Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-14-Speech-1-085"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080114.14.1-085"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Der Automobilbau ist eine Schlüsselindustrie in Europa. Sie beschäftigt 12 Millionen Menschen, sie steht für Innovation und Wachstum und ein Produkt, das individuelle Mobilität ermöglicht. Es muss daher unser Ziel sein, dass die europäische Autoindustrie weltweit spitze und wettbewerbsfähig bleibt. Wir müssen uns aber auch immer daran erinnern, dass heutzutage in einer globalisierten Weltwirtschaft der Grad zwischen Anreizen zu Innovationen und der Bestrafung für wirtschaftliches Handeln sehr klein ist und wir am Ende auch noch die besten Produkte auf der Welt exportieren und nicht etwa nur Produktionsstandorte verlagern. Ich will mich nur auf den CO Aspekt – der ja mit Sicherheit einer der wichtigsten Aspekte ist, die wir hier diskutieren – konzentrieren. Die Lifestyle-Kritik, von der Herr Verheugen gesprochen hat, ist längst ein unerträglicher Bestandteil in der europäischen Klimaschutzdebatte. Es ist in, individuelle Lebensstile zu kritisieren. Claude Turmes hat das gerade gesagt. Nur, wenn wir Zweitonnen-Limousinen vom Markt nähmen, was er am liebsten tun würde, wären die CO Minderungen kaum messbar, der volkswirtschaftliche Schaden allerdings gigantisch. Ein Wort noch zum CO Verordnungsvorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt. Herr Verheugen hat hier gerade deutlich gesagt, dass es ihm nicht daran gelegen war, eine Lifestyle-Kritik-Verordnung auf den Weg zu bringen. Wenn ich mir aber die Strafzahlungen anschaue, die jetzt für minimale Grenzwertabweichungen auf dem Tisch liegen, dann hat die Kommission meines Erachtens genau das getan. An der Stelle wird hier von uns eine Verordnung diskutiert und erlassen, die innovationsfeindlich ist, denn das Geld, das die Automobilhersteller da zahlen müssen, brauchen sie für Innovation und Forschung."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, výroba automobilů je jedno z klíčových evropských průmyslových odvětví. Zaměstnává zhruba 12 milionů lidí, představuje inovace a růst a vyrábí předměty určené k zajištění mobility jednotlivců. Proto musí být naším cílem, aby si evropský automobilový průmysl udržel své globální vedoucí postavení a svou konkurenceschopnost. Současně však musíme mít na paměti, že v dnešní globální ekonomice je velmi tenká hranice mezi pobídkami pro inovace a sankcemi za hospodářská opatření a že nakonec stále vyvážíme nejlepší výrobky na světě a že jen nepřesunujeme výrobu mimo EU. Chci se zaměřit zejména na otázku CO která nepochybně patří k nejdůležitějším aspektům tématu, o nichž zde jednáme. Kritika životního stylu, kterou zmínil pan Verheugen, je již dlouho nepříjemnou součástí evropské debaty o klimatu. Je velice módní kritizovat konkrétní životní styly. Učinil to i Claude Turmes. Jde o to, že pokud bychom měli z trhu stáhnout všechny dvoutunové limuzíny, což by tak rád udělal, bylo by snížení emisí CO sotva znatelné, ale škoda na národním hospodářství by byla obrovská. Rád bych se vyjádřil k navrhované regulaci CO která se nyní projednává. Pan Verheugen v tomto ohledu jasně řekl, že rozhodně nehodlá zavádět právní předpisy, které by byly kritikou životního stylu. Pokud však uvážím sankční platby, které se nyní navrhují za minimální odchylky od předepsaných limitů, mám dojem, že přesně to Komise učinila. Regulace, kterou zde nyní projednáváme a schvalujeme, je ve skutečnosti nepřátelská vůči inovacím, protože peníze, které budou muset výrobci automobilů zaplatit, jsou nutné pro inovace a výzkum."@cs1
"Hr. formand! Automobilindustrien er en nøgleindustri i Europa. Den beskæftiger 12 millioner mennesker, står for innovation og vækst og fremstiller et produkt, som muliggør individuel mobilitet. Det må derfor være vores mål, at den europæiske automobilindustri fortsat er førende og konkurrencedygtig på globalt plan. Men vi må også huske på, at grænsen mellem tilskyndelser til innovation og straffe for økonomiske handlinger er meget fin i en globaliseret verdensøkonomi, og at vi i sidste ende eksporterer de bedste produkter i verden og ikke blot udflytter produktionsstederne. Jeg vil koncentrere mig om CO aspektet, som uden tvivl er et af de vigtigste aspekter af det emne, vi diskuterer her. Livsstilskritikken, som hr. Verheugen talte om, har længe været et ubehageligt element i den europæiske klimadebat. Det er meget in at kritisere individuelle livsstile. Hr. Turmes har lige gjort det. Men hvis vi fjernede alle limousinerne på 2 t fra markedet, hvilket han helst så, ville man næste ikke kunne måle CO reduktionerne, men den samfundsøkonomiske skade ville være enorm. Lad mig knytte et par bemærkninger til den foreslåede CO forordning, der er på bordet nu. Hr. Verheugen sagde helt klart i den henseende, at han ikke har noget ønske om at indføre en lovgivning, der ville være udtryk for livsstilskritik. Men når jeg ser på de straffe, der bliver foreslået for minimale afvigelser fra grænseværdierne, så er det efter min mening, hvad Kommissionen har gjort. Vi diskuterer og vedtager en forordning, der er innovationsfjendtlig, for de penge, som automobilfabrikanterne skal betale her, har de brug for til innovation og forskning."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, η κατασκευή αυτοκινήτων είναι μία από τις βασικές βιομηχανίες της Ευρώπης. Απασχολεί 12 εκατομμύρια ανθρώπους, αντιπροσωπεύει την καινοτομία και την ανάπτυξη και το προϊόν της καθιστά δυνατή την κινητικότητα των ατόμων. Ως εκ τούτου, στόχος μας πρέπει να είναι να διατηρήσει η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία τον παγκόσμιο ηγετικό της ρόλο και την ανταγωνιστικότητά της. Ταυτόχρονα, ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι στη σημερινή παγκόσμια οικονομία υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή μεταξύ των κινήτρων για καινοτομία και των ποινών για οικονομική δράση και ότι, τελικά, εξακολουθούμε να εξάγουμε τα καλύτερα προϊόντα στον κόσμο και δεν κάνουμε απλώς μετεγκαταστάσεις της παραγωγής. Θα επικεντρωθώ μόνο στο θέμα του CO το οποίο άλλωστε αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πτυχές του ζητήματος που συζητάμε εδώ. Η κριτική του τρόπου ζωής που ανέφερε ο κ. Verheugen είναι εδώ και καιρό ένα δυσάρεστο μέρος της ευρωπαϊκής συζήτησης για την προστασία του κλίματος. Είναι πολύ «της μόδας» να επικρίνονται οι διάφοροι ατομικοί τρόποι ζωής, όπως μόλις έκανε ο κ. Turmes. Αν όμως απομακρύνουμε από την αγορά τις λιμουζίνες των δύο τόνων, όπως θα ήθελε πάρα πολύ να κάνει, η μείωση του CO θα ήταν μετά βίας μετρήσιμη, ενώ η ζημία για την εθνική οικονομία θα ήταν τεράστια. Θέλω να πω κάτι ακόμα για την πρόταση κανονισμού για το CO που παρουσιάστηκε τώρα. Ο κ. Verheugen είπε ξεκάθαρα ότι δεν επιδιώκει να δημιουργήσει έναν κανονισμό που θα συνιστά κριτική του τρόπου ζωής. Ωστόσο, όταν βλέπω τα πρόστιμα που προτείνονται τώρα για ελάχιστες αποκλίσεις από τις οριακές τιμές, θεωρώ ότι ακριβώς αυτό έκανε η Επιτροπή. Ουσιαστικά συζητάμε και εγκρίνουμε έναν κανονισμό εχθρικό προς την καινοτομία, διότι τα χρήματα που θα κληθούν να πληρώσουν οι κατασκευαστές αυτοκινήτων είναι απαραίτητα για την καινοτομία και την έρευνα."@el10
"Mr President, car manufacturing is one of Europe’s key industries. It employs some 12 million people, it represents innovation and growth and it produces something designed to provide individual mobility. It must therefore be our aim to see that the European car industry maintains its global leadership and its competitiveness. At the same time, however, we need to remember that in today’s global economy there is a very fine line between incentives for innovation and penalties for economic actions, and that, at the end of the day, we are still exporting the best products in the world and not just outsourcing our production locations. I essentially want to focus on the CO2 issue, which is without doubt one of the most important aspects of the subject we are discussing here. Lifestyle criticism, which Mr Verheugen mentioned, has long been an unpleasant aspect of the European climate debate. It is very ‘in’ to criticise individual lifestyles. Claude Turmes has just done as much. The thing is, if we were to withdraw all the two-tonne limousines from the market, as he would dearly like to do, the CO2 reductions would scarcely be measurable, but the damage to the national economy would be enormous. Let me now comment on the proposed CO2 regulation that is currently on the table. Mr Verheugen has said quite clearly in this respect that he has no wish to introduce legislation that would constitute a lifestyle criticism. However, when I look at the penalty payments now being proposed for minimal deviations from the prescribed limits, I tend to be of the view that this is precisely what the Commission has done. In actual fact, the regulation that we are discussing and approving here today is hostile to innovation, for the money that the car manufacturers will have to pay out is needed for innovation and research."@en4
"Señor Presidente, la producción de coches es una de las industrias clave de Europa. Proporciona empleo a cerca de 12 millones de personas, representa innovación y crecimiento y produce un bien diseñado para proporcionar movilidad individual. Por consiguiente, nuestro objetivo debe consistir en que la industria automovilística europea mantenga su liderazgo global y su competitividad. Al mismo tiempo, sin embargo, hemos de recordar que, en la economía global actual, existe una línea muy estrecha entre incentivos a la innovación y sanciones contra acciones económicas, y que, al fin y al cabo, todavía estamos exportando los mejores productos en el mundo y no solamente contratando externamente nuestras plantas de producción. Fundamentalmente deseo centrarme en el tema del CO que es sin duda alguna uno de los aspectos más importantes del asunto que estamos debatiendo aquí. La crítica al estilo de vida, que ha mencionado el señor Verheugen, viene siendo de siempre un aspecto desagradable del debate climático. Está muy de moda criticar los estilos de vida individuales. Claude Turmes ha hecho justo eso. El tema es que, si retiráramos del mercado todos los automóviles de dos toneladas, como tanto le gustaría hacer, las reducciones de CO apenas serían mensurables, pero el daño a la economía nacional sería enorme. Permítanme comentar en este punto la proposición de Reglamento sobre CO que se encuentra actualmente sobre el tapete. El señor Verheugen ha dicho muy claramente a este respecto que no tiene ningún deseo de introducir una legislación que pudiera constituir una crítica del estilo de vida. Sin embargo, cuando analizo los pagos de penalizaciones que ahora se proponen por desviaciones mínimas respecto de los límites marcados, me inclino a pensar que esto es precisamente lo que ha hecho la Comisión. En realidad, el Reglamento que estamos debatiendo y aprobando hoy aquí es contrario a la innovación, ya que el dinero que los fabricantes de automóviles habrán de pagar se necesita para la innovación y la investigación."@es21
"Hr president, autode tootmine on üks Euroopa võtmetööstusi. See pakub tööd umbes 12 miljonile inimesele, esindab innovatsiooni ja arengut ning toodab midagi, mis on mõeldud kõigile liikumisvõimaluse tagamiseks. Seetõttu on meie eesmärgiks jälgida, et Euroopa mootorsõidukitööstus säilitaks oma juhtpositsiooni ja konkurentsivõime kogu maailmas. Kuid samal ajal tuleb meil meeles pidada, et tänases globaalses majanduses on väga õhuke piir innovatsiooni soodustamise ja majandustegevuse piiramise vahel ning et lõppude lõpuks ekspordime me ikkagi maailma parimaid tooteid, mitte ei tee meie tootmisobjektidel allhankeid. Ma soovin keskenduda põhiliselt süsinikdioksiidi heite küsimusele, mis on kahtlemata arutlusel oleva teema üks kõige tähtsamaid aspekte. Hr Verheugeni mainitud kriitika eluviisi suhtes on juba kaua aega olnud Euroopa kliimat käsitleva arutelu ebameeldivaks aspektiks. On väga moes kritiseerida erinevaid eluviise. Claude Turmes on teinud just samuti. Asi on selles, et kui me eemaldaksime turult kõik kahetonnised limusiinid, mida tema kogu südamest teha soovib, siis oleks süsinikdioksiidi heite vähenemine vaevalt mõõdetav, kuid kahju rahvamajandusele oleks tohutu. Lubage mul nüüd lisada mõned märkused praegu vaatluse all oleva kavandatava süsinikdioksiidi määruse kohta. Hr Verheugen on selles osas üsna selgelt öelnud, et tal pole mingit soovi rakendada õigusakti, mis kujutaks endast kriitikat eluviisi suhtes. Kuid kui ma vaatan ettenähtud piirväärtuse minimaalse ületamise korral kavandatud trahvimäärasid, siis kaldun arvama, et just seda on komisjon teinud. Tegelikult on täna siin arutluse all olev ja heakskiitmist ootav määrus innovatsioonivaenulik, kuna seda raha, mille autotootjad peavad välja maksma, läheb tarvis innovatsiooni ja teadusuuringute jaoks."@et5
"Arvoisa puhemies, autojen valmistus kuuluu EU:n tärkeimpiin teollisuudenaloihin. Se työllistää noin 12 miljoonaa ihmistä, synnyttä innovaatioita ja talouskasvua ja tarjoaa mahdollisuuksia yksilölliseen liikkumiseen. Sen vuoksi tavoitteenamme pitää olla sen varmistaminen, että Euroopan autoteollisuus säilyttää maailmanlaajuisen johtoasemansa ja kilpailukykynsä. Meidän on kuitenkin samalla muistettava, että nykyisessä globaalitaloudessa raja innovointiin kannustamisen ja taloudellisesta toiminnasta määrättävien seuraamusten välillä on hiuksenhieno ja että loppujen lopuksi tuomme maahan maailman parhaimpia tuotteita emmekä pelkästään siirrä tuotantolaitoksiamme muualle. Haluan keskittyä pääasiassa hiilidioksidipäästöihin, sillä se on epäilemättä tärkeimpiä keskustelunaiheitamme. Komission jäsenen Verheugenin mainitsema elämäntavan kritisointi on jo pitkään ollut EU:n ilmastokeskustelun ikävä puoli. On kovin muodikasta kritisoida yksilöllisiä elämäntapoja. Claude Turmes syyllistyi juuri äsken samaan. Tosiasia kuitenkin on, että jos haluamme vetää pois markkinoilta kaikki kaksitonniset limusiinit, kuten jäsen Turmes epäilemättä niin kovin haluaa, hiilidioksidipäästövähennykset tuskin olisivat merkittävät, mutta vahinko kansallisille talouksille olisi valtava. Kommentoisin seuraavaksi ehdotettua ja käsittelyssä olevaa hiilidioksidiasetusta. Tältä osin komission jäsen Verheugen on todennut hyvin selkeästi, ettei hän halua ottaa käyttöön lainsäädäntöä, joka johtaa eri elämäntapojen kritisointiin. Kun kuitenkin tarkastelen ehdotettuja sakkoja, jotka olisi maksettava pienimmistäkin poikkeamisista asetetuista rajoista, minusta komissio on tehnyt nyt juuri niin. Asetus, josta keskustelemme ja jonka aiomme hyväksyä tänään, vaikuttaa kielteisesti innovaatioihin, sillä se raha, joka autonvalmistajien on maksettava, tarvitaan innovaatioihin ja tutkimukseen."@fi7
"Monsieur le Président, la construction automobile est une des industries clés de l’Europe. Elle emploie quelque 12 millions de personnes, elle est synonyme d’innovation et de croissance et elle produit un bien qui permet la mobilité individuelle. Aussi notre objectif doit-il être de veiller à ce que l’industrie automobile européenne conserve sa position de leader mondial et sa compétitivité. Dans le même temps, cependant, nous devons nous rappeler que, dans l’économie mondiale d’aujourd’hui, la frontière entre les incitants à l’innovation et les sanctions pour actions économiques est très mince et que, au bout du compte, nous exportons encore les meilleurs produits dans le monde et que nous n’externalisons pas simplement nos sites de production. Je veux essentiellement me concentrer sur la question du CO qui est sans doute l’un des aspects les plus importants du sujet dont nous débattons ici. La critique de notre mode de vie, dont M. Verheugen a parlé, est depuis longtemps un aspect déplaisant du débat européen sur le climat. C’est très à la mode de critiquer les modes de vie. M. Turmes vient juste de le faire. Le fait est que si nous retirons toutes les limousines de deux tonnes du marché, comme il voudrait tant le faire, la réduction de CO serait à peine mesurable, mais le préjudice à l’économie nationale serait énorme. Permettez-moi à présent de commenter la proposition de règlement relatif au CO qui nous est présentée aujourd’hui. M. Verheugen a dit assez clairement à cet égard qu’il ne souhaitait pas introduire de législation qui constituerait une critique à l’encontre du mode de vie. Pourtant, quand je regarde les sanctions financières qui sont à présent proposées pour des déviations minimales des limites prescrites, j’ai tendance à penser que c’est précisément ce que la Commission a fait. En réalité, le règlement dont nous débattons et que nous approuvons ici aujourd’hui est hostile à l’innovation, car l’argent que les constructeurs automobiles devront débourser est nécessaire à l’innovation et à la recherche."@fr8
"Elnök úr! Az autógyártás Európa egyik kulcsiparága. Kb. 12 millió személyt foglalkoztat, az innováció és a növekedés letéteményese, és valami olyasmit teremt, melynek célja az egyéni mobilitás megteremtése. Célunk kell tehát hogy legyen annak biztosítása, hogy az európai autóipar megőrizze globális vezető szerepét és versenyképességét. Ugyanakkor azonban emlékeznünk kell arra, hogy korunk globális gazdaságában igen vékony a választóvonal az innovációra vonatkozó ösztönzők és a gazdasági lépések szankciói között, és hogy végül még mindig a világ legjobb termékeit exportáljuk, és nem csupán kiszervezzük gyártási létesítményeinket. Kifejezetten a CO kérdésre kívánok összpontosítani, mely kétségtelenül az itt tárgyalt téma egyik legfontosabb eleme. Az életforma kritikája, melyről Verheugen úr beszélt, régóta kellemetlen aspektusa az európai éghajlatvitának. Nagyon népszerű dolog az egyéni életforma kritizálása. Ezt Claude Turmes is megtette. Arról van szó, hogy ha valamennyi két tonnás limuzint kivonnánk a piacról, amit ő nagyon szívesen tenne meg, a CO csökkenés aligha lenne érzékelhető, a nemzeti gazdaságnak okozott kár azonban hatalmas lenne. Hadd szóljak most a jelenleg tárgyalt, javasolt CO rendeletről! Verheugen úr meglehetősen egyértelműen közölte e tekintetben, hogy nem kíván olyan jogszabályt bevezetni, mely egy életformát illetne kritikával. Azonban amikor megnézzük az előírt határidőktől való minimális eltérés tekintetében javasolt pénzbírságokat, hajlamos vagyok azt hinni, hogy a Bizottság mégis pontosan ezt tette. A most tárgyalt és ma elfogadandó rendelet ténylegesen ellenséges az innovációval szemben, mivel az autógyártók által kifizetendő pénz az innovációra és a kutatásra kellene."@hu11
"Signor Presidente, la costruzione di automobili è uno dei principali settori industriali europei. Occupa circa 12 milioni di persone, rappresenta innovazione e crescita e fornisce un prodotto che consente la mobilità individuale. Deve essere quindi nostro obiettivo far sì che l’industria automobilistica europea mantenga la sua globale e la sua competitività. Dobbiamo però ricordare, allo stesso tempo, che nell’economia globale di oggi vi è una linea di demarcazione sottilissima fra incentivi per l’innovazione e multe per attività economiche e che, alla fin fine, noi esportiamo ancora i migliori prodotti nel mondo e non stiamo solo trasferendo i nostri siti di produzione. Intendo concentrarmi essenzialmente sulla questione delle emissioni di CO che è, senza dubbio, uno degli aspetti più importanti del problema che stiamo discutendo. La critica dello stile di vita, cui ha fatto riferimento il Commissario Verheugen, è da tempo un elemento spiacevole del dibattito europeo sul clima. È “in” criticare stili di vita individuali. L’onorevole Claude Turmes ha appena fatto la stessa cosa. Anche se ritirassimo dal mercato tutte le da due tonnellate, cosa che gradirebbe di tutto cuore fare, le riduzioni delle emissioni di CO sarebbero appena misurabili, ma il danno all’economia nazionale sarebbe enorme. Consentitemi adesso di commentare i regolamenti proposti in materia di emissioni di CO attualmente in discussione. Al riguardo, il Commissario Verheugen ha affermato abbastanza chiaramente che non intende introdurre una normativa che costituirebbe una critica dello stile di vita. Tuttavia, se considero le multe che sono state proposte adesso per scostamenti minimi dai limiti prescritti, tendo a pensare che invece è proprio quello che ha fatto la Commissione. Infatti, il regolamento che stiamo discutendo e approvando qui oggi è contrario all’innovazione, perché il denaro che i costruttori dovranno pagare per le multe sarebbe necessario per l’innovazione e la ricerca."@it12
"Pone Pirmininke, automobilių gamyba yra viena svarbiausių Europos pramonės šakų. Joje dirba 12 milijonų žmonių, ji reiškia naujoves ir augimą bei gamina tai, kas projektuojama individualiam judumui užtikrinti. Todėl mūsų tikslas turi būti stebėti, kad Europos automobilių pramonė išlaikytų pasaulinį pirmavimą ir savo konkurencingumą. Tačiau tuo pačiu metu mums reikia nepamiršti, kad šiandienėje pasaulinėje ekonomikoje tėra labai plona linija tarp naujovių iniciatyvų ir baudų už ekonominę veiklą ir, kad galų gale mes vis dar eksportuojame geriausius produktus pasaulyje, o ne tik perduodame kitiems mūsų gamybos vietas. Aš iš tikrųjų noriu sutelkti dėmesį į CO klausimą, kuris, be abejo, yra vienas svarbiausių mūsų aptariamos temos aspektų. Gyvenimo būdo kritika, kurią minėjo G. Verheugen, ilgą laiką buvo nemalonus Europoje vykstančių diskusijų apie klimatą aspektų. Labai populiaru kritikuoti individualius gyvenimo būdo pavyzdžius. Claude Turmes tiesiog padarė tiek, kiek galėjo. Dalykas tas, kad, jeigu mes ketiname išimti dviejų tonų limuzinus iš rinkos, ką jis mielai norėtų padaryti, sumažintas CO kiekis vargu ar būtų pakankamai didelis, bet žala nacionalinei ekonomikai būtų milžiniška. Leiskite pakomentuoti siūlomą CO reglamentą, kuris šiuo metu yra ant stalo. G. Verheugen šiuo požiūriu gana aiškiai pasakė, kad jis nenori teikti pasiūlymų teisės aktams, kurie būtų skirti gyvenimo būdo kritikai. Tačiau, kai vertinu mokamas baudas, kurios dabar siūlomos už mažiausius nukrypimus nuo nustatytų ribų, esu linkęs laikytis nuomonės, kad tai yra tiksliai tai, ką Komisija padarė. Iš tikrųjų, reglamentas, kurį mes šiandien svarstome ir tvirtiname, yra priešiškas naujovėms, dėl lėšų, kurias automobilių gamintojai turės sumokėti ir kurių reikės naujovėms ir moksliniams tyrimams."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, autobūves rūpniecība patiešām ir viena no Eiropas Savienības galvenajām nozarēm. Tajā tiek nodarbināti 12 miljoni cilvēku, tā reprezentē inovāciju un izaugsmi un tā ražo to, kas nodrošina individuālo mobilitāti. Tāpēc mūsu mērķis ir nodrošināt, ka Eiropas Savienības autobūves nozare saglabā tās globālo līderību un konkurētspēju. Tomēr tajā pašā laikā mums jāatceras, ka mūsdienu globālajā ekonomikā robeža starp inovāciju veicināšanai domātajiem pasākumiem un ekonomisko darbību sodiem ir ļoti nemanāma, un ka mēs tomēr vēl joprojām eksportējam vislabāko produkciju pasaulē, nevis pārceļam savu ražošanu uz citurieni. Es jo īpaši vēlos pievērsties CO jautājumam, kas bez šaubām ir viens no tiem svarīgākajiem aspektiem attiecībā uz to tematu, ko mēs šeit apspriežam. Kritika par dzīvesveidu, ko pieminēja kungs, ilgu laiku ir bijis nepatīkams aspekts Eiropas Savienības debatēs par klimata izmaiņām. Tas ir ļoti moderni kritizēt individuālos dzīvesstilus nupat darīja to pašu. Lieta ir tāda, ka, ja mēs no tirgus izņemsim visus divas tonnas smagos limuzīnus, kā viņš to labprāt vēlētos, varētu izmērīt nelielu CO samazinājumu, bet kaitējums pašmāju ekonomikai būtu neizmērojams. Ļaujiet man komentēt CO regulu, kas tieši pašlaik ir iesniegta. kungs pateica pietiekami skaidri šajā saistībā, ka viņam nav nekādas vēlēšanās ieviest tiesību aktus, kas pārstāvētu kritiku par dzīves stilu. Tomēr, kad es tagad redzu tās soda naudas, kuras ierosinātas par minimālām novirzēm no noteiktajiem ierobežojumiem, es sliecos uzskatīt, ka tas ir tieši tas, ko Komisija ir izdarījusi. Faktiski tas regulējums, kuru mēs pašlaik apspriežam un gatavojamies apstiprināt, ir naidīgs inovācijām, jo tās naudas summas, kuras ražotājiem būs jāmaksā, ir nepieciešamas inovācijai un pētniecībai."@lv13
"Herr Präsident! Der Automobilbau ist eine Schlüsselindustrie in Europa. Sie beschäftigt 12 Millionen Menschen, sie steht für Innovation und Wachstum und ein Produkt, das individuelle Mobilität ermöglicht. Es muss daher unser Ziel sein, dass die europäische Autoindustrie weltweit spitze und wettbewerbsfähig bleibt. Wir müssen uns aber auch immer daran erinnern, dass heutzutage in einer globalisierten Weltwirtschaft der Grad zwischen Anreizen zu Innovationen und der Bestrafung für wirtschaftliches Handeln sehr klein ist und wir am Ende auch noch die besten Produkte auf der Welt exportieren und nicht etwa nur Produktionsstandorte verlagern. Ich will mich nur auf den CO2-Aspekt – der ja mit Sicherheit einer der wichtigsten Aspekte ist, die wir hier diskutieren – konzentrieren. Die Lifestyle-Kritik, von der Herr Verheugen gesprochen hat, ist längst ein unerträglicher Bestandteil in der europäischen Klimaschutzdebatte. Es ist in, individuelle Lebensstile zu kritisieren. Claude Turmes hat das gerade gesagt. Nur, wenn wir Zweitonnen-Limousinen vom Markt nähmen, was er am liebsten tun würde, wären die CO2-Minderungen kaum messbar, der volkswirtschaftliche Schaden allerdings gigantisch. Ein Wort noch zum CO2-Verordnungsvorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt. Herr Verheugen hat hier gerade deutlich gesagt, dass es ihm nicht daran gelegen war, eine Lifestyle-Kritik-Verordnung auf den Weg zu bringen. Wenn ich mir aber die Strafzahlungen anschaue, die jetzt für minimale Grenzwertabweichungen auf dem Tisch liegen, dann hat die Kommission meines Erachtens genau das getan. An der Stelle wird hier von uns eine Verordnung diskutiert und erlassen, die innovationsfeindlich ist, denn das Geld, das die Automobilhersteller da zahlen müssen, brauchen sie für Innovation und Forschung."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de Europese automobielindustrie is een speerpuntindustrie. Ze verschaft werk aan twaalf miljoen mensen, ze staat voor innovatie en groei en voor een product dat individuele mobiliteit mogelijk maakt. Daarom moet wij er naar streven dat de Europese automobielindustrie wereldwijd aan de top en concurrerend blijft. We moeten ons ervan bewust zijn dat in de huidige geglobaliseerde wereldeconomie de marge tussen prikkels ter bevordering van innovatie en sancties op economisch handelen zeer gering is. We willen tenslotte de beste producten ter wereld exporteren en voorkomen dat fabrieken worden verplaatst naar andere landen. Ik wil me voornamelijk focussen op het CO aspect – dat zeker een van de belangrijkste aspecten is waarover we hier discussiëren. De lifestyle-kritiek, waarover de heer Verheugen het had, is allang een onplezierig onderdeel geworden van het Europese klimaatdebat. Het is hip individuele levensstijlen te kritiseren. Claude Turmes deed dat zo-even ook al. Als we alle tweetonners van de straat halen, wat hij het liefst deed, zou de CO reductie bijna niet meetbaar zijn, maar de schade voor de economie des te groter. Ik wil nog iets zeggen over de CO verordening die intussen op tafel ligt. De heer Verheugen heeft hier zo-even duidelijk gezegd dat hij niets voelt voor wetgeving die lifestyle-kritiek inhoudt. Maar als ik de geldboetes eens bekijk waarin het ontwerp voorziet voor minimale afwijkingen van de drempelwaarden, dan heeft de Commissie volgens mij nu net zo’n verordening voorgelegd. We zijn vandaag bezig om over een verordening te discussiëren en deze eventueel goed te keuren die innovatie ontmoedigt, want het geld dat de autofabrikanten moeten betalen, hebben ze in feite nodig voor innovatie en onderzoek."@nl3
"Panie przewodniczący! Przemysł motoryzacyjny jest jednym z najważniejszych sektorów przemysłu Europy. W sektorze tym zatrudnionych jest około 12 milionów osób. Jest to sektor innowacyjności i wzrostu gospodarczego. Przedsiębiorstwa tego sektora wytwarzają produkt zapewniający nam mobilność. Naszym celem powinno być zatem dopilnowanie, aby europejski przemysł motoryzacyjny utrzymał swoją pozycję światowego lidera i zachował swoją zdolność konkurencyjną. Jednocześnie powinniśmy jednak pamiętać, że w dzisiejszej gospodarce światowej istnieje bardzo cienka granica pomiędzy zachętami do wdrażania innowacyjnych rozwiązań i karami za działania gospodarcze, a także że ostatecznie to tu w Europie nadal produkujemy najlepsze samochody na świecie, a nie przenosimy ich produkcji do innych części świata. Pragnę przede wszystkim poruszyć kwestię emisji CO która bez wątpienia jest jedną z najważniejszych omawianych tutaj dzisiaj kwestii. Krytyka stylu życia, o której mówił pan Verheugen, stanowi od dłuższego już czasu niemiły aspekt europejskiej debaty nad ociepleniem klimatu. Bardzo modne jest obecnie krytykowanie różnych stylów życia. Claude Turmes dopuścił się właśnie takiej krytyki. Rzecz w tym, że jeżeli byśmy wycofali z rynku wszystkie dwutonowe limuzyny, a tego właśnie chciałby pan Turmes, obniżka poziomu emisji CO byłaby niemalże niezauważalna, ale szkody wyrządzone gospodarce krajowej byłyby znaczne. Chciałbym teraz powiedzieć kilka słów na temat rozpatrywanego właśnie wniosku legislacyjnego w sprawie zmniejszenia emisji CO . Zabierając głos w tej sprawie, pan Verheugen stwierdził wyraźnie, że nie ma zamiaru wprowadzać przepisów odzwierciedlających krytykę stylu życia. Jednakże kiedy analizuję kwestię kar pieniężnych, jakie proponuje się nakładać w przypadku minimalnego przekroczenia dopuszczalnego limitu, uważam, że tego właśnie dopuściła się Komisja Europejska. W rzeczywistości omawiany i przyjmowany przez nas tutaj dzisiaj wniosek legislacyjny cechuje wrogość wobec innowacyjności, ponieważ środki, które producenci samochodów będą musieli wydatkować, są potrzebne na innowacyjność i badania naukowe."@pl16
"Senhor Presidente, a indústria automóvel é uma das mais importantes indústrias da Europa. Emprega cerca de 12 milhões de pessoas, representa inovação e crescimento, e o seu produto destina-se a proporcionar-nos mobilidade individual. Deve ser, portanto, nosso objectivo assegurar que o sector automóvel europeu mantenha a sua liderança a nível mundial e a sua competitividade. Ao mesmo tempo, contudo, é importante recordar que, na actual economia global, existe uma fronteira muito ténue entre os incentivos à inovação e as sanções às acções económicas e que, apesar de tudo, continuamos a exportar os melhores produtos do mundo e não apenas a deslocalizar a nossa produção. Quero concentrar-me, essencialmente, na questão do CO que é, sem dúvida, um dos aspectos mais importantes do assunto em discussão. As críticas ao estilo de vida, que o senhor Comissário Verheugen mencionou, são há muito um elemento desagradável do debate sobre as alterações climáticas. É "moda" criticar os estilos de vida de cada um. O senhor deputado Claude Turmes acabou de o fazer. O problema é que se retirássemos do mercado todas as limusinas de duas toneladas, como ele tanto gostaria de fazer, a redução das emissões de CO seria despicienda, mas o prejuízo para a economia nacional seria enorme. Permitam-me agora comentar a regulamentação sobre o CO que está hoje em discussão. A este respeito, o senhor Comissário Verheugen afirmou claramente não desejar introduzir legislação que constitua uma crítica a um estilo de vida. Contudo, quando vejo as coimas aqui propostas por desvios mínimos aos limites estabelecidos, inclino-me a pensar que é precisamente isso que a Comissão está a fazer. Na realidade, a regulamentação que estamos a discutir e aprovar é prejudicial à inovação, pois o dinheiro que os fabricantes de automóveis terão de despender é necessário para a inovação e a investigação."@pt17
"Herr Präsident! Der Automobilbau ist eine Schlüsselindustrie in Europa. Sie beschäftigt 12 Millionen Menschen, sie steht für Innovation und Wachstum und ein Produkt, das individuelle Mobilität ermöglicht. Es muss daher unser Ziel sein, dass die europäische Autoindustrie weltweit spitze und wettbewerbsfähig bleibt. Wir müssen uns aber auch immer daran erinnern, dass heutzutage in einer globalisierten Weltwirtschaft der Grad zwischen Anreizen zu Innovationen und der Bestrafung für wirtschaftliches Handeln sehr klein ist und wir am Ende auch noch die besten Produkte auf der Welt exportieren und nicht etwa nur Produktionsstandorte verlagern. Ich will mich nur auf den CO2-Aspekt – der ja mit Sicherheit einer der wichtigsten Aspekte ist, die wir hier diskutieren – konzentrieren. Die Lifestyle-Kritik, von der Herr Verheugen gesprochen hat, ist längst ein unerträglicher Bestandteil in der europäischen Klimaschutzdebatte. Es ist in, individuelle Lebensstile zu kritisieren. Claude Turmes hat das gerade gesagt. Nur, wenn wir Zweitonnen-Limousinen vom Markt nähmen, was er am liebsten tun würde, wären die CO2-Minderungen kaum messbar, der volkswirtschaftliche Schaden allerdings gigantisch. Ein Wort noch zum CO2-Verordnungsvorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt. Herr Verheugen hat hier gerade deutlich gesagt, dass es ihm nicht daran gelegen war, eine Lifestyle-Kritik-Verordnung auf den Weg zu bringen. Wenn ich mir aber die Strafzahlungen anschaue, die jetzt für minimale Grenzwertabweichungen auf dem Tisch liegen, dann hat die Kommission meines Erachtens genau das getan. An der Stelle wird hier von uns eine Verordnung diskutiert und erlassen, die innovationsfeindlich ist, denn das Geld, das die Automobilhersteller da zahlen müssen, brauchen sie für Innovation und Forschung."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, automobilový priemysel je jedným z kľúčových európskych odvetví. Zamestnáva okolo 12 miliónov občanov, predstavuje inováciu a rast a produkuje čosi, čo je určené na to, aby jednotlivcovi zabezpečilo mobilitu. Musí byť preto naším cieľom dohliadnuť na to, aby si európsky automobilový priemysel udržal svoje vedúce postavenie vo svete a zachoval svoju konkurencieschopnosť. Zároveň však musíme pamätať na to, že v súčasnom globálnom hospodárstve je veľmi tenká čiara medzi stimulmi pre inovácie a pokutami za hospodársku činnosť a že v konečnom dôsledku stále vyvážame najlepšie výrobky na svete a nepresúvame výrobné miesta mimo naše hranice. V zásade sa chcem zamerať na otázku emisií CO ktorá je bezpochyby jedným z najdôležitejších aspektov témy, o ktorej tu práve hovoríme. Kritika životného štýlu, o ktorej hovoril pán Verheugen, je dlhodobo nepríjemným aspektom európskej diskusie o klimatických zmenách. Je veľmi populárne kritizovať jednotlivé životné štýly. Claude Turmes nám to práve predviedol. Ak by sme sa však snažili stiahnuť z trhu všetky dvojtonové limuzíny, ako by to sám veľmi rád urobil, zníženie emisií CO by bolo bezvýznamné, ale škody na národnom hospodárstve by boli obrovské. Dovoľte mi vyjadriť sa k navrhovanému nariadeniu o CO o ktorom sa práve diskutuje. Pán Verheugen sa v tomto ohľade dosť jasne vyjadril, že nie je v jeho záujme zavádzať právne predpisy, ktoré by boli kritikou životného štýlu. Keď sa však pozriem na sadzby pokút, ktoré sú navrhnuté za minimálne porušenia predpísaných limitov, mám pocit, že presne to Komisia robí. V skutočnosti nariadenie, o ktorom tu dnes rokujeme a schvaľujeme ho, nepodporuje inováciu, keďže prostriedky, ktoré výrobcovia budú musieť investovať do pokút, sú potrebné na inovácie a výskum."@sk19
"Gospod predsednik, proizvodnja avtomobilov je ena od ključnih industrij v Evropi. Zaposluje približno 12 milijonov ljudi, predstavlja inovativnost in rast ter proizvaja nekaj, kar je namenjeno zagotavljanju mobilnosti posameznika. Zato mora biti naš cilj poskrbeti, da evropska avtomobilska industrija ohrani vodilni položaj v svetu in svojo konkurenčnost. Hkrati je treba opozoriti, da v današnjem svetovnem gospodarstvu obstaja zelo tanka črta med spodbudami za inovacije in kaznimi za gospodarske tožbe, konec koncev moramo tudi upoštevati, da še vedno izvažamo najboljše proizvode na svetu ter ne le selimo proizvodnih lokacij v tujino. V osnovi se želim osredotočiti na vprašanje CO ki je nedvomno eden najpomembnejših vidikov teme, o kateri tu razpravljamo. Kritika življenjskega sloga, ki jo je omenil gospod Verheugen, je bila dolgo neprijeten vidik evropske razprave o podnebju. Danes je zelo modno kritizirati življenjski slog posameznikov. Claude Turmes je tudi prispeval svoje kritike. Dejstvo pa je, da bi bilo, če bi s trga umaknili vse dvotonske limuzine, kot bi želel gospod Turmes, zmanjšanje emisij CO komajda mogoče izmeriti, vendar bi bila škoda za državno gospodarstvo ogromna. Naj povem svoje mnenje o predlagani uredbi za CO o kateri trenutno razpravljamo. Gospod Verheugen je v zvezi s tem jasno povedal, da ne želi uvesti zakonodaje, ki bi kritizirala življenjski slog. Vendar, če pogledam višine kazni, ki so zdaj predlagane za najmanjša odstopanja od predpisanih omejitev, je to točno to, kar je Komisija storila. Dejansko je uredba, o kateri tu razpravljamo in jo potrjujemo, sovražna do inovacij, ker je denar, ki ga bodo morali plačati proizvajalci, potreben za inovacije in raziskave."@sl20
"Herr talman! Biltillverkning är en av de viktigaste industrierna i Europa. Den sysselsätter cirka 12 miljoner människor, den står för innovation och tillväxt och den tillverkar varor som utformats för att ge individuell rörlighet. Vårt mål måste därför vara att se till att den europeiska bilindustrin behåller sin världsledande ställning och sin konkurrenskraft. Samtidigt behöver vi komma ihåg att i dagens globala ekonomi är gränsen hårfin mellan incitament för innovation och sanktioner för ekonomiska handlingar, och att vi när allt kommer omkring fortfarande exporterar de bästa produkterna i världen och inte bara utlokaliserar vår produktion till andra platser. Jag vill framför allt fokusera på koldioxidfrågan, som utan tvivel är en av de viktigaste aspekterna av det ämne som vi diskuterar här. Livsstilskritik, som Günter Verheugen nämnde, har länge varit en otrevlig del av den europeiska klimatdebatten. Det är ”inne” att kritisera individuella livsstilar. Claude Turmes har just gjort det. Saken är den att om vi skulle dra tillbaka alla tvåtonslimousiner från marknaden, som han uppenbarligen skulle vilja, skulle minskningen av koldioxidutsläpp knappast bli märkbar – men den nationalekonomiska skadan skulle bli enorm. Låt mig nu kommentera den föreslagna koldioxidlagstiftningen. Günter Verheugen har tydligt sagt att han inte vill införa lagstiftning som skulle utgöra livsstilskritik. Men när jag ser på de påföljder som nu föreslås för minsta avvikelse från de påbjudna gränserna, är jag beredd att säga att det är precis vad kommissionen har gjort. Faktum är att regelverket som vi diskuterar och antar här i dag är innovationsfientligt, för pengarna som biltillverkarna kommer att bli tvungna att betala ut behövs för innovation och forskning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"20,1,19,14,16,11,2,3,10,13,21,9,17,12,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph