Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-14-Speech-1-092"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080114.14.1-092"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie przewodniczący! Doskonale wiemy, że przemysł motoryzacyjny Unii Europejskiej jest jednym z jej najważniejszych sektorów gospodarki, produkując rocznie 19 milionów pojazdów i – co szczególnie ważne – zapewniając 2,3 miliony miejsc pracy i pośrednio 10 milionów w sektorach pomocniczych. Należy podkreślić, że nie tylko ilość, ale może przede wszystkim jakość miejsc pracy świadczy o kluczowej roli, jaką przemysł ten odgrywa w życiu gospodarczym Unii Europejskiej. Sukces ten najłatwiej możemy zilustrować patrząc przez pryzmat 35 miliardów euro corocznej nadwyżki eksportowej w obrocie handlowym oraz wysokiego poziomu innowacyjności. Pomimo tych optymistycznych danych, europejski przemysł motoryzacyjny stoi w obliczu bardzo poważnych wyzwań. W pełni popieram sprawozdanie końcowe Grupy Wysokiego Szczebla Cars 21 oraz komunikat Komisji Europejskiej w tej sprawie, jednak chciałbym zaapelować o dalsze działania zmierzające do stworzenia prawdziwie jednolitego rynku wewnętrznego samochodów. W dalszym ciągu poszczególne państwa członkowskie stosują bowiem odmienne reżimy podatkowe odnoszące się do samochodów, czy to w formie stosowania akcyzy, czy też innych opłat rejestracyjnych, wzmacniając nierówność pośród konsumentów. Z zadowoleniem przyjąłem kompromis, jaki udało się osiągnąć w Parlamencie Europejskim w temacie tzw. „klauzuli napraw”, bo jest to niewątpliwie krok w kierunku ujednolicania przepisów w tym zakresie, przyczyniając się do lepszego stosowania prawa. Sektor motoryzacyjny powinien zostać uwolniony od niepotrzebnych obciążeń biurokratycznych, szczególnie w zakresie unikania powielania istniejących przepisów międzynarodowych. Zgodnie z zasadami stanowienia lepszego prawa właściwa ocena wpływu, zasada optymalizacji kosztów i korzyści powinny być zawsze brane pod uwagę w tworzeniu konkurencyjnego otoczenia prawnego dla przemysłu motoryzacyjnego. Ze względu na ciągły rozwój technologiczny w tej branży popieram działania Komisji wprowadzające mechanizm rewizji i przeglądu tak, aby przepisy prawne nie hamowały stale czynionych postępów technologicznych. Europejski przemysł motoryzacyjny jest jednym z najbardziej konkurencyjnych branż na świecie, jednakże jego pozycja może zostać zagrożona poprzez stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych przez konkurencję oraz nieprzestrzeganie praw własności intelektualnej. Chciałbym wezwać Komisję do podjęcia bardziej konsekwentnych i skutecznych działań w celu zapewnienia przestrzegania i egzekwowania praw własności intelektualnej we wszystkich regionach świata, ze szczególnym uwzględnieniem Chin. Znaczenie strategicznego partnerstwa z Chinami nie powinno podlegać dyskusji, ale skuteczna ochrona europejskiej własności intelektualnej powinna byś warunkiem ."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jsme si plně vědomi toho, že automobilový průmysl Evropské unie je jedním z nejdůležitějších odvětví jejího hospodářství, které vyrábí 19 milionů vozidel ročně. A co je ještě důležitější, také na něj připadá 2,3 milionu pracovních míst. Dalších 10 milionů pracovních míst je v přidružených odvětvích, která na tomto odvětví nepřímo závisejí. Je třeba si uvědomit, že nejde jen o množství, ale pravděpodobně hlavně o kvalitu pracovních míst, díky nimž hraje automobilový průmysl klíčovou úlohu v hospodářském životě Evropské unie. Tento úspěch lze nejlépe dokreslit ročním obchodním přebytkem vývozu ve výši 35 miliard EUR a vysokou úrovní inovací. I přes všechny tyto optimistické údaje čelí evropský automobilový průmysl několika velmi závažným výzvám. Plně podporuji závěrečnou zprávu pracovní skupiny na vysoké úrovni CARS 21 a sdělení Komise k tomuto tématu. Nicméně bych rád požádal o další opatření zaměřená na vytvoření skutečně jednotného vnitřního trhu automobilů. Jednotlivé členské státy stále uplatňují rozdílné daňové režimy formou cel nebo jiných registračních poplatků, čímž zachovávají nerovnost mezi spotřebiteli. Uvítal jsem kompromis, kterého bylo v Evropského parlamentu dosaženo ve věci tzv. „klauzule o opravě“, protože je zcela jistě krokem ke sjednocení ustanovení v této oblasti, a tím přispívá k dokonalejší tvorbě právních předpisů. Automobilový průmysl by měl být zbaven zbytečné byrokratické zátěže, zvláště pokud jde o nárůst počtu již existujících mezinárodních ustanovení. Podle zásad zdokonalení tvorby právních předpisů by při vytváření konkurenceschopného právního prostředí pro automobilový průmysl mělo být vždy bráno v úvahu řádné posouzení dopadu a zásada optimalizace nákladů a přínosů. Vzhledem k probíhajícímu technologickému rozvoji v tomto odvětví podporuji opatření Komise, které zavádí mechanismus přezkumu a revize, jež má zajistit, aby právní ustanovení nezpomalila trvale dosahovaný technický pokrok. Evropský automobilový průmysl je jedním z nejkonkurenceschopnějších odvětví svého druhu na světě. Jeho postavení by však mohlo být ohroženo, pokud by se jeho konkurenti uchýlili k nekalým obchodním praktikám nebo nedodržovali práva duševního vlastnictví. Rád bych vyzval Komisi k důslednějším a účinnějším opatřením, která by zajistila dodržování práv duševního vlastnictví a jejich uplatňování ve všech částech světa, zejména v Číně. Význam strategického partnerství s Čínou je nesporný, je však také třeba chránit evropské duševní vlastnictví. To je naprosto nezbytně nutné."@cs1
"(PL) Hr. formand! Vi ved udmærket godt, at automobilindustrien er en af EU's vigtigste økonomiske sektorer med en produktion på 19 millioner biler om året, og - hvilket især er vigtigt - den skaber 2,3 millioner direkte arbejdspladser samt yderligere 10 millioner arbejdspladser i dertil knyttede sektorer. Det skal understreges, at ikke blot kvantiteten, men også kvaliteten af arbejdspladserne vidner om den hovedrolle, som industrien spiller i EU's økonomi. Succesen kan lettest illustreres ved at henvise til det årlige eksportoverskud på 35 milliarder euro samt det høje innovationsniveau. På trods af disse optimistiske data står den europæiske automobilindustri foran nogle meget store udfordringer. Jeg støtter fuldt ud CARS 21-ekspertgruppens endelige rapport og Kommissionens meddelelse herom. Jeg vil dog gerne appellere til, at yderligere tiltag iværksættes for at skabe et indre marked for biler. De forskellige medlemsstater vil nemlig forsat anvende afvigende skattesystemer for biler, enten i form af afgifter eller andre registreringsgebyrer, og dette gør uligheden blandt forbrugerne større. Jeg er tilfreds med det kompromis, som Parlamentet har opnået om de såkaldte "reparationsklausuler". Det er helt sikkert et skridt på vejen mod harmonisering af bestemmelserne på dette område, hvilket vil medvirke til en bedre lovgivning. Automobilsektoren skal fritages for unødvendige bureaukratiske byrder, især skal man undgå at gentage allerede eksisterende international lovgivning. Med henblik på at skabe konkurrencedygtige lovgivningsmæssige rammer for automobilindustrien skal der i overensstemmelse med principperne for bedre lovgivning tages hensyn til behørige konsekvensanalyser og princippet om omkostningseffektivitet. På grund af den stadige teknologiske udvikling i denne branche støtter jeg Kommissionens tiltag med henblik på at indføre en mekanisme for revision, så lovgivningen ikke bremser de teknologiske fremskridt, som hele tiden sker. Den europæiske automobilindustri er en af de mest konkurrencedygtige brancher i verden, men illoyal handelspraksis fra konkurrenternes side og krænkelse af den intellektuelle ejendomsret kan true denne position. Jeg vil gerne anmode Kommissionen om at arbejde mere konsekvent og effektivt på at sikre, at den intellektuelle ejendomsret overholdes og håndhæves i alle verdens regioner, især i Kina. Der er ingen tvivl om betydningen af det strategiske partnerskab med Kina, men en effektiv beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret bør være en fast betingelse."@da2
"Herr Präsident! Wir alle wissen, dass die Automobilindustrie der Europäischen Union mit jährlich 19 Millionen hergestellten Autos zu ihren bedeutendsten Wirtschaftszweigen gehört. Noch wichtiger ist, dass auf diesen Sektor 2,3 Millionen Arbeitsplätze entfallen. Weitere 10 Millionen Arbeitsplätze in damit verbundenen Sektoren sind indirekt von diesem Wirtschaftszweig abhängig. Erwähnenswert ist außerdem, dass nicht nur die Quantität, sondern wahrscheinlich in erster Linie die Qualität der Arbeitsplätze ausschlaggebend für die hervorragende Rolle ist, die die Automobilindustrie im Wirtschaftsleben der Europäischen Union spielt. Am besten lässt sich dieser Erfolg am jährlichen Handelsbilanzüberschuss in Höhe von 35 Milliarden Euro und dem hohen Innovationsniveau ablesen. Trotz all dieser optimistischen Angaben sieht sich die europäische Automobilindustrie mit einigen äußerst ernsten Herausforderungen konfrontiert. Der abschließende Bericht der Hochrangigen Gruppe CARS 21 und die Mitteilung der Europäischen Kommission zu diesem Thema haben meine volle Unterstützung. Dennoch fordere ich weitere Maßnahmen zur Schaffung eines echten einheitlichen Binnenmarktes für Automobile. Für Kraftfahrzeuge gelten in den einzelnen Mitgliedstaaten immer noch unterschiedliche Steuersysteme, indem entweder Steuern oder Zulassungsgebühren erhoben werden, so dass die Verbraucher weiterhin ungleich behandelt werden. Ich begrüße den im Europäischen Parlament erzielten Kompromiss bei der so genannten Reparaturklausel, weil er zweifelsohne einen Schritt zur Vereinheitlichung der Bestimmung auf diesem Gebiet darstellt und damit zu einer besseren Rechtsetzung beiträgt. Die Automobilindustrie soll dadurch von unnötigem Verwaltungsaufwand entlastet werden, vor allem was die Erhöhung der Anzahl von bereits bestehenden internationalen Vorschriften betrifft. Entsprechend dem Grundsatz der besseren Rechtsetzung sollten bei der Schaffung eines wettbewerbsfähigen rechtlichen Umfelds für die Automobilindustrie stets und ständig eine angemessene Folgenabschätzung durchgeführt und Kosten und Nutzen optimiert werden. Angesichts der fortwährenden technologischen Entwicklungen in dieser Branche unterstütze ich die Maßnahme der Kommission, einen Überprüfungs- und Überarbeitungsmechanismus einzuführen, um dafür Sorge zu tragen, dass die technischen Fortschritte, die laufend gemacht werden, durch rechtliche Bestimmungen nicht behindert werden. Die europäische Automobilindustrie gehört weltweit zu den Wettbewerbsfähigsten. Dennoch kann diese Position gefährdet sein, wenn ihre Wettbewerber zu unlauteren Handelspraktiken greifen bzw. die Rechte des geistigen Eigentums nicht respektiert werden. Ich fordere die Kommission auf, konsequentere und wirksamere Maßnahmen zum Schutz der Rechte des geistigen Eigentums und dessen Umsetzung in allen Teilen der Welt, vor allem in China, zu ergreifen. Die Bedeutung der strategischen Partnerschaft mit China ist unbestritten, doch das europäische geistige Eigentum muss geschützt werden. Das ist unbedingt notwendig."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, έχουμε πλήρη επίγνωση του ότι η αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς της οικονομίας της, με παραγωγή 19 εκατομμυρίων οχημάτων ετησίως. Το σημαντικότερο είναι ότι παρέχει 2,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Άλλα 10 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε συναφείς τομείς εξαρτώνται έμμεσα από αυτήν τη βιομηχανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι μόνο η ποσότητα, αλλά, πιθανότατα, είναι ουσιαστικά η ποιότητα των προσφερόμενων θέσεων εργασίας η οποία ευθύνεται για τον βασικό ρόλο που διαδραματίζει η αυτοκινητοβιομηχανία στην οικονομική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο καλύτερος τρόπος απόδειξης αυτής της επιτυχίας είναι η αναφορά στο ετήσιο πλεόνασμα εξαγωγικού εμπορίου της τάξεως των 35 δισεκατομμυρίων ευρώ και στο υψηλό επίπεδο καινοτομίας. Παρόλα αυτά τα αισιόδοξα στοιχεία, η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει μερικές πολύ σοβαρές προκλήσεις. Υποστηρίζω πλήρως την τελική έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου CARS 21 και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα. Εντούτοις, θα ήθελα να ζητήσω περαιτέρω δράση, με στόχο τη δημιουργία γνήσιας ενιαίας αγοράς στον τομέα των οχημάτων. Τα μεμονωμένα κράτη μέλη εφαρμόζουν ακόμα διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα αναφορικά με τα αυτοκίνητα, είτε επιβάλλοντας δασμούς είτε μέσα από άλλα τέλη καταχώρησης, διαιωνίζοντας τις ανισότητες ανάμεσα στους καταναλωτές. Χαιρέτησα τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφορικά με την αποκαλούμενη «ρήτρα επισκευών», καθώς αποτελεί αναμφίβολα ένα βήμα προς την ενοποίηση των διατάξεων σε αυτό το πεδίο, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της νομοθεσίας. Η αυτοκινητοβιομηχανία πρέπει να απαλλαγεί από περιττές γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις, ειδικά όσον αφορά στην αύξηση του αριθμού των διεθνών διατάξεων που υπάρχουν ήδη. Σύμφωνα με τις αρχές της βελτίωσης της νομοθεσίας, μια σωστή αξιολόγηση επιπτώσεων και η αρχή βελτίωσης κόστους και οφέλους θα πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη κατά τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού νομικού περιβάλλοντος για την αυτοκινητοβιομηχανία. Υπό το πρίσμα της συνεχούς τεχνολογικής ανάπτυξης σε αυτόν τον τομέα, στηρίζω τη δράση της Επιτροπής που εισάγει έναν μηχανισμό εξέτασης και αναθεώρησης, για να διασφαλιστεί ότι οι νομικές διατάξεις δεν θα μειώσουν τον ρυθμό της τεχνικής προόδου, που συντελείται διαρκώς. Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία είναι μία από τις πλέον ανταγωνιστικές του είδους παγκοσμίως. Παρόλα αυτά, η θέση της μπορεί να απειληθεί εάν οι ανταγωνιστές της καταφύγουν σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ή δεν σεβαστούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να αναλάβει πιο σταθερή και αποτελεσματική δράση για να διασφαλίσει τον σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και την εφαρμογή τους σε όλα τα μέρη του κόσμου, και κυρίως στην Κίνα. Η σημασία της στρατηγικής συνεργασίας με την Κίνα είναι πέραν αμφισβήτησης, όμως η ευρωπαϊκή πνευματική ιδιοκτησία πρέπει να προστατευτεί. Αυτό είναι απολύτως καίριο."@el10
"Mr President, we are all fully aware that the European Union's car industry is one of the most important sectors of its economy, producing 19 million vehicles a year. Most importantly, it also accounts for 2.3 million jobs. A further 10 million jobs in associated sectors are indirectly dependent on this industry. It is worth noting that it is not only the quantity but probably essentially the quality of the jobs provided that accounts for the key role the car industry plays in the economic life of the European Union. The best way of illustrating this success is by reference to the EUR 35 billion annual export trade surplus and the high level of innovation. Despite all this optimistic data, the European car industry is facing some very serious challenges. I fully support the final report of the CARS 21 High Level Group and the European Commission’s communication on the subject. Nonetheless, I should like to call for further action aimed at creating a genuine single internal market in cars. Individual Member States are still applying different tax regimes concerning cars, either by charging duty or through other registration charges, perpetuating the inequalities between consumers. I welcomed the compromise achieved in the European Parliament concerning the so-called ‘repair clause’, because it most certainly represents a step towards unifying provisions in this area, thus contributing to better law-making. The car industry should be relieved of unnecessary bureaucratic burdens, especially as regards increasing the number of international provisions already in existence. Pursuant to the principles of better law-making, a proper impact assessment and the principle of optimising costs and benefits should always be taken into account when creating a competitive legal environment for the car industry. In view of the ongoing technological development in this sector, I support the Commission's action introducing a review and revision mechanism to ensure that legal provisions do not slow down the technical advances that are constantly being achieved. The European car industry is one of the most competitive of its kind in the world. Nonetheless, its position may be threatened if its competitors resort to unfair trading practices or fail to respect intellectual property rights. I should like to call on the Commission to take more consistent and effective action to ensure respect for intellectual property rights and their implementation in all parts of the world, notably China. The importance of the strategic partnership with China is beyond dispute, but European intellectual property has to be protected. This is absolutely vital."@en4
"Señor Presidente, somos totalmente conscientes de que la industria automovilística de la Unión Europea es uno de los sectores más importantes de su economía, que produce 19 millones de vehículos al año. Y lo que es más importante, es responsable de 2,3 millones de puestos de trabajo. Otros 10 millones de puestos en sectores auxiliares dependen indirectamente de esta industria. Merece la pena señalar que no sólo es la cantidad, sino probablemente sobre todo la calidad de los puestos de trabajo proporcionados lo que explica el papel clave que juega la industria automovilística en la vida económica de la Unión Europea. La mejor forma de ilustrar este éxito es haciendo referencia al beneficio comercial por valor de 35 000 millones de euros derivado de las exportaciones y el alto nivel de innovación. A pesar de todos estos datos optimistas, la industria automovilística europea se enfrenta a algunos retos muy graves. Apoyo totalmente el informe final del Grupo de alto nivel CARS 21 y la comunicación de la Comisión Europea sobre el asunto. No obstante, me gustaría abogar en favor de una mayor acción destinada a crear un auténtico mercado interior único del automóvil. Los distintos Estados miembros continúan aplicando regímenes fiscales diferentes a los coches, bien mediante la imposición de tasas o bien de otros impuestos de matriculación, perpetuando las desigualdades entre los consumidores. He acogido con agrado el compromiso alcanzado en el Parlamento Europeo en lo concerniente a la denominada «cláusula de reparación», ya que con toda certeza representa un paso adelante para la unificación de las disposiciones en este ámbito, contribuyendo con ello a «legislar mejor». La industria automovilística debería quedar exonerada de cargas burocráticas innecesarias, sobro todo en lo referente al aumento del número de disposiciones internacionales ya existentes. Con respecto a los principios de «legislar mejor», siempre debería contarse con un adecuado estudio de impacto y el principio de optimización de costes y beneficios a la hora de crear un marco reglamentario competitivo para la industria del automóvil. A la vista del desarrollo tecnológico existente en este sector, apoyo la acción de la Comisión que introduce un mecanismo de revisión y supervisión para garantizar que las disposiciones legales no ralenticen los avances técnicos que se producen constantemente. La industria europea del automóvil es una de las más competitivas de su género en el mundo. No obstante, su posición puede verse amenazada si sus competidores recurren a prácticas comerciales desleales o dejan de respetar los derechos de propiedad intelectual. Quiero hacer un llamamiento a la Comisión para que promueva una acción más coherente y eficaz con el fin de garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual y su aplicación en todas las partes del mundo, especialmente en China. La importancia de la asociación estratégica con China está fuera de toda duda, pero la propiedad intelectual europea debe estar protegida. Eso es algo absolutamente esencial."@es21
"Hr president, me oleme kõik täiesti teadlikud sellest, et Euroopa Liidu mootorsõidukitööstus on selle üks kõige olulisemaid majandussektoreid ning toodab aastas 19 miljonit sõidukit. Kuid veelgi tähtsam on see, et see tööstus tagab töö 2,3 miljonile inimesele. Veel 10 miljonit inimest töötab seotud sektorites, mis on antud tööstusega kaudselt seotud. Tuleb märkida, et mootorsõidukitööstuse olulisuse põhjuseks Euroopa Liidu majanduselus pole mitte ainult pakutavate töökohtade kvantiteet, vaid tõenäoliselt ka kvaliteet. Kõige paremini illustreerib seda edu 35 miljardi euro suurune iga-aastane ekspordiülejääk ja kõrge innovatsioonitase. Vaatamata kõigile neile optimistlikele andmetele seisavad Euroopa mootorsõidukitööstuse ees väga tõsised väljakutsed. Ma toetan täielikult CARS 21 kõrgetasemelise töörühma lõpparuannet ning Euroopa Komisjoni teatist antud teemal. Sellest hoolimata tahaksin kutsuda üles võtma täiendavaid meetmeid, mis on suunatud tõelise ühtse autode siseturu loomisele. Üksikud liikmesriigid kohaldavad autode suhtes jätkuvalt erinevaid maksusüsteeme, kas tollimaksu või muude registreerimistasude kujul, säilitades nii tarbijate vahelist ebavõrdsust. Ma tervitasin Euroopa Parlamendi kompromissi nn parandusklausli osas, kuna see tähendab kõige kindlamat sammu kõnealuse valdkonna normide ühtlustamise suunas, aidates seega kaasa paremale õigusloomele. Mootorsõidukitööstus tuleks vabastada tarbetust bürokraatiast, eriti selles osas, mis puudutab juba olemasolevate rahvusvaheliste normide arvu suurendamist. Parema õigusloome põhimõtete kohaselt tuleks mootorsõidukitööstuse jaoks konkurentsivõimelise õiguskeskkonna loomisel alati võtta arvesse nõuetekohast mõju hindamist ja tulude-kulude suhte optimeerimist. Võttes arvesse jätkuvat tehnoloogilist arengut antud sektoris, toetan ma komisjoni kava, milles tutvustatakse järelevalve- ja muudatuste tegemise mehhanismi, mis peab tagama, et õigusnormid ei aeglustaks pidevat tehnilist arengut. Euroopa autotööstus on samalaadsete tööstuste seas maailma üks konkurentsivõimelisemaid. Sellest hoolimata võib selle positsioon olla ohus, kui konkurendid peaksid kasutusele võtma ebaõiglase kaubanduspraktika või ei austa intellektuaalomandi õigusi. Ma tahaksin kutsuda komisjoni üles võtma järjepidavamaid ja tõhusamaid meetmeid tagamaks intellektuaalomandi õiguste austamist ning nende kohaldamist kõikjal maailmas, eriti Hiinas. Strateegiline partnerlus Hiinaga on vaieldamatult tähtis, kuid Euroopa intellektuaalomandit tuleb kaitsta. See on väga tähtis."@et5
"Arvoisa puhemies, olemme kaikki hyvin perillä siitä, että Euroopan unionin autoteollisuus on EU:n talouden tärkeimpiä aloja, jolla valmistetaan noin 19 miljoonaa ajoneuvoa vuodessa. Kaiken lisäksi se tarjoaa työpaikan 2,3 miljoonalle ihmiselle, ja 10 miljoonaa työskentelee välillisesti siihen liittyvillä aloilla. On syytä huomauttaa, ettei autoteollisuuden avainasema Euroopan unionin taloudessa johdu pelkästään työpaikkojen määrästä vaan lähinnä niiden laadusta. Tätä kuvaa parhaiten vientikaupan vuotuinen 35 miljardin euron ylijäämä sekä korkeatasoinen innovointi. Kaikesta tästä optimistisesta tiedosta huolimatta EU:n autoteollisuus on vakavien haasteiden edessä. Annan täyden tukeni korkean tason CARS 21 –työryhmän loppuraportille ja Euroopan komission tiedonannolle aiheesta. Toivoisin kuitenkin lisää toimia, joilla pyritään luomaan todelliset autojen yhtenäismarkkinat. Yksittäiset jäsenvaltiot soveltavat edelleen erilaisia verojärjestelmiä autoihin joko tullimaksuilla tai muilla rekisteröintimaksuilla, mikä mahdollistaa kuluttajien välisen epätasa-arvon säilymisen. Kannatin Euroopan parlamentissa saavutettua kompromissia niin sanotussa "korjauslausekkeessa", sillä se on varmasti askel kohti tämän alan säännösten yhtenäistämistä, mikä puolestaan parantaisi lainsäätämistä. Autoteollisuus olisi vapautettava tarpeettomasta byrokratiasta erityisesti mitä tulee jo olemassa olevien kansainvälisten säännösten määrän lisääntymiseen. Asianmukainen vaikutustenarviointi ja kustannushyötysuhteen optimoinnin periaate olisi lainsäätämisen parantamiseen tähtäävien periaatteiden mukaisesti otettava aina huomioon luotaessa autoteollisuudelle kilpailukykyistä oikeusympäristöä. Kun otetaan huomioon alan jatkuva tekninen kehitys, kannatan komission toimia sellaisen tarkistus- ja valvontamekanismin käyttöön ottamiseksi, jolla varmistetaan, ettei lainsäädäntö hidasta tätä jatkuvaa teknistä edistystä. Euroopan autoteollisuus on yksi maailman kilpailukykyisimmistä. Sen asema saattaa silti olla uhattuna, jos kilpailijat turvautuvat vilpilliseen kauppaan tai jos he eivät noudata teollis- ja tekijänoikeuksia. Odottaisinkin komissiolta entistä johdonmukaisempia ja tehokkaampia toimia, joilla varmistetaan teollis- ja tekijänoikeuksien noudattaminen ja täytäntöönpano kaikkialla maailmassa, erityisesti Kiinassa. Kiinan strategisen kumppanuuden merkitys on kiistaton, mutta EU:n teollis- ja tekijänoikeudet on turvattava. Tämä on ehdottoman tärkeää."@fi7
"Monsieur le Président, nous sommes tous pleinement conscients que l’industrie automobile de l’Union européenne est l’un des secteurs les plus importants de son économie, produisant 19 millions de véhicules par an. Plus important encore, il représente également 2,3 millions d’emplois. Dix autres millions d’emplois dans des secteurs auxiliaires dépendent indirectement de cette industrie. Il est à noter que ce n’est pas seulement la quantité, mais probablement surtout la qualité de ces emplois qui expliquent le rôle clé que l’industrie automobile joue dans la vie économique de l’Union européenne. La meilleure manière d’illustrer ce succès est de mentionner les 35 milliards d’euros par an d’excédent d’exportation et le haut niveau d’innovation. Malgré toutes ces données optimistes, l’industrie automobile européenne se trouve face à des défis très sérieux. Je soutiens totalement le rapport définitif du groupe de haut niveau CARS 21 et la communication de la Commission européenne sur le sujet. Je voudrais néanmoins demander que davantage de mesures soient prises en vue de créer un véritable marché intérieur unique de l’automobile. Les États membres appliquent encore des régimes fiscaux différents aux voitures, en imposant des taxes ou au moyen d’autres frais d’immatriculation, perpétuant les inégalités entre les consommateurs. J’ai salué le compromis trouvé au Parlement européen sur ce que l’on appelle la «clause de réparation», car cela représente sans aucun doute un pas vers l’unification des dispositions dans ce domaine, contribuant ainsi à une meilleure législation. Nous devrions libérer l’industrie automobile des fardeaux bureaucratiques inutiles, en particulier au niveau du nombre croissant de dispositions internationales qui existent déjà. Conformément aux principes de meilleure législation, une bonne analyse d’impact et l’optimisation des coûts et avantages devraient toujours être pris en considération lors de la création d’un environnement juridique compétitif pour l’industrie automobile. Étant donné le développement technologique en cours dans ce secteur, je soutiens l’action de la Commission visant à introduire un mécanisme d’examen et de révision afin de garantir que les dispositions juridiques ne ralentissent pas les progrès techniques qui sont constamment réalisés. L’industrie automobile européenne est l’une des plus compétitives de son genre dans le monde. Sa position pourrait néanmoins être menacée si ses concurrents recourent à des pratiques commerciales déloyales ou ne respectent pas les droits de propriété intellectuelle. Je voudrais demander à la Commission de prendre des mesures plus cohérentes et efficaces afin de garantir le respect des droits de propriété intellectuelle et leur mise en œuvre dans toutes les régions du monde, notamment en Chine. L’importance du partenariat stratégique avec la Chine est incontestable, mais la propriété intellectuelle européenne doit être protégée. C’est absolument vital."@fr8
"Elnök úr! Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy az Európai Unió autóipara a gazdaság egyik legfontosabb ágazata, mely évente 19 millió járművet gyárt. Még fontosabb, hogy 2,3 millió munkahelyet biztosít. További 10 millió munkahely a kapcsolódó ágazatokban közvetetten függ ettől az iparágtól. Érdemes megjegyezni, hogy nem csupán a munkahelyek mennyisége, de talán a minősége az, aminek az autóipar által az Európai Unió gazdasági életében játszott kulcsszerep köszönhető. Ezt a sikert legjobban úgy illusztrálhatjuk, ha utalunk az évi  35 milliárd eurós exportkereskedelmi többletre és az innováció magas szintjére. Az európai autóipar minden optimista adat ellenére igen komoly kihívások elé néz. Teljes mértékben támogatom a CARS 21 magas szintű csoport végleges jelentését és az Európai Bizottság e témához kapcsolódó közleményét. Mégis szeretnék további intézkedéseket kérni az autók terén egy valódi egységes belső piac megteremtése érdekében. Az egyes tagállamok még mindig eltérő adórendszereket alkalmaznak az autókat illetően, akár azok megadóztatásával, akár más regisztrációs díjakkal, és ezzel fokozzák a fogyasztók közötti egyenlőtlenségeket. Üdvözöltem az Európai Parlamenten belül az úgynevezett „javítási rendelkezés”-ről elért kompromisszumot, mely mindenképpen előremutató lépés e területen a rendelkezések egységesítése, vagyis ilyen módon a jobb jogalkotás felé. Az autóiparnak meg kell szabadulnia a szükségtelen bürokratikus terhektől, különösen a máris meglévő nemzetközi rendelkezések számának növelését tekintve. A jobb jogalkotás elvei értelmében megfelelő hatásvizsgálat és a költségek és hasznok optimalizálásának elve mindig figyelembe veendő az autóipar versenyképes jogszabályi környezetének megteremtésekor. Az ágazaton belüli folyamatos technológiai fejlődésre figyelemmel támogatom a Bizottság fellépését, mellyel felülvizsgálati és revíziós mechanizmust kíván bevezetni azt biztosítandó, hogy a jogszabályi rendelkezések nem lassítják le a folyamatosan megvalósuló technikai előnyöket. Az európai autóipar a maga nemében a világon az egyik legversenyképesebb iparág. Helyzetét azonban veszélyeztetheti, ha versenytársai tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokhoz folyamodnak, vagy elmulasztják a szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartását. Szeretném felhívni a Bizottságot arra, hogy tegyen konzisztensebb és hatékonyabb intézkedéseket a szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartására és ezek a világ minden táján, különösen Kínában való végrehajtására. A Kínával való stratégiai partnerség fontossága vitathatatlan, azonban védeni kell az európai szellemi tulajdont. Ez létfontosságú."@hu11
"Signor Presidente, siamo tutti pienamente consapevoli del fatto che l’industria automobilistica dell’Unione europea è uno dei settori più importanti della sua economia, con una produzione di 19 milioni di veicoli ogni anno. L’aspetto più significativo è che essa garantisce anche 23 milioni di posti di lavoro. Altri 10 milioni di posti di lavoro forniti dall’indotto dipendono direttamente da questa industria. Vale la pena osservare che non è solo la quantità, ma probabilmente la qualità di quei posti di lavoro che fa assumere a questa industria un ruolo fondamentale nella vita economica dell’Unione europea. Il modo migliore per illustrare questo successo è fare riferimento ai 35 miliardi di euro l’anno garantiti dalle esportazioni e all’elevato livello di innovazione. Nonostante tutti questi dati ottimistici, l’industria automobilistica europea sta affrontando alcune sfide molto impegnative. Sostengo appieno la relazione finale del gruppo ad alto livello CARS 21 e la comunicazione della Commissione in materia. Tuttavia, vorrei chiedere di agire ulteriormente ai fini della creazione di un reale mercato interno delle automobili. I singoli Stati membri applicano diversi regimi fiscali alle automobili, attraverso l’imposizione di tasse o di altri oneri di immatricolazione, mantenendo le disparità fra i consumatori. Ho accolto con favore il compromesso raggiunto in quest’Aula per quanto riguarda la cosiddetta “clausola di riparazione”, perché rappresenta senz’altro un passo avanti verso l’unificazione delle disposizioni del settore, contribuendo così al miglioramento della normativa. L’industria automobilistica dovrebbe essere liberata da oneri burocratici inutili, in particolare per quanto riguarda l’aumento del numero di disposizioni internazionali già esistenti. In base al principio di una migliore legislazione, si dovrebbe sempre tenere conto della valutazione dell’impatto e del principio di ottimizzazione dei costi e dei benefici in sede di elaborazione di un quadro giuridico competitivo per l’industria automobilistica. In considerazione dell’attuale sviluppo tecnologico del settore, sostengo l’iniziativa della Commissione di introdurre un meccanismo di modifica e di revisione al fine di garantire che le disposizioni normative non rallentino i progressi tecnici che vengono costantemente raggiunti. L’industria automobilistica europea è fra le più competitive al mondo nel suo genere. Tuttavia, la sua posizione può essere minacciata dal ricorso da parte dei concorrenti a pratiche commerciali sleali o dal mancato rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Vorrei invitare la Commissione ad agire con maggiore coerenza ed efficacia al fine di garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e la loro attuazione in tutto il mondo, in particolare in Cina. L’importanza del partenariato strategico con la Cina è indubbia, ma la proprietà intellettuale europea deve essere protetta. Ciò è di cruciale importanza."@it12
"Pone Pirmininke, mes esame visiškai įsitikinę, kad Europos Sąjungos automobilių pramonė yra vienas svarbiausių sektorių jos ekonomikoje, pagaminantis 19 milijonų transporto priemonių per metus. Svarbiausia, kad jam priskiriama 2,3 milijono darbo vietų. Kiti 10 milijonų darbo vietų susijusiuose sektoriuose netiesiogiai priklauso nuo šios pramonės šakos. Taip pat verta paminėti, kad tai yra ne tik kiekis, bet tikriausiai būtinai ir teikiamų darbo vietų kokybė, kurioms priskiriamas svarbiausias vaidmuo, kurį atlieka automobilių pramonė Europos Sąjungos ekonominiame gyvenime. Geriausias būdas pailiustruoti šią sėkmę yra nurodyti 35 milijardų eurų metinį eksporto prekybos perteklių ir aukštą naujovių lygį. Nepaisant visų šių optimistinių duomenų, Europos automobilių pramonė susiduria su labai rimtais iššūkiais. Aš visiškai palaikau CARS 21 aukšto lygio grupės galutinį pranešimą ir Europos Komisijos komunikatą šiuo klausimu. Vis dėlto norėčiau paraginti imtis tolesnių veiksmų, nukreiptų į tikros bendros automobilių vidaus rinkos sukūrimą. Atskiros valstybės narės vis dar taiko skirtingus su automobiliais susijusius mokesčių režimus arba per muito rinkliavas, arba per kitas registracijos rinkliavas, išsaugodamos nelygybę tarp vartotojų. Aš pritariau kompromisui, pasiektam Europos Parlamente dėl vadinamojo „pataisymų skirsnio“, kadangi jis yra didžiausias žingsnis pirmyn vienodų nuostatų šioje srityje link, tokiu būdu prisidedant prie geresnės tesėkūros. Automobilių pramonėje turėtų būti sumažinta nereikalinga biurokratija, ypač susijusi su didėjančiu jau dabar esamų tarptautinių nuostatų skaičiumi. Laikantis geresnės teisėkūros principų, visada reikėtų atsižvelgti į tinkamą poveikio įvertinimą ir išlaidų bei naudos optimizavimo principą, kai kuriama konkurencinga teisinė aplinka automobilių pramonei. Toliau vykstančios plėtros šiame sektoriuje požiūriu aš pritariu Komisijos veiksmams, kuriais įvedamas peržiūros ir keitimo mechanizmas, siekiant užtikrinti, kad teisinės nuostatos nesulėtintų techninės pažangos, kurios nuolat siekiama. Europos automobilių pramonė yra viena iš konkurencingiausių šios rūšies pramonės šakų pasaulyje. Nepaisant to, jos pozicijai gali kilti grėsmė, jeigu jos konkurentai imsis nesąžiningos prekybos praktikos arba nepaisys intelektinės nuosavybės teisių. Norėčiau paraginti Komisiją imtis nuoseklesnių ir veiksmingesnių veiksmų siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių gerbimą ir jų įgyvendinimą visose pasaulio dalyse, ypač Kinijoje. Strateginės partnerystės su Kinija svarba yra neginčytina, bet Europos intelektinė nuosavybė turi būti apsaugota. Tai, be abejo, gyvybiškai svarbu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, mēs pilnībā apzināmies to, ka Eiropas Savienības autobūves nozare ir visnozīmīgākais sektors tās ekonomikā, gadā saražojot 19 miljonus transportlīdzekļu. Bet vissvarīgākais, tā nodrošina 2,3 miljonus darba vietu. Pārējie 10 miljoni darba vietu ir saistītajos sektoros, kas arī ir netieši atkarīgi no šīs nozares. Ir vērts atzīmēt, ka tas ir ne tikai darba vietu skaits, bet ,iespējams, vēl būtiskāk arī kvalitāte, kurai ir liela nozīme tajā lielajā lomā, kas ir autobūves nozarei Eiropas Savienības ekonomiskajā dzīvē. Vislabākais veids, kā ilustrēt tās veiksmīgumu, ir pieminēt tās EUR 35 miljardu ikgadējo ārējās tirdzniecības pārpalikumu un augsto inovāciju līmeni.. Neraugoties uz šiem optimistiskajiem datiem, Eiropas Savienības autobūves industrija pašlaik sastopas ar ļoti nopietniem izaicinājumiem. Es pilnībā atbalstu augsta līmeņa darba grupas 21 nobeiguma ziņojumu un Eiropas Komisijas paziņojumu par šo tematu. Tomēr es gribētu aicināt, lai turpmākie pasākumi būtu vērsti uz patiesa vienota iekšējā automobiļu tirgus izveidošanu. Atsevišķas dalībvalstis joprojām piemēro atšķirīgus nodokļu režīmus attiecībā uz automobiļiem, iekasējot nodevas vai reģistrācijas maksas, tādejādi radot nevienlīdzību starp patērētājiem. Es atzinīgi vērtēju Eiropas Parlamenta sasniegto kompromisu attiecībā uz tā saucamo „remontdarbu atrunu”, jo tas pilnīgi noteikti ir solis pretī vienotu noteikumu izstrādāšanai šajā jomā, tādejādi veicinot labāku likumdošanu. Autobūves nozarē jāatceļ nevajadzīgais birokrātiskais slogs, jo īpaši ņemot jau pašlaik spēkā esošo starptautisko noteikumu skaita palielināšanos. Saskaņā ar labāka likumdošanas procesa principiem, vienmēr jāņem vērā pienācīgs ietekmes novērtējums un rentabilitātes principu, veidojot tiesisko vidi konkurētspējīgai autobūves nozarei. Ņemot vērā pašreizējo tehnoloģisko attīstību šajā sektorā, es atbalstu Komisijas rīcību, piemērojot pārskatīšanas un grozīšanas mehānismus, lai nodrošinātu, ka tiesību normas nesamazina tās tehniskās priekšrocības, kas tiek pastāvīgi sasniegtas. Eiropas Savienības autobūves nozare ir viena no konkurētspējīgākajām pasaulē. Tomēr tās pozīcija varētu tikt apdraudēta, ja tās konkurenti uzsāktu negodīgas tirdzniecības praksi vai nespētu ievērot intelektuālā īpašuma tiesības.. Man jāaicina Komisiju pieņemt vairāk konsekventus un efektīvus pasākumus, lai nodrošinātu intelektuālā īpašumu tiesību ievērošanu un to īstenošanu visā pasaulē, īpaši Ķīnā. Stratēģiskās partnerības ar Ķīnu nozīmīgums nav apšaubāms, bet ir jāaizsargā Eiropas Savienības intelektuālais īpašums. Tas ir ārkārtīgi svarīgi."@lv13
"Panie Przewodniczący! Doskonale wiemy, że przemysł motoryzacyjny Unii Europejskiej jest jednym z jej najważniejszych sektorów gospodarki, produkując rocznie 19 milionów pojazdów i – co szczególnie ważne – zapewniając 2,3 miliony miejsc pracy i pośrednio 10 milionów w sektorach pomocniczych. Należy podkreślić, że nie tylko ilość, ale może przede wszystkim jakość miejsc pracy świadczy o kluczowej roli, jaką przemysł ten odgrywa w życiu gospodarczym Unii Europejskiej. Sukces ten najłatwiej możemy zilustrować patrząc przez pryzmat 35 miliardów euro corocznej nadwyżki eksportowej w obrocie handlowym oraz wysokiego poziomu innowacyjności. Pomimo tych optymistycznych danych, europejski przemysł motoryzacyjny stoi w obliczu bardzo poważnych wyzwań. W pełni popieram sprawozdanie końcowe Grupy Wysokiego Szczebla Cars 21 oraz komunikat Komisji Europejskiej w tej sprawie, jednak chciałbym zaapelować o dalsze działania zmierzające do stworzenia prawdziwie jednolitego rynku wewnętrznego samochodów. W dalszym ciągu poszczególne państwa członkowskie stosują bowiem odmienne reżimy podatkowe odnoszące się do samochodów, czy to w formie stosowania akcyzy, czy też innych opłat rejestracyjnych, wzmacniając nierówność pośród konsumentów. Z zadowoleniem przyjąłem kompromis, jaki udało się osiągnąć w Parlamencie Europejskim w temacie tzw. „klauzuli napraw”, bo jest to niewątpliwie krok w kierunku ujednolicania przepisów w tym zakresie, przyczyniając się do lepszego stosowania prawa. Sektor motoryzacyjny powinien zostać uwolniony od niepotrzebnych obciążeń biurokratycznych, szczególnie w zakresie unikania powielania istniejących przepisów międzynarodowych. Zgodnie z zasadami stanowienia lepszego prawa właściwa ocena wpływu, zasada optymalizacji kosztów i korzyści powinny być zawsze brane pod uwagę w tworzeniu konkurencyjnego otoczenia prawnego dla przemysłu motoryzacyjnego. Ze względu na ciągły rozwój technologiczny w tej branży popieram działania Komisji wprowadzające mechanizm rewizji i przeglądu tak, aby przepisy prawne nie hamowały stale czynionych postępów technologicznych. Europejski przemysł motoryzacyjny jest jednym z najbardziej konkurencyjnych branż na świecie, jednakże jego pozycja może zostać zagrożona poprzez stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych przez konkurencję oraz nieprzestrzeganie praw własności intelektualnej. Chciałbym wezwać Komisję do podjęcia bardziej konsekwentnych i skutecznych działań w celu zapewnienia przestrzegania i egzekwowania praw własności intelektualnej we wszystkich regionach świata, ze szczególnym uwzględnieniem Chin. Znaczenie strategicznego partnerstwa z Chinami nie powinno podlegać dyskusji, ale skuteczna ochrona europejskiej własności intelektualnej powinna byś warunkiem ."@mt15,15
"Mijnheer de Voorzitter, we zijn ons er terdege van bewust dat de automobielindustrie voor de Europese Unie een van de belangrijkste economische sectoren is, die jaarlijks 19 miljoen voertuigen produceert en – belangrijker nog – 2,3 miljoen rechtstreekse arbeidsplaatsen oplevert. Daarnaast zorgt de automobielindustrie indirect voor nog eens 10 miljoen banen in aanverwante sectoren. Er dient op gewezen te worden dat niet alleen het aantal arbeidsplaatsen, maar waarschijnlijk vooral de kwaliteit ervan de verklaring vormt voor de sleutelrol die de automobielindustrie in het economische leven van de Europese Unie speelt. Dit succes kan het best worden aangetoond aan de hand van het jaarlijkse handelsoverschot van 35 miljard euro en de hoge mate van innovatie. Ondanks deze optimistische gegevens staat de Europese automobielindustrie voor enkele zeer ernstige uitdagingen. Ik sta volledig achter het eindverslag van de CARS 21-groep op hoog niveau en de mededeling van de Europese Commissie over dit onderwerp. Toch zou ik willen oproepen tot verdere maatregelen die erop gericht zijn om een echte gemeenschappelijke interne automobielmarkt tot stand te brengen. In de afzonderlijke lidstaten worden voor auto’s nog steeds verschillende fiscale stelsels toegepast, in de vorm van belasting of registratiekosten, waardoor de ongelijkheid tussen de consumenten blijft bestaan. Ik was ingenomen met het in het Europees Parlement bereikte compromis over de zogenaamde “reparatieclausule”. Dit betekent zonder enige twijfel een stap in de richting van uniformere voorschriften op dit gebied, die tot een betere wetgeving zullen bijdragen. Daarenboven zou de automobielindustrie van alle overbodige bureaucratische rompslomp moeten worden verlost, voornamelijk met betrekking tot het steeds grotere aantal internationale bepalingen dat op dit gebied reeds bestaat. Overeenkomstig de beginselen van beter wetgeven zouden een adequate effectbeoordeling en de toepassing van het kosteneffectiviteitsbeginsel altijd in aanmerking moeten worden genomen bij het scheppen van een concurrerend regelgevingskader voor de automobielindustrie. Met het oog op de aanhoudende technologische ontwikkeling in deze sector steun ik de maatregelen van de Commissie om een mechanisme voor herziening en evaluatie in het leven te roepen, om te voorkomen dat de geldende wettelijke bepalingen de voortdurende technische vooruitgang in de weg zouden staan. Hoewel de Europese automobielindustrie een van de meest concurrerende sectoren ter wereld is, kan deze positie onder druk komen te staan wanneer haar concurrenten hun toevlucht nemen tot oneerlijke handelspraktijken of verzuimen om de intellectuele-eigendomsrechten te respecteren. Ik zou de Commissie willen oproepen tot het nemen van meer consequente en effectieve maatregelen om de eerbiediging en de tenuitvoerlegging van de intellectuele-eigendomsrechten in alle delen van de wereld te verzekeren, en in het bijzonder in China. Hoewel het belang van ons strategisch partnerschap met China niet ter discussie staat, moeten de Europese intellectuele-eigendomsrechten worden beschermd. Dat is absoluut noodzakelijk."@nl3
"Senhor Presidente, estamos muito conscientes de que a indústria automóvel da União Europeia é um dos sectores mais importantes da sua economia, produzindo 19 milhões de automóveis por ano. Mais importante ainda, representa 2,3 milhões de postos de trabalho. Além disso, mais 10 milhões de empregos em sectores associados dependem indirectamente desta indústria. Importa chamar a atenção para a probabilidade de ser essencialmente a qualidade dos postos de trabalho, e não apenas a quantidade, que permite à indústria automóvel desempenhar um papel fundamental na vida económica da União Europeia. A melhor ilustração deste sucesso são as receitas do comércio de exportação, que ascendem a 35 mil milhões de euros por ano, e o elevado nível de inovação. Apesar de todos estes dados optimistas, a indústria automóvel europeia enfrenta hoje sérios desafios. Apoio inteiramente o relatório do grupo de alto nível CARS 21 e a comunicação da Comissão Europeia sobre esta matéria. Não obstante, gostaria de apelar à tomada de mais medidas orientadas para a criação de um mercado interno único e genuíno de automóveis. Os Estados-Membros continuam a aplicar diferentes regimes fiscais sobre os automóveis, quer pela cobrança de taxas, quer através de encargos de registo, perpetuando assim as desigualdades entre consumidores. Congratulei-me com o compromisso alcançado no Parlamento Europeu relativo à denominada "cláusula de reparação", pois representa certamente um passo em frente na harmonização das disposições existentes nesta matéria, contribuindo para melhorar o processo legislativo. A indústria automóvel deve ser libertada de burocracias desnecessárias, especialmente no que diz respeito à duplicação de disposições internacionais já existentes. Em conformidade com os princípios que promovem uma melhor actividade legislativa, é importante dispor de uma avaliação de impacto adequada e considerar o princípio de optimização do rácio custo-benefício na criação de um ambiente legislativo que preserve a competitividade da indústria automóvel. Tendo em conta o desenvolvimento tecnológico em curso neste sector, apoio a medida da Comissão que introduz um mecanismo de análise e de revisão para que as disposições legais não atrasem os progressos tecnológicos continuamente realizados neste sector. A indústria automóvel europeia é uma das mais competitivas do mundo. Não obstante, a sua posição pode ser ameaçada se os seus concorrentes enveredarem por práticas comerciais desleais ou não cumprirem os direitos de propriedade intelectual. Gostaria de apelar à Comissão para que tomasse medidas mais rigorosas e determinadas a fim de assegurar o respeito dos direitos de propriedade intelectual e a sua aplicação em todas as partes do mundo, nomeadamente na China. A importância da parceria estratégica com a China é incontestável, mas a propriedade intelectual europeia tem de ser protegida. Isto é absolutamente fundamental."@pt17
"Panie Przewodniczący! Doskonale wiemy, że przemysł motoryzacyjny Unii Europejskiej jest jednym z jej najważniejszych sektorów gospodarki, produkując rocznie 19 milionów pojazdów i – co szczególnie ważne – zapewniając 2,3 miliony miejsc pracy i pośrednio 10 milionów w sektorach pomocniczych. Należy podkreślić, że nie tylko ilość, ale może przede wszystkim jakość miejsc pracy świadczy o kluczowej roli, jaką przemysł ten odgrywa w życiu gospodarczym Unii Europejskiej. Sukces ten najłatwiej możemy zilustrować patrząc przez pryzmat 35 miliardów euro corocznej nadwyżki eksportowej w obrocie handlowym oraz wysokiego poziomu innowacyjności. Pomimo tych optymistycznych danych, europejski przemysł motoryzacyjny stoi w obliczu bardzo poważnych wyzwań. W pełni popieram sprawozdanie końcowe Grupy Wysokiego Szczebla Cars 21 oraz komunikat Komisji Europejskiej w tej sprawie, jednak chciałbym zaapelować o dalsze działania zmierzające do stworzenia prawdziwie jednolitego rynku wewnętrznego samochodów. W dalszym ciągu poszczególne państwa członkowskie stosują bowiem odmienne reżimy podatkowe odnoszące się do samochodów, czy to w formie stosowania akcyzy, czy też innych opłat rejestracyjnych, wzmacniając nierówność pośród konsumentów. Z zadowoleniem przyjąłem kompromis, jaki udało się osiągnąć w Parlamencie Europejskim w temacie tzw. „klauzuli napraw”, bo jest to niewątpliwie krok w kierunku ujednolicania przepisów w tym zakresie, przyczyniając się do lepszego stosowania prawa. Sektor motoryzacyjny powinien zostać uwolniony od niepotrzebnych obciążeń biurokratycznych, szczególnie w zakresie unikania powielania istniejących przepisów międzynarodowych. Zgodnie z zasadami stanowienia lepszego prawa właściwa ocena wpływu, zasada optymalizacji kosztów i korzyści powinny być zawsze brane pod uwagę w tworzeniu konkurencyjnego otoczenia prawnego dla przemysłu motoryzacyjnego. Ze względu na ciągły rozwój technologiczny w tej branży popieram działania Komisji wprowadzające mechanizm rewizji i przeglądu tak, aby przepisy prawne nie hamowały stale czynionych postępów technologicznych. Europejski przemysł motoryzacyjny jest jednym z najbardziej konkurencyjnych branż na świecie, jednakże jego pozycja może zostać zagrożona poprzez stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych przez konkurencję oraz nieprzestrzeganie praw własności intelektualnej. Chciałbym wezwać Komisję do podjęcia bardziej konsekwentnych i skutecznych działań w celu zapewnienia przestrzegania i egzekwowania praw własności intelektualnej we wszystkich regionach świata, ze szczególnym uwzględnieniem Chin. Znaczenie strategicznego partnerstwa z Chinami nie powinno podlegać dyskusji, ale skuteczna ochrona europejskiej własności intelektualnej powinna byś warunkiem ."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, sme si plne vedomí toho, že automobilový priemysel Európskej únie je jedným z najdôležitejších odvetví jej hospodárstva, ktoré každoročne vyrába 19 miliónov vozidiel. Čo je však najdôležitejšie, predstavuje 2,3 milióna pracovných miest. Ďalších 10 miliónov pracovných miest v pridružených sektoroch nepriamo závisí od tohto priemyslu. Je vhodné poznamenať, že to nie je len množstvo, ale pravdepodobne v zásade kvalita daných pracovných miest, vďaka ktorej automobilový priemysel zohráva kľúčovú úlohu v hospodárskom živote Európskej únie. Najlepším spôsobom, ako ilustrovať tento úspech, je uviesť skutočnosti, ako ročný zisk 35 miliárd eur z vývozu a vysoká úroveň inovácie. Napriek všetkým týmto optimistickým údajom však európsky automobilový priemysel čelí niekoľkým veľmi vážnym výzvam. V plnej miere podporujem konečné znenie správy skupiny na vysokej úrovni CARS 21 a oznámenie Európskej komisie týkajúce sa tejto problematiky. Napriek tomu by som rád vyzval na ďalšiu činnosť zameranú na vytvorenie skutočne jednotného vnútorného trhu s automobilmi. Jednotlivé členské štáty stále uplatňujú rôzne systémy zdaňovania automobilov buď vyberaním cla, alebo prostredníctvom iných registračných poplatkov, čím podporujú nerovnosť medzi spotrebiteľmi. Vítam kompromis, ku ktorému dospel Európsky parlament, týkajúci sa tzv. doložky o opravách, pretože určite predstavuje krok smerom k zjednoteniu ustanovení v tejto oblasti, a tým prispieva k lepšej právnej úprave. Automobilový priemysel musíme zbaviť zbytočnej byrokratickej záťaže, najmä v čase, keď sa zvyšuje počet medzinárodných ustanovení, ktoré už existujú. Podľa zásad lepšej právnej úpravy by sa mali pri vytváraní konkurenčného právneho prostredia pre automobilový priemysel zohľadňovať primerané hodnotenie vplyvu a zásada optimalizácie nákladov a ziskov. Vzhľadom na prebiehajúci technologický vývoj v tomto odvetví podporujem opatrenie Komisie, ktorým sa zavádza mechanizmus preskúmania a revízie s cieľom zabezpečiť, aby právne ustanovenia nespomaľovali technický pokrok. Európsky automobilový priemysel je jedným z najviac konkurencieschopných na svete. Napriek tomu jeho pozíciu môžu ohroziť konkurenti, ktorí nerešpektujú spravodlivé obchodné postupy alebo nedodržiavajú právo na duševné vlastníctvo. Rád by som preto vyzval Komisiu, aby prijala konzistentnejšie a účinnejšie opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržiavanie práv na duševné vlastníctvo a ich vykonávanie vo všetkých častiach sveta a najmä v Číne. O význame strategického partnerstva s Čínou niet pochýb, avšak európske duševné vlastníctvo musí byť chránené. To je absolútne nevyhnutné."@sk19
"Gospod predsednik, v celoti se zavedamo, da je avtomobilska industrija Evropske unije eden od najbolj pomembnih sektorjev njenega gospodarstva, ki proizvede 19 milijonov vozil na leto. Najpomembneje, zagotavlja tudi 2,3 milijona delovnih mest. Nadaljnjih 10 milijonov delovnih mest v sorodnih sektorjih je neposredno odvisnih od te industrije. Omeniti je treba, da ni le količina, ampak verjetno predvsem kakovost zagotovljenih delovnih mest tista, ki določa ključno vlogo, ki jo ima avtomobilska industrija v gospodarskem življenju Evropske unije. Najboljši način za prikaz tega uspeha je sklicevanje na 35 milijard EUR letnega izvoznega trgovinskega presežka in visoka raven inovativnosti. Kljub vsem tem optimističnim podatkom se evropska avtomobilska industrija srečuje z nekaterimi zelo resnimi izzivi. V celoti podpiram končno poročilo skupine na visoki ravni CARS 21 in sporočilo Evropske Komisije na to temo. Kljub temu bi rad pozval k nadaljnjim ukrepom, namenjenim oblikovanju resnično enotnega notranjega trga z avtomobili. Posamezne evropske države še vedno uporabljajo različne davčne ureditve za avtomobile, in sicer z zaračunavanjem carine ali prek pristojbin za registracijo, pri čemer se ohranjajo neenakosti med potrošniki. Pozdravil sem kompromis, ki ga je Evropski parlament dosegel glede tako imenovane „klavzule o popravilih“, ker gotovo predstavlja korak naprej proti poenotenju določb na tem področju, s čimer prispeva k sprejemanju boljše zakonodaje. Avtomobilska industrija mora biti oproščena nepotrebnih birokratskih bremen, zlasti v zvezi s povečanjem števila že veljavnih mednarodnih določb. V skladu z načeli sprejemanja boljše zakonodaje je treba pri oblikovanju konkurenčnega pravnega okvira za avtomobilsko industrijo vedno upoštevati ustrezno oceno učinka ter načelo optimiziranja stroškov in koristi. Glede na stalen tehnološki razvoj v tem sektorju podpiram ukrep Komisije, ki uvaja mehanizem za pregledovanje in spremembe za zagotovitev, da pravne določbe ne upočasnjujejo tehničnega napredka, ki se stalno dosega. Evropska avtomobilska industrija je ena od najbolj konkurenčnih tovrstnih industrij na svetu. Kljub temu je njen položaj lahko ogrožen, če se konkurenti zatekajo k nepoštenim trgovskim praksam ali ne spoštujejo pravic intelektualne lastnine. Komisijo želim pozvati, naj sprejme bolj dosledne in učinkovite ukrepe za zagotovitev spoštovanja pravic intelektualne lastnine in njihovega izvajanja po vsem svetu, zlasti na Kitajskem. Nobenega dvoma ni o pomembnosti strateškega partnerstva s Kitajsko, vendar je treba zavarovati evropsko intelektualno lastnino. To je povsem bistveno."@sl20
"Herr talman! Vi är alla fullt medvetna om att EU:s bilindustri är en av de viktigaste sektorerna av unionens ekonomi, med en årlig produktion på 19 miljoner fordon. Allra viktigast är att den också står för 2,3 miljoner arbetstillfällen. Ytterligare 10 miljoner arbetstillfällen i närliggande sektorer är indirekt beroende av bilindustrin. Det är värt att notera att det inte bara är mängden arbetstillfällen, utan antagligen framför allt kvaliteten, som är orsaken till att bilindustrin spelar en sådan nyckelroll i EU:s ekonomiska liv. Detta kan bäst illustreras genom att hänvisa till EU:s årliga handelsöverskott på 35 miljoner euro och den höga innovationstakten. Trots alla dessa optimistiska data står den europeiska bilindustrin inför några mycket allvarliga utmaningar. Jag stöder helt och fullt slutrapporten från högnivågruppen CARS 21 och kommissionens meddelande om det här ämnet. Icke desto mindre skulle jag vilja uppmana till att man tar ytterligare steg i riktning mot att skapa en enda inre marknad för bilar. Individuella medlemsstater tillämpar fortfarande olika skattesystem för bilar, antingen genom skatter eller genom andra registreringsavgifter, vilket befäster ojämlikheten konsumenter emellan. Jag välkomnade kompromissen som uppnåddes i Europaparlamentet om den så kallade ”reparationsklausulen”, för den representerar helt klart ett steg mot att samordna bestämmelserna på det här området och bidrar därmed till bättre lagstiftning. Bilindustrin borde befrias från onödiga administrativa bördor, särskilt när det handlar om att öka antalet internationella bestämmelser. I enlighet med principerna för bättre lagstiftning bör en ordentlig konsekvensbedömning och principen om nytta och kostnader alltid tas med i beräkningen när man vill skapa en konkurrenskraftig rättslig miljö för bilindustrin. Med tanke på den ständiga tekniska utvecklingen inom den här sektorn stöder jag kommissionens införande av en översyns- och revisionsmekanism för att se till att lagar och bestämmelser inte bromsar de tekniska framsteg som ständigt görs. Den europeiska bilindustrin är en av de mest konkurrenskraftiga i sitt slag i hela världen. Men den ställningen kan vara hotad om dess konkurrenter tillgriper orättvisa handelsförfaranden eller inte respekterar immateriell äganderätt. Jag vill uppmana kommissionen att agera mer konsekvent och effektivt för att säkerställa respekt för immaterialrätten och dess tillämpning i alla delar av världen, i synnerhet i Kina. Vikten av ett strategiskt partnerskap med Kina kan inte betvivlas, men europeisk immateriell egendom måste skyddas. Detta är av yttersta vikt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph