampla da MCCCIS. É actualmente a melhor opção disponível, e devemos tê-la seriamente em consideração. Espero que isso seja feito durante a presente legislatura do Parlamento Europeu, antes das eleições de 2009. É preciso fazer alguma coisa antes das eleições de 2009, e não podemos aguardar que os Estados-Membros apresentem as suas ratificações e referendos. Temos de actuar agora e antes que se esgote o período da presente legislatura."@pt17
"Mr President, I will be very brief. I am of course happy to note that most of the groups are going to support the report tomorrow in the vote. My group has suggested abstaining with regard to Amendments 7 and 8. I think that it is in line with the Commission’s recommendations as well that 7 and 8 will probably be adopted and that means that we have a very large majority backing the report tomorrow. I also would like to remember a little bit the past: how difficult it was before we accepted the first company taxation directives – a Parent-Subsidiary Directive and an Interest and Royalties Directive in the 1990s – to speak about these items. But they are now there after serious discussion, and I still believe that we can have all the practical things, like anti-abusive measures, that we can improve the Parent-Subsidiary Directive and that we can improve the workings of the Transfer Pricing Forum, and such initiatives are very much needed. But, in the end, we need a very large solution and CCCTB. At this time it is the best available option and we must take it seriously. I hope that it will be done during this European Parliament term, before the 2009 elections. Something must be done before the 2009 elections and we cannot afford to wait for Member States to come up with their ratifications and referendums. We must act now and before the time is up for this Parliament."@ro18
"Vážený pán predseda, budem veľmi stručná. Samozrejme s radosťou pozorujem, že väčšina skupín podporí správu v zajtrajšom hlasovaní. Naša skupina odporúča zdržať sa hlasovania v súvislosti s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi č. 7 a 8. Myslím, že je to v súlade s odporúčaniami Komisie, okrem toho návrhy č. 7 a 8 budú pravdepodobne prijaté, čo znamená, že máme veľmi výraznú väčšinu, ktorá zajtra podporí správu. Rada by som sa na chvíľu vrátila do minulosti: do zložitého obdobia pred prijatím prvých smerníc o dani z príjmu právnických osôb – o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch a smernica o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských štátov v 90. rokoch - keď hovoríme o týchto bodoch. Ale tieto smernice v súčasnosti platia vďaka dôsledným diskusiám a stále verím, že môžeme prijať všetky praktické návrhy, ako je opatrenie proti zneužívaniu, že môžeme zlepšiť smernicu o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch a že môžeme vylepšiť prácu fóra o transferovom oceňovaní. Takéto iniciatívy sú veľmi potrebné. Ale nakoniec potrebujeme rozsiahle riešenie a spoločný konsolidovaný základ dane z príjmu právnických osôb (CCCTB). Momentálne je to najlepšia dostupná možnosť a musíme ju brať vážne. Dúfam, že naše úsilie sa zavŕši počas volebného obdobia Európskeho parlamentu pred voľbami v roku 2009. Niečo musí byť dokončené pred voľbami v roku 2009 a nemôžeme si dovoliť čakať, kým členské štáty schvália svoje ratifikácie a vyhlásia referendá. Musíme konať teraz, skôr ako uplynie funkčné obdobie tohto Parlamentu."@sk19
"Gospod predsednik, zelo kratka bom. Seveda z zadovoljstvom ugotavljam, da bo večina skupin na jutrišnjem glasovanju podprla poročilo. Moja skupina je predlagala vzdržanje pri spremembah 7 in 8. Menim, da je v skladu s priporočili Komisije tudi to, da bosta spremembi 7 in 8 verjetno sprejeti, kar pomeni, da imamo veliko večino, ki bo jutri podprla poročilo. Prav tako želim opozoriti na preteklost: kako težko je bilo, preden smo sprejeli prve direktive o obdavčevanju podjetij – direktivo o obdavčitvi matičnih in odvisnih družb ter direktivo o obrestih in licenčninah v devetdesetih letih 20. stoletja – da bi obravnavali te zadeve. Vendar so zdaj po resni razpravi sprejete in še vedno verjamem, da imamo lahko vse praktične elemente, kot so ukrepi proti zlorabam, da lahko izboljšamo direktivo o obdavčitvi matičnih in odvisnih družb in da lahko izboljšamo delo foruma za transferne cene. Takšne pobude so zelo pomembne. Vendar na koncu potrebujemo obsežno rešitev in skupno konsolidirano osnovo za davek od dobička pravnih oseb. To je zdaj najboljša razpoložljiva možnost in jo moramo resno obravnavati. Upam, da bo to storjeno v tem mandatu Evropskega parlamenta pred volitvami leta 2009. Nekaj je treba storiti pred volitvami leta 2009, ne moremo več čakati, da bodo države članice začele izvajati svoje ratifikacije in referendume. Ukrepati moramo zdaj, preden poteče mandat tega parlamenta."@sl20
". − Herr talman! Jag ska fatta mig kort. Det gläder mig förstås att de flesta grupper kommer att bifalla betänkandet vid omröstningen i morgon. Min grupp har föreslagit att ledamöterna ska lägga ner sin röst angående ändringsförslagen 7 och 8. Jag anser att det ligger i linje med kommissionens rekommendationer och att 7 och 8 förmodligen kommer att antas, vilket innebär att vi har en stor majoritet som stöder förslaget imorgon. Jag skulle också vilja påminna en aning om det förflutna: hur svårt det var att tala om dessa frågor innan vi accepterade de första direktiven om bolagsbeskattning – ett direktiv om moder- och dotterbolag och ett direktiv om räntor och royalties på 1990-talet. Men de finns nu, efter ingående diskussioner, och jag menar fortfarande att vi kan lösa alla praktiska frågor, som åtgärder mot missbruk, att vi kan förbättra direktivet om moder- och dotterbolag och att vi kan förbättra resultaten från forumet för internprissättning, och att sådana initiativ i allra högsta grad behövs. Men till syvende och sist behöver vi en mycket bred lösning och CCCTB. För tillfället är detta det bästa alternativet och vi måste ta allvarligt på det. Jag hoppas att det kommer att ske under innevarande mandatperiod, före valet 2009. Någonting måste göras före valet 2009 och vi har inte råd att vänta på medlemsstaternas ratificeringar och folkomröstningar. Vi måste agera nu, innan tiden är slut för det här parlamentet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"CCCTB."13
"Piia-Noora Kauppi,"18,5,20,15,1,19,16,11,11,7,10,4,21
"Pila-Noora Kauppi,"14
"Transfer Pricing Forum"12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph