Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-14-Speech-1-108"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080114.15.1-108"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! In einem Punkt kann man sich ansatzweise einig sein: Die derzeitige Situation in der EU, in der 27 verschiedene Steuersysteme auf einem einheitlichen Binnenmarkt bei voller Kapitalverkehrsfreiheit nebeneinander stehen, hat fatale Konsequenzen. Da hört allerdings die Einigkeit auch schon auf. Steuerwettbewerb ist Steuerdumping für die Großen und Reichen und wachsender Steuerdruck auf den Schultern von Normalverdienern und Konsumenten. Es ist nicht erstaunlich, dass diese Situation den Vermögensbesitzern und den Konzernen überaus gut gefällt. Erstaunlich und erschreckend ist aber, dass diese Realität auch in diesem Hause, das eigentlich nicht nur die Interessen der oberen Zehntausend artikulieren sollte, immer wieder schöngeredet wird. Trotz Nuancen und nuancierten Bewertungen ist der Bericht Kauppi auch wieder ein Beispiel solcher Schönrederei. Das betrifft die Position zu angeblich positiven Wirkungen des Steuerwettbewerbs ebenso wie den Umgang mit dem eigentlichen Gegenstand, dem grenzüberschreitenden Verlustausgleich. Es ist ein offenes Geheimnis, dass gerade die grenzüberschreitende Verlustverrechnung ein gern genutztes Mittel der Konzerne ist, Steuern zu minimieren, indem man Gewinne in Niedrigsteuergebiete und Niedrigsteuerländer verschiebt. Mit erheblichem Erfolg, wie die Statistiken zeigen. Denn nicht zuletzt solcherart virtuose Verlustverschiebung hat dazu beigetragen, dass der Anteil der Steuern an den Profiten der Multis in den letzten 20 Jahren kontinuierlich gesunken ist. Die Urteile des EuGH haben diese Steuergestaltung zusätzlich erleichtert und damit massiv in die Steuerhoheit der Mitgliedstaaten eingegriffen. Der Dumpingwettlauf bei den Unternehmenssteuern wurde so immer weiter angeheizt. Wer diese Entwicklung stützt, der will offenbar ein Europa, in dem sich oben unermesslicher Reichtum häuft, während die Armut auf der Gegenseite immer größer wird und auch die ehemaligen Mittelschichten mit sinkenden Realeinkommen zu kämpfen haben. Wir wollen ein anderes Europa, und wir wollen eine sozial gerechte Steuerpolitik. Deshalb wird unsere Fraktion den vorliegenden Bericht ablehnen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, do jisté míry se můžeme shodnout na jedné věci: současná situace v EU, kde existuje 27 rozdílných daňových systémů souběžně působících na integrovaném jednotném trhu se zcela volným pohybem kapitálu, je naprosto špatná. Právě tady jednota skutečně končí. Daňová konkurence je daňový dumping pro bohaté a mocné a představuje větší daňovou zátěž pouze pro obyčejné výdělečně činné osoby a spotřebitele. Není žádným překvapením, že tento stav těší zvláště vlastníky nemovitostí a velké podniky. Skutečně udivující a alarmující je však to, že o této realitě se v této sněmovně, která by měla zastupovat zájmy více lidí než jen několika vyvolených, stále jen mluví. Bez ohledu na veškeré své nuance a propracovaná hodnocení je zpráva paní Kauppiové stále jen typickým příkladem překrucování skutečnosti. Platí to pro postoj k údajnému kladnému dopadu daňové konkurence a stejně tak pro způsob, jakým se zpráva zabývá skutečným tématem, tedy daňovým zacházením se ztrátami v přeshraničních situacích. Je veřejným tajemstvím, že podniky pravidelně využívají přeshraničních úlev za ztráty ke snížení svých daňových výdajů tak, že přesouvají své zisky do oblastí a zemí s nízkými sazbami daně. Jak dokládají statistické údaje, jsou v tom velmi úspěšné: toto započítávání virtuálních ztrát ve skutečnosti znamená, že za posledních 20 let se částky zaplacené na dani ze zisku nadnárodních společností trvale snižují. Rozsudky Evropského soudního dvora tento daňový režim ještě usnadnily, a proto závažně zasáhly do daňové suverenity členských států. To vše jen přiživuje snahy o co největší snížení daně z příjmu právnických osob. Ti, kdo tento vývoj podporují, zjevně chtějí Evropu, kde se v kruzích vyšší společnosti může hromadit nevýslovné bohatství, zatímco v nižších vrstvách se míra chudoby zvyšuje a bývalé střední třídy musí přežívat s příjmy, které v reálném vyjádření stále klesají. Chceme jinou Evropu a chceme sociálně spravedlivou daňovou politiku. z tohoto důvodu naše skupina tuto zprávu zamítne."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Vi kan til en vis grad blive enige om en ting: Den nuværende situation i EU med 27 forskellige parallelle skattesystemer på et fælles indre marked med fri bevægelighed for kapital har fatale konsekvenser. Men her hører enigheden så også op. Skattekonkurrence er skattedumping for de rige og magtfulde og kun ensbetydende med en stigende skattebyrde for borgere med gennemsnitsindkomster og for forbrugerne. Det overrasker ikke, at formueejerne og de store virksomheder synes overordentligt godt om denne situation. Men det er forbavsende og alarmerende, at denne kendsgerning bliver talt op igen og igen her i Parlamentet, som egentlig skulle varetage interesserne for flere end blot en lille elite. Trods nuancer og nuancerede vurderinger er fru Kauppis betænkning blot udtryk for en typisk omgang spin. Det gælder holdningen til de angivelige positive effekter af skattekonkurrence og måden, som det egentlige emne, nemlig den skattemæssige behandling af underskud i grænseoverskridende situationer, bliver behandlet på. Det er en åben hemmelighed, at virksomheder ofte gør brug af den grænseoverskridende modregning af underskud for at minimere skatten, idet de flytter deres overskud til områder og lande med lav beskatning. Og det har de stor succes med, som statistikkerne viser. Denne virtuose flytning af underskud har faktisk betydet, at den skat, som de multinationale selskaber har betalt af deres overskud, er faldet kontinuerligt i de seneste 20 år. Dommene fra EF-Domstolen har blot gjort denne skattepraksis endnu lettere og dermed grebet massivt ind i medlemsstaternes skattesuverænitet. Alt dette giver ganske enkelt ny næring til dumpingkapløbet om selskabsskatterne. De, der støtter denne udvikling, ønsker helt klart et Europa, hvor der bliver ophobet en umådelig rigdom i toppen af pyramiden, mens fattigdommen bliver stadig større i bunden og de tidligere middelstande må overleve med faldende realindkomster. Vi ønsker et andet Europa, og vi ønsker en socialt retfærdig skattepolitik. Derfor vil vores gruppe forkaste denne betænkning."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάποιον βαθμό ως προς το εξής: η σημερινή κατάσταση της ΕΕ με 27 διαφορετικά φορολογικά συστήματα που λειτουργούν παράλληλα σε μία ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά με απολύτως ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου αποτελεί τραγικό λάθος. Εδώ ωστόσο σταματάει η ομοφωνία μας. Ο φορολογικός ανταγωνισμός αποτελεί φορολογικό ντάμπιγκ για τους ισχυρούς και τους πλούσιους και εναποθέτει απλώς μεγαλύτερο φορολογικό φόρτο στους ώμους των μέσων εργαζομένων και καταναλωτών. Δεν προξενεί έκπληξη το γεγονός ότι η κατάσταση αυτή αρέσει πολύ στους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας και στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ωστόσο, αυτό που είναι πραγματικά εκπληκτικό και ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι αυτή η πραγματικότητα εξακολουθεί να εξωραΐζεται εδώ σε αυτό το Σώμα, το οποίο θα έπρεπε να εκπροσωπεί τα συμφέροντα περισσότερων ανθρώπων και όχι μόνο των λίγων και εκλεκτών. Παρά τις αποχρώσεις της και τις διαφοροποιημένες αξιολογήσεις της, η έκθεση Kauppi αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα παραπλάνησης. Αυτό αφορά τόσο τη θέση που υιοθετείται για τις υποτιθέμενες θετικές επιδράσεις του φορολογικού ανταγωνισμού όσο και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το πραγματικό θέμα, δηλαδή τη φορολογική μεταχείριση των ζημιών σε περιπτώσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα. Είναι κοινό μυστικό ότι οι εταιρείες χρησιμοποιούν τακτικά τον συμψηφισμό των διασυνοριακών απωλειών για να μειώσουν τους φόρους μεταφέροντας τα κέρδη τους σε περιοχές και χώρες με χαμηλή φορολογία. Όπως δείχνουν οι στατιστικές, το καταφέρνουν με μεγάλη επιτυχία: αυτές οι μεταφορές ζημιών συνέβαλαν στη διαρκή μείωση του ποσοστού φόρων στα κέρδη των πολυεθνικών κατά την τελευταία εικοσαετία. Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου συνέβαλαν στη διευκόλυνση και μόνο αυτής της διευθέτησης των φόρων επεμβαίνοντας έτσι σε τεράστιο βαθμό στη φορολογική ανεξαρτησία των κρατών μελών. Όλα αυτά απλώς ενίσχυσαν την κούρσα για το ντάμπιγκ της φορολογίας των επιχειρήσεων. Εκείνοι που υποστηρίζουν αυτή την εξέλιξη, προφανώς θέλουν μια Ευρώπη στην οποία συσσωρεύεται στα ανώτερα στρώματα άπειρος πλούτος, ενώ η φτώχεια στην απέναντι πλευρά μεγαλώνει διαρκώς και οι πρώην μεσαίες τάξεις αγωνίζονται να επιβιώσουν με εισοδήματα που μειώνονται με πραγματικούς όρους. Εμείς θέλουμε μια διαφορετική Ευρώπη και μια κοινωνικά δίκαιη φορολογική πολιτική. Γι’ αυτό η Ομάδα μας θα απορρίψει την εν λόγω έκθεση."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, we can to some extent agree on one thing: the present situation in the EU, where there are 27 different tax systems operating alongside one another in an integrated single market with completely free movement of capital, is fatally flawed. This is where unity really comes to an end. Tax competition is tax dumping for the rich and the powerful and only imposes a greater tax burden on the shoulders of normal earners and consumers. It is hardly surprising that this situation is particularly pleasing to the property owners and big companies. What is really astonishing and alarming, however, is that this reality is still being talked up here in this House, which should really be representing the interests of more than just the elite few. In spite of all its nuances and nuanced assessments, the Kauppi report is still just a typical piece of spin. That goes for the position being adopted on the alleged positive impact of tax competition just as much as for the manner in which it deals with the actual subject matter, namely the tax treatment of losses in cross-border situations. It is an open secret that companies regularly use cross-border loss relief to reduce their tax bill by moving their profits to low-tax zones and low-tax countries. They are very successful in doing this, as the statistics show: such virtual loss offsetting has in fact meant that over the last 20 years the amount of tax paid on the profits made by the multinationals has fallen continuously. The rulings of the European Court of Justice have only served to make this tax arrangement easier and have therefore intruded massively into the fiscal sovereignty of the Member States. All this simply fuels the race to dump corporate tax. Those who support this development clearly want to see a Europe in which untold wealth is able to accumulate at the top of the pile, while down at the bottom poverty levels increase and the former middle classes have to survive on incomes that are falling in real terms. We want to see a different Europe and we want a socially just taxation policy. For this reason our Group will be rejecting the present report."@en4
"Señor Presidente, Señorías, hasta cierto punto podemos estar de acuerdo en una cosa: la actual situación en la UE, donde coexisten 27 sistemas fiscales diferentes en un mercado único integrado con total libertad de capitales es intrínsecamente defectuosa. Aquí es donde la unidad realmente toca a su fin. La competencia fiscal constituye fiscal para los ricos y los poderosos y sólo impone una mayor carga fiscal a los trabajadores y consumidores normales. No es de extrañar que esta situación resulte particularmente cómoda para los propietarios de bienes inmuebles y las grandes empresas. Lo que es realmente sorprendente y alarmante, sin embargo, es que se siga hablando de esta realidad en esta Cámara, que debería estar representando los intereses de una reducida élite. A pesar de todos sus matices y valoraciones matizadas, el informe Kauppi no es más que otro ejemplo de palabrería. Esto afecta tanto a la postura adoptada por el supuesto efecto positivo de la competencia fiscal tanto como a la manera en que aborda la cuestión, en particular el tratamiento fiscal de las pérdidas en situaciones transfronterizas. Es un secreto a voces que las empresas normalmente usan la deducción transfronteriza de pérdidas para reducir su recaudación de impuestos al trasladar sus beneficios a zonas con impuestos bajos y países con una tasa impositiva baja. Esto les depara muy buenos resultados, como muestran las estadísticas: esta compensación virtual de pérdidas ha significado de hecho que, en los últimos 20 años, la cantidad de impuestos pagada por los beneficios obtenidos por las multinacionales no ha hecho sino disminuir. La sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sólo han servido para facilitar estas disposiciones fiscales y, por tanto, han interferido en buena medida con la soberanía fiscal de los Estados miembros. Todo esto no hace más que alimentar la carrera hacia el dumping del impuesto de sociedades. Es obvio que quienes apoyan esta evolución quieren ver una Europa en la que sea posible acumular una riqueza incalculable, mientras que los niveles de pobreza siguen creciendo y las antiguas clases medias tienen que sobrevivir con unos ingresos que se están reduciendo en términos reales. Queremos ver una Europa diferente y queremos una política fiscal socialmente justa. Por este motivo, nuestro Grupo va a rechazar el informe actual."@es21
"Hr president, mu daamid ja härrad, me võime teatud määral nõustuda ühes asjas: ELi praegune olukord, kus kapitali vaba liikumisega integreeritud siseturul kasutatakse paralleelselt 27 erinevat maksusüsteemi, on saatuslikult vigane. Siin jõuab ühtsus tõepoolest lõpule. Maksukonkurents seisneb rikaste ja mõjukate isikute maksude dumpingus ning asetab üksnes suurema maksukoormuse tavapäraste teenistujate ja tarbijate õlule. Pole sugugi üllatav, et antud olukord meeldib eriti kinnisvaraomanikele ja suurettevõtetele. Tõeliselt hämmastav ja ärevaks tegev on aga sellise olukorra jätkuv ülistamine parlamendis, mis peaks tegelikult esindama rohkem kui vaid mõnede väljavalitute huve. Vaatamata kõigile nüanssidele ja nüansirohketele hinnangutele, on Kauppi raport siiski üksnes tüüpiline sõnakeerutus. See kehtib samavõrd maksukonkurentsi väidetava positiivse mõju puudutava seisukohavõtu kui ka tegeliku teema, nimelt piiriüleste kahjude mahaarvamise, käsitlemise viisi kohta. On avalik saladus, et ettevõtted kasutavad korrapäraselt piiriülese kahju mahaarvamist oma maksukohustuste vähendamiseks, suunates oma kasumi madala maksumääraga piirkondadesse ja riikidesse. Statistika näitab, et nad on seda tehes väga edukad: selline virtuaalne kahjumi katmine tähendab tegelikult seda, et rahvusvaheliste ettevõtete kasumilt makstud maksud on viimase 20 aasta jooksul järjepidevalt kahanenud. Euroopa Kohtu otsused on aidanud sellist maksukorraldust üksnes hõlbustada ning on seetõttu ulatuslikult sekkunud liikmesriikide sõltumatusse rahandusküsimustes. Kõik see lisab ainult hoogu ettevõtte tulumaksu vältimisele. Need, kes sellist arengut toetavad, tahavad näha Euroopat, kus kõige tippu koguneb kirjeldamatu jõukus, samal ajal kui alumisel tasandil kasvab vaesuse tase ning varasem keskklass peab toime tulema sissetulekuga, mis aina langeb. Meie tahame näha teistsugust Euroopat ning me tahame sotsiaalselt õiglast maksupoliitikat. Sel põhjusel lükkab meie fraktsioon selle raporti tagasi."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, yhdestä asiasta voimme olla jokseenkin samaa mieltä: EU:n nykytilanne, jossa on 27 erilaista yhdennetyillä sisämarkkinoilla rinnakkain toimivaa verojärjestelmää pääoman liikkuessa täysin vapaasti, on täysin epäonnistunut. Tässä yhtenäistämiselle tulee todellakin raja vastaan. Verokilpailussa on kyse verotuksen dumppauksesta rikkaiden ja vaikutusvaltaisten hyväksi, ja se vain lisää tavallisten palkansaajien ja kuluttajien verotaakkaa. Ei ole mikään yllätys, että tämä on erityisesti kiinteistönomistajien ja suuryritysten mieleen. Eniten minua kuitenkin ihmetyttää ja huolestuttaa se, että keskustelu aiheesta jatkuu edelleen täällä parlamentissa, jonka pitäisi totisesti edustaa muidenkin etuja kuin harvan eliitin. Kaupin mietintö on vivahteistaan ja vivahteikkaisista arvioistaan huolimatta vain tyyppiesimerkki asioiden pyörittelystä. Tämä pätee paitsi näkemykseen verokilpailun väitetyistä myönteisistä vaikutuksista myös tapaan, jolla mietinnössä käsitellään itse aihetta eli tappioiden verokohtelua rajatylittävissä tilanteissa. On tunnettu tosiasia, että yritykset hyödyntävät säännöllisesti rajatylittäviä tappiovähennyksiä vähentääkseen verojensa määrää siirtämällä voittonsa alhaisen veron alueille ja maihin. Ne onnistuvat tässä erinomaisesti, kuten tilastoista ilmenee: tosiasiallisten tappioiden vähentäminen on itse asiassa johtanut siihen, että viimeisten 20 vuoden aikana monikansallisten yritysten voitoistaan maksaman veron määrä on laskenut jatkuvasti. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätöksillä on vain tehty helpommaksi tämäntyyppiset verojärjestelyt ja heikennetty siten huomattavasti jäsenvaltioiden suvereniteettia verotuksen alalla. Kaikki tämä vain kiihdyttää kilpajuoksua yritysverotuksen dumppaukseen. Tällaista kehitystä puoltavat kannattavat selvästi Eurooppaa, jossa rikkaudet voivat kasautua harvojen käsiin samaan aikaan kun köyhyys pahenee ja entiset keskiluokat joutuvat tulemaan toimeen tuloilla, joiden reaaliarvo laskee. Me haluamme toisenlaista Eurooppaa ja sosiaalisesti oikeudenmukaista veropolitiikkaa. Tämän vuoksi ryhmämme aikoo hylätä Kaupin mietinnön."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous pouvons, dans une certaine mesure, être d’accord sur une chose: la situation actuelle au sein de l’UE, avec 27 régimes fiscaux différents qui fonctionnent en parallèle dans un marché unique intégré où la libre circulation des capitaux est totale, est fatalement bancale. C’est là où l’unité prend vraiment fin. La concurrence fiscale est synonyme de dumping fiscal pour les riches et les puissants et ne fait que placer une charge fiscale plus lourde sur les épaules des personnes qui gagnent leur vie et des consommateurs ordinaires. Il n’est pas du tout surprenant que cette situation satisfasse les propriétaires fonciers et les grandes entreprises. Ce qui est vraiment étonnant et alarmant, cependant, c’est que cette réalité soit encore vantée ici au sein de cette Assemblée, qui ne devrait pas se contenter de représenter les intérêts de l’élite minoritaire. Malgré toutes ses nuances et ses évaluations nuancées, le rapport Kauppi reste une interprétation tendancieuse. Cela est valable pour la position adoptée sur le supposé impact positif de la concurrence fiscale ainsi que pour la manière dont il traite du véritable sujet en jeu, à savoir le traitement fiscal des pertes dans les situations transfrontalières. Le fait que les entreprises utilisent la compensation transfrontalière des pertes pour réduire leur relevé d’imposition en transférant leurs bénéfices dans des zones ou des pays où la pression fiscale est moindre est un secret de Polichinelle. Elles y parviennent très bien, comme le montrent les statistiques: cette compensation virtuelle des pertes signifie en fait qu’au cours des 20 dernières années, le montant des impôts payés sur les bénéfices réalisés par les multinationales a sans cesse diminué. Les arrêts de la Cour de justice européenne n’ont servi qu’à faciliter cet arrangement fiscal et se sont dès lors immiscés massivement dans la souveraineté des États membres. Tout cela ne fait qu’encourager les entreprises dans leur course au dumping fiscal. Ceux qui soutiennent ce phénomène veulent clairement voir une Europe dans laquelle une richesse incalculable peut s’accumuler en haut de l’échelle, tandis qu’en bas, les taux de pauvreté augmentent et l’ancienne classe moyenne doit survivre à l’aide de revenus en baisse en termes réels. Nous voulons voir une Europe différente et nous voulons une politique fiscale socialement juste. C’est pour cette raison que notre groupe rejettera le présent rapport."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim! Bizonyos mértékig egyetérthetünk egy dologban: komoly problémákkal terhes az EU jelenlegi helyzete, ahol 27 különféle adórendszer működik egymás mellett egy integrált egységes piacon, ahol a tőke teljesen szabadon mozog. Itt ér véget valójában az egység. Az adóverseny adódömpinget jelent a gazdagok és a hatalmasok számára, és csupán nagyobb adóteher a rendes keresők és fogyasztók számára. Aligha meglepő, hogy ez a helyzet különösen kedvező az ingatlantulajdonosok és a nagyvállalatok számára. Különösen meglepő és ijesztő, hogy erről a valóságos helyzetről még mindig viták folynak itt a Házban, amely valójában az elithez tartozó keveseknél több ember érdekeit kellene, hogy képviselje. A nüansznyi részletek és a nüansznyi értékelések ellenére a Kauppi-jelentés tipikus ferdítés. Ez vonatkozik az adóverseny állítólagos kedvező hatásairól elfogadott álláspontra éppúgy, mint arra, ahogyan a tényleges tárgyával – vagyis határon átnyúló tényállások tekintetében a veszteségekkel kapcsolatos adóeljárásokkal – foglalkozik. Nyílt titok, hogy a vállalkozások rendszeresen fordulnak a határon átnyúló veszteségenyhítés eszközéhez annak érdekében, hogy adószámlájukat csökkentsék a nyereséget alacsony adókulcsú területekre és országokba áttéve. Ebben igen sikeresek, amint azt a statisztika is mutatja: egy ilyen virtuális veszteségleírás valójában azt jelenti, hogy az elmúlt 20 évben a multicégek által szerzett nyereség után fizetett adó folyamatosan csökkent. Az Európai Bíróság ítéleteinek célja pusztán ezen adórendelkezések megkönnyítése volt, és ezért ezek komolyan beavatkoztak a tagállamok adóügyi szuverenitásába. Mindez csak gyorsítja a vállalati adó dömpingjével kapcsolatos versenyt. E fejlesztés támogatói egyértelműen olyan Európát kívánnak látni, melyben a kimondatlan gazdagság a halom tetején felgyűlhet, míg ugyanakkor alul a szegénységi szint növekszik, és a korábbi középosztálynak reálértékben csökkenő jövedelemből kell megélnie. Mi másmilyen Európát akarunk, szociálisan igazságos adózási politikával. Ez az oka annak, hogy képviselőcsoportunk elveti ezt a jelentést."@hu11
". Signor Presidente, onorevoli colleghi, per certi versi possiamo concordare su un punto: l’attuale situazione dell’UE, in cui 27 diversi sistemi fiscali funzionano uno accanto all’altro in un mercato unico, caratterizzato dalla completa libertà di circolazione dei capitali, ha conseguenze fatali. Ecco dove finisce realmente l’unità. La concorrenza fiscale è fiscale per i ricchi e i potenti e impone solo un maggiore onere fiscale sui normali contribuenti e consumatori. Sorprende appena che questa situazione sia particolarmente gradita ai proprietari e alle grandi imprese. È sorprendente e allarmante però che questa realtà sia ancora discussa in quest’Aula, che dovrebbe invece rappresentare gli interessi di più di una piccola . Nonostante tutte le sue sfumature e le valutazioni sfumate, la relazione Kauppi è solo un tipico esempio di deformazione. Ad esempio, la posizione assunta sul presunto impatto positivo della concorrenza fiscale proprio per il modo in cui si occupa della reale questione, ovvero il trattamento fiscale delle perdite in situazioni transfrontaliere. È cosa nota a tutti che le società utilizzano regolarmente la compensazione transfrontaliera delle perdite per ridurre il loro carico fiscale, spostando il profitto verso zone e paesi a bassa imposizione. Sono molto abili in questo, come dimostrano le statistiche: tale compensazione virtuale delle perdite ha comportato infatti che negli ultimi 20 anni l’importo delle tasse sui profitti sborsato dalle multinazionali è diminuito costantemente. Le sentenze della Corte di giustizia europea sono solo servite a facilitare questo accordo fiscale e hanno invaso massicciamente la sovranità fiscale degli Stati membri. Tutto questo contribuisce soltanto alla corsa al delle imposte sulle società. È evidente che coloro che sostengono questo sviluppo vogliono avere un’Europa in cui la ricchezza nascosta sia in grado di accumularsi in cima alla piramide, mentre alla base i livelli di povertà aumentano e l’ex classe media deve sopravvivere con redditi che crollano in termini reali. Noi vogliamo un’Europa diversa e vogliamo una politica fiscale socialmente equa. Per questo motivo il nostro gruppo voterà contro la relazione."@it12
"Pone Pirmininke, ponios ir ponai, mes galime iš dalies sutarti vienu klausimu: dabartinė padėtis ES, kurioje 27 skirtingos mokesčių sistemos vienu metu veikia integruotoje bendroje rinkoje, kur visiškai laisvas kapitalo judėjimas, turi nepaprastai daug ydų. Tai klausimas, ties kuriuo vienybė baigiasi. Mokesčių konkurencija yra mokesčių dempingas turtingiesiems ir galingiesiems, o ant paprastų apmokamų darbuotojų ir vartotojų pečių tik užkraunama didesnė mokesčių našta. Nenuostabu, kad ši padėtis ypač palanki turto savininkams ir didelėms įmonėms. Vis dėlto iš tikrųjų stebina ir kelia nerimą tai, kad ši tikrovė vis dar aptariama čia, Parlamente, kuris iš tikrųjų turėtų atstovauti daugumos interesams, o ne elito mažumai. Nepaisant visų šių niuansų ir vertinimų su niuansais, Piia-Nooros Kauppi pranešimas tiesiog yra tik tipiškas informacijos pateikimas palankioje šviesoje. Tai taikoma pozicijai, kuri buvo priimta dėl tariamo teigiamo mokesčių konkurencijos poveikio, kiek tik tai taikoma būdui, kuriuo joje nagrinėjamas faktinis dalykas, būtent nuostolių apmokestinimo tvarka tarpvalstybiniais atvejais. Ne paslaptis, kad įmonės reguliariai naudojasi tarptautinio nuostolio sumažinimo metodu, norėdamos sumažinti savo mokesčių sąskaitą, perkeldamos savo pelną į mažų mokesčių zonas ir mažų mokesčių šalis. Jos labai sėkmingai tai daro, kaip rodo statistika: toks virtualus nuostolių perkėlimas faktiškai reiškia, kad per paskutinius 20 metų tarptautinių įmonių mokamų pelno mokesčių suma visą laiką mažėjo. Europos Teisingumo Teismo sprendimai pasitarnavo tik tam, kad palengvintų tokį mokesčių tvarkymą, ir dėl to labai pažeidė valstybių narių fiskalinį suverenitetą. Visa tai paprasčiausiai skatina įmonių mokesčių dempingo varžybas. Tie, kurie palaiko tokias aplinkybes, aiškiai nori matyti Europą, kurioje galima sukaupti neapsakomus turtus piramidės viršuje ir kurioje einant į piramidės apačią skurdo lygis didėja ir ankstesnė vidurinė klasė turi gyvuoti iš pajamų, kurios iš tikrųjų mažėja . Mes norime matyti kitokią Europą ir norime socialiai teisingos mokesčių politikos. Dėl šios priežasties mūsų frakcija atmes šį pranešimą."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Kaut kādā mērā mēs varam piekrist šai lietai: pašreizējā situācija ES, kur vienlaikus darbojas 27 dažādas nodokļu sistēmas integrētā vienotā tirgū ar pilnīgi brīvu kapitāla plūsmu, ir nenovēršami absurda. Tas ir punkts, kur patiešām beidzas vienotība. Nodokļu konkurence ir nodokļu dempings bagātajiem un varenajiem, kuri uzliek vienīgi vēl lielāku nodokļu slogu vidējiem pelnītājiem un patērētājiem. Diez vai tas ir pārsteidzoši, ka šāda situācija jo īpaši izdabā īpašniekiem un lielajiem uzņēmumiem. Kas ir patiešām pārsteidzoši un satraucoši, tad tā ir šī realitāte, par ko vēl joprojām tiek labvēlīgi spriests šeit, Parlamentā, kam tiešām vajadzētu pārstāvēt vairāk interešu nekā tikai elites intereses. Neraugoties uz visām tajā ietvertajām niansēm un niansētajiem novērtējumiem ziņojums joprojām ir tipisks maldināšanas paraugs. Tas atspoguļojas tajā, ka pozīcija tiek pieņemta, atsaucoties uz iedomāto nodokļu konkurences pozitīvo ietekmi, kā arī tajā veidā, kādā tiek risināta faktiskā jautājuma būtība, proti, nodokļu režīms attiecībā uz zaudējumiem pārrobežu situācijās. Ir atklāts, ka uzņēmumi regulāri izmanto pārrobežu zaudējumu segšanu, lai samazinātu maksājamos nodokļus, pārceļot savu peļņu uz zemu nodokļu zonām un zemu nodokļu valstīm. Kā rāda statistika, viņi ir ļoti veiksmīgi šajā praksē: šādu virtuālu zaudējumu atlīdzināšana faktiski nozīmē to, ka pēdējos 20 gados lielo starpvalstu uzņēmumu samaksātais nodokļu apjoms no gūtās peļņas ir pastāvīgi krities. Eiropas Kopienu Tiesas nolēmumi ir kalpojuši tikai tam nolūkam, lai šādu nodokļu kārtību padarītu vieglāku un tāpēc lielā mērā ir traucējuši dalībvalstu fiskālajai suverenitātei. Šis ziņojums tikai palīdzētu uzņēmuma ienākuma nodokļa dempingam. Tie, kuri to atbalsta šo risinājumu, acīmredzot vēlas redzēt nākotnē Eiropu, kurā nenosakāms bagātības daudzums varētu uzkrāties bagātākajā iedzīvotāju slānī, kamēr nadzīgākajam slānim un bijušajam vidusslānim būtu jāiztiek ar faktiskajiem ienākumiem. Mēs gribam redzēt citādu Eiropu un mēs gribam sociāli taisnīgu nodokļu politiku. Šī iemesla dēļ mūsu grupa noraida pašreizējo ziņojumu"@lv13
"Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! In einem Punkt kann man sich ansatzweise einig sein: Die derzeitige Situation in der EU, in der 27 verschiedene Steuersysteme auf einem einheitlichen Binnenmarkt bei voller Kapitalverkehrsfreiheit nebeneinander stehen, hat fatale Konsequenzen. Da hört allerdings die Einigkeit auch schon auf. Steuerwettbewerb ist Steuerdumping für die Großen und Reichen und wachsender Steuerdruck auf den Schultern von Normalverdienern und Konsumenten. Es ist nicht erstaunlich, dass diese Situation den Vermögensbesitzern und den Konzernen überaus gut gefällt. Erstaunlich und erschreckend ist aber, dass diese Realität auch in diesem Hause, das eigentlich nicht nur die Interessen der oberen Zehntausend artikulieren sollte, immer wieder schöngeredet wird. Trotz Nuancen und nuancierten Bewertungen ist der Bericht Kauppi auch wieder ein Beispiel solcher Schönrederei. Das betrifft die Position zu angeblich positiven Wirkungen des Steuerwettbewerbs ebenso wie den Umgang mit dem eigentlichen Gegenstand, dem grenzüberschreitenden Verlustausgleich. Es ist ein offenes Geheimnis, dass gerade die grenzüberschreitende Verlustverrechnung ein gern genutztes Mittel der Konzerne ist, Steuern zu minimieren, indem man Gewinne in Niedrigsteuergebiete und Niedrigsteuerländer verschiebt. Mit erheblichem Erfolg, wie die Statistiken zeigen. Denn nicht zuletzt solcherart virtuose Verlustverschiebung hat dazu beigetragen, dass der Anteil der Steuern an den Profiten der Multis in den letzten 20 Jahren kontinuierlich gesunken ist. Die Urteile des EuGH haben diese Steuergestaltung zusätzlich erleichtert und damit massiv in die Steuerhoheit der Mitgliedstaaten eingegriffen. Der Dumpingwettlauf bei den Unternehmenssteuern wurde so immer weiter angeheizt. Wer diese Entwicklung stützt, der will offenbar ein Europa, in dem sich oben unermesslicher Reichtum häuft, während die Armut auf der Gegenseite immer größer wird und auch die ehemaligen Mittelschichten mit sinkenden Realeinkommen zu kämpfen haben. Wir wollen ein anderes Europa, und wir wollen eine sozial gerechte Steuerpolitik. Deshalb wird unsere Fraktion den vorliegenden Bericht ablehnen."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, op één punt zijn we het in zekere mate met elkaar eens: de huidige situatie in de EU, waarin 27 verschillende belastingsystemen in een geïntegreerde interne markt en bij volledige vrijheid van kapitaalverkeer naast elkaar bestaan, heeft fatale gevolgen. Maar daarmee houdt onze eensgezindheid ook al op. Belastingconcurrentie is belastingdumping voor de groten en rijken en toenemende belastingdruk op de schouders van de modale inkomens en consumenten. Het verbaast daarom niet dat vermogenden en ondernemingen best wel waardering hebben voor deze situatie. Het is echter verbazingwekkend en schrikbarend dat ook in dit Huis, dat eigenlijk niet alleen de belangen van de upper ten zou mogen vertegenwoordigen, steeds weer stemmen opgaan die deze situatie bagatelliseren. Ondanks de nuances en genuanceerde beoordelingen is ook het verslag-Kauppi daar weer een mooi voorbeeld van. Het gaat hier om het standpunt over de schijnbaar positieve effecten van belastingconcurrentie en om de omgang met de centrale kwestie, de fiscale behandeling van verliezen in grensoverschrijdende situaties. Het is een publiek geheim dat de grensoverschrijdende verliesverrekening veelvuldig door ondernemingen wordt gebruikt om belastingen tot een minimum te beperken, door winsten over te brengen naar gebieden en landen met lage belastingtarieven. Dit met doorslaand succes, zoals de statistieken aantonen. Niet in de laatste plaats hebben juist dit soort slimme verliesoverbrengingen ertoe geleid dat het aandeel van de vennootschapsbelasting van multinationals de afgelopen twintig jaar voortdurend is gedaald. Arresten van het Europees Hof van Justitie hebben deze regeling nog eens vergemakkelijkt en zijn zodoende een diepe ingreep in de belastingautonomie van de lidstaten. De dumpingwedloop op het gebied van de vennootschapsbelasting werd zo alsmaar aangewakkerd. Wie deze ontwikkeling ondersteunt, wil kennelijk een Europa waarin zich bovenaan de ladder ongelooflijk veel rijkdom ophoopt, terwijl de armoede aan de onderkant steeds groter wordt, en ook de voormalige middenklasse te kampen heeft met dalende reële inkomens. Wij willen een ander Europa. Wij willen een belastingbeleid dat in sociaal opzicht eerlijker is. Daarom zal onze fractie tegen het voorliggende verslag stemmen."@nl3
"Panie przewodniczący, szanowni państwo! Do pewnego stopnia możemy zgodzić się co do tego, że obecna sytuacja w Unii Europejskiej, gdzie obowiązuje równolegle 27 różnych systemów podatkowych w ramach zintegrowanego wspólnego rynku, przy całkowicie swobodnym przepływie kapitału, jest całkowicie nie do przyjęcia. To w przypadku tej kwestii rzeczywiście kończy się jedność. Konkurencja podatkowa stanowi dumping podatkowy dla osób bogatych i wpływowych oraz jedynie nakłada większe obciążenia podatkowe na osoby o niskich i przeciętnych dochodach, w tym na konsumentów. Nic dziwnego, że z takiej sytuacji zadowoleni są szczególnie ludzie bogaci i duże przedsiębiorstwa. Rzeczywiście zdumiewające i niepokojące jest jednak to, że ta sytuacja jest omawiana w Parlamencie, który powinien reprezentować interesy wszystkich, a nie tylko nielicznych członków elit. Pomimo wszystkich swoich niuansów i zaawansowanych merytorycznie ocen sprawozdanie pani Kauppi jest niczym więcej, jak tylko typowym przykładem manipulacji. Dotyczy to w równym stopniu stanowiska zajętego w sprawie rzekomego pozytywnego wpływu konkurencji podatkowej, jak i sposobu, w jaki potraktowany został rzeczywisty przedmiot tego sprawozdania, a mianowicie przepisy podatkowe dotyczące rozliczania strat w sytuacjach transgranicznych. Tajemnicą poliszynela jest to, że przedsiębiorstwa nagminnie wykorzystują możliwość transgranicznego rozliczania strat w celu zmniejszenia swoich należności podatkowych poprzez przenoszenie zysków do stref i krajów o niskich podatkach. Przedsiębiorstwa wielonarodowe są w tym bardzo skuteczne, a jak pokazują dane statystyczne, takie wirtualne rozliczanie strat oznacza w praktyce, że przez ostatnich 20 lat płaconego przez nie kwoty podatku dochodowego uległy znacznemu zmniejszeniu. Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przyczyniły się tylko do ułatwienia stosowania takich praktyk unikania podatków, a tym samym znacznie ograniczyły suwerenność podatkową poszczególnych państw członkowskich. Wszystko to po prostu napędza wyścig w unikaniu płacenia podatku od osób prawnych. Ci, którzy wspierają przyjęcie tego rozwiązania wyraźnie chcą Europy, w której na samej górze drabiny możliwe jest gromadzenie ogromnego majątku, podczas gdy na dole wzrasta ubóstwo, a byłe klasy średnie muszą żyć z dochodów, które spadają, biorąc pod uwagę ich wartość rzeczywistą. Chcemy innej Europy i chcemy społecznie sprawiedliwej polityki podatkowej. Z tego powodu nasza grupa będzie głosować za odrzuceniem przedmiotowego sprawozdania."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, pelo menos neste ponto estamos de acordo: a actual coexistência de 27 sistemas fiscais diferentes na UE, a par de um mercado único integrado onde vigora a livre circulação de capitais, é certamente uma situação insustentável. Mas a partir daqui, divergimos. Concorrência fiscal significa fiscal para ricos e poderosos e uma carga fiscal acrescida para a generalidade dos assalariados e dos consumidores. Não admira que os proprietários e as grandes empresas estejam especialmente agradados com a situação. O que é realmente espantoso e alarmante é o facto de essa prática continuar a ser incensada neste Parlamento, que efectivamente deveria representar os interesses da maioria e não apenas os de uns tantos privilegiados. Não obstante a finura de análise e a subtileza patenteadas, o relatório da senhora deputada Kauppi não consegue ser mais do que um exercício supérfluo. Tanto no que respeita à posição assumida em relação ao alegado impacto positivo da concorrência fiscal, como no que se refere ao modo como aborda o tema efectivamente em análise, ou seja, o tratamento fiscal dos prejuízos num contexto transfronteiras. É um segredo de polichinelo que as empresas utilizam habitualmente a dedução de prejuízos transfronteiras para transferir os lucros para zonas e países com níveis de fiscalidade reduzidos, a fim de diminuir os correspondentes encargos fiscais. As estatísticas demonstram que têm obtido um êxito assinalável: de facto, mercê dessas compensações virtuais, os montantes do imposto sobre os lucros pago pelas multinacionais têm decrescido consecutivamente ao longo dos últimos 20 anos. As decisões do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias mais não fizeram do que facilitar este regime fiscal, desrespeitando grosseiramente a soberania fiscal dos Estados-Membros. Tudo isto serve apenas para alimentar a corrida ao no domínio do imposto sobre o rendimento das sociedades. Os que apoiam essa evolução estão a optar claramente por uma Europa onde seja possível acumular riquezas imensas no topo da escala, enquanto na base os níveis de pobreza aumentam e as antigas classes médias têm de sobreviver com rendimentos que diminuem em termos reais. Quanto a nós, queremos uma Europa diferente, incluindo uma política fiscal socialmente justa. Por conseguinte, o nosso grupo rejeitará o presente relatório."@pt17
"Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! In einem Punkt kann man sich ansatzweise einig sein: Die derzeitige Situation in der EU, in der 27 verschiedene Steuersysteme auf einem einheitlichen Binnenmarkt bei voller Kapitalverkehrsfreiheit nebeneinander stehen, hat fatale Konsequenzen. Da hört allerdings die Einigkeit auch schon auf. Steuerwettbewerb ist Steuerdumping für die Großen und Reichen und wachsender Steuerdruck auf den Schultern von Normalverdienern und Konsumenten. Es ist nicht erstaunlich, dass diese Situation den Vermögensbesitzern und den Konzernen überaus gut gefällt. Erstaunlich und erschreckend ist aber, dass diese Realität auch in diesem Hause, das eigentlich nicht nur die Interessen der oberen Zehntausend artikulieren sollte, immer wieder schöngeredet wird. Trotz Nuancen und nuancierten Bewertungen ist der Bericht Kauppi auch wieder ein Beispiel solcher Schönrederei. Das betrifft die Position zu angeblich positiven Wirkungen des Steuerwettbewerbs ebenso wie den Umgang mit dem eigentlichen Gegenstand, dem grenzüberschreitenden Verlustausgleich. Es ist ein offenes Geheimnis, dass gerade die grenzüberschreitende Verlustverrechnung ein gern genutztes Mittel der Konzerne ist, Steuern zu minimieren, indem man Gewinne in Niedrigsteuergebiete und Niedrigsteuerländer verschiebt. Mit erheblichem Erfolg, wie die Statistiken zeigen. Denn nicht zuletzt solcherart virtuose Verlustverschiebung hat dazu beigetragen, dass der Anteil der Steuern an den Profiten der Multis in den letzten 20 Jahren kontinuierlich gesunken ist. Die Urteile des EuGH haben diese Steuergestaltung zusätzlich erleichtert und damit massiv in die Steuerhoheit der Mitgliedstaaten eingegriffen. Der Dumpingwettlauf bei den Unternehmenssteuern wurde so immer weiter angeheizt. Wer diese Entwicklung stützt, der will offenbar ein Europa, in dem sich oben unermesslicher Reichtum häuft, während die Armut auf der Gegenseite immer größer wird und auch die ehemaligen Mittelschichten mit sinkenden Realeinkommen zu kämpfen haben. Wir wollen ein anderes Europa, und wir wollen eine sozial gerechte Steuerpolitik. Deshalb wird unsere Fraktion den vorliegenden Bericht ablehnen."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, do určitej miery sa zhodneme v jednej veci. Súčasná situácia v EÚ, v ktorej popri sebe funguje 27 rozličných daňových systémov na integrovanom, jednotnom trhu s úplne slobodným pohybom kapitálu, je katastrofálne chybná. Je to miesto, kde jednotnosť končí. Daňová konkurencia je daňovým dampingom pre bohatých a mocných a pre obyčajných zarábajúcich ľudí a spotrebiteľov predstavuje väčšie daňové zaťaženie. Nie je preto vôbec prekvapujúce, že sa tejto situácii tešia majitelia nehnuteľností a veľké spoločnosti. Čo je však skutočne šokujúce a alarmujúce, je skutočnosť, že o tejto situácii stále diskutujeme v Parlamente, ktorý by mal skutočne zastupovať záujmy viacerých, než len malej elity. Napriek všetkým nuansám a precízne formulovaným hodnoteniam je správa pani Kauppiovej len príkladom sladkých rečičiek. To platí o prijímanom postoji k údajnému pozitívnemu vplyvu daňovej konkurencie, ako aj o spôsobe, akým sa venuje konkrétnej téme daňového zaobchádzania so stratami v cezhraničných prípadoch. Je verejným tajomstvom, že spoločnosti pravidelne využívajú vyrovnávanie strát s cieľom znížiť svoje dane prostredníctvom presunutia ziskov do oblastí a krajín s nízkou sadzbou dane. A ako ukazujú štatistiky, darí sa im v tom. Takáto virtuálna kompenzácia strát znamenala, že za uplynulých 20 rokov objem dane zaplatenej zo ziskov nadnárodných spoločností postupne klesal. Rozsudky Európskeho súdneho dvora toto daňové usporiadanie len zjednodušili, a tým významne zasiahli do daňovej suverenity členských štátov. Všetko toto len prispieva k dampingu dane z príjmov právnických osôb. Tí, ktorí podporujú takýto vývoj, chcú zjavne z Európy miesto, kde sa nepriznané bohatstvo sústreďuje na vrchu ľadovca, pričom dole, na dne, sa zvyšuje miera chudoby a bývalá stredná trieda musí prežívať z príjmov, ktoré sa v reálnom vyjadrení znižujú. Chceme inú Európu a chceme sociálne spravodlivú daňovú politiku. Z tohto dôvodu naša skupina správu odmietne."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, v določeni meri se lahko strinjamo z eno zadevo: sedanji položaj v EU, ko en ob drugem deluje 27 različnih pravnih sistemov na združenem skupnem trgu s popolnoma prostim pretokom kapitala, je povsem napačen. Tu se enotnost resnično konča. Davčna konkurenca je davčni damping za bogate in močne ter določa le večjo davčno obremenitev ljudem s povprečnimi dohodki in potrošnikom. Ne preseneča nas, da je ta položaj posebej ugoden za lastnike nepremičnin in velika podjetja. Kar je resnično presenetljivo in skrb vzbujajoče je dejstvo, da ta parlament še vedno razpravlja o tej resničnosti, medtem ko bi moral v resnici zastopati interese več ljudi, ne le elite. Kljub vsem svojim različicam in različnim ocenam je poročilo Kauppijeve še vedno le običajno zavajanje. To velja za stališče, ki je bilo sprejeto o domnevnem pozitivnem vplivu davčne konkurence, ter za način, kako obravnava dejansko vprašanje, in sicer davčno obravnavo izgub pri čezmejnem poslovanju. Javna skrivnost je, da podjetja redno uporabljajo olajšavo za čezmejne izgube za zmanjšanje davkov, tako da svoje dobičke prenašajo na območja z nizkimi davki in v države z nizkimi davki. Pri tem so zelo uspešni, kot kaže statistika: takšna navidezna poravnava izgube je dejansko pomenila, da je v zadnjih 20 letih znesek plačanega davka na dobiček multinacionalk stalno padal. Odločitve Evropskega sodišča so namenjene le za olajševanje te davčne ureditve in so zato močno posegle v davčno suverenost držav članic. Vse to enostavno spodbuja prizadevanje za opustitev davka na podjetja. Tisti, ki podpirajo tak razvoj dogodkov, želijo Evropo, v kateri se na vrhu kupa nabirajo izjemne količine bogastva, medtem ko se na dnu povečuje revščina, nekdanji srednji razredi pa se preživljajo od dohodkih, katerih resnična vrednost dejansko pada. Želimo videti drugačno Evropo ter socialno pravično davčno politiko. Zato bo naša skupina zavrnila to poročilo."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Vi kan vara någorlunda överens om en sak: den situation som nu råder inom EU, där vi har 27 olika skattesystem som tillämpas parallellt, inom en enda marknad med fullständigt fri rörlighet för kapital, är alldeles ohållbar. Den kommer att göra slut på sammanhållningen. Skattekonkurrens innebär skattedumpning för de rika och mäktiga men ökar skattebördan på normalinkomsttagare och konsumenter. Det är knappast förvånande att en sådan situation är särskilt tilltalande för fastighetsägare och storföretag. Vad som verkligen är förvånande och alarmerande är emellertid att man i parlamentet fortfarande talar sig varm för en sådan verklighet, trots att ledamöterna i stället borde företräda de mångas intressen och inte bara elitens. Trots alla nyanser och nyanserade bedömningar är fru Kauppis betänkande bara tomma ord. Detta gäller både den ståndpunkt som intagits när det gäller skattekonkurrensens påstådda positiva konsekvenser och det sätt på vilket betänkandet behandlar ämnet för denna debatt, nämligen den skattemässiga behandlingen av förluster i gränsöverskridande situationer. Det är en offentlig hemlighet att företag regelbundet utnyttjar förlustutjämning vid gränsöverskridande situationer, för att undgå skatt genom att flytta vinsterna till lågskatteområden och lågskatteländer. Det här brukar gå mycket bra, som framgår av tillgänglig statistik: sådan faktisk förlustutjämning har i själva verket inneburit att den skatt som betalas på de multinationella företagens vinster sjunkit kontinuerligt under de senaste 20 åren. Utslagen i EG-domstolen har bara tjänat till att underlätta sådana skattearrangemang och har därför kraftigt inkräktat på medlemsstaternas beskattningsrätt. Allt detta underblåser dumpning av bolagsbeskattningen. De som stöder denna utveckling vill tydligen se ett Europa där omätliga rikedomar kan ackumuleras på toppen, samtidigt som armodet ökar nere på botten och den tidigare medelklassen måste klara sig på inkomster som i realiteten faller. Vi vill ha ett annat Europa och vi vill ha en skattepolitik som är rättvis rakt igenom samhällsskikten. Vår grupp kommer därför att förkasta betänkandet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph