Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-14-Speech-1-102"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080114.15.1-102"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I would like to start by emphasising what my report, which is being debated today, is essentially about. While the report is nominally about taxation, the real issue at stake here is the proper functioning of the internal market of the EU. I would further like to encourage the Commission to push ahead with the CCTB as a longer-term solution, which I hope will also be supported by this House in this report. However, the CCTB is a long-term project, the realisation of which lies far in the future. In the mean time, cross-border laws, relief and consolidation of losses are urgently needed as an intermediate remedy to some serious problems encountered within the functioning of the internal market. The global economy is developing in a way that puts an increasing amount of pressure on Europe to maintain its competitiveness, a fact that has been underlined and widely agreed upon in various instances, notably in the Lisbon Strategy and its revisions. We must be proactive in rising to the challenge and I believe that a fully-functioning single market is the first priority in achieving this. In addition to the freedom of movement of goods, people and services, this implies, crucially, a level playing field for European companies to establish business in any location in Europe as if it were a single country, a home market – a genuine home market – where decisions are based according to a real economic advantage, not a distorted one created by red tape. Obstacles to this freedom do not only lead to suboptimal economic choices but also prevent European businesses from expanding. The fact that some such obstacles still remain is regrettable, as a Europe-wide home market is a stepping stone to growth for European businesses and a precondition for creating more European world leaders. Cross-border consolidation of losses – the subject of this report – is a step towards such a working home market. Currently, in this respect, the tax treatment of a group operating within a single Member State is heavily preferential compared to a cross-border situation. Within a single Member State a company can usually offset losses incurred by its branches and subsidiaries in the taxation of the parent company. However, in the case of branches and subsidiaries in other Member States, the national legislation varies considerably. In most cases, if consolidation of losses for tax purposes within the same group is possible, it is nevertheless granted with considerable and varying delays. This discrepancy has grave consequences for the proper functioning of the internal market. It distorts investment decisions, constituting a barrier to entering some markets while tending to unfairly favour the large markets where losses can more easily be absorbed. It particularly hampers the SMEs’ capacity to expand, as they frequently incur start-up losses that they cannot immediately absorb – even the time factor is very relevant to SMEs. The existence of differing Member State legislation obviously also increases compliance costs, ill afforded by SMEs and conducive to tax engineering with larger companies. Finally, delays in loss relief are understandably costly and burdensome to all European companies. There is a considerable cost burden involved when capital that is legitimately recoverable is tied up, often for years, because the current national loss relief legislation will not allow consolidation without delays. The report promotes a remedy to this by promoting the possibility to offset losses in the same tax year, which would transfer the unreasonable time burden away from the company and to the public sector. It would also level the playing field, at the same time lowering companies’ compliance costs. It would also mean that the tax domain is one where there is still work to be done to make the most of the internal market. This does not imply harmonising tax rates, rather that tax competition is a healthy feature of the European economy. However, it does mean legislating to facilitate cross-border business, to establish a level playing field where investments are based on undistorted economic benefits. I therefore welcome the Commission’s activities in this area in promoting cross-border loss relief measures. I would like to see Parliament support this urgently needed legislation, and I am grateful for the messages of support we have received during the process. I think that Parliament’s opinion on the question will also be very timely because the European Court of Justice has called for political guidance on the issue as well."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, chtěla bych začít vyzdvihnutím hlavního obsahu mé zprávy, kterou dnes projednáváme. Ačkoli je tématem zprávy podle jejího názvu zdanění, ve skutečnosti jde o řádné fungování vnitřního trhu EU. Dále bych chtěla povzbudit Komisi, aby pokračovala v prosazování konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob jako dlouhodobého řešení, které, jak doufám, podpoří v této zprávě i tato sněmovna. Konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob je však dlouhodobý projekt, jehož realizace je otázkou daleké budoucnosti. Do té doby jsou nutné přeshraniční právní předpisy, úlevy a konsolidace ztrát jako přechodná náprava určitých závažných problémů objevujících se ve fungování vnitřního trhu. Globální ekonomika se rozvíjí způsobem, který představuje stále větší tlak na Evropu v oblasti udržení její konkurenceschopnosti, což bylo zdůrazněno a širokou shodou potvrzeno při četných příležitostech, jmenovitě v Lisabonské strategii a jejích revizích. Musíme na tuto výzvu aktivně reagovat a jsem přesvědčena, že plně fungující jednotný trh je při dosahování tohoto cíle nejvyšší prioritou. Kromě svobody pohybu zboží, osob a služeb znamená hlavně rovné podmínky pro evropské podniky při jejich usazování a podnikání kdekoli v Evropě, jako by to byla jedna země, domácí – skutečně domácí – trh, kde rozhodnutí vycházejí z reálné hospodářské výhody a nikoli z výhody narušené, kterou vytvořila byrokracie. Překážky této svobody vedou nejen ke zhoršení možnost hospodářské volby, ale také brání evropským podnikům v rozvoji. Přetrvávání takových překážek je politováníhodné, protože celoevropský domácí trh je pro evropské podniky základním kamenem růstu a podmínkou vzniku více evropských podniků s předním postavením na světě. Přeshraniční konsolidace ztrát, která je tématem zprávy, je krokem k takovémuto fungujícímu domácímu trhu. v současné době je daňové zacházení se skupinou činnou v jediném členském státě oproti přeshraniční situaci výrazně preferenční. v rámci jednoho členského státu může podnik zpravidla započíst ztráty svých poboček a dceřiných společností do zdanění mateřské společnosti. U poboček a dceřiných společností v jiných členských státech se však vnitrostátní právní předpisy značně liší. Ve většině případů, pokud je konsolidace ztrát ve skupině pro daňové účely možná, je umožněna až se značným a nejednotným zpožděním. Tento rozpor má závažné důsledky pro řádné fungování vnitřního trhu. Narušuje investiční rozhodnutí, vytváří překážku vstupu na některé trhy a současně napomáhá nerovnému upřednostňování velkých trhů, které mohou ztráty snadněji absorbovat. Zvláště narušuje schopnost rozvoje malých a středních podniků, kterým často vznikají počáteční ztráty, jež nemohou ihned absorbovat – pro malé a střední podniky je velmi významný i činitel času. Existence různých právních předpisů členských států také zjevně zvyšuje náklady na zajištění shody, které si malé a střední podniky nemohou dovolit a které u větších podniků vedou k tzv. daňovému inženýrství. A konečně, prodlení úlev za ztráty je pochopitelně pro všechny evropské podniky nákladné a zatěžující. Značné nákladové zatížení vzniká vázáním legitimně návratného kapitálu, které často trvá roky, protože aktuální vnitrostátní právní předpisy pro úlevy za ztráty nedovolují konsolidaci bez zpoždění. Zpráva prosazuje nápravu tohoto stavu pomocí možnosti započtení ztrát ve stejném daňovém roce, které by přeneslo nepřiměřenou časovou zátěž z podniku na veřejný sektor. Rovněž by došlo k vyrovnání podmínek a současně ke snížení nákladů podniků na zajištění shody. Znamenalo by také, že daňová oblast je oblast vyžadující ještě mnoho práce, má-li být vnitřní trh využit co nejlépe. Neznamená to harmonizaci daňových sazeb, daňová konkurence je zdravým rysem evropského hospodářství. Znamená to však přijetí právních předpisů, které usnadní přeshraniční podnikání a stanoví rovné podmínky, ve kterých budou investice odvozovány od nezkreslených hospodářských přínosů. Proto vítám činnost Komise v této oblasti při prosazování opatření pro přeshraniční úlevy za ztráty. Byla bych ráda, kdyby Parlament tuto naléhavě nutnou právní úpravu podpořil, a děkuji za vyjádření podpory, které se nám při práci dostávalo. Podle mého názoru bude stanovisko Parlamentu rovněž velmi příhodné vzhledem k tomu, že i Evropský soudní dvůr požádal o politickou pomoc v této věci."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne starte med understrege, hvad min betænkning, der er til forhandling i dag, grundlæggende handler om. Selv om betænkningen officielt handler om beskatning, er det egentlige tema, der er på spil her, at EU's indre marked fungerer tilfredsstillende. Jeg vil endvidere gerne tilskynde Kommissionen til at skubbe på med det fælles konsoliderede beskatningsgrundlag som en langsigtet løsning, som jeg håber også vil blive støttet af Parlamentet i denne betænkning. Det fælles konsoliderede beskatningsgrundlag er dog et langsigtet projekt, hvis virkeliggørelse ligger langt ude i fremtiden. I mellemtiden er grænseoverskridende love, underskudsudligning og konsolidering hårdt tiltrængt som en foreløbig afhjælpning af nogle seriøse problemer, vi har oplevet for det indre markeds funktion. Den globale økonomi udvikler sig på en måde, der skaber et stadigt stigende pres på Europa for at fastholde konkurrenceevnen, en kendsgerning, der er blevet understreget og har været bred enighed om ved forskellige lejligheder, særligt i Lissabonstrategien og revisionerne af den. Vi skal være proaktive for at være parat til udfordringen, og jeg mener, at et fuldt fungerende indre marked er første prioritet for at opnå det. Ud over den frie bevægelighed for varer, personer og tjenesteydelser, implicerer dette, som noget afgørende, ensartede spilleregler for europæiske firmaer til at igangsætte økonomiske aktiviteter hvor som helst i Europa, som om det var et enkelt land, et hjemmemarked - et reelt hjemmemarked - hvor beslutninger baseres på en reel økonomisk fordel, ikke en kunstig fordel skabt af administrative hindringer. Hindringer for denne frihed betyder ikke kun mindre optimale økonomiske beslutninger, men forhindrer også europæisk erhvervsliv i at ekspandere. Den kendsgerning, at sådanne hindringer stadig eksisterer, er beklageligt, da et fælleseuropæisk hjemmemarked er et springbræt til vækst for det europæiske erhvervsliv og en betingelse for, at europæiske virksomheder kan blive førende på verdensplan. Grænseoverskridende konsolidering af underskud - emnet for denne betænkning - er et skridt på vejen mod et sådant fungerende hjemmemarked. På nuværende tidspunkt er den skattemæssige behandling af en koncern, der opererer inden for en enkelt medlemsstat, i denne henseende meget fordelagtig sammenlignet med en grænseoverskridende situation. Inden for en enkelt medlemsstat kan en virksomhed normalt udligne underskud, som dens filialer og datterselskaber har pådraget sig, ved beskatningen af moderselskabet. For filialer og datterselskaber i andre medlemsstater varierer den nationale lovgivning dog betragteligt. Hvis skattemæssig konsolidering af underskud inden for den samme koncern er mulig, er den ikke desto mindre i de fleste tilfælde bevilget med betydelige og varierende forsinkelser. Denne forskel har alvorlige konsekvenser for det indre markeds funktion. Den forvrænger beslutninger om investeringer, idet den udgør en barriere for, at virksomheder kan træde ind på visse markeder, mens den tenderer mod uretfærdigt at favorisere de store markeder, hvor tab nemmere kan absorberes. Den hæmmer særligt små og mellemstore virksomheders evne til at ekspandere, idet de ofte lider tab ved virksomhedsopstart, som de ikke umiddelbart kan absorbere - selv tidsfaktoren er meget afgørende for de små og mellemstore virksomheder. Forskelle i medlemsstaternes lovgivning forøger tydeligvis også efterlevelsesomkostningerne, som de små og mellemstore virksomheder dårligt har råd til og som bidrager til skatteunddragelse hos større virksomheder. Endelig er forsinkelser i underskudsudligning forståeligvis omkostningsfulde og tyngende for alle europæiske virksomheder. Der er en betydelig økonomisk byrde, når kapital, der retmæssigt er erholdelig, er båndlagt, ofte i årevis, fordi den nuværende nationale lovgivning om underskudsudligning ikke tillader øjeblikkelig konsolidering. Betænkningen fremmer en afhjælpning af dette ved at anbefale muligheden for at udligne underskud i samme skatteår, hvilket ville overføre den urimelige tidsbyrde fra virksomheden til de offentlige myndigheder. Det ville også skabe mere ensartede spilleregler, samtidig med at det ville sænke virksomhedernes efterlevelsesomkostninger. Det ville også betyde, at skatteområdet er et område, hvor der stadig er arbejde, der skal gøres for at optimere det indre marked. Dette implicerer ikke en harmonisering af skattesatserne, snarere at skattemæssig konkurrence er et sundt træk ved den europæiske økonomi. Det implicerer imidlertid lovgivning, der skal lette grænseoverskridende økonomisk aktivitet, og skabe ensartede spilleregler, så investeringer er baseret på reelle økonomiske fordele. Jeg hilser derfor Kommissionens aktiviteter på dette område for at fremme grænseoverskridende underskudsudligning velkommen. Jeg ville gerne se Parlamentet støtte denne hårdt tiltrængte lovgivning, og jeg er taknemmelig for de støttetilkendegivelser, vi har modtaget undervejs i processen. Jeg tror, at Parlamentets holdning til spørgsmålet ligeledes vil være meget betimelig, fordi også EF-Domstolen har efterlyst politiske retningslinjer for området."@da2
". − Herr Präsident! Lassen Sie mich eingangs erklären, worum es in meinem Bericht, über den wir heute sprechen, im Wesentlichen geht. Dem Namen nach geht es um Besteuerung, doch er betrifft eigentlich das richtige Funktionieren des Binnenmarktes der EU. Ferner möchte ich die Kommission aufrufen, die Arbeit an der gemeinsamen konsolidierten Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) als längerfristige Lösung zu forcieren, die hoffentlich auch die Unterstützung dieses Hohen Hauses in diesem Bericht findet. Bei der GKKB handelt es sich allerdings um ein langfristiges Projekt, dessen Realisierung in weiter Zukunft liegt. Bis dahin machen sich grenzübergreifende Gesetze, Verlustausgleich und Verlustkonsolidierung als Zwischenlösung für einige ernsthafte Probleme, die das Funktionieren des Binnenmarktes stören, dringend erforderlich. Die Weltwirtschaft entwickelt sich auf eine solche Weise, dass Europa immer mehr unter Druck gerät, wenn es seine Wettbewerbsfähigkeit erhalten will. Diese Tatsache wurde bei verschiedenen Gelegenheiten unterstrichen und erhielt breite Zustimmung, insbesondere in der Lissabon-Strategie und ihren Überarbeitungen. Wir müssen aktiv an die Bewältigung dieser Aufgabe herangehen, und ich denke, dass einem voll funktionsfähigem Binnenmarkt für die Erreichung dieses Ziels oberste Priorität eingeräumt werden muss. Neben dem freien Waren-, Personen-, Dienstleistungsverkehr bedeutet das, und das ist ganz wichtig, gleiche Ausgangsbedingungen für europäische Unternehmen zu schaffen, an einem anderen Standort in Europa ein Unternehmen gründen zu können, als handle es sich um ein einziges Land, einen Heimatmarkt – einen echten Heimatmarkt –, wo Entscheidungen aufgrund eines wirklichen wirtschaftlichen Vorteils getroffen werden und nicht eines durch Bürokratie verzerrten Vorteils wegen. Eine Beschränkung dieser Bewegungsfreiheit führt nicht nur zu suboptimalen wirtschaftlichen Chancen, sondern hindert auch europäische Unternehmen am Expandieren. Bedauerlich ist, dass es noch immer einige dieser Hindernisse gibt, denn ein europaweiter Heimatmarkt ist Ausgangspunkt für das Wachstum von europäischen Unternehmen und eine Voraussetzung dafür, dass immer mehr Unternehmen an die Weltspitze gelangen. Die Konsolidierung grenzübergreifender Verluste – das Thema dieses Berichts – ist ein Schritt in Richtung eines solchen funktionierenden Heimatmarktes. Gegenwärtig wird eine Gruppe, die nur in einem Mitgliedstaat tätig ist, steuerlich wesentlich vorteilhafter behandelt als bei einem grenzübergreifenden Sachverhalt. Innerhalb eines Mitgliedstaates kann ein Unternehmen in der Regel Verluste, die seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften erlitten haben, bei der Besteuerung der Muttergesellschaft ausgleichen. Beträchtliche Unterschiede bestehen jedoch in der einzelstaatlichen Gesetzgebung, wenn sich diese Niederlassungen und Tochtergesellschaften in anderen Mitgliedstaaten befinden. Wenn eine Konsolidierung der Verluste aus steuerlichen Gründen innerhalb der gleichen Gruppe möglich ist, erfolgt sie allerdings in den meisten Fällen mit beträchtlicher Verzögerung, die von Fall zu Fall schwankt. Diese Diskrepanz hat schwerwiegende Auswirkungen auf das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarkts. Sie beeinträchtigt Investitionsentscheidungen und stellt ein Hindernis für den Einstieg in bestimmte Märkte dar, wobei eher große Märkte zu Unrecht begünstigt werden, wo Verluste leichter ausgeglichen werden können. Besonders nachteilig ist dies für die Expansionsmöglichkeiten von KMU, da sie häufig Verluste bei Neugründungen einfahren, die sie nicht sofort ausgleichen können – auch der Zeitfaktor spielt bei KMU eine große Rolle. Die unterschiedliche Rechtsetzung in den einzelnen Mitgliedstaaten führt eindeutig auch zu höheren Befolgungskosten, die KMU nur schwer aufbringen können, und leistet größeren Unternehmen Vorschub bei Steuermanipulationen. Letzten Endes sind Verzögerungen beim Verlustausgleich verständlicherweise kostspielig und belastend für alle europäischen Unternehmen. Es ist schon eine beträchtliche Kostenbelastung, wenn Kapital, für das ein Rückerstattungsanspruch besteht, gebunden ist, oftmals über Jahre, weil die geltende nationale Gesetzgebung zum Verlustausgleich eine unverzügliche Konsolidierung nicht zulässt. Der Bericht schlägt vor, hier Abhilfe zu schaffen, indem es ermöglicht wird, Verluste im gleichen Steuerjahr abzuschreiben. Dadurch würde der unzumutbare Zeitfaktor von dem Unternehmen auf den öffentlichen Sektor übertragen. Dadurch würden gleiche Ausgangsbedingungen geschaffen und gleichzeitig die Befolgungskosten für die Unternehmen verringert. Das bedeutet allerdings auch, dass im Bereich der Besteuerung noch viel getan werden muss, um die Vorzüge des Binnenmarktes vollständig auszuschöpfen. Das heißt nicht, dass die Steuersätze harmonisiert werden sollen, sondern vielmehr, dass der Steuerwettbewerb ein positives Merkmal der europäischen Wirtschaft darstellt. Es bedeutet jedoch auch Rechtsetzung zur Erleichterung grenzübergreifender Geschäfte, um gleiche Ausgangsbedingungen für Investitionen auf der Grundlage unverzerrter wirtschaftlicher Vorteile zu schaffen. Deshalb begrüße ich die Aktivitäten der Kommission auf diesem Gebiet zur Förderung von Maßnahmen im Zusammenhang mit grenzübergreifenden Verlustausgleichen. Ich würde mich über die Unterstützung des Parlaments für diese dringend benötigten Rechtsvorschriften freuen. Meiner Meinung nach kommt die Stellungnahme des Parlaments zu dieser Frage ebenfalls zum richtigen Zeitpunkt, weil auch der Europäische Gerichtshof eine politische Orientierung zu diesem Thema gefordert hat."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω τονίζοντας ποια είναι η ουσία της έκθεσής μου, η οποία συζητείται σήμερα. Ενώ η έκθεση εκ πρώτης όψεως έχει να κάνει με τη φορολογία, το πραγματικό ζήτημα που διακυβεύεται εδώ είναι η σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. Θα ήθελα να ενθαρρύνω περαιτέρω την Επιτροπή να πιέσει για την πρόταση ΚΕΒΦΕ ως μακροπρόθεσμη λύση, η οποία ελπίζω ότι θα υποστηριχθεί επίσης από αυτό το Σώμα σε αυτήν την έκθεση. Παρόλα αυτά, η ΚΕΒΦΕ είναι ένα μακροπρόθεσμο έργο, η πραγματοποίηση του οποίου αφορά στο μακρινό μέλλον. Εντωμεταξύ, διασυνοριακοί νόμοι, ελάφρυνση και ενοποίηση των ζημιών χρειάζονται επειγόντως ως ενδιάμεση λύση σε κάποια σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η παγκόσμια οικονομία αναπτύσσεται με έναν τρόπο που ασκεί αυξανόμενη πίεση στην Ευρώπη προκειμένου να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της, γεγονός που έχει υπογραμμιστεί και έχει συμφωνηθεί ευρέως σε διάφορες περιπτώσεις, ιδιαίτερα στη Στρατηγική της Λισαβόνας και τις αναθεωρήσεις της. Πρέπει να είμαστε διορατικοί ώστε να ανταποκριθούμε στην πρόκληση, και πιστεύω ότι μία πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Εκτός από την ελευθερία κυκλοφορίας αγαθών, προσώπων και υπηρεσιών, αυτό συνεπάγεται αποφασιστικά ίσους όρους ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές εταιρίες, ώστε να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά οπουδήποτε στην Ευρώπη, σαν να ήταν μία χώρα, μία εγχώρια αγορά –μία πραγματική εγχώρια αγορά– όπου οι αποφάσεις βασίζονται σε ένα αληθινό οικονομικό πλεονέκτημα και όχι σε ένα στρεβλωμένο που έχει δημιουργηθεί από τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις. Τα εμπόδια προς αυτήν την ελευθερία δεν οδηγούν μόνο σε μέτριες οικονομικές επιλογές, αλλά εμποδίζουν επίσης την επέκταση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα τέτοια εμπόδια είναι λυπηρό, καθώς μία ευρωπαϊκού εύρους εγχώρια αγορά αποτελεί σκαλοπάτι για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία περισσότερων Ευρωπαίων παγκόσμιων ηγετών. H διασυνοριακή ενοποίηση ζημιών –το θέμα αυτής της έκθεσης– είναι ένα βήμα προς μία τέτοια λειτουργική εγχώρια αγορά. Σήμερα, αναφορικά με αυτό, η φορολογική μεταχείριση ενός ομίλου που δραστηριοποιείται σε ένα μόνο κράτος μέλος είναι άκρως προνομιακή συγκριτικά με μία διασυνοριακή περίπτωση. Σε ένα μεμονωμένο κράτος μέλος μία εταιρία συνήθως μπορεί να αντισταθμίσει ζημιές που προκύπτουν από τα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές της με τη φορολόγηση της μητρικής εταιρίας. Ωστόσο, στην περίπτωση των υποκαταστημάτων και των θυγατρικών σε άλλα κράτη μέλη, η εθνική νομοθεσία διαφέρει σημαντικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ακόμα και αν η ενοποίηση των ζημιών για φορολογικούς σκοπούς εντός του ίδιου ομίλου είναι εφικτή, εντούτοις εφαρμόζεται με σημαντικές και ποικίλες καθυστερήσεις. Αυτή η ανακολουθία έχει σοβαρές επιπτώσεις στη σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Στρεβλώνει τις αποφάσεις για επένδυση, αποτελώντας εμπόδιο για την είσοδο σε ορισμένες αγορές, ενώ υπάρχει η τάση για άδικη μεροληψία υπέρ των μεγάλων αγορών, όπου οι ζημιές μπορούν να απορροφηθούν ευκολότερα. Εμποδίζει ιδιαίτερα την ικανότητα των ΜΜΕ για επέκταση, καθώς συχνά υφίστανται ζημίες στο στάδιο της εκκίνησης των δραστηριοτήτων τους, τις οποίες δεν μπορούν να απορροφήσουν άμεσα – ακόμα και ο παράγοντας του χρόνου έχει μεγάλη σημασία για τις ΜΜΕ. Η ύπαρξη διαφορετικής νομοθεσίας των κρατών μελών προφανώς αυξάνει επίσης το κόστος συμμόρφωσης, το οποίο δεν μπορούν να αντέξουν οι ΜΜΕ και το οποίο είναι πρόσφορο στον φορολογικό σχεδιασμό με μεγαλύτερες εταιρίες. Τέλος, οι καθυστερήσεις στη φορολογική ελάφρυνση λόγω ζημιών είναι εύλογα δαπανηρές και επαχθείς για όλες τις ευρωπαϊκές εταιρίες. Υπάρχει ένα σημαντικό βάρος κόστους που εμπλέκεται όταν το κεφάλαιο που είναι νόμιμα ανακτήσιμο δεσμεύεται, συχνά για χρόνια, επειδή η ισχύουσα εθνική νομοθεσία για ελάφρυνση λόγω ζημιών δεν θα επιτρέψει ενοποίηση χωρίς καθυστερήσεις. Η έκθεση παρέχει μια λύση σε αυτό, προωθώντας την πιθανότητα αντιστάθμισης των ζημιών μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος, κάτι που απομακρύνει το παράλογο βάρος του χρόνου μακριά από την εταιρία και στον δημόσιο τομέα. Θα εξίσωνε επίσης τους όρους ανταγωνισμού, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος συμμόρφωσης των εταιριών. Θα σήμαινε επίσης ότι ο φορολογικός τομέας είναι ένας τομέας όπου υπάρχει ακόμα δουλειά για να γίνει, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως η εσωτερική αγορά. Αυτό δεν σημαίνει εναρμόνιση των φορολογικών συντελεστών, αλλά ότι ο φορολογικός ανταγωνισμός είναι ένα υγιές μέλλον για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ωστόσο, σημαίνει τη νομοθέτηση για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ώστε να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, όπου οι επενδύσεις θα βασίζονται σε μη στρεβλωμένα οικονομικά οφέλη. Για τον λόγο αυτό χαιρετίζω τις ενέργειες της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα, στην προώθηση των μέτρων διασυνοριακής φορολογικής ελάφρυνσης λόγω ζημιών. Θα ήθελα να δω το Κοινοβούλιο να στηρίζει αυτήν την επειγόντως αναγκαία νομοθεσία, και είμαι ευγνώμων για τα μηνύματα υποστήριξης που λάβαμε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Πιστεύω ότι η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου σε αυτό το ζήτημα θα είναι επίσης πολύ έγκαιρη, επειδή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ζητήσει επίσης πολιτική καθοδήγηση στο εν λόγω ζήτημα."@el10
"Señor Presidente, quiero comenzar subrayando de qué trata en esencia mi informe, que se va a someter hoy a debate. Si bien el informe trata nominalmente de la consideración fiscal, el tema real a debate es el funcionamiento adecuado del mercado interior de la UE. Además me gustaría animar a la Comisión para que impulse la BICCIS como solución a largo plazo, lo que espero también sea apoyado por esta Cámara en este informe. No obstante, la BICCIS es un proyecto a largo plazo. Entretanto resulta necesaria, con carácter urgente, la legislación, la deducción y la consolidación de pérdidas transfronterizas como recurso intermedio para algunos problemas graves que existen dentro del funcionamiento del mercado interior. La economía global se está desarrollando de manera tal que cada vez ejerce mayor presión sobre Europa para que mantenga su competitividad, un hecho que ha sido resaltado y ha sido objeto de amplio acuerdo en diferentes instancias, sobre todo en la Estrategia de Lisboa y en sus revisiones. Hemos de mostrarnos activos para estar a la altura del desafío y creo que un mercado único en pleno funcionamiento constituye la primera prioridad para alcanzar tal fin. Además de la libre circulación de mercancías, personas y servicios, esto implica esencialmente una situación de igualdad para que las empresas europeas establezcan su sede en cualquier lugar de Europa como si de un único país se tratara, un mercado nacional –un auténtico mercado nacional– en el que las decisiones se adopten conforme a un beneficio económico real, no uno distorsionado, creado por la burocracia. Los obstáculos a esta libertad no sólo conducen a unas opciones económicas por debajo del óptimo, sino que impiden la expansión de las empresas europeas. El hecho de que aún existan algunos obstáculos de este tipo es lamentable, ya que un mercado nacional paneuropeo constituye un escalón hacia el crecimiento para las empresas europeas y una condición previa para crear más líderes mundiales europeos. La consolidación transfronteriza de las pérdidas –el tema de este informe– constituye un paso hacia ese mercado interior operativo. Actualmente, en este sentido, la consideración fiscal de un grupo que opere dentro de un único Estado miembro es notablemente ventajosa, comparada con una situación transfronteriza. Dentro de un solo Estado miembro, una empresa puede compensar las pérdidas sufridas por sus sucursales y filiales en la tributación de la empresa matriz. Sin embargo, en el caso de sucursales y filiales en otros Estados miembros, la legislación nacional varía considerablemente. En la mayoría de los casos, aun cuando sea posible la consolidación de pérdidas a efectos fiscales dentro del mismo grupo, se autoriza con demoras notables muy variables. Esta discrepancia tiene graves consecuencias para el funcionamiento adecuado del mercado interior. Distorsiona las decisiones sobre inversiones, convirtiéndose en una barrera para la entrada en algunos mercados, al tiempo que tiende a favorecer de manera injusta los grandes mercados, donde las pérdidas pueden absorberse con mayor facilidad. Obstaculiza especialmente la capacidad de expansión de las PYME, ya que a menudo incurren en unas pérdidas durante la fase inicial que no son capaces de absorber de manera inmediata; el factor tiempo se convierte en muy relevante para las PYME. La existencia de distintas legislaciones en los Estados miembros incrementa evidentemente los costes de adecuación a las mismas, difíciles de asumir por las PYME y conducentes a la ingeniería fiscal con compañías más grandes. Por último, las demoras en las deducciones por pérdidas resultan, como es comprensible, costosas y onerosas para todas las empresas europeas. Se produce un considerable sobrecoste cuando un capital, que es legítimamente recuperable, se halla bloqueado, a menudo durante años, debido a que la legislación nacional vigente sobre deducciones de pérdidas no permite su consolidación sin demoras. El informe plantea un remedio a todo ello proponiendo la posibilidad de deducir las pérdidas en el mismo ejercicio fiscal, lo cual podría transferir de la compañía al sector público la excesiva carga por tiempo. También crearía una situación equitativa, al tiempo que reduciría los costes de adecuación a la normativa por las empresas. Asimismo implicaría que el ámbito fiscal fuera uno donde aún queda labor por realizar para potenciar al máximo el mercado interior. Esto no implica armonizar los tipos impositivos, sino más bien que la competencia fiscal es una característica saludable de la economía europea. No obstante, implica legislar para facilitar los negocios transfronterizos, para establecer unas condiciones equitativas donde las inversiones se basen en unos beneficios económicos no distorsionados. Por consiguiente, aplaudo las actividades de la Comisión en este entorno para favorecer las medidas de deducción de pérdidas transfronterizas. Me gustaría ver al Parlamento apoyar esta legislación que necesita tan urgentemente, y agradezco los mensajes de apoyo que hemos recibido durante el proceso. Pienso que la opinión del Parlamento sobre la cuestión será también muy oportuna, ya que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha solicitado asimismo directrices políticas sobre el tema."@es21
"raportöör Hr president, ma sooviksin alustuseks rõhutada, mida minu täna arutlusele tulev raport põhiliselt sisaldab. Kuigi raport on formaalselt maksustamisest, on tegelik küsimus selles ELi siseturu nõuetekohane toimimine. Sooviksin julgustada komisjoni liikuma edasi ettevõtete ühtse konsolideeritud tulumaksubaasi kui pikaajalise lahenduse kasutuselevõtmisega, mida loodetavasti toetab ka Euroopa Parlament kõnealuses raportis. Ettevõtete ühtne konsolideeritud tulumaksubaas on pikaajaline projekt, mille elluviimine on siiski kaugel tulevikus. Seni on aga vahepealse lahendusena mõnedele tõsistele probleemidele, millega on siseturu toimimisel kokku puututud, hädasti vaja piiriüleseid seadusi, kahju konsolideerimist ja kahju mahaarvamist. Maailmamajandus areneb viisil, mis seab Euroopa konkurentsivõime säilitamise järjest suureneva surve alla. Seda tõsiasja on toonitatud ning laialdaselt nõustutud eri instantsides, eelkõige Lissaboni strateegias ning selle hilisemates versioonides. Me peame valmistuma, et väljakutsele vastu astuda, ja ma usun, et täielikult toimiv ühtne turg on selle saavutamiseks esmatähtis. Lisaks kaupade, inimeste ja teenuste vabale liikumisele tähendab see ka Euroopa ettevõtetele võrdseid võimalusi alustada äritegevust kõikjal Euroopas, nagu oleks tegemist ühe riigiga, koduturuga – tõelise koduturuga –, kus otsused põhinevad tegelikul majanduslikul eelisel ega ole moonutatud bürokraatia poolt. Takistused sellele vabadusele ei vii mitte üksnes halbadele majanduslikele valikutele, vaid takistavad ka Euroopa ettevõtteid laienemast. Mõnede selliste takistuste säilimine on kahetsusväärne, kuna üleeuroopaline koduturg on vaheaste Euroopa ettevõtete kasvuks ning eeltingimus juhtivate Euroopa ettevõtete loomiseks maailmas. Piiriülene kahju konsolideerimine, mis on käesoleva raporti teema, on samm toimiva siseturu suunas. Praegusel hetkel on maksustamise kord üksnes ühes liikmesriigis tegutseva kontserni jaoks oluliselt soodsam võrreldes piiriülese olukorraga. Ühe liikmesriigi piires võib ettevõte tavaliselt maha arvata oma filiaalide ja tütarettevõtete kulud emaettevõtte maksude maksmisel. Muudes liikmesriikides paiknevate filiaalide ja tütarettevõtete puhul aga on siseriiklik õigus liikmesriigiti väga erinev. Enamikul juhtudel, kui kahju konsolideerimine maksumaksmise eesmärgil sama kontserni sees on võimalik, on see lubatud väga pika ja erineva viivitusega. Sellisel lahknevusel on tõsised tagajärjed siseturu nõuetekohasele toimimisele. See moonutab investeerimisotsuseid ja kujutab tõket teatavatele turgudele sisenemiseks, soosides samal ajal ebaõiglaselt suuri turge, kus kahjuga on võimalik paremini toime tulla. Eelkõige takistab see väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete võimalusi laienemiseks, kuna see põhjustab käivitamiskulusid, millega nad ei suuda kohe toime tulla, isegi ajategur on väga oluline väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Liikmesriikide õigusaktide erinevus suurendab samuti nõuete täitmisega kaasnevaid kulusid, mida on väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel raske pakkuda, ning soodustab suuremate ettevõtete maksudega manipuleerimist. Viivitused kahjumi mahaarvamisel on mõistetavalt kulukad ja koormavad kõigi Euroopa ettevõtete jaoks. Olulise kuludega seotud koormuse põhjustab see, kui seaduslikult tagasisaamisele kuuluv kapital on sageli aastateks külmutatud, sest kahjumi mahaarvamist käsitlev kehtiv siseriiklik õigus ei võimalda kohest konsolideerimist. Raportis pakutakse sellele lahendust, pooldades võimalust arvata maha kulud samal maksuaastal, mis kannaks põhjendamatu aja jooksul tekitatud koormuse ettevõtetelt üle avalikule sektorile. Ühtlasi looks see võrdsed võimalused, vähendades samal ajal ettevõtete kulusid seoses nõuete täitmisega. Samuti tähendaks see seda, et siseturu võimalikult heaks ärakasutamiseks tuleks maksude valdkonnas veel palju ära teha. See ei tähenda niivõrd ühtseid maksumäärasid kuivõrd seda, et maksualane konkurents tuleb Euroopa majandusele väga kasuks. See tähendab siiski õigusloomet, et lihtsustada piiriülest äritegevust, luua võrdsed võimalused seal, kus investeeringud põhinevad moonutamata majanduslikel hüvedel. Seepärast ma tervitan komisjoni tegevust kõnealuses valdkonnas, edendades kahjumi piiriülese mahaarvamise meetmeid. Sooviksin näha, et parlament toetaks seda hädasti vajaminevat õigusakti, ning ma olen tänulik toetavate sõnumite eest, mida me protsessi käigus oleme saanud. Ma arvan, et Euroopa Parlamendi arvamus antud küsimuses on väga õigeaegne, sest Euroopa Kohus on samuti taotlenud poliitilisi juhiseid nimetatud teemal."@et5
"Arvoisa, puhemies, haluaisin aloittaa korostamalla, mistä tänään keskustelun kohteena olevasta mietinnöstäni on oikein kyse. Mietintöni käsittelee nimensä mukaisesti verotusta, mutta varsinaisesti kyse on EU:n sisämarkkinoiden moitteettomasta toiminnasta. Lisäksi haluaisin kannustaa komissiota vauhdittamaan yhteistä yhtenäistettyä yhtiöveropohjaa koskevaa CCCTB-ehdotusta pitkäaikaisena ratkaisuna, jolle toivon niin ikään parlamentin antavan tukensa mietinnössä. CCCTB-ehdotus on kuitenkin pitkäaikainen hanke, jonka toteutus on vielä kaukana tulevaisuudessa. Tällä välin kaivataan kipeästi rajatylittäviä lakeja, tappiovähennyksiä ja tappioiden konsolidointia väliaikaisena keinona ratkaista sisämarkkinoiden toiminnassa ilmeneviä vakavia ongelmia. Maailmanlaajuinen talous kehittyy tavalla, joka lisää melkoisesti EU:n paineita säilyttää kilpailukykynsä. Tätä korostetaan eri yhteyksissä, kuten erityisesti Lissabonin strategiassa ja sen tarkistuksissa, ja siitä vallitsee laaja yksimielisyys. Meidän on aktiivisesti yritettävä vastata tähän haasteeseen, ja minusta täysin toimivat yhtenäismarkkinat ovat ensisijaisessa asemassa haasteeseen vastaamiseksi. Tavaroiden, ihmisten ja palvelujen vapaan liikkuvuuden ohella on ratkaisevan tärkeää, että eurooppalaisilla yrityksillä on tasavertaiset mahdollisuudet perustaa yrityksiä missä tahansa Euroopassa samaan tapaan kuin yksittäisessä jäsenvaltiossa ja kotimarkkinoilla, todellisilla kotimarkkinoilla, joilla päätöksenteko perustuu todelliseen taloudelliseen hyötyyn ja jotka eivät ole vääristyneitä ja byrokratian rasittamia. Tämän vapauden harjoittamisen esteet saattavat johtaa ei-optimaalisiin taloudellisiin valintoihin ja estää eurooppalaisia yrityksiä laajenemasta. On valitettavaa, että näitä esteitä on vielä olemassa, koska Euroopan laajuiset kotimarkkinat ovat eurooppalaisten yritysten kasvun tukijalka ja edellytys sille, että markkinajohtajat olisivat yhä useammin eurooppalaisia. Tappioiden rajatylittävä konsolidointi – tämän mietinnön aihe – on askel kohti näin toimivia kotimarkkinoita. Nykyisin yksittäisessä jäsenvaltiossa toimiva konsernin verokohtelu on huomattavasti suotuisampi kuin rajatylittävässä tilanteessa olevan konsernin. Yksittäisessä jäsenvaltiossa toimiva yritys voi yleensä tasoittaa haarakonttoreissaan ja tytäryhtiöissään aiheutuneet tappiot emoyhtiön verotuksessa. Toisissa jäsenvaltioissa sijaitsevia haarakonttoreita ja tytäryhtiöitä koskeva kansallinen lainsäädäntö sitä vastoin vaihtelee suuresti. Valtaosa tapauksista on sellaisia, että vaikka tappioiden konsolidointi verotuksessa on mahdollista samassa konsernissa, siinä tapahtuu melkoisia, vaihtelevia viiveitä. Näillä eroilla on vakavat vaikutukset sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta. Ne vääristävät investointipäätöksiä, mikä puolestaan estää tietyille markkinoille pääsyn ja on omiaan suosimaan epäoikeudenmukaisesti suuria markkinoita, joilla tappioiden vaimentaminen on helpompaa. Tämä on erityinen este pk-yritysten laajentumiselle, sillä pk-yrityksille aiheutuu usein perustamisvaiheessa tappioita, joita ne eivät voi välittömästi korvata, joten myös aikatekijällä on ratkaiseva merkitys pk-yrityksille. Erot jäsenvaltioiden lainsäädännössä kasvattavat niin ikään lakien noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia, joita pk-yritysten on vaikea kattaa, ja edistävät verokeinottelua suurissa yrityksissä. Tappiovähennyksissä ilmenevät viivästykset käyvät luonnollisesti kalliiksi kaikille eurooppalaisille yrityksille ja rasittavat niitä. Kustannusrasitus on melkoinen, kun lainmukaisesti korvattavissa oleva pääoma on sidottu usein jopa vuosikausia siksi, että tappioiden korvaamista koskeva voimassa oleva kansallinen lainsäädäntö ei mahdollista välitöntä konsolidointia. Mietinnössä esitetään lääkkeeksi sitä, että lisätään mahdollisuuksia korvata tappiot samana verovuonna, jolloin yritysten ei tarvitsisi enää kestää viivästysten aiheuttamaa kohtuutonta taakkaa, joka siirtyisi julkiselle sektorille. Tämä tasoittaisi myös yritysten toimintamahdollisuuksia ja alentaisi lainsäädännön noudattamisen kustannuksia yrityksissä. Se merkitsisi myös lisää työtä verotusalalla sen hyväksi, että sisämarkkinoita voitaisiin hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Tämä ei edellytä verokannan yhtenäistämistä, sillä verokilpailu on melko terveellä pohjalla EU:n taloudessa. Sitä vastoin se edellyttää lakien säätämistä rajatylittävän yritystoiminnan helpottamiseksi ja sellaisen tasapuolisen toimintakentän luomiseksi, jolloin investoinnit perustuvat vääristymättömään taloudelliseen hyötyyn. Näin ollen kannatan komission toimia rajatylitttävien tappiovähennysten edistämiseksi. Toivoisin parlamentin antavan tukensa tälle kipeästi kaivatulle lainsäädännölle, ja olen kiitollinen viesteistä, joista olemme saaneet tuen osoituksena tämän prosessin kuluessa. Minusta parlamentin lausunto aiheesta on niin ikään hyvin tervetullut, sillä myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on toivonut poliittista ohjausta aiheesta."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais commencer par rappeler le thème principal de mon rapport, dont nous débattons aujourd’hui. Si le rapport concerne, en théorie, la fiscalité, ce qui est réellement en jeu ici, c’est le bon fonctionnement du marché intérieur de l’UE. Je voudrais encore encourager la Commission à avancer à grands pas avec l’ACCIS en tant que solution à plus long terme, ce qui, je l’espère, recevra également le soutien de cette Assemblée dans ce rapport. L’ACCIS est toutefois un projet à long terme, qui n’aboutira que dans un avenir lointain. D’ici là, des lois transfrontalières, la compensation et la consolidation des pertes sont requises de toute urgence afin de servir de remède intermédiaire à certains problèmes graves rencontrés avec le fonctionnement du marché intérieur. L’économie mondiale se développe en exerçant toujours davantage de pression sur l’Europe afin qu’elle maintienne sa compétitivité, un fait qui a été souligné et largement accepté à diverses occasions, notamment dans la stratégie de Lisbonne et ses révisions. Nous devons être proactifs en relevant le défi et je pense qu’un marché unique totalement opérationnel est la première priorité pour y parvenir. Outre la libre circulation des biens, des personnes et des services, cela implique, et c’est crucial, que toutes les entreprises européennes disposent de la même chance de s’établir où elles le souhaitent en Europe comme s’il s’agissait d’un seul pays, d’un marché intérieur – un véritable marché intérieur – dans lequel les décisions reposent sur un véritable avantage économique et pas sur un avantage faussé créé par la paperasserie. Les obstacles à cette liberté n’entraînent pas seulement des choix économiques sous-optimaux, mais empêchent également les entreprises européennes de se développer. Il est regrettable que certains de ces obstacles demeurent encore, car un marché intérieur européen est un tremplin pour la croissance des entreprises européennes et une condition préalable à la création d’un plus grand nombre d’entreprises européennes numéro un dans le monde. La consolidation transfrontalière des pertes – le sujet de ce rapport – est un pas en direction de ce marché intérieur opérationnel. À l’heure actuelle, à cet égard, le traitement fiscal d’un groupe exerçant ses activités dans un seul État membre est très préférentiel par rapport à une situation transfrontalière. Dans un seul État membre, une entreprise peut habituellement compenser les pertes subies par ses succursales et filiales dans la fiscalité de la société mère. Cependant, dans le cas de succursales et de filiales situées dans d’autres États membres, les législations nationales varient de manière considérable. Dans la plupart des cas, si la consolidation des pertes à des fins fiscales au sein d’un même groupe est possible, elle est néanmoins accordée dans des délais considérables et variables. Ce décalage a de graves conséquences sur le bon fonctionnement du marché intérieur. Il fausse les décisions en matière d’investissements, constituant ainsi un obstacle à l’entrée sur certains marchés tout en ayant tendance à favoriser injustement les grands marchés où les pertes peuvent être absorbées plus facilement. Il entrave en particulier le développement des PME, étant donné qu’elles subissent fréquemment des pertes de démarrage qu’elles ne peuvent pas absorber immédiatement  – même le facteur temporel est très significatif pour les PME. L’existence de législations différentes dans les États membres accroît évidemment aussi les frais de mise en conformité, auxquels les PME ne sont guère en mesure de faire face et qui favorisent l’ingénierie fiscale avec des entreprises plus grandes. Enfin, les délais dans la compensation des pertes sont naturellement coûteux et pénibles pour toutes les entreprises européennes. Une charge financière considérable accompagne l’immobilisation de capitaux légitimement recouvrables, souvent pendant plusieurs années, parce que l’actuelle législation nationale en matière de compensation des pertes ne permet pas de consolidation sans délais. Le rapport préconise un remède à cela en encourageant la possibilité de compenser les pertes au cours du même exercice fiscal, transférant ainsi la charge de temps excessive de l’entreprise au secteur public. Cela permettrait aussi d’offrir des chances égales à tous tout en réduisant les frais de mise en conformité des entreprises. Cela signifierait également que le domaine fiscal est un domaine dans lequel il reste des choses à faire en vue de tirer le meilleur parti du marché intérieur. Cela ne signifie pas harmoniser les taux d’imposition: cette concurrence fiscale est plutôt une caractéristique saine de l’économie européenne. Cela signifie cependant légiférer afin de faciliter les opérations transfrontalières, de faire en sorte que tout le monde soit sur un pied d’égalité et que les investissements soient basés sur des avantages économiques non faussés. J’accueille dès lors avec satisfaction les activités de la Commission dans ce domaine, visant à promouvoir les mesures de compensation transfrontalière des pertes. Je voudrais voir le Parlement soutenir cette législation dont nous avons besoin d’urgence, et je vous suis reconnaissante pour les messages de soutien que nous avons reçu au cours de notre travail. Je pense que l’opinion du Parlement sur la question sera aussi très opportune, car la Cour de justice européenne a également préconisé une supervision politique dans ce domaine."@fr8
"Elnök úr! Szeretném azzal kezdeni, hogy kiemelném, miről is szól ma megvitatandó jelentésem lényegében. Bár a jelentés elvileg az adózásról szól, igazából az EU belső piacának megfelelő működése forog itt kockán. Szeretném tehát a Bizottságot tovább ösztönözni arra, hogy az egységes konszolidált társaságiadó-alapot, a CCTB-t mint hosszú távú megoldást támogassa, és remélem, hogy e Ház is támogatni fogja ezt e jelentéssel. Azonban a CCTB hosszú távú projekt, és megvalósítása a távoli jövőbe mutat. Időközben sürgős szükség van határon átnyúló jogszabályokra, illetve a veszteségek enyhítésére és konszolidálására egyes olyan komoly problémák időközi megoldása gyanánt, melyekkel a belső piac működése során találkozunk. A globális gazdaság olyan módon alakul, hogy egyre nagyobb nyomás nehezedik Európára a versenyképesség fenntartásának tekintetében, mely tényt számos alkalommal hangsúlyoztak és melyről széles körű megállapodás született, különösen a Lisszaboni Stratégiában és annak felülvizsgálataiban. Proaktívan kell közelítenünk a kihíváshoz, és úgy hiszem, hogy egy teljesen működőképes egységes piac az elsődleges prioritás ennek elérésében. Az áruk, személyek és szolgáltatások szabad mozgása mellett ez lényegében azt jelenti, hogy az európai vállalkozások egyenlő játékteret kapnak ahhoz, hogy Európában bárhol letelepedjenek, úgy, mintha ez egyetlen ország lenne belföldi piaccal – valódi belföldi piaccal –, ahol a határozatok alapja a valós gazdasági előny, nem pedig a bürokrácia okozta torzított előny. E szabadság akadályai nem csupán az optimális szint alatti gazdasági döntéseket eredményeznek, hanem gátolják az európai vállalkozások terjeszkedését is. A tény, hogy egyes akadályok még mindig fennállnak, sajnálatos, mivel egy európai szintű belföldi piac mérföldkő az európai vállalkozások növekedéséhez, és előfeltétele több európai világelső cég kialakulásának. A veszteségek határon átnyúló konszolidálása – e jelentés tárgya – előremutató lépés egy ilyen működő belföldi piac felé. Jelenleg e tekintetben az egyetlen tagállamon belül működő vállalatcsoportra vonatkozó adóeljárás erőteljesen preferenciális a határon átnyúló tényállásokhoz viszonyítva. Egyetlen tagállamon belül egy vállalkozás általában leírhatja a kirendeltségei és leányvállalatai veszteségeit az anyavállalat adójából. Azonban a más tagállamokban lévő kirendeltségek és leányvállalatok esetében a nemzeti jogalkotás komoly eltéréseket mutat. A legtöbb esetben, ha lehetséges a veszteségek adózási célú konszolidálása egyazon csoporton belül, azt jelentős és változó késedelem mellett biztosítják. Ez a koordinálatlanság súlyos következményekkel jár a belső piac megfelelő működésére. Torzítja a befektetési döntéseket és akadályt jelent egyes piacokra való belépés előtt, egyúttal azonban tisztességtelen módon előnyben részesít nagy piacokat, ahol a veszteségek könnyebben felszívódnak. Különösen sérti a KKV-k növekedési kapacitását, mivel gyakorta indulási veszteségekről van szó, melyeket nem tudnak azonnal leírni – még az időtényező is igen fontos a KKV-k esetében Az eltérő tagállami jogszabályok megléte nyilvánvalóan növeli a megfelelési költségeket is, melyeknek a KKV-k nehezebben tudnak eleget tenni, és ami ösztönzi a nagyvállalatoknál az adózási machinációkat. Végül a veszteségenyhítés késedelme érthetően költséges és megterhelő valamennyi európai vállalkozás számára. Komoly költségteherről van szó olyankor, amikor a törvényesen visszaigényelhető tőkét adott esetben évekre lekötik, mivel a hatályos nemzeti veszteségenyhítési jogszabályok nem engedélyezik a késedelem nélküli konszolidációt. A jelentés minderre azáltal kínál gyógyírt, hogy támogatja azt a lehetőséget, hogy ugyanazon adóéven belül ellentételezzék a veszteséget, ami a vállalat válláról leveszi az ésszerűtlen időbeli terhet, és áthárítja azt az állami szektorra. Mindez egyenlővé tenné a versenyfeltételeket is, egyúttal pedig csökkentené a vállalkozások megfelelési költségeit. Ez azt is jelentené, hogy az adózás az a terület, ahol még mindig van tennivaló a belső piac teljes körű kihasználását illetően. Ez nem jelenti az adómértékek harmonizálását, inkább azt, hogy az adóverseny az európai gazdaság egészséges sajátossága. Azonban nincs szó az annak érdekében történő jogalkotásról, hogy megkönnyítsék a határon átnyúló vállalkozást, és olyan egyenlő versenyfeltételeket alakítsanak ki, amelyek mellett a beruházások torzítástól mentes gazdasági előnyökre alapulnak. Üdvözlöm tehát a Bizottság e területen folytatott tevékenységeit a határon átnyúló veszteségenyhítési intézkedéseket illetően. Örömmel töltene el, ha a Parlament támogatná ezt a sürgősen szükséges jogszabályt, és hálás vagyok az eljárás során kapott támogatás üzenetéért. Úgy vélem, hogy a Parlament e kérdéssel kapcsolatos véleménye szintén igen időszerű lesz, mivel az Európai Bíróság felhívott a kérdést illetően politikai iránymutatásra is."@hu11
". − Signor Presidente, vorrei iniziare sottolineando l’essenza della mia relazione, di cui stiamo discutendo oggi. La relazione riguarda formalmente l’imposizione fiscale, ma la questione reale è l’adeguato funzionamento del mercato interno dell’UE. Vorrei anche incoraggiare la Commissione ad andare avanti con la CCCTB come soluzione a più lungo termine, che mi auguro sarà sostenuta da quest’Assemblea nella relazione. Tuttavia, la CCCTB è un progetto a lungo termine, la cui realizzazione è lontana. Nel frattempo, la normativa transfrontaliera, la compensazione e il consolidamento delle perdite sono urgentemente necessari come rimedio per alcuni gravi problemi incontrati nel funzionamento del mercato interno. L’economia globale è in fase di sviluppo ed esercita sull’Europa una pressione sempre maggiore affinché possa mantenere la sua competitività. Questo fatto è stato riconosciuto e ampiamente accettato in varie occasioni, in particolare nella strategia di Lisbona e nelle successive revisioni. Dobbiamo agire in modo proattivo per raccogliere la sfida e credo che in questo contesto la principale priorità sia costituita da un mercato unico pienamente funzionante. Oltre alla libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi, il mercato unico, essenzialmente, offre alle imprese europee un terreno di gioco equo affinché possano stabilire i loro siti ovunque in Europa, come se si trattasse di un unico paese, di un mercato nazionale, dove le decisioni dipendano da un reale vantaggio economico e non da un vantaggio distorto creato dalla burocrazia. Gli ostacoli a questa libertà non solo portano a scelte economiche non ottimali, ma impediscono inoltre alle imprese europee di espandesi. La persistenza di alcuni di questi ostacoli è deplorevole, dato che un mercato nazionale di livello europeo è un trampolino di lancio per la crescita delle imprese europee ed è una condizione essenziale perché vi siano più europei nel mondo. Il consolidamento transfrontaliero delle perdite – oggetto della relazione – è un passo verso la realizzazione di un mercato nazionale funzionante. Attualmente, il trattamento fiscale di un gruppo che opera in un unico Stato membro è fortemente preferenziale rispetto a una situazione transfrontaliera. All’interno di un unico Stato membro, di solito, una società può compensare le perdite subite da proprie filiali e succursali nell’ambito dell’imposizione fiscale dell’impresa madre. Tuttavia, nel caso di filiali e succursali stabilite in altri Stati membri, la normativa nazionale varia considerevolmente. Nella maggior parte dei casi, pur essendo possibile, il consolidamento delle perdite a fini fiscali nello stesso gruppo è tuttavia garantito con ritardi considerevoli e di diversa entità. Questa discrepanza ha gravi conseguenze per il buon funzionamento del mercato interno. Distorce le decisioni in materia di investimenti e costituisce un ostacolo all’accesso ad alcuni mercati, tendendo a favorire slealmente i grandi mercati in cui le perdite possono essere assorbite più facilmente. Ostacola in modo particolare la capacità delle PMI di espandersi, dato che esse spesso subiscono perdite nella fase di avviamento che non possono assorbire immediatamente; anche il fattore tempo è molto importante per le PMI. Ovviamente, anche l’esistenza di varie normative nazionali aumenta i costi di conformità, che le PMI a stento riescono a coprire e che conducono a forme di “ingegneria fiscale” con le società più grandi. Infine, i ritardi nel recupero delle perdite sono incomprensibilmente costosi e onerosi per tutte le imprese europee. Si ha un considerevole onere finanziario quando il capitale che è legittimamente recuperabile è vincolato, spesso per anni, perché l’attuale normativa nazionale sul recupero delle perdite non consente il consolidamento senza ritardi. La relazione propone un rimedio a questa situazione, promovendo la possibilità di compensare le perdite nello stesso anno fiscale, trasferendo l’irragionevole onere temporale dall’impresa al settore pubblico. Livellerebbe inoltre il terreno di gioco, riducendo nello stesso tempo i costi di conformità. Equivarrebbe a confermare inoltre che il settore fiscale è un settore nel quale c’è ancora molto da fare per ottimizzare il mercato interno. Non comporta l’armonizzazione delle aliquote fiscali, ma implica piuttosto che la concorrenza fiscale è un valido elemento dell’economia europea. Tuttavia, non significa legiferare per facilitare le imprese transfrontaliere, per creare un terreno di gioco equo in cui gli investimenti sono basati su benefici economici non distorti. Plaudo quindi alle iniziative della Commissione nel settore volte a promuovere le misure di compensazione delle perdite transfrontaliere. Vorrei che l’Assemblea sostenesse con urgenza questa normativa necessaria e sono grata per i messaggi di sostegno che abbiamo ricevuto durante il processo. Credo che il parere del Parlamento sulla questione sarà tempestivo perché anche la Corte di giustizia europea ha invitato a seguire un approccio politico sulla questione."@it12
"Gerb. Pirmininke, aš norėčiau pradėti akcentuodama savo pranešimo, dėl kurio šiandien jau buvo diskutuojama, temą. Nepaisant to, kad mano pranešime formaliai kalbama apie apmokestinimą, tikroji svarstoma problema yra deramas ES vidaus rinkos funkcionavimas. Aš norėčiau padrąsinti Komisiją ir toliau tęsti darbus, susijusius su bendra konsoliduota įmonių mokesčių baze kaip ilgalaikiu sprendimu, kuriam šiame pranešime, tikiuosi, pritars šis Parlamentas. Tačiau bendra konsoliduota įmonių mokesčių bazė yra ilgalaikis projektas, kurio įgyvendinimas priklausys nuo tolimos ateities. O tarptautiniai įstatymai, išmokos ir nuostolių konsolidacija yra skubiai reikalingi kaip tarpinė priemonė kelioms rimtoms problemoms, susijusioms su vidaus rinkos funkcionavimu, spręsti. Pasaulio ekonomika vystosi kryptimi, kuri kelia vis didėjantį spaudimą Europai išlaikyti konkurencingumą. Šis faktas akcentuotas ir plačiai derintas įvairiose institucijose, ypač Lisabonos Strategijoje ir jos pataisytuose leidimuose. Mes privalome aktyviai reaguoti į šį iššūkį ir aš manau, kad visiškai funkcionuojanti bendroji rinka yra prioritetas to siekiant. Be prekių, žmonių ir paslaugų judėjimo laisvės tai reiškia ir vienodas konkurencijos sąlygas Europos įmonėms kurti savo verslą bet kurioje Europos vietoje tartum tai būtų viena šalis, vidaus rinka – tikra vidaus rinka – kur sprendimai yra priimami atsižvelgiant į realią ekonominę padėtį, neiškraipytą faktų, biurokratinių procedūrų. Šios laisvės kliūtys lemia ne tik ne tokias optimalias ekonomines alternatyvas, bet ir neleidžia Europos verslui plėstis. Apgailėtinas faktas yra tas, kad tokių kliūčių vis dar egzistuoja. Europos masto vidaus rinka yra tarsi tramplinas Europos įmonėms augti ir būtina sąlyga, kad daugiau Europos lyderių taptų pasaulio lyderiais. Tarptautinė nuostolių konsolidacija – šio pranešimo tema – žingsnis link tokios veikiančios vidaus rinkos. Šiuo metu grupės, veikiančios vienoje valstybėje narėje, apmokestinimui pirmenybė palyginti su tarptautine situacija teikiama vangiai. Apmokestinant pirminę įmonę vienoje valstybėje narėje įmonė gali lengvai kompensuoti savo filialų ir antrinių bendrovių patirtus nuostolius. Tačiau, kai tie filialai ir antrinės bendrovės yra kitose valstybėse narėse, susiduriama su smarkiai besiskiriančiais vietos įstatymais. Daugeliu atvejų, jei nuostolių konsolidacija mokesčių tikslais toje pačioje grupėje yra įmanoma, ji apribota ilgais ir įvairiais delsimais. Šis prieštaringumas turi rimtas pasekmes vidaus rinkai tinkamai funkcionuoti. Tai iškraipo investavimo sprendimus ir sukuria barjerus įeiti į kai kurias rinkas bei sukelia polinkį eiti į nesąžiningas dideles rinkas, kur nuostoliai gali būti lengviau absorbuoti. Tai ypač varžo MVĮ galias plėstis, nes jos dažnai patiria įsikūrimo nuostolių, kurių jos negali tuojau pat absorbuoti – netgi laiko faktorius MVĮ yra labai aktualus. Akivaizdu, kad skirtingi valstybių narių įstatymai padidina atitikties išlaidas, o tam skirtas lėšas, kurios prisideda prie didesnių įmonių mokesčių inžinerijos, MVĮ gauna labai sunkiai. Galiausiai visoms Europos įmonėms nuostolių padengimo delsimas yra nuostolingas ir varginantis. Tai susiję su didžiule išlaidų našta, kai įstatymiškai kompensuojamos lėšos yra suvaržomos, dažnai keleriems metams, nes dabartiniai šalių įstatymai dėl išmokų už patirtus nuostolius nenumato konsolidacijos be delsimų. Tam pranešime pasiūlyta priemonė skatinti galimybę kompensuoti patirtus nuostolius tais pačiais mokestiniais metais, tai perkeltų nepagrįstą laiko naštą nuo įmonės į viešąjį sektorių. Tai taip pat suvienodintų konkurencijos sąlygas ir sumažintų įmonių įtraukties išlaidas. Tai taip pat reikštų, kad mokesčių sfera yra ta sritis, kurioje vis dar reikia maksimaliai padirbėti dėl vidaus rinkos. Tai nereiškia mokesčių įkainių derinimo, tai daugiau mokesčių konkurencija, kuri yra naudingas bruožas Europos ekonomikai. Tačiau tai reiškia įstatymo, palengvinančio tarptautinį verslą, išleidimą, vienodų rinkos sąlygų sukūrimą, kur investicijos yra paremtos neiškraipyta ekonomine nauda. Todėl šioje srityje Komisijos darbai paremti tarptautines išmokas už patirtus nuostolius yra sveikintini. Norėčiau, kad ir Parlamentas paremtų šį skubiai reikalingą įstatymą. Be to, esu labai dėkinga už šio proceso metu gautus paramos laiškus. Manau, kad Parlamento nuomonė šiuo klausimu bus taip pat labai laiku, nes Europos Teisingumo teismas irgi ragina nustatyti politines rekomendacijas šiuo klausimu."@lt14
"− Priekšsēdētāja kungs, es vēlētos sākumā uzsvērt, par ko būtībā ir mans ziņojums, par kuru tagad notiek debates. Lai gan pēc nosaukuma ziņojums ir par nodokļiem, īstais jautājums, par ko ir runa, ir ES iekšējā tirgus pareiza funkcionēšana. Turpmāk es vēlētos mudināt Komisiju virzīt uz priekšu kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļu bāzi ( ) kā ilgtermiņa risinājumu, ko, cerams, šis Parlaments arī atbalstīs ziņojumā. Tomēr ir ilgtermiņa projekts, kura īstenošana ietiecas tālu nākotnē. Pa to laiku pārrobežu tiesību akti, zaudējumu atlīdzināšana un konsolidācija ir steidzami vajadzīgi kā pagaidu risinājuma līdzekļi dažām nopietnām problēmām, kas sastopamas iekšējā tirgus funkcionēšanā. Globālās ekonomikas attīstības veids arvien palielina spiedienu uz Eiropu, lai tā saglabātu savu konkurētspēju, tas ir fakts, kas ir uzsvērts un kam var piekrist dažādos gadījumos, it īpaši attiecībā uz Lisabonas stratēģiju un tās labojumiem. Mums jābūt sava uzdevuma augstumos, un es uzskatu, ka pilnībā funkcionējošs vienotais tirgus ir pirmā prioritāte, lai to panāktu. Papildus preču, personu un pakalpojumu aprites brīvībai, tas paredz pilnīgi vienādus noteikumus Eiropas uzņēmumiem, uzsākot komercdarbību jebkurā Eiropas vietā tā, it kā tā būtu viena valsts, savs vietējais tirgus – īsts vietējais tirgus, – kurā lēmumi pamatojas uz reālu ekonomisku priekšrocību, nevis birokrātijas radītu izkropļojumu. Šķēršļi šai brīvībai ne tikai ved pie ne visai optimālām ekonomiskām izvēlēm, bet arī kavē Eiropas uzņēmējdarbības paplašināšanos. Jānožēlo, ka daži no šiem šķēršļiem joprojām pastāv, jo Eiropas mēroga vietējais tirgus ir līdzeklis Eiropas uzņēmējdarbības izaugsmei un priekšnosacījums lielāka skaita pasaules vadošo uzņēmēju radīšanai Eiropā. Pārrobežu zaudējumu konsolidācija – šī ziņojuma temats – ir solis pretī šādam funkcionējošam vietējam tirgum. Pašlaik šajā ziņā nodokļu režīms grupai, kas darbojas vienas dalībvalsts tirgū, ir ievērojami atvieglots salīdzinājumā ar pārrobežu situāciju. Vienā dalībvalstī firma parasti var kompensēt tās filiālēs vai meitasuzņēmumos radušos zaudējumus ar mātesuzņēmuma nodokļiem. Tomēr attiecībā uz filiālēm un meitasuzņēmumiem citās dalībvalstīs valsts likumdošana ievērojami atšķiras. Vairumā gadījumu, ja zaudējumu konsolidācija nodokļiem vienas grupas ietvaros ir iespējama, tā tomēr tiek piešķirta ar ievērojamiem un dažādiem kavējumiem. Šai neatbilstībai ir nopietnas sekas iekšējā tirgus pareizai funkcionēšanai. Tā kropļo lēmumus par investīcijām, radot barjeru ieiešanai dažos tirgos, vienlaikus tiecoties radīt netaisnīgu labvēlību lielajiem tirgiem, kuros zaudējumus ir vieglāk mazināt. Tā īpaši traucē mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) iespējām paplašināties, jo bieži sākumā rada zaudējumus, kurus tie nevar tūlīt mazināt – arī laika faktors ir ļoti būtisks MVU. Atšķirīgas likumdošanas pastāvēšana dalībvalstīs arī palielina atbilstības izmaksas, kuras MVU nav viegli atļauties un kuras veicina nodokļu negodīgu plānošanas par labu lielākām firmām. Visbeidzot, ir saprotams, ka zaudējumu atlīdzinājuma kavējumi ir dārgi un apgrūtinoši visām Eiropas firmām. Ievērojams izmaksu slogs ir saistīts ar situāciju, kad kapitāls, kas ir likumīgi atgūstams, ir bieži nepieejams gadiem ilgi, jo valsts pašreizējā zaudējumu atlīdzināšanas likumdošana nepieļauj tūlītēju konsolidāciju. Ziņojums piedāvā tam risinājuma līdzekli, rosinot zaudējumu kompensācijas iespēju tajā pašā nodokļu gadā, kas pārceltu nepamatoto laika slogu no uzņēmuma uz sabiedrisko sektoru. Tas arī piedāvātu visiem vienādus noteikumus, vienlaikus pazeminot uzņēmumiem atbilstības izmaksas. Tas arī nozīmētu, ka nodokļu joma ir tā, kur vēl jāstrādā, lai varētu maksimāli izmantot iekšējo tirgu. Tas neparedz nodokļu likmju saskaņošanu, nodokļu konkurence visdrīzāk ir Eiropas ekonomikas veselīga iezīme. Tomēr tas nozīmē tiesību aktu izdošanu, lai veicinātu pārrobežu komercdarbību, lai piedāvātu visiem vienādus noteikumus, kur ieguldījumi pamatojas uz neizkropļotiem ekonomiskiem ieguvumiem. Tāpēc es atzinīgi vērtēju Komisijas rīcību šajā jomā, veicinot pārrobežu zaudējumu atlīdzināšanas pasākumus. Es vēlētos redzēt Parlamentu atbalstām šo steidzami vajadzīgo tiesību aktu, un es pateicos par visiem atbalsta apliecinājumiem, ko esam saņēmuši šajā procesā. Es domāju, ka Parlamenta atzinums par šo jautājumu būs arī ļoti savlaicīgs, jo arī Eiropas Tiesa ir prasījusi šajā jautājumā politiskus norādījumus."@lv13
"Mr President, I would like to start by emphasising what my report, which is being debated today, is essentially about. While the report is nominally about taxation, the real issue at stake here is the proper functioning of the internal market of the EU. I would further like to encourage the Commission to push ahead with the CCTB as a longer-term solution, which I hope will also be supported by this House in this report. However, the CCTB is a long-term project, the realisation of which lies far in the future. In the mean time, cross-border laws, relief and consolidation of losses are urgently needed as an intermediate remedy to some serious problems encountered within the functioning of the internal market. The global economy is developing in a way that puts an increasing amount of pressure on Europe to maintain its competitiveness, a fact that has been underlined and widely agreed upon in various instances, notably in the Lisbon Strategy and its revisions. We must be proactive in rising to the challenge and I believe that a fully-functioning single market is the first priority in achieving this. In addition to the freedom of movement of goods, people and services, this implies, crucially, a level playing field for European companies to establish business in any location in Europe as if it were a single country, a home market – a genuine home market – where decisions are based according to a real economic advantage, not a distorted one created by red tape. Obstacles to this freedom do not only lead to suboptimal economic choices but also prevent European businesses from expanding. The fact that some such obstacles still remain is regrettable, as a Europe-wide home market is a stepping stone to growth for European businesses and a precondition for creating more European world leaders. Cross-border consolidation of losses – the subject of this report – is a step towards such a working home market. Currently, in this respect, the tax treatment of a group operating within a single Member State is heavily preferential compared to a cross-border situation. Within a single Member State a company can usually offset losses incurred by its branches and subsidiaries in the taxation of the parent company. However, in the case of branches and subsidiaries in other Member States, the national legislation varies considerably. In most cases, if consolidation of losses for tax purposes within the same group is possible, it is nevertheless granted with considerable and varying delays. This discrepancy has grave consequences for the proper functioning of the internal market. It distorts investment decisions, constituting a barrier to entering some markets while tending to unfairly favour the large markets where losses can more easily be absorbed. It particularly hampers the SMEs’ capacity to expand, as they frequently incur start-up losses that they cannot immediately absorb – even the time factor is very relevant to SMEs. The existence of differing Member State legislation obviously also increases compliance costs, ill afforded by SMEs and conducive to tax engineering with larger companies. Finally, delays in loss relief are understandably costly and burdensome to all European companies. There is a considerable cost burden involved when capital that is legitimately recoverable is tied up, often for years, because the current national loss relief legislation will not allow consolidation without delays. The report promotes a remedy to this by promoting the possibility to offset losses in the same tax year, which would transfer the unreasonable time burden away from the company and to the public sector. It would also level the playing field, at the same time lowering companies’ compliance costs. It would also mean that the tax domain is one where there is still work to be done to make the most of the internal market. This does not imply harmonising tax rates, rather that tax competition is a healthy feature of the European economy. However, it does mean legislating to facilitate cross-border business, to establish a level playing field where investments are based on undistorted economic benefits. I therefore welcome the Commission’s activities in this area in promoting cross-border loss relief measures. I would like to see Parliament support this urgently needed legislation, and I am grateful for the messages of support we have received during the process. I think that Parliament’s opinion on the question will also be very timely because the European Court of Justice has called for political guidance on the issue as well."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag eerst benadrukken waar mijn verslag dat vandaag besproken wordt, in essentie over gaat. Hoewel het verslag in naam over fiscale zaken gaat, is de crux ervan het goed functioneren van de interne markt van de EU. Ik zou verder de Commissie willen aanmoedigen om de CCTB (Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting) door te zetten als een langetermijnoplossing, waarvan ik hoop dat deze ook door dit Huis in dit verslag ondersteund zal worden. De CCTB is echter een langetermijnproject en de realisatie daarvan ligt ver in de toekomst. In de tussentijd zijn grensoverschrijdende wetten, verrekening en consolidatie van verliezen hoognodig als tussenoplossing voor enkele serieuze problemen die we tegenkomen in het functioneren van de interne markt. De wereldwijde economie ontwikkelt zich op een manier die een toenemende druk uitoefent op Europa om concurrerend te blijven, een gegeven dat in verschillende gevallen is onderstreept en waar breed mee is ingestemd, met name in de strategie van Lissabon en de herzieningen daarvan. We moeten proactief de uitdaging aangaan en ik geloof dat een volledig functionele gemeenschappelijke markt de eerste prioriteit is om dit te bereiken. Naast het vrije verkeer van goederen, personen en diensten, impliceert dit in essentie dat er een gelijk speelveld wordt gecreëerd voor Europese bedrijven die op elke locatie in Europa zaken kunnen doen alsof het één land is, een thuismarkt - een echte thuismarkt - waar beslissingen zijn gebaseerd op een werkelijk economisch voordeel en niet een door bureaucratie vertekend voordeel. Belemmeringen voor deze vrijheid leiden niet alleen tot suboptimale economische keuzes, maar werken ook de uitbreiding van Europese bedrijven tegen. Het valt te betreuren dat er nog steeds zulke belemmeringen blijven bestaan, omdat een Europabrede thuismarkt een opstap is naar groei voor Europese bedrijven en een eerste vereiste is voor het creëren van meer Europese wereldleiders. Grensoverschrijdende consolidatie van verliezen - het onderwerp van dit verslag - is een stap op weg naar zo’n goed werkende thuismarkt. Op dit moment is, in dit opzicht, de fiscale behandeling van een groep die werkt binnen een enkele lidstaat zeer preferentieel ten opzichte van een grensoverschrijdende situatie. Binnen een enkele lidstaat kan een bedrijf gewoonlijk de verliezen van zijn filialen en dochterondernemingen compenseren in de belasting van het moederbedrijf. Echter, wanneer filialen en dochterondernemingen zich in andere lidstaten bevinden, verschilt de nationale wetgeving behoorlijk. Waneer consolidatie van verliezen voor fiscale doeleinden binnen dezelfde groep al mogelijk is, wordt die in de meeste gevallen toegekend met diverse en flinke vertragingen. Deze discrepantie heeft grote gevolgen voor het juist functioneren van de interne markt. Zij heeft een verstorend effect op investeringsbeslissingen omdat hierdoor een hindernis wordt opgeworpen voor het betreden van sommige markten, terwijl grote markten waar verliezen gemakkelijker kunnen worden geabsorbeerd, er oneerlijk door worden bevoordeeld. Dit belemmert in het bijzonder het expansievermogen van het MKB omdat dit regelmatig aanloopverliezen lijdt en het deze niet direct kan absorberen; zo is de tijdsfactor van groot belang voor het MKB. Het bestaan van verschillende wetgeving in de lidstaten brengt natuurlijk ook hogere nalevingskosten mee, dit kan het MKB zich moeilijk veroorloven en is bevorderlijk voor belastingconstructies met grotere bedrijven. Tot slot zijn vertragingen in verliesverrekening uiteraard duur en bezwarend voor alle Europese bedrijven. Er is een behoorlijke kostenlast wanneer kapitaal dat rechtmatig kan worden teruggevorderd, vaak jarenlang opgehouden wordt omdat de huidige nationale wetgeving voor verliesverrekening geen consolidatie zonder een aanzienlijk tijdsverloop toestaat. Als oplossing hiervoor wordt in het verslag de mogelijkheid geopperd om verliezen in hetzelfde belastingjaar te compenseren. Dit zou de onredelijke tijdslast van het bedrijf naar de openbare sector verleggen. Dit zou tevens zorgen voor een gelijk speelveld en tegelijkertijd de nalevingskosten voor de bedrijven omlaag brengen. Het betekent ook dat het belastingdomein een domein is waar er nog steeds werkt te doen valt om de interne markt het beste te benutten. Dit houdt niet in dat de belastingtarieven moeten worden geharmoniseerd, maar eerder dat belastingconcurrentie een gezonde eigenschap is van de Europese economie. Het betekent echter wel wetgeving om grensoverschrijdende bedrijfsvoering te faciliteren en een gelijk speelveld te creëren waar investeringen gebaseerd zijn op onvervalste economische voordelen. Ik juich daarom de activiteiten van de Commissie op dit gebied toe bij het ondersteunen van maatregelen voor grensoverschrijdende verliesverrekening. Ik zou willen zien dat het Parlement deze hoognodige wetgeving ondersteunt en ik ben dankbaar voor de steunbetuigingen die we tijdens het proces hebben ontvangen. Ik denk dat het advies van het Parlement over de kwestie ook precies op het juiste moment komt omdat het Europees Hof van Justitie ook heeft opgeroepen tot politieke sturing in deze zaak."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałabym najpierw wyjaśnić, czego zasadniczo dotyczy moje sprawozdanie, które jest dziś przedmiotem naszych obrad. Choć formalnie rzecz biorąc, przedmiotem mojego sprawozdania są podatki, w rzeczywistości dotyczy ono kwestii właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego UE. Chciałabym również zachęcić Komisję Europejską do przyśpieszenia działań mających na celu wprowadzenie wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) jako rozwiązania, które ma mieć zastosowanie w dłuższej perspektywie, i mam nadzieję, że rozwiązanie to również uzyska poparcie Parlamentu w tym sprawozdaniu. Jednakże wprowadzenie CCCTB jest projektem długoterminowym, który zostanie zrealizowany w dalekiej przyszłości. Tymczasem potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie przepisów transgranicznych oraz dopuszczenie transgranicznego rozliczania i konsolidacji strat jako środków mogących w okresie przejściowym zapobiegać poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. Gospodarka światowa rozwija się w sposób wywierający coraz większą presję na Europę, aby utrzymała swoją konkurencyjną pozycję. Znaczenie tej kwestii jest podkreślane i powszechnie uznawane przy różnych okazjach i w różnych miejscach, w szczególności w strategii lizbońskiej i jej kolejnych wersjach. Powinniśmy być proaktywni w stawianiu czoła temu wyzwaniu. Uważam także, że najważniejszym priorytetem w tym zakresie jest stworzenie w pełni funkcjonującego jednolitego rynku. Oprócz zapewnienia swobody przepływu towarów, osób i usług obejmuje to głównie zapewnienie przedsiębiorcom europejskim równych reguł gry w zakładaniu działalności gospodarczej w dowolnym miejscu w Europie tak, jakby był to jeden kraj, jeden rynek krajowy – prawdziwy rynek wewnętrzny – gdzie decyzje podejmowane są ze względu na rzeczywiste korzyści ekonomiczne, a nie rynek wypaczony z powodu nadmiernej biurokracji. Przeszkody w korzystaniu z takich swobód nie tylko ograniczają możliwość podejmowania najkorzystniejszych ekonomicznie decyzji, ale także uniemożliwiają europejskim przedsiębiorstwom rozwijanie działalności. Istnienie takich przeszkód jest godne ubolewania, ponieważ ogólnoeuropejski rynek wewnętrzny stanowi podstawę dalszego rozwoju przedsiębiorstw europejskich i warunek niezbędny do powstania większej liczby europejskich przedsiębiorstw przodujących na światowym rynku. Wprowadzenie transgranicznej konsolidacji strat, które jest przedmiotem niniejszego sprawozdania, stanowi krok na drodze do stworzenia właściwie funkcjonującego rynku wewnętrznego. W tym kontekście obowiązujące obecnie przepisy podatkowe są bardziej korzystne dla grup kapitałowych działających wyłącznie na terytorium jednego państwa członkowskiego, ze szkodą dla grup prowadzących transgraniczną działalność gospodarczą. Zazwyczaj grupa kapitałowa nie prowadząca transgranicznej działalności gospodarczej może obniżyć podstawę opodatkowania przedsiębiorstwa macierzystego o stratę, którą poniosły jej oddziały i spółki zależne. Jednakże krajowe przepisy prawa dotyczące opodatkowania oddziałów i spółek zależnych działających w innych państwach członkowskich niż przedsiębiorstwo macierzyste cechuje znaczna różnorodność. W przypadku większości państw członkowskich, nawet jeżeli możliwa jest konsolidacja strat do celów podatkowych w ramach tej samej grupy kapitałowej, zgoda na taką konsolidację wydawana jest ze znacznym opóźnieniem, różnym w zależności od państwa członkowskiego. Istnienie takiej rozbieżności praktyk i przepisów ma poważny wpływ na właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Powoduje to zakłócenia w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji, stanowi przeszkodę w zakresie wchodzenia na niektóre rynki i jednocześnie niesprawiedliwie uprzywilejowuje duże rynki, na których łatwiej jest pokrywać straty. Szczególnie ogranicza to zdolność MŚP do rozszerzania działalności gospodarczej na inne państwa członkowskie ze względu na ponoszone często przy rozruchu straty, których nie są w stanie natychmiast pokryć. Nawet kwestia czasu ma dla nich bardzo duże znaczenie. Niewątpliwie istnienie różnic w przepisach prawa poszczególnych państw członkowskich powoduje także zwiększenie kosztów ich przestrzegania, a MŚP mają trudności z pokrywaniem takich kosztów. Z kolei w przypadku większych przedsiębiorstw istnienie takich różnic sprzyja inżynierii podatkowej. Wreszcie opóźnienia w wydawaniu decyzji w sprawie rozliczenia strat są, co jest zrozumiałe, kosztowne i kłopotliwe dla wszystkich przedsiębiorstw europejskich. Przedsiębiorstwa borykają się często ze znacznymi obciążeniami finansowymi, kiedy kapitał, który zgodnie z prawem mógłby zostać odzyskany, jest zamrożony, często na lata, ponieważ obowiązujące przepisy prawa krajowego dotyczące rozliczania strat nie pozwalają na konsolidację bez opóźnień. Sprawozdanie wspiera środek naprawczy, jakim jest możliwość rozliczania strat w tym samym roku podatkowym, co spowodowałoby uwolnienie przedsiębiorstw od nieuzasadnionych obciążeń czasowych, nakładając na sektor publiczny nowe obowiązki w tym zakresie. Wdrożenie takiego rozwiązania skutkowałoby także zapewnieniem wszystkim przedsiębiorstwom równych reguł gry, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów przestrzegania przepisów prawa ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Oznaczałoby to także, że wiele jeszcze pozostaje do zrobienia w dziedzinie opodatkowania, zanim będziemy mogli czerpać pełne korzyści z rynku wewnętrznego. Nie obejmuje to jednak harmonizacji stawek podatkowych, ponieważ konkurencja podatkowa stanowi naturalny element gospodarki europejskiej. Natomiast oznacza to konieczność ustanowienia przepisów prawa ułatwiających podejmowanie i prowadzenie transgranicznej działalności gospodarczej oraz zapewnienia równych reguł gry, zgodnie z którymi decyzje inwestycyjne mogłyby być podejmowane ze względu na rzeczywiste korzyści ekonomiczne. Tym samym z zadowoleniem przyjmuję działania podejmowane przez Komisję Europejską w tej dziedzinie, obejmujące wspieranie środków transgranicznego rozliczania strat. Chciałabym, aby Parlament poparł tę pilnie potrzebną inicjatywę legislacyjną. Jestem też wdzięczna za wsparcie, jakiego udzielono nam w trakcie tego procesu. Myślę, że Parlament szybko wyda swoją opinię w tej kwestii, ponieważ Europejski Trybunał Sprawiedliwości wezwał do zapewnienia kierownictwa politycznego także i w tej sprawie."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de começar por salientar os principais pontos do meu relatório agora em apreciação. Embora, nominalmente, o documento verse sobre fiscalidade, a verdadeira questão nele tratada é o correcto funcionamento do mercado interno da UE. Gostaria ainda de exortar a Comissão a avançar com uma proposta relativa à matéria colectável comum consolidada do imposto sobre as sociedades (MCCCIS) como uma solução a mais longo prazo, iniciativa que certamente merecerá o apoio desta Câmara, expresso através da aprovação deste relatório. No entanto, a MCCCIS é um projecto a longo prazo cuja realização só será possível num futuro ainda longínquo. Entretanto, são necessárias e urgentes, como solução intermédia para alguns problemas graves com que o funcionamento do mercado interno se confronta, leis relativas à dedução e consolidação de prejuízos transfronteiras. O modo como a economia global se está a desenvolver origina uma pressão cada vez maior sobre a Europa no sentido de manter a sua competitividade, facto já salientado e amplamente reconhecido em várias instâncias, nomeadamente no âmbito da definição e das revisões da Estratégia de Lisboa. Para estarmos à altura do desafio, temos de ser proactivos, e creio que um mercado único em pleno funcionamento é a condição primordial para o conseguirmos. Para além da liberdade de circulação de pessoas, bens e serviços, é essencial assegurar condições equitativas que permitam que as empresas europeias se estabeleçam em qualquer local da Europa como se esta fosse um único país, um mercado interno – um genuíno mercado interno – em que as decisões se fundamentam em vantagens económicas reais e não em vantagens artificialmente mantidas através da burocracia. Os obstáculos a esta liberdade não só conduzem a opções económicas que não são as melhores como também dificultam a expansão das actividades das empresas europeias. O facto de ainda existirem alguns desses obstáculos é lamentável, pois um mercado interno de âmbito europeu é um trampolim para o crescimento da actividade económica europeia e uma condição para o aparecimento de mais empresas europeias líderes a nível mundial. A consolidação transfronteiras dos prejuízos – o tema deste relatório – constitui um passo no sentido de um mercado interno efectivo. Actualmente, o tratamento fiscal de um grupo que opera num único Estado-Membro é, neste ponto, francamente mais favorável do que o de um outro com uma estrutura transfronteiras. Regra geral, a empresa pode deduzir na tributação da empresa-mãe os prejuízos das sucursais e subsidiárias estabelecidas no mesmo Estado-Membro. Já em relação a sucursais e subsidiárias estabelecidas noutros Estados-Membros, as legislações nacionais variam consideravelmente. Na maioria dos casos, se bem que a consolidação dos prejuízos para efeitos fiscais dentro do mesmo grupo seja possível, a respectiva aceitação está sujeita a prazos de duração variada mas sempre considerável. Esta discrepância acarreta graves consequências para o correcto funcionamento do mercado interno. Distorce as decisões de investimento, porque constitui uma barreira à entrada em alguns mercados, e tende a favorecer injustamente os grandes mercados, onde os prejuízos podem ser mais facilmente absorvidos. Reduz, muito especialmente, a capacidade de expansão das PME, as quais, frequentemente, registam prejuízos decorrentes dos custos de arranque, que não conseguem absorver de imediato – e mesmo o factor tempo é muito importante para as PME. Evidentemente, a existência de legislações diferentes nos diversos Estados-Membros avoluma os custos associados ao cumprimento da legislação fiscal, que as PME têm dificuldade em suportar e que, em empresas de maior dimensão, conduzem a soluções de engenharia fiscal. Acresce que as demoras na dedução dos prejuízos fiscais são, naturalmente, onerosas e incómodas para todas as empresas europeias. Os encargos decorrentes da retenção – muitas vezes durante vários anos – de capital legitimamente reembolsável são bastante avultados, porquanto as actuais legislações nacionais relativas à dedução de prejuízos não prevêem a consolidação imediata. O relatório preconiza uma solução para esta situação, sugerindo que se permita a dedução dos prejuízos no próprio ano fiscal em que ocorrem, o que transferiria da empresa para o sector público os enormes encargos gerados pelo decurso do tempo. Além disso, as condições de equidade seriam melhoradas, e os custos das empresas associados ao cumprimento da legislação fiscal reduzidos. Também ficaria demonstrado que a fiscalidade é um dos domínios em que ainda há trabalho a fazer para se poder tirar o máximo partido do mercado interno. Isso não significa que as taxas de tributação devam ser harmonizadas, mas sim que a concorrência fiscal é uma característica saudável da economia europeia. Significa sim que se devem adoptar medidas para simplificar a actividade económica transfronteiras e para estabelecer condições equitativas que propiciem investimentos decididos com base em vantagens económicas reais. Consequentemente, congratulo-me com a acção da Comissão neste domínio, que visa fomentar medidas de dedução de prejuízos transfronteiras. Gostaria que o Parlamento apoiasse esta legislação necessária e urgente, e agradeço as mensagens de apoio que recebemos durante o processo. Penso que o parecer do Parlamento sobre esta questão será igualmente bastante oportuno, dado que o próprio Tribunal de Justiça solicitou uma orientação política na matéria."@pt17
"Mr President, I would like to start by emphasising what my report, which is being debated today, is essentially about. While the report is nominally about taxation, the real issue at stake here is the proper functioning of the internal market of the EU. I would further like to encourage the Commission to push ahead with the CCTB as a longer-term solution, which I hope will also be supported by this House in this report. However, the CCTB is a long-term project, the realisation of which lies far in the future. In the mean time, cross-border laws, relief and consolidation of losses are urgently needed as an intermediate remedy to some serious problems encountered within the functioning of the internal market. The global economy is developing in a way that puts an increasing amount of pressure on Europe to maintain its competitiveness, a fact that has been underlined and widely agreed upon in various instances, notably in the Lisbon Strategy and its revisions. We must be proactive in rising to the challenge and I believe that a fully-functioning single market is the first priority in achieving this. In addition to the freedom of movement of goods, people and services, this implies, crucially, a level playing field for European companies to establish business in any location in Europe as if it were a single country, a home market – a genuine home market – where decisions are based according to a real economic advantage, not a distorted one created by red tape. Obstacles to this freedom do not only lead to suboptimal economic choices but also prevent European businesses from expanding. The fact that some such obstacles still remain is regrettable, as a Europe-wide home market is a stepping stone to growth for European businesses and a precondition for creating more European world leaders. Cross-border consolidation of losses – the subject of this report – is a step towards such a working home market. Currently, in this respect, the tax treatment of a group operating within a single Member State is heavily preferential compared to a cross-border situation. Within a single Member State a company can usually offset losses incurred by its branches and subsidiaries in the taxation of the parent company. However, in the case of branches and subsidiaries in other Member States, the national legislation varies considerably. In most cases, if consolidation of losses for tax purposes within the same group is possible, it is nevertheless granted with considerable and varying delays. This discrepancy has grave consequences for the proper functioning of the internal market. It distorts investment decisions, constituting a barrier to entering some markets while tending to unfairly favour the large markets where losses can more easily be absorbed. It particularly hampers the SMEs’ capacity to expand, as they frequently incur start-up losses that they cannot immediately absorb – even the time factor is very relevant to SMEs. The existence of differing Member State legislation obviously also increases compliance costs, ill afforded by SMEs and conducive to tax engineering with larger companies. Finally, delays in loss relief are understandably costly and burdensome to all European companies. There is a considerable cost burden involved when capital that is legitimately recoverable is tied up, often for years, because the current national loss relief legislation will not allow consolidation without delays. The report promotes a remedy to this by promoting the possibility to offset losses in the same tax year, which would transfer the unreasonable time burden away from the company and to the public sector. It would also level the playing field, at the same time lowering companies’ compliance costs. It would also mean that the tax domain is one where there is still work to be done to make the most of the internal market. This does not imply harmonising tax rates, rather that tax competition is a healthy feature of the European economy. However, it does mean legislating to facilitate cross-border business, to establish a level playing field where investments are based on undistorted economic benefits. I therefore welcome the Commission’s activities in this area in promoting cross-border loss relief measures. I would like to see Parliament support this urgently needed legislation, and I am grateful for the messages of support we have received during the process. I think that Parliament’s opinion on the question will also be very timely because the European Court of Justice has called for political guidance on the issue as well."@ro18
"Vážený pán predseda, rada by som začala zdôraznením obsahovej náplne svojej správy, o ktorej dnes budeme rokovať. Zatiaľ čo správa sa týka predovšetkým daňového systému, v skutočnosti je zameraná na problematiku riadneho fungovania vnútorného trhu EÚ. Ďalej by som rada povzbudila Komisiu v úsilí o spoločný konsolidovaný základ dane z príjmu (CCTB) ako dlhodobejšie riešenie, ktoré, dúfam, v tejto správe podporí aj Parlament. Predsa len CCTB je dlhodobý projekt, ktorého realizácia je ešte ďaleko. V tomto období sú nevyhnutnosťou cezhraničné právne predpisy a vyrovnanie a konsolidácia strát, ako dočasné opravné prostriedky niektorých vážnych problémov, ktoré sa vyskytli v rámci fungovania vnútorného trhu. Svetové hospodárstvo sa vyvíja spôsobom, ktorý zvyšuje tlak na Európu, aby udržala svoju konkurencieschopnosť. Uvedená skutočnosť bola zdôraznená a všeobecne odsúhlasená pri rôznych príležitostiach, najmä v Lisabonskej stratégii a jej revidovaných verziách. Musíme byť proaktívni, aby sme využili výzvu, a verím, že v plnej miere fungujúci jednotný trh je prvoradou prioritou pri dosahovaní tohto cieľa. Okrem slobody pohybu tovaru, ľudí a služieb, toto úsilie rozhodne zahŕňa zachovanie rovnakých podmienok pre európske spoločnosti na začatie podnikania na ktoromkoľvek mieste v Európe tak, ako by to bola jedna krajina, domáci trh – skutočný domáci trh – kde rozhodnutia sú výsledkom skutočných ekonomických výhod, nie výhod skreslených a vytvorených byrokratickým postupom. Prekážky pri dosahovaní tejto slobody vedú nielen k suboptimálnym hospodárskym rozhodnutiam, ale zabraňujú aj rastu európskeho obchodu. Skutočnosť, že niektoré prekážky tohto druhu stále pretrvávajú, je poľutovaniahodná, nakoľko celoeurópsky domáci trh predstavuje odrazový mostík  pre rast európskeho obchodu a predpoklad na vznik viacerých európskych svetových lídrov. Cezhraničná konsolidácia strát – predmet tejto správy – je krokom k fungujúcemu domácemu trhu tohto druhu. Daňový režim pre skupinu pôsobiacu v rámci jedného členského štátu je v súčasnosti podstatne výhodnejší v porovnaní so situáciou v cezhraničnom obchodovaní. V rámci jedného členského štátu môže spoločnosť zvyčajne vyrovnať straty vzniknuté v jej pobočkách a dcérskych spoločnostiach v zdanení materskej spoločnosti. Avšak, v prípade pobočiek a dcérskych spoločností v iných členských štátoch sa vnútroštátne právne predpisy podstatne líšia. Aj napriek tomu, že je konsolidácia daňových strát v rámci rovnakej skupiny možná, vo väčšine prípadov k nej dochádza so značným oneskorením, ktorého dĺžka je stále iná.. Tento nesúlad má vážne dôsledky pre riadne fungovanie vnútorného trhu. Vedie k skresľovaniu investičných rozhodnutí, pričom sa vytvára prekážka vstupu na niektoré trhy a zároveň vzniká tendencia nespravodlivo uprednostňovať veľké trhy, kde môžu byť straty ľahšie pohltené. Zabraňuje hlavne rozšíreniu možností malých a stredných podnikov, keďže majú často počiatočné straty, ktoré nemôžu okamžite pohltiť - pre malé a stredné podniky je veľmi podstatný dokonca aj časový faktor. Odlišné právne predpisy v členských štátoch okrem toho zreteľne vedú k zvyšovaniu nákladov na zosúladenie, ktoré si malé a stredné podniky nemôžu dovoliť a ktoré sú vhodné pre riadenie daní väčších firiem. Nakoniec, odklady vo vyrovnávaní strát sú pochopiteľne vysoké a znamenajú záťaž pre všetky európske spoločnosti. Zahŕňajú značné náklady vzniknuté vtedy, keď je kapitál uhradený zákonným spôsobom zviazaný často na niekoľko rokov, pretože platné vnútroštátne predpisy týkajúce sa vyrovnávania strát neumožňujú konsolidáciu bez odkladu. Správa presadzuje nápravu tohto stavu tým, že podporuje možnosť vyrovnania strát v rovnakom daňovom roku, čo by presunulo nezmyselnú časovú záťaž zo spoločnosti na verejný sektor. Tiež by to vytvorilo rovnaké podmienky a zároveň znížilo firemné náklady na zosúladenie. Okrem toho by to znamenalo, že v daňovej oblasti je potrebné stále vykonať veľké množstvo práce s cieľom využiť vnútorný trh v najväčšej možnej miere. Neznamená to zjednotenie daňových sadzieb, skôr naopak, daňová konkurencia je zdravou črtou európskeho hospodárstva. To však znamená prijímanie zákonov s cieľom uľahčiť cezhraničné podnikanie, stanoviť rovnaké podmienky tam, kde sú investície založené na neskreslených hospodárskych výhodách. Preto vítam úsilie, ktoré Komisia vynakladá v tejto oblasti pri presadzovaní opatrení cezhraničného vyrovnávania strát. Bola by som rada, keby Parlament podporil prijatie týchto naliehavých a potrebných právnych predpisov a som vďačná za prejavy podpory počas tohto procesu. Myslím si, že stanovisko Parlamentu k tejto otázke bude tiež veľmi aktuálne, pretože Európsky súdny dvor takisto žiadal politické usmernenie k tejto otázke."@sk19
"Gospod predsednik, na začetku želim poudariti, o čem govori moje poročilo, o katerem danes tu razpravljamo. Medtem ko poročilo v osnovi obravnava obdavčevanje, je pravo vprašanje v tem primeru ustrezno delovanje notranjega trga EU. Prav tako želim spodbuditi Komisijo, naj podpre skupno konsolidirano davčno osnovo kot dolgoročno rešitev, za katero upam, da jo bo v tem poročilu podprl tudi ta Parlament. Vendar je skupna konsolidirana davčna osnova dolgoročen projekt, katerega uresničitev je še daleč v prihodnosti. V vmesnem času so nujno potrebni čezmejna zakonodaja, odbitek izgub od davčne osnove in konsolidacija izgub ter takojšnja pomoč za nekatere resne težave, s katerimi se srečujemo pri delovanju notranjega trga. Svetovno gospodarstvo se razvija na način, ki vse bolj pritiska na Evropo, naj ohrani svojo konkurenčnost, kar je dejstvo, ki se poudarja in podpira na več instancah, zlasti v lizbonski strategiji in njenih revizijah. Pri soočanju s tem izzivom moramo delovati proaktivno ter verjamem, da je v celoti delujoč enotni trg prednostna naloga za dosego tega. Poleg prostega pretoka blaga, ljudi in storitev to v osnovi pomeni enake konkurenčne pogoje za vsa evropska podjetja, da lahko poslujejo kjer koli v Evropi, kot bi bila v eni državi, na domačem trgu – resnično domačem trgu – kjer odločitve temeljijo na resnični gospodarski prednosti in ne na izkrivljenih pogojih, ki jih ustvari odvečna birokracija. Ovire temu prostemu pretoku niso razlog le za ne najboljše gospodarske izbire, ampak tudi preprečujejo širjenje evropskih podjetij. Dejstvo, da nekatere tovrstne ovire še vedno ostajajo, je obžalovanja vredno, ker je vseevropski domači trg temeljni kamen za rast evropskih podjetij in predpogoj za nastanek več evropskih svetovnih vodilnih družb. Čezmejna konsolidacija izgub – predmet tega poročila – je korak proti takšnemu delujočemu domačemu trgu. Trenutno se na tem področju skupina, ki deluje znotraj ene države članice, v zvezi z davki obravnava zelo prednostno v primerjavi s skupinami, ki delujejo v čezmejnim okolju. Znotraj ene države članice lahko podjetje navadno poravna izgube, ki jih imajo njegove podružnice in hčerinske družbe pri obdavčevanju matične družbe. Vendar se v primeru podružnic in hčerinskih družb v drugih državah članicah, nacionalna zakonodaja zelo razlikuje. V večini primerov se, če je konsolidacija izgub zaradi davkov znotraj iste skupine mogoča, ta vseeno odobri, ampak s precejšnjimi in različno dolgimi zamudami. To neskladje ima hude posledice za ustrezno delovanje notranjega trga. Izkrivlja odločitve glede naložb, ustvarja oviro za vstop na nekatere trge, medtem ko daje nepravično prednost večjim trgom, na katerih je izgube mogoče lažje absorbirati. To zlasti ovira zmožnost malih in srednje velikih podjetij, da se širijo, ker imajo ob ustanovitvi pogosto izgube, ki jih ne morejo takoj absorbirati – za mala in srednje velika podjetja je zelo pomemben tudi časovni dejavnik. Obstoj različnih zakonodaj v državah članicah prav tako povečuje stroške usklajevanja, ki si jih mala in srednje velika podjetja komaj lahko privoščijo ter vodijo k davčnemu inženiringu z večjimi podjetji. Končno, zamude pri odbitku izgube od davčne osnove so razumljivo drage in obremenilne za vsa evropska podjetja. Kadar je kapital, ki ga je mogoče zakonito pridobiti, vezan, pogosto za več let, so stroški visoki, ker trenutna nacionalna zakonodaja glede odbitka izgube od davčne osnove ne dopušča takojšnje konsolidacije. To poročilo spodbuja rešitev za to s spodbujanjem možnosti za poravnavo izgub v istem davčnem letu, kar bi nerazumljivo časovno obremenitev preneslo s podjetja na javni sektor. To bi tudi izenačilo konkurenčne pogoje ter hkrati znižalo stroške podjetij za usklajevanje. Prav tako bi pomenilo, da je davčna domena ena, kadar je še vedno treba opraviti delo, da se najbolj izkoristi notranji trg. To ne pomeni uskladitve davčnih stopenj, ampak da je davčna konkurenca zdrava lastnost evropskega gospodarstva. Vendar to pomeni pripravo zakonodaje za olajšanje čezmejnega poslovanja, za vzpostavitev enakopravnih konkurenčnih pogojev, kadar naložbe temeljijo na neizkrivljenih gospodarskih koristih. Zato pozdravljam dejavnosti Komisije na tem področju pri spodbujanju čezmejnih ukrepov v zvezi z odbitkom izgube od davčne osnove. Želim, da Parlament podpre to nujno potrebno zakonodajo ter sem hvaležen za sporočila o podpori, ki smo jih prejeli med procesom. Menim, da bo mnenje Parlamenta o tem vprašanju časovno ustrezno, ker je tudi Evropsko sodišče pozvalo k političnemu vodstvu na tem področju."@sl20
". − Herr talman! Jag vill börja med att förtydliga vad mitt betänkande, som vi debatterar idag, handlar om. Betänkandet handlar till synes om skattepolitik, men den verkliga frågan är den om en fungerande inre marknad i EU. Jag vill också uppmana kommissionen att fortsätta med CCCTB som en mer långsiktig lösning, en punkt i betänkandet som jag hoppas att kammaren stöder. CCCTB är dock ett långsiktigt projekt vars förverkligande ligger långt in i framtiden. Under tiden finns det ett trängande behov av gränsöverskridande lagar, lättnader och konsolidation av förluster som en övergångsåtgärd mot några av de allvarliga problem som återfinns i den inre marknadens funktion. Den globala ekonomin utvecklas på ett sätt som lägger ett allt större tryck på EU att upprätthålla sin konkurrenskraft, något som har understrukits och bekräftats i olika sammanhang, särskilt i Lissabonfördraget och dess reviderade versioner. Vi måste ta oss an utmaningen aktivt och jag tror att ett fullt funktionellt gemensamt handelssystem är första prioritet om vi vill uppnå målet. Förutom fri rörlighet för varor, människor och tjänster, kräver detta också lika villkor för europeiska företag så att de kan göra affärer varsomhelst i EU, som om det vore ett enda land, en inre marknad – en riktig inre marknad – där beslut fattas på grundval av äkta ekonomiska fördelar, inte en snedvriden marknad skapad av byråkratiska bestämmelser. Om denna frihet hindras leder det inte bara till suboptimala ekonomiska val, utan hindrar också europeiska företag från att växa. Det är tråkigt att det fortfarande finns sådana hinder, eftersom en EU-omfattande inre marknad är ett måste för att europeiska företag ska kunna växa, och en förutsättning för att vi ska kunna skapa fler europeiska världsledande företag. Gränsöverskridande konsolidering av förluster – ämnet för mitt betänkande – är ett steg på väg mot en sådan fungerande inre marknad. För tillfället är skattereglerna för en koncern som arbetar i en enskild medlemsstat i det avseendet mycket mer fördelaktiga än för en gränsöverskridande koncern. I en enskild medlemsstat kan ett företag vanligtvis dra av förluster som orsakats av dess filialer och dotterbolag genom beskattning av moderbolaget. I fråga om filialer och dotterbolag i andra medlemsstater, varierar den nationella lagstiftningen markant. I de flesta fall, om konsolidering av förluster för skattesyften är möjligt inom samma koncern, beviljas detta icke desto mindre med märkbara och varierande fördröjningar. Denna diskrepans får svåra konsekvenser för den inre marknadens funktion. Den stör investeringsbeslut och skapar ett hinder för inträde på vissa marknader, samtidigt som den orättvist gynnar de stora marknaderna där förluster kan tacklas lättare. Det hämmar i synnerhet de små och medelstora företagens förmåga att expandera, eftersom de ofta får förluster när företaget bildas som inte omedelbart kan absorberas – även tidsfaktorn är mycket relevant för små och medelstora företag. Lagstiftningen är olika i medlemsstaterna, vilket leder till ökade kostnader för överensstämmelse, något som är dyrt för de små och medelstora företag och som kan hanteras av de större företagen genom skattestyrning. Till sist är fördröjd förlustutjämning dyr och nedtyngande för alla europeiska företag. Det innebär en betydande kostnad när kapital som rättsligen kan återkrävas är uppbundet, ofta i flera år, eftersom den aktuella nationella lagstiftningen om förlustutjämning inte tillåter konsolidering utan fördröjning. I betänkandet föreslås en lösning genom att man verkar för möjligheten att dra av förluster samma räkenskapsår, vilket skulle flytta den orimliga tidsåtgången bort från företaget till den offentliga sektorn. Det skulle också skapa mer jämlika konkurrensvillkor samtidigt som det sänkte företagens kostnader för överensstämmelse. Det skulle också innebära att skatteområdet är ett område där det är mycket kvar att göra för att få ut mesta möjliga av den inre marknaden. Detta innebär inte harmonisering av skattesatser, utan snarare att skattekonkurrens är ett sundhetstecken i den europeiska ekonomin. Det innebär dock en lagstiftning för att främja gränsöverskridande affärsverksamhet och upprätta lika villkor där investeringar baseras på sunda ekonomiska fördelar. Jag välkomnar därför kommissionens verksamhet på det här området: att främja åtgärder för gränsöverskridande förlustutjämning. Jag skulle vilja att parlamentet stöder den här lagstiftningen, som behövs omedelbart, och jag är tacksam för det stöd som vi har fått under processen. Parlamentets åsikt i frågan kommer också i rätt tid, eftersom EG-domstolen har efterlyst politisk vägledning i fallet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Piia-Noora Kauppi,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,11,7,10,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph