Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-14-Speech-1-113"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το πρόβλημα της φορολόγησης και δυνατότητας μεταφοράς των ζημιών για ομίλους εταιρειών με διασυνοριακή δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται απλά και μόνο με το κριτήριο της διευκόλυνσης της διασυνοριακής δράσης των επιχειρήσεων. Ασφαλώς ο στόχος αυτός είναι σημαντικός για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, αλλά όταν ζητούμενο είναι η φορολογία των επιχειρήσεων, όπως στην περίπτωση της έκθεσης που εξετάζουμε σήμερα, την έκθεση της κ. Kauppi, τότε η διάστασή του θα πρέπει να τεθεί στο γενικότερο πλαίσιο της συζήτησης για μεγαλύτερο φορολογικό συντονισμό στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο δεν υφίστανται ίσοι όροι φορολογικού ανταγωνισμού και δεν υπάρχει η ελάχιστη απαιτούμενη συμφωνία επί της κοινής, ενοποιημένης φορολογικής βάσης επιχειρήσεων- που θα θέτει ομοιόμορφους και διαφανείς κανόνες προσμέτρησης της φορολογικής βάσης- η παροχή δυνατοτήτων όπως αυτή των φορολογικών ελαφρύνσεων για ζημιές διασυνοριακού χαρακτήρα, μας βρίσκει επιφυλακτικούς στη σημερινή φάση διότι ενέχει σοβαρούς κινδύνους διαστρέβλωσης των φορολογικών συστημάτων και εσόδων των κρατών μελών, αλλά και της ίδιας της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Hr president, volinik, maksustamise küsimust ja piiriüleste äriühingute võimalust kahjusid Euroopa Liidu piires üle kanda ei saa käsitleda üksnes piiriülese äritegevuse soodustamisest lähtuvalt. See eesmärk on siseturu sujuva toimimise seisukohast muidugi tähtis, kuid kui tegemist on ettevõtte maksustamisega, nagu mainitud pr Kauppi raportis, mida me siin täna arutame, siis tuleks see paigutada laiemasse konteksti, milleks on arutelu maksustamise suurema ühtlustamise kohta Euroopa Liidus. Eeldades, et maksukonkurents ei toimi võrdsetel alustel ning et puudub minimaalne nõutav kokkulepe ettevõtete ühise, ühtse maksubaasi osas, mis on vajalik, et kehtestada ühtsed läbipaistvad eeskirjad maksubaasi mõõtmiseks, on sellise küsimuse korral, nagu seda on piiriüleste kahjude mahaarvamine, vajalik ettevaatlik lähenemisviis. Seda kaasneva riski tõttu moonutada liikmesriikide maksu- ja tulusüsteemi ning samuti siseturu toimimist ja ettevõtete vahelist konkurentsi."@et5
lpv:translated text
"Gospod predsednik, komisar, vprašanja obdavčevanja in možnosti prenosa izgub pri skupinah podjetij, ki poslujejo čez mejo znotraj Evropske unije, ni mogoče obravnavati zgolj in preprosto na podlagi olajševanja čezmejnega poslovanja podjetij. Ta cilj je seveda pomemben za nemoteno delovanje notranjega trga, vendar ga je pri obdavčevanju podjetij, kot je navedeno v poročilu gospe Kauppi, ki ga danes obravnavamo, umestiti v širši okvir razprave o večji uskladitvi obdavčevanja znotraj Evropske unije. Če davčna konkurenca ni enakopravna ter če ni minimalnega potrebnega sporazuma o skupni, enotni davčni osnovi za davek na dobiček podjetij, da se uveljavijo enotna in pregledna pravila za izmero davčne osnove, zagotovitev priložnosti, kot je ta v zvezi z davčnimi olajšavami za izgube pri čezmejnem poslovanju, zahteva previden pristop. To je zato, ker to vključuje veliko tveganje izkrivljanja davčnih sistemov in dohodkov držav članic ter delovanje notranjega trga in konkurence med podjetji."@sl20
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το πρόβλημα της φορολόγησης και δυνατότητας μεταφοράς των ζημιών για ομίλους εταιρειών με διασυνοριακή δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται απλά και μόνο με το κριτήριο της διευκόλυνσης της διασυνοριακής δράσης των επιχειρήσεων. Ασφαλώς ο στόχος αυτός είναι σημαντικός για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, αλλά όταν ζητούμενο είναι η φορολογία των επιχειρήσεων, όπως στην περίπτωση της έκθεσης που εξετάζουμε σήμερα, την έκθεση της κ. Kauppi, τότε η διάστασή του θα πρέπει να τεθεί στο γενικότερο πλαίσιο της συζήτησης για μεγαλύτερο φορολογικό συντονισμό στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο δεν υφίστανται ίσοι όροι φορολογικού ανταγωνισμού και δεν υπάρχει η ελάχιστη απαιτούμενη συμφωνία επί της κοινής, ενοποιημένης φορολογικής βάσης επιχειρήσεων- που θα θέτει ομοιόμορφους και διαφανείς κανόνες προσμέτρησης της φορολογικής βάσης- η παροχή δυνατοτήτων όπως αυτή των φορολογικών ελαφρύνσεων για ζημιές διασυνοριακού χαρακτήρα, μας βρίσκει επιφυλακτικούς στη σημερινή φάση διότι ενέχει σοβαρούς κινδύνους διαστρέβλωσης των φορολογικών συστημάτων και εσόδων των κρατών μελών, αλλά και της ίδιας της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, problém zdanění a možnost převodu ztrát u přeshraničních skupin podniků v Evropské unii nelze čistě a jednoduše řešit pouze na základě usnadnění přeshraniční činnosti podniků. Tento cíl je samozřejmě důležitý pro hladké fungování vnitřního trhu, ale jde-li o otázku zdanění podniku, jak uvádí zpráva paní Kauppiové, kterou se dnes zabýváme, měl by být posuzován v širším rámci debaty o větší harmonizaci zdanění v Evropské unii. Pokud neexistuje daňová konkurence za rovných podmínek a neexistuje ani minimální nutná shoda na společném jednotném základu daně z příjmu právnických osob, aby mohla být zavedena jednotná a transparentní pravidla vyměřování základu daně, vyžaduje od nás poskytování příležitostí, jakou představuje tato možnost daňové úlevy za ztráty přeshraniční povahy, velmi obezřetný přístup. Takový krok je totiž spojen se závažným rizikem narušení daňových systémů a výnosů členských států i samotného fungování vnitřního trhu a hospodářské soutěže mezi podniky."@cs1
lpv:translated text
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, problém zdaňovania a možnosti presunutia strát cezhraničných skupín spoločností v rámci Európskej únie nie je možné riešiť výlučne a len na základe uľahčenia cezhraničnej obchodnej činnosti podnikov. Takýto cieľ je, samozrejme, dôležitý pre bezproblémové fungovanie vnútorného trhu, ale keď ide o záležitosti súvisiace so zdaňovaním podnikov, ako sa uvádza v správe pani Kauppiovej, ktorá je predmetom dnešnej rozpravy, potom by bolo vhodné začleniť ho do širšieho kontextu diskusie o väčšej harmonizácii zdaňovania v rámci Európskej únie. Za predpokladu, že spravodlivá daňová konkurencia neexistuje a rovnako neexistuje dohoda o minimálnej požiadavke na spoločný, jednotný základ dane z príjmu právnických osôb, ktorým by sa zaviedli jednotné, transparentné pravidlá na kvantifikáciu daňového základu, ustanovenie možností, akou je možnosť daňovej kompenzácie strát v cezhraničných prípadoch v súčasnosti vyžaduje, aby sme postupovali opatrne. Pretože tento postup v sebe zahŕňa vážne riziko narušenia daňových a príjmových systémov členských štátov, ako aj samotného fungovania vnútorného trhu a hospodárskej súťaže medzi spoločnosťami."@sk19
lpv:translated text
"Pone Pirmininke, Komisijos nary, mokesčių ir galimybės tarptautinėms verslo grupėms perkelti nuostolius Europos Sąjungos mastu klausimas negali būti visiškai ir paprastai išspręstas įmonių tarptautinių veiklos sąlygų gerinimu. Žinoma, šis tikslas svarbus sklandžiam vidaus rinkos veikimui, bet, kai jis susijęs su įmonių apmokestinimo klausimu, kaip paminėta šiandien svarstomame Piia-Nooros Kauppi pranešime, turėtų būti pateikiamas platesniame svarstymo apie didesnį mokesčių suderinimą Europos Sąjungoje kontekste. Jei mokesčių konkurencija neegzistuoja vienodomis sąlygomis ir nėra būtino susitarimo dėl įmonių bendros suvienodintos mokesčio bazės, kad būtų galima įvesti vienodas ir skaidrias taisykles mokesčio bazei nustatyti, tokių sąlygų kaip mokesčių lengvatos dėl tarptautinio pobūdžio nuostolių sudarymas šiuo metu reikalauja, kad mes priimtume atsargų požiūrį. Taip yra todėl, kad gresia rimtas pavojus iškraipyti valstybių narių mokesčių ir pajamų sistemas, taip pat ir patį vidaus rinkos veikimą bei įmonių konkurenciją."@lt14
lpv:translated text
"Panie przewodniczący! Panie komisarzu! Problem opodatkowania i możliwości przenoszenia strat przez transgraniczne grupy przedsiębiorstw w Unii Europejskiej nie może być rozwiązany po prostu i wyłącznie poprzez ułatwienie przedsiębiorstwom podejmowania i prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej. Cel ten jest oczywiście istotny dla właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego, ale kwestię opodatkowania przedsiębiorstw, jak zostało to wskazane w omawianym dzisiaj sprawozdaniu pani Kauppi, należy rozważyć w szerszym kontekście debaty nad szerszą harmonizacją przepisów podatkowych w Unii Europejskiej. Zważywszy że nie ma konkurencji podatkowej na równych warunkach i brak jest minimalnego niezbędnego porozumienia w sprawie wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych umożliwiającego ustanowienie jednolitych, przejrzystych zasad określania podstawy opodatkowania, zapewnienie możliwości takich jak ta dotycząca ulg podatkowych z tytułu strat o charakterze transgranicznym wymaga obecnie przyjęcia przez nas ostrożnego podejścia. Jest tak, ponieważ wiąże się to z poważnym ryzykiem zakłócenia funkcjonowania systemów podatkowo-skarbowych poszczególnych państw członkowskich i rynku wewnętrznego oraz konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami."@pl16
lpv:translated text
"Elnök úr, biztos úr! Az adózás kérdése és a határon átnyúló vállalkozáscsoportok esetében a veszteség áthelyezésének lehetősége az Európai Unión belül nem kezelhető tisztán és egyszerűen csak a vállalkozások határon átnyúló tevékenységei előmozdításával. Ez a célkitűzés nyilván fontos a belső piac gördülékeny működéséhez, azonban a vállalkozások megadóztatásával kapcsolatosan – ahogyan azt Kauppi asszony jelentése is írja, melyet most vizsgálunk – ezt az Európai Unión belül az adózás fokozottabb harmonizációjáról szóló vita összefüggésében kell elhelyeznünk. Amennyiben nincs egyenlő feltételek szerinti adóverseny és nincs minimálisan előírt megállapodás a vállalkozások közös, egységes adóalapjáról annak érdekében, hogy egységes és átlátható szabályokat állapítsunk meg az adóalap mérésére, olyan lehetőségek nyújtása, mint amilyen a határon átnyúló jellegű veszteségek adóenyhítése, jelenleg azt teszi szükségessé, hogy óvatos megközelítést fogadjunk el. Ennek oka az, hogy ez annak komoly kockázatával jár, hogy torzul a tagállamok adózási és bevételi rendszere, illetve a belső piac működése és a vállalkozások közötti versenyt."@hu11
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. kommissær! Problemet med beskatning og forretningskoncerners mulighed for at overføre underskud på tværs af grænserne i EU kan ikke behandles alene ud fra kriteriet om at fremme virksomheders grænseoverskridende aktiviteter. Dette er ganske vist et mål, der er vigtigt for det indre markeds smidige funktion, men når det drejer sig om beskatning af virksomheder, som det også nævnes i fru Kauppis betænkning, som vi behandler i dag, bør emnet behandles inden for de mere overordnede rammer for drøftelserne om større afgiftsharmonisering i EU. Så længe der ikke er lige vilkår med hensyn til skattemæssig konkurrence og ikke findes den nødvendige minimumsaftale om et fælles, harmoniseret beskatningsgrundlag for virksomheder, hvor der opstilles ensartede, gennemsigtige regler for beregning af skattegrundlaget, har vi på nuværende tidspunkt forbehold over for at give mulighed for skattelettelser for underskud af grænseoverskridende karakter, da det indebærer en alvorlig risiko for forvridning af medlemsstaternes skatte- og indtægtssystemer og for selve det indre markeds funktion og konkurrencen mellem virksomheder."@da2
lpv:translated text
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Frågan om beskattning och möjligheten för företagsgrupper med gränsöverskridande verksamhet inom EU att överföra förluster, kan inte hanteras blott och bart under förutsättning att man vill underlätta företagens gränsöverskridande verksamhet. Detta ändamål är givetvis av betydelse för att den inre marknaden ska fungera smidigt, men när det handlar om beskattning av en affärsrörelse, såsom anges i Piia-Noora Kauppis betänkande, bör detta betraktas i ett vidare sammanhang, nämligen större harmonisering av beskattningen inom EU. Om vi nu antar att skattekonkurrens inte existerar på lika villkor och att det inte finns något krav på minimiavtal när det gäller en gemensam, enhetlig skattebas för företag, så att man kan fastställa enhetliga, öppna regler för att bedöma denna skattebas, måste vi gå fram mycket försiktigt när det gäller bestämmelser som rör möjlighet till skattelättnader för förluster i gränsöverskridande situationer. I annat fall riskerar vi att snedvrida medlemsstatens beskattnings- och intäktssystem, liksom själva funktionen för den inre marknaden och konkurrensen mellan olika verksamheter."@sv22
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, verokysymystä ja mahdollisuutta siirtää rajatylittävien konsernien tappioita Euroopan unionissa ei voida käsitellä pelkästään siitä näkökulmasta, että näin helpotetaan yritysten rajatylittävää toimintaa. Tavoite on toki tärkeä sisämarkkinoiden joustavan toiminnan kannalta, mutta kun on kyse yritysten verottamisesta, kuten tänään käsittelemässämme Kaupin mietinnössä todetaan, asia olisi sijoitettava laajempaan yhteyteen keskustelussa verotuksen yhtenäistämisen laajentamisesta Euroopan unionissa. Mikäli verokilpailu ei toteudu yhtäläisin ehdoin eikä yhteistä yhtenäistettyä yhtiöveropohjaa koskevalle sopimukselle ole vähimmäisvaatimusta, jotta voidaan laatia verokannan määräämistä koskevat yhtenäiset ja avoimet säännöt, rajatylittävien tappiovähennysten kaltaisten mahdollisuuksien tarjoaminen edellyttää varovaisuutta. Tämä sen vuoksi, että tappiovähennykset saattavat vääristää vakavalla tavalla jäsenvaltioiden verotus- ja tulojärjestelmiä ja sisämarkkinoiden toimintaa sekä yritysten välistä kilpailua."@fi7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, de kwestie van de belasting en de mogelijkheid voor grensoverschrijdende ondernemingen om verliezen over te dragen binnen de Europese Unie kan niet zomaar opgelost worden op door het faciliteren van grensoverschrijdend ondernemen. Dit doel is natuurlijk belangrijk voor de soepele werking van de interne markt, maar waar het gaat om het belasten van ondernemingen, zoals in het verslag van mevrouw Kauppi waarover we het vandaag hebben, dan zou het in het bredere kader van het debat over een grotere harmonisatie van belasting in de Europese Unie moeten worden geplaatst. Indien belastingconcurrentie op voet van gelijkheid niet bestaat en er geen minimaal vereiste overeenstemming is over een gemeenschappelijke, geharmoniseerde heffingsgrondslag voor bedrijven om zo uniforme, transparante regels te implementeren voor het meten van de heffingsgrondslag, dan vereist de opening van een mogelijkheid zoals deze voor verliesverrekening van grensoverschrijdende aard op dit moment dat we een voorzichtige benadering kiezen. Dit is omdat er een serieus gevaar bestaat dat de belastingsystemen van de lidstaten en de werking van de interne markt en de concurrentie tussen ondernemingen worden verstoord."@nl3
lpv:translated text
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, aplikšanas ar nodokļiem jautājums un iespēja pārrobežu uzņēmumu grupām pārnest zaudējumus Eiropas Savienībā nevar tikt risināts vāji vai vienkārši ar pamatojumu veicināt uzņēmumu pārrobežu darbību. Šis mērķis, protams, ir svarīgs veiksmīgai iekšējā tirgus darbībai, tomēr, ja runa ir par uzņēmumu aplikšanu ar nodokli, kā tas ir teikts kundzes ziņojumā, kuru mēs šodien apspriežam, tad būtu nepieciešams plašāks debašu konteksts par lielāku nodokļu saskaņošanu Eiropas Savienībā. Ņemot vērā, ka nodokļu konkurence nepastāv uz vienlīdzīgu nosacījumu pamata un nav nepieciešamās vienošanās par kopēju, vienotu nodokļu bāzi uzņēmumiem, lai varētu piemērot vienotus, pārredzamus noteikumus, nosakot nodokļa bāzi, noteikumus par dažādām iespējām, piemēram, saistībā ar šo nodokļu atmaksāšanu attiecībā uz zaudējumiem pārrobežu situācijās pēc pieprasījumiem, mēs pieņemam piesardzīgu pieeju. Tas ir tāpēc, ka tā ietver nopietnu risku izkropļot dalībvalstu nodokļu un ienākumu sistēmas, tāpat arī starptautiskā tirgus darbību un konkurenci starp uzņēmumiem."@lv13
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το πρόβλημα της φορολόγησης και δυνατότητας μεταφοράς των ζημιών για ομίλους εταιρειών με διασυνοριακή δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται απλά και μόνο με το κριτήριο της διευκόλυνσης της διασυνοριακής δράσης των επιχειρήσεων. Ασφαλώς ο στόχος αυτός είναι σημαντικός για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, αλλά όταν ζητούμενο είναι η φορολογία των επιχειρήσεων, όπως στην περίπτωση της έκθεσης που εξετάζουμε σήμερα, την έκθεση της κ. Kauppi, τότε η διάστασή του θα πρέπει να τεθεί στο γενικότερο πλαίσιο της συζήτησης για μεγαλύτερο φορολογικό συντονισμό στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο δεν υφίστανται ίσοι όροι φορολογικού ανταγωνισμού και δεν υπάρχει η ελάχιστη απαιτούμενη συμφωνία επί της κοινής, ενοποιημένης φορολογικής βάσης επιχειρήσεων- που θα θέτει ομοιόμορφους και διαφανείς κανόνες προσμέτρησης της φορολογικής βάσης- η παροχή δυνατοτήτων όπως αυτή των φορολογικών ελαφρύνσεων για ζημιές διασυνοριακού χαρακτήρα, μας βρίσκει επιφυλακτικούς στη σημερινή φάση διότι ενέχει σοβαρούς κινδύνους διαστρέβλωσης των φορολογικών συστημάτων και εσόδων των κρατών μελών, αλλά και της ίδιας της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων."@el10
lpv:translated text
". Señor Presidente, Comisario, la cuestión de la fiscalidad y la posibilidad de transferir las pérdidas para grupos empresariales transfronterizos en la Unión Europea no puede abordarse lisa y llanamente sobre la base de facilitar las operaciones transfronterizas de las empresas. Este objetivo es, por supuesto, importante para el buen funcionamiento del mercado interior, pero cuando se trata de la fiscalidad que soportan las empresas, como se menciona en el informe de la señora Kauppi, que estamos debatiendo hoy, esto habría que ubicarlo en el contexto más amplio del debate sobre la mayor armonización fiscal en la Unión Europea. Teniendo en cuenta que la competencia fiscal no se produce de manera igualitaria y que no existe un acuerdo de requisitos mínimos sobre una base impositiva unificada y común para las empresas para aplicar normas transparentes y uniformes para medir la base impositiva, estas oportunidades de deducción fiscal por pérdidas transfronterizas exigen en la actualidad que adoptemos un planteamiento de cautela. Esto es así porque corremos el grave riesgo de distorsionar los sistemas fiscales y de ingresos de los Estados miembros, así como el propio funcionamiento del mercado interior y la competencia entre empresas."@es21
lpv:translated text
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Das Problem der Besteuerung und die Möglichkeit des Verlustausgleichs für grenzüberschreitend tätige Unternehmensgruppen in der Europäischen Union lassen sich nicht einfach durch eine Lockerung der Bestimmungen für grenzüberschreitende Unternehmenstätigkeiten lösen. Dieses Ziel ist natürlich wünschenswert im Sinne eines gut funktionierenden Binnenmarkts. Wenn es jedoch um die steuerliche Behandlung von Unternehmen geht, die wir heute anhand des Berichts Kauppis erörtern, gehört dieses Ziel in den umfassenderen Kontext der Debatte um eine verbesserte steuerliche Harmonisierung innerhalb der Europäischen Union. Solange es weder eine gleichberechtigte steuerliche Behandlung noch eine Mindestvereinbarung über eine gemeinsame und einheitliche Besteuerungsgrundlage für Unternehmen gibt, damit einheitliche und transparente Regeln für die steuerliche Behandlung festgelegt werden können, sollten wir Steuererleichterungen wie diese grenzüberschreitende Verlustverrechnung im Moment vorsichtig angehen. Das ist wichtig, da wir sonst Gefahr laufen, das Steuer- und Gewinnsystem von Mitgliedstaaten sowie die Aktivitäten des Binnenmarkts und den unternehmerischen Wettbewerb zu verzerren."@de9
lpv:translated text
"Mr President, Commissioner, the issue of taxation and the possibility of transferring losses for cross-border business groups within the European Union cannot be tackled purely and simply on the basis of facilitating the cross-border operation of businesses. This objective is, of course, important for the smooth operation of the internal market, but when it is a matter of taxing a business, as mentioned in Mrs Kauppi’s report, which we are considering today, then it should be placed within the wider context of the debate about greater harmonisation of taxation within the European Union. Provided that taxation competition does not exist on equal terms and there is no minimum requisite agreement on a common, unified tax base for companies so as to put in place uniform, transparent rules for measuring the tax base, the provision of opportunities such as this regarding tax relief for losses of a cross-border nature at present demands that we adopt a cautious approach. This is because it involves the serious risk of distorting the Member States’ taxation and revenue systems, as well as the very operation of the internal market and of competition between businesses."@en4
lpv:translated text
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, a questão da tributação e da possibilidade de transferência dos prejuízos dos grupos empresariais transfronteiriços na União Europeia não pode ser tratada pura e simplesmente com base na facilitação do funcionamento transfronteiriço das empresas. Não há dúvida de que esse objectivo é importante para o bom funcionamento do mercado interno. No entanto, como se refere no relatório da senhora deputada Kauppi hoje em apreciação, tratando-se da tributação de uma empresa, esta deve inserir-se no contexto mais alargado do debate sobre uma maior harmonização fiscal na União Europeia. Enquanto não houver concorrência fiscal em condições de igualdade e na ausência de um acordo mínimo indispensável sobre uma base fiscal comum e unificada para as empresas, que estabeleça regras uniformes e transparentes para o cálculo da base fiscal, a concessão desta possibilidade de isenções fiscais para os prejuízos de natureza transfronteiriça exige, nesta fase, que adoptemos uma abordagem cautelosa. Isto porque existe um sério risco de causar distorções nos sistemas de tributação e de receitas dos Estados-Membros, bem como no próprio funcionamento do mercado interno e na concorrência entre empresas."@pt17
lpv:translated text
"Signor Presidente, signor Commissario, la questione dell’imposizione e della possibilità di trasferire le perdite per i gruppi di società transfrontaliere nell’Unione europea non può essere affrontata al solo scopo di facilitare l’attività transfrontaliera delle imprese. Questo obiettivo, certo, è importante per il buon funzionamento del mercato interno, ma quando si tratta di tassare una società, come si legge nella relazione dell’onorevole Kauppi che stiamo esaminando oggi, allora si dovrebbe collocare la questione in un contesto più ampio del dibattito su una maggiore armonizzazione dell’imposizione nell’Unione europea. Considerato che la concorrenza fiscale non esiste su basi paritarie e che non vi è il minimo accordo su una base imponibile comune unificata per le società tale da potere elaborare norme uniformi e trasparenti per valutare la base imponibile, la previsione di opportunità come questa sulla compensazione fiscale delle perdite di natura transfrontaliera ci impone di procedere con cautela. E questo perché esiste il grave rischio di distorcere i sistemi impositivi e delle entrate degli Stati membri, nonché lo stesso funzionamento del mercato interno e della concorrenza fra imprese."@it12
lpv:translated text
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, la question de la fiscalité et la possibilité pour les groupes d’entreprises transfrontaliers de transférer des pertes au sein de l’Union européenne ne peuvent pas être résolues purement et simplement en facilitant l’exercice transfrontalier de leurs activités. Cet objectif est, bien sûr, important pour le fonctionnement harmonieux du marché intérieur, mais lorsqu’il s’agit d’imposer une entreprise, comme cela est mentionné dans le rapport de M Kauppi, sur lequel nous nous penchons aujourd’hui, il devrait être placé dans le contexte plus vaste du débat sur une plus grande harmonisation de la fiscalité au sein de l’Union européenne. Si tant est que la concurrence fiscale n’existe pas dans des conditions égales et qu’il n’y a pas d’accord minimal préalable sur une assiette commune, unifiée pour l’impôt des sociétés de manière à mettre en place des règles uniformes et transparentes de calcul de l’assiette fiscale, des opportunités telles que celle-ci en matière de compensation fiscale des pertes de nature transfrontalière exige à présent que nous adoptions une approche prudente. C’est nécessaire parce que cela comporte le risque sérieux de fausser les systèmes d’imposition et de recettes des États membres, ainsi que le fonctionnement même du marché intérieur et de la concurrence entre les entreprises."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080114.15.1-113"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph