Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-14-Speech-1-081"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080114.14.1-081"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the car industry should have reduced its emissions by a great deal more than it has, but we are where we are and it takes time to achieve change economically, so I welcome the rapporteur’s proposal to set a target of 125 g by 2015, to bring it in line with the vote of this Parliament last October. I think it is ambitious, but it is achievable. And, to a significant degree, it now reflects the Commission’s proposals for only a very gradual phase-in of penalties after 2012. But I am sorry that the rapporteur has proposed that the target values should be based on weight, because this removes an incentive to reduce the weight of cars and it goes counter to the vote we had in October. So, please, let us be consistent. In its proposals, the Commission has recognised that footprint may have great merit; it simply says that we have not got the data to establish the credentials for that yet, so let us get the data as fast as we can and keep the options open. We do not want to fight our business leaders and our entrepreneurs. On the contrary, if we are to combat climate change and reduce the threat that now hangs over the survival of billions of people in the poorest parts of this planet, we have to get them to accept responsibility for their actions. I was wrong in November when I claimed here that Michael O’Leary, the boss of Ryanair, had said that he did not give a toss for the environment so long as he could stuff his pockets and those of his airline full of gold. That may be the impression his scorn for environmentalists sometimes creates, but I apologise and withdraw the claim, and look forward to taking up his offer of a debate. But if we are to tackle the problem of climate change, we need people like Mr O’Leary and his counterparts in the car industry on side, working with us, pushing the boundaries of innovation and leading from the front."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, automobilový průmysl by měl omezit své emise daleko více, než musí, ale jsme tam, kde jsme, a hospodárné dosažení změny určitou dobu trvá, vítám tedy návrh zpravodaje stanovit cíl ve výši 125 g do roku 2015, aby byl v souladu s hlasováním tohoto Parlamentu loni v říjnu. Myslím, že je to cíl náročný, ale dosažitelný. A do značné míry nyní odráží návrhy Komise na pouze velmi pozvolné zavádění sankcí po roce 2012. Lituji však, že zpravodaj navrhl, aby byly cílové hodnoty odvozeny od hmotnosti, protože tím se ztrácí motivace ke snižování hmotnosti vozidel, což je v rozporu s naším říjnovým hlasováním. Buďme proto prosím důslední. Ve svých návrzích Komise uznala, že stopa může mít velký význam; pouze říká, že dosud nemáme údaje k určení oprávněnosti tohoto závěru, shromážděme tedy údaje co nejrychleji a nechme možnosti otevřené. Nechceme bojovat s předními představiteli našeho průmyslu a našimi podnikateli. Na druhé straně, pokud máme bojovat se změnou klimatu a omezit hrozbu, která se nyní vznáší nad přežitím miliard lidí v nejchudších částech této planety, musíme je přimět přijmout odpovědnost za jejich jednání. v listopadu jsem se mýlil, když jsem tvrdil, že šéf společnosti Ryanair Michael O’Leary, uvedl, že se o životní prostředí nestará, dokud si může cpát své kapsy a kapsy své letecké společnosti. Takový dojem možná někdy vytváří jeho pohrdání ochránci životního prostředí, ale já se omlouvám a beru své tvrzení zpět, a těším se na to, že přijmu jeho nabídku k debatě. Pokud však máme zvládnout problém změny klimatu, potřebujeme, aby lidé jako pan O’Leary a jeho protějšky v automobilovém průmyslu byli na naší straně, pracovali s námi, posunovali hranice inovací a stáli v našem čele."@cs1
"Hr. formand! Automobilindustrien burde have reduceret sine emissioner meget mere, end den har, men nu står vi, hvor vi står, og det tager tid at opnå forandringer på det økonomiske plan, så jeg bifalder ordførerens forslag om en målsætning om 125 g i 2015, så det stemmer overens med Parlamentets afstemning i oktober sidste år. Jeg mener, det er ambitiøst, men opnåeligt, og nu afspejler det i høj grad Kommissionens forslag om en meget gradvis indførelse af bøder efter 2012. Men jeg synes, det er ærgerligt, at ordføreren har foreslået, at denne målsætnings indikatorer bør baseres på vægt, for dermed bortfalder incitamentet til at reducere bilers vægt, og dette er i modstrid med vores afstemning i oktober. Så jeg må bede om, at vi er konsekvente. Kommissionen har i sine forslag erkendt, at der kan være store fordele ved at basere sig på bildækkenes trædeflade. Den siger blot, at vi endnu ikke har den nødvendige dokumentation for denne metodes effektivitet. Så lad os få fat i de oplysninger, så hurtigt vi kan, og holde mulighederne åbne. Det er ikke en god idé at modarbejde vores virksomhedsledere og iværksættere. Tværtimod er vi, hvis vi vil bekæmpe klimaforandringerne og formindske den nuværende trussel mod milliarder af menneskers overlevelse i de fattigste dele af verden, nødt til at få dem til at tage ansvaret for deres handlinger. Det var forkert af mig i november at påstå, at Michael O'Leary, Ryanairs chef, havde sagt, at han var fuldstændig ligeglad med miljøet, så længe han kunne fylde sine egne og flyselskabets lommer med guld. Det er måske det indtryk, man nogle gange får, når han håner miljøaktivister, men jeg vil gerne sige undskyld og trække denne påstand tilbage. Jeg ser frem til at tage mod hans tilbud om en debat. Men hvis vi skal tackle klimaforandringsproblemet, har vi brug for folk som hr. O'Leary og hans ligemænd i automobilindustrien, som kan være foregangsmænd og samarbejde med os om at rykke grænserne for at fremme innovation."@da2
"Herr Präsident! Eigentlich hätte die Automobilindustrie ihre Emissionen wesentlich mehr reduzieren müssen als es der Fall ist, aber es ist so, wie es nun einmal ist, und es dauert seine Zeit, auf ökonomische Weise eine Veränderung zu erzielen. Daher begrüße ich den Vorschlag des Berichterstatters, das Ziel zu stellen, im Jahre 2015 125 g zu erreichen, was auch der Abstimmung in diesem Parlament vom letzten Oktober entspricht. Das ist meiner Meinung nach ein ehrgeiziges, aber erreichbares Ziel. Außerdem entspricht es im Wesentlichen den Kommissionsvorschlägen, nach 2012 nur sehr allmählich Strafen einzuführen. Leider hat der Berichterstatter vorgeschlagen, die Zielwerte je nach Gewicht der Fahrzeuge zu staffeln. Dadurch besteht kein Anreiz mehr, das Gewicht der Fahrzeuge zu verringern. Außerdem widerspricht das der Abstimmung im Oktober, an die wir uns bitte halten sollten. In ihren Vorschlägen hat die Kommission anerkannt, dass etwas unternommen werden muss, doch sie sagt lediglich, wir hätten noch keine konkreten Angaben, um diese Aussage zu untermauern. Daher sollten wir so schnell wie möglich die Angaben beschaffen und uns die Optionen offen halten. Wir wollen den Führungskräften aus der Wirtschaft und unseren Unternehmern nicht den Kampf ansagen. Im Gegenteil. Wenn wir dem Klimawandel Einhalt gebieten und die Gefahr verringern wollen, die das Überleben von Milliarden von Menschen in den ärmsten Teilen dieses Planeten bedroht, dann müssen wir sie dazu bringen, die Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. Ich hatte unrecht, als ich im November behauptete, Michael O’Leary, der Chef von Ryanair, hätte gesagt, ihm sei es völlig gleichgültig, was mit der Umwelt geschieht, solange er und seine Fluggesellschaft nur Geld scheffeln können. Das kann der Eindruck sein, den seine Verachtung für Umweltschützer manchmal hinterlässt, aber ich entschuldige mich und ziehe meine Behauptung zurück. Ich nehme sein Angebot zu einem Gespräch gerne an. Wenn wir aber das Problem des Klimawandels bewältigen wollen, müssen wir Menschen wie Herrn O’Leary und seinesgleichen in der Automobilindustrie auf unserer Seite haben, sie müssen mit uns zusammenarbeiten, Neuland betreten und mit gutem Beispiel vorangehen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η αυτοκινητοβιομηχανία θα έπρεπε να έχει μειώσει τις εκπομπές πολύ περισσότερο από ό,τι έχει ήδη κάνει, όμως είμαστε εδώ που είμαστε, και χρειάζεται χρόνος για να επιτευχθούν αλλαγές με οικονομικό τρόπο, οπότε χαιρετίζω την πρόταση του εισηγητή για τον στόχο των 125 g μέχρι το 2015, ώστε να ευθυγραμμιστεί με την ψηφοφορία αυτού του Κοινοβουλίου τον περασμένο Οκτώβριο. Πιστεύω ότι είναι φιλόδοξος, αλλά επιτεύξιμος στόχος. Και έως έναν μεγάλο βαθμό, αντανακλά πλέον τις προτάσεις της Επιτροπής για μια πολύ βαθμιαία εισαγωγή κυρώσεων μετά το 2012. Όμως λυπάμαι πολύ που ο εισηγητής πρότεινε ότι οι τιμές-στόχοι πρέπει να βασίζονται στο βάρος, καθώς αυτό αφαιρεί το κίνητρο για μείωση του βάρους των αυτοκινήτων και αντίκειται στην ψηφοφορία που είχαμε τον περασμένο Οκτώβριο. Γι’ αυτό, ας είμαστε συνεπείς, παρακαλώ. Στις προτάσεις της η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι το αποτύπωμα μπορεί να έχει μεγάλη αξία. Λέει απλώς ότι δεν έχουμε ακόμα τα δεδομένα για να δημιουργήσουμε τα προσόντα για αυτό, οπότε ας αποκτήσουμε τα δεδομένα όσο το δυνατόν γρηγορότερα και ας μην δεσμευόμαστε. Δεν θέλουμε να πολεμήσουμε τους επιχειρηματικούς ηγέτες και τους επιχειρηματίες μας. Αντιθέτως, προκειμένου να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος και να μειώσουμε την απειλή που αιωρείται σήμερα πάνω από την επιβίωση δισεκατομμυρίων ανθρώπων στα φτωχότερα μέρη του πλανήτη, πρέπει να τους κάνουμε να αναλάβουν ευθύνες για τις ενέργειές τους. Έκανα λάθος τον περασμένο Νοέμβριο, όταν ισχυρίστηκα εδώ ότι ο Michael O’Leary, το αφεντικό της αεροπορικής εταιρίας Ryanair, είχε πει ότι δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το περιβάλλον, αρκεί να μπορεί να γεμίσει τις τσέπες του και τα ταμεία της εταιρίας του με χρυσάφι. Αυτή μπορεί να είναι η εντύπωση που προκαλεί μερικές φορές η περιφρόνησή του για τους υπέρμαχους του περιβάλλοντος, αλλά ζητώ συγγνώμη, αποσύρω τον ισχυρισμό και προσβλέπω στην αποδοχή της πρότασής του για συζήτηση. Όμως εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της αλλαγής του κλίματος, χρειαζόμαστε στο πλευρό μας ανθρώπους, όπως ο κ. O’Leary και οι ομόλογοί του στην αυτοκινητοβιομηχανία, για να συνεργαστούν μαζί μας, να πιέσουν τα όρια της καινοτομίας και να ηγούνται από την πρώτη γραμμή."@el10
". – Señor Presidente, la industria automovilística debería haber reducido sus emisiones en una proporción mucho mayor, pero estamos donde estamos y lleva tiempo lograr el cambio de manera económica, de modo que acojo con satisfacción la propuesta del ponente de fijar un objetivo de 125 g para 2015, a fin de adecuarlo al voto del pasado mes de octubre en este Parlamento. Creo que es ambiciosa, pero viable. Y, en buena medida, refleja ahora las propuestas de la Comisión para una introducción muy gradual de las sanciones a partir de 2012. Pero lamento que el ponente haya propuesto que los valores objetivo se basen en el peso, ya que esto elimina el incentivo de reducir el peso de los coches y va en contra de nuestro voto de octubre. De modo que, por favor, seamos coherentes. En sus propuestas, la Comisión ha reconocido que la huella ecológica puede tener mucho peso; sólo dice que aún no disponemos de los datos necesarios para establecer la veracidad de las hipótesis, así que obtengamos los datos lo antes posible y mantengamos abiertas las opciones. No queremos combatir a nuestros dirigentes empresariales ni a nuestros empresarios. Al contrario, si queremos combatir el cambio climático y reducir la amenaza que pende sobre la supervivencia de miles de millones de personas en las partes más pobres de este planeta, tenemos que conseguir que acepten la responsabilidad de sus actos. Me equivoqué en noviembre al afirmar aquí que Michael O’Leary, el jefe de Ryanair, había dicho que le importaba un pimiento el medio ambiente mientras pudiera llenar de oro sus bolsillos y los de su línea aérea. Ésta puede ser la impresión creada a veces por su desprecio hacia los ecologistas, pero pido disculpas y retiro la afirmación, y deseo aceptar su oferta de debate. Pero si queremos abordar el problema del cambio climático, necesitamos tener a nuestro lado personas como el señor O’Leary y sus homólogos en la industria automovilística, colaborando con nosotros, ampliando los límites de la innovación y liderando desde la vanguardia."@es21
". Hr president, mootorsõidukitööstus oleks pidanud heidet vähendama oluliselt rohkem, kui ta on seda teinud, aga sellises olukorras me praegu oleme ning majandusliku muutuse saavutamiseks läheb aega, mistõttu ma tervitan raportööri ettepanekut seada 2015. aastaks eesmärgiks 125 g, mis oleks kooskõlas Euroopa Parlamendi hääletusega eelmise aasta oktoobris. Minu arvates on see ambitsioonikas, kuid saavutatav eesmärk. Ning olulisel määral peegeldab see komisjoni ettepanekut üksnes järk-järguliste karistuste kehtestamisega pärast 2012. aastat. Kuid mul on kahju, et raportöör on teinud ettepaneku, et sihtväärtused peaksid põhinema kaalul, kuna see kõrvaldab stiimuli vähendada autode kaalu ning on vastuolus oktoobri hääletusega. Seega olgem palun järjekindlad. Komisjon on oma ettepanekutes kinnitanud, et järjekindlusel võivad olla suurepärased tulemused. See näitab lihtsalt, et meil ei ole veel andmeid koostamaks selle jaoks piisavad tõendid, seega kogugem andmeid võimalikult kiiresti ja hoidkem võimalused avatud. Me ei taha võidelda ärijuhtide ja ettevõtjatega. Vastupidi, kui tahame võidelda kliimamuutuste vastu ja vähendada ohtu, mis praegu hõljub miljonite inimeste ellujäämise kohal meie planeedi kõige vaesemates osades, peame nad panema vastutama oma tegudes eest. Mul ei olnud õigus, kui ma novembris väitsin, et Ryanairi juht Michael O’Leary ütles, et teda ei huvita keskkond, kuni raha voolab tema ja lennuettevõtte taskusse. Tema sapisus keskkonnakaitsjate arvel võib vahel jätta sellise mulje, kuid ma vabandan ja võtan oma väite tagasi ning ootan võimalust vastu võtta tema pakkumine pidada arutelu. Kuid kui me tegeleme kliimamuutuste probleemiga, vajame enda kõrvale selliseid inimesi nagu hr O’Leary ning tema ametikaaslased mootorsõidukitööstuses, kes lükkavad innovatsiooni piire kaugemale ning juhivad uuendustegevust."@et5
". Arvoisa puhemies, autoteollisuuden olisi pitänyt vähentää päästöjään huomattavasti nykyistä enemmän, mutta tilanne on nyt tämä, ja koska muutosten aikaan saamiseen taloudessa menee aikaa, kannatan esittelijän ehdotusta, jonka mukaan hiilidioksidipäästöjä olisi vähennettävä 125 grammaan kilometriä kohti viimeistään vuonna 2015, jolloin se on sopusoinnussa parlamentin viime lokakuisen äänestystuloksen kanssa. Tavoite on minusta kunnianhimoinen, mutta saavutettavissa. Se myös vastaa jossakin määrin komission ehdotuksia seuraamusten asteittaisesta käyttöönotosta vuoden 2012 jälkeen. Pidän kuitenkin valitettavana esittelijän ehdotusta porrastaa tavoitearvot ajoneuvojen painon mukaan, koska se ei enää kannusta alentamaan autojen painoa ja koska se on ristiriidassa viime lokakuisen äänestystuloksen kanssa. Olkaamme siis johdonmukaisia. Komissio on myöntänyt ehdotuksissaan, että ekologisella jalanjäljellä saattaa olla suuri merkitys. Komissio toteaa vain, ettei meillä ole tietoja, joiden pohjalta suositukset voitaisiin tässä vaiheessa laatia. Toivonkin, että tiedot saadaan mahdollisimman pian ja että kaikki vaihtoehdot pidetään avoimina. Emme toki halua taistella toimialajohtajia tai yrittäjiä vastaan. Päinvastoin, jos haluamme torjua ilmastonmuutosta ja vähentää miljardien maailman köyhimpien ihmisten toimeentuloon nyt kohdistuvaa uhkaa, meidän on saatava toimialajohtajat ja yrittäjät ottamaan vastuu toimistaan. Olin väärässä viime marraskuussa väittäessäni, että Ryanairin johtaja Michael O’Leary olisi sanonut vähät välittävänsä ympäristöstä niin kauan kun hän ja hänen lentoyhtiönsä vain voisivat kääriä rahaa. Hänen ympäristöaktivisteja kohtaan osoittamastaan halveksunnasta saa toisinaan tällaisen käsityksen, mutta pahoittelen lausuntoani ja peruutan sen, ja otan mielelläni vastaan hänen keskustelutarjouksensa. Ilmastonmuutoksen torjuminen kuitenkin edellyttää, että saamme O’Learyn kaltaisia ihmisiä ja autoteollisuuden edustajia puolellemme työskentelemään kanssamme, edistämään innovointia ja toimimaan eturintamassa."@fi7
"Monsieur le Président, l’industrie automobile devrait avoir réduit ses émissions bien plus qu’elle ne l’a fait, mais nous en sommes où nous en sommes et cela prend du temps de parvenir à un changement sur le plan économique, et je salue donc la proposition du rapporteur de fixer un objectif de 125 g d’ici 2015, dans la droite ligne du vote de ce Parlement en octobre dernier. Je pense que c’est ambitieux, mais réalisable. Et cela reflète à présent dans une large mesure les propositions de la Commission de n’introduire des sanctions que très progressivement après 2012. Je regrette toutefois que le rapporteur ait proposé que les valeurs cibles soient basées sur le poids, car cela n’encourage plus à réduire le poids des voitures et cela va à l’encontre de notre vote du mois d’octobre. Alors, je vous en prie, soyons cohérents. Dans ses propositions, la Commission a admis que l’empreinte pouvait avoir beaucoup d’avantages. Elle dit simplement que nous ne disposons pas des données pour établir les références nécessaires à cet égard, alors obtenons ces données aussi vite que possible et maintenons cette option ouverte. Nous ne voulons pas nous battre contre nos chefs d’entreprises et nos entrepreneurs. Au contraire, si nous voulons lutter contre le changement climatique et réduire la menace qui est à présent suspendue au-dessus de la survie de milliards de personnes dans les régions les plus pauvres de cette planète, nous devons les amener à accepter la responsabilité de leurs actes. J’avais tort en novembre lorsque j’ai affirmé ici que Michael O’Leary, le patron de Ryanair, avait dit qu’il se contreficherais de l’environnement tant qu’il pourrait se remplir les poches et celles de sa compagnie aérienne en or. C’est peut-être l’impression que donne parfois son mépris pour les environnementalistes, mais je m’excuse et retire mes propos, et j’ai hâte d’accepter son offre de débat. Mais si nous voulons lutter contre le problème du changement climatique, nous avons besoin de gens comme M. O’Leary et ses homologues de l’industrie automobile à nos côtés, travaillant avec nous, repoussant les limites de l’innovation et allant de l’avant."@fr8
"Elnök úr! Az autóipar kibocsátásait jóval erőteljesebben is csökkenthette volna, mint ahogy azt tette, de ott vagyunk, ahol vagyunk, és a gazdaságos váltás időbe telik, ezért üdvözlöm az előadó javaslatát, mely szerint a 125 g-os célt 2015-re tűzzük ki, azzal összhangban, amit e Parlament az elmúlt év októberében megszavazott. Ezt nagyratörőnek, de megvalósíthatónak tartom. Ráadásul ez jelentős mértékben tükrözi a Bizottság javaslatait is, mely szerint igen fokozatosan kell bevezetni a szankciókat 2012 után. Igen sajnálatosnak tartom azonban, hogy az előadó javasolta, hogy a célértékeket súlyra alapozzák, mivel ezzel megszűnik az az ösztönzés, hogy csökkentsék a gépjárművek tömegét, és ez ellentétes az októberi szavazásunk eredményével is. Kérem, legyünk tehát következetesek. A Bizottság javaslataiban felismerte, hogy a lábnyom igen fontos lehet; pusztán azt mondja, hogy nem áll rendelkezésünkre elég adat ezt illetően megbízható következtetések levonására, ezért a lehető leggyorsabban meg kell szereznünk az adatokat, és nyitva kell tartanunk a lehetőségeket. Nem kívánunk küzdeni az üzletág vezetői és a vállalkozóink ellen. Ellenkezőleg: ha küzdeni kívánunk az éghajlatváltozás ellen, és csökkenteni akarjuk azt a veszélyt, mely jelenleg a bolygó legszegényebb részein élő milliárdok túlélését fenyegeti, el kell érnünk, hogy felelősséget vállaljanak cselekedeteiket illetően. Novemberben tévedtem, amikor azt állítottam, hogy Michael O’Leary, a Ryanair vezetője azt mondta, hogy nem érdekli a környezet, amíg arannyal töltheti meg saját zsebét és a légitársaságát. Valószínűleg ezt a benyomást kelti a környezetvédők iránti megvetése, azonban bocsánatot kérek, állításomat visszavonom, és várom, hogy ajánlatát vitára bocsássuk. Azonban ha kezelni kívánjuk az éghajlatváltozás problémáját, arra van szükségünk, hogy olyan emberek, mint O’Leary úr és autóipari társai a mi oldalunkon álljanak, velünk együttműködjenek, kitolják az innováció határait, és a frontvonalból irányítsanak."@hu11
". Signor Presidente, l’industria automobilistica avrebbe dovuto ridurre le sue emissioni molto più di quanto abbia fatto, ma ormai siamo a questo punto e ci vuole tempo per realizzare i cambiamenti dal punto di vista economico. Per questo motivo sono favorevole alla proposta del relatore di stabilire un obiettivo di 125 g entro il 2015, adeguandolo al voto espresso da quest’Assemblea lo scorso ottobre. Penso si tratti di un obiettivo ambizioso, ma realizzabile. E adesso riflette, in larga misura, la proposta della Commissione di un inserimento molto graduale delle multe dopo il 2012. Mi dispiace tuttavia che il relatore abbia proposto di basare i valori obiettivo sul peso delle autovetture, il che è contrario al voto espresso in ottobre. Vi prego quindi di essere coerenti. Nelle sue proposte, la Commissione ha riconosciuto che l’impronta può avere grande valenza; ma sostiene che non disponiamo ancora di dati sufficienti per stabilirlo con certezza. Raccogliamo quindi questi dati quanto più rapidamente possibile e manteniamo aperte le opzioni. Non vogliamo combattere i nostri capi aziendali né i nostri imprenditori. Al contrario, se vogliamo lottare contro il cambiamento climatico e attenuare la minaccia che aleggia sulla sopravvivenza di miliardi di persone nelle parti più povere del pianeta, dobbiamo portarli ad assumersi la responsabilità delle loro azioni. Ho sbagliato a novembre quando ho dichiarato in questa sede che Michael O’Leary, amministratore delegato di aveva affermato che non gli importava nulla dell’ambiente nella misura in cui poteva riempire di denaro le sue tasche e quelle della sua compagnia aerea. Può essere l’impressione che il suo disprezzo per gli ambientalisti suscita talvolta, ma chiedo scusa e ritiro quell’affermazione, e aspetto con ansia di potere accogliere la sua offerta di dibattito. Ma se vogliamo affrontare il problema del cambiamento climatico, abbiamo bisogno di persone come O’Leary e dei suoi omologhi dell’industria automobilistica, che lavorino con noi e spingano i confini dell’innovazione rimanendo in prima linea."@it12
"Gerb. Pirmininke, mašinų pramonė turėjo daug daugiau kartų sumažinti automobilių išmetamų dujų kiekį, bet mes esame ten pat kur ir buvome, nes norint pasiekti ekonominių pasikeitimų reikia laiko. Taigi aš pritariu pranešėjo pasiūlymui užsibrėžti tikslą, kad iki 2015 m. būtų sumažintas automobilių išmetamas anglies dvideginio kiekis iki 125 g/km, siekiant suderinti su Parlamento balsavimu praeitą spalio mėn. Mano nuomone, tai yra sudėtinga, bet pasiekiama. Tam tikru mastu tai atspindi Komisijos pasiūlymus po 2012 m. laipsniškai įvesti baudas. Žinoma, aš labai apgailestauju, kad pranešėjas siūlo, kad tikslinė vertė būtų paremta svorio kategorija, nes tai naikina iniciatyvą mažinti automobilių svorį ir tai prieštarauja tam, už ką mes balsavome spalio mėn. Taigi, prašau, būkime nuoseklūs. Savo pasiūlymuose Komisija pripažino, kad šis žingsnis būtų didelis privalumas; tai paprasčiausiai reiškia, kad norėdami sukurti rekomendacijas mes dar neturime tam duomenų. Taigi, kuo greičiau surinkime duomenis, palikdami atvirą pasirinkimo teisę. Mes nenorime žlugdyti mūsų verslo lyderių ir mūsų verslininkų. Priešingai, jeigu mes siekiame įveikti klimato pokyčius ir sumažinti išlikimo grėsmę, kuri dabar tyko milijardo žmonių skurdžiausiose planetos vietose, mes privalome juos įtikinti prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. Klydau lapkričio mėn. pareikšdamas, kad tol, kol „Ryanair“ vadovo Michael O’Leary, kišenės yra pilnos ir oro linijos išgyvena aukso amžių, į aplinką jam nusispjaut. Šis klaidingas įspūdis gali būti susidaręs dėl jo kartais rodomo nepasitenkinimo aplinkosaugininkais, bet aš labai atsiprašau ir atsiimu pretenzijas, su malonumu laukdamas jo pasiūlymo diskutuoti. Bet jeigu mes stengsimės įveikti klimato kaitos problemą, mums prireiks žmonių, tokių kaip ponas O’Leary ir jo kolegos, einančių analogiškas pareigas mašinų pramonėje, kurie dirbtų su mumis, plėstų naujovių ribas ir imtųsi iniciatyvos."@lt14
". - Priekšsēdētāja kungs, automašīnu rūpniecībai vajadzēja samazināt emisijas daudz vairāk, nekā tā ir samazinājusi, bet mēs esam tur, kur esam, un ir vajadzīgs laiks, lai panāktu ekonomiskas izmaiņas, tāpēc es atzinīgi vērtēju referenta priekšlikumu noteikt mērķi 125 g līdz 2015. gadam atbilstīgi šī Parlamenta balsojumam pagājušā gada oktobrī. Es domāju, ka tas ir ambiciozi, bet sasniedzami. Un ievērojamā mērā tas tagad atspoguļo Komisijas priekšlikumus par pakāpenisku sodu sistēmas ieviešanas sākumu pēc 2012. gada. Bet žēl, ka referents mērķa vērtības ir ierosinājis, pamatojoties uz svaru, jo tas nestimulē samazināt automašīnu svaru un ir pretrunā ar mūsu balsojumu oktobrī. Tāpēc, lūdzu, būsim konsekventi. Šajā priekšlikumā Komisija ir atzinusi, ka mērķa lielumiem var būt lielas priekšrocības; tā vienkārši saka, ka mums vēl nav datu, lai noteiktu pilnvaras, tāpēc ļaujiet mums saņemt datus pēc iespējas ātrāk un neizdariet vēl slēdzienus. Mēs negribam cīnīties pret mūsu uzņēmējiem un vadītājiem. Tieši otrādi, ja mums jānovērš klimata pārmaiņas un jāsamazina drauds, kam tagad pakļauta miljardiem cilvēku izdzīvošana planētas nabadzīgākajās daļās, mums jāpanāk, ka viņi uzņemas atbildību par savu rīcību. Novembrī man nebija taisnība, kad es apgalvoju šeit, ka vadītājs esot teicis, ka viņš nedod ne graša par vidi, kamēr viņš var pildīt savas un savas aviolīnijas kabatas ar zeltu Tādu iespaidu dažkārt var radīt viņa nievājošā attieksme pret vides aizsardzību, bet es atvainojos un atsaucu savu apgalvojumu, un ceru pieņemt viņa piedāvājumu debatēm. Bet ja mums ir jārisina klimata pārmaiņu problēma, mums ir vajadzīgi tādi cilvēki kā un viņa kolēģi automašīnu nozarē, kas sadarbojas ar mums, veicinot jaunievedumu iespējas un vadot šo procesu."@lv13
"Mr President, the car industry should have reduced its emissions by a great deal more than it has, but we are where we are and it takes time to achieve change economically, so I welcome the rapporteur’s proposal to set a target of 125 g by 2015, to bring it in line with the vote of this Parliament last October. I think it is ambitious, but it is achievable. And, to a significant degree, it now reflects the Commission’s proposals for only a very gradual phase-in of penalties after 2012. But I am sorry that the rapporteur has proposed that the target values should be based on weight, because this removes an incentive to reduce the weight of cars and it goes counter to the vote we had in October. So, please, let us be consistent. In its proposals, the Commission has recognised that footprint may have great merit; it simply says that we have not got the data to establish the credentials for that yet, so let us get the data as fast as we can and keep the options open. We do not want to fight our business leaders and our entrepreneurs. On the contrary, if we are to combat climate change and reduce the threat that now hangs over the survival of billions of people in the poorest parts of this planet, we have to get them to accept responsibility for their actions. I was wrong in November when I claimed here that Michael O’Leary, the boss of Ryanair, had said that he did not give a toss for the environment so long as he could stuff his pockets and those of his airline full of gold. That may be the impression his scorn for environmentalists sometimes creates, but I apologise and withdraw the claim, and look forward to taking up his offer of a debate. But if we are to tackle the problem of climate change, we need people like Mr O’Leary and his counterparts in the car industry on side, working with us, pushing the boundaries of innovation and leading from the front."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, de auto-industrie had haar uitstoot veel meer moeten verminderen dan het geval is. Het is echter niet anders en het kost tijd om op economische wijze veranderingen te bewerkstelligen dus ik verheug mij over het voorstel van de rapporteur om een doel te stellen van 125 gram in 2015 om een en ander in lijn te brengen met de stemming van dit Parlement van afgelopen oktober. Volgens mij is dit ambitieus, maar mogelijk. Bovendien weerspiegelt dit in grote mate de voorstellen van de Commissie voor een stapsgewijze invoering van sancties na 2012. Het spijt mij echter te horen dat de rapporteur heeft voorgesteld om de streefwaarden te baseren op gewicht, omdat dit een aansporing om het gewicht van auto’s te verminderen wegneemt en het in strijd is met datgene waar we in oktober voor stemden. Laten we dus consequent zijn. In haar voorstellen heeft de Commissie erkend dat de voetafdruk een groot voordeel kan hebben, zij zegt in zoveel woorden dat we nog niet de gegevens hebben om dit te beoordelen. Laten we dus zo snel mogelijk de gegevens verkrijgen en alle mogelijkheden openhouden. We willen onze industriëlen en ondernemers niet tegen de haren in strijken. In tegendeel, als we klimaatverandering willen bestrijden en de bedreiging voor de overleving van miljarden mensen in de armste delen van deze wereld willen verminderen, dan moeten we zorgen dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen daden. Toen ik in november beweerde dat Michael O’Leary, de baas van Ryanair, gezegd had dat hij niets om het milieu gaf, als hij zijn zakken en die van zijn luchtvaartmaatschappij maar met goud kon vullen, had ik het mis. Dat is wellicht de indruk die soms ontstaat vanuit zijn minachting voor milieuactivisten, maar ik bied mijn excuses aan, trek deze bewering in en neem zijn aanbod van een debat aan. Als we echter het probleem van de klimaatverandering willen aanpakken, hebben we mensen zoals de heer O’Leary en zijn tegenhangers in de autobranche nodig die met ons samenwerken en de grenzen van de innovatie verleggen en die het voortouw nemen."@nl3
"Panie przewodniczący! Przemysł motoryzacyjny powinien dokonać większego ograniczenia emisji, niż to uczynił, ale jest, jak jest, a wprowadzanie zmian w ekonomiczny sposób wymaga czasu, więc przyjmuję z zadowoleniem wniosek sprawozdawcy o przyjęcie za cel poziomu 125 g do 2015 r., co umożliwiłoby dostosowanie dopuszczalnego poziomu emisji do poziomu przyjętego w wyniku głosowania Parlamentu w październiku ubiegłego roku. Uważam, że plan ten jest ambitny, ale da się go zrealizować. Ponadto plan ten w znacznym stopniu odzwierciedla wnioski Komisji Europejskiej o bardzo stopniowe wprowadzanie kar po 2012 r. Żałuję jednak, że sprawozdawca zaproponował, żeby wartości docelowe były wartościami wagowymi, ponieważ przyjęcie takiego rozwiązania pozbawi nas środka zachęcającego do obniżenia wagi pojazdów silnikowych i jest sprzeczne z wynikiem głosowania przeprowadzonego w październiku ubiegłego roku. Bądźmy zatem konsekwentni. W swoich wnioskach Komisja Europejska przyznała, że ślad może mieć dużą wartość. Komisja stwierdza po prostu, że nie zgromadziliśmy jeszcze danych niezbędnych do wykazania, że mamy prawo do podjęcia odpowiedniej decyzji w tej sprawie. Zgromadźmy zatem jak najszybciej konieczne dane, a do tego czasu wstrzymajmy się z decyzją. Nie chcemy walczyć z czołowymi przedsiębiorstwami i przedsiębiorcami. Wprost przeciwnie – jeżeli mamy walczyć ze zmianą klimatu i zmniejszyć zagrożenie dla życia miliardów osób w najbiedniejszych regionach świata, musimy sprawić, by tacy przedsiębiorcy odpowiadali za swoje działania. Nie miałem racji, twierdząc tutaj w listopadzie, że Michael O’Leary, prezes towarzystwa lotniczego Ryanair, stwierdził, iż dopóki może napełniać kieszenie swoje i swoich linii lotniczych złotem, niewiele go obchodzi ochrona środowiska naturalnego. Michael O’Leary może czasem sprawiać takie wrażenie ze względu na swoją pogardę dla ekologów, ale przepraszam i wycofuję to, co wtedy powiedziałem. Ponadto z przyjemnością przyjmę jego zaproszenie do wzięcia udziału w dyskusji. Jeżeli mamy jednak zająć się problemem zmiany klimatu, musimy mieć po naszej stronie takie osoby jak Michael O’Leary i podobnych mu przedsiębiorców z przemysłu motoryzacyjnego, współpracujących z nami i przodujących w licznych dziedzinach, w tym w zakresie innowacji."@pl16
"Senhor Presidente, a indústria automóvel já deveria ter assegurado uma redução de emissões muito mais acentuada, mas estamos onde estamos, e é preciso tempo para se conseguir uma mudança comportável em termos económicos. Por isso, congratulo-me com a proposta do relator para a fixação do objectivo de 125 g até 2015, em conformidade, aliás, com o voto deste Parlamento em Outubro passado. Penso que é um objectivo ambicioso, mas exequível. E, em larga medida, retoma as propostas da Comissão relativas a uma introdução bastante faseada das penalizações a partir de 2012. Mas lamento que o relator tenha proposto um escalonamento dos valores-alvo em função do peso do veículo, pois isso anula o incentivo à redução do peso dos automóveis e vai contra o sentido da deliberação tomada em Outubro. Sejamos coerentes, por favor. Nas suas propostas, a Comissão reconheceu que um limite máximo da “pegada” pode ter um grande mérito, mas afirma simplesmente que não dispomos dos dados necessários para uma avaliação concludente. Tratemos pois de obter esses dados o mais rapidamente possível e, entretanto, deixemos as opções em aberto. Não é contra os dirigentes das nossas empresas e os nossos empresários que nos interessa combater. Bem pelo contrário, se temos de lutar contra as alterações climáticas e reduzir as actuais ameaças à sobrevivência de milhares de milhões de pessoas nas regiões mais pobres deste planeta, o que importa é conseguirmos que assumam a responsabilidade pelas suas acções. Eu estava errado quando, em Novembro, afirmei aqui que Michael O’Leary, o patrão da Ryanair, tinha dito que não se preocuparia com o ambiente enquanto pudesse continuar a encher os seus bolsos e os da sua companhia de aviação. Pode ser essa a impressão que o seu desdém pelos ambientalistas por vezes causa, mas, de facto, tenho de me retractar das minhas afirmações, que retiro, e fico a aguardar ansiosamente uma oportunidade para aceitar o seu desafio para um debate. Se queremos enfrentar o problema das alterações climáticas, precisamos de pessoas como o senhor O’Leary e os seus homólogos da indústria automóvel a trabalhar ao nosso lado, alargando os limites da inovação e liderando na linha da frente."@pt17
"Mr President, the car industry should have reduced its emissions by a great deal more than it has, but we are where we are and it takes time to achieve change economically, so I welcome the rapporteur’s proposal to set a target of 125 g by 2015, to bring it in line with the vote of this Parliament last October. I think it is ambitious, but it is achievable. And, to a significant degree, it now reflects the Commission’s proposals for only a very gradual phase-in of penalties after 2012. But I am sorry that the rapporteur has proposed that the target values should be based on weight, because this removes an incentive to reduce the weight of cars and it goes counter to the vote we had in October. So, please, let us be consistent. In its proposals, the Commission has recognised that footprint may have great merit; it simply says that we have not got the data to establish the credentials for that yet, so let us get the data as fast as we can and keep the options open. We do not want to fight our business leaders and our entrepreneurs. On the contrary, if we are to combat climate change and reduce the threat that now hangs over the survival of billions of people in the poorest parts of this planet, we have to get them to accept responsibility for their actions. I was wrong in November when I claimed here that Michael O’Leary, the boss of Ryanair, had said that he did not give a toss for the environment so long as he could stuff his pockets and those of his airline full of gold. That may be the impression his scorn for environmentalists sometimes creates, but I apologise and withdraw the claim, and look forward to taking up his offer of a debate. But if we are to tackle the problem of climate change, we need people like Mr O’Leary and his counterparts in the car industry on side, working with us, pushing the boundaries of innovation and leading from the front."@ro18
"Vážený pán predseda, automobilový priemysel mal znížiť emisie v oveľa vyššej miere než znížil, ale situácia je iná a trvá istý čas dosiahnuť zmenu z hospodárskeho hľadiska. Takže vítam spravodajcov návrh stanoviť cieľ 125 g do roku 2015 a zosúladiť ho tak s hlasovaním Parlamentu z minulého októbra. Myslím si, že cieľ je ambiciózny, ale dosiahnuteľný. V súčasnej podobe návrhu sú v značnej miere zohľadnené návrhy Komisie na postupné zavádzanie sankcií po roku 2012. Ale je mi ľúto, ak spravodajca navrhol, aby cieľové hodnoty boli založené na hmotnosti, pretože tým sa stráca motivácia znižovať hmotnosť áut a je to rozpore s hlasovaním, ktoré prebehlo v októbri. Buďme, prosím, dôslední. Komisia vo svojich návrhoch uznala, že stopa vozidla môže mať veľký význam. Komisia jednoducho tvrdí, že ešte nemáme údaje na vypracovanie odporúčaní , a preto získajme údaje tak rýchlo, ako môžeme a nechajme možnosti výberu otvorené. Nechceme ísť proti popredným obchodným spoločnostiam a podnikateľom. Naopak, ak máme bojovať proti klimatickým zmenám a znižovať hrozbu, ktorá ohrozuje prežitie miliardy ľudí v najchudobnejších častiach tejto planéty, musíme ich presvedčiť, aby prijali zodpovednosť za svoje konanie. Mýlil som sa, keď som v novembri tvrdil, že Michael O'Leary, majiteľ spoločnosti Ryanair, povedal, že ho nezaujíma životné prostredie, pokiaľ si nemôže naplniť svoje vrecká a vrecká svojej spoločnosti zlatom. Niekedy takto pôsobí jeho výsmech z environmentalistov, ale ospravedlňujem sa, sťahujem svoje tvrdenie a teším sa na prijatie jeho ponuky na rozhovor. Ak však máme riešiť problém klimatických zmien, potrebujeme mať na našej strane ľudí ako pán O’Leary a jeho kolegovia z automobilového priemyslu, aby s nami spolupracovali, posúvali hranice inovácie a viedli nás."@sk19
"Gospod predsednik, avtomobilska industrija bi morala zmanjšati svoje emisije precej bolj, kot jih je, vendar je naš položaj tak kot je, gospodarske spremembe pa terjajo svoj čas, zato pozdravljam predlog poročevalca, da določi cilj 125 g do leta 2015, da ga uskladi z odločitvijo tega parlamenta v oktobru. Menim, da je ta cilj ambiciozen, vendar dosegljiv. V veliki meri odraža predloge Komisije za zelo postopno uveljavljanje kazni po letu 2012. Vendar obžalujem predlog poročevalca, naj ciljne vrednosti temeljijo na teži, ker to odpravlja spodbudo za zmanjšanje teže avtomobilov in je v nasprotju z odločitvijo, ki smo jo sprejeli oktobra. Zato zahtevam, da smo dosledni. V svojih predlogih je Komisija priznala, da ima onesnaževanje veliko vlogo pri tem, preprosto nam pravi, da še nimamo podatkov za določitev poverilnic za to, zato moramo čim prej pridobiti podatke in pustiti možnosti odprte. Ne želimo nasprotovati našim poslovnežem in podjetnikom. Nasprotno, če se želimo boriti proti podnebnim spremembam in zmanjšati grožnjo, ki zdaj ogroža preživetje milijard ljudi v najrevnejših delih tega planeta, jih moramo prepričati, da sprejmejo odgovornost za svoja dejanja. Novembra sem se motil, ko sem zatrdil, da je Michael O’Leary, predsednik Ryanaira, izjavil, da ga okolje ni zanimalo, dokler je lahko svoje žepe in žepe svoje družbe polnil z denarjem. To je morda vtis, ki ga včasih dobimo zaradi njegovega prezira do okoljevarstvenikov, vendar se opravičujem in umikam trditev ter se veselim njegovega povabila na razpravo na to temo. Vendar, če želimo odpraviti težavo podnebnih sprememb, potrebujemo na svoji strani ljudi, kot so O’Leary in drugi v avtomobilski industriji, da sodelujejo z nami ter postavljajo nove meje inovativnosti in usmerjajo razvoj."@sl20
"Herr talman! Bilindustrin borde ha minskat sina utsläpp mycket mer än vad de har gjort, men vi står där vi står och det tar tid att uppnå ekonomiska förändringar, så jag välkomnar föredragandens förslag om att ställa upp ett mål om 125 g före år 2015, för att ligga i linje med parlamentets uppfattning i oktober förra året. Det är ambitiöst, men det är möjligt. Och det motsvarar nu i hög grad kommissionens förslag om en mycket gradvis infasning av påföljder efter 2012. Men jag beklagar att föredraganden har föreslagit att målvärdena ska baseras på vikt, eftersom detta tar bort incitamentet att minska vikten på bilar, och det går emot den omröstning vi hade i oktober. Så låt oss vara konsekventa. I sina förslag erkänner kommissionen att avtryck kan vara av stor betydelse. Den menar att vi ännu inte har tillräckligt med uppgifter för att skapa referenserna, så låt oss samla in de uppgifterna så snabbt som möjligt och hålla alla möjligheter öppna. Vi vill inte slåss mot våra företagsledare och entreprenörer. Tvärtom, om vi kan bekämpa klimatförändringen och minska hotet som hänger över miljarder människor i de fattigaste delarna av planeten, måste vi få dem att ta ansvar för sina handlingar. Jag hade fel när jag i november hävdade att Michael O’Leary, chefen för Ryanair, hade sagt att han struntade i miljön så länge han kunde stoppa sina fickor och sina flygplan fulla med pengar. Hans förakt för miljökämpar kan ibland ge det intrycket, men jag ber om ursäkt och tar tillbaka uttalandet, och ser fram emot att möta honom i en debatt. Men om vi ska kunna hantera problemet med klimatförändringar behöver vi personer som Michael O'Leary och hans motsvarigheter inom bilindustrin på vår sida, arbetandes med oss genom att flytta fram gränserna för innovation och genom att stå i främsta ledet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Chris Davies,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,10,4,21
"W. O’Leary"13
"za skupinu ALDE"19

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph