Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-14-Speech-1-090"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080114.14.1-090"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, quisiera felicitar al señor Chatzimarkakis por su informe, ya que urge a la Comisión a que fije objetivos ambiciosos, pero también que sean objetivos realistas. Además, sigue algunas de las recomendaciones de CARS 21, tales como el enfoque integrado para la reducción de emisiones de CO la necesidad de unos períodos de entrada en vigor adecuados y la protección de la competitividad interna y externa de la industria europea. Quisiera destacar algunas cuestiones. La primera de ellas es que los objetivos sobre seguridad vial en las carreteras son una cuestión esencial, y es necesario también aquí un enfoque integrado que incorpore mejoras a la tecnología de los vehículos, medidas sobre las infraestructuras y educación e información. Respecto del comercio y, en concreto, respecto de las negociaciones con Corea, hace falta que este país suprima las actuales barreras no tarifarias y que no cree otras nuevas. Y conviene insistir también en que los principios de una mejor regulación, tales como los estudios de impacto adecuados, el principio de eficiencia en coste, o los períodos de entrada en vigor adecuados juegan un papel clave en la creación de un marco reglamentario competitivo para la industria del automóvil. En este sentido, la hoja de ruta, parte esencial del informe final sobre CARS 21, debería ser respetada. Evidentemente hay algunos problemas estructurales y, desde luego, lo que es evidente es que hay que crear unas condiciones marco que aseguren la sostenibilidad de la industria automovilística europea. En este sentido, el único camino es mantenerse a la cabeza de la innovación tecnológica, ecológica y social con el apoyo de personal altamente cualificado. Para ello, un aspecto muy importante es el compromiso con la educación y la formación de los trabajadores de la industria automovilística. La normativa europea en materia de medio ambiente, de seguridad vial y eficiencia energética requiere una formación adecuada de los trabajadores, de forma que éstos puedan adaptarse mejor a los cambios, tanto técnicos como reglamentarios, y así mantener o mejorar sus perspectivas de empleo. Además, para garantizar el futuro de la industria automovilística europea, hay que reforzar en el espacio de la Unión el derecho a la información y a la consulta con los trabajadores y sus organizaciones sindicales. En este sentido, permítame poner como ejemplo el reciente acuerdo entre la Compañía Ford y la Unión General de Trabajadores, en la factoría de Valencia, y que permitirá nuevas inversiones para su modernización y para la producción de nuevos modelos. La participación da fortaleza al sector y en los casos en que las reestructuraciones son necesarias, permite mitigar sus efectos negativos. Por todo ello hay que insistir en la necesidad de que se refuerce, con la correspondiente revisión, la Directiva sobre el comité de empresa europeo."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, rád bych poblahopřál panu Chatzimarkakisovi k jeho zprávě, protože zpráva naléhavě žádá Komisi o stanovení náročných, ale realistických cílů. I z některých doporučení CARS 21, například doporučení integrovaného přístupu ke snižování emisí CO vyplývá potřeba zajistit vhodné realizační lhůty a ochranu vnitřní a vnější konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Chtěl bych zdůraznit několik věcí. Prvním z nich je skutečnost, že cíle v oblasti bezpečnosti silničního provozu představují klíčový prvek, a i zde potřebujeme integrovaný přístup, který bude zahrnovat zdokonalení technologie vozidel, opatření v oblasti infrastruktury a vzdělávání a informace. Pokud jde o obchod, a zejména jednání s Koreou, je důležité zajistit, aby Korea zrušila stávající necelní překážky a nevytvářela nové. Je také nezbytné zdůraznit klíčovou úlohu zásad lepší regulace, tj. řádného posuzování dopadů, zásady hospodárnosti nebo vhodných realizačních lhůt při vytváření konkurenceschopného regulačního rámce automobilového průmyslu. V tomto ohledu je nedílnou součástí závěrečné zprávy o CARS 21 plán, který by měl být dodržen. Existují jistě určité strukturální problémy a je samozřejmě nezbytné stanovit obecné podmínky k tomu, aby byl automobilový průmysl v EU udržitelný. Jediným způsobem, jak to udělat, je umožnit našemu průmyslu, aby zůstal na čele technologických, ekologických a sociálních inovací za podpory vysoce kvalifikovaných pracovních sil. v důsledku toho je jedním z velmi důležitých aspektů závazek v oblasti vzdělávání a odborné přípravy pracovníků v automobilovém průmyslu. Právní předpisy Společenství v oblasti životního prostředí, bezpečnosti silničního provozu a energetické účinnosti vyžadují řádnou odbornou přípravu pracovníků, která jim umožní snadněji se přizpůsobovat změnám technické i regulační povahy a mít stejné nebo lepší pracovní příležitosti. Aby byla zaručena budoucnost evropského automobilového průmyslu, je kromě toho nutné v Unii posílit práva pracujících a jejich odborových organizací na informace a konzultace. Ilustračním příkladem je nedávná dohoda mezi společností Ford a Všeobecnou unií pracujících v závodě ve Valencii, která umožní nové investice do modernizace a výroby nových modelů. Účast zaměstnanců posiluje celé odvětví a v případech, kdy je nutná restrukturalizace, může zmírnit její nepříznivé účinky. Proto je nutné zdůraznit, že je třeba vhodnou revizí posílit směrnici o evropské radě zaměstnanců."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne lykønske hr. Chatzimarkakis med hans betænkning, da der er et presserende behov for, at Kommissionen fastsætter nogle ambitiøse, men realistiske mål. Den følger desuden nogle af CARS 21-anbefalingerne, f.eks. en integreret tilgang til reduktion af CO emissionerne, behovet for passende ikrafttrædelsesperioder og beskyttelse af den europæiske industris interne og eksterne konkurrenceevne. Jeg vil gerne understrege nogle forhold. Det første drejer sig om, at målene for færdselssikkerheden på vejene er et væsentligt spørgsmål, og at der også her er brug for en integreret tilgang, som omfatter teknologiske forbedringer af køretøjerne, foranstaltninger vedrørende infrastrukturen samt uddannelse og information. Hvad angår handlen, nærmere bestemt forhandlingerne med Korea, er der behov for, at landet fjerner de nuværende ikketoldmæssige barrierer og ikke skaber nye. Jeg understreger ligeledes, at principperne om en bedre regulering, f.eks. passende konsekvensundersøgelser, princippet om omkostningseffektivitet eller passende ikrafttrædelsesperioder spiller en afgørende rolle i forbindelse med etableringen af en lovgivningsramme, der er konkurrencedygtig for automobilindustrien. I denne henseende bør køreplanen, der er en væsentlig del af den endelige rapport om CARS 21, respekteres. Der er naturligvis nogle strukturelle problemer, og det fremgår naturligvis klart, at der skal skabes nogle rammebetingelser, der sikrer den europæiske automobilindustris bæredygtighed. I denne henseende er den eneste mulige vej at blive ved med at ligge forrest, når det drejer sig om teknologisk, økologisk og social innovation, med støtte fra højtkvalificeret personale. Et meget vigtigt aspekt er derfor forpligtelsen til uddannelse og træning af arbejdstagerne i automobilindustrien. Hvad angår den europæiske lovgivning om miljø, færdselssikkerhed og energieffektivitet, er der behov for en ordentlig uddannelse af arbejdstagerne, således at de bedre kan tilpasse sig de tekniske og lovgivningsmæssige ændringer og på denne måde bevare eller forbedre deres beskæftigelsesmuligheder. For at sikre den europæiske automobilindustris fremtid skal vi desuden i EU styrke retten til information og høring af arbejdstagerne og deres fagforeninger. Lad mig i denne forbindelse som eksempel nævne den nylige aftale mellem Ford og den spanske fagforening UGT på fabrikken i Valencia, som giver mulighed for nye investeringer til modernisering af fabrikken og produktion af nye modeller. Deltagelsen styrker industrien, og såfremt der er behov for omstruktureringer, gør den det muligt at afbøde de negative virkninger. Jeg understreger derfor behovet for at revidere og styrke direktivet om det europæiske samarbejdsudvalg."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte Herrn Chatzimarkakis zu seinem Bericht beglückwünschen, denn es ist höchste Zeit, dass die Kommission anspruchsvolle, aber auch realistische Ziele festlegt. Zudem folgt er einigen der Empfehlungen von CARS 21, wie dem integrierten Konzept zur Senkung der CO Emissionen, der Notwendigkeit angemessener Laufzeiten und dem Schutz der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie innerhalb und außerhalb der Europäischen Union. Ich möchte einige Fragen hervorheben. Die erste ist die Tatsache, dass die Ziele der Straßenverkehrssicherheit ein Schlüsselelement bilden und auch hier ein integriertes Konzept erforderlich ist, das Verbesserungen der Fahrzeugtechnologie, Infrastrukturmaßnahmen sowie Bildung und Information beinhaltet. Was den Handel betrifft, und speziell die Verhandlungen mit Korea, so muss dieses Land die bestehenden nichttarifären Hemmnisse abbauen und darf keine neuen errichten. Auch sei bei der Schaffung eines wettbewerbsfähigen ordnungspolitischen Rahmens für die Kraftfahrzeugindustrie die entscheidende Rolle einer besseren Rechtsetzung, nämlich Folgenabschätzungen, Grundsatz der Kosteneffizienz oder angemessene Vorlaufzeiten, hervorgehoben. In diesem Zusammenhang bildet der Fahrplan einen festen Bestandteil des endgültigen Berichts zu CARS 21 und sollte eingehalten werden. Offenkundig ist, dass einige strukturelle Probleme bestehen, und natürlich müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die Nachhaltigkeit der Automobilindustrie in der EU sicherstellen. Dies kann nur erreicht werden, wenn wir unsere Industrie in die Lage versetzen, sich mit Unterstützung von hoch qualifiziertem Personal auch künftig an der Spitze der technologischen, ökologischen und sozialen Innovation zu behaupten. Folglich kommt es besonders darauf an, dass wir uns in der Aus- und Fortbildung der Automobilwerker engagieren. Die europäischen Rechtsvorschriften in den Bereichen Umwelt, Straßenverkehrssicherheit und Energieeffizienz erfordern eine gute Weiterbildung der Arbeitnehmer, damit sich diese besser an technische und rechtliche Änderungen anpassen können und gleiche oder bessere Berufsaussichten haben. Um die Zukunft der europäischen Automobilindustrie zu sichern, gilt es ferner, die Rechte der Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften in der Union auf Information und Beratung zu verstärken. Ein Beispiel dafür ist die jüngste Vereinbarung zwischen Ford und dem Allgemeinen Gewerkschaftsbund im Werk von Valencia, durch die neue Investitionen für die Modernisierung und die Produktion neuer Modelle möglich werden. Die Mitbestimmung stärkt den Sektor, und in den Fällen, wo Umstrukturierungen notwendig sind, kann sie deren negative Auswirkungen mildern. Es muss also immer wieder die Notwendigkeit betont werden, die Richtlinie über den europäischen Betriebsrat, mit der entsprechenden Revision, zu unterstützen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τον κ. Χατζημαρκάκη για την έκθεσή του καθώς παροτρύνει την Επιτροπή να θέσει φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους. Επίσης ακολουθεί ορισμένες από τις συστάσεις της ομάδας CARS 21, όπως την ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μείωση των εκπομπών του CO την ανάγκη να καθοριστούν κατάλληλα χρονικά διαστήματα και την προστασία της εσωτερικής και εξωτερικής ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Θα ήθελα να επισημάνω μια σειρά θεμάτων. Το πρώτο από αυτά είναι το γεγονός ότι οι στόχοι οδικής ασφάλειας αποτελούν ένα στοιχείο κλειδί και εδώ, επίσης, χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που ενσωματώνει τεχνολογικές βελτιώσεις των οχημάτων, μέτρα σχετικά με τις υποδομές και εκπαίδευση και ενημέρωση. Αναφορικά με το εμπόριο, και ιδιαίτερα, τις διαπραγματεύσεις με την Κορέα, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι η Κορέα θα άρει τους υφιστάμενους μη-δασμολογικούς φραγμούς και δε θα δημιουργήσει νέους. Είναι επίσης σημαντικό να δώσουμε έμφαση στον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι αρχές καλύτερης ρύθμισης, όπως οι κατάλληλες μελέτες επιπτώσεων, η αρχή κόστους-αποτελεσματικότητας, ή τα κατάλληλα χρονικά διαστήματα, στη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού κανονιστικού πλαισίου για την αυτοκινητοβιομηχανία. Από αυτή την άποψη, ο οδικός χάρτης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της τελικής έκθεσης CARS 21 και θα πρέπει να τηρείται. Υπάρχουν σαφώς ορισμένα διαρθρωτικά προβλήματα και, ασφαλώς, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν γενικοί όροι προκειμένου να καταστεί η αυτοκινητοβιομηχανία στην ΕΕ βιώσιμη. Ο μόνος τρόπος να επιτευχθεί αυτό είναι να δοθεί στη βιομηχανία μας η δυνατότητα να παραμείνει στο προσκήνιο της τεχνολογικής, οικολογικής και κοινωνικής καινοτομίας με τη στήριξη εργατικού δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης. Κατά συνέπεια, μια πολύ σημαντική πτυχή είναι η δέσμευση για τη εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η κοινοτική νομοθεσία σχετικά με το περιβάλλον, την οδική ασφάλεια, και την ενεργειακή απόδοση απαιτεί κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να προσαρμοστούν ευκολότερα στις αλλαγές, τόσο τεχνικού όσο και κανονιστικού χαρακτήρα, και να απολαμβάνουν τις ίδιες ή καλύτερες προοπτικές εργασίας. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλίσουμε το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθούν στην Ένωση τα δικαιώματα των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους στην ενημέρωση και τη συμμετοχή τους στις διαβουλεύσεις. Ένα παράδειγμα που το απεικονίζει αυτό είναι η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ της Ford και της Γενικής Ένωσης Εργαζομένων στο εργοστάσιο της Βαλένθια, η οποία θα επιτρέψει νέες επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου και την παραγωγή νέων μοντέλων. Η συμμετοχή ενισχύει τον τομέα, και σε περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητη η αναδιάρθρωση μπορεί να μετριάσει τις αρνητικές της επιπτώσεις. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να επισημάνουμε την ανάγκη να ενισχυθεί, με την κατάλληλη αναθεώρηση, η οδηγία σχετικά με το ευρωπαϊκό συμβούλιο επιχειρήσεων."@el10
"Mr President, I would like to congratulate Mr Chatzimarkakis on his report as it urges the Commission to set ambitious yet realistic targets. It also follows some of the CARS 21 recommendations, such as the integrated approach to the reduction of CO2 emissions, the need to ensure appropriate lead-times and the protection of the internal and external competitiveness of the European industry. I would like to highlight a number of issues. The first of these is the fact that the road safety objectives are a key element and here, too, we need an integrated approach that incorporates vehicle technology improvements, infrastructure measures, and education and information. As regards trade, and in particular the negotiations with Korea, it is important to ensure that Korea abolishes the existing non-tariff barriers and does not create new ones. It is also essential to emphasis the crucial role played by the better regulation principles, i.e. proper impact assessments, the cost-effectiveness principle or appropriate lead-times, in creating a competitive regulatory framework for the automotive industry. In this respect, the roadmap is an integral part of the final CARS 21 report and should be respected. There are clearly some structural problems and, of course, it is necessary to establish general conditions to make the automotive industry in the EU sustainable. The only way to do that is to enable our industry to remain in the forefront of technological, ecological and social innovation with the support of a highly skilled labour force. Consequently, one very important aspect is the commitment to education and training for workers in the car industry. Community environmental, road safety, and energy efficiency legislation requires proper training for workers to enable them to adapt more easily to changes, both of a technical nature and as regards regulation, and to enjoy the same or better job prospects. In addition, in order to guarantee the future of the European automotive industry, it is crucial to strengthen in the Union the rights of workers and their trade unions to information and consultation. One example that illustrates this is the recent agreement between Ford and the General Workers’ Union in the Valencia factory, which will allow new investment for modernisation and for the production of new models. Participation strengthens the sector, and in cases where restructuring is necessary can mitigate its negative effects. As a result, it is essential to emphasise the need to reinforce, with the corresponding revision, the Directive on the European Works Council."@en4
"Hr president, ma tahaksin õnnitleda hr Chatzimarkakist tema raporti puhul, kuna see sunnib komisjoni seadma ambitsioonikaid, kuid samas realistlikke eesmärke. See järgib samuti mõnda CARS 21 soovitust, nagu näiteks terviklik lähenemisviis süsinikdioksiidi heite vähendamisele ning vajadus tagada nõuetekohane üleminekuaeg ja Euroopa tööstuse sise- ja väliskonkurentsi kaitstus. Tahan esile tõsta mitut küsimust. Esimene neist on tõsiasi, et oluliseks elemendiks on liiklusohutuse alased eesmärgid ning me vajame ka selles osas terviklikku lähenemisviisi, mis hõlmab sõidukite tehnoloogilist täiustamist, infrastruktuuri meetmeid, koolitust ja teavet. Selles osas, mis puudutab kaubandust ja eriti Koreaga toimuvaid läbirääkimisi, on tähtis tagada, et Korea tühistaks olemasolevad mittetariifsed tõkked ega kehtestaks uusi. Samuti on hädavajalik rõhutada parema reguleerimise põhimõtete, st nõuetekohaste mõju hindamiste, tasuvuspõhimõtte või sobiva üleminekuaja rolli tähtust konkurentsivõimelise mootorsõidukitööstuse reguleeriva raamistiku loomisel. Selles suhtes on juhised CARS 21 lõpparuande lahutamatu osa ning sellesse tuleb suhtuda lugupidavalt. On selge, et esinevad teatavad struktuuriga seotud probleemid ning muidugi on tarvis kehtestada üldised tingimused ELi mootorsõidukitööstuse säästvaks muutmiseks. Ainus võimalus on anda meie tööstusele võimalus püsida tehnoloogilise, ökoloogilise ja sotsiaalse innovatsiooni esirinnas, mida toetab kõrgelt kvalifitseeritud tööjõud. Järelikult on üheks väga tähtsaks aspektiks pühendumine mootorsõidukitööstuse töötajate kutseharidusele ja koolitusele. Ühenduse keskkonda, liiklusohutust ja energiatõhusust käsitlevad õigusaktid eeldavad töötajate nõuetekohast koolitamist, et nad saaksid nii tehniliste kui ka õiguslike muutustega kergemini kohaneda, säilitades samad või paremad töökoha väljavaated. Peale selle on Euroopa mootorsõidukitööstuse tuleviku tagamiseks otsustava tähtsusega tugevdada liidu töötajate ja nende ametiühingute teavitamise ja nõustamise õigusi. Ühe näitena võib tuua hiljuti Valencia tehases Fordi ja töötajate ametiühingu vahel sõlmitud kokkuleppe, mis võimaldab uusi investeeringuid kaasajastamiseks ja uute mudelite tootmiseks. Osalus muudab sektori tugevamaks ning võib ümberkorraldamise korral leevendada selle negatiivset mõju. Selle tulemusel on oluline rõhutada vajadust tugevdada vastava muudatusega Euroopa töönõukogu direktiivi."@et5
"Arvoisa puhemies, halun kiittää esittelijä Chatzimarkakisia hänen mietinnöstään, jossa komissiota kehotetaan asettamaan kunnianhimoisia, mutta toteutettavissa olevia tavoitteita. Mietinnössä otetaan huomioon myös osa CARS 21 -työryhmän suosituksista, kuten yhdennetty lähestymistapa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, tarve varmistaa asianmukaiset määräajat sekä EU:n autoteollisuuden sisäisen ja ulkoisen kilpailukyvyn turvaaminen. Haluaisin korostaa joitakin seikkoja. Ensimmäiseksi sitä, että liikenneturvallisuutta koskevat tavoitteet ovat tärkeimpiä näkökohtia, joissa tarvitsemme niin ikään yhdennettyä lähestymistapaa, johon sisältyvät ajoneuvojen tekniset parannukset, infrastruktuuria koskevat toimenpiteet sekä koulutus ja tiedotus. Kaupasta ja etenkin Korean kanssa käytävistä neuvotteluista toteaisin, että on tärkeää varmistaa, että Korea poistaa tulleihin liittymättömät esteet eikä luo uusia. On niin ikään tärkeää korostaa sääntelyn parantamista koskevien periaatteiden eli asianmukaisen vaikutustenarvioinnin, kustannustehokkuusperiaatteen tai asianmukaisten toimitusaikojen keskeistä asemaa kilpailukykyisen sääntely-ympäristön luomisessa autoteollisuudelle. Tältä osin sääntelysuunnitelma on keskeinen osa CARS 21 -loppukertomusta ja sitä olisi noudatettava. Joitakin rakenneongelmia on luonnollisesti olemassa, ja on tarpeen laatia yleiset ehdot, jotta EU:n autoteollisuudesta tulisi ekologisesti kestävä. Tähän päästään vain varmistamalla EU:n autoteollisuuden etuasema teknisissä, ekologisissa ja sosiaalisissa innovaatioissa sekä tukemalla korkeasti koulutettua työvoimaa. Näin ollen erittäin tärkeä tekijä on sitoutuminen autoteollisuuden työntekijöiden kouluttamiseen ja valmentamiseen. Ympäristöä, liikenneturvallisuutta ja energiatehokkuutta koskevassa yhteisön lainsäädännössä edellytetään työntekijöiden asianmukaista kouluttamista, jolla helpotetaan heidän sopeutumistaan sekä teknisiin että sääntelyä koskeviin muutoksiin ja mahdollistetaan yhtäläiset työnsaantimahdollisuudet tai parannetaan niitä. Lisäksi on elintärkeää parantaa unionin työntekijöiden ja heidän ammattiliittojensa oikeuksia tiedonsaantiin ja kuulemiseen EU:n autoteollisuuden tulevaisuuden varmistamiseksi. Yhtenä esimerkkinä tästä on Fordin ja Valencian tehtaan työntekijäliiton välillä hiljattain tehty sopimus, joka mahdollistaa ajoneuvojen nykyaikaistamiseen ja uusien mallien valmistamiseen tehtävät uudet investoinnit. Työntekijöiden osallisuus vahvistaa alaa, ja tapauksissa, joissa rakenneuudistus on tarpeen, osallisuus voi lieventää rakenneuudistuksen kielteisiä vaikutuksia. Näin ollen on elintärkeää korostaa tarvetta parantaa eurooppalaisesta yritysneuvostosta annettua direktiiviä tarkistamalla sitä vastaavasti."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais féliciter M. Chatzimarkakis pour son rapport, car il presse la Commission de fixer des objectifs ambitieux mais réalistes. Il suit également certaines des recommandations de CARS 21, telles que l’approche intégrée de la réduction des émissions de CO la nécessité de garantir des délais adéquats et la protection de la compétitivité intérieure et extérieure de l’industrie européenne. Je voudrais épingler une série de points. Le premier est que les objectifs en matière de sécurité routière sont un élément clé et, ici aussi, nous avons besoin d’une approche intégrée qui incorpore des améliorations de la technologie automobile, des mesures au niveau des infrastructures et des initiatives en matière d’éducation et d’information. En ce qui concerne le commerce, et en particulier les négociations avec la Corée, il est important de faire en sorte que la Corée supprime les barrières non tarifaires existantes et n’en crée pas de nouvelles. Il est également essentiel de souligner le rôle crucial joué par les principes de meilleure réglementation, à savoir de bonnes analyses d’impact, le principe de coût-efficacité ou des délais adéquats, dans la création d’un cadre réglementaire pour l’industrie automobile. À cet égard, la feuille de route fait partie intégrante du rapport CARS 21 définitif et devrait être respectée. Il y a manifestement des problèmes structurels et, bien sûr, il est nécessaire d’établir des conditions générales afin de rendre l’industrie automobile européenne durable. La seule manière de procéder est de permettre à notre industrie de rester à l’avant-garde de l’innovation technologique, écologique et sociale avec l’aide d’une main-d’œuvre hautement qualifiée. Il est par conséquent très important de se soucier de l’éducation et de la formation des travailleurs de l’industrie automobile. La législation communautaire en matière d’environnement, de sécurité routière et d’efficacité énergétique demande une formation adéquate des travailleurs afin de leur permettre de s’adapter plus facilement aux changements de nature tant technique que réglementaire et de bénéficier de perspectives d’emploi équivalentes ou meilleures. En outre, afin de garantir l’avenir de l’industrie automobile européenne, il est crucial de renforcer, au sein de l’Union, les droits des travailleurs et de leurs syndicats à l’information et à la consultation. Un exemple qui illustre ceci est le récent accord entre Ford et l’Union générale des travailleurs dans l’usine de Valence, qui permettra de nouveaux investissements en vue de la modernisation et de la production de nouveaux modèles. La participation renforce ce secteur et, dans les cas où une restructuration est nécessaire, elle peut atténuer ses effets négatifs. Il est par conséquent essentiel de souligner la nécessité de renforcer, et de réviser, la directive sur le Comité d’entreprise européen."@fr8
"Elnök úr! Gratulálnék Chatzimarkakis úrnak jelentéséért, mivel arra sürgeti a Bizottságot, hogy nagyratörő, mégis reális célokat állapítson meg. Szintén követi a CARS 21 egyes ajánlásait, például az integrált megközelítést a CO kibocsátásokat illetően, a megfelelő határidők biztosításának szükségességét, illetve az európai ipar belső és külső versenyképességének védelmét. Számos kérdést kívánok hangsúlyozni. Ezek közül az első az a tény, hogy a közúti biztonság célkitűzése kulcselem, és itt is integrált megközelítésre van szükségünk, mely magában foglalja a járműtechnológiai fejlesztéseket, az infrastrukturális intézkedéseket, az oktatást és a tájékoztatást. A kereskedelmet és különösen a Koreával való tárgyalásokat illetően fontos biztosítani, hogy Korea eltörölje a meglévő nem tarifális akadályokat, és ne teremtsen újakat. Lényeges továbbá a jobb szabályozásra irányuló elvek – vagyis a megfelelő hatásvizsgálatok, a költséghatékonyság elve vagy a megfelelő határidők – által az autóipar versenyképes szabályozási keretének megteremtésében játszott létfontosságú szerep hangsúlyozása. E tekintetben az ütemterv a végleges CARS 21 jelentés szerves része, és tiszteletben kell tartani. Egyértelműen vannak strukturális problémák, és természetesen olyan általános feltételeket kell teremteni, melyek révén az autóipar az EU-ban fenntarthatóvá válik. Az egyetlen lehetőség erre az, ha képessé tesszük iparunkat arra, hogy a technológiai, ökológiai és társadalmi innováció élvonalában maradjon, egy magasan képzett munkaerőre támaszkodva. Ebből következően igen fontos szempont az autóipari munkavállalók oktatásával és képzésével kapcsolatos kötelezettségvállalás. A közösségi környezetvédelmi, közúti biztonsági és energiahatékonysági jogszabályok megfelelő képzést tesznek szükségessé a munkavállalók számára, hogy könnyebben igazodhassanak az akár technikai, akár szabályozási jellegű változásokhoz, valamint hogy ugyanolyan vagy jobb munkahelyi kilátásokkal nézhessenek szembe. Emellett az európai autóipar jövőjének garantálása érdekében létfontosságú az Unióban megerősíteni a munkavállalók és szakszervezeteik tájékoztatási és konzultációs jogait. Ennek egyik jó példája a Ford és a valenciai gyár általános munkavállalói szakszervezete között nemrég kötött megállapodás, melyben új beruházásokat tesznek lehetővé a korszerűsítés és az új modellek gyártása érdekében. A részvétel erősíti az ágazatot, és olyan esetekben, amikor szükséges a szerkezetváltás, enyhítheti annak kedvezőtlen hatásait. Ennek eredményeként igen fontos, hogy hangsúlyozzuk annak szükségességét, hogy megfelelő felülvizsgálat keretében megerősítsük az Európai Üzemi Tanácsról szóló irányelvet."@hu11
"Signor Presidente, vorrei congratularmi con l’onorevole Chatzimarkakis per la sua relazione, dato che invita la Commissione a fissare obiettivi, sì, ambiziosi, ma anche realisti. Segue, inoltre, alcune delle raccomandazioni di CARS 21, quali l’approccio integrato per la riduzione delle emissioni di CO la necessità di prevedere tempi di realizzazione appropriati e la protezione della competitività interna ed esterna dell’industria europea. Vorrei segnalare alcune questioni. La prima è che gli obiettivi in materia di sicurezza sulle strade sono un elemento fondamentale ed è necessario, anche in questo caso, un approccio integrato che preveda miglioramenti della tecnologia dei veicoli, misure sulle infrastrutture nonché educazione e informazione. Per quanto riguarda il commercio e, in concreto, i negoziati con la Corea, è necessario che questo paese elimini le attuali barriere non tariffarie e che non ne crei di nuove. E conviene insistere anche sul fatto che i principi di una migliore regolamentazione, quali valutazioni d’impatto adeguate, il principio di efficienza dei costi, o tempi di realizzazione appropriati svolgono un ruolo fondamentale nella formazione di un quadro normativo competitivo per l’industria automobilistica. Al riguardo, dovrebbe essere rispettata la tabella di marcia che costituisce parte integrante della relazione finale su CARS 21. È innegabile l’esistenza di problemi strutturali ed è quindi evidente che dobbiamo creare condizioni quadro che garantiscano la sostenibilità dell’industria automobilistica europea. A questo proposito, l’unico percorso è mantenersi all’avanguardia nell’innovazione tecnologica, ecologica e sociale, con l’apporto di personale altamente qualificato. Al riguardo, un aspetto molto importante è l’impegno per l’educazione e la formazione dei lavoratori dell’industria automobilistica. La normativa europea in materia di ambiente, di sicurezza stradale e di efficienza energetica richiede una formazione adeguata dei lavoratori, di modo che possano adattarsi meglio ai cambiamenti, sia tecnici che normativi, e mantenere o migliorare così le prospettive occupazionali. Inoltre, per garantire il futuro dell’industria automobilistica europea dobbiamo rafforzare nello spazio dell’Unione il diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali. In tal senso, consentitemi di portare come esempio l’accordo concluso di recente fra la e l’ nello stabilimento di Valencia, che consentirà di realizzare nuovi investimenti per la modernizzazione e la produzione di nuovi modelli. La partecipazione conferisce forza al settore e nei casi in cui sono necessarie le ristrutturazioni consente di mitigarne gli effetti negativi. Per questo dobbiamo insistere sulla necessità di rafforzare, con la corrispondente revisione, la direttiva sul comitato aziendale europeo."@it12
"Pone Pirmininke, norėčiau pasveikinti Jorgo Chatzimarkakį, parengusį pranešimą, kadangi jame Komisija raginama nustatyti ambicingus, tačiau tikroviškus tikslus. Be to, tai kyla iš kai kurių CARS 21 grupės rekomendacijų, pavyzdžiui, integruoto požiūrio į išmetamo CO kiekio mažinimą, poreikio užtikrinti atitinkamus įsisavinimo terminus ir Europos pramonės vidaus ir išorės konkurencingumo apsaugos. Norėčiau pabrėžti keletą problemų. |Pirma iš jų yra faktas, kad kelių saugumo tikslai yra svarbiausiais elementas, ir čia taip pat mums reikia integruoto požiūrio, kuris apimtų transporto priemonių technologijos tobulinimą, infrastruktūrines priemones ir švietimą bei informavimą. O kas susiję su prekyba, ypač derybomis su Korėja, svarbu užtikrinti, kad Korėja atsisakytų dabartinių netarifinių kliūčių ir nesukurtų naujų. Be to, būtina pabrėžti ypač svarbų vaidmenį, kuris tenka geresnio reglamentavimo principams, t. y. poveikio vertinimai, išlaidų ir pelno santykio principas arba atitinkami įsisavinimo terminai, kuriant konkurencingą reglamentavimo pagrindą automobilių pramonei. Šiuo požiūriu programa yra sudėtinė galutinio CARS 21 pranešimo dalis ir jos turėtų būti paisoma. Čia neabejotinai esama keleto struktūrinių problemų ir, žinoma, būtina nustatyti bendrąsias sąlygas, siekiant padaryti ES automobilių pramonę tvarią. Vienintelis būdas tai padaryti yra sudaryti galimybes mūsų pramonei toliau pirmauti technologijos, ekologijos ir socialinių naujovių srityje, pasinaudojant aukštos kvalifikacijos darbo jėga. Dėl šios priežasties vienas labai svarbus aspektas yra įsipareigojimas dėl automobilių pramonėje dirbančių darbuotojų mokymo ir profesinio mokymo. Bendrijos aplinkos, kelių eismo saugumo ir energijos vartojimo efektyvumo teisės aktai reikalauja tinkamo darbuotojų mokymo, sudarant galimybes jiems lengviau prisitaikyti prie techninio pobūdžio ir reglamentavimo pokyčių ir tikėtis tokių pačių arba geresnių darbo perspektyvų. Be to, siekiant užtikrinti Europos automobilių pramonės ateitį, ypač svarbu sustiprinti Sąjungos darbuotojų ir jų profesinių sąjungų teises į informavimą bei konsultavimą. Vienas tai iliustruojančių pavyzdžių yra paskutinis „Ford“ ir „General“ darbuotojų sąjungos susitarimas Valensijos gamykloje, kuris sudarys galimybes naujoms investicijoms į modernizavimą ir naujų modelių gamybą. Dalyvavimas stiprina sektorių ir tais atvejais, kai būtinas restruktūrizavimas, gali sušvelninti neigiamus padarinius. Dėl to būtina pabrėžti, kad atitinkama pataisa reikia sustiprinti Europos darbų tarybų direktyvą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es gribētu apsveikt kungu saistībā ar šo ziņojumu, kas mudina Komisiju noteikt tālejošus, tomēr reālistiskus mērķus. Tajā ir ņemti vērā grupas 21 ieteikumi, tādi kā integrētā pieeja CO emisiju samazināšanā, vajadzība nodrošināt atbilstošu pārrejas laiku un Eiropas Savienības rūpniecības nozares iekšējās un ārējās konkurētspējas aizsargāšana. Es gribētu izcelt vairākas lietas. Pirmā no tām ir fakts, ka ceļu satiksmes drošības mērķi ir būtiskākā daļa un arī šeit mums ir vajadzīga integrēta pieeja, kas iekļauj transporta tehnoloģijas uzlabojumus, infrastruktūras pasākumus, kā arī izglītību un informāciju. Attiecībā uz tirdzniecību un jo īpaši uz sarunām ar Koreju, ir svarīgi nodrošināt, lai Koreja atceltu pašreizējās beztarifu barjeras un neradītu jaunas. Tāpat ir būtiski uzsvērt labāka regulējuma principu svarīgo lomu, t.i., pienācīgi ietekmes novērtējumi, rentabilitātes princips vai atbilstoši pārejas termiņu, lai radītu konkurētspējīgas autobūves nozares tiesisko regulējumu. Šajā saistībā ceļvedis ir 21 nobeiguma ziņojuma neatņemama sastāvdaļa un tas ir jārespektē. Tajā noteikti ir dažas strukturālas problēmas un, protams, ir nepieciešams noteikt vispārējos nosacījumus, lai autobūves nozare ES būtu ilgtspējīga. Vienīgais veids, kā to panākt, ir nodrošināt, ka mūsu nozarei ir vadošā loma tehnoloģisko, ekoloģisko un sociālo inovāciju jomā ar augsti kvalificēta darbaspēka palīdzību. Tāpēc vēl viens ļoti svarīgs aspekts ir iesaiste autobūvē strādājošo izglītībā un apmācībā. Kopienas vides, ceļu satiksmes drošības un efektīvas enerģētikas tiesību aktu ieviešanai nepieciešama pienācīga darbinieku apmācība, lai nodrošinātu, ka viņi viegli var pielāgoties izmaiņām, gan tehnoloģiska rakstura, gan attiecībā uz tiesisko regulējumu, un joprojām baudīt tās pašas izredzes uz darbu. Papildus, lai nodrošinātu Eiropas Savienības autobūves nozares nākotni, ir svarīgi stiprināt Savienībā darba ņēmēju tiesības un viņu arodbiedrības informācijai un konsultācijām. Viens piemērs, kas to ilustrē, ir nesenā vienošanās starp un Vispārējo darbinieku arodbiedrību Valensijas rūpniecībā, kas atļauj jaunas investīcijas modernizācijā un jaunu modeļu ražošanā. Līdzdalība nostiprina nozari un tajos gadījumos, kad nepieciešama pārstrukturēšana, tā varētu samazināt negatīvo iespaidu. Rezultātā ir būtiski īpašu uzmanību pievērst vajadzībai stiprināt, atbilstoši pārskatot Eiropas Uzņēmumu padomes direktīvu."@lv13
"Señor Presidente, quisiera felicitar al señor Chatzimarkakis por su informe, ya que urge a la Comisión a que fije objetivos ambiciosos, pero también que sean objetivos realistas. Además, sigue algunas de las recomendaciones de CARS 21, tales como el enfoque integrado para la reducción de emisiones de CO2, la necesidad de unos períodos de entrada en vigor adecuados y la protección de la competitividad interna y externa de la industria europea. Quisiera destacar algunas cuestiones. La primera de ellas es que los objetivos sobre seguridad vial en las carreteras son una cuestión esencial, y es necesario también aquí un enfoque integrado que incorpore mejoras a la tecnología de los vehículos, medidas sobre las infraestructuras y educación e información. Respecto del comercio y, en concreto, respecto de las negociaciones con Corea, hace falta que este país suprima las actuales barreras no tarifarias y que no cree otras nuevas. Y conviene insistir también en que los principios de una mejor regulación, tales como los estudios de impacto adecuados, el principio de eficiencia en coste, o los períodos de entrada en vigor adecuados juegan un papel clave en la creación de un marco reglamentario competitivo para la industria del automóvil. En este sentido, la hoja de ruta, parte esencial del informe final sobre CARS 21, debería ser respetada. Evidentemente hay algunos problemas estructurales y, desde luego, lo que es evidente es que hay que crear unas condiciones marco que aseguren la sostenibilidad de la industria automovilística europea. En este sentido, el único camino es mantenerse a la cabeza de la innovación tecnológica, ecológica y social con el apoyo de personal altamente cualificado. Para ello, un aspecto muy importante es el compromiso con la educación y la formación de los trabajadores de la industria automovilística. La normativa europea en materia de medio ambiente, de seguridad vial y eficiencia energética requiere una formación adecuada de los trabajadores, de forma que éstos puedan adaptarse mejor a los cambios, tanto técnicos como reglamentarios, y así mantener o mejorar sus perspectivas de empleo. Además, para garantizar el futuro de la industria automovilística europea, hay que reforzar en el espacio de la Unión el derecho a la información y a la consulta con los trabajadores y sus organizaciones sindicales. En este sentido, permítame poner como ejemplo el reciente acuerdo entre la Compañía Ford y la Unión General de Trabajadores, en la factoría de Valencia, y que permitirá nuevas inversiones para su modernización y para la producción de nuevos modelos. La participación da fortaleza al sector y en los casos en que las reestructuraciones son necesarias, permite mitigar sus efectos negativos. Por todo ello hay que insistir en la necesidad de que se refuerce, con la correspondiente revisión, la Directiva sobre el comité de empresa europeo."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heer Chatzimarkakis graag gelukwensen met zijn verslag, aangezien hij de Commissie daarin oproept ambitieuze, maar realistische doelstellingen te formuleren. Het verslag volgt bovendien een aantal aanbevelingen uit CARS 21, zoals de aanbevelingen met betrekking tot een geïntegreerde aanpak voor de vermindering van de CO uitstoot, adequate invoeringstermijnen en maatregelen voor de bescherming van het interne en externe concurrentievermogen van de Europese industrie. Ik wil een aantal punten graag even benadrukken. Om te beginnen is het zo dat de doelstellingen met betrekking tot de veiligheid op de weg van fundamenteel belang zijn. Ook hier moet een geïntegreerde aanpak worden gevolgd, die niet alleen verbeteringen in de voertuigtechnologie omvat, maar ook maatregelen op het gebied van infrastructuur, opleiding en informatie. Wat de handel en – concreet – de onderhandelingen met Korea betreft: dit land moet de bestaande niet-tarifaire belemmeringen slechten en geen nieuwe belemmeringen opwerpen. Ik wijs er verder op dat de principes die aan een betere regulering ten grondslag liggen – zoals naar behoren uitgevoerde effectbeoordelingen, kostenefficiëntie, realistische aanlooptijden – een fundamentele rol spelen bij het opstellen van een concurrerend regelgevingskader voor de automobielindustrie. Daarom moet de routekaart, een essentieel onderdeel van dit definitieve CARS 21-verslag, worden gerespecteerd. Natuurlijk zijn er nog verschillende structurele problemen. We zullen dus nog een kader moeten scheppen om de duurzaamheid van de Europese automobielindustrie te verzekeren. We kunnen dat alleen doen door ervoor te zorgen dat we bij de technologische, ecologische en maatschappelijke innovatie steeds in de voorhoede blijven. Daarvoor hebben we de steun van heel goed gekwalificeerde werknemers nodig. De nadruk op scholing en training van de werknemers in de automobielindustrie vormt dus een heel belangrijk aspect. De EU-wetgeving op het gebied van milieu, verkeersveiligheid en energie-efficiëntie heeft immers tot gevolg dat werknemers op een zodanige wijze moeten worden geschoold en opgeleid dat zij zich beter aan de veranderingen in de sfeer van techniek en regelgeving kunnen aanpassen en hun arbeidsvooruitzichten kunnen handhaven of verbeteren. Om de toekomst van de Europese automobielindustrie te garanderen zullen de rechten van werknemers om informatie te ontvangen en samen met hun vakbondsorganisaties geraadpleegd te worden binnen de Unie verder moeten worden uitgewerkt. Ik noem hier als voorbeeld graag de overeenkomst zoals die onlangs is bereikt tussen Ford en de in de Fordfabriek in Valencia. Door dat akkoord zullen er nieuwe investeringen kunnen worden gedaan voor de modernisering van de fabriek en de productie van nieuwe modellen. Inspraak zal de sector extra kracht verlenen en in al die gevallen waarin een herstructurering echt nodig is, de negatieve gevolgen van zulke aanpassingen verzachten. Daarom moeten we erop aandringen dat de richtlijn over de Europese ondernemingsraad bij een volgende herziening meer slagkracht verleend wordt."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym pogratulować panu Chatzimarkakisowi sprawozdania, ponieważ wzywa w nim Komisję Europejską do wyznaczenia ambitnych, aczkolwiek realistycznych celów. Sprawozdanie to uwzględnia też niektóre zalecenia dotyczące inicjatywy CARS 21, takie jak konieczność zastosowania zintegrowanego podejścia do zmniejszenia emisji CO zapewnienia odpowiedniego czasu na przygotowania oraz ochrony konkurencyjności europejskiego przemysłu motoryzacyjnego na rynku wewnętrznym i zewnętrznym. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka kwestii. Pierwsza z nich dotyczy tego, że cele dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego stanowią jeden z podstawowych elementów i również w ich przypadku potrzebujemy zintegrowanego podejścia, uwzględniającego poprawę technologii motoryzacyjnej, realizację działań infrastrukturalnych, edukację i wymianę informacji. Jeśli chodzi o handel, a w szczególności negocjacje z Koreą, istotnym jest zadbanie od to, aby Korea zniosła obowiązujące obecnie bariery pozataryfowe i nie wprowadzała nowych takich środków. Niezbędne jest także podkreślanie znaczenia, jakie w tworzeniu konkurencyjnych ram prawnych dla sektora przemysłu motoryzacyjnego mają zasady lepszych przepisów prawnych, to jest odpowiednia ocena oddziaływania, zasada opłacalności ekonomicznej i zapewnienie dostatecznego czasu na przygotowania. W tym kontekście mapa drogowa stanowi nierozerwalny element sprawozdania końcowego w sprawie inicjatywy CARS 21 i powinna być uwzględniana. Wyraźnie widać też pewne problemy strukturalne i oczywiście niezbędne jest określenie ogólnych warunków w celu zapewnienia rentowności przedsiębiorstwom przemysłu motoryzacyjnego. Jedyną metodą realizacji tego celu jest umożliwienie naszemu przemysłowi pozostania liderem w zakresie innowacji technologicznych, ekologicznych i społecznych przy wsparciu wysoko wykwalifikowanej siły roboczej. W konsekwencji jednym z bardzo ważnych aspektów jest zaangażowanie się przedsiębiorstw motoryzacyjnych w edukację i szkolenie swoich pracowników. Wspólnotowe przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa ruchu drogowego i efektywności energetycznej wymagają zapewnienia pracownikom odpowiedniego szkolenia w celu umożliwienia im łatwiejszego dostosowania się do zmian technicznych i prawnych oraz korzystania z tych samych lub lepszych możliwości zatrudnienia. Ponadto zagwarantowanie europejskiemu przemysłowi motoryzacyjnemu możliwości dalszego działania wymaga wzmocnienia praw pracowników i związków zawodowych w zakresie dostępu do informacji i udziału w konsultacjach. Jednym z przykładów zastosowania takiego podejścia jest zawarty ostatnio pomiędzy koncernem Ford a związkiem zawodowym w fabryce w Walencji układ umożliwiający realizację nowych inwestycji w modernizację i produkcję nowych modeli. Uczestnictwo wzmacnia przedmiotowy sektor, a w przypadkach, w których niezbędna jest restrukturyzacja, może łagodzić jej negatywne skutki. Skutkiem tego niezbędne jest podkreślanie konieczności wzmocnienia, po dokonaniu odpowiedniego przeglądu, dyrektywy w sprawie europejskich rad zakładowych."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de felicitar o senhor deputado Chatzimarkakis pelo seu relatório, uma vez que ele exorta a Comissão a definir objectivos ambiciosos, mas também realistas. O relatório segue algumas das recomendações formuladas pelo grupo CARS 21, como a abordagem integrada da redução de emissões de CO2, a necessidade de garantir prazos adequados para a implementação efectiva das medidas e a protecção da competitividade interna e externa da indústria europeia. Gostaria de destacar algumas questões. A primeira é o facto de os objectivos de segurança rodoviária serem um elemento essencial, e também neste âmbito precisamos de uma abordagem integrada que incorpore melhorias em matéria da tecnologia dos veículos, medidas infra-estruturais, bem como educação e informação. No que se refere ao comércio, e em particular às negociações com a Coreia, importa assegurar que aquele país suprima os obstáculos não pautais existentes e não crie novos obstáculos. É fundamental, também, salientar o papel desempenhado pelos princípios de uma melhor regulamentação - isto é, análises aprofundadas de impacto, o princípio da relação custo-eficácia ou prazos de implementação efectiva - na criação de um quadro regulador competitivo para a indústria automóvel. Neste tocante, o roteiro constitui parte integrante do relatório final do grupo CARS 21 e deveria ser respeitado. Existem claramente alguns problemas estruturais e, como é óbvio, será preciso estabelecer condições gerais a fim de assegurar a sustentabilidade do sector automóvel da UE. A única forma de o fazer é zelando por que a nossa indústria permaneça na vanguarda da inovação tecnológica, ecológica e social com o apoio de uma mão-de-obra altamente qualificada. Consequentemente, um aspecto muito importante é o compromisso com a educação e a formação dos trabalhadores da indústria automóvel. A legislação comunitária nos domínios do ambiente, da segurança rodoviária e da eficiência energética requer uma formação adequada dos trabalhadores para que estes possam mais facilmente adaptar-se às mudanças, tanto de âmbito técnico como regulamentar, e manterem ou melhorarem as suas perspectivas de emprego. Além disso, para garantir o futuro do sector automóvel europeu é necessário que o direito dos trabalhadores e das suas organizações sindicais à informação e à consulta seja reforçado na União. Neste contexto citaria o exemplo do recente acordo celebrado entre a Ford e a União Geral de Trabalhadores na unidade fabril de Valência, que irá permitir novos investimentos tendo em vista a sua modernização e a produção de novos modelos. A participação fortalece o sector, e nos casos em que são necessárias reestruturações pode mesmo mitigar os seus efeitos negativos. Por conseguinte, importa salientar a necessidade de reforçar, com a correspondente revisão, a Directiva relativa ao conselho de empresa europeu."@pt17
"Señor Presidente, quisiera felicitar al señor Chatzimarkakis por su informe, ya que urge a la Comisión a que fije objetivos ambiciosos, pero también que sean objetivos realistas. Además, sigue algunas de las recomendaciones de CARS 21, tales como el enfoque integrado para la reducción de emisiones de CO2, la necesidad de unos períodos de entrada en vigor adecuados y la protección de la competitividad interna y externa de la industria europea. Quisiera destacar algunas cuestiones. La primera de ellas es que los objetivos sobre seguridad vial en las carreteras son una cuestión esencial, y es necesario también aquí un enfoque integrado que incorpore mejoras a la tecnología de los vehículos, medidas sobre las infraestructuras y educación e información. Respecto del comercio y, en concreto, respecto de las negociaciones con Corea, hace falta que este país suprima las actuales barreras no tarifarias y que no cree otras nuevas. Y conviene insistir también en que los principios de una mejor regulación, tales como los estudios de impacto adecuados, el principio de eficiencia en coste, o los períodos de entrada en vigor adecuados juegan un papel clave en la creación de un marco reglamentario competitivo para la industria del automóvil. En este sentido, la hoja de ruta, parte esencial del informe final sobre CARS 21, debería ser respetada. Evidentemente hay algunos problemas estructurales y, desde luego, lo que es evidente es que hay que crear unas condiciones marco que aseguren la sostenibilidad de la industria automovilística europea. En este sentido, el único camino es mantenerse a la cabeza de la innovación tecnológica, ecológica y social con el apoyo de personal altamente cualificado. Para ello, un aspecto muy importante es el compromiso con la educación y la formación de los trabajadores de la industria automovilística. La normativa europea en materia de medio ambiente, de seguridad vial y eficiencia energética requiere una formación adecuada de los trabajadores, de forma que éstos puedan adaptarse mejor a los cambios, tanto técnicos como reglamentarios, y así mantener o mejorar sus perspectivas de empleo. Además, para garantizar el futuro de la industria automovilística europea, hay que reforzar en el espacio de la Unión el derecho a la información y a la consulta con los trabajadores y sus organizaciones sindicales. En este sentido, permítame poner como ejemplo el reciente acuerdo entre la Compañía Ford y la Unión General de Trabajadores, en la factoría de Valencia, y que permitirá nuevas inversiones para su modernización y para la producción de nuevos modelos. La participación da fortaleza al sector y en los casos en que las reestructuraciones son necesarias, permite mitigar sus efectos negativos. Por todo ello hay que insistir en la necesidad de que se refuerce, con la correspondiente revisión, la Directiva sobre el comité de empresa europeo."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, rád by som pogratuloval pánovi Chatzimarkakisovi k jeho správe, keďže vyzýva Komisiu k ustanoveniu ambicióznych, a zároveň realistických cieľov. Rovnako sa pridržiava niektorých odporúčaní skupiny CARS 21, ako napríklad integrovaný prístup k znižovaniu objemu emisií CO potreba zabezpečiť primeranú dobu medzi vypracovaním návrhu a jeho realizáciou a ochrana vnútornej a vonkajšej konkurencieschopnosti európskeho priemyslu. Rád by som zdôraznil niekoľko záležitostí. Prvou z nich je skutočnosť, že ciele v oblasti cestnej bezpečnosti sú kľúčovým prvkom. V tomto prípade tiež potrebujeme integrovaný prístup, do ktorého sú zahrnuté zlepšenia automobilovej technológie, opatrenia pre infraštruktúru a vzdelávanie a informovanie. Pokiaľ ide o obchod a konkrétne o rokovania s Kóreou, je dôležité zabezpečiť, aby Kórea zrušila necolné prekážky a nevytvárala nové. Pri vytváraní konkurenčného regulačného rámca pre automobilový priemysel je rovnako dôležité zdôrazniť kľúčovú úlohu lepšej právnej úpravy, t. j. primeraného hodnotenia vplyvu, zásada efektívnosti nákladov alebo primeraná doba medzi vypracovaním návrhu a jeho realizáciou. V tomto ohľade je neoddeliteľnou súčasťou konečného znenia správy skupiny CARS 21 plán, ktorý by mal byť dodržaný. Očividne existujú isté štrukturálne problémy a, samozrejme, je potrebné stanoviť všeobecné podmienky na to, aby bol automobilový priemysel EÚ trvalo udržateľný. Jediným riešením je umožniť nášmu priemyslu, aby nestratil svoje popredné miesto v oblasti technologických, ekologických a sociálnych inovácií s podporou vysokokvalifikovanej pracovnej sily. Z toho vyplýva, že veľmi dôležitým aspektom je záväzok vzdelávať a odborne pripravovať pracovníkov automobilového priemyslu. Právne predpisy Spoločenstva v oblasti životného prostredia, cestnej bezpečnosti a energetickej účinnosti vyžadujú vhodnú odbornú prípravu pracovníkov, aby sa mohli ľahšie prispôsobiť zmenám technickej povahy a aj z hľadiska právnej úpravy a aby mali rovnaké, alebo lepšie pracovné podmienky. Okrem toho na zabezpečenie budúcnosti európskeho automobilového priemyslu je nevyhnutné v Únii posilniť právo zamestnancov a odborových zväzov na informácie a poradenstvo. Jedným z príkladov je nedávna dohoda medzi spoločnosťou Ford a odborovým zväzom Unión General de Trabajadores (UGT) v továrni vo Valencii, ktorá podporí nové investície do modernizácie a výroby nových modelov. Účasť posilňuje tento sektor a v prípade reštrukturalizácie môže zmierniť jej negatívne následky. V dôsledku toho je nevyhnutné zdôrazniť potrebu posilniť, smernice o zriaďovaní Európskej zamestnaneckej rady vrátane príslušného preskúmania"@sk19
"Gospod predsednik, želim čestitati gospodu Chatzimarkakisu za to poročilo, ker poziva Komisijo, da postavi ambiciozne, vendar realne cilje. Upošteva tudi nekatera priporočila CARS 21, kot je celosten pristop k zmanjšanju emisij CO potreba za zagotovitev ustreznih izvedbenih rokov ter zaščita notranje in zunanje konkurenčnosti evropske industrije. Rada bi poudarila več vprašanj. Prvi od teh je dejstvo, da so cilji varnosti na cesti ključni element in tudi tu potrebujemo celosten pristop, ki vključuje izboljšave tehnologije vozil, infrastrukturne ukrepe ter izobraževanje in informiranje. Kar zadeva trgovino in zlasti poganjanja s Korejo, je pomembno zagotoviti, da Koreja odpravi obstoječe netarifne ovire in ne ustvarja novih. Prav tako je bistveno, da poudarimo ključno vlogo načel boljše ureditve, to so ustrezna ocena vpliva, načelo cenovne učinkovitosti ali ustrezni izvedbeni roki, pri oblikovanju konkurenčnega regulativnega okvira za avtomobilsko industrijo. V zvezi s tem je načrt celosten del končnega poročila CARS 21 in ga je treba spoštovati. Očitno je, da obstajajo nekatere strukturne težave in seveda je treba določiti splošne pogoje za to, da bo avtomobilska industrija v EU trajnostna. Edini način, da to dosežemo, je, da omogočimo, da naša industrija ostane v ospredju tehnološke, ekološke in socialne inovativnosti ob podpori visoko usposobljene delovne sile. Zaradi tega je zelo pomemben vidik zavezanost izobraževanju in usposabljanju delavcev v avtomobilski industriji. Okoljska zakonodaja Skupnosti, zakonodaja za cestno varnost in energetsko učinkovitost zahteva ustrezno usposabljanje za delavce, da jim omogoči enostavnejše prilagajanje na spremembe, ki so lahko tehnične ali regulativne narave ter da uživajo enake ali boljše možnosti za delo. Poleg tega je za zagotovitev prihodnosti evropske avtomobilske industrije bistveno, da v Uniji okrepimo pravice delavcev in njihovih sindikatov do informacij in posvetovanj. En od primerov, ki to kažejo, je nedaven sporazum med Fordom in splošnim sindikatom delavcev v tovarni v Valenciji, ki bo omogočal nove naložbe za posodobitev in proizvodnjo novih modelov. Sodelovanje krepi sektor, v primerih, ko je prestrukturiranje potrebno, lahko ublaži njegove negativne učinke. Zaradi tega je bistveno poudariti potrebo po krepitvi direktive o ustanovitvi evropskega sveta delavcev, seveda ob ustrezni spremembi te direktive."@sl20
"Herr talman! Jag vill gratulera Jorgo Chatzimarkakis till hans betänkande, eftersom det uppmanar kommissionen att sätta ambitiösa men ändå realistiska mål. Det följer också en del av rekommendationerna från CARS 21, till exempel helhetstänkandet kring minskningen av koldioxidutsläpp, behovet av att se till att det finns adekvata ledtider och skyddet av den europeiska industrins konkurrenskraft inom och utanför EU. Jag skulle vilja framhäva ett antal frågor. Den första är att målen för trafiksäkerhet är en central del, och även här behöver vi ett helhetstänkande som sammanför fordonsteknisk förbättring, infrastrukturella åtgärder och utbildning och information. När det gäller handel, och i synnerhet förhandlingarna med Korea, är det viktigt att Korea avskaffar de existerande icke-tariffära handelshindren och inte skapar nya. Det är också mycket viktigt att betona hur viktigt det är med bättre lagstiftningsprinciper, dvs. ordentliga konsekvensbedömningar, principen om kostnadseffektivitet och lämpliga ledtider, för att skapa ett konkurrenskraftigt regelverk för bilindustrin. I detta avseende är färdplanen en integrerad del av slutrapporten från CARS 21 och bör respekteras. Det finns helt klart en del strukturella problem, och naturligtvis är det nödvändigt att fastställa generella villkor för att göra bilindustrin i EU hållbar. Det enda sättet att göra detta är att göra det möjligt för vår industri att förbli i täten för teknisk, ekologisk och social innovation, med stöd av högkvalificerad arbetskraft. Följaktligen är det mycket viktigt att satsa på utbildning för arbetstagarna inom bilindustrin. Gemenskapslagstiftning om miljö, trafiksäkerhet och energieffektivitet kräver ordentlig utbildning för arbetstagarna, så att de lättare kan anpassa sig till förändringar av såväl teknisk som lagstiftningsmässig natur, och ha kvar samma eller bättre möjligheter på arbetsmarknaden. Det är dessutom mycket viktigt att stärka arbetstagarnas och deras fackföreningars rättigheter till information och rådgivning om man vill säkra den europeiska bilindustrins framtid. Ett aktuellt exempel som illustrerar detta är avtalet mellan Ford och fackföreningen UGT i fabriken i Valencia, som kommer att möjliggöra nya investeringar för modernisering och produktion av nya modeller. Delaktighet stärker sektorn, och i fall där omstrukturering är nödvändig kan delaktighet mildra de negativa effekterna. Följaktligen är det mycket viktigt att betona behovet av att se över och stärka direktivet om det europeiska företagsrådet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"21
"Ford"13,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph