Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-14-Speech-1-115"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080114.15.1-115"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I have followed the debate with great interest, and it has confirmed my conviction that the introduction of cross-border loss relief is an important factor for the deepening of the internal market. My services will study these suggestions and comments and, where possible, bring the issues forward. The SME aspect is already an important part of the work of Vice-President Günter Verheugen. Another aspect, the definition of groups of companies, is an essential element of the work on the CCCTB. I can also assure you that your recommendations for cross-border loss relief within companies and groups of companies will orient our work in the coming months. There are several references in your report to tax avoidance. Here it may be noted that, last December, the Commission adopted a communication on the application of anti-abuse measures in the area of direct taxation. The Commission shares the concerns about tax avoidance expressed in your report. Member States need to be able to prevent their tax bases from being eroded because of abuse and aggressive tax planning. At the same time it is vital to ensure that there will be no undue restrictions to the Treaty freedoms. By launching this latest initiative, the Commission seeks to prompt further discussions with the other institutions on how national anti-abuse measures can meet those requirements. Your observations on tax avoidance risk will be taken into consideration. Finally, as regards the proposed amendments to the report, the Commission would advise against amendments 1, 2, 3, 4, 5 and 6, but it could support amendments 7 and 8, which are in line with the spirit of the communication. I fully share the views of Ms Kauppi that on the surface it is about taxation, but in reality it is about the proper functioning of the internal market. I am particularly grateful for your support with facilitating, in particular, the cross-border economic activities of the SMEs, which is very close to my heart. I would like to thank the rapporteur, Ms Kauppi, for the very encouraging report, as well as the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Legal Affairs for their support. The Commission can agree with most of the conclusions. The support of Parliament is welcome as a factor which may have a positive impact on the subsequent discussion in the Council. As suggested in the report, I can assure you that we are continuing efforts on the CCCTB and on the coordination of Member States’ direct tax systems. The CCCTB is also very close to my heart, and the reason is that I am absolutely certain that it would be of greater relative benefit to the small and medium-sized enterprises than the big multinationals. However, I understand the concerns, and to respond to the question at the end of the debate, I want to tell you that in the Council it is on the table, but not as a concrete proposal. For the time being it is on the table as a concept, and as far as the concept is concerned, some two thirds of Member States expressed their support and less than one third expressed either doubts or opposition. Any discussion, particularly discussion which would prejudice the current debate on the cross-border loss relief issue, would be premature because there is, for the time being, no concrete legislative proposal. In the legislative work programme of the Commission, however, there is one point which states that, in the second half of the year, we will present a concrete legislative proposal – with the necessary impact assessment – on the CCCTB. Then we can discuss whether the concerns are relevant or not. One more point: if there is no unanimous agreement – and for the time being I believe that there will be no unanimous agreement – we can resort to enhanced cooperation as a solution. So, no single Member State would be forced to accept the CCCTB and to use it. And, even in those countries that chose the CCCTB, no companies would be forced to use it, because there would be no sense in forcing companies that are not operating in the internal market – that are not doing business in the internal market – to use this common tax base. They can stay with the domestic national base used previously. So I share your conclusion that, in order to promote coherent development and the proper functioning of the internal market, obstacles deriving from the existence of different company tax regimes in the Member States must be tackled, preferably through common approaches and coordinated actions. With regard to the loss offset, your report highlights several specific areas where more work needs to be done, such as addressing the particular needs of SMEs, the definition of groups and the scope for automatic information exchange."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedající, sledoval jsem rozpravu s nejvyšším zájmem a potvrdilo se mé přesvědčení, že zavedení přeshraničních úlev za ztráty je důležitým činitelem prohloubení vnitřního trhu. Útvary Komise tyto návrhy a připomínky prostudují a pokud možno problémy přednesou. Malé a střední podniky již jsou významnou součástí práce místopředsedy Güntera Verheugena. Další aspekt, definování skupin společností, je zásadním prvkem práce na konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob. Mohu vás rovněž ujistit, že vaše doporučení ve věci přeshraničních úlev za ztráty podniků a skupin společností nasměrují naši práci v nadcházejícím měsících. Vaše zpráva obsahuje několik odkazů na vyhýbání se daňovým povinnostem. Zde lze konstatovat, že loni v prosinci Komise přijala sdělení o používání opatření proti zneužívání v oblasti přímého zdanění. Komise sdílí obavy z vyhýbání se daňovým povinnostem vyjádřené ve vaší zprávě. Členské státy musí být schopny zabránit narušování svých daňových základů v důsledku zneužívání a agresivního daňového plánování. Současně je nezbytné zajistit, aby neexistovala zbytečná omezení svobod vyplývajících ze Smlouvy. Zahájením této poslední iniciativy se Komise snaží podnítit další diskuse s ostatními orgány o tom, jak by vnitrostátní opatření proti zneužívání mohla tyto požadavky splnit. Vaše zjištění ohledně rizika vyhýbání se daňovým povinnostem budou vzata v úvahu. Konečně, pokud jde o navržené pozměňovací návrhy ke zprávě, Komise nesouhlasí s pozměňovacími návrhy 1, 2, 3, 4, 5 a 6, ale mohla by podpořit pozměňovací návrhy 7 a 8, které se nesou v duchu sdělení. Plně sdílím názory paní Kauppiové, podle níž se na první pohled jedná o zdanění, ve skutečnosti však jde o řádné fungování vnitřního trhu. Jsem velmi vděčný za vaši podporu zejména při usnadňování přeshraniční činnosti malých a středních podniků, kterou považuji za velice důležitou. Chtěl bych poděkovat zpravodajce paní Kauppiové za velmi povzbuzující zprávu, a Hospodářskému a měnovému výboru a Výboru pro právní záležitosti za jejich podporu. s většinou závěrů může Komise souhlasit. Podpora Parlamentu je vítána jako činitel, který může mít kladný dopad na následné projednávání v Radě. Jak jsem naznačil ve zprávě, mohu vás ujistit, že pokračuje práce na konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob a na koordinaci systémů přímých daní členských států. Na konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob mi velmi záleží a důvodem je to, že jsem si naprosto jist, že bude relativně větším přínosem pro malé a střední podniky než pro velké nadnárodní společnosti. Chápu však uvedené obavy, a abych odpověděl na dotaz z konce rozpravy, chci vám říci, že v Radě se věc projednává, nikoli však jako konkrétní návrh. v současné době se projednává jako koncepce, a pokud jde o koncepci, vyjádřily svou podporu zhruba dvě třetiny členských států a méně než jedna třetina vyjádřila pochyby nebo nesouhlas. Jakákoli diskuse, zejména diskuse, jež by poškodila nynější debatu o otázce přeshraničních úlev za ztráty, by byla předčasná, protože dosud neexistuje žádný konkrétní legislativní návrh. v programu legislativní práce Komise je však jeden bod, v němž se uvádí, že ve druhé polovině roku předložíme konkrétní legislativní návrh ve věci konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob – s nezbytným posouzením dopadu. Pak můžeme jednat o tom, zda jsou obavy namístě či ne. A ještě jedna věc: pokud neexistuje jednomyslná shoda (a v současné době podle mě žádná jednomyslná shoda nebude dosažena), můžeme jako řešení využít zesílené spolupráce. Žádný členský stát by tedy nebyl nucen přijmout a používat konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob. A i v zemích, které se pro konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob rozhodnou, by žádné podniky nebyly nuceny k jeho používání, protože by nemělo smysl nutit podniky nepůsobící na vnitřním trhu – nepodnikající na vnitřním trhu –, aby tento společný základ daně používaly. Mohou zůstat u dříve používaného domácího vnitrostátního základu daně. Souhlasím tedy s vaším závěrem, že na podporu vyrovnaného rozvoje a řádného fungování vnitřního trhu je třeba vyřešit překážky vyplývající z existence rozdílných daňových režimů pro právnické osoby v členských státech, především pomocí společných přístupů a koordinovaných opatření. Pokud jde o započítávaní ztrát, vaše zpráva upozorňuje na několik konkrétních oblastí, kde je potřeba udělat více práce, například řešení konkrétních potřeb malých a středních podniků, definování skupin a rozsah pro automatickou výměnu informací."@cs1
"Hr. formand! Jeg har fulgt debatten med stor interesse og den har bekræftet min overbevisning om, at indførelsen af grænseoverskridende underskudsudligning er en vigtig faktor i uddybningen af det indre marked. Mine tjenestegrene vil studere disse forslag og kommentarer og fremlægge problemerne, hvor det er muligt. Spørgsmålet om de små og mellemstore virksomheder er allerede en vigtig del af næstformand Günther Verheugens arbejde. Et andet vigtigt spørgsmål, definitionen af en koncern, er et væsentligt element i arbejdet med det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag. Jeg kan også forsikre Dem om, at Deres henstillinger om grænseoverskridende underskudsudligning inden for virksomheder og koncerner vil være en rettesnor for vores arbejde i de kommende måneder. Der er flere henvisninger i Deres betænkning til skatteunddragelse. Her kunne det bemærkes, at Kommissionen sidste december vedtog en meddelelse om anvendelse af foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug på området for direkte beskatning. Kommissionen deler bekymringerne om skatteunddragelse, der kommer til udtryk i Deres betænkning. Medlemsstaterne er nødt til at kunne forhindre deres skattegrundlag i at erodere på grund af misbrug og aggressiv skattetænkning. Samtidig er det afgørende at sikre, at der ikke er for store begrænsninger på traktatens friheder. Ved at lancere dette seneste initiativ, forsøger Kommissionen at foranledige yderligere diskussioner med de andre institutioner om, hvordan nationale foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug kan opfylde de krav. Deres bemærkninger om risikoen for skatteunddragelse vil blive taget med i overvejelserne. Endelig vil kommissionen, hvad angår de foreslåede ændringer til betænkningen, fraråde ændringsforslag 1, 2, 3, 4, 5 og 6, men ville kunne støtte ændringsforslag 7 og 8, der er i overenstemmelse med meddelelsens ånd. Jeg deler fuldt ud fru Kauppis opfattelse af, at det på overfladen handler om beskatning, men at det i virkeligheden handler om det indre markeds funktion. Jeg er i særdeleshed taknemmelig for Deres støtte til at lette især de små og mellemstore virksomheders grænseoverskridende økonomiske aktiviteter, hvilke ligger mit hjerte nært. Jeg vil gerne takke ordføreren, fru Kauppi, for den meget ansporende betænkning, såvel som Økonomi- og Valutaudvalget og Retsudvalget for deres støtte. Kommissionen er enig i de fleste af konklusionerne. Parlamentets støtte er velkommen som en faktor, der kunne have en positiv indflydelse på den efterfølgende diskussion i Rådet. Som det er foreslået i betænkningen, kan jeg forsikre Dem om, at vi fortsætter arbejdet med det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag og samordningen af medlemsstaternes systemer for direkte beskatning. Det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag ligger også mit hjerte nært, og grunden er, at jeg er fuldstændig sikker på, at det ville være en relativt større fordel for de små og mellemstore virksomheder end for de store multinationale selskaber. Jeg forstår dog bekymringerne, og for at svare på spørgsmålet i slutningen af debatten, vil jeg fortælle Dem, at det drøftes i Rådet, men ikke som et konkret forslag. På nuværende tidspunkt drøftes det som en idé, og hvad denne idé angår, udtrykte ca. to tredjedele af medlemsstaterne deres støtte, og mindre end en tredjedel udtrykte enten tvivl eller modstand. Enhver diskussion, i særdeleshed en diskussion, der foregriber den aktuelle debat om grænseoverskridende underskudsudligning, ville være forhastet, da der på nuværende tidspunkt ikke er noget konkret forslag til lovgivning. I Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram er der dog et punkt, der fastslår, at vi i årets anden halvdel vil præsentere et konkret forslag til lovgivning - med den nødvendige konsekvensanalyse - om det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag. Så kan vi diskutere, hvorvidt bekymringerne er relevante eller ej. Et yderligere punkt: Hvis ikke der er enstemmighed - og på nuværende tidspunkt tror jeg ikke, at der vil være enstemmighed - kan vi ty til forstærket samarbejde som en løsning, så ingen enkelt medlemsstat ville blive tvunget til at acceptere det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag og til at anvende det. Og selv i de lande, der valgte det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag, ville ingen virksomheder blive tvunget til at anvende det, fordi det ikke ville give mening at tvinge virksomheder, der ikke opererer på det indre marked - der ikke har erhvervsaktiviteter på det indre marked - til at anvende dette fælles skattegrundlag. De kan blive ved det hjemlige nationale grundlag, der har været anvendt tidligere. Så jeg deler Deres konklusion, at for at fremme en sammenhængende udvikling af det indre marked og sikre, at dette fungerer tilfredsstillende, må vi tage fat på de hindringer, der skyldes eksistensen af forskellige selskabsskatteordninger i medlemsstaterne, helst gennem fælles tilgange og koordineret handling. Hvad angår underskudsudligningen, henleder Deres betænkning opmærksomheden på flere specifikke områder, hvor mere arbejde må gøres, såsom at tage fat på de særlige behov hos de små og mellemstore virksomheder, definitionen på en koncern og at undersøge mulighederne for automatisk udveksling af oplysninger."@da2
". − Herr Präsident! Ich habe die Aussprache mit großem Interesse verfolgt, und sie hat mich in der Überzeugung bestärkt, dass die Einführung des grenzüberschreitenden Verlustausgleichs ein wichtiger Faktor für den Ausbau des Binnenmarktes ist. Meine Dienststellen werden diese Vorschläge und Bemerkungen prüfen und, sofern dies möglich ist, weiter an diesen Themen arbeiten. Die KMU machen bereits einen wichtigen Teil der Arbeit von Vizepräsident Günther Verheugen aus. Ein weiterer Aspekt, die Definition von Konzernen, ist ein wesentliches Element der Arbeit zur GKKB. Ich kann Ihnen auch versichern, dass Ihre Empfehlungen für den grenzüberschreitenden Verlustausgleich innerhalb von Unternehmen und Konzernen unsere Arbeit in den kommenden Monaten bestimmen werden. In Ihrem Bericht verweisen Sie mehrfach auf Steuerhinterziehung. Ich möchte in diesem Zusammenhang erwähnen, dass die Kommission im vergangenen Dezember eine Mitteilung über die Anwendung von Maßnahmen zur Missbrauchsbekämpfung auf dem Gebiet der Direktbesteuerung angenommen hat. Die Kommission teilt Ihre im Bericht zum Ausdruck gebrachten Sorgen in Bezug auf Steuerhinterziehung. Die Mitgliedstaaten müssen in der Lage sein zu verhindern, dass ihre Bemessungsgrundlagen durch Missbrauch und aggressive Steuerplanung unterwandert werden. Gleichzeitig müssen wir unbedingt dafür sorgen, dass die laut Vertrag gewährten Freiheiten nicht unangemessen eingeschränkt werden. Mit dieser jüngsten Initiative beabsichtigt die Kommission, weitere Diskussionen mit den anderen Organen darüber auf den Weg zu bringen, wie nationale Maßnahmen zur Missbrauchsbekämpfung diesen Erfordernissen gerecht werden können. Wir werden Ihre Bemerkungen zur Gefahr der Steuerhinterziehung dabei in Betracht ziehen. Was schließlich die vorgeschlagenen Änderungsanträge zum Bericht betrifft, spricht sich die Kommission gegen die Änderungsanträge 1, 2, 3, 4, 5 und 6 aus, während sie den Änderungsanträgen 7 und 8 ihre Zustimmung geben könnte, da sie dem Geist der Mitteilung entsprechen. Ich teile voll und ganz die Ansicht von Frau Kauppi, dass es äußerlich betrachtet um Besteuerung geht, doch in Wahrheit geht es um das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarktes. Ich bin besonders für Ihre Unterstützung vor allem bei der Erleichterung der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit von KMU, die mir sehr am Herzen liegt, dankbar. Mein Dank gilt der Berichterstatterin, Frau Kauppi, für den äußerst ermutigenden Bericht sowie dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung und dem Rechtsausschuss für ihre Unterstützung. Die Kommission kann dem größten Teil der Schlussfolgerungen zustimmen. Ich begrüße die Unterstützung des Parlaments als einen Faktor, der sich positiv auf die nachfolgende Aussprache im Rat auswirken könnte. Wie auch im Bericht vorgeschlagen, kann ich Ihnen versichern, dass wir unsere Bemühungen bezüglich der GKKB und der Koordinierung der Direktsteuersysteme der Mitgliedstaaten fortsetzen werden. Auch die GKKB liegt mir sehr am Herzen, und zwar deshalb, weil ich mir absolut sicher bin, dass sie den kleinen und mittleren Unternehmen mehr Vorteile bringen würde als den großen multinationalen Unternehmen. Allerdings verstehe ich auch Ihre Bedenken. In Beantwortung der Frage am Ende der Aussprache möchte ich sagen, dass das Problem im Rat auf dem Tisch liegt, jedoch nicht als konkreter Vorschlag. Gegenwärtig liegt uns ein Konzept vor, und dafür haben sich etwa zwei Drittel der Mitgliedstaaten ausgesprochen, während weniger als ein Drittel entweder Zweifel zum Ausdruck gebracht oder es abgelehnt haben. Jede Diskussion, vor allem solche, die den Ausgang der laufenden Debatte über den grenzüberschreitenden Verlustausgleich beeinträchtigen würden, wäre verfrüht, weil zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch kein konkreter Legislativvorschlag vorliegt. Das Legislativ- und Arbeitsprogramm der Kommission enthält allerdings einen Punkt, in dem es heißt, dass wir im zweiten Halbjahr einen konkreten Legislativvorschlag – mit der erforderlichen Folgenabschätzung – zur GKKB vorlegen werden. Dann können wir darüber diskutieren, ob die Sorgen angebracht sind oder nicht. Zu einem weiteren Punkt: Wenn keine Einstimmigkeit erzielt wird – und im Moment glaube ich nicht, dass es eine Einstimmigkeit geben wird – dann könnte die Lösung in einer verstärkten Zusammenarbeit bestehen. Damit wäre kein einziger Mitgliedstaat gezwungen, die GKKB anzunehmen und anzuwenden. Und selbst in den Ländern, die sich für die GKKB entscheiden, wäre kein Unternehmen gezwungen, sie anzuwenden, denn es würde keinen Sinn machen, Unternehmen, die im Binnenmarkt nicht agieren – die keine Geschäftstätigkeit im Binnenmarkt aufweisen –, zu zwingen, diese gemeinsame Bemessungsgrundlage zu nutzen. Sie können auch weiterhin die in ihrem Land bisher übliche Grundlage verwenden. So stimme ich mit Ihrer Schlussfolgerung überein, dass, um die kohärente Entwicklung und das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes zu fördern, die Hindernisse, die auf das Vorhandensein unterschiedlicher Systeme für die Besteuerung von Unternehmen in den Mitgliedstaaten zurückzuführen sind, beseitigt werden müssen – vorzugsweise durch ein gemeinsames Herangehen und koordiniertes Handeln. Zur Verrechnung der Verluste möchte ich anmerken, dass Sie in Ihrem Bericht auf mehrere konkrete Gebiete hinweisen, auf denen noch mehr getan werden muss. Dazu zählen die spezifischen Bedürfnisse von KMU, die Bestimmung des Begriffs „Konzern“ und der Umfang des automatischen Informationsaustauschs."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, παρακολούθησα με μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτηση, που επιβεβαίωσε την πεποίθησή μου ότι η εισαγωγή της διασυνοριακής φορολογικής ελάφρυνσης λόγω ζημιών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς. Οι υπηρεσίες μου θα μελετήσουν αυτές τις προτάσεις και τα σχόλια και όπου είναι δυνατόν θα επισπεύσουν τα ζητήματα. Η πτυχή των ΜΜΕ αποτελεί ήδη ένα σημαντικό μέρος του έργου του Αντιπροέδρου Günther Verheugen. Μία άλλη πτυχή, ο καθορισμός των ομίλων εταιριών, είναι ουσιώδες στοιχείο του έργου για την ΚΕΒΦΕ. Μπορώ επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι οι συστάσεις σας για τη διασυνοριακή φορολογική ελάφρυνση λόγω ζημιών στο πλαίσιο εταιριών και ομίλων εταιριών θα καθοδηγήσουν το έργο μας κατά τους προσεχείς μήνες. Στην έκθεσή σας υπάρχουν αρκετές αναφορές στη φοροδιαφυγή. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι τον περασμένο Δεκέμβριο η Επιτροπή ενέκρινε μία ανακοίνωση για την εφαρμογή αντι-καταχρηστικών μέτρων στον τομέα της άμεσης φορολογίας. Η Επιτροπή συμμερίζεται τις ανησυχίες για τη φοροδιαφυγή που εκφράζονται στην έκθεσή σας. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποτρέψουν τη διάβρωση των βάσεων φορολογίας τους εξαιτίας της κατάχρησης και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Ταυτόχρονα, είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί το ότι δεν θα υπάρξουν αδικαιολόγητοι περιορισμοί στις ελευθερίες της Συνθήκης. Ξεκινώντας αυτή την τελευταία πρωτοβουλία, η Επιτροπή επιδιώκει να παρακινήσει περαιτέρω συζητήσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα για το πώς τα εθνικά αντι-καταχρηστικά μέτρα μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις. Οι παρατηρήσεις σας για τον κίνδυνο φοροδιαφυγής θα ληφθούν υπόψη. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις προτεινόμενες τροπολογίες στην έκθεση, η Επιτροπή είναι κατά των τροπολογιών 1, 2, 3, 4, 5 και 6, αλλά θα μπορούσε να στηρίξει τις τροπολογίες 7 και 8, οι οποίες συνάδουν με το πνεύμα της ανακοίνωσης. Συμμερίζομαι πλήρως τις απόψεις της κ. Kauppi ότι εκ πρώτης όψεως έχει να κάνει με τη φορολογία, αλλά στην πραγματικότητα έχει να κάνει με τη σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για την υποστήριξή σας, με τη διευκόλυνση, ιδιαιτέρως, των διασυνοριακών οικονομικών δραστηριοτήτων των ΜΜΕ, κάτι που με συγκινεί ιδιαίτερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κ. Kauppi για την πολύ ενθαρρυντική έκθεση, καθώς και την Επιτροπή Οικονομικής και Νοµισµατικής Πολιτικής και την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων για την υποστήριξή τους. Η Επιτροπή μπορεί να συμφωνήσει με τα περισσότερα συμπεράσματα. Η υποστήριξη του Κοινοβουλίου είναι καλοδεχούμενη ως παράγοντας που μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην επακόλουθη συζήτηση στο Συμβούλιο. Όπως προτείνεται στην έκθεση, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι συνεχίζουμε τις προσπάθειες για την ΚΕΒΦΕ και τον συντονισμό των συστημάτων άμεσης φορολόγησης των κρατών μελών. Η ΚΕΒΦΕ επίσης με συγκινεί ιδιαίτερα και ο λόγος είναι ότι είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα έχει μεγαλύτερο σχετικό όφελος στις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, παρά στις μεγάλες πολυεθνικές. Ωστόσο, κατανοώ τις ανησυχίες και, για να απαντήσω στην ερώτηση στο τέλος της συζήτησης, θέλω να σας πω ότι στο Συμβούλιο είναι υπό συζήτηση, αλλά όχι ως συγκεκριμένη πρόταση. Για την ώρα, είναι υπό συζήτηση ως ιδέα, και σε ό,τι αφορά την ιδέα, περίπου τα δύο τρίτα των κρατών μελών έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους και λιγότερο από το ένα τρίτο εξέφρασε είτε αμφιβολίες είτε αντίθεση. Οποιαδήποτε συζήτηση, ιδιαιτέρως μια συζήτηση που θα προκαταλάμβανε την τρέχουσα συζήτηση για το ζήτημα της διασυνοριακής φορολογικής ελάφρυνσης λόγω ζημιών θα ήταν πρόωρη, καθώς για την ώρα δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση. Στο πρόγραμμα νομοθετικού έργου της Επιτροπής, ωστόσο, υπάρχει ένα σημείο που αναφέρει ότι στο δεύτερο εξάμηνο του έτους θα παρουσιάσουμε συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση –με την απαραίτητη μελέτη επιπτώσεων– για την ΚΕΒΦΕ. Τότε μπορούμε να συζητήσουμε κατά πόσο οι ανησυχίες είναι ουσιώδεις ή όχι. Μια παρατήρηση ακόμη: εάν δεν υπάρξει ομόφωνη συμφωνία –και για την ώρα νομίζω ότι δεν θα υπάρξει ομόφωνη συμφωνία– μπορούμε να καταφύγουμε στην ενισχυμένη συνεργασία ως λύση. Έτσι, κανένα μεμονωμένο κράτος μέλος δεν θα εξαναγκαστεί να αποδεχτεί την ΚΕΒΦΕ και να τη χρησιμοποιήσει. Και, ακόμα και σε εκείνες τις χώρες που επέλεξαν την ΚΕΒΦΕ καμία εταιρία δεν θα εξαναγκαστεί να τη χρησιμοποιήσει, επειδή δεν θα υπάρχει νόημα να εξαναγκαστούν εταιρίες που δεν λειτουργούν στην εσωτερική αγορά –που δεν δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά– να χρησιμοποιήσουν αυτήν την κοινή βάση φορολογίας. Μπορούν να παραμείνουν στην εγχώρια εθνική βάση που χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν. Συνεπώς συμμερίζομαι το συμπέρασμά σας ότι προκειμένου να προωθηθεί η συνεκτική ανάπτυξη και η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τα εμπόδια που προέρχονται από την ύπαρξη διαφορετικών καθεστώτων του φόρου εταιρειών στα κράτη μέλη πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτίμηση μέσα από κοινές προσεγγίσεις και συντονισμένες ενέργειες. Αναφορικά με την αντιστάθμιση των ζημιών, η έκθεσή σας επισημαίνει αρκετά συγκεκριμένα πεδία όπου πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά, όπως η αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών των ΜΜΕ, ο καθορισμός των ομίλων και το εύρος του αυτοματοποιημένου συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών."@el10
". − Señor Presidente, he seguido el debate con gran interés, y ha confirmado mi convicción de que la introducción de la compensación transfronteriza de pérdidas es un factor importante para profundizar en el mercado interior. Mis servicios estudiarán estas recomendaciones y observaciones y, en su caso, las incorporarán a la propuesta. El aspecto PYME ya constituye una parte importante del trabajo del Vicepresidente Günther Verheugen. Otro aspecto, la definición de los grupos de empresas, es un elemento esencial del trabajo que se realiza sobre la BICCIS. También puedo asegurarle que sus recomendaciones respecto a la compensación transfronteriza de pérdidas dentro de las empresas y grupos de empresas orientarán nuestra labor en los meses sucesivos. Su informe incluye varias referencias a la evasión fiscal. Aquí cabe observar que, en el pasado mes de diciembre, la Comisión adoptó una Comunicación sobre la aplicación de medidas contra las prácticas abusivas en el ámbito de la fiscalidad directa. La Comisión comparte las inquietudes expresadas en su informe en relación con la evasión fiscal. Es necesario que los Estados miembros estén en condiciones de evitar la reducción de sus bases imponibles causada por el abuso y por una planificación fiscal agresiva. Al mismo tiempo, es esencial garantizar que no existan restricciones indebidas a las libertades contempladas en el Tratado. Con esta última iniciativa, la Comisión pretende suscitar nuevos debates con las demás instituciones sobre cómo cubrir estas necesidades con las medidas nacionales contra las prácticas abusivas. Se tendrán en cuenta sus observaciones acerca del riesgo de evasión fiscal. Por último, en relación con las enmiendas al informe que se han propuesto, la Comisión recomendaría votar en contra de las enmiendas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero podría apoyar las enmiendas 7 y 8, que se ajustan al espíritu de la Comunicación. Comparto plenamente las opiniones de la señora Kauppi, que a primera vista se refieren a los impuestos, pero en realidad se refieren al buen funcionamiento del mercado interior. Agradezco sobre todo su apoyo para facilitar, concretamente, las actividades económicas transfronterizas de las PYME, algo por lo que siento un interés muy especial. Quisiera dar las gracias a la ponente, señora Kauppi, por su alentador informe, y a las comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios y de Asuntos Jurídicos por su apoyo. La Comisión puede estar de acuerdo con la mayoría de las conclusiones. Se agradece el apoyo del Parlamento como factor que puede tener un efecto positivo en el posterior debate en el Consejo. Como sugiere el informe, puedo asegurarle que proseguimos nuestros esfuerzos en la BICCIS y en la coordinación de los sistemas de imposición directa de los Estados miembros. También por la BICCIS siento un interés muy especial, y el motivo es que estoy absolutamente seguro de que sería relativamente más beneficiosa para las PYME que para las grandes multinacionales. No obstante, entiendo las inquietudes y, para responder a la pregunta al final del debate, quiero decirle que se ha presentado en el Consejo, pero no como propuesta concreta. Por ahora se ha presentado como concepto y, por lo que al concepto se refiere, aproximadamente dos tercios de los Estados miembros han expresado su apoyo y menos de un tercio ha expresado dudas u objeciones. Cualquier debate, y especialmente cualquier debate que pueda perjudicar el actual examen de la cuestión de la compensación transfronteriza de pérdidas, sería prematuro, porque por el momento no existe ninguna propuesta legislativa concreta. En el programa de trabajo legislativo de la Comisión, no obstante, hay un punto que dice que, en el segundo semestre del año, presentaremos una propuesta legislativa concreta sobre la BICCIS, con la oportuna evaluación de impacto. Entonces podremos determinar si las inquietudes están o no justificadas. Una cuestión adicional: si no se llega a un acuerdo unánime —y creo que por ahora no se llegará—, podemos recurrir a la cooperación reforzada como solución. De este modo, ningún Estado miembro se verá obligado a aceptar y utilizar la BICCIS. Y aun en los países que elijan la BICCIS, no se obligaría a ninguna empresa a usarla, porque no tendría ningún sentido forzar a las empresas que no actúan (que no hacen negocios) en el mercado interior a usar esta base imponible común. Pueden conservar la base nacional que usaban previamente. Así que comparto su conclusión de que, para promover el desarrollo coherente y el funcionamiento correcto del mercado interior, es necesario abordar los obstáculos derivados de la existencia de diferentes regímenes fiscales en el impuesto sobre sociedades en los Estados miembros, preferiblemente mediante planteamientos comunes y acciones coordinadas. Respecto a la compensación de pérdidas, su informe resalta varias áreas específicas en las que es necesario trabajar más, como es el caso de la consideración de las necesidades particulares de las PYME, la definición de los grupos y el ámbito de aplicación del intercambio automático de información."@es21
". − Hr president, olen jälginud arutelu suure huviga ning see on kinnitanud minu veendumust, et kahjumi piiriülene mahaarvamine on oluline tegur siseturu tugevdamisel. Talitused uurivad neid ettepanekuid ja märkusi ning võimaluse korral tegelevad nende küsimustega. Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on oluline osa asepresident Günther Verheugeni tööst. Teine aspekt, ettevõtete kontsernide määratlemine, on oluline osa ettevõtete ühtse konsolideeritud tulumaksubaasi alasest tööst. Samuti kinnitan teile, et teie soovitused kahjumi piiriülese mahaarvamise kohta ettevõtetes ja ettevõtete kontsernides suunavad meie tööd tulevastel kuudel. Teie raportis on mitmeid viiteid maksustamise vältimisele. Sooviksin märkida, et eelmise aasta detsembris võttis komisjon vastu teatise kuritarvituste vastaste meetmete kohaldamise kohta otsese maksustamise valdkonnas. Komisjon jagab maksustamise vältimise muret, mida on väljendatud teie raportis. Liikmesriigid peavad olema suutelised vältima oma maksubaasi nõrgenemist liigse ja agressiivse maksuplaneerimise tõttu. Samal ajal on väga oluline tagada, et asutamislepinguga ettenähtud vabaduste suhtes ei tehta põhjendamatuid piiranguid. Nimetatud viimase algatuse käivitamisega soovib komisjon kohest arutelu teiste institutsioonidega selle kohta, kuidas kuritarvituste vastaste meetmetega kõnealuste nõuete täitmist tagatakse. Teie märkusi maksustamise vältimise riski kohta võetakse arvesse. Lõpetuseks sooviksin öelda, et raporti muudatusettepanekute suhtes ei soovita komisjon muudatusettepanekuid 1, 2, 3, 4, 5 ja 6, kuid toetaks muudatusettepanekuid 7 ja 8, mis on kooskõlas komisjoni teatise sisuga. Ma jagan täielikult pr Kauppi seisukohta, et pinnapealselt on tegemist maksustamisega, kuid tegelikkuses on tegemist siseturu nõuetekohase toimimisega. Olen eriti tänulik teie toetuse eest väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete piiriülese tegevuse lihtsustamisel, mis on minule väga südamelähedane teema. Sooviksin tänada raportööri pr Kauppit väga julgustava raporti eest, samuti majandus- ja rahanduskomisjoni ning õiguskomisjoni. Komisjon nõustub suurema osa järeldustega. Parlamendi toetus on tervitatav, kuna sellel võib olla positiivne mõju järgnevale arutelule nõukogus. Nagu on soovitatud raportis, ma kinnitan teile, et me jätkame jõupingutusi ettevõtete ühtse konsolideeritud tulumaksubaasi ning liikmesriikide otseste maksusüsteemide kooskõlastamise osas. Ettevõtete ühtne konsolideeritud tulumaksubaas on samuti minule väga südamelähedane teema, kuna ma olen täiesti kindel, et see tooks suuremat kasu väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele kui suurtele rahvusvahelistele ettevõtetele. Ma mõistan siiski muret ning vastuseks arutelu lõpus esitatud küsimusele tahan öelda, et teema on nõukogus arutlemisel, kuid konkreetset ettepanekut veel ei ole. Oleme selle idee üle nõu pidanud ning ligikaudu kaks kolmandikku liikmesriikidest väljendasid sellele toetust ning vähem kui üks kolmandik liikmesriikidest väljendasid kahtlust või vastuseisu. Igasugune arutelu, eelkõige arutelu, mis võiks piirata praegust arutelu kahjumi piiriülese mahaarvamise kohta, oleks ennatlik, kuna praegusel hetkel ei ole olemas konkreetset õigusloomega seotud ettepanekut. Komisjoni õigusloomealases töökavas on siiski olemas punkt selle kohta, et aasta teises pooles esitame ettevõtete ühtse konsolideeritud tulumaksubaasi kohta konkreetse õigusloomega seotud ettepaneku koos vajaliku mõju hindamisega. Siis saame arutada, kas mureküsimused on asjakohased või mitte. Üks asi veel: kui ühehäälset nõusolekut ei saavutata – ning esialgu tundub, et seda ei saavutata – saame lahendusena kasutada tõhustatud koostööd. Ühtegi liikmesriiki ei kohustata vastu võtma ettevõtete ühtse konsolideeritud tulumaksubaasi ning kasutama seda. Ning isegi neis riikides, kes otsustavad kasutada ettevõtete ühtset konsolideeritud tulumaksubaasi, ei ole ettevõtted kohustatud seda kasutama, sest ei oleks mingit mõtet sundida ettevõtteid, kes ei tegutse siseturul – kes ei tegele ettevõtlusega siseturul – kasutama ühtset tulumaksubaasi. Need ettevõtted võivad jätkuvalt kasutada riiklikku tulumaksubaasi. Seega ma jagan teie järeldust, et siseturu ühtse arengu ja nõuetekohase toimimise edendamiseks on vaja eelkõige ühise lähenemisviisi ja kooskõlastatud tegevuse kaudu tegeleda probleemidega, mis tulenevad ettevõtete maksusüsteemide erinevustest eri liikmesriikides. Kulude mahaarvamise osas on teie raportis rõhutatud mitmeid konkreetseid rohkem tööd nõudvaid valdkondi, nagu nt väikeste ja keskmise suurustega ettevõtete eriomaste vajadustega tegelemine, kontsernide määratlemine ning automaatse teabevahetuse ulatus."@et5
". Arvoisa puhemies, olen seurannut keskustelua suurella mielenkiinnolla. Keskustelu on vahvistanut vakaumustani siitä, että rajatylittävien tappiovähennysten käyttöönotto on tärkeä tekijä sisämarkkinoiden syventämisen kannalta. Yksikköni aikovat tutkia näitä ehdotuksia ja huomioita ja viedä niitä mahdollisuuksien mukaan eteenpäin. Pk-yritysten näkökohta on jo keskeinen osa komission varapuheenjohtajan Günther Verheugenin työtä. Toinen näkökohta eli yritysryhmien määrittely puolestaan on keskeinen osa yhteisen yhtenäistetyn veropohjan parissa tehtävää työtä. Voin vakuuttaa myös, että yritysten ja yritysryhmien rajatylittäviä tappiovähennyksiä koskevat suosituksenne ohjaavat työtämme tulevina kuukausina. Mietinnössänne on monta viittausta veronkiertoon. Tältä osin on hyvä panna merkille, että komissio antoi viime joulukuussa tiedonannon väärinkäytön vastaisten toimenpiteiden soveltamisesta välittömässä verotuksessa. Komissio yhtyy mietinnössänne esitettyyn huoleen veronkierrosta. Jäsenvaltioiden on voitava estää aggressiivisen verosuunnittelun ja sen väärinkäytön takia tapahtuva veropohjien mureneminen. Samaan aikaan on elintärkeää varmistaa, ettei EY:n perustamissopimukseen sisältyviä vapauksia rajoiteta tarpeettomasti. Käynnistämällä tämän viimeisimmän aloitteensa komissio pyrkii vauhdittamaan lisäkeskusteluja muiden toimielinten kanssa siitä, miten kyseisiin tavoitteisiin voidaan päästä kansallisilla väärinkäytön vastaisilla toimenpiteillä. Huomionne veronkierron mahdollisuudesta tullaan ottamaan huomioon. Lopuksi komissio kehottaisi vastustamaan mietintöön ehdotettuja tarkistuksia1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Komissio voi kuitenkin antaa tukensa tarkistuksille 7 ja 8, jotka ovat tiedonannon hengen mukaisia. Yhdyn täysin Kaupin näkemykseen, että pinnalta katsoen on kyse verotuksesta mutta että todellisuudessa on kyse sisämarkkinoiden moitteettomasta toiminnasta. Olen erityisen kiitollinen tuestanne etenkin pk-yritysten rajatylittävän taloudellisen toiminnan helpottamiseksi, mikä on hyvin tärkeää minulle. Haluan kiittää esittelijä Kauppia hyvin rohkaisevasta mietinnöstä, ja talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sekä oikeudellisten asioiden valiokuntaa niiden tuesta. Komissio on samaa mieltä suurimmasta osasta päätelmistä. Parlamentin tuki on tervetullut, koska sillä voi olla myönteinen vaikutus neuvostossa myöhemmin käytävissä keskusteluissa. Voin vakuuttaa ponnistelujemme jatkuvan CCCTB-ehdotuksen sekä jäsenvaltioiden välittömien verojen järjestelmien yhteensovittamisen parissa, kuten mietinnössä esitetään. Myös CCCTB-ehdotus on minulle hyvin tärkeä, sillä olen täysin varma, että pienet ja keskisuuret yritykset hyötyisivät siitä suhteellisesti enemmän kuin monikansalliset suuryritykset. Ymmärrän kuitenkin tältä osin esitetyn huolen, ja vastatakseni siihen keskustelun lopussa haluan kertoa, että asia on esillä neuvostossa, tosin ei konkreettisena ehdotuksena. Toistaiseksi asiaa käsitellään käsitteen tasolla, ja noin kaksi kolmasosaa jäsenvaltioista on ilmaissut tukensa tälle käsitteelle, kun taas vajaa kolmasosa on ilmaissut epäröivänsä tai vastustavansa sitä. Mikä tahansa keskustelu, varsinkin sellainen, joka vahingoittaisi nykyistä keskustelua rajatylittävistä tappiovähennyksistä, olisi ennenaikainen, sillä aiheesta ei ole vielä toistaiseksi tehty konkreettista lainsäädäntöehdotusta. Komission lainsäädäntöohjelmassa on kuitenkin kohta, jossa todetaan, että komissio aikoo esittää vuoden jälkipuoliskolla konkreettisen lainsäädäntöehdotuksen ja laatia tarvittaessa vaikutuksenarvioinnin CCCTB-ehdotuksesta. Tuolloin meillä on tilaisuus keskustella, ovatko huolenaiheet oikeutettuja vai eivät. Vielä yksi huomio: ellei yksimielistä sopua löydy – toistaiseksi en usko sitä löytyvän – voimme yhtenä ratkaisuna tukeutua tehostettuun yhteistyöhön. Siten yhtäkään yksittäistä jäsenvaltiota ei pakotettaisi hyväksymään ja soveltamaan yhteistä yhtenäistettyä yhtiöveropohjaa. Myöskään jäsenvaltioissa, jotka päätyisivät soveltamaan yhteistä veropohjaa, yrityksiä ei pakotettaisi ottamaan sitä käyttöön, koska ei olisi mitään mieltä pakottaa siihen yrityksiä, jotka eivät toimi sisämarkkinoilla eivätkä siten harjoita siellä liiketoimintaa. Ne voivat soveltaa edelleen kansallista veropohjaa, kuten ennenkin. Näin ollen olen samaa mieltä päätelmästänne, että sisämarkkinoiden yhtenäisen kehittämisen ja moitteettoman toiminnan edistämiseksi on poistettava jäsenvaltioiden erilaisista yhtiöverojärjestelmistä juontuvat esteet mieluiten yhtenäisesti ja koordinoidusti. Tappioiden hyvittämisestä mietinnössänne korostetaan useita erityisaloja, jotka vaativat lisätyötä. Näitä ovat muun muassa pk-yritysten erityistarpeiden huomioon ottaminen, yritysryhmien määrittely sekä automaattisen tiedonvaihtojärjestelmän soveltamisala."@fi7
"Monsieur le Président, j’ai suivi le débat avec beaucoup d’intérêt, et cela a confirmé ma conviction qui est que l’introduction d’une compensation transfrontalière des pertes est un facteur important du développement du marché intérieur. Mes services étudieront ces suggestions et commentaires et, si possible, feront avancer les choses. L’aspect «PME» est déjà un volet important du travail du vice-président Verheugen. Un autre aspect, la définition des groupes d’entreprises, est un élément essentiel du travail relatif à l’ACCIS. Je peux aussi vous garantir que vos recommandations concernant une compensation transfrontalière des pertes au sein des entreprises et des groupes d’entreprises orienteront notre travail dans les prochains mois. Il y a plusieurs références à l’évasion fiscale dans votre rapport. Il est à noter que, en décembre dernier, la Commission a adopté une communication sur l’application de mesures de lutte contre les abus dans le domaine de la fiscalité directe. La Commission partage les craintes relatives à l’évasion fiscale exprimées dans votre rapport. Les États membres doivent pouvoir empêcher l’érosion de leurs assiettes fiscales due aux abus et à la planification fiscale agressive. En même temps, il est vital de veiller à ce qu’il n’y ait pas de restrictions abusives des libertés du Traité. En lançant cette dernière initiative, la Commission cherche à provoquer d’autres discussions avec les autres institutions quant à la manière dont les mesures nationales de lutte contre les abus peuvent répondre à ces exigences. Vos observations sur le risque d’évasion fiscale seront prises en considération. Enfin, en ce qui concerne les amendements au rapport proposés, la commission recommanderait de rejeter les amendements 1, 2, 3, 4, 5 et 6, mais pourrait soutenir les amendements 7 et 8, qui sont dans l’esprit de la communication. Je partage entièrement l’avis de M Kauppi: en surface il s’agit de fiscalité mais, en réalité, il s’agit du bon fonctionnement du marché intérieur. Je vous suis particulièrement reconnaissant pour votre soutien dans la facilitation, en particulier, des activités économiques transfrontalières des PME, qui m’est très chère. Je voudrais remercier le rapporteur, M Kauppi, pour ce rapport très encourageant, ainsi que la commission des affaires économiques et monétaires et la commission des affaires juridiques pour leur soutien. La Commission peut accepter la plupart des conclusions. Le soutien du Parlement est le bienvenu. C’est un facteur qui peut avoir un impact positif sur le débat à venir au Conseil. Comme le rapport le suggère, je peux vous garantir que nous poursuivons nos efforts concernant l’ACCIS et la coordination des systèmes d’imposition directe des États membres. L’ACCIS m’est aussi très chère et ce parce que je suis absolument certain qu’elle devrait être d’un intérêt relatif plus grand pour les petites et moyennes entreprises que pour les grandes multinationales. Cependant, je comprends vos craintes et, pour répondre à la question posée à la fin du débat, je veux vous dire qu’elle se trouve sur la table du Conseil, mais pas en tant que proposition concrète. Pour l’instant, elle est sur la table en tant que concept et environ deux tiers des États membres ont exprimé leur soutien à ce concept et moins d’un tiers a exprimé des doutes ou une opposition. Toute discussion, en particulier les discussions qui nuiraient à l’actuel débat sur la compensation transfrontalière des pertes, serait prématurée, parce qu’il n’y a, pour l’instant, aucune proposition législative concrète. Dans le programme de travail législatif de la Commission, cependant, il y a un point qui dit que, au cours du second semestre, nous présenterons une proposition législative concrète – accompagnée de l’analyse d’impact nécessaire – sur l’ACCIS. Nous pourrons alors examiner si les craintes sont fondées ou non. Une chose encore: s’il n’y a pas d’accord à l’unanimité – et, pour l’instant, je pense qu’il n’y aura pas d’accord à l’unanimité – nous pouvons recourir à la solution de la coopération renforcée. Par conséquent, aucun État membre ne sera obligé d’accepter l’ACCIS et de l’utiliser. Et, même dans les pays qui choisissent l’ACCIS, aucune entreprise ne sera obligée de l’utiliser, parce que cela n’aurait aucun sens d’obliger les entreprises qui n’exercent aucune activité sur le marché intérieur – qui ne font pas d’affaires sur le marché intérieur – d’utiliser cette assiette fiscale commune. Elles peuvent conserver l’assiette fiscale nationale utilisée précédemment. Je partage donc votre conclusion selon laquelle, afin de promouvoir le développement cohérent et le bon fonctionnement du marché intérieur, les entraves découlant de l’existence de différents régimes fiscaux pour les entreprises dans les États membres doivent être supprimées, de préférence au moyen d’approches communes et d’actions coordonnées. En ce qui concerne la compensation des pertes, votre rapport met en évidence plusieurs domaines spécifiques où davantage d’actions doivent être entreprises, comme les besoins spécifiques des PME, la définition des groupes et la possibilité d’un échange automatique d’informations."@fr8
"Elnök úr, nagy érdeklődéssel követtem a vitát, és ez megerősítette azon meggyőződésemet, hogy a határon átnyúló veszteségenyhítés bevezetése fontos lépés a belső piac elmélyítésében. A szervezeti egységeink tanulmányozzák ezeket a javaslatokat és észrevételeket, és lehetőség szerint foglalkoznak az ügyek továbbvitelével. A KKV-k szempontja máris fontos része Günter Verheugen alelnök munkájának. Egy másik szempont, a vállalkozáscsoportok fogalmának meghatározása a CCCTB-vel kapcsolatos munka elengedhetetlen eleme. Biztosíthatom továbbá Önöket, hogy a vállalkozásokon és vállalkozáscsoportokon belül a határon átnyúló veszteségenyhítésre vonatkozó ajánlásaik a következő hónapokban folytatott munkánk számára iránymutatásként szolgálnak. Különféle utalások vannak az Ön jelentésében az adókikerülésre. Itt hadd jegyezzem meg, hogy a Bizottság múlt év decemberében közleményt fogadott el a közvetlen adózás területén a visszaélésellenes intézkedések alkalmazásáról. A Bizottság osztja az adókikerülés kapcsán az Ön jelentésében megfogalmazott aggályokat. A tagállamok meg kell, hogy tudják akadályozni adóalapjuk visszaélésszerű és agresszív adótervezés miatti erodálódását. Ugyanakkor elengedhetetlen azt biztosítani, hogy nem korlátozzák indokolatlanul a Szerződés nyújtotta szabadságokat. E legutóbbi kezdeményezés elindításával a Bizottság célja további megbeszélések elindítása a többi intézménnyel arról, hogy a nemzeti visszaélésellenes intézkedések hogyan teljesíthetik ezeket a követelményeket. Az Ön adókikerülés kockázatával kapcsolatos megfigyeléseit is figyelembe vesszük. Végül ami e jelentés javasolt módosításait illeti, a Bizottság nem támogatja a 1., 2., 3., 4., 5. és 6. módosítást, azonban támogatja a 7. és 8. módosítást, melyek összhangban vannak a közlemény szellemével. Teljes mértékben osztom Kauppi asszony nézeteit azt illetően, hogy a felszínen az adózásról van szó, valójában azonban a belső piac megfelelő működéséről. Különösen hálás vagyok az Önök támogatásáért, melyet különösen a KKV-k határon átnyúló gazdasági tevékenységének nyújtanak, ami igen közel áll a szívemhez. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Kauppi asszonynak igen bátorító jelentéséért, illetve a Gazdasági és Monetáris Bizottságnak és a Jogi Bizottságnak támogatásukért. A Bizottság a következtetések legtöbbjével egyetért. A Parlament támogatását üdvözöljük, mivel ez a tényező kedvezően hathat a Tanács keretében ezt követően zajló megbeszélésekre. Amint azt a jelentésben is javasoltuk, biztosíthatom Önöket, hogy folyamatos erőfeszítéseket teszünk a CCCTB és a tagállamok közvetlen adórendszerei közötti együttműködés terén. A CCCTB szintén igen közel áll a szívemhez, mivel teljesen biztos vagyok abban, hogy ez viszonylag nagyobb előnyöket jelent majd a kis- és középvállalkozásoknak, mint a nagy multinacionálisoknak. Azonban megértem az aggodalmakat, és a vita végén elhangzott kérdésre válaszolva azt mondhatom el Önöknek, hogy a Tanácsnál a kérdés napirenden van, de nem konkrét javaslat formájában. Egyelőre koncepció gyanánt kezelik, és a koncepció tekintetében a tagállamok kb. kétharmada adott hangot támogatásának, és kevesebb mint egyharmada fejezte ki kételyeit vagy ellenállását. Bármiféle megbeszélés, különösen az olyan megbeszélések, melyek hátráltatnák a határon átnyúló veszteségenyhítés kérdéséről zajló jelenlegi vitát, még korai lenne, mivel egyelőre nincs konkrét jogalkotási javaslat. A Bizottság jogalkotási munkaprogramjában azonban van egy pont, mely szerint az év második felében konkrét jogalkotási javaslatot nyújtunk be – a szükséges hatásvizsgálattal – a CCCTB-ről. Ezután megvitathatjuk, hogy relevánsak-e az aggályok vagy nem. További szempont: ha nincs egyhangú megállapodás – egyelőre márpedig úgy hiszem, hogy nem lesz egyhangú megállapodás –, megoldásként a kibővített együttműködést választhatjuk. Így egyetlen tagállam sem kényszerül a CCCTB elfogadására és használatára. És még a CCCTB-t választó országokban sem lesznek a vállalkozások a használatára kényszerítve, mivel nincs értelme a belső piacon nem tevékeny – ott üzleti tevékenységet nem folytató – vállalkozások esetében a közös adóalaphoz folyamodni. Ezek megmaradhatnak a korábban használt belföldi nemzeti adóalapnál. Osztom tehát azon következtetését, miszerint a belső piaci koherens fejlődésének támogatása és megfelelő működése érdekében a tagállamok eltérő vállalatiadó-rendszereinek fennállása miatti akadályokat kezelni kell, lehetőség szerint közös megközelítés és koordinált fellépés útján. Tekintettel a leírt veszteségre, az Ön jelentése számos egyedi területet emel ki, ahol további lépések szükségesek, ideértve a KKV-k sajátos szükségleteinek kezelését, a vállalatcsoportok meghatározását és az automatizált információcsere lehetőségeit."@hu11
". − Signor Presidente, ho seguito la discussione con grande interesse e sono ancora più convinto che l’introduzione di una compensazione transfrontaliera delle perdite sia un fattore importante per l’approfondimento del mercato interno. I miei servizi esamineranno questi suggerimenti e queste osservazioni e, laddove possibile, porteranno avanti la questione. L’aspetto delle PMI è già una parte importante dei lavori del Vicepresidente Verheugen. Un altro aspetto, la definizione di gruppo di società, è un elemento essenziale dei lavori sulla CCCTB. Posso garantirle che le sue raccomandazioni per la compensazione transfrontaliera delle perdite in seno alle società e ai gruppi di società ispireranno i nostri lavori nei mesi futuri. Vi sono molti riferimenti, nella sua relazione, all’evasione fissale. Al riguardo, va osservato che lo scorso dicembre la Commissione ha adottato una comunicazione sull’applicazione di misure antiabuso nel settore dell’imposizione diretta. La Commissione condivide i timori sull’evasione fiscale espressi nella relazione. Gli Stati membri devono essere in grado di impedire che le loro basi imponibili vengano erose a causa di abusi e pianificazioni fiscali aggressive. Nello stesso tempo è fondamentale garantire che non vi siano limitazioni indebite alle libertà sancite dal Trattato. Lanciando quest’ultima iniziativa, la Commissione intende promuovere ulteriori discussioni con le altre istituzioni su come le misure nazionali antiabuso possano soddisfare quei requisiti. Le sue osservazioni sul rischio di evasione fiscale saranno prese in considerazione. Infine, per quanto riguarda gli emendamenti proposti alla relazione, la Commissione sarebbe contraria agli emendamenti nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ma potrebbe sostenere gli emendamenti nn. 7 e 8, che sono in linea con lo spirito della comunicazione. Condivido appieno le opinioni dell’onorevole Kauppi, che, cioè, si tratta formalmente di imposizione fiscale, ma che la vera questione è l’adeguato funzionamento del mercato interno. Sono particolarmente grato per il vostro sostegno nel facilitare, in particolare, le attività economiche transfrontaliere delle PMI, aspetto questo che mi sta molto a cuore. Vorrei ringraziare la relatrice, l’onorevole Kauppi, per il testo molto incoraggiante, la commissione per i problemi economici e monetari e la commissione giuridica per il loro sostegno. La Commissione può accogliere la maggior parte delle conclusioni. Il sostegno del Parlamento è gradito come fattore che può avere un impatto positivo sulla successiva discussione nel Consiglio. Come suggerito nella relazione, posso assicurarvi che stiamo proseguendo gli sforzi in materia di CCCTB e di coordinamento dei sistemi di imposizione diretta degli Stati membri. Anche la CCCTB mi sta molto a cuore e il motivo è che sono certissimo che darebbe un maggiore vantaggio relativo alle piccole e medie imprese rispetto alle grandi multinazionali. Tuttavia, comprendo le preoccupazioni e per rispondere alla domanda postami alla fine della discussione vorrei dirvi che nel Consiglio questo aspetto è al vaglio, ma non ancora come proposta concreta. Per adesso è previsto come concetto e per quanto riguarda il concetto quasi i due terzi degli Stati membri hanno espresso il loro sostegno e meno di un terzo ha espresso dubbi o si è opposto. Qualsiasi discussione, in particolare una discussione che pregiudicherebbe l’attuale dibattito sulla questione della compensazione transfrontaliera delle perdite, sarebbe prematura perché per adesso non esiste alcuna proposta legislativa concreta. Nel programma di lavoro legislativo della Commissione, tuttavia, vi è un punto che dichiara che, nel secondo semestre dell’anno, presenteremo una proposta legislativa concreta – con la necessaria valutazione dell’impatto – sulla CCCTB. Allora potremo verificare se le preoccupazioni sono pertinenti o meno. Un altro punto: se non si raggiunge un accordo unanime – e per il momento credo che non vi sia un accordo unanime – possiamo ricorrere a una migliore cooperazione come soluzione. Nessuno Stato membro sarebbe costretto ad accettare la CCCTB e ad applicarla. E anche in quei paesi che hanno scelto la CCCTB, nessuna impresa sarebbe costretta a usarla, perché non avrebbe senso costringere le società che non operano nel mercato interno, che non fanno affari nel mercato interno, a impiegare questa base imponibile comune. Possono mantenere la base nazionale utilizzata in precedenza. Condivido quindi le vostre conclusioni secondo cui, per promuovere uno sviluppo coerente e l’adeguato funzionamento del mercato interno, devono essere affrontati gli ostacoli che derivano dall’esistenza di diversi regimi fiscali societari negli Stati membri, preferibilmente attraverso approcci comuni e azioni coordinate. Per quanto riguarda la compensazione delle perdite, la relazione menziona diversi settori specifici in cui si deve ancora lavorare parecchio, ovvero affrontare le esigenze tipiche delle PMI, la definizione di gruppo e la portata dello scambio automatico di informazioni."@it12
"Gerb. Pirmininke, su dideliu susidomėjimu sekiau diskusijos eigą, ir jie patvirtino mano įsitikinimą, kad tarptautinės išmokos už patirtus nuostolius yra labai svarbus veiksnys stiprinant vidaus rinką. Mano tarnybos išanalizuos šiuos pasiūlymus ir komentarus ir, kai įmanoma, klausimus perduos tolyn. MVĮ aspektas jau yra svarbi pirmininko pavaduotojo Güntherio Verheugeno darbo dalis. Kitas aspektas, įmonių grupių apibrėžimas, yra pagrindinis darbo dėl bendros konsoliduotos įmonių mokesčių bazės elementas. Aš taip pat galiu patikinti, kad jūsų rekomendacijos dėl tarptautinių išmokų už patirtus nuostolius įmonėms ir įmonių grupėms pakoreguos mūsų darbą per ateinančius mėnesius. Jūsų pranešime yra keletas užuominų dėl vengimo mokėti mokesčius. Čia būtų galima pažymėti, kad praėjusį gruodžio mėn. Komisija priėmė komunikatą dėl kovos su piktnaudžiavimu priemonių taikymo tiesioginio apmokestinimo srityje. Komisija taip pat sunerimusi dėl vengimo mokėti mokesčius, apie ką kalbama jūsų pranešime. Valstybės narės turi turėti galimybę sukliudyti mokesčių bazių ardymą, kurį sukelia piktnaudžiavimas ir netinkamas mokesčių planavimas. Tuo pat metu svarbu užtikrinti, kad nebus per griežtai ribojamos Sutartimi teikiamos laisvės. Ryžtingai imdamasi pastarosios iniciatyvos, Komisija siekia paskatinti tolimesnes diskusijas su kitomis institucijomis, kaip šalių kovos su piktnaudžiavimu priemonės galėtų atitikti šiuos reikalavimus. Į jūsų pastabas apie riziką vengiant mokėti mokesčius bus atsižvelgta. Galiausiai dėl pasiūlytų pranešimo pakeitimų: Komisija pasisakytų prieš 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 pakeitimus, bet galėtų paremti 7 ir 8 pakeitimus, kurie atitinka komunikato dvasią. Aš visiškai pritariu Piia-Noora Kauppi nuomonei, kad nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad kalbama apie apmokestinimą, bet iš tikrųjų apie tinkamą vidaus rinkos funkcionavimą. Aš ypač esu dėkinga už paramą lengvinant ypač MVĮ tarptautinę ekonominę veiklą, kuri yra artima mano širdžiai. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai Piia-Noora Kauppi už labai padrąsinantį pranešimą, taip pat Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui ir Teisės reikalų komitetui už jų paramą. Komisija gali sutikti su daugeliu išvadų. Parlamento parama yra sveikintina kaip veiksnys, kuris gali turėti teigiamą poveikį tolimesnėms Tarybos diskusijoms. Kaip ir siūloma pranešime, aš galiu patikinti jus, kad mes ir toliau stengiamės dirbti su konsoliduotos įmonių mokesčių bazės ir valstybių narių tiesioginės mokesčių sistemos koordinavimo klausimais. Bendros konsoliduotos įmonių mokesčių bazės klausimas taip pat yra artimas mano širdžiai, nes aš esu visiškai tikra, kad tai atitinkamai turės didesnę naudą mažoms ir vidutinėms įmonėms negu didelėms korporacijoms. Tačiau aš suprantu susirūpinimą ir reaguodamas į klausimą diskusijos pabaigoje norėčiau pasakyti, kad Taryboje dabar tai svarstoma, bet ne kaip konkretus pasiūlymas. Šiuo metu tai yra svarstoma kaip koncepcija, o šiai koncepcijai du trečdaliai valstybių narių išreiškė savo paramą ir mažiau negu viena trečioji išreiškė arba abejones, arba nesutikimą. Bet kokia diskusija, ypač diskusija, kuri apsunkintų dabartinę diskusiją dėl tarptautinių išmokų už patirtus nuostolius, būtų skubota todėl, kad jau kurį laiką nėra konkretaus pasiūlymo dėl teisės akto. Komisijos teisėkūros ir darbo programoje vis dėlto yra vienas punktas, kuris teigia, kad antroje metų pusėje mes pristatysime konkretų teisės akto pasiūlymą – su būtinu poveikio vertinimu – dėl bendros konsoliduotos įmonių mokesčių bazės. Tada mes galėsime diskutuoti, ar susirūpinimas yra pagrįstas ar ne. Dar vienas dalykas: jeigu nėra vieningo sutarimo – ir šiuo metu, aš manau, jo ir nebus – kaip sprendimą mes galime išnaudoti stipresnį bendradarbiavimą. Taigi, nė viena valstybė narė nebus verčiama pritarti bendrai konsoliduotai įmonių mokesčių bazei ir ją naudoti. Ir net tose šalyse, kuriose pasirenkama naudoti bendrą konsoliduotą įmonių mokesčių bazę, nė viena įmonė nebus verčiama naudotis ja, nes nebus prasmės versti įmonių, kurios nedirba vidaus rinkoje – kurios neužsiima verslu vidaus rinkoje – naudoti šią bendrą bazę. Jos gali ir toliau naudotis buvusia vietine valstybine baze. Todėl aš pritariu jūsų išvadoms, kad siekiant skatinti nuoseklią plėtrą ir deramą vidaus rinkos funkcionavimą, kliūtys, kylančios dėl skirtingų mokesčių sistemų valstybėse narėse, privalo būti panaikintos pasitelkiant bendrus pasiūlymus ir suderintus veiksmus. Dėl nuostolių padengimo jūsų pranešimas išryškina kelias konkrečias sritis, kuriose turi būti atlikta daugiau darbų, pavyzdžiui, atkreipti dėmesį į tam tikrus MVĮ poreikius, grupių apibrėžimą ir automatinio keitimosi informacija galimybę."@lt14
"− Priekšsēdētāja kungs, es ar lielu interesi esmu sekojis debatēm, un tās ir apstiprinājušas manu pārliecību, ka pārrobežu zaudējumu atlīdzināšanas ieviešana ir svarīgs faktors iekšējā tirgus paplašināšanai. Mani dienesti izpētīs šos ierosinājumus un komentārus un, cik iespējams, turpinās strādāt pie šiem jautājumiem. Ar MVU saistītais aspekts jau ir priekšsēdētāja vietnieka darba svarīga daļa. Cits aspekts - uzņēmumu grupu noteikšana – ir būtiska darba pie . Es varu jums arī apliecināt, ka jūsu ieteikumi par pārrobežu zaudējumu atlīdzināšanu uzņēmumiem un uzņēmumu grupām būs ievirze mūsu darbam nākamajos mēnešos. Jūsu ziņojumā ir dažas atsauces uz izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Te var piebilst, ka pagājušajā decembrī Komisija pieņēma paziņojumu par nodokļu sistēmas ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas pasākumu piemērošanu tiešo nodokļu jomā. Komisija pievienojas jūsu ziņojumā izteiktajām bažām par izvairīšanos no nodokļiem. Dalībvalstīm ir jāspēj pasargāt savas nodokļu bāzes no iznīcības ļaunprātīgas izmantošanas un agresīvas nodokļu plānošanas dēļ. Vienlaikus ir svarīgi nodrošināt, lai nebūtu nekādu nevajadzīgu ierobežojumu Līguma brīvībām. Ar šīs jaunākās iniciatīvas uzsākšanu Komisija mēģina raisīt turpmākas diskusijas ar citām iestādēm par to, kā valstu pasākumi nodokļu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai var šīs prasības pildīt. Jūsu novērojumi par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas tiks ņemti vērā. Visbeidzot, attiecībā uz ierosinātajiem grozījumiem ziņojumā, Komisija būtu pret 1., 2., 3., 4., 5. un 6. grozījumu, bet tā varētu atbalstīt 7. un 8. grozījumu, kas atbilst paziņojuma garam. Es pilnībā pievienojos uzskatiem, ka formāli runa ir par nodokļiem, bet īstenībā tā ir par pareizu iekšējā tirgus funkcionēšanu. Es jo īpaši esmu pateicīgs par jūsu atbalstu, veicinot it sevišķi MVU pārrobežu ekonomiskās aktivitātes, kas ir ļoti tuvas manai sirdij. Es vēlos pateikties referentei par ļoti uzmundrinošo ziņojumu, kā arī Ekonomikas un monetārajai komitejai un Juridiskajai komitejai par viņu atbalstu. Komisija var piekrist lielākajai daļai secinājumu. Parlamenta atbalsts ir apsveicams kā faktors, kam vēlāk var būt pozitīva ietekme uz diskusiju Padomē. Kā ziņojumā norādīts, es varu apgalvot jums, ka mēs turpinām strādāt pie un dalībvalstu tiešo nodokļu sistēmas koordinēšanas. ir ļoti tuva arī manai sirdij tāpēc, ka es esmu pilnīgi pārliecināts par to, ka tā dos salīdzinoši lielāku labumu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem nekā lielajiem starptautiskajiem uzņēmumiem. Tomēr es saprotu bažas, un lai atbildētu uz jautājumu debašu beigās, es gribu pateikt jums, ka Padomē mēs to jau apspriežam, bet ne kā konkrētu priekšlikumu. Pagaidām tas tiek izskatīts kā koncepcija, un attiecībā uz koncepciju aptuveni divas trešdaļas dalībvalstu pauda atbalstu un mazāk nekā viena trešdaļa izteica vai nu šaubas, vai pretēju viedokli. Ikviena diskusija, it sevišķi diskusija, kas varētu radīt aizspriedumus pret pašreizējām debatēm par pārrobežu zaudējumu atlīdzināšanas jautājumu, būtu pāragra, jo pagaidām nav konkrēta tiesību akta priekšlikuma. Komisijas likumdošanas darba programmā tomēr ir viens punkts, kas nosaka, ka gada otrajā pusē mēs iesniegsim konkrētu tiesību akta priekšlikumu – ar nepieciešamo ietekmes novērtējumu – par . Tad mēs varēsim apspriest, vai bažas ir pamatotas vai nav. Vēl viens punkts: ja nav vienbalsīgas piekrišanas – un pagaidām es domāju, ka nebūs vienbalsīgas piekrišanas – mēs varam pievērsties pastiprinātai sadarbībai kā risinājumam. Tādējādi neviena atsevišķa dalībvalsts netiks spiesta pieņemt un izmantot to. Un pat tajās valstīs, kas izvēlējās neviens uzņēmums netiks spiests to izmantot, jo nebūs jēgas piespiest uzņēmumus, kas nedarbojas iekšējā tirgū - kas neveic uzņēmējdarbību iekšējā tirgū – izmantot šo kopējo nodokļu bāzi. Viņi var paturēt valsts iekšējo bāzi, kuru izmantoja iepriekš. Tāpēc es esmu ar jums vienisprātis, ka jānovērš šķēršļi, ko rada dažādu nodokļu režīmu pastāvēšana dažādiem uzņēmumiem dalībvalstīs, priekšroku dodot kopējai pieejai un koordinētai rīcībai, lai veicinātu līdzsvarotu attīstību un iekšējā tirgus pareizu funkcionēšanu. Attiecībā uz zaudējumu kompensāciju, jūsu ziņojums uzsver vairākas īpašas jomas, kurās jāveic lielāks darbs, piemēram, jāpievēršas īpašajām MVU vajadzībām, grupu un automātiskās informācijas apmaiņas apjoma noteikšanai."@lv13
"Mr President, I have followed the debate with great interest, and it has confirmed my conviction that the introduction of cross-border loss relief is an important factor for the deepening of the internal market. My services will study these suggestions and comments and, where possible, bring the issues forward. The SME aspect is already an important part of the work of Vice-President Günther Verheugen. Another aspect, the definition of groups of companies, is an essential element of the work on the CCCTB. I can also assure you that your recommendations for cross-border loss relief within companies and groups of companies will orient our work in the coming months. There are several references in your report to tax avoidance. Here it may be noted that, last December, the Commission adopted a communication on the application of anti-abuse measures in the area of direct taxation. The Commission shares the concerns about tax avoidance expressed in your report. Member States need to be able to prevent their tax bases from being eroded because of abuse and aggressive tax planning. At the same time it is vital to ensure that there will be no undue restrictions to the Treaty freedoms. By launching this latest initiative, the Commission seeks to prompt further discussions with the other institutions on how national anti-abuse measures can meet those requirements. Your observations on tax avoidance risk will be taken into consideration. Finally, as regards the proposed amendments to the report, the Commission would advise against amendments 1, 2, 3, 4, 5 and 6, but it could support amendments 7 and 8, which are in line with the spirit of the communication. I fully share the views of Ms Kauppi that on the surface it is about taxation, but in reality it is about the proper functioning of the internal market. I am particularly grateful for your support with facilitating, in particular, the cross-border economic activities of the SMEs, which is very close to my heart. I would like to thank the rapporteur, Ms Kauppi, for the very encouraging report, as well as the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Legal Affairs for their support. The Commission can agree with most of the conclusions. The support of Parliament is welcome as a factor which may have a positive impact on the subsequent discussion in the Council. As suggested in the report, I can assure you that we are continuing efforts on the CCCTB and on the coordination of Member States’ direct tax systems. The CCCTB is also very close to my heart, and the reason is that I am absolutely certain that it would be of greater relative benefit to the small and medium-sized enterprises than the big multinationals. However, I understand the concerns, and to respond to the question at the end of the debate, I want to tell you that in the Council it is on the table, but not as a concrete proposal. For the time being it is on the table as a concept, and as far as the concept is concerned, some two thirds of Member States expressed their support and less than one third expressed either doubts or opposition. Any discussion, particularly discussion which would prejudice the current debate on the cross-border loss relief issue, would be premature because there is, for the time being, no concrete legislative proposal. In the legislative work programme of the Commission, however, there is one point which states that, in the second half of the year, we will present a concrete legislative proposal – with the necessary impact assessment – on the CCCTB. Then we can discuss whether the concerns are relevant or not. One more point: if there is no unanimous agreement – and for the time being I believe that there will be no unanimous agreement – we can resort to enhanced cooperation as a solution. So, no single Member State would be forced to accept the CCCTB and to use it. And, even in those countries that chose the CCCTB, no companies would be forced to use it, because there would be no sense in forcing companies that are not operating in the internal market – that are not doing business in the internal market – to use this common tax base. They can stay with the domestic national base used previously. So I share your conclusion that, in order to promote coherent development and the proper functioning of the internal market, obstacles deriving from the existence of different company tax regimes in the Member States must be tackled, preferably through common approaches and coordinated actions. With regard to the loss offset, your report highlights several specific areas where more work needs to be done, such as addressing the particular needs of SMEs, the definition of groups and the scope for automatic information exchange."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik heb het debat met zeer veel interesse gevolgd en het heeft mijn overtuiging gesterkt dat de invoering van grensoverschrijdende verliesverrekening een belangrijke factor is in het verdiepen van de interne markt. Mijn diensten zullen deze suggesties en opmerkingen bestuderen en, waar mogelijk, de problemen naar voren brengen. Het MKB-aspect is al een belangrijk deel van het werk van vicevoorzitter Günther Verheugen. Een ander aspect, de definitie van groepen bedrijven is een essentieel element van het werk aan de CCCTB. Ik kan u ook verzekeren dat uw aanbevelingen voor grensoverschrijdende verliesverrekening binnen bedrijven en groepen bedrijven ons werk in de komende maanden richting zullen geven. Er zijn verschillende verwijzingen in uw verslag naar belastingontduiking. Hierbij kan opgemerkt worden dat de Commissie afgelopen december een mededeling aannam voor de toepassing van antimisbruikmaatregelen op het gebied van directe belasting. De Commissie deelt de bezorgdheid over belastingontduiking die u in uw verslag uit. De lidstaten moeten in staat zijn om te voorkomen dat hun heffingsgrondslagen uitgehold worden door misbruik en agressieve belastingplanning. Tegelijkertijd is het essentieel om ervoor te zorgen dat er geen buitensporige beperkingen zijn aan de vrijheden van het Verdrag. Door dit initiatief te lanceren, wil de Commissie verdere discussie oproepen met andere instellingen over hoe nationale antimisbruikmaatregelen aan deze vereisten kunnen voldoen. Uw opmerkingen over het gevaar van belastingontduiking worden in aanmerking genomen. Wat tot slot de voorgestelde amendementen op het verslag betreft, zou de Commissie willen adviseren tegen de amendementen 1, 2, 3, 4, 5 en 6, maar kan ze de amendementen 7 en 8, die in lijn zijn met de geest van de mededeling, ondersteunen. Ik deel de overtuiging van mevrouw Kauppi volledig dat dit op het eerste gezicht over belasting gaat, maar in feite het goed functioneren van de interne markt betreft. Ik ben zeer dankbaar voor uw steun om in het bijzonder de grensoverschrijdende activiteiten van het MKB te vergemakkelijken, iets wat mij na aan het hart ligt. Ik wil de rapporteur, mevrouw Kauppi, bedanken voor het zeer bemoedigende verslag en ik bedank ook de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie juridische zaken voor hun ondersteuning. De Commissie is het eens met de meeste conclusies. De steun van het Parlement is welkom als een factor die een positieve impact kan hebben op de hierop volgende discussie in de Raad. Zoals voorgesteld in het verslag, kan ik u verzekeren dat we de inspanningen voor de CCCTB en voor de coördinatie van de directe belastingsystemen van de lidstaten voortzetten. De CCCTB ligt mij ook na aan het hart. De reden hiervoor is dat ik er absoluut van overtuigd ben dat dit systeem relatief meer voordeel op zal leveren voor kleine en middelgrote ondernemingen dan voor grote multinationals. Ik begrijp echter de heersende bezorgdheid en om de vraag aan het einde van het debat te beantwoorden, wil ik u vertellen dat deze zaak bij de Raad op tafel ligt, maar niet als concreet voorstel. Voor nu staat dit ter discussie als concept en wat het concept betreft, heeft ongeveer twee derde van de lidstaten hun steun uitgesproken en minder dan een derde heeft twijfel uitgesproken of is ertegen. Elke bespreking hiervan is prematuur, vooral een bespreking die vooruit zou lopen op het huidige debat over de kwestie van de grensoverschrijdende verliesverrekening omdat er, op dit moment, geen concreet wetgevend voorstel is. In het wetgevende werkprogramma van de Commissie is er echter een punt dat stelt dat we in de tweede helft van volgend jaar een concreet wetgevend voorstel zullen indienen voor de CCCTB, met de benodigde effectbeoordeling. Dan kunnen we verder bespreken of de bezorgdheid relevant is of niet. Nog een punt: als er geen unanieme overeenstemming is, en op dit moment geloof ik dat er geen unanieme overeenstemming komt, kunnen we onze toevlucht nemen tot nauwere samenwerking als oplossing. Er zal dus geen enkele lidstaat gedwongen worden om de CCCTB te accepteren en te gebruiken. En, zelfs in die landen die de CCCTB kiezen, zullen er geen bedrijven gedwongen worden om deze te gebruiken, omdat het geen zin zou hebben om bedrijven die niet op de interne markt opereren, die geen zaken doen op de interne markt, te dwingen om deze gemeenschappelijke heffingsgrondslag te gebruiken. Zij kunnen de nationale binnenlandse heffingsgrondslag die eerder gebruikt werd, blijven gebruiken. Ik deel dus uw conclusie dat, om een samenhangende ontwikkeling te stimuleren en voor het goed functioneren van de interne markt, belemmeringen die ontstaan door het bestaan van verschillende fiscale systemen voor bedrijven in de lidstaten, weggenomen moeten worden, bij voorkeur door gezamenlijke benaderingen en gecoördineerde acties. Wat betreft de verliescompensatie, geeft uw verslag verscheidene specifieke gebieden aan waarop meer werk gedaan moet worden, zoals aandacht voor de speciale behoeften van het MKB, de definitie van groepen en de omvang van automatische informatie-uitwisseling."@nl3
"Panie przewodniczący! Śledzę tę dyskusję z wielkim zainteresowaniem i to, co tutaj słyszę, utwierdza mnie w przekonaniu, że wprowadzenie transgranicznego rozliczania strat stanowi istotny element pogłębiania rynku wewnętrznego. Moje służby rozważą te uwagi i sugestie, i w razie możliwości podejmą dalsze działania. Kwestie dotyczące MŚP stanowią już istotny element prac wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Günthera Verheugena. Istotnym elementem prac nad CCCTB jest także opracowanie definicji grupy kapitałowej. Mogę panią również zapewnić, że prowadzone przez nas w kolejnych miesiącach działania będą odzwierciedlać pani zalecenia w sprawie transgranicznego rozliczania strat przez przedsiębiorstwa i grupy kapitałowe. W sprawozdaniu zawartych jest kilka odniesień do kwestii unikania płacenia podatków. Należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, że w grudniu ubiegłego roku Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie stosowania środków zwalczania nadużyć w obszarze podatków bezpośrednich. Komisja Europejska podziela obawy dotyczące unikania płacenia podatków, które wyraziła pani w sprawozdaniu. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość obrony przed nadużyciami i agresywnym planowaniem podatkowym z wykorzystaniem luk czy różnic w przepisach podatkowych. Jednocześnie kwestią o istotnym znaczeniu jest zapewnienie braku nieuzasadnionych ograniczeń swobód przewidzianych w Traktacie. Podejmując tę ostatnią inicjatywę, Komisja Europejska stara się wywołać dalsze dyskusje z innymi instytucjami w celu ustalenia sposobu, w jaki krajowe środki zwalczania nadużyć mogłyby spełniać wymogi w tym zakresie. Państwa uwagi w sprawie ryzyka unikania płacenia podatków będą mile widziane. Tytułem podsumowania odnośnie do proponowanych poprawek do przedmiotowego sprawozdania Komisja Europejska odradza przyjęcie poprawek nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6, ale gotowa jest poprzeć przyjęcie poprawek nr 7 i 8, które odzwierciedlają istotę komunikatu w przedmiotowej sprawie. Podzielam w pełni stanowisko wyrażone przez Piię-Noorę Kauppi, a mianowicie że na pierwszy rzut oka przedmiotowa kwestia dotyczy opodatkowania, ale w rzeczywistości chodzi o właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Jestem państwu szczególnie wdzięczny za poparcie inicjatywy w sprawie ułatwienia, w szczególności, prowadzenia przez MŚP transgranicznej działalności gospodarczej, co jest bardzo bliskie mojemu sercu. Pragnę podziękować zarówno sprawozdawczyni, Piii-Noorze Kauppi, za sprawozdanie, które niezwykle zachęca nas do dalszych działań, jak i Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Prawnej za udzielenie wsparcia. Komisja Europejska jest gotowa uwzględnić większość wyprowadzonych wniosków. Przyjmujemy z zadowoleniem wsparcie ze strony Parlamentu jako czynnik, który może mieć pozytywny wpływ na dalsze dyskusje w Radzie. Jak zostało to już zasugerowane w sprawozdaniu, mogę państwa zapewnić, że kontynuujemy wysiłki mające na celu wprowadzenie CCCTB i skoordynowanie systemów podatków bezpośrednich poszczególnych państw członkowskich. Inicjatywa w sprawie CCCTB jest również bardzo bliska mojemu sercu, ponieważ jestem w pełni przekonany, że jej realizacja przyniesie stosunkowo większe korzyści małym i średniej wielkości przedsiębiorstwom niż dużym wielonarodowym przedsiębiorstwom. Rozumiem jednak wszelkie obawy i odpowiadając na pytanie, które padło pod koniec dyskusji, pragnę powiedzieć, że inicjatywa w sprawie CCCTB jest obecnie przedmiotem prac Rady, ale nie jako konkretny wniosek legislacyjny. Inicjatywa ta jest obecnie przedmiotem prac jako koncepcja i odnośnie do niej mniej więcej dwie trzecie państw członkowskich wyraziło swoje poparcie, a mniej niż jedna trzecia – wątpliwości lub sprzeciw. Jest jeszcze za wcześnie na jakąkolwiek dyskusję, a szczególnie na dyskusję, która mogłaby zaszkodzić prowadzonej obecnie debacie w sprawie transgranicznego rozliczania strat, ponieważ nie został jeszcze przedłożony konkretny wniosek legislacyjny w tej sprawie. Program prac legislacyjnych Komisji Europejskiej zawiera jednak jeden punkt, który stanowi, że w drugiej połowie roku przedłożymy konkretny wniosek legislacyjny w sprawie CCCTB, wraz z niezbędną analizą skutków takich przepisów. Będziemy mogli wtedy przedyskutować, czy wyrażone obawy są uzasadnione. Jeszcze jedno: jeżeli nie będzie jednomyślnej zgody – a jak na razie uważam, że takiej zgody nie będzie – jako rozwiązanie możemy zastosować procedurę ściślejszej współpracy. Dzięki temu żadne państwo członkowskie nie musiałoby akceptować ani stosować CCCTB. Co więcej, nawet w tych państwach członkowskich, które zdecydowałyby się wprowadzić CCCTB, żadne przedsiębiorstwo nie musiałoby stosować CCCTB, ponieważ zmuszanie do stosowania wspólnej podstawy opodatkowania przedsiębiorstw niedziałających na rynku wewnętrznym, nieprowadzących działalności gospodarczej na rynku wewnętrznym nie miałoby sensu. Takie przedsiębiorstwa mogłyby nadal stosować, tak jak dawniej, krajową podstawę opodatkowania. Podzielam zatem państwa stanowisko i również uważam, że wspieranie spójnego rozwoju i właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego wymaga uporania się z przeszkodami występującymi na skutek stosowania w poszczególnych państwach członkowskich różnych systemów podatkowych dla osób prawnych. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie wspólnego podejścia i przeprowadzenie skoordynowanych działań. W odniesieniu do rozliczania strat w sprawozdaniu zwróciła pani uwagę na kilka szczególnych dziedzin, w których niezbędne jest podjęcie dalszych wysiłków, mających na celu, między innymi, zaspokajanie konkretnych potrzeb MŚP, opracowanie definicji grupy kapitałowej oraz określenie zakresu automatycznej wymiany informacji."@pl16
"Senhor Presidente, segui o debate com muito interesse, o que me permitiu reforçar a minha convicção de que a introdução da dedução de prejuízos transfronteiras constitui um importante factor de aprofundamento do mercado interno. Os meus serviços irão estudar estas sugestões e comentários e, logo que possível, apresentarão as suas conclusões. A questão das PME constitui já uma parte importante do trabalho do Vice-Presidente Günther Verheugen. Por seu lado, a definição de grupos de empresas é um elemento essencial do trabalho sobre a MCCCIS. Posso garantir que as recomendações relativas à dedução de prejuízos transfronteiras no seio das empresas e de grupos de empresas orientarão o nosso trabalho nos próximos meses. O relatório faz várias referências à evasão fiscal. Refira-se, a propósito, que, em Dezembro último, a Comissão aprovou uma comunicação sobre a aplicação de medidas antiabuso na área da tributação directa. A Comissão partilha as preocupações acerca da evasão fiscal expressas no relatório. Os Estados-Membros têm de impedir a erosão das suas bases tributárias provocada pelo abuso e pelo planeamento fiscal agressivo. Mas é igualmente importante garantir que não haverá restrições indevidas às liberdades consignadas no Tratado. Ao lançar esta última iniciativa, a Comissão procura suscitar novos debates com as restantes instituições sobre o modo como as medidas nacionais antiabuso podem satisfazer estes requisitos. Serão tidas em consideração as observações sobre o risco de evasão fiscal. Finalmente, quanto às alterações propostas ao relatório, a Comissão desaconselha as alterações 1, 2, 3, 4, 5 e 6, mas poderá apoiar as alterações 7 e 8, que estão de acordo com o espírito da comunicação. Partilho inteiramente a opinião da senhora deputada Kauppi segundo a qual, embora estejamos a falar de fiscalidade, a questão fundamental de que nos ocupamos é, na realidade, o correcto funcionamento do mercado interno. Estou particularmente grato pelo seu apoio a uma iniciativa que visa facilitar, em especial, as actividades económicas transfronteiras das PME, assunto que me é muito caro. Gostaria de agradecer à relatora, senhora deputada Kauppi, pelo seu relatório muito encorajador, e à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e à Comissão dos Assuntos Jurídicos, pelo apoio de ambas. A Comissão pode aceitar a maior parte das conclusões. O apoio do Parlamento é bem-vindo também porque pode ter um impacto positivo nos debates que terão lugar no Conselho. Posso garantir-lhe, a propósito da sugestão sobre o assunto contida no relatório, que prosseguimos com o nosso trabalho respeitante à MCCCIS e à coordenação dos sistemas de fiscalidade directa dos Estados-Membros. A MCCCIS tem também, para mim, um significado muito especial, porquanto estou absolutamente convencido de que seria proporcionalmente muito mais benéfica para as pequenas e médias empresas do que para as grandes multinacionais. Não obstante, compreendo as preocupações manifestadas e, respondendo à questão levantada no final do debate, gostaria de referir que o assunto está sobre a mesa no âmbito do Conselho, embora não haja uma proposta concreta. Por enquanto, trata-se apenas de um conceito, mas, em relação a este, cerca de dois terços dos Estados-Membros expressaram o seu apoio e menos de um terço levantou dúvidas ou opôs-se. Qualquer discussão, em especial as que poderiam interferir com o actual debate sobre a dedução dos prejuízos transfronteiras, seria prematura, porque, de momento, não existe nenhuma proposta legislativa em concreto. No entanto, o programa de trabalho legislativo da Comissão inclui um ponto onde se refere que, na segunda metade do ano, apresentaremos uma proposta legislativa concreta – e a indispensável avaliação do impacto – sobre a MCCCIS. Poderemos discutir então a maior ou menor pertinência das preocupações manifestadas. Subsiste uma outra questão: se não houver unanimidade – e, por enquanto, creio que assim será –, a solução poderá consistir no reforço da cooperação. Nesse caso, nenhum Estado-Membro seria obrigado a aceitar a MCCCIS e a utilizá-la. E, mesmo naqueles que a adoptassem, nenhuma empresa seria forçada a usá-la, pois não faria sentido obrigar empresas que não operam no mercado interno – que não têm negócios no mercado interno – a utilizar esta base tributável comum. Por conseguinte, poderiam manter a base colectável apurada nos termos anteriores. Portanto, partilho a conclusão de que, para estimular um desenvolvimento coerente e o correcto funcionamento do mercado interno, será necessário ultrapassar as barreiras resultantes da existência de diferentes regimes fiscais das sociedades nos vários Estados-Membros, preferencialmente através de abordagens comuns e acções coordenadas. No que respeita à dedução de prejuízos, o relatório salienta vários aspectos que devem ser reanalisados, como sejam as necessidades específicas das PME, a definição de grupos ou o âmbito do intercâmbio automático de informações."@pt17
"Mr President, I have followed the debate with great interest, and it has confirmed my conviction that the introduction of cross-border loss relief is an important factor for the deepening of the internal market. My services will study these suggestions and comments and, where possible, bring the issues forward. The SME aspect is already an important part of the work of Vice-President Günther Verheugen. Another aspect, the definition of groups of companies, is an essential element of the work on the CCCTB. I can also assure you that your recommendations for cross-border loss relief within companies and groups of companies will orient our work in the coming months. There are several references in your report to tax avoidance. Here it may be noted that, last December, the Commission adopted a communication on the application of anti-abuse measures in the area of direct taxation. The Commission shares the concerns about tax avoidance expressed in your report. Member States need to be able to prevent their tax bases from being eroded because of abuse and aggressive tax planning. At the same time it is vital to ensure that there will be no undue restrictions to the Treaty freedoms. By launching this latest initiative, the Commission seeks to prompt further discussions with the other institutions on how national anti-abuse measures can meet those requirements. Your observations on tax avoidance risk will be taken into consideration. Finally, as regards the proposed amendments to the report, the Commission would advise against amendments 1, 2, 3, 4, 5 and 6, but it could support amendments 7 and 8, which are in line with the spirit of the communication. I fully share the views of Ms Kauppi that on the surface it is about taxation, but in reality it is about the proper functioning of the internal market. I am particularly grateful for your support with facilitating, in particular, the cross-border economic activities of the SMEs, which is very close to my heart. I would like to thank the rapporteur, Ms Kauppi, for the very encouraging report, as well as the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Legal Affairs for their support. The Commission can agree with most of the conclusions. The support of Parliament is welcome as a factor which may have a positive impact on the subsequent discussion in the Council. As suggested in the report, I can assure you that we are continuing efforts on the CCCTB and on the coordination of Member States’ direct tax systems. The CCCTB is also very close to my heart, and the reason is that I am absolutely certain that it would be of greater relative benefit to the small and medium-sized enterprises than the big multinationals. However, I understand the concerns, and to respond to the question at the end of the debate, I want to tell you that in the Council it is on the table, but not as a concrete proposal. For the time being it is on the table as a concept, and as far as the concept is concerned, some two thirds of Member States expressed their support and less than one third expressed either doubts or opposition. Any discussion, particularly discussion which would prejudice the current debate on the cross-border loss relief issue, would be premature because there is, for the time being, no concrete legislative proposal. In the legislative work programme of the Commission, however, there is one point which states that, in the second half of the year, we will present a concrete legislative proposal – with the necessary impact assessment – on the CCCTB. Then we can discuss whether the concerns are relevant or not. One more point: if there is no unanimous agreement – and for the time being I believe that there will be no unanimous agreement – we can resort to enhanced cooperation as a solution. So, no single Member State would be forced to accept the CCCTB and to use it. And, even in those countries that chose the CCCTB, no companies would be forced to use it, because there would be no sense in forcing companies that are not operating in the internal market – that are not doing business in the internal market – to use this common tax base. They can stay with the domestic national base used previously. So I share your conclusion that, in order to promote coherent development and the proper functioning of the internal market, obstacles deriving from the existence of different company tax regimes in the Member States must be tackled, preferably through common approaches and coordinated actions. With regard to the loss offset, your report highlights several specific areas where more work needs to be done, such as addressing the particular needs of SMEs, the definition of groups and the scope for automatic information exchange."@ro18
"Vážený pán predseda, sledujem rozpravu s veľkým záujmom a potvrdila moje presvedčenie, že zavedenie cezhraničného vyrovnávania strát je dôležitý faktor pre prehlbovanie vnútorného trhu. Čo sa týka vyrovnávania strát, vo vašej správe je vyzdvihnutých niekoľko špecifických oblastí, v ktorých je potrebné vynaložiť väčšie úsilie, ako napríklad venovať sa konkrétnym potrebám malých a stredných podnikov, ďalej vymedzenie skupín a rozsahu pre automatickú výmenu informácií. Naše útvary preskúmajú tieto návrhy a pripomienky a ak to bude možné, predložia riešenia. Stanovisko malých a stredných podnikov je dôležitá časť práce podpredsedu Güntera Verheugena. Ďalšie hľadisko, vymedzenie skupín spoločností, je podstatná časť práce na spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmu právnických osôb (CCCTB). Rovnako vás môžem uistiť, že vaše odporúčania pre cezhraničné vyrovnávanie strát v rámci spoločností a skupín spoločností budú v nasledujúcich mesiacoch usmerňovať našu prácu. V správe je uvedených niekoľko odkazov týkajúcich sa obchádzania daní. V súvislosti s tým môžem poznamenať, že minulý december Komisia prijala oznámenie o uplatňovaní opatrení proti zneužívaniu v oblasti priameho zdaňovania. Komisia zdieľa obavy týkajúce sa daňových únikov spomenutých vo vašej správe. Členské štáty musia byť schopné zabrániť narušeniu daňových základov z dôvodu zneužitia a agresívneho daňového plánovania. Zároveň je dôležité zabezpečiť, aby neboli prijaté neprimerané obmedzenia zmluvných slobôd. Zavedením tejto najnovšej iniciatívy sa Komisia snaží podnietiť ďalšie diskusie s ostatnými inštitúciami o tom, ako možno vnútroštátnymi opatreniami proti zneužívaniu naplniť tieto potreby. Vaše pripomienky k riziku daňových únikov budú zohľadnené. Nakoniec, pokiaľ ide o pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v správe, Komisia je proti pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, ale môže podporiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy č. 7 a 8, ktoré súvisia s rozhovormi. V plnej miere zdieľam názor pani Kauppi, že na prvý pohľad pojednávame o daňovom systéme, ale v skutočnosti je to rozprava o riadnom fungovaní vnútorného trhu. Som mimoriadne vďačný za vašu podporu pri zjednodušovaní cezhraničných hospodárskych aktivít malých a stredných podnikov, ktoré je môjmu srdcu veľmi blízke. Rád by som poďakoval spravodajkyni, pani Kauppi, za veľmi povzbudivú správu, rovnako ako aj Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre právne veci za ich podporu. Komisia môže súhlasiť s väčšinou záverov. Podpora Parlamentu je vítaná ako faktor, ktorý môže mať pozitívny vplyv na následnú diskusiu v Rade. Ako som naznačil v správe, môžem vás uistiť, že pokračujeme v úsilí o spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) a koordináciu systémov priamej dane v členských štátoch. CCCTB je mi takisto veľmi blízky. Som si totiž úplne istý, že bude väčším prínosom pre malé a stredné podniky než pre veľké nadnárodné spoločnosti. Avšak chápem vaše obavy, a aby som odpovedal na otázku na konci rozpravy, chcem vám povedať, že v Rade sa o návrhu rokuje, ale nie ako o konkrétnom návrhu. Zatiaľ má podobu predbežného návrhu, a čo sa týka jeho predbežného spracovania, asi dve tretiny členských štátov vyjadrili podporu a menej ako jedna tretina vyjadrila buď pochybnosti alebo nesúhlas. Akákoľvek diskusia, hlavne diskusia, ktorá by poškodzovala súčasnú rozpravu o otázkach cezhraničného vyrovnávania strát, by bola unáhlená, pretože zatiaľ neexistuje žiadny konkrétny legislatívny návrh. Avšak, v legislatívnom pracovnom programe Komisie je jeden bod, ktorý stanovuje, že v druhej polovici roka predstavíme konkrétny legislatívny návrh – s potrebným hodnotením účinkov – o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmu právnických osôb (CCCTB). Potom môžeme diskutovať, či sú obavy opodstatnené alebo nie. Ešte jedna poznámka: ak nedospejeme k jednomyseľnej dohode – a zatiaľ som presvedčený, že k nej nedospejeme – môžeme v rámci riešenia prijať zvýšenú spoluprácu. Takže ani jeden členský štát by nebol nútený prijať CCCTB a uplatňovať ho. Ani v štátoch, ktoré sa rozhodnú pre CCCTB, nebudú žiadne spoločnosti nútené uplatňovať ho, pretože nebude zmysel nútiť spoločnosti, ktoré nepôsobia na vnútornom trhu – ktoré neobchodujú na vnútornom trhu – aby uplatňovali tento spoločný základ dane. Môžu ďalej uplatňovať národný základ dane. Súhlasím s vašimi závermi, že na to, aby bol podporený jednotný rozvoj a riadne fungovanie vnútorného trhu, musia byť odstránené prekážky, ktoré vyplývajú z rôznych daňových režimov členských štátov, pokiaľ možno prostredníctvom spoločných prístupov a koordinovaných činností."@sk19
"Gospod predsednik, z veliko zanimanja sem spremljal razpravo, ki je potrdila moje prepričanje, da je uvedba odbitka čezmejne izgube od davčne osnove pomemben dejavnik pri poglabljanju notranjega trga. Moje službe bodo preučile te predloge in komentarje ter, kjer je to mogoče, ta vprašanja posredovale naprej. Vidik malih in srednje velikih podjetij je pomemben del dela podpredsednika Güntherja Verheugena. Drug vidik, opredelitev skupin podjetij, je bistven element dela na področju skupne konsolidirane davčne osnove. Prav tako vam lahko zagotovim, da bodo vaša priporočila za odbitek čezmejne izgube od davčne osnove v podjetjih in skupinah podjetij usmerjala naše delo v prihodnjih mesecih. V vašem poročilu je več omemb izogibanja davkom. Tu lahko omenimo, da je decembra lani Komisija sprejela sporočilo o uporabi ukrepov proti zlorabam na področju neposrednega obdavčevanja. Tudi Komisija je zaskrbljena zaradi izogibanja davkom, ki je omenjeno v vašem poročilu. Države članice morajo biti sposobne preprečiti spodkopavanje svojih davčnih osnov zaradi zlorab in agresivnega davčnega načrtovanja. Hkrati je pomembno zagotoviti, da ne bo nobenih nepotrebnih omejitev svoboščin iz Pogodbe. S sprožitvijo te najnovejše pobude si Komisija prizadeva za spodbujanje nadaljnje razprave z drugimi inštitucijami o tem, kako lahko nacionalni ukrepi proti zlorabi izpolnijo te zahteve. Vaše ugotovitve v zvezi z nevarnostjo izogibanja davkom se bodo upoštevale. Končno, kar zadeva predlagane spremembe k poročilu, Komisija nasprotuje predlogom sprememb 1, 2, 3, 4, 5 in 6, vendar bi podprla spremembi 7 in 8, ki sta v skladu z duhom sporočila. V celoti se strinjam s stališči gospe Kauppi, da je to vprašanje le na površini povezano z davki, v resnici pa gre za vprašanje ustreznega delovanja notranjega trga. Posebej sem hvaležen za vašo podporo pri olajševanju zlasti čezmejnih gospodarskih dejavnosti malih in srednje velikih podjetij, do katerih imam zelo pozitiven odnos. Rad bi se zahvalil poročevalki, gospe Kauppi, za zelo spodbudno poročilo, prav tako se želim zahvaliti odboru za gospodarske in denarne zadeve ter odboru za pravne zadeve za njuno podporo. Komisija se lahko strinja z večino sklepov. Podpora Parlamenta je dobrodošel dejavnik, ki ima lahko pozitiven vpliv na nadaljnjo razpravo v Svetu. Kot predlaga poročilo, vam lahko zagotovim, da nadaljujemo s prizadevanji za skupno konsolidirano davčno osnovo ter za usklajevanje sistemov neposrednih davkov v državah članicah. Tudi skupno konsolidirano davčno osnovo zelo cenim, razlog za to je, da sem povsem gotov, da bi zagotovila večjo sorazmerno korist malim in srednje velikim podjetjem kot pa velikim multinacionalkam. Vendar razumem skrbi ter vam želim v odgovor na vprašanje na koncu razprave povedati, da je to vprašanje na dnevnem redu Sveta, vendar ne kot konkreten predlog. Trenutno je na dnevnem redu kot koncept. Kar zadeva koncept sta približno dve tretjini držav članic izrazili podporo, manj kot ena tretjina pa je izrazila dvome ali nasprotovanje. Vsaka razprava, zlasti razprava, ki bi posegala v trenutno razpravo o vprašanju čezmejne pomoči za izgubo, bi bila prenagljena, ker trenutno ni nobenega konkretnega zakonodajnega predloga na to temo. Vendar je v zakonodajnem programu Komisije točka, ki navaja, da bomo v drugi polovici leta predstavili konkreten zakonodajni predlog – skupaj s potrebno oceno učinka – o skupni konsolidirani davčni osnovi. Nato lahko razpravljamo, ali so skrbi zadevne ali ne. Še ena točka: če ni soglasnega sporazuma – zaenkrat verjamem, da tak sporazum ne bo dosežen – lahko kot rešitev izberemo boljše sodelovanje. Tako nobena posamezna država članica ne bi bila prisiljena, da sprejme skupno konsolidirano davčno osnovo in jo uporabi. Tudi v državah, ki se odločijo za skupno konsolidirano davčno osnovo, nobeno podjetje ne bi bilo prisiljeno, da jo uporabi, ker podjetij, ki ne delujejo na notranjem trgu – ki ne poslujejo na notranjem trgu – ne bi bilo smiselno siliti k uporabi te skupne davčne osnove. Ta podjetja lahko ohranijo domačo nacionalno osnovo, ki so jo uporabljala v preteklosti. Zato se strinjam z vašim sklepom, da je za spodbujanje skladnega razvoja in ustreznega delovanja notranjega trga treba odpraviti ovire, ki izhajajo iz obstoja različnih davčnih režimov za podjetja v državah članicah, najbolje s skupnimi pristopi in usklajenimi ukrepi. V zvezi s poravnavo izgube, vaše poročilo poudarja več posebnih področij, na katerih je potrebno opraviti več dela, kot je obravnava posebnih potreb malih in srednje velikih podjetij, opredelitev skupin in področja uporabe za samodejno izmenjavo informacij."@sl20
". − Herr talman! Jag har följt debatten med stort intresse och den har bekräftat min övertygelse att införandet av gränsöverskridande förlustutjämning utgör en viktig del i att fördjupa den inre marknaden. Mina tjänsteavdelningar kommer att studera dessa förslag och kommentarer och, där det är möjligt, belysa frågorna. Frågan om de små och medelstora företagen ingår redan som en viktig del i vice talmannen Günther Verheugens arbete. En annan fråga, definitionen av företagskoncerner, är en väsentlig del i arbetet med CCCTB. Jag kan också försäkra er om att era rekommendationer för gränsöverskridande förlustutjämning inom företag och företagskoncerner till viss del kommer att styra vårt arbete de kommande månaderna. I ert betänkande nämns skatteflykt ett flertal gånger. Det kan påpekas att kommissionen i december förra året antog ett meddelande om hur åtgärder mot missbruk ska tillämpas inom området direkta skatter. Kommissionen delar de farhågor om skatteflykt som ert betänkande uttrycker. Medlemsstaterna måste kunna förhindra att deras skatteunderlag urholkas på grund av missbruk och aggressiv skatteplanering. Samtidigt är det viktigt att se till att man inte inskränker friheterna i fördraget. Med detta initiativ vill kommissionen främja ytterligare diskussioner med andra institutioner om hur nationella åtgärder mot skattemissbruk kan uppfylla de kraven. Era observationer om riskerna med skatteflykt kommer att tas i beaktande. Slutligen gäller det ändringsförslagen i betänkandet. Kommissionen avråder från ändringsförslagen 1, 2, 3, 4, 5 och 6, men kan stödja ändringsförslagen 7 och 8, som ligger i linje med andan i meddelandet. Jag delar Piia-Noora Kauppis åsikter om att det på ytan handlar om skatter, men att det egentligen handlar om att få den inre marknaden att fungera korrekt. Jag är särskilt tacksam för att ni stöder och underlättar de små och medelstora företagens ekonomiska gränsöverskridande verksamhet, något som ligger mig mycket varmt om hjärtat. Jag vill tacka föredraganden, Piia-Noora Kauppi för det mycket uppmuntrande betänkandet, samt utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för rättsliga frågor. Kommissionen kan hålla med om de flesta slutsatser. Parlamentets stöd välkomnas som en faktor som kan ha en positiv verkan på de väntade diskussionerna i rådet. Som antyds i betänkandet kan jag försäkra er om att vi fortsätter arbeta på CCCTB och samordningen av medlemmarnas direkta skattesystem. CCCTB ligger mig också varmt om hjärtat och skälet är att jag är övertygad om att det gynnar de små och medelstora företagen mer än vad det gynnar de multinationella företagen. Jag förstår dock oron, och för att svara på frågan i slutet av debatten, kan jag säga att det ligger på rådets bord, men inte som ett konkret förslag. Just nu existerar det som ett koncept och vad gäller konceptet har två tredjedelar av medlemsstaterna uttryckt sitt stöd och färre än en tredjedel har uttryckt tvekan eller missnöje. Det vore alltför tidigt för en diskussion, särskilt en diskussion som skulle påverka den aktuella debatten om gränsöverskridande förlustutjämning, eftersom det för tillfället inte finns något konkret lagstiftningsförslag. I kommissionens lagstiftningsprogram finns dock en punkt som säger att vi ska lägga fram ett konkret, lagstiftningsförslag om CCCTB under andra halvåret, med den konsekvensbedömning som krävs. Då kan vi diskutera om oron är befogad eller inte. Om det dessutom inte föreligger en enhällig överenskommelse, något som jag för tillfället tror vara fallet, kan vi falla tillbaka på förstärkt samarbete som en lösning. Ingen enskild medlemsstat kommer alltså att tvingas acceptera CCCTB eller använda sig av det. Även i de länder som väljer CCCTB kommer inga företag att tvingas använda det, eftersom det inte är någon mening med att tvinga företag som inte opererar på den inre marknaden – som inte bedriver verksamhet på den inre marknaden – att använda den här allmänna skattebasen. De kan fortsätta att använda sina inhemska, nationella skattebas. Jag delar er slutsats att, för att främja följdriktig utveckling och en fungerande inre marknad, måste man ta itu med de hinder som beror på olika regler för bolagsskatter i medlemsstaterna, helst genom gemensamma metoder och samordnade åtgärder. Med hänsyn till förlustutjämningen, visar ert betänkande på flera specifika områden som vi behöver arbeta med, bland annat frågan om de små och medelstora företagens specifika behov, hur koncerner ska definieras och omfattningen av automatiskt informationsutbyte."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"CCCTB sastāvdaļa"13
"László Kovács,"18,5,20,20,15,1,1,19,14,16,11,7,10,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph