Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-14-Speech-1-106"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080114.15.1-106"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr talman! Ett tack till vår kollega Piia-Noora Kauppi för ett bra betänkande. På ett balanserat sätt redogör hon för de problem och svårigheter som uppstår på den inre marknaden när vi har 27 olika skattesystem. Globaliseringen, som har nämnts, har ju ytterligare ökat kraven på en gemensam syn inom EU på skattefrågor, så att konkurrenshinder kan undvikas. Olika regler och byråkrati gör också att företagen förlorar i ekonomisk styrka och att vi förlorar inom EU. Vi behöver tydligare regler och ett synsätt som gynnar företagande, såsom Kauppi föreslår. Kanske också vissa av oss behöver ta bort en del skygglappar. Skatter är som bekant ett mycket känsligt ämne. Det känsliga ordet heter skattekonkurrens och självständighet för nationerna att bestämma skattesatser. Det långsiktiga målet för kommissionen är en konsoliderad företagsskattebas. Då detta inte går att uppnå bör riktade åtgärder eftersträvas inom de områden som gynnar effektiviteten på den inre marknaden. Betänkandet redovisar olika handlingsmöjligheter och visar på att enskilda länder har valt olika vägar, vilket är bra men inte tillräckligt. Det är principiellt rimligt att företag kan kvitta förluster inom ett bolag eller mellan bolag i ett konsortium över gränser. För att underlätta en sådan ordning behövs en gemensam syn på vad som ska beskattas, dvs. en konsoliderad bolagsskattebas. Vi inom ALDE-gruppen tycker att detta är en riktig väg. Införandet av CCCTB förhindrar i sig inte skattekonkurrens, snarare tvärtom. Basen blir gemensam och överskådligheten bättre. Denna nyordning kommer att förbättra möjligheterna särskilt för små och medelstora företag att kvitta sina förluster. Oroade finansministrar – det finns ju många sådana – kan känna sig lugna. Er makt att beskatta kvarstår. I fråga om ändringsförslag 1 vill vi från vår grupp ha en delad omröstning där den första delen, som handlar om punktskatter, kan behandlas separat. För övrigt kan vi tänka oss att lägga ned rösterna i omröstningen om Donata Gottardis ändringsförslag till skälen E och F för att möjliggöra en bred samsyn och ett brett stöd här i kammaren för detta utmärkta betänkande."@sv22
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Děkuji za kvalitní zprávu, kterou Piia-Noora Kauppiová připravila. Podává vyvážený obraz problémů a obtíží, které vznikají na vnitřním trhu, kde existuje 27 odlišných daňových systémů. Globalizace, která byla zmíněna, nakonec ještě zvýšila potřebu společného přístupu k daňovým otázkám v EU, aby nevznikaly překážky pro hospodářskou soutěž. Odlišná pravidla a byrokracie znamenají pro podniky i ztrátu ekonomické síly a ztrátu pracovních míst v EU. Potřebujeme jasnější pravidla a přístup ve prospěch podnikání, jaký navrhuje paní Kauppiová. Někteří z nás si možná musí sejmout klapky z očí. Daně jsou, jak víme, velmi citlivé téma. Klíčovými slovy zde jsou daňová konkurence a svoboda zemí určovat své sazby daně. Dlouhodobým cílem Komise je dosáhnout konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob. Protože ho dosáhnout nelze, měla by být přijata cílená opatření v oblastech důležitých pro efektivitu na vnitřním trhu. Zpráva představuje různé možnosti opatření a ukazuje, jak si jednotlivé země zvolily různé přístupy, což je dobré, ale nikoli dostatečné. v zásadě je také rozumné, aby si podniky započítávaly přeshraniční ztráty v rámci jedné společnosti nebo mezi společnostmi v konsorciu. Aby bylo takové uspořádání možné, je nutný společný přístup k tomu, co má být daněno, jinými slovy konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob. Ve skupině ALDE se domníváme, že je to správná cesta. Zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob nebude samo o sobě bránit daňové konkurenci, spíše naopak. Základ daně bude společný a transparentnost se zlepší. Tento nový systém zlepší možnosti malých a středních podniků zejména v oblasti započítávání jejich ztrát. Znepokojení ministři financí – kterých je mnoho – mohou zůstat klidní. Vaše pravomoc vybírat daně zůstane nedotčena. Ve věci pozměňovacího návrhu 1 by naše skupina ráda rozdělila hlasování, jehož první část by se týkala samostatně spotřební daně. Pokud jde o zbývající části, raději bychom se zdrželi hlasování o pozměňovacím návrhu, který předložila Donata Gottardiová k bodům odůvodnění E a F, abychom v této sněmovně usnadnili shodu a širokou podporu této vynikající zprávy."@cs1
"Hr. formand! Tak til Piia-Noora Kauppi for en god betænkning. På en velbalanceret måde redegør hun for de problemer og vanskeligheder, som opstår i det indre marked, når vi har 27 forskellige skattesystemer. Globaliseringen har jo, som det er blevet nævnt, yderligere øget behovet for en fælles tilgang til skattespørgsmål inden for EU, så man kan undgå konkurrenceforhindringer. Forskellige regler og bureaukrati gør også, at virksomheder mister økonomisk styrke, og at vi mister job inden for EU. Vi har behov for klarere regler og en strategi, som begunstiger virksomhederne, sådan som fru Kauppi foreslår. Måske har nogle af os også brug for at fjerne skyklapperne. Skatter er som bekendt et meget følsomt emne. Nøgleordene her er skattekonkurrence og nationernes frihed til selv at bestemme deres skattesatser. Det langsigtede mål for Kommissionen er at nå frem til et konsolideret virksomhedsskattegrundlag. Da dette ikke er opnåeligt, bør man stræbe efter målrettede foranstaltninger inden for de områder, som fremmer effektiviteten i det indre marked. Betænkningen gennemgår forskellige handlemuligheder og påviser, at enkelte lande har valgt forskellige veje, hvilket er godt, men ikke tilstrækkeligt. Det er principielt også rimeligt nok, at virksomheder kan udligne tab inden for et selskab eller mellem selskaber i et konsortium på tværs af grænserne. For at lette en sådan ordning har man behov for en fælles holdning til, hvad der skal beskattes, dvs. et konsolideret selskabsbeskatningsgrundlag. Vi i ALDE-Gruppen synes, at det er den rigtige vej at gå. Indførelsen af CCCTB forhindrer ikke i sig selv skattekonkurrence, snarere tværtimod. Skattegrundlaget bliver fælles og gennemskueligheden bedre. Denne nye ordning vil forbedre mulighederne særlig for små og mellemstore virksomheder for at udligne deres tab. Bekymrede finansministre - og dem er der mange af - kan tage det roligt. Jeres magt til at beskatte vil bestå. Hvad angår ændringsforslag 1, vil vores gruppe gerne have en delt afstemning, hvor den første del kan handle om punktafgifter separat. I øvrigt er vi tilbøjelige til at undlade at stemme ved afstemningen om Donata Gottardis ændringsforslag til betragtning E og F for at muliggøre en bred enighed og en bred støtte her i Parlamentet for denne udmærkede betænkning."@da2
". Herr Präsident! Ich danke der Kollegin Piia-Noora Kauppi für einen guten Bericht. Sie stellt auf ausgewogene Art und Weise die Probleme und Schwierigkeiten dar, die durch die 27 verschiedenen Steuersysteme auf dem Binnenmarkt entstehen können. Die im Bericht erwähnte Globalisierung hat die Forderung nach einer gemeinsamen Sicht auf Steuerfragen innerhalb der EU weiter verstärkt, um Wettbewerbshindernisse zu vermeiden. Unterschiedliche Vorschriften und Behördenapparate führen auch zu einem Verlust von Wirtschaftskraft für die Unternehmen sowie von Arbeitsplätzen innerhalb der EU. Wir brauchen, wie Frau Kauppi vorschlägt, deutlichere Vorschriften und eine Herangehensweise, die das Unternehmertum fördern. Vielleicht müssen ja auch einige von uns die Scheuklappen abnehmen. Steuern sind ja bekanntlich ein sehr heikles Thema. Die Stichworte heißen dabei Steuerwettbewerb und Freiheit der Länder, ihre Steuern selbst zu bestimmen. Das langfristige Ziel der Kommission ist die Schaffung einer gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage in der EU. Da dies nicht erreichbar ist, sollten zielgerichtete Maßnahmen auf den Gebieten angestrebt werden, die die Effizienz auf dem Binnenmarkt fördern. Im Bericht werden verschiedene Handlungsmöglichkeiten untersucht und dargestellt, wie die einzelnen Länder unterschiedliche Wege eingeschlagen haben, was an sich gut ist, aber nicht ausreicht. Es ist prinzipiell auch vernünftig, dass Firmen Verluste innerhalb eines Unternehmens oder zwischen verschiedenen Unternehmen eines Konsortiums auch grenzüberschreitend verrechnen können. Um eine solche Verfahrensweise zu erleichtern, ist eine gemeinsame Annäherung an die Besteuerung erforderlich, d. h. eine konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage. Wir von der ALDE-Fraktion halten das für den richtigen Weg. Die Einführung der GKKB an sich verhindert jedoch nicht den Steuerwettbewerb, sondern bewirkt eher das Gegenteil. Die Bemessungsgrundlage wird einheitlich und die Transparenz besser. Dieses neue System verbessert die Möglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen, ihre Verluste zu verrechnen. Beunruhigte Finanzminister – von denen es ja eine Menge gibt – können versichert sein, dass ihre Steuerhoheit erhalten bleiben wird. In Bezug auf Änderungsantrag 1 fordert unsere Fraktion eine getrennte Abstimmung, bei der der erste Teil, der sich mit Verbrauchsteuern beschäftigt, separat behandelt werden kann. Was den Rest betrifft, sind wir geneigt, uns bei der Abstimmung zum Änderungsantrag von Frau Gottardis zu den Erwägungen E und F der Stimme zu enthalten, um einen breiten Konsens und eine weitgehende Unterstützung für diesen ausgezeichneten Bericht im Plenum zu erreichen."@de9
"Ευχαριστούμε την Piia-Noora Kauppi για μια καλή έκθεση. Δίνει μία ισορροπημένη εκτίμηση των προβλημάτων και των δυσκολιών που ανακύπτουν στην εσωτερική αγορά, εφόσον έχουμε 27 διαφορετικά φορολογικά συστήματα. Η παγκοσμιοποίηση, που αναφέρθηκε, έχει αυξήσει ακόμα περισσότερο την ανάγκη για μία κοινή προσέγγιση στα φορολογικά ζητήματα στην ΕΕ, ώστε να αποφευχθούν τα εμπόδια για τον ανταγωνισμό. Οι διαφορετικοί κανόνες και η γραφειοκρατία σημαίνουν επίσης απώλεια οικονομικής ισχύος για τις επιχειρήσεις και απώλεια θέσεων εργασίας για την ΕΕ. Χρειαζόμαστε πιο ξεκάθαρους κανόνες και μία προσέγγιση που να ευνοεί την επιχείρηση, όπως αυτή που προτείνει η κ. Kauppi. Ίσως μερικοί από εμάς πρέπει να βγάλουν τις παρωπίδες από τα μάτια. Όπως ξέρουμε, οι φόροι είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Οι λέξεις-κλειδιά εδώ είναι ο φορολογικός ανταγωνισμός και η ελευθερία των χωρών να καθορίζουν τους φορολογικούς συντελεστές τους. Ο μακροπρόθεσμος στόχος της Επιτροπής είναι η επίτευξη μιας ενοποιημένης βάσης φορολογίας των επιχειρήσεων. Όσο αυτό δεν είναι εφικτό, πρέπει να αναζητηθούν στοχευμένα μέτρα σε αυτούς τους τομείς, τα οποία να προάγουν την αποτελεσματικότητα στην εσωτερική αγορά. Η έκθεση εξετάζει διάφορες πιθανότητες για δράση και δείχνει πώς οι μεμονωμένες χώρες έχουν επιλέξει διαφορετικές προσεγγίσεις, κάτι που είναι καλό αλλά δεν είναι αρκετό. Είναι, καταρχήν, λογικό οι επιχειρήσεις να αντισταθμίζουν τις ζημίες διασυνοριακού χαρακτήρα εντός μίας εταιρίας ή μεταξύ εταιριών σε έναν συνεταιρισμό επιχειρήσεων. Προκειμένου να διευκολυνθεί μία τέτοια διευθέτηση, χρειάζεται μία κοινή προσέγγιση σε αυτό που πρέπει να φορολογηθεί, με άλλα λόγια μια ενοποιημένη βάση φορολογίας επιχειρήσεων. Εμείς στην Ομάδα ALDE πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος για να ακολουθήσουμε. Η εισαγωγή της ΚΕΒΦΕ δεν θα εμποδίσει από μόνη της τον φορολογικό ανταγωνισμό, μάλλον το αντίθετο: η βάση φορολογίας θα είναι κοινή και θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Αυτό το νέο σύστημα θα αυξήσει τις πιθανότητες, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να αντισταθμίσουν τις ζημίες τους. Οι ανήσυχοι υπουργοί οικονομικών –και είναι πολλοί– μπορούν να είναι βέβαιοι: η δύναμή σας να φορολογείτε θα παραμείνει η ίδια. Αναφορικά με την τροπολογία 1, η Ομάδα μας θα ήθελε ψηφοφορία κατά τμήματα, το πρώτο μέρος της οποίας μπορεί να ασχολείται ξεχωριστά με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Όσον αφορά στα υπόλοιπα, κλίνουμε στο να απέχουμε από την ψηφοφορία για την τροπολογία της Donata Gottardi στις αιτιολογικές σκέψεις Ε και ΣΤ, προκειμένου να διευκολύνουμε μια ευρεία συναίνεση και ευρεία υποστήριξη στο Σώμα για αυτήν την εξαιρετική έκθεση."@el10
". Thanks to Piia-Noora Kauppi for a good report. She gives a balanced account of the problems and difficulties which arise on the internal market when we have 27 different tax systems. Globalisation, which has been mentioned, has after all increased still further the need for a common approach to tax matters in the EU so that obstacles to competition can be avoided. Different rules and bureaucracy also mean a loss of economic strength to companies and a loss of jobs in the EU. We need clearer rules and an approach which favours enterprise, such as Mrs Kauppi proposes. Perhaps some of us also need to remove the blinkers from our eyes. Taxes, as we know, are a very sensitive subject. The keywords here are tax competition and freedom of countries to determine their tax rates. The long-term goal of the Commission is to achieve a consolidated corporate tax base. As this is not attainable, targeted measures should be pursued within those areas which are conducive to effectiveness in the internal market. The report reviews various possibilities for action and shows how individual countries have chosen different approaches, which is good but not enough. It is in principle also reasonable for businesses to offset losses across frontiers within a company or between companies in a consortium. In order to facilitate such an arrangement a common approach is needed to what has to be taxed, in other words a consolidated corporate tax base. We in the ALDE Group think that this is the right way to go. Introduction of the common CCTB will not in itself prevent tax competition, rather the contrary. The tax base will be common, and transparency will be better. This new system will improve the possibilities for small and medium-sized enterprises in particular to offset their losses. Worried finance ministers – and there are many – can rest assured. Your power to tax will stay in place. Regarding Amendment 1, our Group would like a split vote the first part of which can deal with excise duties separately. As regards the rest, we are inclined to abstain in the vote on Donata Gottardi’s amendment to recitals E and F in order to facilitate a broad consensus and broad support in the House for this excellent report."@en4
". Muchas gracias a Piia-Noora Kauppi por un buen informe. Presenta una relación ponderada de los problemas y dificultades que surgen en el mercado interior al contar con 27 sistemas fiscales diferentes. La globalización, que se ha mencionado, no ha hecho sino incrementar aún más la necesidad de un planteamiento común para los asuntos fiscales en la UE, de manera que puedan evitarse los obstáculos a la competencia. Unas normas y una burocracia diferentes significan asimismo una pérdida de vigor económico para las empresas y una pérdida de puestos de trabajo en la UE. Necesitamos unas normas claras y un enfoque que favorezca a la empresa, tal como propone la señora Kauppi. Tal vez algunos de nosotros tengan que quitarse las anteojeras. Los impuestos, como bien sabemos, constituyen un tema muy delicado. Las palabras clave en este caso son competencia fiscal y libertad de los países para determinar sus tipos impositivos. El objetivo a largo plazo de la Comisión consiste en lograr una base imponible consolidada del impuesto sobre sociedades. Dado que eso no es factible, deberán plantearse medidas puntuales dentro de aquellos ámbitos que promuevan la efectividad en el mercado interior. El informe contempla varias posibilidades de actuación y muestra cómo los distintos países han optado por planteamientos diferentes, lo cual es bueno pero no suficiente. En principio, también parece razonable que las empresas deduzcan las pérdidas en un contexto transfronterizo dentro de una misma compañía o de varias en el seno de un grupo. Con el fin de facilitar una disposición tal, se necesita un planteamiento común en cuanto a lo que ha de ser sometido a imposición; en otras palabras, una base imponible consolidada del impuesto sobre sociedades. Todos los componentes del Grupo ALDE pensamos que ésa es la dirección correcta a seguir. La implantación de la BICCIS no va frenar por sí misma la competencia fiscal, más bien todo lo contrario. La base fiscal será común y la transparencia será mayor. Este nuevo sistema vendrá a mejorar las posibilidades para que las pequeñas y medianas empresas, en concreto, realicen la deducción de sus pérdidas. Los atribulados Ministros de Finanzas –y hay unos cuantos– pueden dormir tranquilos. Su poder para fijar impuestos permanece inalterado. Respecto a la enmienda 1, nuestro Grupo propone una votación por partes, la primera de las cuales podría tratar por separado de los impuestos sobre el consumo. En cuanto al resto, nos sentimos inclinados a la abstención en la votación de la enmienda de Donata Gottardi a los considerandos E y F con el fin de facilitar un consenso amplio y un apoyo general en la Cámara a este excelente informe."@es21
". Tänan Piia-Noora Kauppit hea raporti eest. Ta toob tasakaalustatult välja probleemid ja raskused, mis kerkivad esile 27 erineva maksusüsteemiga siseturul. Varem mainitud globaliseerumine on kõigele vaatamata veelgi suurendanud vajadust ELi ühtse lähenemisviisi kujundamise järele maksuküsimustes, et vältida konkurentsitakistusi. Erinevad eeskirjad ja bürokraatia tähendavad ka ettevõtete majandusliku tugevuse langust ja töökohtade kadu ELis. Me vajame selgemaid eeskirju ja ettevõtlust soodustavat lähenemisviisi, nagu see, mille pr Kauppi esitas. Võib-olla peaks mõni meist silmaklapid ära võtma. Nagu me teame, on maksud väga tundlik teema. Siin on võtmesõnadeks maksukonkurents ja riikide vabadus kehtestada oma maksumäärad. Komisjoni pikaajaliseks eesmärgiks on saavutada ettevõtete ühtne konsolideeritud tulumaksubaas. Kuna see pole saavutatav, siis tuleks nendes valdkondades, mis soodustavad siseturu tõhusust, järgida sihtmeetmeid. Raport vaatleb mitmesuguseid tegevusvõimalusi ning näitab, kuidas üksikud riigid on valinud erinevad lähenemisviisid, mis on hea, aga mitte piisav. Põhimõtteliselt on ettevõtete jaoks mõistlik piiriüleste kahjude katmine ettevõttesiseselt või ettevõtete vahelise konsortsiumina. Sellise korralduse soodustamiseks on tarvis ühist lähenemisviisi selles osas, mida tuleb maksustada, teiste sõnadega, ettevõtete konsolideeritud maksubaasi. Meie fraktsioonis ALDE arvame, et see on väga õige tee. Ühtse konsolideeritud tulumaksubaasi kasutuselevõtmine ei hoia küll iseenesest ära maksukonkurentsi, vaid pigem vastupidi. Maksubaas on ühine ning läbipaistvus parem. See uus süsteem parandaks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete võimalusi, eriti nende kahjumi katmisel. Murelikud rahandusministrid – ja neid on palju – võivad rahulikud olla. Teie volitused maksustamise osas jäävad alles. 1. muudatuse osas sooviks meie fraktsioon kaheosalist hääletust, mille esimene osa käsitleks eraldi aktsiisimaksu. Mis puutub ülejäänusse, siis kaldume arvama, et ei osale põhjenduste E ja F Donata Gottardi poolt esitatud muudatust puudutavas hääletuses, et võimaldada laiapõhjalist konsensust ja toetust parlamendis."@et5
"Arvoisa puhemies, kiitokset Piia-Noora Kaupille hyvästä mietinnöstä. Hän antaa tasapainoisen selvityksen sisämarkkinoiden ongelmista ja vaikeuksista tilanteessa, jossa meillä on 27 erilaista verojärjestelmää. Keskustelussa mainittu globalisaatio on itse asiassa vain lisännyt tarvetta suhtautua yhtenäisesti EU:n verokysymyksiin, jotta voidaan välttää kilpailun esteet. Erilaiset säännöt ja byrokratia myös heikentävät yritysten taloudellista lujuutta ja vähentävät työpaikkoja EU:ssa. Kaivataan entistä selkeämpiä sääntöjä ja yritystoimintaa suosiva lähestymistapa, kuten Kauppi esittää. Ehkä myös meidän joukossamme on niitä, joiden on syytä poistaa laput silmiltä. Verotus on, kuten tiedämme, hyvin hankala aihe. Avainsanoja ovat verokilpailu ja jäsenvaltioiden oikeus päättää veroasteesta. Komission pitkän aikavälin tavoitteena on ottaa käyttöön yhtenäistetty yhtiöveropohja. Koska tämä ei ole saavutettavissa, on ajettava kohdennettuja toimia aloilla, jotka lisäävät sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa. Mietinnössä tarkastellaan useita toimintavaihtoehtoja ja kerrotaan, että yksittäiset jäsenvaltiot ovat voineet valita erilaisia lähestymistapoja. Tämä on hyvä asia, mutta se ei kuitenkaan riitä. Periaatteessa on järkevää, että yritykset voivat hyvittää yrityksen tai samaan konserniin kuuluvien yritysten välisiä tappioita jopa rajojen yli. Tämän järjestelyn helpottamiseksi tarvitaan yhtenäistä ajatusta verotuskohteista, toisin sanoen tarvitaan yhtenäistettyä yhtiöveropohjaa. Me ALDE-ryhmässä olemme sitä mieltä, että tämä on oikea suunta. Yhteisen yhtenäistetyn yhtiöveropohjan käyttöönotto ei sinänsä estä verokilpailua, päinvastoin. Veropohja olisi sama ja avoimuus parantuisi. Tämä uusi järjestelmä parantaisi etenkin pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia hyvittää tappioitaan. Huolestuneet valtiovaranministerit – joita on paljon – voivat olla rauhassa, sillä heidän verotusvaltuuksiinsa ei kajota. Ryhmämme toivoisi erillistä äänestystä tarkistuksesta 1. Äänestyksen ensimmäisessä osassa voitaisiin käsitellä valmisteveroja erikseen. Mitä muihin kohtiin tulee, haluamme pidättyä äänestämästä Donata Gottardin tarkistuksesta johdanto-osan kappaleisiin E ja F, jotta helpotetaan laajan konsensuksen ja tuen saamista tälle erinomaiselle mietinnölle."@fi7
". Je remercie M Kauppi pour ce bon rapport. Elle fait un compte rendu équilibré des problèmes et des difficultés qui surgissent sur le marché intérieur en présence de 27 régimes fiscaux différents. La mondialisation, qui a été mentionnée, a malgré tout encore renforcé la nécessité d’une approche commune en matière fiscale au sein de l’UE afin de permettre d’éviter les entraves à la concurrence. Des règles et une bureaucratie différentes signifient aussi une perte de force économique pour les entreprises et une perte d’emplois dans l’UE. Nous avons besoin de règles plus claires et d’une approche qui favorise les entreprises, comme M Kauppi le propose. Peut-être que certains d’entre nous devraient également retirer leurs œillères. Les impôts, comme nous le savons, sont un sujet très délicat. Les mots clés sont ici concurrence fiscale et liberté des pays à déterminer leurs taux d’imposition. L’objectif à long terme de la Commission est d’arriver à une assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés. Étant donné que cela n’est pas réalisable, des mesures ciblées devraient être prises dans les domaines propices au bon fonctionnement du marché intérieur. Le rapport examine différentes possibilités d’action et montre comment chaque pays a choisi une approche différente, ce qui est bien, mais pas suffisant. Il est en principe également satisfaisant pour les entreprises de compenser les pertes transfrontalières au sein d’une société ou entre les sociétés d’un groupement. Afin de faciliter une telle formule, une approche commune est nécessaire pour déterminer ce qui doit être imposé, en d’autres termes, une assiette consolidée pour l’impôt des sociétés. Au sein du groupe ALDE, nous pensons que c’est la voie à suivre. L’introduction de l’ACCIS n’empêchera pas en elle-même la concurrence fiscale, au contraire. L’assiette fiscale sera commune et la transparence sera meilleure. Ce nouveau système améliorera les possibilités pour les petites et moyennes entreprises, en particulier en vue de compenser leurs pertes. Les ministres des finances inquiets – et il y en a beaucoup – peuvent être rassurés. Votre pouvoir fiscal restera en place. En ce qui concerne l’amendement 1, notre groupe voudrait un vote par division dont la première partie pourrait porter sur les accises uniquement. En ce qui concerne le reste, nous sommes tentés de nous abstenir lors du vote sur l’amendement aux considérants E et F de M Gottardi afin de favoriser un large consensus et un large soutien au sein de cette Assemblée pour cet excellent rapport."@fr8
". Köszönjük Piia-Noora Kauppi kiváló jelentését. Kiegyensúlyozott módon számol be azon problémákról és nehézségekről, melyek a belső piacon jelentkeznek, 27 eltérő adórendszer esetén. A már említett globalizáció mindenesetre tovább növelte az uniós adóügyek közös megközelítésének szükségességét, hogy a verseny akadályai elkerülhetők legyenek. Az eltérő szabályok és a bürokrácia továbbá a vállalatok számára a gazdasági erő elvesztését és munkahelyek elvesztését is jelenti az EU-ban. Egyértelműbb szabályokra van szükségünk, illetve olyan megközelítésre, mely a vállalkozásoknak kedvez, ahogy azt Kauppi asszony javasolja. Néhányan közülünk levehetnék a szemellenzőjüket. Az adózás, mint tudjuk, igen érzékeny téma. A kulcsszavak itt az adóverseny és az országok szabadsága saját adómértékeik meghatározására. A Bizottság hosszú távú célja konszolidált vállalati adóalap elérése. Mivel ez nem elérhető, célzott intézkedésekkel kell élni azon területeken, melyek növelhetik a belső piac eredményességét. A jelentés különféle cselekvési lehetőségeket tekint át, és ismerteti, hogy az egyes országok mennyire eltérő megközelítést választottak, ami jó, de nem eléggé. Elviekben szintén ésszerű, ha a vállalkozások határon átnyúló módon leírják veszteségeiket egy vállalaton belül vagy a konzorciumon belüli vállalatok között. Egy ilyen rendszer elősegítése érdekében közös megközelítésre van szükség azt illetően, hogy mit kell megadóztatni, vagyis konszolidált adóalapra van szükség. Mi az ALDE képviselőcsoporton belül ezt gondoljuk helyes iránynak. A közös CCTB bevezetése önmagában nem gátolja az adóversenyt, épp ellenkezőleg. Az adóalap közös lesz, és fokozódik az átláthatóság. Ez az új rendszer javítja majd a kis- és középvállalkozások lehetőségeit különösen veszteségeik leírására. Az aggódó pénzügyminiszterek – márpedig sokan vannak – szintén megnyugodhatnak. Az adózási hatáskör sértetlen marad. Az 1. módosítás tekintetében képviselőcsoportunk részenkénti szavazást kér, és az első részben külön kellene foglalkozni a jövedéki adókkal. Ami a többit illeti, tartózkodni kívánunk a szavazástól Donata Gottardi E. és F. preambulumbekezdésekkel kapcsolatos módosításánál, annak érdekében, hogy segítsük egy széles körű konszenzus és támogatás létrejöttét a Házon belül e kiváló jelentés tekintetében."@hu11
". Ringrazio l’onorevole Piia-Noora Kauppi per la buona relazione. Fornisce un resoconto equilibrato del problema e delle difficoltà che si presentano nel mercato interno dal momento che abbiamo 27 diversi sistemi fiscali. La globalizzazione, che è stata menzionata, ha fatto sentire ancora di più la necessità di un approccio comune alle questioni fiscali nell’UE affinché gli ostacoli alla concorrenza possano essere eliminati. Diverse norme e burocrazie comportano un indebolimento di forza economica da parte delle società e perdite di posti di lavoro nell’UE. Abbiamo bisogno di norme più chiare e di un approccio che favorisca le imprese, come propone l’onorevole Kauppi. Forse alcuni di noi devono togliersi i paraocchi. Le imposte, come sappiamo, sono un argomento molto delicato. Le parole chiave sono concorrenza fiscale e libertà di determinare le proprie aliquote. L’obiettivo a lungo termine della Commissione è arrivare a una base imponibile consolidata per le società. Poiché ciò non è realizzabile, sarebbe opportuno prevedere misure mirate nei settori che favoriscono l’efficacia del mercato interno. La relazione esamina varie possibilità di azione e mostra come i singoli paesi abbiano scelto approcci differenti, il che è positivo, ma non abbastanza. In via di principio è anche ragionevole che le società compensino le perdite in situazioni transfrontaliere in seno a una società o fra società di un gruppo. Per facilitare tale accordo, è necessario un approccio comune su ciò che deve essere tassato, in altri termini una base imponibile consolidata per le imprese. Noi del gruppo ALDE riteniamo che questo sia il modo giusto di procedere. L’introduzione della CCCTB comune non impedirà di per sé la concorrenza fiscale, ma piuttosto il contrario. La base imponibile sarà comune e la trasparenza migliore. Questo nuovo sistema migliorerà le possibilità per le piccole e medie imprese, in particolare, di compensare le loro perdite. I ministri delle Finanze terrorizzati – e ve ne sono molti – possono stare tranquilli. Il vostro potere impositivo resterà inalterato. Per quanto riguarda l’emendamento n. 1, il nostro gruppo vorrebbe che si votasse per parti separate, la prima delle quali può riguardare le accise. Per il resto, siamo propensi ad astenerci sull’emendamento dell’onorevole Donata Gottardi relativo ai considerando E e F per facilitare il raggiungimento di un ampio consenso e di un forte sostegno dell’Aula a questa eccellente relazione."@it12
". Dėkoju Piia-Noorai Kauppi už gerą pranešimą. Ji pateikia subalansuotą problemų ir sunkumų, kurie kyla vidaus rinkoje turint 27 skirtingas mokesčių sistemas, ataskaitą. Tačiau paminėta globalizacija dar labiau didina bendro požiūrio į mokesčių klausimus ES poreikį, kad nebūtų kliūčių konkurencijai. Skirtingos taisyklės ir biurokratija taip pat reiškia įmonių ekonominio pajėgumo ir darbo vietų ES sumažėjimą. Mums reikia aiškesnių taisyklių ir požiūrio, kuris palankiai veiktų įmonę, kaip siūlo Piia-Noora Kauppi. Gal kai kuriems iš mūsų taip pat reikia plačiau atverti akis. Kaip žinome, mokesčiai yra labai jautri tema. Sprendimo būdas čia būtų mokesčių konkurencija ir šalių teisė nustatyti savo mokesčių tarifus. Komisijos ilgalaikis tikslas yra pasiekti konsoliduotą įmonių pelno mokesčio bazę. Kadangi tai nepasiekiama, tikslinės priemonės turėtų būti vykdomos tose srityse, kurios yra palankios vidaus rinkos veiksmingumui. Pranešime apžvelgiamos įvairios galimybės veikti ir parodoma, kaip atskiros šalys pasirinko skirtingus požiūrius, kurie yra geri, bet nepakankamai. Tai iš principo taip pat priimtina įmonėms, kad galėtų kompensuoti nuostolius tarptautiniu mastu įmonės viduje arba tarp įmonių, sudarančių konsorciumą. Norint supaprastinti tokią tvarką reikia bendro požiūrio į tai, ką reikia apmokestinti, kitaip tariant į konsoliduotą įmonių pelno mokesčio bazę. Mes, priklausantys ALDE frakcijai, manome, kad tai tinkamai pasirinkta kryptis. Bendros BKĮPMB įvedimas savaime neapsaugos nuo mokesčių konkurencijos, o veikiau priešingai. Mokesčio bazė bus bendra ir skaidrumas bus didesnis. Nauja sistema padidins galimybes mažosioms ir vidutinėms įmonėms, ypač siekiant padengti savo nuostolius. Sunerimę finansų ministrai – o jų yra daug – gali ilsėtis būdami užtikrinti. Jūsų įtaka mokesčiams liks nepaliesta. Dėl 1 pakeitimo mūsų frakcija norėtų balsavimo dalimis, kurio pirmojoje dalyje galima atskirai spręsti dėl akcizo mokesčių. O dėl kitos mes ketiname susilaikyti balsuojant dėl Donatos Gottardi E ir F pakeitimų, kad būtų lengviau pasiekti platų sutarimą ir platų palaikymą Parlamente dėl šio puikaus pranešimo."@lt14
". Paldies par labi sagatavoto ziņojumu. Viņa sniedz līdzsvarotu pārskatu par problēmām un sarežģījumiem, kas rodas iekšējā tirgū, pastāvot 27. dažādām nodokļu sistēmām. Globalizācija, kas jau tika pieminēta, ir veicinājusi nepieciešamību pēc kopējas pieejas nodokļu jautājumos ES, lai novēstu šķēršļus konkurencei. Dažādi noteikumi un birokrātija arī nozīmē uzņēmumu ekonomisko novājināšanos un darba vietu zaudēšanu ES. Mums nepieciešami skaidri noteikumi un pieeja, kas sniegtu ieguvumus uzņēmumiem, kā to ierosinājusi kundze. Iespējams, dažiem no mums būtu jāsāk arī skaidrāk raudzīties uz šo situāciju. Nodokļi, kā mēs zinām, ir ļoti jūtīgs jautājums. Atslēgas vārdi šeit ir nodokļu konkurence un valstu tiesības brīvi noteikt to nodokļu likmes. Komisijas ilgtermiņa mērķis ir izveidot konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi. Tā kā tas nav sasniedzami, tiks ieviesti mērķtiecīgi pasākumi tajās jomās, kas spēj veicināt efektivitāti iekšējā tirgū. Ziņojumā ir aplūkotas dažādas darbības iespējas un parādīts, kā atsevišķas valstis ir izvēlējušās dažādās pieejas, kas ir labi, bet ne pietiekami. Principā arī uzņēmējdarbībai ir pamatoti kompensēt zaudējumus pārrobežu situācijās uzņēmumam vai uzņēmumu konsorcijam. Lai veicinātu šādas kopējās pieejas izveidošanu, ir nepieciešams zināt, kas ir jāapliek ar nodokļiem, citiem vārdiem sakot, konsolidētā uzņēmuma ienākuma nodokļa bāze. Mēs ALDE grupā uzskatām, ka tas būtu pareizais virziens. Kopējas KKUINB ieviešana pati par sevi nenovērsīs nodokļu konkurenci, drīzāk otrādi. Nodokļu bāze būtu kopēja un arī pārredzamība būs labāka. Jaunā sistēma jo īpaši uzlabos iespējas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem kompensēt to zaudējumus. Satrauktie finanšu ministri – un tādi ir daudz – var tikt nomierināti. Jūsu tiesības aplikt ar nodokli tiks saglabātas. Attiecībā uz grozījumu Nr. 1, mūsu grupa gribētu balsošanu pa daļām, kuras pirmajai daļā varētu atsevišķi izskatīt akcīzes nodokļus. Attiecībā uz pārējo mēs sliecamies atturēties balsojumā par grozījumiem E apsvērumam un F apsvērumam, lai Parlamentā veicinātu plašu vienprātību un plašu atbalstu šim izcilajam ziņojumam.."@lv13
"Herr talman! Ett tack till vår kollega Piia-Noora Kauppi för ett bra betänkande. På ett balanserat sätt redogör hon för de problem och svårigheter som uppstår på den inre marknaden när vi har 27 olika skattesystem. Globaliseringen, som har nämnts, har ju ytterligare ökat kraven på en gemensam syn inom EU på skattefrågor, så att konkurrenshinder kan undvikas. Olika regler och byråkrati gör också att företagen förlorar i ekonomisk styrka och att vi förlorar inom EU. Vi behöver tydligare regler och ett synsätt som gynnar företagande, såsom Kauppi föreslår. Kanske också vissa av oss behöver ta bort en del skygglappar. Skatter är som bekant ett mycket känsligt ämne. Det känsliga ordet heter skattekonkurrens och självständighet för nationerna att bestämma skattesatser. Det långsiktiga målet för kommissionen är en konsoliderad företagsskattebas. Då detta inte går att uppnå bör riktade åtgärder eftersträvas inom de områden som gynnar effektiviteten på den inre marknaden. Betänkandet redovisar olika handlingsmöjligheter och visar på att enskilda länder har valt olika vägar, vilket är bra men inte tillräckligt. Det är principiellt rimligt att företag kan kvitta förluster inom ett bolag eller mellan bolag i ett konsortium över gränser. För att underlätta en sådan ordning behövs en gemensam syn på vad som ska beskattas, dvs. en konsoliderad bolagsskattebas. Vi inom ALDE-gruppen tycker att detta är en riktig väg. Införandet av CCCTB förhindrar i sig inte skattekonkurrens, snarare tvärtom. Basen blir gemensam och överskådligheten bättre. Denna nyordning kommer att förbättra möjligheterna särskilt för små och medelstora företag att kvitta sina förluster. Oroade finansministrar – det finns ju många sådana – kan känna sig lugna. Er makt att beskatta kvarstår. I fråga om ändringsförslag 1 vill vi från vår grupp ha en delad omröstning där den första delen, som handlar om punktskatter, kan behandlas separat. För övrigt kan vi tänka oss att lägga ned rösterna i omröstningen om Donata Gottardis ändringsförslag till skälen E och F för att möjliggöra en bred samsyn och ett brett stöd här i kammaren för detta utmärkta betänkande."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, wij danken Piia-Noora Kauppi voor een uitstekend verslag. Zij heeft een evenwichtig beeld geschetst van de problemen en moeilijkheden die zich op de interne markt met 27 verschillende fiscale systemen voordoen. De globalisering, die ter sprake is gekomen, heeft de noodzaak van een gemeenschappelijk EU-standpunt inzake fiscaliteit nog dringender gemaakt om concurrentievervalsing te vermijden. Verschillende regels en bureaucratie verzwakken de ondernemingen op economisch vlak en laten banen in de EU verloren gaan. Er moeten duidelijkere regels komen en een visie die het ondernemerschap ten goede komt, zoals mevrouw Kauppi voorstelt. Het zou ook niet slecht zijn als bepaalde mensen onder ons hun oogkleppen zouden afzetten. Belastingen zijn, zoals we weten, een gevoelig onderwerp. De sleutelwoorden zijn fiscale concurrentie en de vrijheid die elke lidstaat heeft om zelf zijn de belastingtarieven vast te stellen. De Commissie wil op lange termijn een geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting. Aangezien dat niet haalbaar is, moeten specifieke maatregelen worden genomen binnen de sectoren die de effectiviteit op de interne markt bevorderen. Het verslag beschrijft de verschillende actiemogelijkheden en wijst erop dat de lidstaten uiteenlopende benaderingen hebben gekozen, wat nuttig is maar niet voldoende. In principe is er niets op tegen dat ondernemingen de verliezen van een filiaal of tussen de filialen van een groep kunnen compenseren, zelfs indien dit grensoverschrijdend is. Om een dergelijke regeling te vergemakkelijken moet er een consensus zijn over de belastinggrondslag, met andere woorden moet er een geconsolideerde heffingsgrondslag worden vastgesteld. De ALDE-Fractie is van mening dat dit de juiste weg is. De invoering van de CCCTB houdt de fiscale concurrentie op zich niet tegen, eerder het tegendeel zelfs. De grondslag wordt gemeenschappelijk en de transparantie wordt beter. Deze nieuwe regeling biedt vooral KMO’s betere mogelijkheden om hun verliezen te compenseren. Wij kunnen de bezorgde ministers van Financiën – en dat zijn er niet weinig – geruststellen. U kunt in de toekomst ook nog steeds belasting heffen. Over amendement 1 wil onze fractie graag in delen stemmen, het eerste lid over accijnzen kan apart behandeld worden. Wij overwegen om ons van stemming te onthouden over het amendement van Donata Gottardi betreffende de overwegingen E en F opdat dit voortreffelijk verslag een ruime consensus en uitgebreide steun van dit Parlement mag krijgen."@nl3
". Dziękuję pani Piii-Noorze Kauppi za sporządzenie dobrego sprawozdania. Pani Kauppi w zrównoważony sposób przedstawia problemy i trudności występujące na rynku wewnętrznym ze względu na istnienie 27 różnych systemów podatkowych. Globalizacja, o której była mowa, powoduje przecież, że przyjęcie w Unii Europejskiej wspólnego podejścia w sprawach podatkowych jest jeszcze bardziej konieczne w celu umożliwienia unikania przeszkód w swobodnej konkurencji. Różne przepisy i zbędne formalności oznaczają także dla spółek utratę stabilności ekonomicznej, a dla pracowników – utratę miejsc pracy w Unii Europejskiej. Potrzebujemy jaśniej określonych przepisów i rozwiązań sprzyjających przedsiębiorczości, jak proponuje to pani Kauppi. Może niektórzy z nas powinni także pozbyć się klapek na oczach. Wiemy, że podatki to bardzo wrażliwa kwestia. Podstawowe dla tej kwestii koncepcje to konkurencja podatkowa i swoboda poszczególnych państw w wyznaczaniu wysokości stawek podatkowych. Celem długoterminowym Komisji Europejskiej jest wprowadzenie wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania. Ponieważ jest to niemożliwe, należy zastosować ukierunkowane środki w tych obszarach, w których możliwa jest efektywność na rynku wewnętrznym. Przedmiotowe sprawozdanie zawiera przegląd różnych możliwych działań i opis rozwiązań stosowanych w poszczególnych państwach członkowskich, co jest cenne, ale niewystarczające. Z zasady dążenie do rozliczania strat w ujęciu transgranicznym jest uzasadnioną praktyką każdego przedsiębiorstwa, czy to wewnętrznie, czy też na szczeblu całego konsorcjum. Ułatwienie stosowania takiego rozwiązania wymaga przyjęcia wspólnego podejścia do przedmiotu opodatkowania, innymi słowy wprowadzenia wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania dla osób prawnych. My, członkowie grupy ALDE, uważamy, że jest to właściwa droga. Wprowadzenie wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania dla osób prawnych nie będzie samo w sobie zapobiegać konkurencji podatkowej. Wprost przeciwnie. Podstawa opodatkowania będzie wspólna, a przejrzystość będzie większa. Ten nowy system zwiększy w szczególności możliwość rozliczania strat przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Zaniepokojeni ministrowie finansów – a jest ich wielu – mogą spać spokojnie. Wasze prawo do nakładania podatków pozostanie nienaruszone. Jeśli chodzi o poprawkę nr 1, nasza grupa chciałaby poddać ją pod głosowanie podzielone, gdzie w pierwszej części moglibyśmy zająć się odrębnie sprawą akcyzy. Jeśli chodzi o pozostałe kwestie, jesteśmy skłonni wstrzymać się od głosu w sprawie poprawki Donaty Gottardi dotyczącej pkt. E i F w celu ułatwienia osiągnięcia szerokiego konsensusu i zapewnienia szerokiego poparcia w sprawie przyjęcia przez Parlament tego znakomitego sprawozdania."@pl16
"Agradeço à senhora deputada Piia-Noora Kauppi o seu bom relatório. A descrição dos problemas e dificuldades que se fazem sentir no mercado interno devido ao facto de mantermos 27 sistemas fiscais distintos é bastante objectiva. Como foi referido, a globalização veio afinal aumentar ainda mais a necessidade de uma abordagem comum da UE em certas matérias fiscais, de modo a tornar possível a remoção de entraves à concorrência. A existência de regras e tramitações burocráticas diferentes também dá lugar à diminuição do vigor económico das empresas e à perda de postos de trabalho na União Europeia. Precisamos de regras mais claras e de uma perspectiva que favoreça a capacidade de empreendimento, tal como a senhora deputada Kauppi propõe. E talvez alguns de nós também precisem de destapar os olhos. É sabido que os impostos são um tema bastante melindroso. As palavras de ordem neste domínio são a concorrência fiscal e a liberdade de cada país na fixação das respectivas taxas de tributação. O objectivo a longo prazo da Comissão consiste na definição de uma matéria colectável comum consolidada do imposto sobre as sociedades. Enquanto isso não for possível, dever-se-ia avançar com medidas pontuais que fomentem a eficiência do mercado interno. O relatório analisa várias opções disponíveis e historia as diferentes soluções adoptadas em cada país, o que é bom, mas não suficiente. Em princípio, é tão aceitável a dedução de prejuízos transfronteiras no seio da mesma empresa como entre as empresas de um consórcio. Para facilitar um acordo neste domínio, tem de haver consenso sobre o que deve ser tributado, ou, por outras palavras, sobre a matéria colectável comum consolidada do imposto sobre as sociedades. Nós, no Grupo ALDE, entendemos que é esse o caminho certo. Em si, a introdução da MCCCIS não impedirá a concorrência fiscal, bem pelo contrário. Sendo a matéria colectável comum, a transparência será maior. O novo sistema facilitará a dedução de prejuízos, em especial por parte das pequenas e médias empresas. Mas os ministros das Finanças que andam preocupados – e são muitos – podem ficar descansados. O vosso poder para lançar impostos sobreviverá. No que respeita à alteração 1, o nosso grupo gostaria que fosse sujeita a votação por partes, na primeira das quais seriam tratados, em separado, os impostos especiais sobre o consumo. Quanto ao mais, estamos dispostos a abster-nos na votação da alteração proposta pela senhora deputada Donata Gottardi aos considerandos E e F, a fim de facilitar o consenso e o apoio alargados do Parlamento a este excelente relatório."@pt17
"Herr talman! Ett tack till vår kollega Piia-Noora Kauppi för ett bra betänkande. På ett balanserat sätt redogör hon för de problem och svårigheter som uppstår på den inre marknaden när vi har 27 olika skattesystem. Globaliseringen, som har nämnts, har ju ytterligare ökat kraven på en gemensam syn inom EU på skattefrågor, så att konkurrenshinder kan undvikas. Olika regler och byråkrati gör också att företagen förlorar i ekonomisk styrka och att vi förlorar inom EU. Vi behöver tydligare regler och ett synsätt som gynnar företagande, såsom Kauppi föreslår. Kanske också vissa av oss behöver ta bort en del skygglappar. Skatter är som bekant ett mycket känsligt ämne. Det känsliga ordet heter skattekonkurrens och självständighet för nationerna att bestämma skattesatser. Det långsiktiga målet för kommissionen är en konsoliderad företagsskattebas. Då detta inte går att uppnå bör riktade åtgärder eftersträvas inom de områden som gynnar effektiviteten på den inre marknaden. Betänkandet redovisar olika handlingsmöjligheter och visar på att enskilda länder har valt olika vägar, vilket är bra men inte tillräckligt. Det är principiellt rimligt att företag kan kvitta förluster inom ett bolag eller mellan bolag i ett konsortium över gränser. För att underlätta en sådan ordning behövs en gemensam syn på vad som ska beskattas, dvs. en konsoliderad bolagsskattebas. Vi inom ALDE-gruppen tycker att detta är en riktig väg. Införandet av CCCTB förhindrar i sig inte skattekonkurrens, snarare tvärtom. Basen blir gemensam och överskådligheten bättre. Denna nyordning kommer att förbättra möjligheterna särskilt för små och medelstora företag att kvitta sina förluster. Oroade finansministrar – det finns ju många sådana – kan känna sig lugna. Er makt att beskatta kvarstår. I fråga om ändringsförslag 1 vill vi från vår grupp ha en delad omröstning där den första delen, som handlar om punktskatter, kan behandlas separat. För övrigt kan vi tänka oss att lägga ned rösterna i omröstningen om Donata Gottardis ändringsförslag till skälen E och F för att möjliggöra en bred samsyn och ett brett stöd här i kammaren för detta utmärkta betänkande."@ro18
". Ďakujem pani Piia-Noore Kauppiovej za kvalitnú správu. Poskytuje v nej vyvážené zhrnutie problémov a ťažkostí spôsobených tým, že na vnútornom trhu máme 27 rôznych daňových systémov. Globalizácia, ktorú sme už spomínali, v konečnom dôsledku vyvolala akútnu potrebu spoločného prístupu k daňovým záležitostiam v EÚ, ak sa chceme vyhnúť prekážkam pre hospodársku súťaž. Rôzne pravidlá a byrokracia predstavujú aj stratu hospodárskej sily podnikov a stratu pracovných miest v EÚ. Potrebujeme jasnejšie pravidlá a prístup, ktorý podporuje podniky, ako to navrhuje pani Kauppiová. Možno niektorí z nás tiež potrebujú zložiť klapky z očí. Ako vieme, dane sú veľmi citlivou otázkou. Kľúčovými slovami tejto diskusie sú daňová konkurencia a sloboda štátov určovať svoje daňové sadzby. Dlhodobým cieľom Komisie je dosiahnuť konsolidovaný základ dane z príjmu právnických osôb. Keďže to nie je možné dosiahnuť, mali by sme dodržiavať cielené opatrenia v rámci tých oblastí vedúce k účinnosti na vnútornom trhu. V správe sú skúmané rôzne možnosti konania a predstavený spôsob, akým si jednotlivé krajiny vybrali rôzne prístupy, čo je dobré, ale nepostačujúce. V zásade je tiež rozumné, aby podniky kompenzovali cezhraničné straty v rámci spoločnosti, alebo medzi jednotlivými spoločnosťami v konzorciu. Na umožnenie takéhoto pravidla je potrebný jednotný prístup k tomu, čo má byť zdaňované, inými slovami konsolidovaný základ dane z príjmu právnických osôb. Skupina ALDE sa domnieva, že je to správna cesta, po ktorej by sme sa mali vydať. Zavedenie spoločného CCTB samo osebe nezabráni daňovej konkurencii, skôr naopak. Základ dane bude spoločný a transparentnosť kvalitnejšia. Tento nový systém zlepší možnosti pre malé a stredné podniky, najmä pokiaľ ide o kompenzáciu strát. Znepokojení ministri financií, a je ich mnoho, sa môžu upokojiť. Moc zdaňovať vám zostane. Pokiaľ ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1, naša skupina by chcela hlasovať po častiach, čo by umožnilo venovať sa spotrebným daniam osobitne. Pokiaľ ide o zvyšok, pravdepodobne sa zdržíme hlasovania o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch odôvodnení E a F, ktoré predložila Donata Gottardiová, s cieľom uľahčiť dosiahnutie širokej dohody a podpory tohto Parlamentu tejto vynikajúcej správe."@sk19
"Zahvaljujem se Piii-Noori Kauppi za dobro poročilo. Navaja uravnotežene podatke o težavah, ki se pojavljajo na notranjem trgu, če imamo 27 različnih davčnih sistemov. Globalizacija je, kot je bilo omenjeno, še dodatno povečala potrebo po skupnem pristopu k davčnim vprašanjem v EU, da je mogoče preprečiti ovire konkurenci. Različna pravila in birokracija prav tako pomenijo izgubo gospodarske moči podjetij in izgubo delovnih mest v EU. Potrebujemo jasnejša pravila in pristop, ki daje prednost podjetjem, kot je predlagala gospa Kauppi. Morda moramo nekateri od nas odpreti oči. Kot vsi vemo so davki občutljivo vprašanje. Ključne besede so davčna konkurenca in svoboda držav, da določijo svoje davčne stopnje. Dolgoročni cilj Komisije je doseči konsolidirano davčno osnovo za podjetja. Ker tega ni mogoče doseči, je treba izvajati ciljno usmerjene ukrepe, ki so odločilni za učinkovitost na notranjem trgu. Poročilo pregleduje različne možnosti za ukrepanje in kaže, kako so posamezne države izbrale različne pristope, kar je dobro, vendar ni dovolj. Načeloma je razumno, da podjetja poravnavajo čezmejne izgube znotraj podjetja ali med podjetji v konzorciju. Da bi olajšali takšno ureditev, je potreben skupen pristop k obdavčevanju, z drugimi besedami konsolidirana davčna osnova za pravne osebe. V skupini ALDE menimo, da je to prava pot. Uvedba skupne konsolidirane davčne osnove za podjetja sama po sebi ne bo preprečevala davčne konkurence, prej nasprotno. Davčna osnova bo skupna, preglednost pa boljša. Ta nov sistem bo izboljšal možnosti predvsem za mala in srednje velika podjetja, da poravnajo svoje izgube. Zaskrbljeni finančni ministri – in teh ni malo – so lahko brez skrbi. Vaša pristojnost za pobiranje davkov bo ostala. V zvezi s bi naša skupina želela ločeno glasovanje, katerega prvi del lahko ločeno obravnava trošarine. Kar zadeva preostalo, se nagibamo k vzdržanju pri glasovanju o predlogu spremembe Donate Gottardi k uvodnima izjavama E in F, da se olajša čezmejno soglasje in široka podpora v Parlamentu za to odlično poročilo."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"jobb"18,15,22
"även"18,15,22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph