Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-14-Speech-1-105"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080114.15.1-105"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, la proposta di risoluzione che voteremo domani è emblematica per la necessità di una politica fiscale a livello di Unione europea. Questo non significa esautorare o limitare le politiche fiscali nazionali – nessuno dubita della competenza in materia dei singoli Stati membri – ma significa accompagnarle e coordinarle in particolare quando, come nel caso delle perdite delle società quando ci si trova in situazione transfrontaliera, i confini nazionali sono superati nei fatti con le scelte di aggregazione e dislocazione delle imprese sul territorio europeo e non solo. È evidente come non possono bastare regole nazionali, ma nemmeno accordi bilaterali, dato che i fenomeni sono molteplici, plurali e superano i singoli confini, oggi al tempo della globalizzazione dei mercati finanziari e produttivi. Il testo nei suoi contenuti è frutto della condivisione di numerosi punti comuni e mi limito a ricordare i principali ringraziando davvero la relatrice per la costante disponibilità manifestata. 27 regimi fiscali diversi impediscono il buon funzionamento del mercato interno ed ostacolano le imprese soprattutto quelle di minori dimensioni, come ci ricordava ora il Commissario Kovács. La prima affermazione che si trova nel testo è di palmare evidenza ed esprime la sua più viva preoccupazione per l’incidenza negativa che la diversità dei regimi applicati dagli Stati membri alle perdite transfrontaliere ha sul funzionamento del mercato interno. La soluzione trovata è ancora transitoria e intermedia, perché solo una base imponibile consolidata comune per le società (CCTB) rappresenta la soluzione idonea. Ecco perché si appoggia la comunicazione della Commissione quale passo importante per affrontare la situazione e nello stesso tempo sollecitando un adeguato coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda tempi e soluzioni – cito dal punto 4. L’importante è aver ricordato che esistono comuni istituti europei quali la società europea e la società cooperativa europea e disposizioni di fonte europea in materia di gruppi di dimensione comunitaria, che è importante valorizzare, perché ci consentono oltre di evocare il collegamento con le relazioni collettive di lavoro e quindi con le ripercussioni sull’occupazione, di riconoscere la costruzione di gruppi di imprese di livello europeo dotate di stabilità; perché quello che vogliamo promuovere è lo sviluppo e radicamento di un sistema produttivo che abbia nel suo cuore l’Europa e non il singolo Stato membro, un sistema produttivo che non segua le sirene e non scelga di dispiegarsi tatticamente nei diversi paesi a seconda delle convenienze fiscali, compensando i diritti e le perdite denunciate laddove convenga. Un sistema produttivo che possa contare sulla parità di trattamento, evitando contabilizzazioni diverse a seconda che società controllate capigruppo si trovino in uno stesso Stato o siano presenti nei diversi Stati. Questo risultato si ottiene solo con regole apposite e con condizioni uniformi. Non si tratta di farne una bandiera di contrapposizione ideologica, riconoscere che la concorrenza fiscale fruttuosa smentirebbe in radice il contenuto di questa proposta."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, návrh usnesení, o kterém dnes máme hlasovat, je příznačným projevem potřeby daňové politiky na úrovni EU. Neznamená to oslabení nebo potlačení vnitrostátních daňových politik; nikdo nepochybuje o pravomoci jednotlivých členských států v této oblasti. Znamená to však vytvořit pro ně rámec a koordinovat je, zvláště tehdy, kdy stejně jako v případě ztrát podniků v přeshraničních situacích přesahují rozhodnutí podniků o fúzích a přesunech v rámci Evropy a mimo ni vnitrostátní hranice. Je jasné, že vnitrostátní právní předpisy, ale ani dvoustranné smlouvy zde nestačí, vzhledem k tomu, že v našem věku globalizovaných finančních trhů a globalizované výroby dochází k mnoha jevům, které překračují hranice jednotlivých zemí. Obsah návrhu je výsledkem shody v mnoha otázkách a já připomenu jen ty hlavní a vyjádřím srdečné poděkování paní zpravodajce za její trvalou ochotu spolupracovat. Sedmadvacet odlišných daňových systémů brání hladkému fungování vnitřního trhu a představuje překážku pro podniky, zvláště malé podniky, jak uvedl pan komisař Kovács. První tvrzení v textu je samozřejmé, vyjadřuje nejhlubší obavy ze škodlivého dopadu odlišného zacházení s přeshraničními ztrátami ze strany členských států na fungování vnitřního trhu. Navrhované řešení je stále jen přechodné a dočasné, protože jediným dokonalým řešením je společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob. Proto podporujeme sdělení Komise jako významný krok k řešení této situace a přitom žádáme dostatečnou koordinaci mezi členskými státy, pokud se týká načasování a řešení: cituji ze čtvrtého bodu. Je důležité připomenout si existenci společných evropských institucí, jako je „evropská společnost“ a „evropská družstevní společnost“, i postupy EU pro skupiny podniků působící na území Společenství. Ty musí být výchozím základem, protože nám umožňují nejen vybavit si vazbu na průmyslová odvětví a tedy účinky na zaměstnanost, ale také potvrdit vznik stabilních skupin podniků působících na území Společenství. Vždyť naším cílem je podpořit nikoli v jednotlivém členském státě, ale v Evropě samotné rozvoj a pevné zavedení systému výroby, který nenásleduje vábení sirén a nerozhoduje se takticky o rozložení své činnosti v různých zemích podle daňových výhod a vyrovnávání nákladů a ztrát tam, kde je to výhodné. Ve výrobním systému musí být možné spolehnout se na rovné zacházení a vyhnout se různým druhům účetnictví podle toho, zda je ovládající podnik usazen jen v jedné zemi, nebo zda je činný ve více státech. Tohoto výsledku nelze dosáhnout bez vhodných pravidel a jednotných podmínek. Uznání toho, že výhodná daňová konkurence by zásadně narušila obsah tohoto návrhu, se nerovná vyvěšení ideologické vlajky proti němu."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Beslutningsforslaget, som vi skal stemme om i morgen, viser, at der er behov for en finanspolitik på EU-plan. Det betyder ikke, at de nationale skattepolitikker skal ophæves eller begrænses. Der er ingen, som drager de enkelte medlemsstaters kompetence i tvivl på dette område. Det betyder imidlertid heller ikke, at politikkerne skal omgås eller koordineres, især ikke, når beslutninger om fusioner og virksomhedsflytninger som i tilfældet med virksomhedsunderskud i grænseoverskridende situationer overskrider nationale grænser. Det er tydeligvis ikke blot de nationale lovgivninger, men også de bilaterale aftaler, der er utilstrækkelige, da de pågældende situationer ofte opstår og overskrider de enkelte landes grænser i disse tider med globaliserede finansielle markeder og globaliseret produktion. Forslagets indhold er resultatet af bred enighed om mange punkter, og jeg vil blot gentage de vigtigste punkter og udtrykke min store taknemmelighed over for ordføreren for hendes store samarbejdsvilje. 27 forskellige skattesystemer hæmmer funktionen af det indre marked og er en hindring for virksomhederne, især de små virksomheder, som kommissær Kovács har nævnt. Den første betragtning i teksten er umiddelbart indlysende og viser den store bekymring om de negative konsekvenser, som de forskellige håndteringer af medlemsstaternes grænseoverskridende tab har på funktionen af det indre marked. Den foreslåede løsning er en overgangsløsning og midlertidig, da den eneste perfekte løsning er et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag. Derfor støtter vi Kommissionens meddelelse om den skattemæssige behandling af underskud i grænseoverskridende situationer som et vigtigt skridt til at rette op på denne situation og kræver en passende koordinering mellem medlemsstaters timing og løsninger: Jeg citerer fra punkt 4. Det er vigtigt at huske eksistensen af fælles europæiske institutioner som f.eks. "det europæiske selskab" og "det europæiske andelsselskab" samt EU-procedurer vedrørende virksomhedsgrupper på EU-plan. Der skal bygges videre på disse institutioner, da de vil gøre det muligt for os ikke blot at skabe forbindelse mellem de industrielle relationer og dermed påvirke konsekvenserne for beskæftigelsen, men også at anerkende oprettelsen af stabile virksomhedsgrupper på EU-plan. Det, vi ønsker at opnå, er nemlig udviklingen og gennemførelsen af et produktionssystem i Europa og ikke i de enkelte medlemsstater, et produktionssystem, der ikke følger sirenernes sang og taktisk beslutter at flytte produktionen til andre lande på grund af skattefordele, og forskyde gebyrer og underskud, hvor det er bekvemt. Produktionssystemet skal kunne regne med ligebehandling og undgå forskellige regnskabsmetoder, alt efter om modervirksomheden er baseret i blot et land eller flere lande. Resultatet kan ikke opnås uden relevante regler og ensartede betingelser. At erkende, at rentabel skattekonkurrence grundlæggende kan underminere indholdet af dette forslag, er ikke det samme som at udvise ideologisk modstand imod det."@da2
". Herr Präsident, Herr Kommissar, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Entschließungsantrag, über den wir morgen abstimmen werden, ist bezeichnend für die Notwendigkeit einer Steuerpolitik auf EU-Ebene. Das bedeutet nicht, die nationale Steuerpolitik zu ersetzen oder einzuschränken; niemand zieht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für diesen Bereich in Zweifel. Es bedeutet vielmehr, sie zu begleiten und zu koordinieren, insbesondere wenn, wie im Falle von Verlusten der Unternehmen bei grenzübergreifenden Sachverhalten, die Landesgrenzen de facto durch die Fusions- und Verlagerungsentscheidungen der Unternehmen im Gebiet Europas und darüber hinaus überschritten werden. Es liegt auf der Hand, dass nicht nur nationale Regeln, sondern auch bilaterale Abkommen nicht mehr ausreichen, da im gegenwärtigen Zeitalter der Globalisierung der Finanz- und Produktionsmärkte solche Phänomene vielfach auftreten und über die Ländergrenzen hinausgehen. Der Text ist inhaltlich das Ergebnis einer Einigung auf zahlreiche Punkte, sodass ich nur die wichtigsten herausgreifen und zugleich der Berichterstatterin für ihre fortwährende Kooperationsbereitschaft aufrichtig danken möchte. 27 verschiedene Steuersysteme sind ein Hindernis für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts und hemmen die Unternehmen, insbesondere die kleineren, wie Kommissar Kovács soeben erwähnte. Die erste Feststellung, die in dem Bericht getroffen wird, ist klar und deutlich, denn es wird die ernsthafte Besorgnis angesichts der negativen Auswirkungen der Unterschiedlichkeit der von den Mitgliedstaaten auf grenzübergreifende Verluste angewandten Systeme auf das Funktionieren des Binnenmarktes bekundet. Die vorgeschlagene Lösung ist nur eine vorübergehende, eine Zwischenlösung, denn einzig und allein eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) stellt die perfekte Lösung dar. Deshalb bekunden wir unsere Unterstützung für die Mitteilung der Kommission, da sie einen großen Schritt zur Verbesserung der bestehenden Situation darstellt, und fordern im Hinblick auf Zeitplan und Entscheidungen eine angemessene Koordinierung unter den Mitgliedstaaten – wie es wörtlich in Ziffer 4 heißt. Wichtig ist der Hinweis auf die Existenz gemeinsamer europäischer Unternehmensformen wie der „Europäischen Gesellschaft“ und der „Europäischen Genossenschaft“ und von europäischen Bestimmungen für gemeinschaftsweit operierende Unternehmensgruppen. Ihnen muss größere Bedeutung beigemessen werden, weil sie es uns ermöglichen, nicht nur den Zusammenhang mit den kollektiven Arbeitsbeziehungen und folglich mit den Auswirkungen auf die Beschäftigung aufzuzeigen, sondern auch die Schaffung europaweit operierender Unternehmensgruppen zu erkennen, die durch Stabilität gekennzeichnet sind. Denn schließlich wollen wir ja die Entwicklung und Etablierung eines Produktionssystems fördern, in dessen Zentrum Europa und nicht der einzelne Mitgliedstaat steht, ein Produktionssystem, das nicht dem Sirenengesang folgt und sich bei seiner Ausbreitung in den verschiedenen Ländern nicht von taktischen Überlegungen in Bezug auf die jeweiligen Steuervorteile leiten lässt, indem Lasten und Verluste nach Belieben ausgeglichen werden. Das Produktionssystem muss auf Gleichbehandlung zählen können und eine unterschiedliche Verbuchung in Abhängigkeit davon, ob die Muttergesellschaft nur in einem Land ansässig ist oder in verschiedenen Staaten Niederlassungen besitzt, vermeiden. Das kann nur mit entsprechenden Vorschriften und einheitlichen Bedingungen erreicht werden. Anzuerkennen, dass fruchtbarer Steuerwettbewerb im Grunde genommen diesen Vorschlag inhaltlich aushöhlen würde, darf nicht dazu führen, ideologisch dagegen vorzugehen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να ψηφίσουμε αύριο είναι συμπτωματική της ανάγκης για μία φορολογική πολιτική σε επίπεδο ΕΕ. Αυτό δεν σημαίνει αποδυνάμωση ή ανάσχεση των εθνικών φορολογικών πολιτικών. Κανένας δεν αμφισβητεί την αρμοδιότητα των μεμονωμένων κρατών μελών σε αυτό το πεδίο. Σημαίνει ωστόσο τη συμπλήρωση και τον συντονισμό τους, ειδικά όταν, όπως στην περίπτωση των εταιρικών ζημιών σε περιπτώσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συγχώνευσης και μετακίνησης, οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τις εταιρίες εντός και εκτός της Ευρώπης ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα. Είναι σαφές ότι δεν είναι ανεπαρκείς μόνο οι εθνικοί κανονισμοί αλλά και οι διμερείς συμφωνίες, δεδομένου ότι σε αυτήν την εποχή των παγκοσμιοποιημένων οικονομικών αγορών και της παγκοσμιοποιημένης παραγωγής τέτοια φαινόμενα συμβαίνουν κατά χιλιάδες και ξεπερνούν τα σύνορα των μεμονωμένων χωρών. Το περιεχόμενο της πρότασης είναι αποτέλεσμα συναίνεσης σε πολλά σημεία, και θα θυμίσω μόνο τα βασικά, με θερμές ευχαριστίες προς την εισηγήτρια για τη σταθερή προθυμία της για συνεργασία. Είκοσι επτά διαφορετικά φορολογικά συστήματα εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και αποτελούν εμπόδιο για τις επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρές, όπως ανέφερε ο Επίτροπος Kovács. Ο πρώτος ισχυρισμός που γίνεται στο κείμενο είναι αυταπόδεικτος, εκφράζοντας τη σοβαρότατη ανησυχία για τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η διαφορετική μεταχείριση των ζημιών σε περιπτώσεις διασυνοριακού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η προτεινόμενη λύση εξακολουθεί να είναι μεταβατική και προσωρινή, καθώς η μόνη ιδανική λύση είναι η κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας των επιχειρήσεων (ΚΕΒΦΕ). Για τον λόγο αυτό στηρίζουμε της ανακοίνωση της Επιτροπής ως ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ζητώντας επαρκή συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά στον χρονοπρογραμματισμό και τις λύσεις – παραθέτω απόσπασμα από την παράγραφο 4. Είναι σημαντικό να θυμηθούμε την ύπαρξη κοινών ευρωπαϊκών θεσμών, όπως η «ευρωπαϊκή εταιρία» και ο «ευρωπαϊκός συνεταιρισμός», καθώς και διαδικασίες της ΕΕ αναφορικά με ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας. Αυτά πρέπει να ενισχυθούν, διότι μας δίνουν τη δυνατότητα όχι μόνο να επικαλούμαστε τη σύνδεση με τις βιομηχανικές σχέσεις, και άρα τις επιπτώσεις στην απασχόληση, αλλά επίσης να αναγνωρίσουμε τον σχηματισμό ομίλων επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας που να είναι σταθεροί. Άλλωστε, αυτό που σκοπεύουμε να προαγάγουμε είναι η ανάπτυξη και η καθιέρωση ενός συστήματος παραγωγής με επίκεντρο την Ευρώπη και όχι το μεμονωμένο κράτος μέλος, ένα σύστημα παραγωγής που δεν ακολουθεί τις φωνές των σειρήνων και αποφασίζει σκόπιμα να στραφεί σε άλλες χώρες λόγω των φορολογικών πλεονεκτημάτων, αντισταθμίζοντας τέλη και ζημίες όπου είναι βολικό. Το σύστημα παραγωγής πρέπει να μπορεί να βασίζεται στην ίση μεταχείριση και να αποφεύγει τη διαφοροποιημένη λογιστική ανάλογα με το εάν η υπό έλεγχο επιχείρηση εδρεύει σε μία μόνο χώρα ή έχει παρουσία σε διάφορες χώρες. Αυτό το αποτέλεσμα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τους κατάλληλους κανόνες και ομοιόμορφες προϋποθέσεις. Η αναγνώριση του ότι ο επικερδής φορολογικός ανταγωνισμός θα υπονόμευε θεμελιωδώς το περιεχόμενο αυτής της πρότασης δεν σημαίνει ότι υψώνουμε κάποια ιδεολογική σημαία εναντίον του."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the motion for a resolution that we are to vote on tomorrow is symptomatic of the need for a fiscal policy at EU level. This does not mean emasculating or curbing national tax policies; no one doubts the competence of individual Member States in this field. It does however mean flanking and coordinating them, especially when, as in the case of corporate losses in cross-border situations, merger and relocation decisions taken by companies within and outside of Europe transcend national borders. Clearly, not only national regulations but also bilateral agreements are insufficient, given that in this age of globalised financial markets and globalised production such phenomena occur in large numbers and exceed the confines of individual countries. The content of the motion is the result of a consensus on many points and I shall just recall the main ones, with heartfelt thanks to the rapporteur for her constant willingness to cooperate. Twenty-seven different tax systems hamper the smooth operation of the internal market and constitute an obstacle for businesses, especially small ones, as Commissioner Kovács has said. The first assertion made in the text is self-evident, expressing the gravest concern over the negative impact that the different treatment of cross-border losses by Member States has on the functioning of the internal market. The proposed solution is still transitional and temporary because the only perfect solution is a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). That is why we support the Commission communication as an important step in addressing the situation, while calling for adequate coordination among Member States as regards timing and solutions: I am quoting from paragraph 4. It is important to have recalled the existence of common European institutions such as the 'European company' and the 'European cooperative society', as well as EU procedures concerning Community-scale groups of undertakings. These must be built upon, because they enable us not only to evoke the link with industrial relations, and hence the effects on employment, but also to acknowledge the formation of Community-scale groups of undertakings that are stable. After all, what we aim to foster is the development and implantation of a system of production with Europe, and not the individual Member State, at its heart, a system of production that does not follow the siren voices and decide tactically to diversify into other countries on the grounds of tax advantages, offsetting charges and losses wherever convenient. The production system must be able to rely on equal treatment and avoid differential accounting according to whether the controlling undertaking is based in just one country or has a presence in various countries. This result cannot be achieved without appropriate rules and uniform conditions. Acknowledging that profitable tax competition would fundamentally undermine the content of this proposal does not amount to waving an ideological flag in opposition to it."@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la propuesta de resolución que vamos a someter a votación mañana es sintomática de la necesidad de una política fiscal a nivel de la UE. Eso no implica mutilar o limitar las políticas fiscales nacionales; nadie pone en duda la competencia de los distintos Estados miembros en este ámbito. Sin embargo, sí significa contrastarlas y coordinarlas, sobre todo cuando, como en el caso de pérdidas corporativas en un contexto transfronterizo, las decisiones sobre fusiones y relocaciones adoptadas por las empresas dentro y fuera de Europa transcienden las fronteras nacionales. Está claro que no sólo son insuficientes las reglamentaciones nacionales, sino también los acuerdos bilaterales, ya que en esta era de mercados financieros globalizados y de producción globalizada, tales fenómenos se producen en cantidades abundantes y sobrepasan los confines de los distintos países. El contenido de la propuesta es el resultado de un consenso sobre multitud de puntos y me voy a limitar a recordar los principales, con mi enorme gratitud a la ponente por su constante disposición para cooperar. Veintisiete sistemas fiscales diferentes obstaculizan el funcionamiento fluido del mercado interior y representan un impedimento para las empresas, sobre todo las pequeñas, tal como ha afirmado el Comisario Kovács. La primera afirmación recogida en el texto es evidente por sí misma, al expresar su preocupación por las consecuencias negativas que la diversidad de regímenes aplicados por los Estados miembros a las pérdidas en un contexto transfronterizo ocasionan en el funcionamiento del mercado interior. La solución propuesta es todavía transitoria y temporal, ya que la única perfecta es una Base Imponible Consolidada Común del Impuesto sobre Sociedades (BICCIS). Ésa es la razón por la que apoyamos la comunicación de la Comisión como un paso importante para hacer frente a esta situación, al tiempo que pedimos una coordinación adecuada entre los Estados miembros en cuanto a los plazos y las soluciones: estoy citando el apartado 4. Tiene importancia haber recordado la existencia de instituciones europeas comunes, como «la sociedad europea» y la «sociedad cooperativa europea», así como los procedimientos de la UE relativos a grupos de empresa de dimensión comunitaria. Es necesario seguir desarrollándolas, ya que no sólo nos permiten recordar el vínculo con las relaciones industriales, y por ende los efectos sobre el empleo, sino también reconocer la formación de grupos de empresas de dimensión comunitaria que sean estables. Al fin y al cabo, lo que pretendemos potenciar es el desarrollo y la implantación de un sistema de producción en el que Europa, y no los distintos Estados miembros, ocupe el lugar central, un sistema de producción que no se deje arrastrar por los cantos de sirena y decida, por razones tácticas, diversificar hacia otros países sobre la base de las ventajas fiscales, deduciendo cargas y pérdidas siempre que le convenga. El sistema de producción tiene que ser capaz de basarse en la igualdad de trato y evitar contabilidades diversas en función de que el organismo de control esté ubicado en un solo país o esté presente en varios. Este resultado no puede alcanzarse sin las normas adecuadas ni unas condiciones uniformes. El reconocimiento de que la competencia fiscal rentable vendría a socavar por su base el contenido de esta propuesta no equivale a enarbolar una bandera ideológica en contra de ella."@es21
"Hr president, volinik, mu daamid ja härrad, homme hääletusele tuleva resolutsiooni ettepanekut iseloomustab vajadus fiskaalpoliitika järele ELi tasandil. See ei tähenda riikliku maksupoliitika kärpimist või ohjeldamist; keegi ei kahtle üksikute liikmesriikide sellekohases pädevuses. Kuid see tähendab nende kaitsmist ja koordineerimist, eriti sellistel juhtudel, nagu kahjumi piiriülese mahaarvamise korral, kui Euroopas ja väljaspool Euroopat ettevõtete poolt vastu võetud ühinemise ja ümberpaigutamisega seotud otsused ületavad riigipiire. On selge, et mitte üksnes riiklikud eeskirjad, vaid ka kahepoolsed lepingud on ebapiisavad, eeldades, et käesoleval globaliseerunud finantsturgude ja globaliseerunud tootmise ajastul esinevad sellised fenomenid suurel hulgal ning ületavad üksikute riikide piire. Ettepaneku sisu tuleneb mitmetes küsimustes saavutatud konsensusest ning meenutan vaid peamisi küsimusi, tänades südamest raportööri tema jätkuva koostöötahte eest. Kakskümmend seitse erinevat maksusüsteemi on takistuseks siseturu sujuvale toimimisele ning tõkestavad äriettevõtete, eriti just väikeettevõtete tegevust, nagu volinik Kovács ütles. Esimene tekstis esitatud väide on iseenesest mõistetav, kuna see väljendab sügavat muret liikmesriikide kahjumi piiriülese mahaarvamise erineva käsitluse negatiivse mõju üle siseturu toimimisele. Väljapakutud lahendus on siiski ajutine, kuna ainus täiuslik lahendus on ettevõtete ühtne konsolideeritud tulumaksubaas (CCCTB). See on põhjus, miks me toetame komisjoni teatist kui olulist sammu olukorra lahendamiseks, kutsudes samas üles piisava koordineerimise tagamisele liikmesriikides, mis puudutab ajastust ja lahendusi: tsiteerin lõiget 4. On oluline meenutada selliste üleeuroopaliste institutsioonide nagu Euroopa äriühing ja Euroopa ühistu olemasolu ning samuti ühenduse ettevõtjate kontserne puudutavat ELi menetluskorda. Nendest tuleb alustada, kuna lisaks seosele töösuhete ja sellest tuleneva tööhõive mõjuga võimaldavad need meil tunnustada stabiilsete ühenduse ettevõtjate kontsernide loomist. Lõppude lõpuks püüame me anda oma panuse, et edendada ja kehtestada Euroopas tervikuna, mitte selle üksikutes liikmesriikides, sellist tootmissüsteemi, mis ei tõmba äritegevust ligi ega tee taktikalist otsust laieneda teistesse riikidesse üksnes maksusoodustuste pärast, kattes kulutusi ja kahjumit vastavalt vajadusele. Sellise tootmissüsteemi korral tuleb tagada võrdne kohtlemine ning vältida erinevat raamatupidamisarvestust vastavalt sellele, kas kontrolliv ettevõte paikneb ainult ühes riigis või on esindatud mitmes riigis. Seda tulemust ei ole võimalik saavutada ilma nõuetekohaste eeskirjade ja ühtsete tingimusteta. Selle tunnistamine, et tulus maksukonkurents õõnestaks oluliselt selle ettepaneku sisu, ei ole võrreldav ideoloogiliselt selle vastu olemisega."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, päätöslauselma, josta äänestämme huomenna, on merkki tarpeesta saada EU:lle oma veropolitiikka. Tämä ei tarkoita kansallisten veropolitiikkojen heikentämistä tai rajoittamista: kukaan ei aseta kyseenalaiseksi yksittäisten jäsenvaltioiden toimivaltaa verokysymyksissä. Se merkitsee kuitenkin veropolitiikkojen tukemista ja yhtenäistämistä varsinkin tilanteissa, joissa yritykset tekevät Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella rajatylittäviä fuusio- ja siirtopäätöksiä, kuten tapahtuu rajatylittävissä yritystappiotilanteissa. On selvää, että paitsi kansalliset säännökset myös kahdenväliset sopimukset ovat riittämättömiä, kun tiedetään, että globaalien rahoitusmarkkinoiden ja tuotannon aikakautena edellä mainittuja tapauksia esiintyy runsaasti yksittäisten maiden rajojen ulkopuolella. Päätöslauselman sisältö on useissa kohdissa saavutetun konsensuksen tulos, ja otan esille vain tärkeimmät ja kiitäen samalla lämpimästi esittelijää hänen jatkuvasta yhteistyöhalustaan. 27 erilaista verotusjärjestelmää ovat esteenä sisämarkkinoiden joustavalle toiminnalle ja erityisesti pienille yrityksille, kuten komission jäsen Kovács totesi. Mietinnön ensimmäinen väite on päivänselvä ja tuo esiin syvän huolen niistä kielteisistä vaikutuksista, joita jäsenvaltioiden rajatylittävien tappioiden erilaisella kohtelulla on sisämarkkinoiden toimintaan. Ehdotettu ratkaisu on silti siirtymävaiheessa väliaikainen, koska ainoa paras ratkaisu on yhteistä yhtenäistettyä yhtiöveropohjaa koskeva CCCTB-ehdotus. Tämän vuoksi kannatamme komission tiedonantoa tärkeänä askeleena kohti tilanteen korjaamista. Samalla jäsenvaltioilta on vaadittava asianmukaista koordinointia ajoituksen ja ratkaisujen suhteen, kuten mietinnön 4 kohdassa todetaan. On tärkeää muistaa EU:n yhteisten elinten, kuten Eurooppayhtiö ja Eurooppaosuuskunta, olemassaolo sekä yhteisönlaajuisia yritysryhmiä koskevat EU:n menettelyt. Näitä on hyödynnettävä, sillä niiden avulla on mahdollista korostaa yhteyttä työmarkkinasuhteisiin ja korostaa siten työllisyysvaikutuksia, ja on mahdollista hyväksyä vakaiden yhteisönlaajuisten yritysryhmien perustaminen. Mehän pyrimme loppujen lopuksi edistämään sellaisen tuotantojärjestelmän kehittämistä ja juurruttamista, jonka keskus on Euroopassa eikä yksittäisissä jäsenvaltioissa ja joka ei taivu houkutuksille eikä taktikoi siirtoja muihin maihin veroetuuksien toivossa ja hakien hyvityksiä kuluille ja tappioille aina kun se on mahdollista. Tuotantojärjestelmässä on voitava tukeutua tasavertaiseen kohteluun ja vältettävä eriarvoista tilinpitoa sen mukaan, onko määräysvaltaa käyttävä yritys sijoittunut yhteen vain useampaan maahan. Tähän ei päästä ilman asianmukaisia sääntöjä ja yhtenäisiä ehtoja. Sen myöntäminen, että hyödyllinen verokilpailu pohjimmiltaan vesittäisi tämän ehdotuksen sisältöä, ei ole sama asia kuin verokilpailun vastustaminen ideologisista syistä."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, la proposition de résolution sur laquelle nous devons voter demain est symptomatique de la nécessité d’avoir une politique fiscale au niveau européen. Cela ne signifie pas émasculer ou limiter les politiques fiscales nationales: personne ne doute de la compétence des États membres dans ce domaine. Cela signifie cependant les accompagner et les coordonner, en particulier lorsque, comme dans le cas des pertes des sociétés dans des situations transfrontalières, les décisions concernant la fusion et la délocalisation prises par les entreprises à l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe dépassent les frontières nationales. Il est clair que les réglementations nationales, mais aussi les accords bilatéraux sont insuffisants, étant donné qu’en cette ère de la mondialisation des marchés financiers et de la production, ces phénomènes sont multiples et dépassent les limites des pays individuels. Le contenu de la proposition est le résultat d’un consensus sur de nombreux points dont je rappellerai juste les principaux, en remerciant de tout cœur le rapporteur pour sa volonté constante de coopérer. Vingt-sept régimes fiscaux différents empêchent le bon fonctionnement du marché intérieur et constituent un obstacle pour les entreprises, en particulier les petites entreprises, comme le commissaire Kovács l’a dit. La première affirmation contenue dans le texte est évidente: elle exprime la plus vive préoccupation quant à l’impact négatif que le traitement différent des pertes transfrontalières par les États membres a sur le fonctionnement du marché intérieur. La solution proposée est encore transitoire et temporaire, parce que la seule solution parfaite est une assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés (ACCIS). C’est pourquoi nous soutenons la communication de la Commission, qui marque une étape importante dans le règlement de la situation, et appelle les États membres à coordonner de façon appropriée leurs calendriers et les solutions adoptées: je cite le paragraphe 4. Il est important d’avoir rappelé l’existence d’institutions européennes communes telles que la «société européenne» et la «société coopérative européenne», ainsi que des procédures européennes concernant les groupes d’entreprises de dimension communautaire. Celles-ci doivent être développées, parce qu’elles nous permettent non seulement de susciter le lien avec les relations industrielles et, ainsi, les effets sur l’emploi, mais aussi de reconnaître la formation de groupes d’entreprises de dimension communautaire qui soient stables. Après tout, ce que nous essayons d’encourager, c’est le développement et l’implantation d’un système de production au cœur duquel se trouve l’Europe, et pas l’État membre, un système de production qui ne suit pas les voix des sirènes et qui ne décide pas de manière tactique de diversifier ses activités dans d’autres pays en raison d’avantages fiscaux, compensant les frais et les pertes là où cela est le plus intéressant. Le système de production doit pouvoir compter sur l’égalité de traitement et éviter la comptabilité différentielle selon que l’entreprise de contrôle est basée dans un seul pays ou dans plusieurs. Ce résultat ne peut être atteint sans des règles appropriées et des conditions uniformes. Reconnaître qu’une concurrence fiscale lucrative compromettrait fondamentalement le contenu de cette proposition ne revient pas à agiter un drapeau idéologique en opposition à celle-ci."@fr8
"Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! A holnap megszavazandó, állásfoglalásra irányuló indítvány jól jelzi, hogy uniós szintű adópolitikára van szükség. Ez nem jelenti a nemzeti adópolitikák meggyengítését vagy korlátozását; senki sem kérdőjelezi meg e területen az egyes tagállamok hatáskörét. Ez viszont azt jelenti, hogy támogatnunk és koordinálnunk kell ezeket, különösen amikor, ahogy az a határon átnyúló tényállások során a vállalati veszteségekre is igaz, az Európán belüli és kívüli áthelyezési döntések átnyúlnak a nemzeti határokon. Egyértelmű, hogy nem csupán a nemzeti szabályozások, hanem a kétoldalú megállapodások is elégtelenek, mivel a globalizált pénzügyi piacok és a globalizált termelés korában ilyen jelenség gyakorta előfordul, és túllép egyes országok határain. Az indítvány tartalma számos ponton hozott konszenzus eredménye, és hadd emlékeztessek a legfontosabbakra, szívből köszönetet mondva az előadónak folyamatos együttműködési készségéért. Huszonhét eltérő adórendszer akadályozza a belső piac gördülékeny működését, és akadályt jelent a vállalkozások – különösen a kisvállalkozások – számára, ahogyan azt Kovács biztos úr is elmondta. A szövegben tett első kijelentés egyértelmű, és kifejezi azt a komoly aggodalmat, melyet az a kedvezőtlen hatás kelt, amelyet a határon átnyúló veszteségek tagállamok által történő eltérő kezelése a belső piac működésére gyakorol. A javasolt megoldás még mindig ideiglenes és átmeneti, mivel az egyetlen tökéletes megoldás egy közös konszolidált vállalati adóalap (CCCTB). Ezért támogatjuk a Bizottság közleményét a helyzet kezelésének fontos lépéseként, egyúttal a tagállamok közötti, megfelelő együttműködésre szólítva fel az időzítés és a megoldások tekintetében: a 4. bekezdésből idézek. Fontos emlékeztetni olyan közös európai intézmények fennállására, mint amilyen az „európai részvénytársaság” és az „európai szövetkezet”, illetve a közösségi szintű vállalatcsoportokra vonatkozó uniós eljárásokra. Ezekre kell építeni, mivel ezek nem csak azt teszik lehetővé számunkra, hogy a szociális partnerek kapcsolatára és ilyen módon a foglalkoztatásra gyakorolt hatásokra hivatkozzunk, hanem hogy elismerjük a közösségi szintű, stabil vállalatcsoportok kialakulását is. Mindenesetre egy európai gyártási rendszer fejlesztését és létrehozását kívánjuk támogatni, nem pedig az egyes tagállamokét, és ez egy olyan gyártási rendszer, mely nem szirénhangok után megy és taktikus módon más országokban is letelepül az adóelőnyök, a terhek és veszteségek leírása alapján, ahogy ez éppen kényelmes. A gyártási rendszernek képesnek kell lennie az egyenlő elbánásra támaszkodni, és el kell kerülnie a megkülönböztető jellegű számvitelt annak megfelelően, hogy az ellenőrzést gyakorló vállalkozás csak egyetlen országban telepedett le vagy különböző országokban van jelen. Ez az eredmény nem érhető el megfelelő szabályok és egységes feltételek nélkül. Annak elismerése, hogy a jövedelmező adóverseny alapvetően veszélyezteti e javaslat tartalmát, nem jelenti azt, hogy ezzel szemben ideológiai zászlót lengetünk meg."@hu11
"Pone Pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, pasiūlymas dėl rezoliucijos, dėl kurios turėsime balsuoti rytoj, turi fiskalinės politikos ES lygmeniu poreikio požymių. Tai nereiškia nacionalinių mokesčių politikos krypčių silpninimo arba varžymo; nė vienas neabejoja atskirų valstybių narių kompetencija šioje srityje. Tačiau tai reiškia priėjimą prie jų ir jų koordinavimą, ypač tada, kai, kaip bendrovės nuostolių tarpvalstybinėse situacijose atveju, Europoje ir už jos ribų įmonių priimti susijungimo ir perkėlimo sprendimai peržengia nacionalines ribas. Neabejotinai nepakanka ne tik nacionalinių reglamentų, bei ir dvišalių susitarimų, su sąlyga, kad šiame globalių finansinių rinkų ir globalios gamybos amžiuje toks fenomenas pasitaiko labai dažnai ir peržengia pavienių šalių sienas. Pasiūlymo turinys yra susitarimo dėl daugelio dalykų rezultatas, ir noriu tik priminti pagrindinius dalykus, išreikšdamas nuoširdų dėkingumą pranešėjai už jos norą bendradarbiauti. Dvidešimt septynios skirtingos mokesčių sistemos varžo sklandų vidaus rinkos veikimą ir sudaro kliūtis įmonėms, ypač mažoms, kaip pasakė Komisijos narė Magda Kósné Kovács. Pirmasis tekste suformuluotas teiginys yra akivaizdus ir išreiškia rimtą susirūpinimą neigiamu poveikiu, kurį skirtingas valstybių narių tarptautinių nuostolių vertinimas daro vidaus rinkos veikimui. Siūlomas sprendimas yra tik tarpinis ir laikinas, kadangi vienintelis tinkamas sprendimas yra bendra konsoliduota įmonių pelno mokesčio bazė (BKĮPMB). Dėl to mes palaikome Komisijos komunikatą, kaip svarbų žingsnį atkreipiant dėmesį į padėtį, ir kartu raginame imtis atitinkamo veiksmų koordinavimo dėl laiko parinkimo ir sprendimų: cituoju 4 punktą. Svarbu prisiminti, kad yra bendros Europos institucijos, pavyzdžiui, „Europos įmonė“ ir „Europos kooperatyvų sąjunga“, taip pat ir ES procedūros, susijusios su Bendrijos lygio verslo įmonių grupėmis. Jos turi būti sukurtos, kadangi leidžia mums ne tik nustatyti ryšį su darbo santykiais ir dėl to daryti įtaką nedarbui, bet taip pat ir patvirtinti Bendrijos lygmens įmonių grupių formavimąsi, kad būtų stabilus. Galiausiai, ką mes siekiame skatinti, yra su Europa, o ne atskira valstybe nare, susijusios gamybos sistemos plėtra ir įdiegimas jos širdyje, būtent gamybos, kuri ne reaguoja į pavojaus garsus, o taktiškai nusprendžia plėstis į kitas šalis dėl mokesčių pranašumų, kompensavimo rinkliavų ir nuostolių, kur patogu. Gamybos sistema gali tikėtis vienodo traktavimo ir išvengti skirtingos apskaitos pagal tai, ar valdančioji įmonė yra tik vienoje šalyje, ar yra keliose šalyse. To negalima pasiekti be atitinkamų taisyklių ir vienodų sąlygų. Pripažinimas, kad pelningos mokesčių varžybos iš pagrindų pakenktų šio pasiūlymo turiniui, neprilygsta ideologinės vėliavos mojavimui prieš jį."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi! Šis rezolūcijas projekts, par ko mēs balsosim rītdien, ir simptomātisks attiecībā uz fiskālās politikas nepieciešamību ES līmenī. Tas nenozīmē novājināt vai ierobežot pašmāju nodokļu politiku, nevienam nav šaubu par dalībvalstu kompetenci šajā jomā. Tomēr tas nozīmē to papildināt un koordinēt, jo īpaši, ja tādos gadījumos kā uzņēmumu zaudējumi pārrobežu situācijās apvienošanās un pārcelšanās lēmumi, ko pieņem uzņēmumi Eiropas Savienības robežās un ārpus tām, sniedzas pāri dalībvalstu robežām. Protams, ne tikai dalībvalstu noteikumi, bet arī divpusējie nolīgumi ir nepietiekami, ņemot vērā, ka globalizēto finanšu tirgu un globalizētās produkcijas laikmetā šādi gadījumi notiek ļoti bieži un sniedzas pāri atsevišķo valstu robežām. Priekšlikuma saturs ir vienprātības rezultāts par daudziem punktiem un es gribu atgādināt tikai galvenos no tiem ar dziļu pateicību referentei un viņas gatavībai vienmēr sadarboties. Divdesmit septiņas dažādas nodokļu sistēmas mūs kavē veiksmīgu iekšējā tirgus darbību un rada šķēršļus uzņēmēju, jo īpaši mazo uzņēmumu, kā to minēja komisārs . Pirmais apgalvojums, kas tika izteikts šajā tekstā, ir ļoti skaidrs, paužot nopietnas bažas par to negatīvo ietekmi, kāda ir dažādiem nodokļu režīmiem attiecībā uz zaudējumiem pārrobežu situācijās uz iekšējā tirgus darbību. Ierosinātais risinājums joprojām ir pārrejas un pagaidu variants, jo vienīgais pilnīgais risinājums šajā jautājumā ir kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze (KKUINB). Tādēļ mēs atbalstām Komisijas paziņojumu kā nozīmīgu soli šīs situācijas risināšanā, vienlaikus aicinot uz atbilstošu koordināciju starp dalībvalstīm attiecībā uz laika grafiku un risinājumiem: Es atsaucos uz tā 4. punktu. Ir svarīgi atcerēties tādu Eiropas Savienības institūciju kā „Eiropas sabiedrība” un „Eiropas kooperatīvā sabiedrība” pastāvēšanu, kā arī ES procedūras attiecībā uz Kopienas mēroga uzņēmumu grupām. Tās ir jāveido, jo tās nodrošina ne tikai saikni ar rūpnieciskajām attiecībām, tādejādi ietekmējot arī nodarbinātību, bet ļauj arī atbalstīt Kopienas mēroga uzņēmuma grupu izveidi, kas ir stabila. Galu galā mūsu mērķis ir veicināt attīstību un ražošanas sistēmas ieviešanu pašā Eiropas Savienībā, nevis vienā atsevišķā dalībvalstī, ražošanas sistēma, kas nesekotu sirēnu balsīm un pieņemtu taktiskus lēmumus ieguldīt līdzekļus citās valstīs uz nodokļu priekšrocību pamata, kompensējot noteiktas nodevas vai zaudējumus kompensāciju, kur tas ir piemērojams. Attiecībā uz ražošanas sistēmu ir jābūt iespējai paļauties uz vienlīdzīgu attieksmi un izvairīties no atšķirīgas grāmatvedības, balstoties uz to, vai kontrolējošais uzņēmums ir pārstāvēts tikai vienā valstī vai vairākās valstīs. Šāds rezultāts nevar tikt sasniegts bez atbilstošiem noteikumiem vai vienotiem nosacījumiem. Atzīstot, ka peļņu nesoša nodokļu konkurence nopietni ietekmētu šī priekšlikuma saturu, tomēr nav jāizmanto ideoloģiskais karogs pret to."@lv13
"Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, la proposta di risoluzione che voteremo domani è emblematica per la necessità di una politica fiscale a livello di Unione europea. Questo non significa esautorare o limitare le politiche fiscali nazionali – nessuno dubita della competenza in materia dei singoli Stati membri – ma significa accompagnarle e coordinarle in particolare quando, come nel caso delle perdite delle società quando ci si trova in situazione transfrontaliera, i confini nazionali sono superati nei fatti con le scelte di aggregazione e dislocazione delle imprese sul territorio europeo e non solo. È evidente come non possono bastare regole nazionali, ma nemmeno accordi bilaterali, dato che i fenomeni sono molteplici, plurali e superano i singoli confini, oggi al tempo della globalizzazione dei mercati finanziari e produttivi. Il testo nei suoi contenuti è frutto della condivisione di numerosi punti comuni e mi limito a ricordare i principali ringraziando davvero la relatrice per la costante disponibilità manifestata. 27 regimi fiscali diversi impediscono il buon funzionamento del mercato interno ed ostacolano le imprese soprattutto quelle di minori dimensioni, come ci ricordava ora il Commissario Kovács. La prima affermazione che si trova nel testo è di palmare evidenza ed esprime la sua più viva preoccupazione per l'incidenza negativa che la diversità dei regimi applicati dagli Stati membri alle perdite transfrontaliere ha sul funzionamento del mercato interno. La soluzione trovata è ancora transitoria e intermedia, perché solo una base imponibile consolidata comune per le società (CCTB) rappresenta la soluzione idonea. Ecco perché si appoggia la comunicazione della Commissione quale passo importante per affrontare la situazione e nello stesso tempo sollecitando un adeguato coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda tempi e soluzioni – cito dal punto 4 . L'importante è aver ricordato che esistono comuni istituti europei quali la società europea e la società cooperativa europea e disposizioni di fonte europea in materia di gruppi di dimensione comunitaria, che è importante valorizzare, perché ci consentono oltre di evocare il collegamento con le relazioni collettive di lavoro e quindi con le ripercussioni sull'occupazione, di riconoscere la costruzione di gruppi di imprese di livello europeo dotate di stabilità; perché quello che vogliamo promuovere è lo sviluppo e radicamento di un sistema produttivo che abbia nel suo cuore l'Europa e non il singolo Stato membro, un sistema produttivo che non segua le sirene e non scelga di dispiegarsi tatticamente nei diversi paesi a seconda delle convenienze fiscali, compensando i diritti e le perdite denunciate laddove convenga. Un sistema produttivo che possa contare sulla parità di trattamento, evitando contabilizzazioni diverse a seconda che società controllate capigruppo si trovino in uno stesso Stato o siano presenti nei diversi Stati. Questo risultato si ottiene solo con regole apposite e con condizioni uniformi. Non si tratta di farne una bandiera di contrapposizione ideologica, riconoscere che la concorrenza fiscale fruttuosa smentirebbe in radice il contenuto di questa proposta."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, commissaris, dames en heren, de ontwerpresolutie waar we morgen over zullen stemmen is symptomatisch voor de behoefte aan een fiscaal beleid op EU-niveau. Dit houdt niet het afzwakken of in bedwang houden van nationaal belastingbeleid in, niemand twijfelt aan de bekwaamheid van de individuele lidstaten in dit opzicht. Het betekent echter wel het parallel laten lopen en coördineren daarvan, vooral wanneer - zoals bij bedrijfsverliezen in grensoverschrijdende situaties -, beslissingen over fusies en verhuizing die door bedrijven binnen en buiten Europa worden genomen, over nationale grenzen heen gaan. Het is duidelijk dat niet alleen nationale regels, maar ook bilaterale overeenkomsten niet afdoende zijn omdat, in deze tijd van mondiale financiële markten en mondialisering van de productie, zulke fenomenen zich massaal voordoen en de grenzen van individuele landen overschrijden. De inhoud van de ontwerpresolutie is het resultaat van een consensus over vele punten en ik zal enkel de hoofdpunten noemen, met hartelijke dank aan de rapporteur voor haar constante bereidheid om samen te werken. Zevenentwintig verschillende belastingsystemen belemmeren de soepele werking van de interne markt en vormen een obstakel voor bedrijven, vooral kleine bedrijven zoals commissaris Kovács heeft gezegd. De eerste bewering die in deze tekst wordt gedaan spreekt voor zich, er wordt ernstige bezorgdheid geuit over de negatieve invloed die de verschillende behandeling van grensoverschrijdende verliezen door de lidstaten heeft, op het functioneren van de interne markt. De voorgestelde oplossing is nog steeds een overgangsstap en tijdelijk omdat de enige perfecte oplossing een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) is. Daarom ondersteunen wij de mededeling van de Commissie als een belangrijke stap voor de aanpak van de situatie. Daarnaast roepen wij op tot adequate coördinatie tussen de lidstaten ten aanzien van het tijdschema en de oplossingen. Ik citeer uit paragraaf 4. Het is belangrijk om ons het bestaan te herinneren van algemene Europese instellingen zoals de “Europese vennootschap” en de “Europese coöperatieve vennootschap” en ook van de procedures van de EU betreffende groepen ondernemingen met een communautaire dimensie. Op deze instellingen moeten we verder bouwen omdat ze ons niet slechts in staat stellen de koppeling met arbeidsverhoudingen te maken - en vandaar ook met de invloed op werkgelegenheid -, maar ons ook het bestaan doen erkennen van groepen ondernemingen met een communautaire dimensie die stabiel zijn. We willen tenslotte de ontwikkeling en vestiging van een productiesysteem stimuleren dat Europa en niet de individuele lidstaat als focus heeft. Een productiesysteem dat zo in elkaar zit dat het de lokroep niet volgt en geen tactische beslissingen maakt om naar andere landen uit te waaieren vanwege belastingvoordelen en om waar het maar uitkomt kosten en verliezen te verrekenen. Het productiesysteem moet kunnen vertrouwen op gelijke behandeling zonder dat het te maken krijgt met verschillende boekhoudsystemen naargelang dat de controlerende onderneming in één land is gevestigd of aanwezig is in verschillende landen. Dit resultaat kan niet worden bereikt zonder de juiste regels en uniforme voorwaarden. Erkennen dat winstgevende belastingconcurrentie de inhoud van dit voorstel fundamenteel zou ondermijnen staat niet gelijk aan het hijsen van een ideologische vlag daartegen."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo! Wniosek w sprawie rezolucji, nad którego przyjęciem lub odrzuceniem głosować będziemy jutro, stanowi dowód na to, że niezbędna jest polityka podatkowa na szczeblu Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak osłabienia czy ograniczenia polityki podatkowej poszczególnych państw członkowskich. Nikt nie kwestionuje ich kompetencji w tej dziedzinie. Oznacza to natomiast wspieranie i koordynowanie działań w tym zakresie, szczególnie kiedy, jak w przypadku rozliczania strat przez podmioty prowadzące transgraniczną działalność gospodarczą, decyzje podejmowane w Europie albo w innych częściach świata w sprawie połączenia spółek bądź przeniesienia produkcji mają skutki transgraniczne. Oczywiście niedostatecznie skuteczne są tutaj nie tylko krajowe przepisy prawne, ale także umowy dwustronne, biorąc pod uwagę, że w dzisiejszej dobie zglobalizowanych rynków finansowych i zglobalizowanej produkcji takie zjawiska występują na szeroką skalę, a ich skutki są transgraniczne. Treść omawianego tutaj wniosku to efekt osiągnięcia konsensusu w wielu kwestiach, z których omówię tylko najważniejsze, serdecznie dziękując sprawozdawczyni za jej stałą gotowość do współpracy. Dwadzieścia siedem różnych systemów podatkowych zakłóca właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego i stanowi przeszkodę dla przedsiębiorstw, a szczególnie, jak zauważył to komisarz László Kovács, małych przedsiębiorstw. Pierwsze twierdzenie zawarte w tym dokumencie jest samo w sobie zrozumiałe, odzwierciedlając najwyższe zaniepokojenie negatywnym wpływem, jaki na funkcjonowanie rynku wewnętrznego wywierają różnice w przepisach podatkowych poszczególnych państw członkowskich dotyczących rozliczania strat ponoszonych przez podmioty prowadzące transgraniczną działalność gospodarczą. Proponowane rozwiązanie ma nadal charakter środka przejściowego i tymczasowego, ponieważ jedynym doskonałym rozwiązaniem jest wprowadzenie wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB). W związku z tym z zadowoleniem przyjmujemy komunikat Komisji Europejskiej jako ważny krok na drodze do rozwiązania tego problemu, wzywając jednocześnie państwa członkowskie do nawiązania właściwej współpracy w celu ustalenia odpowiednich ram czasowych i wypracowania odpowiednich rozwiązań (cytuję fragment pkt. 4). Należy przypomnieć o istnieniu zarówno wspólnych instytucji europejskich, takich jak „spółka europejska” i „spółdzielnia europejska”, jak i wspólnotowych procedur dotyczących grup przedsiębiorstw o zasięgu europejskim. Takie rozwiązania należy przyjąć za podstawę, ponieważ umożliwiają nie tylko ujawnianie związku z dialogiem społecznym, a tym samym wpływu na zatrudnienie, ale także uznanie istnienia trwałych grup przedsiębiorstw o zasięgu europejskim. Przecież naszym celem jest wspieranie rozwoju i wdrażania systemu produkcji, którego istotę stanowi europejskość, a nie zawężanie horyzontów do jednego państwa członkowskiego, systemu produkcji nieodzwierciedlającego wsłuchiwania się w „syreni śpiew” i podejmowania taktycznych decyzji skutkujących przenoszeniem produkcji do innych krajów ze względu na korzyści podatkowe z rozliczania kosztów i strat tam, gdzie jest to dogodne. Powinna istnieć możliwość stosowania systemów produkcji opartych na równym traktowaniu, bez konieczności uciekania się do metod rachunkowości porównawczej w zależności od tego, czy spółka dominująca działa tyko w jednym państwie, czy też jest obecna w różnych państwach. Tego celu nie da się osiągnąć bez przyjęcia odpowiednich przepisów i wprowadzenia jednolitych warunków. Przyznanie, że ochrona korzystnej konkurencji podatkowej jest fundamentalnie sprzeczna z przesłaniem tej propozycji nie oznacza wymachiwania ideologiczną flagą w sprzeciwie wobec tej ochrony."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, a proposta de resolução que vamos votar amanhã é sintomática da necessidade de uma política fiscal a nível europeu. Tal não significa enfraquecer ou limitar as políticas fiscais nacionais; ninguém põe em causa a competência dos Estados-Membros neste domínio. Significa, sim, acompanhá-las e coordená-las, especialmente quando - como acontece no caso dos prejuízos das empresas em contextos transfronteiras - as decisões em matéria de fusão e de deslocalização tomadas pelas empresas dentro e fora da Europa ultrapassam as fronteiras nacionais. É evidente que a regulamentação nacional não é suficiente, como não o são os acordos bilaterais, tendo em conta que, nesta era de globalização dos mercados financeiros e produtivos, os fenómenos são múltiplos e ultrapassam as fronteiras dos países considerados individualmente. O conteúdo da proposta é fruto de um consenso à volta de muitos pontos e limito-me a recordar os principais, agradecendo sinceramente à relatora pela sua constante disponibilidade para cooperar. Vinte e sete sistemas fiscais diferentes impedem o bom funcionamento do mercado interno e constituem um obstáculo para as empresas, em particular para as de pequena dimensão, como acaba de referir o Senhor Comissário Kovács. A primeira afirmação que se encontra no texto fala por si, e expressa a mais viva preocupação pelo efeito negativo que o diferente tratamento dos prejuízos transfronteiras por parte dos Estados-Membros acarreta para o funcionamento do mercado interno. A solução proposta é ainda transitória e temporária, pois a única solução perfeita é uma matéria colectável comum consolidada do imposto sobre as sociedades (MCCCIS). É por isso que apoiamos a Comunicação da Comissão enquanto passo importante para resolver a questão e solicitamos, simultaneamente, uma coordenação adequada entre os Estados-Membros no que diz respeito ao calendário e às soluções - estou a citar o n.º 4. É importante ter sido recordada a existência de institutos europeus comuns, como a "sociedade europeia" e a "sociedade cooperativa europeia", assim como de disposições europeias em matéria de grupos de sociedades de dimensão comunitária. Estes institutos devem ser valorizados, pois permitem-nos não só evocar os laços com as relações laborais, e, por conseguinte, os seus reflexos no emprego, mas também reconhecer a formação, à escala comunitária, de grupos de sociedades estáveis. Ao fim e ao cabo, o que queremos promover é o desenvolvimento e a implantação de um sistema produtivo centrado na Europa, e não nos Estados-Membros tomados individualmente, sistema produtivo que não se deixe arrastar por cantos de sereia e que decida orientar-se também tacticamente para outros países com base nos incentivos fiscais, compensando os encargos e os prejuízos, quando necessário. O sistema produtivo tem de poder contar com a igualdade de tratamento, evitando contabilidades distintas consoante a sociedade-mãe esteja implantada num só país ou esteja presente em vários países. Este resultado não pode ser alcançado sem regras apropriadas e condições uniformes. Reconhecer que a concorrência fiscal lucrativa iria, no fundamental, esvaziar o conteúdo desta proposta não significa erguer essa concorrência como bandeira ideológica contra a proposta."@pt17
"Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, la proposta di risoluzione che voteremo domani è emblematica per la necessità di una politica fiscale a livello di Unione europea. Questo non significa esautorare o limitare le politiche fiscali nazionali – nessuno dubita della competenza in materia dei singoli Stati membri – ma significa accompagnarle e coordinarle in particolare quando, come nel caso delle perdite delle società quando ci si trova in situazione transfrontaliera, i confini nazionali sono superati nei fatti con le scelte di aggregazione e dislocazione delle imprese sul territorio europeo e non solo. È evidente come non possono bastare regole nazionali, ma nemmeno accordi bilaterali, dato che i fenomeni sono molteplici, plurali e superano i singoli confini, oggi al tempo della globalizzazione dei mercati finanziari e produttivi. Il testo nei suoi contenuti è frutto della condivisione di numerosi punti comuni e mi limito a ricordare i principali ringraziando davvero la relatrice per la costante disponibilità manifestata. 27 regimi fiscali diversi impediscono il buon funzionamento del mercato interno ed ostacolano le imprese soprattutto quelle di minori dimensioni, come ci ricordava ora il Commissario Kovács. La prima affermazione che si trova nel testo è di palmare evidenza ed esprime la sua più viva preoccupazione per l'incidenza negativa che la diversità dei regimi applicati dagli Stati membri alle perdite transfrontaliere ha sul funzionamento del mercato interno. La soluzione trovata è ancora transitoria e intermedia, perché solo una base imponibile consolidata comune per le società (CCTB) rappresenta la soluzione idonea. Ecco perché si appoggia la comunicazione della Commissione quale passo importante per affrontare la situazione e nello stesso tempo sollecitando un adeguato coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda tempi e soluzioni – cito dal punto 4 . L'importante è aver ricordato che esistono comuni istituti europei quali la società europea e la società cooperativa europea e disposizioni di fonte europea in materia di gruppi di dimensione comunitaria, che è importante valorizzare, perché ci consentono oltre di evocare il collegamento con le relazioni collettive di lavoro e quindi con le ripercussioni sull'occupazione, di riconoscere la costruzione di gruppi di imprese di livello europeo dotate di stabilità; perché quello che vogliamo promuovere è lo sviluppo e radicamento di un sistema produttivo che abbia nel suo cuore l'Europa e non il singolo Stato membro, un sistema produttivo che non segua le sirene e non scelga di dispiegarsi tatticamente nei diversi paesi a seconda delle convenienze fiscali, compensando i diritti e le perdite denunciate laddove convenga. Un sistema produttivo che possa contare sulla parità di trattamento, evitando contabilizzazioni diverse a seconda che società controllate capigruppo si trovino in uno stesso Stato o siano presenti nei diversi Stati. Questo risultato si ottiene solo con regole apposite e con condizioni uniformi. Non si tratta di farne una bandiera di contrapposizione ideologica, riconoscere che la concorrenza fiscale fruttuosa smentirebbe in radice il contenuto di questa proposta."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, návrh na uznesenie, o ktorom máme zajtra hlasovať je symptómom potreby daňovej politiky na úrovni EÚ. Neznamená to, že chceme oslabiť alebo obmedziť vnútroštátne daňové politiky. Nikto nepochybuje o kompetencii jednotlivých členských štátov v tejto oblasti. Znamená to však, že tieto politiky môžeme napádať a usmerňovať, najmä keď rozhodnutia spoločností týkajúce sa koncentrácií a presunutí v rámci alebo mimo Európy presahujú hranice jednotlivých štátov, ako je to v prípade strát právnických osôb pri cezhraničných prípadoch. Je zrejmé, že nielen vnútroštátne predpisy, ale ani dvojstranné dohody nepostačujú, keďže v dobe globalizovaných finančných trhov a globalizovanej výroby sa tento fenomén vyskytuje veľmi často a presahuje obmedzenia jednotlivých krajín. Obsah návrhu je výsledok dohody v mnohých bodoch a chcela by som spomenúť len tie najdôležitejšie, pričom ďakujem veľmi pekne pani spravodajkyni za jej neustálu ochotu spolupracovať. Dvadsaťsedem rôznych daňových systémov narúša bezproblémové fungovanie vnútorného trhu a predstavuje prekážku pre podniky, najmä tie malé, ako povedal pán komisár Kovács. Prvé tvrdenie uvedené v texte je samozrejmé a vyjadruje najvážnejšiu obavu z negatívnych dôsledkov, ktoré môže mať rôzne zaobchádzanie so stratami v cezhraničných prípadoch uplatňované členskými štátmi na fungovanie vnútorného trhu. Navrhované riešenie je stále len prechodné a dočasné, pretože jediným dokonalým riešením je spoločný konsolidovaný základ dane z príjmu právnických osôb (CCCTB). Preto podporujeme oznámenie Komisie ako významný krok pri riešení tejto situácie a zároveň žiadame dostatočnú koordináciu medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o načasovanie a riešenia. Citujem z odseku 4. Je dôležité, aby sme nezabúdali na existenciu spoločných európskych inštitúcií, akými sú „európska spoločnosť“ a „európske družstvo“, ako aj postupy EÚ týkajúce sa skupín podnikov pôsobiacich na úrovni Spoločenstva. Na týchto musíme stavať, pretože nám umožňujú nielen mať na pamäti prepojenie s priemyselnými vzťahmi a tým aj vplyvmi na zamestnanosť, ale aj uznať vytváranie stabilných skupín podnikov pôsobiacich na úrovni Spoločenstva. V konečnom dôsledku je naším cieľom podporiť rozvoj a zavedenie systému výroby v Európe a nie v jednotlivých členských štátoch, vo svojej podstate systém výroby, ktorý sa nenechá zlákať hlasmi sirén a nerozhodne sa takticky rozložiť svoju činnosť do iných krajín na základe daňových výhod, vyrovnávania poplatkov a strát, podľa toho, ako sa im to hodí. Systém výroby musí byť schopný oprieť sa o rovnosť zaobchádzania a vyhnúť sa rozdielnemu účtovníctvu podľa toho, či má materská spoločnosť sídlo len v jednej krajine alebo vo viacerých. Tento výsledok však nedosiahneme bez primeraných pravidiel a jednotných podmienok. Uznanie, že výnosná daňová konkurencia by zásadne narušila obsah tohto návrhu, neznamená, že ju z ideologických dôvodov odmietneme."@sk19
"Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, predlog resolucije, o katerem bomo glasovali jutri, kaže na potrebo po davčni politiki na ravni EU. To ne pomeni odprave ali brzdanja nacionalnih davčnih politik; nihče ne dvomi o sposobnosti posameznih držav članic na tem področju. Vendar pomeni, da jih je treba pospremiti in uskladiti, zlasti kadar, kot v primeru izgub podjetja pri čezmejnem poslovanju, odločitve o združitvi ali selitvi, ki jih sprejmejo podjetja znotraj ali zunaj Evrope presegajo nacionalne meje. Jasno, ne le nacionalne uredbe, ampak tudi dvostranski sporazumi niso dovolj glede na to, da je v dobi globaliziranih finančnih trgov in globalizirane proizvodnje ta pojav pogost in presega meje posameznih držav. Vsebina predloga je rezultat soglasja glede številnih točk; poudarila bom najpomembnejše, pri čemer se zahvaljujem poročevalki za njeno stalno pripravljenost za sodelovanje. Sedemindvajset različnih davčnih sistemov ovira nemoteno delovanje notranjega trga in pomeni oviro za podjetja, zlasti majhna, kot je povedal komisar Kovács. Prva trditev v tem besedilu je samoumevna, izraža globoko zaskrbljenost zaradi negativnega vpliva, ki ga ima različna obravnava čezmejnih izgub držav članic na delovanje notranjega trga. Predlagana rešitev je še vedno prehodna in začasna, ker je edina popolna rešitev skupna konsolidirana osnova za davek od dobička pravnih oseb (CCCTB). Zato podpiramo sporočilo Komisije kot pomemben korak pri obravnavi položaja, medtem ko pozivamo k ustreznemu usklajevanju med državami članicami, kar zadeva časovni razpored in rešitve: Citiram iz odstavka 4. Pomembno je, da opozorimo na obstoj skupnih evropskih institucij, kot so evropsko podjetje ali evropska zadružna podjetja ter postopke EU v zvezi s skupinami podjetij na ravni Skupnosti. Te je treba nadgraditi, ker nam ne omogočajo le, da obudimo vezi z industrijo ter tako vplivamo na zaposlovanje, ampak da priznamo oblikovanje stabilnih skupin na ravni Skupnosti. Konec koncev, želimo spodbujati razvoj in vpeljavo proizvodnega sistema, ki ima s svojem središču Evropo in ne posameznih držav članic, proizvodni sistem, ki se sledi zavajajočim glasovom in se v posameznih državah taktično razvija na podlagi davčnih olajšav, poravnave dajatev in izgub, kjer je to primerno. Proizvodni sistem mora biti tak, da se lahko zanaša na enako obravnavo in se prepreči različne računovodske prakse glede na to, ali ima nadzorno podjetje sedež le v eni državi ali je prisotno v več državah. Tega rezultata ni mogoče doseči brez ustreznih pravil in enotnih pogojev. Priznavanje, da bi dobičkonosna davčna konkurenca bistveno ogrozila vsebino tega predloga ne pomeni, da mu v ideološkem smislu nasprotujemo."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Det resolutionsförslag som vi ska rösta om i morgon är symptomatiskt för behovet av en skattepolitik på EU-nivå. Detta betyder inte att den nationella skattepolitiken ska försvagas eller kontrolleras – ingen betvivlar de enskilda medlemsstaternas kompetens inom detta område. Men det betyder att den ska ges en ram och samordnas, i synnerhet när beslut om sammanslagning och omlokalisering, som fattats av företag inom och utanför Europa, överskrider nationella gränser, vilket är fallet i fråga om företagsförluster i gränsöverskridande situationer. Helt klart är inte bara nationella föreskrifter utan också bilaterala överenskommelser otillräckliga, mot bakgrund av att det i vår tidsålder med globaliserade finansmarknader och globaliserad produktion inträffar en mängd fenomen som överskrider de enskilda ländernas gränser. Förslagets innehåll är ett resultat av att vi är överens på många punkter och jag tänker här nämna de viktigaste. Jag vill också passa på att tacka föredraganden för hennes osvikliga samarbetsvilja. EU:s tjugosju olika skattesystem hindrar den inre marknaden från att fungera smidigt och är ett hinder för all affärsverksamhet, i synnerhet småskalig affärsverksamhet, såsom kommissionsledamoten Kovács påpekat. Det första påståendet i texten är självklart, det uttrycker djup oro över de negativa konsekvenser som medlemsstaternas olika system vid behandling av förluster i gränsöverskridande situationer kan ha för den inre marknaden. Den föreslagna lösningen är fortfarande en temporär övergångslösning eftersom den enda perfekta lösningen är en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB). Därför stöder vi kommissionens meddelande som ett betydelsefullt steg mot att ta itu med situationen, och uppmanar samtidigt till lämplig samordning mellan medlemsstaterna när det gäller tidsplanering och lösningar – jag citerar en del av den fjärde punkten. Det är viktigt att minnas att det finns gemensamma europeiska institutioner som till exempel Europabolaget och Europeisk kooperativ förening, liksom EU-förfaranden när det gäller grupper av gemenskapsföretag. Vi måste bygga vidare på det, eftersom det inte bara ger oss möjlighet att knyta industriella kontakter och således påverka sysselsättningen, utan också ger oss möjlighet att bekräfta bildandet av stabila grupper av gemenskapsföretag. Den fråga som vi trots allt vill stödja är utveckling och införande av ett produktionssystem tillsammans med EU, och inte med enskilda medlemsstater, ett produktionssystem som inte ger efter för falska lockrop och som med taktiska beslut etablerar sig i andra länder där det finns skatteförmåner, och på så sätt jämnar ut kostnader och förluster som det faller sig. Produktionssystemet måste kunna förlita sig på lika behandling och undvika olika slags bokföring beroende på om det kontrollerande företaget har sin bas i något visst land eller verkar i flera länder. Ett sådant resultat kan inte uppnås utan lämpliga regler och enhetliga villkor. Att erkänna att lönsam skattekonkurrens skulle undergräva innehållet i detta förslag är inte detsamma som att höja den ideologiska fanan i opposition mot förslaget."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph