Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-14-Speech-1-089"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080114.14.1-089"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand! Jeg vil som mange andre sige tak til ordføreren for den fremragende betænkning, som vi diskuterer her. Det er klart, at med så mange biler, stigende mobilitet og et stigende ønske om, at endnu flere får lejlighed til at køre, så er problemet med udstødning et nøgleproblem, som vi kommer til at forholde os til. CO som sådan er ikke giftigt for mennesker, og lidt mere CO i atmosfæren ville faktisk få planterne til at gro lidt hurtigere. Men CO er ødelæggende for klimaet, og derfor er det vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at reducere CO emissionerne. Vi må efter min opfattelse satse mere på forskning, således at vi kan få fremstillet motorer, der kører ved markant højere temperatur end i dag - måske ved hjælp af keramiske eller andre materialer - og ikke mindst ved en meget mere udbredt anvendelse af software til styringen af det. Jeg tror, at de mål, der er fastsat, er lette at nå. Der er ingen grund til at tro, at vi i Europa ikke med en koncentreret, målrettet indsats og med betragtelige forskningsmidler skulle kunne nå de mål, vi har sat, og udvikle os til at blive en ledende industri inden for bilbranchen, således som vi allerede er det i dag."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, chtěl bych se připojit k mnoha poslancům, kteří zpravodaji děkovali za vynikající zprávu, kterou tu projednáváme. Je jasné, že s tak velkým počtem automobilů, zvyšující se mobilitou a narůstající snahou dát ještě více lidem možnost jezdit autem, je otázka emisí klíčovým problémem, který musíme řešit. Oxid uhličitý není sám o sobě pro člověka jedovatý a o trochu více CO v ovzduší by vlastně vedlo k tomu, že by rostliny rostly o něco rychleji. Má však zničující dopad na klima, a proto je důležité, abychom pro snížení emisí CO učinili vše, co je v našich silách. Dle mého názoru se musíme více opírat o výzkum, který nám umožní vyvinout motory pracující při značně vyšší teplotě než nyní – možná s využitím keramických nebo jiných materiálů, a zvláště s pomocí daleko rozšířenějšího využití softwaru pro účely kontroly. Věřím, že stanovených cílů bude možné snadno dosáhnout. Není důvod domnívat se, že při soustředěném cíleném úsilí a velkých zdrojích pro výzkum by Evropa neměla být schopna dosáhnout cílů, které si stanovila, a stanout na čele průmyslu v automobilovém odvětví, kam se již nyní dostala."@cs1
"Herr Präsident! Ich schließe mich der Meinung vieler meiner Vorredner an und danke dem Berichterstatter für den hier vorliegenden ausgezeichneten Bericht. Selbstverständlich ist die Emissionsproblematik angesichts des erhöhten Fahrzeugaufkommens, der erhöhten Mobilität und den Bestrebungen, immer mehr Menschen den Besitz eines eigenen Fahrzeugs zu ermöglichen, ein Schlüsselthema, das zu klären ist. Kohlendioxid ist an sich für Menschen nicht giftig, und ein bisschen mehr CO in der Atmosphäre lässt Pflanzen besser wachsen. Auf unser Klima hat es dagegen katastrophale Auswirkungen, und darum ist es außerordentlich wichtig, dass wir mit allen Mitteln den Ausstoß von Kohlendioxid reduzieren. Ich denke, wir sollten uns mehr auf die Forschung stützen und Motoren mit wesentlich höherer Betriebstemperatur als bislang entwickeln – vielleicht unter Verwendung von Keramik oder anderen Werkstoffen, auf jeden Fall aber sollten wir den Einsatz von Software in der Steuerung vorantreiben. Meiner Meinung sind die gestellten Ziele leicht zu erreichen. Es gibt keinen Grund, warum Europa angesichts solch konzentrierter und gezielter Bemühungen und beträchtlicher Forschungsressourcen nicht in der Lage sein sollte, diese selbst gestellten Ziele zu erreichen und auch im Automobilsektor seine Rolle als Industrieführer zu behaupten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συνταχθώ με τους πολλούς βουλευτές που ευχαρίστησαν τον εισηγητή για την εξαιρετική έκθεση που συζητάμε εδώ. Είναι σαφές ότι, δεδομένων των τόσο πολλών αυτοκινήτων, της αυξανόμενης κινητικότητας και της αυξανόμενης επιθυμίας να δοθεί σε ακόμα περισσότερους ανθρώπους η ευκαιρία για οδήγηση, το ζήτημα των εκπομπών είναι βασικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το διοξείδιο του άνθρακα από μόνο του δεν είναι τοξικό για τους ανθρώπους, ενώ λίγο περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα θα έκανε μάλιστα τα φυτά να μεγαλώνουν κάπως γρηγορότερα. Είναι όμως καταστροφικό για το περιβάλλον, και έτσι είναι σημαντικό να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στην έρευνα, ώστε να μας δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε κινητήρες που θα λειτουργούν σε σημαντικά υψηλότερη θερμοκρασία απ’ ό,τι ισχύει σήμερα – πιθανώς χρησιμοποιώντας κεραμικά ή άλλα υλικά και ειδικά μέσω πιο εκτεταμένης χρήσης λογισμικού για ελεγκτικούς σκοπούς. Πιστεύω ότι οι στόχοι που τέθηκαν θα είναι εύκολο να επιτευχθούν. Δεδομένης της επικεντρωμένης, στοχευμένης προσπάθειας και των σημαντικών ερευνητικών πόρων, δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι η Ευρώπη δεν θα είναι σε θέση να πετύχει τους στόχους που η ίδια έχει θέσει και να καταστεί ηγετική βιομηχανία στον τομέα της αυτοκίνησης, που είναι ήδη."@el10
"Mr President, I should like to join the many Members who have thanked the rapporteur for the excellent report we are discussing here. It is clear that, given so many cars, the increasing mobility and an increasing desire to give even more people the opportunity to drive, the issue of emissions is a key problem that we shall have to address. Carbon dioxide is not toxic to humans in itself, and a little more CO2 in the atmosphere would actually make plants grow slightly faster. It is, however, ruinous to the climate, and so it is important that we do what we can to reduce CO2 emissions. In my opinion, we must place greater reliance on research, to enable us to develop engines that run at a significantly higher temperature than is currently the case – possibly using ceramic or other materials, and especially by means of a much more widespread use of software for control purposes. I believe that the objectives laid down will be easy to achieve. There is no reason to believe that, given a concentrated, targeted effort and substantial research resources, Europe should not be able to achieve the objectives it has set itself, and make itself the leading industry within the automotive sector that it already is."@en4
"Señor Presidente, deseo adherirme a los muchos diputados que han dado las gracias al ponente por el excelente informe que estamos debatiendo aquí. Está claro que, dado el elevado número de coches, la creciente movilidad y el mayor deseo por brindar cada vez a más gente la oportunidad de conducir, el asunto de las emisiones constituye un problema clave que tendremos que afrontar. El dióxido de carbono no es tóxico para las personas por sí mismo, y un poco más de CO en la atmósfera haría en realidad que las plantas crecieran ligeramente más deprisa. Sin embargo, es desastroso para el clima, por lo que resulta importante que hagamos cuanto podamos para reducir las emisiones de CO . A mi juicio, hemos de confiar más en la investigación, a fin de que nos permita desarrollar motores que funcionen a una temperatura sensiblemente más elevada que la actual, utilizando tal vez materiales cerámicos o de otro tipo, y sobre todo mediante la utilización mucho más generalizada de software para fines de control. Creo que los objetivos planteados serán fáciles de alcanzar. No existe razón alguna para pensar que, contando con un esfuerzo enfocado y concentrado y unos recursos importantes para la investigación, Europa no vaya a ser capaz de alcanzar los objetivos que ella misma ha marcado, convirtiéndose en la industria puntera dentro del sector de la automoción, algo que ya es."@es21
"Hr president, ma tahaksin ühineda paljude liikmetega, kes on tänanud raportööri siin arutletava suurepärase raporti eest. Sellise autode hulga juures on selge, et kasvav liikuvus ja soov anda autoga sõitmise võimalus veelgi suuremale hulgale inimestele, on heite küsimus põhiprobleemiks, millega meil tegeleda tuleb. Süsinikdioksiid kui selline pole inimeste jaoks mürgine ning atmosfääri veidi suurem süsinikdioksiidisisaldus paneks tegelikult taimed veidi kiiremini kasvama. Kuid see on paraku hävitav kliima suhtes, mistõttu on tähtis, et me teeksime kõik võimaliku süsinikdioksiidi heite vähendamiseks. Minu arvates tuleb meil rohkem toetuda teadusuuringutele, mis võimaldaksid luua mootoreid, mis töötavad praegusest veidi kõrgemal temperatuuril –kasutades võib-olla keraamilist või muud materjali ning kindlasti palju laiaulatuslikumat juhtimistarkvara. Ma usun, et seatud eesmärke on kerge saavutada. Kontsentreeritud, sihipäraste jõupingutuste ja oluliste teadusuuringutesse paigutatavate ressursside korral pole mingit alust arvata, et Euroopa ei suuda endale seatud eesmärke saavutada ning muutuda juhtivaks tööstuseks mootorsõidukisektoris, õigemini juba saavutatud positsiooni säilitada."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan yhtyä niihin kiitoksiin, joita useat jäsenet ovat esittäneet esittelijälle tämän erinomaisen mietinnön johdosta, josta keskustelemme tänään. On selvää, että päästökysymys on suurin ongelma, joka meidän on kyettävä ratkaisemaan, kun otetaan huomioon autojen suuri määrä, jatkuvasti kasvava liikenne ja kasvava halu mahdollistaa yhä useammin autonkäyttö. Hiilidioksidi ei sinänsä ole myrkyllistä ihmisille, ja hiilidioksidipitoisuuden hienoinen nousu ilmakehässä itse asiassa lisäisi hieman kasvien kasvuvauhtia. Se on kuitenkin tuhoisaa ilmastolle, joten on tärkeää tehdä voitavamme hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Minusta on kiinnitettävä entistä suurempaa huomiota tutkimukseen, joka mahdollistaisi sellaisten moottoreiden kehittämisen, jotka käyvät nykyistä paljon korkeimmissa lämpötiloissa ja joiden valmistuksessa käytetään mahdollisesti keramiikkaa tai muita vastaavia materiaaleja. On myös lisättävä huomattavasti tietokoneohjelmistojen käyttöä moottoreiden ohjaustarkoituksissa. Uskon, että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa helposti. Kun otetaan huomioon keskitetyt ja kohdennetut ponnistelut ja huomattavat tutkimusresurssit, ei ole mitään syytä ajatella, ettei EU kykenisi saavuttamaan itselleen asettamia tavoitteita tai johtoasemaa autoteollisuudessa, joka sillä jo onkin."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais me joindre aux nombreux députés qui ont remercié le rapporteur pour l’excellent rapport dont nous débattons ici. Il est clair que, étant donné le nombre de voitures, la mobilité croissante et le désir croissant de donner à davantage de gens encore la possibilité de conduire, la question des émissions est un problème clé auquel nous allons devoir nous attaquer. Le dioxyde de carbone n’est pas toxique pour l’homme en lui-même et un peu plus de CO dans l’atmosphère ferait en réalité pousser les plantes légèrement plus vite. Il est cependant dévastateur pour le climat et il est donc important que nous fassions ce que nous pouvons pour réduire les émissions de CO . Nous devrions, à mon avis, miser davantage sur la recherche afin qu’elle nous permette de développer des moteurs qui fonctionnent à une température considérablement plus élevée qu’actuellement – peut-être à l’aide de céramique ou d’autres matériaux et, en particulier, grâce à une utilisation beaucoup plus répandue de logiciels de contrôle. Je crois que les objectifs fixés seront faciles à atteindre. Il n’y a aucune raison de croire que, moyennant un effort concentré et ciblé et l’allocation de ressources substantielles à la recherche, l’Europe ne puisse pas atteindre les objectifs qu’elle a elle-même fixés et faire d’elle-même la principale industrie du secteur automobile qu’elle est déjà."@fr8
"Elnök úr! Szeretnék csatlakozni sok képviselőtársamhoz, akik köszönetet mondtak az előadónak az itt tárgyalt kiváló jelentésért. Egyértelmű, hogy mivel igen sok autó van, növekszik a mobilitás, illetve egyre többekben merül fel az óhaj, hogy vezethessenek, a kibocsátások kérdése kulcsprobléma, mellyel foglalkoznunk kell. A szén-dioxid az emberre önmagában nem mérgező, és a légköri CO kismértékű növekedése valójában némiképpen meggyorsítja a növények növekedését. Az éghajlatra azonban káros, és ezért igen fontos, hogy mindent megtegyünk a CO csökkentésére. Véleményem szerint jobban kell támaszkodnunk a kutatásra, hogy olyan motorokat fejleszthessünk ki, melyek jóval nagyobb hőmérsékleten működnek, mint a mostaniak – akár kerámia vagy más anyagok használatával és különösen a vezérlő szoftverek elterjedtebb használatával. Úgy hiszem, hogy a kitűzött célokat könnyű lesz elérni. Nincs okunk azt hinni, hogy egy koncentrált, célzott erőfeszítés és lényeges mértékű kutatási erőforrások mellett Európa ne lenne képes a saját maga által kitűzött célok elérésére, és vezető iparággá válni az autóiparon belül, hiszen máris az."@hu11
"Signor Presidente, vorrei unirmi ai numerosi colleghi che hanno ringraziato il relatore per l’eccellente relazione che stiamo discutendo. È chiaro che, in considerazione delle numerose automobili in circolazione, della crescente mobilità e del desiderio sempre maggiore di dare a un numero sempre più alto di persone l’opportunità di guidare, la questione delle emissioni è un problema chiave che deve essere affrontato. Il biossido di carbonio non è tossico per gli uomini di per sé e una quantità appena maggiore di CO nell’atmosfera in realtà farebbe crescere le piante un po’ più rapidamente. Tuttavia, è dannoso per il clima e quindi è importante fare tutto il possibile per ridurre le emissioni di CO . A mio avviso, dobbiamo fare più affidamento sulla ricerca per consentire di sviluppare motori che funzionino a una temperatura molto più elevata di quanto non avvenga adesso – eventualmente utilizzando ceramica o altri materiali e in particolare attraverso un impiego più diffuso di a fini di controllo. Ritengo che gli obiettivi stabiliti saranno facilmente raggiungibili. Non vi è motivo per credere che l’Europa, grazie a uno sforzo mirato concentrato e a considerevoli risorse destinate alla ricerca, non dovrebbe essere in grado di raggiungere gli obiettivi che essa stessa ha stabilito, e confermarsi l’industria nel settore automobilistico che già è."@it12
"Pone Pirmininke, aš norėčiau prisidėti prie daugelio narių, kurie dėkojo pranešėjui už puikų pranešimą, apie kurį čia diskutuojame. Žinoma, kad esant tiek daug automobilių, augant judumui ir didėjant troškimui suteikti netgi dar didesniam skaičiui žmonių galimybę vairuoti, išmetamųjų teršalų klausimas yra pagrindinė problema, kurią mes turime spręsti. Anglies dioksidas nėra nuodingas patiems žmonėms, o šiek tiek didesnis CO kiekis atmosferoje faktiškai priverstų augalus augti šiek tiek greičiau. Tačiau jis pražūtingas klimatui ir todėl svarbu, kad mes darome viską, ką galime, siekdami sumažinti išmetamo CO kiekį. Mano nuomone, turime labiau pasikliauti moksliniais tyrimais, norėdami sudaryti sąlygas sukurti variklius, kurie dirbtų gerokai aukštesnėje temperatūroje, negu dabar – galbūt naudojant keramines arba kitas medžiagas ir ypač išplečiant programinės įrangos naudojimą valdymo reikmėms. Tikiu, kad iškeltus tikslus bus lengva pasiekti. Nėra priežasties manyti, kad, esant sutelktoms, nukreiptoms į tikslą pastangoms ir dideliems mokslinių tyrimų ištekliams, Europa nesugebėtų pasiekti nustatytų tikslų ir tapti pirmaujančios pramonės šalimi automobilių sektoriuje, kaip jau dabar yra."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es gribētu pievienoties tiem daudzajiem deputātiem, kas ir izteikuši pateicību referentam par izcilo ziņojumu, ko mēs šeit apspriežam. Ir skaidrs, ņemot vērā tik lielu automašīnu skaitu, pieaugošo mobilitāti un palielināto vēlmi sniegt cilvēkiem iespēju braukt ar automobili, ka emisiju jautājums ir galvenā problēma, kurai mums šeit jāmeklē risinājums. Pats oglekļa dioksīds cilvēkiem nav kaitīgs un mazliet vairāk CO atmosfērā patiesībā tikai liktu augiem augt mazliet ātrāk. Tomēr tam ir graujoša ietekme uz klimatu, kas savukārt mums ir tik svarīgs, ka mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai samazinātu CO emisijas. Manuprāt, mums ir vairāk jāuzticas pētījumiem, kas ļaus mums attīstīt tādus dzinējus, kas varēs darboties ievērojami augstākā temperatūrā nekā pašreizējie – ,iespējams, izmantojot keramiku vai kādu citu materiālu, un jo īpaši daudz plašāk izmantojot programmatūru kontroles nolūkiem. Es uzskatu, ka šeit noteiktos mērķus būs viegli sasniegt. Nav nekāda iemesla uzskatīt, ņemot vērā koncentrētos, mērķtiecīgos pūliņus un ievērojamos pētniecības resursus, ka Eiropa nevarēs sasniegt pašas uzstādītos mērķus, un būt vadošā nozare autobūvē, kā tas jau ir pašlaik."@lv13
"Hr. formand! Jeg vil som mange andre sige tak til ordføreren for den fremragende betænkning, som vi diskuterer her. Det er klart, at med så mange biler, stigende mobilitet og et stigende ønske om, at endnu flere får lejlighed til at køre, så er problemet med udstødning et nøgleproblem, som vi kommer til at forholde os til. CO2 som sådan er ikke giftigt for mennesker, og lidt mere CO2 i atmosfæren ville faktisk få planterne til at gro lidt hurtigere. Men CO2 er ødelæggende for klimaet, og derfor er det vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at reducere CO2-udledningen. Vi må efter min opfattelse satse mere på forskning, således at vi kan få fremstillet motorer, der kører ved markant højere temperatur end i dag - måske ved hjælp af keramiske eller andre materialer - og ikke mindst ved en meget mere udbredt anvendelse af software til styringen af det. Jeg tror, at de mål, der er fastsat, er lette at nå. Der er ingen grund til at tro, at vi i Europa ikke med en koncentreret, målrettet indsats og med betragtelige forskningsmidler skulle kunne nå de mål, vi har sat, og udvikle os til at blive en ledende industri inden for bilbranchen, således som vi allerede er det i dag."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ook ik dank de rapporteur voor het uitstekende verslag dat wij nu bespreken. Met het grote aantal auto’s dat nu al rondrijdt, de groter wordende mobiliteit en de wens nog meer mensen in staat te stellen auto te rijden, is het probleem van de uitstoot een kernprobleem geworden dat we moeten aanpakken. CO op zich is niet giftig voor de mens en een beetje meer CO in de atmosfeer stimuleert juist de groei van de planten. CO is echter schadelijk voor het klimaat en daarom is het belangrijk dat wij alles in het werk stellen om de CO uitstoot te verminderen. Naar mijn mening moeten wij meer investeren in onderzoek, om motoren te kunnen ontwikkelen die op veel hogere temperaturen rijden dan nu het geval is – misschien met behulp van keramisch of ander materiaal – en meer bepaald met een veel uitgebreider gebruik van software voor de regeling ervan. Ik ben van mening dat de vastgestelde doelstellingen gemakkelijk gehaald kunnen worden. Er is geen enkele reden waarom wij in Europa met geconcentreerde, doelgerichte inspanningen en met voldoende middelen voor onderzoek de doelstellingen niet zouden kunnen halen en ons niet tot een toonaangevende industrie binnen de autobranche zouden kunnen ontwikkelen, zoals vandaag al het geval is."@nl3
"Panie przewodniczący! Pragnę dołączyć do tej licznej grupy posłów, którzy podziękowali sprawozdawcy za sporządzenie znakomitego sprawozdania, które tu dzisiaj omawiamy. Oczywistym jest, że biorąc pod uwagę tak dużą liczbę samochodów, wzrost mobilności i wzrost zainteresowania zapewnieniem możliwości jeżdżenia samochodem jeszcze większej liczbie osób, kwestia emisji dwutlenku węgla stanowi podstawowy problem, z którym musimy się uporać. Dla organizmu ludzkiego CO nie jest sam w sobie toksyczny, a trochę większe stężenie tego gazu w atmosferze spowodowałoby, że rośliny rosłyby nieco szybciej. Emisja CO ma jednak szkodliwy wpływ na klimat, a więc istotnym jest, abyśmy zrobili wszystko, co możliwe, w celu ograniczenia jego emisji do atmosfery. Uważam, że musimy położyć większy nacisk na badania naukowe i rozwój w celu zapewnienia sobie możliwości opracowywania modeli napędów pracujących w znacznie wyższych temperaturach niż stosowane obecnie – być może wykorzystując materiały ceramiczne lub inne, a szczególnie poprzez szersze wykorzystywanie oprogramowania do celów kontroli. Uważam, że wyznaczone cele będzie łatwo osiągnąć. Nie ma powodu, aby sądzić, że biorąc pod uwagę skoncentrowane, ukierunkowane działania i znaczne nakłady na badania naukowe, Europa nie byłaby w stanie osiągnąć celów, które sobie wyznaczyła, i osiągnąć pozycję lidera przemysłu motoryzacyjnego, którym już jest."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de me associar aos inúmeros colegas que agradeceram ao relator o excelente relatório que estamos aqui a discutir. É evidente que a enorme quantidade de automóveis, a crescente mobilidade e o desejo premente de dar a cada vez mais pessoas a oportunidade de conduzir transforma a questão das emissões num problema que teremos necessariamente de enfrentar. O dióxido de carbono não é, em si, tóxico para as pessoas, e o crescimento das plantas até beneficiaria com um ligeiro aumento do CO na atmosfera. Contudo, é extremamente prejudicial para o clima, motivo pelo qual é importante que façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para reduzir as emissões de CO . Em meu entender, devemos apostar mais na investigação, procurando desenvolver motores que funcionem a temperaturas muito mais elevadas do que é actualmente o caso – possivelmente através da utilização de materiais cerâmicos ou outros e, sobretudo, através da generalização da utilização de software para efeitos de controlo. Acredito que os objectivos traçados serão fáceis de concretizar. Não há motivo para pensar que, com um esforço conjunto e orientado e com a utilização de recursos de investigação substanciais, a Europa não consiga alcançar as metas que ela própria estabeleceu e continuar a liderar a indústria do sector automóvel, como acontece hoje em dia."@pt17
"Hr. formand! Jeg vil som mange andre sige tak til ordføreren for den fremragende betænkning, som vi diskuterer her. Det er klart, at med så mange biler, stigende mobilitet og et stigende ønske om, at endnu flere får lejlighed til at køre, så er problemet med udstødning et nøgleproblem, som vi kommer til at forholde os til. CO2 som sådan er ikke giftigt for mennesker, og lidt mere CO2 i atmosfæren ville faktisk få planterne til at gro lidt hurtigere. Men CO2 er ødelæggende for klimaet, og derfor er det vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at reducere CO2-udledningen. Vi må efter min opfattelse satse mere på forskning, således at vi kan få fremstillet motorer, der kører ved markant højere temperatur end i dag - måske ved hjælp af keramiske eller andre materialer - og ikke mindst ved en meget mere udbredt anvendelse af software til styringen af det. Jeg tror, at de mål, der er fastsat, er lette at nå. Der er ingen grund til at tro, at vi i Europa ikke med en koncentreret, målrettet indsats og med betragtelige forskningsmidler skulle kunne nå de mål, vi har sat, og udvikle os til at blive en ledende industri inden for bilbranchen, således som vi allerede er det i dag."@ro18
"Gospod predsednik, rad bi se pridružil več poslancem, ki so se poročevalcu zahvaliti za odločno poročilo, o katerem tu razpravljamo. Jasno je, da je – glede na veliko število avtomobilov vse večja mobilnost in vse večja želja, da se čim več ljudem ponudi možnost, da vozijo – vprašanje emisij ključna težava, ki jo moramo obravnavati. Ogljikov dioksid sam po sebi ni strupen za ljudi, malce več CO v ozračju bi dejansko rahlo pospešilo rast rastlin. Vendar je to škodljivo za podnebje, zato je pomembno, da storimo vse, kar lahko za zmanjšanje emisij CO . Po mojem mnenju moramo dati večji pomen raziskavam, da lahko razvijemo motorje, ki delujejo pri precej višjih temperaturah kot zdaj – po možnosti z uporabo keramičnih ali drugih materialov ter zlasti prek precej bolj razširjene uporabe programske opreme za nadzor. Menim, da bo cilje, ki so tu določeni, enostavno doseči. Nobenega razloga ni, da Evropa glede na koncentrirano, ciljno usmerjeno prizadevanje in precejšnja sredstva za raziskave ne bi bila sposobna doseči ciljev, ki si jih je zastavila ter postala vodilna industrija v avtomobilskem sektorju, kar je sicer že."@sl20
"Herr talman! Jag instämmer med de många ledamöter som har tackat föredraganden för det utmärkta betänkande vi diskuterar här. Det står klart att med så många bilar och med den ökade rörligheten och en växande önskan att ge ännu fler människor möjlighet att köra bil, blir frågan om utsläpp ett centralt problem som vi måste ta itu med. Koldioxid är inte i sig skadlig för människor, och lite mer koldioxid i atmosfären skulle faktiskt få växter att växa något snabbare. Koldioxiden är emellertid förödande för klimatet, och därför är det viktigt att vi gör vad vi kan för att minska koldioxidutsläppen. Enligt min åsikt måste vi sätta större tillit till forskning, för att vi ska kunna utveckla motorer som drivs vid betydligt högre temperatur än de nuvarande – möjligen genom att använda keramiska eller andra material, och särskilt genom att använda datorprogram i kontrollsyfte i mycket större utsträckning. Jag tror att de mål som satts kommer att vara lätta att uppnå. Förutsatt att man gör en koncentrerad, målinriktad ansträngning och avsätter rejäla anslag för forskning, finns det finns ingen anledning att tro att Europa inte skulle kunna nå sina mål och förbli ledande inom bilsektorn."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"20,1,19,14,16,11,3,2,13,21,17,9,12,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph