Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-14-Speech-1-091"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080114.14.1-091"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, commissaris Verheugen, collega’s, rapporteur, morgen opent in Brussel de 86 autosalon zijn deuren en de milieuvriendelijke auto staat daar centraal. Het is duidelijk dat zowel de autoconstructeurs als de consumenten eindelijk overtuigd zijn van een dringende nood aan koerswijziging. Het is tegelijk ook duidelijk dat die koers- en mentaliteitswijziging alleen mogelijk zal zijn, alleen gerealiseerd zal kunnen worden via dwingende maatregelen, en wel op verschillende terreinen. Wie nu nog defensief blijft denken, zit mijns inziens fout. Heel wat Europese en andere middenklassewagens beantwoorden nu al aan de nieuwe normen van 120 gram CO per kilometer. Ook de Duitse wagens, mijnheer Verheugen, de nieuwe Golf TDI 1900 zit nu al op 115 gram per kilometer, dus het kan wel degelijk ook in Duitsland, en ik denk dat we op dat elan verder moeten gaan. Milieuvriendelijke technologie, daar gaat het om. Dat is een sector die enorm economisch potentieel en enorme opportuniteiten biedt. En het is daarom goed dat de Commissie hier de voert. We moeten nu investeren - u hebt het al gezegd, commissaris - om op dat terrein de leiding te nemen in de wereld. Ik heb het nog eens opgezocht: in het zevende kaderprogramma zit voor meer dan 4 miljard euro aan kredieten voor de transportsector. Dat is een pak geld, maar in de ogen van het Parlement - het staat in het verslag van de heer Chatzimarkakis - niet genoeg om onze hoge ambities waar te maken. Vandaar dat wij vragen dat bij de budgetherziening meer onderzoekskredieten voor nieuwe technologieën worden uitgetrokken. Tot slot, beste collega’s, het is ook hoog tijd dat er binnen de Raad een stroomversnelling op gang komt, met name op fiscaal vlak. Er ligt een voorstel op tafel van de Commissie om de belasting op auto’s aan de uitstoot van schadelijke stoffen te koppelen. Waarop wachten de nationale regeringen? Ze zijn hier helaas niet vertegenwoordigd, maar ik hoop dat de boodschap tot bij hen komt. Waarop wachten de regeringen om van dit voorstel werk te maken? Het is de enige manier om de milieuvriendelijke auto op korte termijn ook echt ingang te doen vinden."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři Verheugene, dámy a pánové, pane zpravodaji, zítra v Bruselu otevře své brány 86. automobilový veletrh a ve středu pozornosti bude automobil nepoškozující životní prostředí. Je jasné, že výrobce automobilů i spotřebitele se nakonec podařilo přesvědčit o naléhavé potřebě změny kurzu. Je rovněž jasné, že změna kurzu a změna myšlení budou možné a dosažitelné pouze prostřednictvím povinných opatření, což bude vyžadovat opatření v řadě nejrůznějších oblastí. Každý, kdo stále uvažuje defenzivně, se podle mého názoru mýlí. Značný počet evropských a jiných automobilů střední velikosti již novou normu 120 gramů CO na kilometr splňuje. I německé automobily, pane Verheugene: nový Golf TDI 1900 již dosáhl 115 gramů na kilometr, je to tedy skutečně možné i v Německu, a domnívám se, že musíme v této cestě rázně pokračovat. Technologie nepoškozující životní prostředí: to je podstata všeho. Je to odvětví, které má obrovský potenciál růstu a nabízí rozsáhlé příležitosti. Je proto dobré, že Komise tuto otázku prosazuje jako naléhavou. Jak jste již pane komisaři uvedl, musíme nyní investovat, abychom v tomto oboru dosáhli celosvětového vedoucího postavení. Prověřil jsem čísla: Sedmý rámcový program obsahuje úvěry v hodnotě více než 4 miliardy EUR pro odvětví dopravy. To je hodně peněz, ale podle názoru Parlamentu – jak se uvádí ve zpráva pana Chatzimarkakise – to nestačí k naplnění našich vysokých cílů. Proto žádáme, aby bylo pro výzkum nových technologií při přezkumu rozpočtu vyčleněno více úvěrů. Závěrem chci říci, dámy a pánové, že je také načase, aby Komise postupovala rychleji, zvláště v oblasti daní. Komise má před sebou návrh na vázání daně z vozidel na emise škodlivých látek. Na co vnitrostátní vlády čekají? Bohužel zde nejsou zastoupeny, ale doufám, že jim bude toto sdělení zprostředkováno. Proč vlády čekají s opatřeními podle uvedeného návrhu? Je to jediný způsob, jak v krátkém čase dosáhnout přijetí automobilů skutečně nepoškozujících životní prostředí."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær Verheugen, mine damer og herrer, kære hr. Chatzimarkakis! I morgen åbnes i Bruxelles den 86. biludstilling, og der sættes i den forbindelse fokus på miljøvenlige biler. Det er tydeligt, at såvel bilproducenterne som forbrugerne omsider er overbevist om, at det er tvingende nødvendigt at lægge kursen om. Det er samtidig klart, at en kurs- og mentalitetsændring kun er mulig og kun kan opnås ved obligatoriske foranstaltninger, og der må sættes ind på flere fronter. Alle, som fortsat tænker defensivt, er efter min opfattelse på forkert kurs. Mange europæiske og andre mellemklassekøretøjer opfylder allerede nu de nye standarder om 120 g CO pr. kilometer. Det gælder også tyske køretøjer, hr. Verheugen. Den nye Golf TDI 1900 ligger allerede på 115 g pr. kilometer, så det er virkelig muligt, også i Tyskland. Vi bør efter min mening gå aktivt videre ad den vej. Det drejer sig om miljøvenlig teknologi. Det er et område, som frembyder et enormt økonomisk potentiale og rige muligheder. Det er derfor positivt, at Kommissionen presser på i denne sag. Vi må investere, nu og her - som De også påpegede, hr. kommissær - for at tage føringen i verden på dette område. Jeg har slået tallene op: Der er i det syvende rammeprogram afsat mere end 4 milliarder euro i form af lån til transportsektoren. Det er mange penge, men efter Parlamentets opfattelse er det, som det anføres i hr. Chatzimarkakis' betænkning, ikke tilstrækkeligt til at opfylde vores høje ambitionsniveau. Derfor anmoder vi om, at der i forbindelse med budgetrevisionen afsættes yderligere midler til forskning i ny teknologi. Endelig er det også på tide, at Rådet øger tempoet, navnlig når det gælder de beskatningsmæssige forhold. Der ligger et forslag fra Kommissionen om at sammenkæde beskatning af køretøjer og udledning af skadelige stoffer. Hvad venter de nationale regeringer på? De er desværre ikke repræsenteret her i dag, men det er mit håb, at budskabet når dem. Hvorfor tøver regeringerne med at tage fat på dette forslag? Det er den eneste måde, hvorpå man på kort sigt for alvor kan bane vejen for den miljøvenlige bil."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar Verheugen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrter Herr Berichterstatter! Morgen öffnet in Brüssel der 86. Autosalon seine Pforten, in dessen Mittelpunkt das umweltfreundliche Auto stehen wird. Offensichtlich sind sowohl die Automobilhersteller als auch die Verbraucher endgültig von der dringenden Notwendigkeit eines Kurswechsels überzeugt. Ebenso klar ist, dass ein Kurswechsel und eine Mentalitätsänderung nur mit verbindlichen Maßnahmen gelingen können, und zwar in verschiedenen Bereichen. Wer nach wie vor defensiv denkt, liegt meines Erachtens falsch. Nicht eben wenige europäische und andere Mittelklassewagen erfüllen schon die neue Norm von 120 g CO pro Kilometer. Sogar die deutschen Fahrzeuge, Herr Verheugen: der neue Golf TDI 1900 erreicht bereits 115 g pro Kilometer, es ist also wahrhaftig auch in Deutschland möglich, und meines Erachtens müssen wir diesen Weg energisch weiter verfolgen. Umweltfreundliche Technologie, darum geht es. Dieser Sektor bietet ein enormes Wachstumspotenzial und eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Daher ist es zu begrüßen, dass die Kommission dieses Thema mit Nachdruck vorantreibt. Wie Sie bereits dargelegt haben, Herr Kommissar, müssen wir jetzt investieren, um auf diesem Gebiet in der Welt die Vorreiterrolle zu übernehmen. Ich habe die Zahlen nachgeschlagen: das Siebte Rahmenprogramm umfasst mehr als vier Milliarden Euro an Mitteln für den Verkehrssektor. Das ist zwar eine Menge Geld, reicht aber nach Ansicht des Parlaments wie es in dem Bericht von Herrn Chatzimarkakis heißt nicht aus, um unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen. Deshalb fordern wir bei der Haushaltsüberprüfung eine höhere Mittelzuweisung für die Erforschung neuer Technologien. Schließlich ist es auch höchste Zeit, dass der Rat schneller handelt, speziell im Steuerbereich. Ein Vorschlag der Kommission liegt vor, der vorsieht, die Steuern auf Kraftfahrzeuge von ihrem Ausstoß an Schadstoffen abhängig zu machen. Worauf warten die einzelstaatlichen Regierungen? Bedauerlicherweise sind sie hier nicht vertreten, aber ich hoffe, die Botschaft dringt zu ihnen durch. Weshalb warten die Regierungen und lassen diesem Vorschlag nicht Taten folgen? Einzig und allein auf diese Weise wird das umweltfreundliche Fahrzeug kurzfristig wirklich Akzeptanz finden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε Verheugen, κυρίες και κύριοι, κύριε εισηγητή, αύριο στις Βρυξέλλες θα ανοίξει τις πύλες της η 86 έκθεση αυτοκινήτου και το φιλικό προς το περιβάλλον αυτοκίνητο θα βρίσκεται στο επίκεντρο. Είναι σίγουρο ότι τόσο οι κατασκευαστές αυτοκινήτων όσο και οι καταναλωτές έχουν πειστεί επιτέλους για την επείγουσα ανάγκη για αλλαγή πορείας. Είναι επίσης σαφές ότι η αλλαγή πορείας και η αλλαγή νοοτροπίας θα είναι εφικτές, θα είναι επιτεύξιμες μόνο μέσα από υποχρεωτικά μέτρα και αυτό θα απαιτήσει μέτρα σε αρκετούς διαφορετικούς τομείς. Όποιος εξακολουθεί να σκέφτεται αμυντικά κάνει λάθος, κατά την άποψή μου. Ένας μεγάλος αριθμός ευρωπαϊκών και άλλων αυτοκινήτων μεσαίας κατηγορίας ήδη πληρούν τη νέα προδιαγραφή των 120g διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο. Ακόμα και τα γερμανικά αυτοκίνητα, κύριε Verheugen: το νέο Golf TDI 1900 βρίσκεται ήδη στα 115g ανά χιλιόμετρο, οπότε είναι εφικτό και στη Γερμανία, και πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε δυναμικά αυτήν την πορεία περαιτέρω. Τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον: περί αυτού πρόκειται. Είναι ένας τομέας που έχει τεράστια δυναμική ανάπτυξης και προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες. Είναι καλό, λοιπόν, που η Επιτροπή επισπεύδει το ζήτημα. Πρέπει να επενδύσουμε τώρα, όπως αναφέρατε ήδη, κύριε Επίτροπε, προκειμένου να ηγηθούμε παγκοσμίως σε αυτόν τον τομέα. Έλεγξα τους αριθμούς: το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο περιέχει περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δανείων για τον τομέα των μεταφορών. Είναι πάρα πολλά χρήματα, αλλά κατά την άποψη του Κοινοβουλίου –στην έκθεση του κ. Χατζημαρκάκη– δεν είναι αρκετά για να ανταποκριθούν στις υψηλές φιλοδοξίες μας. Για τον λόγο αυτό ζητάμε τη διοχέτευση περισσότερων δανείων στην έρευνα στις νέες τεχνολογίες κατά την επανεξέταση του προϋπολογισμού. Ανακεφαλαιώνοντας, κυρίες και κύριοι, είναι επίσης καιρός το Συμβούλιο να κινηθεί πιο γρήγορα, ιδιαίτερα στον φορολογικό τομέα. Υπάρχει μία πρόταση ενώπιον της Επιτροπής να συσχετιστεί η φορολογία οχημάτων με την εκπομπή βλαβερών ουσιών. Τι περιμένουν οι εθνικές κυβερνήσεις; Δεν εκπροσωπούνται εδώ, δυστυχώς, αλλά ελπίζω ότι το μήνυμα θα φτάσει σε αυτές. Γιατί περιμένουν οι κυβερνήσεις για να δράσουν σχετικά με αυτήν την πρόταση; Είναι ο μόνος τρόπος για να υιοθετηθεί βραχυπρόθεσμα το φιλικό προς το περιβάλλον αυτοκίνητο."@el10
"Mr President, Commissioner Verheugen, ladies and gentlemen, rapporteur, tomorrow in Brussels the 86th car showroom will open its doors and the environmentally-friendly car will take centre stage. It is clear that both the car manufacturers and consumers have finally been convinced of the urgent need for a change of course. It is also clear that a change of course and change of mentality will only be possible, will only be achievable, through compulsory measures, and this will require measures in a number of different areas. Anyone who is still thinking defensively is wrong, in my opinion. A significant number of European and other medium-sized cars already meet the new standard of 120 grams of CO2 per kilometre. Even German cars, Mr Verheugen: the new Golf TDI 1900 is already on 115 grams per kilometre, so it really is possible in Germany too, and I think that we have to vigorously pursue that route further. Environmentally-friendly technology: that is what it is about. It is a sector that has huge potential for growth and offers huge opportunities. It is good, therefore, that the Commission is forcing the issue. We need to invest now, as you have already said, Commissioner, in order to lead the world in this field. I have checked the figures: the Seventh Framework Programme contains over EUR 4 billion of loans for the transport sector. That is a great deal of money but in the view of Parliament – it is in Mr Chatzimarkakis’s report – not enough to fulfil our high ambitions. That is why we are asking for more loans to be earmarked for research into new technologies at the budget review. In conclusion, ladies and gentlemen, it is also high time that the Council moved more swiftly, especially in the tax field. There is a proposal before the Commission to couple vehicle tax to the emission of harmful substances. What are the national governments waiting for? They are not represented here, unfortunately, but I hope that the message will get through to them. Why are the governments waiting to take action on this proposal? It is the only way to really get the environmentally-friendly car adopted in the short term."@en4
"Señor Presidente, Comisario Verheugen, Señorías, ponente, mañana abrirá sus puertas en Bruselas el 86º Salón del Automóvil y el centro de atención lo ocupará el coche respetuoso con el medio ambiente. Está claro que tanto los fabricantes de automóviles, como los consumidores, se han convencido por fin de la urgente necesidad de un cambio de rumbo. También está claro que un cambio de rumbo y un cambio de mentalidad sólo serán posibles, sólo serán alcanzables, a través de medidas obligatorias, y eso requiere medidas en un cierto número de diferentes ámbitos. Quienquiera que siga manteniendo una opinión a la defensiva está equivocado, a mi juicio. Un número considerable de coches europeos y otros de tamaño medio ya cumplen la nueva norma de los 120 gramos de CO por kilómetro. Incluso los coches alemanes, señor Verheugen: el nuevo Golf TDI 1900 ya está en los 115 gramos por kilómetro, así que también resulta posible en Alemania, y pienso que tenemos que seguir explorando con ahínco esa vía. Tecnología respetuosa con el medio ambiente: eso es de lo que se trata. Es un sector que tiene un enorme potencial de crecimiento y que ofrece enormes oportunidades. Por consiguientes, es bueno que la Comisión esté impulsando el asunto. Tenemos que invertir ahora, como usted ha dicho, señor Comisario, con el fin de liderar al mundo en este campo. He verificado las cifras: el Séptimo Programa Marco contiene más de 4 000 millones de euros en préstamos para el sector del transporte. Eso es muchísimo dinero, pero a juicio del Parlamento –está dicho en el informe del señor Chatzimarkakis– no es suficiente para satisfacer nuestras elevadas ambiciones. Eso es por lo que estamos pidiendo que se destinen más préstamos a la investigación de nuevas tecnologías en la revisión de los presupuestos. En conclusión, Señorías, va siendo hora de que el Consejo avance con mayor agilidad, sobre todo en el ámbito fiscal. Se ha presentado una propuesta a la Comisión para ligar el impuesto sobre los vehículos a la emisión de sustancias nocivas. ¿A qué esperan los gobiernos nacionales? Por desgracia, no se encuentran representados aquí, pero espero que les llegue el mensaje. ¿Por qué están los gobiernos esperando a actuar con respecto a esta propuesta? Constituye la única forma de conseguir realmente que el coche respetuoso con el medio ambiente sea adoptado a corto plazo."@es21
"Hr president, volinik Verheugen, mu daamid ja härrad, raportöör, homme avab Brüsselis oma uksed 86. autonäitus ning kesksele kohale asub keskkonnasõbralik auto. On selge, et nii autotootjad kui ka kasutajad on lõpuks veendunud pakilises vajaduses senist kurssi muuta. Samuti on selge, et kursimuutus ja mõttelaadi muutmine on võimalik ja saavutatav üksnes kohustuslike meetmete abil ning selleks on tarvis meetmeid mitmes erinevas valdkonnas. Minu arvates eksivad kõik, kes ikka veel ennast õigustada püüavad. Märkimisväärne arv Euroopa ja teisi keskmise suurusega autosid vastavad juba uuele süsinikdioksiidi heite piirväärtusele 120 grammi kilomeetri kohta. See kehtib ka Saksa autode kohta, hr Verheugen: uue Golf TDI 1900 vastav näitaja on juba 115 grammi kilomeetri kohta, nii et see on tõepoolest võimalik ka Saksamaal, ning ma arvan, et me peame seda suunda tarmukalt jätkama. Keskkonnasõbralik tehnoloogia: see on põhialus. See on sektor, millel on tohutu kasvupotentsiaal ning mis pakub tohutuid võimalusi. Seetõttu on hea, et komisjon antud teemat jõuliselt käsitleb. Nagu teie, volinik, juba ütlesite, tuleb investeerida praegu, et saada kõnealuses valdkonnas maailma juhtivaks jõuks. Ma kontrollisin arve: seitsmes raamprogramm hõlmab üle 4 miljardi euro väärtuses transpordisektori laene. See on suur hulk raha, kuid parlamendi arvates – nii seisab hr Chatzimarkakise raportis – ei piisa sellest meie suurte ambitsioonide täitmiseks. Seepärast taotleme me eelarves rohkem eriotstarbelist laenu uute tehnoloogiate teadusuuringute jaoks. Lõpetuseks, mu daamid ja härrad, on viimane aeg, et nõukogu liiguks edasi kiiremini, seda eriti maksude osas. Komisjoni ees on ettepanek ühendada sõidukimaks kahjulike heitkogustega. Mida riikide valitsused veel ootavad? Nemad pole siin kahjuks esindatud, kuid ma loodan et sõnum jõuab ka nendeni. Miks valitsused selle ettepaneku suhtes meetmete võtmisega ootavad? See on ainus võimalus keskkonnasõbraliku auto heakskiitmiseks juba lähitulevikus."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Verheugen, hyvät parlamentin jäsenet ja esittelijä, Brysselissä avataan huomenna 86. autonäyttely, jossa päähuomion vie ympäristöystävällinen auto. On selvää, että sekä autonvalmistajat että kuluttajat ovat vihdoin vakuuttuneet pikaisen suunnanmuutoksen tarpeesta. Selvää on myös se, että suunnanmuutos ja asennemuutos ovat mahdollisia ja toteutettavissa vain pakollisin toimin, mikä edellyttää, että toimet ulottuvat monille eri aloille. Puolustuskannalla yhä olevat ovat minusta väärässä. Merkittävä osa eurooppalaisista ja muualla valmistetuista keskikokoisista autoista täyttää jo uuden normin eli niiden hiilidioksidipäästöt kilometrillä ovat 120 grammaa. Arvoisa Verheugen, tämä pätee jopa saksalaisiin autoihin: uuden Golf TDI 1900:n päästöt ovat vain 115 grammaa kilometrillä, joten tämä on todellakin mahdollista myös Saksassa. Meidän onkin mielestäni jatkettava sinnikkäästi tällä tiellä. Kyse on ympäristöystävällisestä tekniikasta, jolla on valtavat kasvunäkymät ja joka tarjoaa hienoja mahdollisuuksia. Onkin hyvä, että komissio jouduttaa asiaa. Kuten olette todennut, hyvä komission jäsen, on investoitava nyt, jotta maailmalle voidaan näyttää esimerkkiä. Olen tarkistanut joitakin lukuja: tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma tarjoaa yli 4 miljardia euroa lainaa liikenteeseen. Tämä on paljon rahaa, mutta parlamentin – Chatzimarkakisin mietinnön – mukaan se ei riitä kunnianhimoisten tavoitteidemme täyttämiseen. Sen vuoksi pyydämme, että tarkistettuun talousarvioon merkitään lisää lainarahaa uusien tekniikoiden tutkimukseen. Hyvät parlamentin jäsenet, lopuksi on sanottava, että on korkea aika, että neuvosto jouduttaa toimiaan erityisesti verotuksessa. Komission käsittelyssä on ehdotus yhdistää ajoneuvovero haitallisten aineiden päästöihin. Mitä kansalliset parlamentit oikein odottavat? Niiden edustajia ei valitettavasti ole läsnä, mutta toivon siitä huolimatta, että viesti menee perille. Mitä hallitukset oikein odottavat ryhtyäkseen ehdotuksen mukaisiin toimiin? Tämä on ainoa keino ottaa ympäristöystävällinen auto käyttöön lähitulevaisuudessa."@fi7
"Monsieur le Président, Commissaire Verheugen, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Rapporteur, demain le 86 salon de l’auto ouvrira ses portes à Bruxelles et la voiture écologique occupera le devant de la scène. Il est clair que tant les constructeurs automobiles que les consommateurs sont enfin convaincus de la nécessité urgente de changer de cap. Il est également clair qu’un changement de cap et un changement de mentalité ne seront possibles, ne seront réalisables, qu’au moyen de mesures coercitives, et des mesures seront nécessaires dans toute une série de domaines différents. Quiconque pense encore de manière défensive a tort, à mon avis. Un nombre considérable de voitures européennes et autres de taille moyenne répondent déjà à la nouvelle norme de 120 grammes de CO par kilomètre. Même des voitures allemandes, Monsieur Verheugen: la nouvelle Golf TDI 1900 est déjà à 115 grammes par kilomètre, donc, c’est réellement possible en Allemagne aussi, et je pense que nous devons poursuivre vigoureusement sur cette voie. Une technologie écologique: c’est de cela qu’il s’agit. C’est un secteur qui a un potentiel de croissance énorme et qui offre de gigantesques possibilités. C’est dès lors une bonne chose que la Commission enfonce le clou. Il faut que nous investissions maintenant, comme vous l’avez déjà dit, Monsieur le Commissaire, afin d’être numéro un dans le monde dans ce domaine. J’ai vérifié les chiffres: le septième programme-cadre prévoit plus de 4 milliards d’euros sous forme de prêt pour le secteur des transports. C’est beaucoup d’argent mais, de l’avis du Parlement – c’est dans le rapport de M. Chatzimarkakis – pas suffisamment pour répondre à nos ambitions élevées. C’est pourquoi nous demandons que davantage de prêts soient affectés à la recherche de nouvelles technologies lors de la révision budgétaire. En conclusion, Mesdames et Messieurs, il est également grand temps que le Conseil agisse plus rapidement, en particulier dans le domaine fiscal. La Commission examine actuellement une proposition visant à coupler la taxe sur les véhicules à l’émission de substances nocives. Qu’attendent les gouvernements nationaux? Ils ne sont malheureusement pas représentés ici, mais j’espère que mon message leur parviendra. Pourquoi les gouvernements attendent-ils pour prendre des mesures concernant cette proposition? C’est le seul moyen pour que la voiture écologique soit réellement adoptée à court terme."@fr8
"Elnök úr, Verheugen biztos úr, hölgyeim és uraim, előadó úr! Holnap nyílik Brüsszelben a 86. autókiállítás, és a központi szerepet a környezetbarát autók kapják. Világos, hogy mind az autógyártók, mind a fogyasztók végül meggyőződtek a szemléletbeli változás sürgős szükségességéről. Az is világos, hogy egy szemléletbeli változás és a mentalitás változása csak akkor lehetséges és elérhető, ha kötelező intézkedéseket vezetünk be, és ilyen intézkedésekre számos különféle területen van szükség. Véleményem szerint a még mindig védekező álláspontra helyezkedők tévednek. Számos európai és más középkategóriás autó máris teljesíti a kilométerenkénti 120 gramm CO kibocsátásának új követelményét. Verheugen úr, még a német autók is: az új Golf TDI 1900 máris 115 g/km-t teljesít, vagyis láthatólag a dolog Németországban is lehetséges, és véleményem szerint ezt az utat kell tovább járnunk. A környezetbarát technológia az egésznek a lényege. Ez egy olyan szektor, ahol nagy a növekedési potenciál, és amely óriási lehetőségeket kínál. Hasznos tehát, hogy a Bizottság határozottan foglalkozzon a kérdéssel. Ahogy Ön, biztos úr is elmondta, most kell beruházásokat tennünk annak érdekében, hogy e területen világelsőkké váljunk. Ellenőriztem a számadatokat: a hetedik keretprogram több mint 4 milliárd EUR kölcsönről rendelkezik a közlekedési ágazat javára. Ez igen sok pénz, azonban a Parlament nézete szerint – ez áll Chatzimarkakis úr jelentésében – kevés komoly ambícióink teljesítéséhez. Ezért kérjük több kölcsön elkülönítését az új technológiákkal kapcsolatos kutatásra a költségvetés felülvizsgálatakor. Összefoglalva, hölgyeim és uraim, ideje annak is, hogy a Tanács gyorsabban lépjen, különösen az adózás terén. Van egy javaslat a Bizottság előtt, mely a járműadót a károsanyag-kibocsátáshoz kötné. Mire várnak a nemzeti kormányok? Itt sajnos nincsenek képviseltetve, remélem azonban, hogy az üzenet eljut hozzájuk. Miért várnak a kormányok arra, hogy intézkedjenek a javaslatot illetően? Csak így lehet valóban gyorsan elfogadni a környezetbarát autókat."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario Verheugen, onorevoli colleghi, onorevole relatore, domani si aprirà a Bruxelles l’86° autosalone e l’auto ecologica sarà al centro dell’attenzione. È chiaro che sia le case automobilistiche che i consumatori, alla fine, si sono convinti dell’urgente necessità di un cambiamento di rotta. È chiaro altresì che il cambiamento di rotta e di mentalità sarà possibile, sarà realizzabile solo attraverso l’applicazione di misure obbligatorie in diversi settori. A mio avviso, coloro che adesso seguitano a mantenere un atteggiamento difensivo hanno torto. Parecchie automobili medie europee ed estere rispettano già le nuove norme di 120 grammi di emissioni di CO per chilometro. Anche le autovetture tedesche, Commissario Verheugen: la nuova Golf TDI 1900 è già a 115 grammi per chilometro. Quindi è realmente possibile anche in Germania, e io penso che dovremmo andare avanti con lo stesso slancio. La tecnologia ecologica, ecco di cosa si tratta. È un settore che offre un enorme potenziale economico e grandissime opportunità. Ed è quindi un bene che la Commissione eserciti la sua pressione. Dobbiamo investire adesso – lei lo ha già detto, signor Commissario – se vogliamo essere in quel settore a livello mondiale. Ho controllato ancora una volta: nel Settimo programma quadro sono stati stanziati più di 4 miliardi di euro per il settore dei trasporti. Un sacco di soldi, ma per il Parlamento – si legge nella relazione dell’onorevole Chatzimarkakis – non sono sufficienti per realizzare le alte ambizioni. Per questo motivo chiediamo che nella revisione del bilancio siano stanziati maggiori crediti a favore della ricerca su nuove tecnologie. Infine, onorevoli colleghi, è ormai tempo che il Consiglio agisca più rapidamente, in particolare a livello fiscale. Sul tavolo della Commissione vi è la proposta di collegare le imposte sulle automobili alle emissioni di sostanze pericolose. Che cosa aspettano i governi nazionali? Non sono rappresentati qui, purtroppo, ma mi auguro che il messaggio giunga loro comunque. Che cosa aspettano i governi per concretizzare questa proposta? È l’unico modo per favorire a breve termine l’effettiva introduzione delle automobili ecologiche."@it12
"Pone Pirmininke, Komisijos nary G. Verheugenai, ponios ir ponai, pranešėjau, rytoj Briuselyje atvers duris 86-oji automobilių demonstravimo salė ir ekologiški automobiliai bus dėmesio centre. Aišku, kad tiek gamintojai, tiek ir vartotojai galiausiai įsitikino, kad reikia skubiai keisti kursą. Be to, aišku, kad pakeisti kursą ir mentalitetą bus įmanoma ir pasiekiama tik naudojant priverstines priemones, o tam reikės imtis priemonių daugelyje įvairių sričių. Mano nuomone, kiekvienas, kuris mąsto laikydamasis gynybinės pozicijos, klysta. Nemažai Europos ir kitų vidutinio dydžio automobilių jau atitinka naują 120 gramų CO vienam kilometrui standartą. Netgi Vokietijos automobiliai, pone Verheugenai, naujasis jau pasiekė 115 gramų vienam kilometrui, vadinasi, tai iš tikrųjų įmanoma Vokietijoje, ir manau, kad turime energingai laikytis šio kurso toliau. Ekologiškos technologijos – tai, apie ką kalbame. Tai yra sektorius, kuris turi didžiulį potencialą augti ir siūlo milžiniškas galimybes. Gerai, kad Komisija spartina šį klausimą. Mes turime investuoti dabar, kaip jūs jau sakėte, Komisijos nary, norėdami pirmauti pasaulyje šioje srityje. Aš patikrinau skaičius: Septintojoje pagrindų programoje yra numatyti 4 milijardai eurų transporto sektoriui. Tai nemažai pinigų, bet, Parlamento nuomone, – ji išdėstyta Jorgo Chatzimarkakio pranešime – nepakankamai, kad būtų galima įgyvendinti mūsų didelius siekius. Tai yra priežastis, kodėl mes prašome, kad daugiau paskolų būtų skiriama naujų technologijų srities moksliniams tyrimams persvarstant biudžetą. Baigdamas pridursiu, ponios ir ponai, jog pats laikas pasakyti, kad Komisija juda sparčiau, ypač mokesčių srityje. Yra pasiūlymas Komisijai padvigubinti transporto priemonių mokesčius pagal išmetamų pavojingų medžiagų kiekį. Ko laukia nacionalinės vyriausybės? Deja, joms čia neatstovaujama, bet aš tikiuosi, kad žinia pasklis tarp jų. Kodėl vyriausybės delsia imtis veiksmų šio pasiūlymo klausimu? Tai vienintelis būdas iš tikrųjų per trumpą laiką sukurti aplinką tausojantį automobilį."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi, referenta kungs! Rītdien Briselē atklās 86. autoizstādi un tās centrā būs videi draudzīgi automobiļi. Ir skaidrs, ka gan automobiļu ražotāji, gan patērētāji ir pārliecinājušies par steidzamu nepieciešamību izmaiņām. Ir arī skaidrs, ka izmaiņas iepriekš pieņemtajā un mentalitātē būs iespējamas tikai ar obligātiem pasākamiem, un šādi pasākumi būs nepieciešami daudzās dažādās jomās. Manuprāt, jebkurš, kurš domā noraidoši, maldās. Ievērojams daudzums Eiropas Savienības un citi vidēja izmēra automobiļi jau tagad sasniedz jauno standartu par 120 gramiem CO uz kilometru. Pat Vācijas automobiļi kungs: jaunam jau tagad ir 115 grami uz kilometra, tā kā tas patiešām ir iespējams arī Vācijai, un es domāju, ka mēs noteikti enerģiski turpināsim virzīties šajā virzienā. Videi draudzīga tehnoloģija: lūk, kāda ir šī jautājuma būtība. Tā ir sektors, kuram ir milzīgs izaugsmes potenciāls un kas piedāvā milzīgas iespējas. Tāpēc ir labi, ka Komisija paātrina šo jautājumu. Pašlaik mums ir neviešams investēt, kā jūs jau minējāt, Komisāra kungs, lai būtu pasaulē vadošie šajā jomā. Es pārbaudīju skaitļus: Septītajā pamatprogrammā ir vairāk nekā EUR 4 miljardi aizdevumiem transporta nozarei. Tā ir ļoti liela nauda, bet no Parlamenta skata punkta – tas ir ziņojumā – nepietiekami, lai piepildītu mūsu lielākās ieceres. Tāpēc mēs prasām vēl vairāk aizdevumu, kas tiku novirzīti jaunāko tehnoloģiju pētniecībai pārskatītajā budžetā. Noslēgumā, dāmas un kungi, pēdējā laikā Padome priekšlikumu izvirzīšanā ir bijusi vēl ātrāka, jo īpaši nodokļu jomā. Tas ir priekšlikums pirms Komisijas piemērot transportlīdzekļu nodokli par kaitīgo vielu emisiju. Ko valstu valdības vēl gaida? Diemžēl viņi šeit nav pārstāvēti, bet es ceru, ka šī ziņa nokļūs arī līdz viņiem. Kāpēc valdības nogaida tā vietā, lai veiktu pasākumus saistībā ar šo priekšlikumu? Tas ir vienīgais veids, kā panākt, lai videi draudzīgi automobiļi tiktu pieņemti īsā laika posmā."@lv13
"Voorzitter, commissaris Verheugen, collega's, rapporteur, morgen opent in Brussel de 86ste autosalon zijn deuren en de milieuvriendelijke auto staat daar centraal. Het is duidelijk dat zowel de autoconstructeurs als de consumenten eindelijk overtuigd zijn van een dringende nood aan koerswijziging. Het is tegelijk ook duidelijk dat die koers- en mentaliteitswijziging alleen mogelijk zal zijn, alleen gerealiseerd zal kunnen worden via dwingende maatregelen, en wel op verschillende terreinen. Wie nu nog defensief blijft denken, zit mijns inziens fout. Heel wat Europese en andere middenklassewagens beantwoorden nu al aan de nieuwe normen van 120 gram CO2 per kilometer. Ook de Duitse wagens, meneer Verheugen, de nieuwe Golf TDI 1900 zit nu al op 115 gram per kilometer, dus het kan wel degelijk ook in Duitsland, en ik denk dat we op dat elan verder moeten gaan. Milieuvriendelijke technologie, daar gaat het om. Dat is een sector die enorm economisch potentieel en enorme opportuniteiten biedt. En het is daarom goed dat de Commissie hier de voert. We moeten nu investeren - u hebt het al gezegd, commissaris - om op dat terrein de leiding te nemen in de wereld. Ik heb het nog eens opgezocht: in het zevende kaderprogramma zit voor meer dan 4 miljard euro aan kredieten voor de transportsector. Dat is een pak geld, maar in de ogen van het Parlement - het staat in het verslag van de heer Chatzimarkakis - niet genoeg om onze hoge ambities waar te maken. Vandaar dat wij vragen dat bij de budgetherziening meer onderzoekskredieten voor nieuwe technologieën worden uitgetrokken. Tot slot, beste collega's, het is ook hoog tijd dat er binnen de Raad een stroomversnelling op gang komt, met name op fiscaal vlak. Er ligt een voorstel op tafel van de Commissie om de belasting op auto's aan de uitstoot van schadelijke stoffen te koppelen. Waarop wachten de nationale regeringen? Ze zijn hier helaas niet vertegenwoordigd, maar ik hoop dat de boodschap tot bij hen komt. Waarop wachten de regeringen om van dit voorstel werk te maken? Het is de enige manier om de milieuvriendelijke auto op korte termijn ook echt ingang te doen vinden."@mt15
"Panie przewodniczący! Komisarzu Verheugen! Szanowni państwo! Panie sprawozdawco! Jutro w Brukseli otwarty zostanie 86. międzynarodowy salon motoryzacyjny, podczas którego główną atrakcję ma stanowić samochód przyjazny dla środowiska naturalnego. Oczywistym jest, że zarówno producenci samochodów, jak i konsumenci zostali wreszcie przekonani co do pilnej potrzeby zmiany kierunku. Oczywistym jest również, że zmiany kierunku i mentalności będą możliwe i osiągalne poprzez zastosowanie środków obowiązkowych, a to wymagać będzie podjęcia działań w wielu różnych obszarach. Uważam, że każdy, kto nadal myśli defensywnie, nie ma racji. Znaczna liczba europejskich i innych średniej wielkości samochodów spełnia już nową normę 120 gramów CO na kilometr. Nawet samochody niemieckie, panie Verheugen. Nowy Golf TDI 1900 spełnia już nawet normę 115 gramów na kilometr, więc jest to naprawdę możliwe również w Niemczech, i uważam, że musimy dalej z zapałem podążać tą drogą. Stawką jest tutaj technologia przyjazna dla środowiska naturalnego. Jest to sektor dysponujący olbrzymim potencjałem wzrostu, oferującym olbrzymie możliwości. Dobrze więc się stało, że Komisja Europejska forsuje tę sprawę. Musimy zainwestować właśnie teraz, jak pan to już powiedział, panie komisarzu, aby przewodzić światu w tej dziedzinie. Sprawdziłem dane liczbowe: ponad 4 miliardy euro przewidziano na kredyty dla sektora transportu w ramach siódmego programu ramowego. Jest to olbrzymia kwota, ale według Parlamentu – jest to ujęte w sprawozdaniu pana Chatzimarkakisa – nie jest to dostatecznie dużo, aby spełnić nasze wysokie ambicje. Dlatego apelujemy, aby podczas przeglądu budżetu zwiększone zostały środki na kredyty na badania nad nowymi technologiami. Szanowni państwo! Tytułem podsumowania najwyższy już czas, aby Rada działała szybciej, szczególnie w dziedzinie podatków. Do Komisji Europejskiej wpłynął wniosek o powiązanie wysokości podatku od środków transportu z poziomem emisji substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego. Na co czekają rządy krajowe? Niestety nie ma tu dziś ich przedstawicieli, ale mam nadzieję, że usłyszą to przesłanie. Dlaczego rządy wstrzymują się z podjęciem działań związanych z tym wnioskiem? Jest to jedyny sposób spowodowania, by samochód przyjazny dla środowiska naturalnego został wprowadzony do produkcji w tak krótkim czasie."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário Verheugen, minhas Senhoras e meus Senhores, Senhor Relator, amanhã, irá abrir as suas portas o 86º Salão Automóvel de Bruxelas, cujo lugar central será ocupado pelo automóvel ecológico. É óbvio que, finalmente, tanto os construtores de carros como os consumidores se convenceram da necessidade urgente de mudar de rumo. É igualmente óbvio que uma mudança de rumo e de mentalidade só será possível, só será realizável, mediante a adopção de medidas compulsórias, coisa que irá requerer a adopção dessas medidas em diversas áreas. Em minha opinião, quem quer que ainda tenha uma atitude defensiva está errado. Um número significativo de carros europeus e de outros carros de tamanho médio já satisfazem o novo critério de 120 gramas de CO2 por quilómetro. Inclusive os automóveis alemães, Senhor Comissário Verheugen: o novo Golf TDI 1900 já atingiu os 115 gramas por quilómetro, pelo que também na Alemanha é realmente possível. Em minha opinião, devemos prosseguir energicamente nesse rumo. Tecnologia ecológica, isso é o que está em questão, um sector com enormes potencialidades de crescimento e que oferece enormes oportunidades. É bom, portanto, que a Comissão esteja a forçar a questão. Como o senhor Comissário já disse, temos de investir agora para comandarmos o mundo, neste domínio. Conferi os números: o Sétimo Programa-quadro contém mais de 4 mil milhões de euros em empréstimos destinados ao sector dos transportes, o que é muito dinheiro. Todavia, na opinião do Parlamento – que figura no relatório Chatzimarkakis – não é suficiente para satisfazer as nossas grandes ambições. Esse o motivo por que estamos a solicitar mais empréstimos para, na revisão do orçamento, serem reservados para a investigação no domínio das novas tecnologias. Concluindo, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, também é mais do que tempo de o Conselho se apressar mais, sobretudo no domínio dos impostos. Foi proposto à Comissão associar o imposto automóvel às emissões de substâncias nocivas. Do que estão à espera os governos nacionais? Infelizmente, não se encontram aqui representados, mas espero que a mensagem lhes chegue. Por que estão os governos à espera para actuar de acordo com esta proposta? É a única maneira de conseguir realmente a adopção a curto prazo do veículo automóvel ecológico."@pt17
"Voorzitter, commissaris Verheugen, collega's, rapporteur, morgen opent in Brussel de 86ste autosalon zijn deuren en de milieuvriendelijke auto staat daar centraal. Het is duidelijk dat zowel de autoconstructeurs als de consumenten eindelijk overtuigd zijn van een dringende nood aan koerswijziging. Het is tegelijk ook duidelijk dat die koers- en mentaliteitswijziging alleen mogelijk zal zijn, alleen gerealiseerd zal kunnen worden via dwingende maatregelen, en wel op verschillende terreinen. Wie nu nog defensief blijft denken, zit mijns inziens fout. Heel wat Europese en andere middenklassewagens beantwoorden nu al aan de nieuwe normen van 120 gram CO2 per kilometer. Ook de Duitse wagens, meneer Verheugen, de nieuwe Golf TDI 1900 zit nu al op 115 gram per kilometer, dus het kan wel degelijk ook in Duitsland, en ik denk dat we op dat elan verder moeten gaan. Milieuvriendelijke technologie, daar gaat het om. Dat is een sector die enorm economisch potentieel en enorme opportuniteiten biedt. En het is daarom goed dat de Commissie hier de voert. We moeten nu investeren - u hebt het al gezegd, commissaris - om op dat terrein de leiding te nemen in de wereld. Ik heb het nog eens opgezocht: in het zevende kaderprogramma zit voor meer dan 4 miljard euro aan kredieten voor de transportsector. Dat is een pak geld, maar in de ogen van het Parlement - het staat in het verslag van de heer Chatzimarkakis - niet genoeg om onze hoge ambities waar te maken. Vandaar dat wij vragen dat bij de budgetherziening meer onderzoekskredieten voor nieuwe technologieën worden uitgetrokken. Tot slot, beste collega's, het is ook hoog tijd dat er binnen de Raad een stroomversnelling op gang komt, met name op fiscaal vlak. Er ligt een voorstel op tafel van de Commissie om de belasting op auto's aan de uitstoot van schadelijke stoffen te koppelen. Waarop wachten de nationale regeringen? Ze zijn hier helaas niet vertegenwoordigd, maar ik hoop dat de boodschap tot bij hen komt. Waarop wachten de regeringen om van dit voorstel werk te maken? Het is de enige manier om de milieuvriendelijke auto op korte termijn ook echt ingang te doen vinden."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár Verheugen, dámy a páni, pán spravodajca, zajtra v Bruseli otvorí svoje brány 86. automobilová výstava a v centre jej pozornosti budú ekologické automobily. Očividne sú výrobcovia aj spotrebitelia konečne presvedčení o akútnej potrebe zmeny v myslení. Rovnako je zrejmé, že zmena myslenia a mentality bude možná a uskutočniteľná len prostredníctvom povinných opatrení a že bude potrebné stanoviť opatrenia v mnohých iných oblastiach. Každý, kto sa tejto myšlienke bráni, sa podľa mňa mýli. Významný počet európskych a iných stredne veľkých automobilov už teraz spĺňa podmienku 120 gramov CO na kilometer. Dokonca aj nemecké autá, pán Verheugen. Nový Golf TDI 1900 dnes vypúšťa 115 gramov na kilometer, takže v Nemecku je to tiež naozaj možné a myslím, že by sme sa mali vydať touto cestou a poctivo skúmať ďalšie možnosti. Úspech je ukrytý v ekologických technológiách. Toto je sektor, ktorý má veľký rastový potenciál a poskytuje množstvo možností. Preto je dobre, že sa Komisia v tejto záležitosti zameriava na túto oblasť. Musíme investovať hneď, ako ste sám uviedli, pán komisár, aby sme boli v tejto oblasti svetovou špičkou. Overil som si niekoľko údajov. Siedmy rámcový program zahŕňa pôžičky pre dopravný sektor za viac ako 4 miliardy eur. Predstavuje to veľmi veľa peňazí, avšak podľa Parlamentu, ako sa uvádza v správe pána Chatzimarkakisa, to nie je dosť na splnenie našich veľkých ambícií. Preto žiadame viac pôžičiek vyčlenených pri skúmaní rozpočtu na výskum nových technológií. Na záver by som, dámy a páni, pripomenul, že je najvyšší čas, aby Rada začala konať pružnejšie najmä v oblasti zdaňovania. Komisii bol predložený návrh na spojenie dane z motorových vozidiel s emisiami škodlivých látok. Na čo čakajú národné vlády? Nemajú tu zastúpenie, ale dúfam, že sa k nim toto posolstvo dostane. Prečo vlády čakajú s činnosťou v oblasti tohto návrhu? Je to jediný spôsob, ako v krátkom čase získať ekologické automobily."@sk19
"Gospod predsednik, komisar Verheugen, gospe in gospodje, poročevalec, jutri se bo v Bruslju odprl 86. avtomobilski razstavni salon, na katerem bodo osrednji prostor zavzeli okolju prijazni avtomobili. Jasno je, da so se proizvajalci avtomobilov in potrošniki končno prepričali o nujni potrebi za spremembo smernic. Prav tako je jasno, da bo sprememba smeri in sprememba razmišljanja mogoča in dosegljiva le z obveznimi ukrepi, to pa zahteva ukrepe na več različnih področjih. Menim, da se vsi, ki še vedno razmišljajo obrambno, motijo. Veliko število evropskih in drugih srednje velikih avtomobilov že izpolnjuje nov standard 120 gramov CO na kilometer. Celo nemški avtomobili, gospod Verheugen: novi Golf TDI 1900 oddaja 115 gramov na kilometer, zato je to mogoče tudi v Nemčiji, zato menim, da moramo odločno nadaljevati po tej poti. Okolju prijazna tehnologija: to je najbolj pomembno. Ta sektor ima veliko možnosti za rast in ponuja velike prednosti. Zato je dobro, da Komisija spodbuja to temo. Kot ste že povedali komisar, moramo zdaj vlagati, da bomo vodili svet na tem področju. Preveril sem te številke: sedmi okvirni program vsebuje več kot 4 milijarde EUR posojil za prevozni sektor. To je veliko denarja, vendar z vidika Parlamenta – kot je omenjeno v poročilu gospoda Chatzimarkakisa – ni dovolj za izpolnitev naših visokih ambicij. Zato prosimo, da se pri pregledu proračuna več posojil nameni za raziskave novih tehnologij. Če sklenemo, gospe in gospodje, skrajni čas je, da Svet hitreje napreduje, zlasti na področju davkov. Komisiji je bil predložen predlog, da se davek na avtomobile združi z davkom na emisije škodljivih snovi. Kaj čakajo nacionalne vlade? Žal tu niso zastopane, vendar upam, da bo sporočilo seglo do njih. Zakaj vlade čakajo, da bodo ukrepale o tem predlogu? To je edini način, da dobimo resnično okolju prijazen avtomobil, sprejet v kratkem času."@sl20
"Herr talman! Kommissionsledamot Verheugen! Mina damer och herrar! Herr föredragande! I morgon slår den 86:e bilsalongen upp sina dörrar i Bryssel, och det är miljövänliga bilar som står i centrum. Det är tydligt att både biltillverkare och konsumenter slutligen har blivit övertygade om det brådskande behovet av förändring. Det är också tydligt att en sådan förändring, och en förändring i mentalitet, bara kommer att kunna ske genom obligatoriska åtgärder, och det kommer att krävas åtgärder på ett antal olika områden. Som jag ser det har de som fortfarande tänker defensivt fel. Ett stort antal europeiska och andra medelstora bilar uppfyller redan den nya standarden på 120 gram koldioxid per kilometer. Till och med tyska bilar, herr Verheugen: nya Golf TDI 1900 ligger redan på 115 gram per kilometer, så det är verkligen möjligt i Tyskland också, och jag anser att vi måste kämpa vidare på den vägen. Miljövänlig teknik – det är vad det handlar om. Detta är en sektor som har enorm tillväxtpotential och erbjuder enorma möjligheter. Därför är det bra att kommissionen driver på i den här frågan. Som ni redan har sagt, herr kommissionsledamot, behöver vi investera nu för att kunna leda världen på det här området. Jag har kontrollerat siffrorna: i det sjunde ramprogrammet för forskning ingår över 4 miljarder euro i lån till transportsektorn. Det är en stor summa pengar, men enligt parlamentets åsikt – det står i Jorgo Chatzimarkakis betänkande – är det inte tillräckligt för att kunna leva upp till våra högt satta ambitioner. Därför efterfrågar vi fler lån som ska öronmärkas för forskning om ny teknik vid budgetöversynen. Avslutningsvis, mina damer och herrar, är det också hög tid att rådet agerade snabbare, särskilt på skatteområdet. Det finns ett förslag inför kommissionen om att koppla fordonsskatten till utsläpp av skadliga ämnen. Vad väntar de nationella regeringarna på? Tyvärr finns de inte representerade här, men jag hoppas att budskapet kommer att nå dem. Varför väntar regeringarna med att agera enligt det här förslaget? Det är det enda sättet att verkligen få miljövänliga bilar accepterade på kort sikt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"20,1,19,14,16,11,2,3,13,21,9,12,8
"forcing"18,15,3

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph