Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-14-Speech-1-076"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080114.14.1-076"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I want to start my speech by agreeing for once with Mr Turmes. This report is all about giving a crucial industry a stable framework within which to meet the societal demands that we are placing on it – whether they concern environment or safety. Whether Mr Dimas has achieved that and done a proper impact assessment in comparison with what is in the CARS 21 report, I beg to differ. One of the things I would like to ask Commissioner Verheugen to do is to take a message to Mr Dimas and ask him to explain how the process that he is currently using to develop this regulation is in any way compatible with what is in the CARS 21 proposal. I declare an interest in this because I was a member – a working member – of the High Level Group. This is the third report. The High Level Group made its report, the Commission made a very good response accepting most of the recommendations of the stakeholders and now this Parliament, thanks to the good work of Mr Chatzimarkakis, is going to convincingly endorse those conclusions. But there is one other group that characteristically is conspicuously missing from this debate, and that is the Member States. One of the most important recommendations of CARS 21 is an integrated approach. Member States have a major stake in this, so why are they not here this evening? They are the ones who behave idiosyncratically in their national regulations and undermine the achievement of that stable framework, that internal market, that achievement of the environmental and safety goals that we want to achieve, those targets of reducing road deaths – where we have very ambitious targets and where they can make big investments in infrastructure and driver training. Why are they not here? We need to send a clear message to them. One of the things that we ask from the Committee on the Internal Market and Consumer Protection is for this Parliament to take an initiative in getting other national parliamentarians together in this House to talk in the framework of CARS 21 about how they, as national and local politicians, are going to contribute to these overall goals of achieving a competitive car industry with the highest possible technology and preserving and developing jobs and employment, while achieving the goals that we all want to meet in terms of science, safety and environmental improvements."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, chtěl bych začít tím, že tentokrát souhlasím s panem Turmesem. Tato zpráva má klíčovému odvětví průmyslu dát stabilní rámec, ve kterém má toto odvětví plnit společenské požadavky, které na ně klademe – ať se týkají životního prostředí nebo bezpečnosti. Dovolil bych si pochybovat o tom, že toho pan Dimas dosáhl a že provedl řádné posouzení dopadu v porovnání s tím, co je obsaženo ve zprávě o CARS 21. Jednou z věcí, o které bych chtěl pana komisaře Verheugena požádat, je, aby pana Dimase požádal o vysvětlení, jak se postup, který nyní uplatňuje při přípravě uvedeného nařízení, slučuje s obsahem návrhu o CARS 21. Zajímám se o to, protože jsem byl členem – pracujícím členem – pracovní skupiny na vysoké úrovni. Toto je třetí zpráva. Pracovní skupina na vysoké úrovni vypracovala svou zprávu, Komise vypracovala velmi dobrou odpověď, která přijala většinu doporučení zúčastněných subjektů, a nyní tento parlament díky dobré práci pana Chatzimarkakise hodlá přesvědčivým způsobem uvedené závěry potvrdit. Existuje však ještě další skupina, která, jak je obvyklé, při této debatě chybí, a to jsou členské státy. Jedním z nejdůležitějších doporučení CARS 21 je integrovaný přístup. Členské státy mají na této věci zásadní zájem, proč tu tedy dnes večer nejsou? Právě ony se chovají ve svých vnitrostátních právních předpisech po svém a narušují dosažení stabilního rámce, vnitřního trhu, dosažení cílů v ochraně životního prostředí a bezpečnosti, které chceme splnit, cílů v oblasti snížení počtu mrtvých na silnicích – kde máme velmi náročné cíle a kde mohou členské státy provést velké investice do infrastruktury a přípravy řidičů. Proč tu nejsou? Musíme jim vyslat jasný vzkaz. Jednou z věcí, kterou ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele požadujeme, je to, aby tento Parlament převzal iniciativu a přivedl do této sněmovny ostatní poslance vnitrostátních parlamentů, aby v rámci CARS 21 hovořili o tom, jak jako politici na vnitrostátní a místní úrovni hodlají přispět k těmto obecným cílům dosažení konkurenceschopného automobilového průmyslu s nejlepší možnou technologií a k zachování a rozvoji pracovních míst, a přitom naplnit cíle, které chceme splnit z hlediska zlepšení vědy, bezpečnosti a životního prostředí."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil starte min tale med for en gangs skyld at erklære mig enig med hr. Turmes. Denne betænkning handler udelukkende om at give en vigtig industri en stabil struktur, som gør det muligt at leve op til de samfundsmæssige krav, vi stiller til den - hvad enten de handler om miljø eller sikkerhed. Med hensyn til, om hr. Dimas har opnået dette og foretaget en ordentlig konsekvensanalyse til sammenligning med, hvad der står i CARS 21-rapporten, må jeg erklære mig uenig. En af de ting, jeg kunne tænke mig at bede kommissær Verheugen om at gøre, er at viderebringe en besked til hr. Dimas og bede ham forklare, hvordan den proces, han i dag benytter til at udvikle denne lovgivning, på nogen måde stemmer overens med, hvad der står i CARS 21-forslaget. Jeg viser interesse for dette emne, fordi jeg har været medlem - aktivt medlem - af ekspertgruppen. Dette er den tredje rapport. Ekspertgruppen skrev sin rapport, Kommissionen tog særdeles godt imod den og accepterede de fleste af interessegruppernes anbefalinger, og nu skal Parlamentet til, takket være hr. Chatzimarkakis fine arbejde, at godkende disse konklusioner på overbevisende vis. Men der er en anden gruppe, der meget karakteristisk er mistænkeligt fraværende i denne debat, og det er medlemsstaterne. En af de vigtigste anbefalinger fra CARS 21 er at benytte en integreret tilgang. Medlemsstaterne har en kæmpe andel i denne problematik, så hvorfor er de ikke repræsenteret her i aften? Det er dem, der opfører sig idiosynkratisk i udformningen af deres nationale lovgivninger og underminerer denne stabile strukturs resultater, det indre marked, de miljø- og sikkerhedsmål, vi ønsker at nå, vores mål om at reducere dødsfald i trafikken - hvor vi har meget ambitiøse mål, og hvor de kan foretage store investeringer i infrastruktur og kørselstræning. Hvorfor er de her ikke? Vi bør sende dem et klart budskab. En af de ting, vi vil bede Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om, er, at Parlamentet tager initiativ til, at andre nationale parlamentarikere mødes her for, inden for CARS 21-rammerne, at tale om, hvordan de som nationale og lokale politikere har tænkt sig at bidrage til disse overordnede målsætninger om en konkurrencedygtig automobilindustri med det højst mulige teknologiske niveau, der både bevarer eksisterende job og skaber nye job, samtidig med at den lever op til de mål, vi alle ønsker at nå, hvad angår videnskab, sikkerhed og miljømæssige forbedringer."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte meinen Beitrag damit beginnen, dass ich ausnahmsweise Herrn Turmes zustimme. In diesem Bericht geht es darum, für eine lebenswichtige Industrie stabile Rahmenbedingungen zu schaffen, um die gesellschaftlichen Anforderungen, die wir an sie stellen, erfüllen zu können – sei es nun die Umwelt oder die Sicherheit. Ob Herr Dimas das erreicht hat und eine ordnungsgemäße Folgenabschätzung im Vergleich mit dem, was im Bericht CARS 21 steht, vorgenommen hat, wage ich zu bezweifeln. Ich möchte Herrn Kommissar Verheugen um Eines bitten, nämlich Herrn Dimas eine Botschaft zu überbringen und ihn bitten darzulegen, inwieweit das Verfahren, das er gegenwärtig bei der Erarbeitung dieser Verordnung anwendet, mit dem im CARS 21-Vorschlag enthaltenen kompatibel ist. Mich interessiert das, weil ich ein Mitglied – ein aktives Mitglied – der hochrangigen Expertengruppe war. Dies ist der dritte Bericht. Die hochrangige Gruppe verfasste ihren Bericht, die Kommission gab eine sehr gute Antwort darauf, indem sie den Großteil der Empfehlungen der Betroffenen annahm, und jetzt wird dieses Parlament – dank der hervorragenden Arbeit von Herrn Chatzimarkakis – diese Schlussfolgerungen in überzeugender Weise bestätigen. Allerdings gibt es noch eine weitere Gruppe, die – und das ist typisch – bei dieser Aussprache durch Abwesenheit glänzt, nämlich die Mitgliedstaaten. Eine der wichtigsten Empfehlungen von CARS 21 ist ein integrierter Ansatz. Und die Mitgliedstaaten haben daran einen wesentlichen Anteil. Weshalb sind sie also heute Abend nicht da? Sie sind doch diejenigen, die sich in ihren einzelstaatlichen Verordnungen so eigentümlich verhalten und die Errungenschaften dieses stabilen Rahmens, des Binnenmarktes, die Erreichung der Umwelt- und Sicherheitsziele, so wie wir es wollten, unterwandern, auch das Ziel, die Zahl der Toten bei Verkehrsunfällen zu reduzieren – überall dort, wo wir ganz ehrgeizige Ziele verfolgen und sie umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur und die Ausbildung der Kraftfahrer vornehmen können. Weshalb sind sie heute nicht anwesend? Wir müssen ihnen eine eindeutige Botschaft senden. Eine Sache, für die der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz plädiert, ist, dass das Parlament die Initiative ergreift und andere nationale Parlamente hier in diesem Haus zusammenbringt, damit sie im Rahmen von CARS 21 darüber diskutieren, was sie als nationale und lokale Politiker zur Erreichung dieser Gesamtziele beitragen können, nämlich eine wettbewerbsfähige Kfz-Industrie mit der bestmöglichen Technologie bei Erhalt der Arbeitsplätze und Ausbau der Beschäftigung, und dabei gleichzeitig Verbesserungen im wissenschaftlichen Standard, bei der Sicherheit und dem Umweltschutz erreichen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου συμφωνώντας για μία φορά με τον κ. Turmes. Αυτή η έκθεση αφορά την παροχή ενός σταθερού πλαισίου σε μια κρίσιμη βιομηχανία, εντός του οποίου θα πρέπει να καλυφθούν οι κοινωφελείς απαιτήσεις που έχουμε από αυτήν – είτε αυτές αφορούν το περιβάλλον είτε την ασφάλεια. Κατά πόσο ο κ. Δήμας το πέτυχε αυτό και εκπόνησε μια σωστή μελέτη επιπτώσεων συγκριτικά με αυτό που υπάρχει στην έκθεση CARS 21, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω. Ένα από τα πράγματα που θα ήθελα να ζητήσω από τον Επίτροπο Verheugen είναι να διαβιβάσει ένα μήνυμα στο κ. Δήμα, ζητώντας του να εξηγήσει πώς η διαδικασία που ο ίδιος χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή για να αναπτύξει τούτο τον κανονισμό είναι με κάποιον τρόπο συμβατή με όσα περιέχονται στην πρόταση CARS 21. Με ενδιαφέρει αυτό, διότι ήμουν μέλος –και μάλιστα ενεργό– της ομάδας υψηλού επιπέδου. Αυτή είναι η τρίτη έκθεση. Η ομάδα υψηλού επιπέδου εκπόνησε την έκθεσή της, η Επιτροπή ανταποκρίθηκε πολύ καλά αποδεχόμενη τις περισσότερες συστάσεις των εμπλεκομένων μερών, και τώρα το Κοινοβούλιο, χάρη στην καλή δουλειά του κ. Χατζημαρκάκη, πρόκειται να υποστηρίξει πειστικά αυτά τα συμπεράσματα. Όμως υπάρχει μία άλλη ομάδα που χαρακτηριστικά λάμπει δια της απουσίας της από αυτή τη συζήτηση, και αυτή είναι τα κράτη μέλη. Μία από τις πιο σημαντικές συστάσεις της πρότασης CARS 21 είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση. Τα κράτη μέλη έχουν σημαντικό μερίδιο σε αυτή, γιατί λοιπόν δεν βρίσκονται εδώ απόψε; Τα κράτη είναι εκείνα που συμπεριφέρονται εξατομικευμένα στους εθνικούς κανονισμούς τους και υπονομεύουν το επίτευγμα αυτού του σταθερού πλαισίου, αυτή την εσωτερική αγορά, αυτή την επίτευξη των στόχων για το περιβάλλον και την ασφάλεια που θέλουμε να πετύχουμε, τους στόχους για μείωση των θανάτων στους δρόμους – όπου έχουμε πολύ φιλόδοξους στόχους και όπου μπορούμε να κάνουμε μεγάλες επενδύσεις στην υποδομή και την εκπαίδευση των οδηγών. Γιατί δεν βρίσκονται εδώ; Πρέπει να τους στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ένα από τα πράγματα που ζητάμε από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών είναι αυτό το Κοινοβούλιο να αναλάβει μια πρωτοβουλία για να συγκεντρώσει άλλους εθνικούς βουλευτές σε αυτό το Σώμα, για να μιλήσουν στο πλαίσιο της πρότασης CARS 21 για το πώς εκείνοι ως εθνικοί και τοπικοί πολιτικοί πρόκειται να συμβάλουν σε αυτούς τους συνολικούς στόχους επίτευξης μιας ανταγωνιστικής αυτοκινητοβιομηχανίας, με την υψηλότερη δυνατή τεχνολογία και τη διατήρηση και ανάπτυξη των θέσεων εργασίας και της απασχόλησης, επιτυγχάνοντας παράλληλα τους στόχους που όλοι θέλουμε να πετύχουμε αναφορικά με την επιστήμη, την ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές βελτιώσεις."@el10
". − Señor Presidente, deseo iniciar mi intervención manifestando mi acuerdo, por una vez, con el señor Turmes. De lo que trata este informe es de dar a un sector crucial un marco estable dentro del cual pueda satisfacer las demandas sociales que le planteamos, ya tengan que ver con el medio ambiente o con la seguridad. En cuanto al hecho de que el señor Dimas haya logrado este objetivo y realizado una evaluación correcta de las repercusiones en comparación con el contenido del informe CARS 21, lamento discrepar. Una de las cosas que quisiera rogar al Comisario Verheugen es que transmita un mensaje al señor Dimas y le pida que explique de qué manera el proceso que está usando para desarrollar este marco reglamentario es compatible con el contenido de la propuesta CARS 21. Manifiesto mi interés en esto porque fui miembro activo del Grupo de alto nivel. Éste es el tercer informe. El Grupo de alto nivel elaboró este informe, la Comisión le dio una excelente acogida y aceptó la mayoría de las recomendaciones de los interesados, y ahora este Parlamento, gracias a la buena labor del señor Chatzimarkakis, va a dar un respaldo convincente a esas conclusiones. Pero hay otro grupo que, como es habitual, está notoriamente ausente de este debate: los Estados miembros. Una de las recomendaciones más importantes de CARS 21 es un enfoque integrado. Los Estados miembros tienen un gran interés en esto; siendo así, ¿por qué no están aquí esta tarde? Son ellos los que se comportan de forma diferenciada en sus normativas nacionales y socavan la consecución de este marco estable, este mercado interior, este cumplimiento de las metas medioambientales y de seguridad que perseguimos, estos objetivos de reducción de muertes en la carretera, donde nosotros tenemos objetivos muy ambiciosos y donde ellos pueden realizar fuertes inversiones en infraestructuras y en formación de conductores. ¿Por qué no están aquí? Es necesario que les enviemos un mensaje claro. Una de las cosas que pedimos desde la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor es que este Parlamento tome la iniciativa de reunir a otros diputados nacionales en esta Cámara para hablar, dentro del marco de CARS 21, de cómo van a contribuir, en su calidad de políticos nacionales y locales, a estos objetivos generales de conseguir una industria automovilística competitiva con la mejor tecnología posible y preservar y desarrollar puestos de trabajo y empleo, alcanzando al mismo tiempo las metas que todos deseamos en cuanto a mejoras en materia de ciencia, seguridad y medio ambiente."@es21
"− Hr president, sooviksin alustada oma kõnet, nõustudes üks kord ka hr Turmesiga. Nimetatud aruande eesmärk on anda olulisele tööstusele stabiilne raamistik, mis vastaks meie seatud ühiskondlikele nõudmistele, olgu siis tegemist keskkonnamurede või turvalisusega. Selles osas, kas hr Dimas on seda saavutanud ja teinud asjakohase mõju hindamise võrreldes CARS 21 aruandega, on minul teistsugune arvamus. Ühe asjana ma sooviksin, et volinik Verheugen edastaks selle sõnumi hr Dimasele ning küsiks temalt selgitust selle kohta, kuidas protsess, mida hr Dimas praegu kasutab kõnealuse määruse arendamiseks, on vastavuses CARS 21 käsitleva ettepanekuga. Minu huvi selle vastu tuleneb asjaolust, et ma olin kõrgetasemelise töörühma liige. See on kolmas raport. Kõrgetasemeline töörühm koostas oma aruande, komisjoni väga positiivses vastuses nõustuti suurema osa sidusrühmade soovitustega ning nüüd kinnitab parlament, tänu hr Chatzimarkakise heale tööle, veendunult neid järeldusi. Kuid on veel üks rühm, mis on sellest arutelust silmatorkavalt välja jäetud, ning selleks on liikmesriigid. CARS 21 üks olulisim soovitus on integreeritud lähenemisviis. Liikmesriikidel on selles oluline osa, miks nende esindajaid ei ole täna õhtul siin? Nemad tegutsevad ainuomaselt vastavalt riiklikele õigusaktidele ning õõnestavad stabiilse raamistiku ja siseturu, keskkonnaalaste ja ohutusega seotud eesmärkide saavutamist, samuti seatud eesmärki vähendada liikluses hukkunute arvu, mille osas meil on väga auahned sihtmärgid ja mille puhul nad võiksid teha suuri investeeringuid infrastruktuuri ja juhtide koolitamisse. Miks nemad ei ole siin? Me peame neile saatma selge sõnumi. Me tahame siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonilt taotleda, et parlamendi algatusel kutsutaks Euroopa Parlamenti kokku riikide parlamentide esindajad, et arutada CARS 21 raamistikus, kuidas nemad riiklike ja kohalike poliitikutena kavatsevad panustada üldisesse eesmärki, milleks on konkurentsivõimeline mootorsõidukitööstus parima võimaliku tehnoloogiaga ning töökohtade säilitamine ja juurdeloomine, püüeldes samal ajal eesmärkide poole, mida me kõik tahame saavutada teaduse, ohutuse ja keskkonna parandamise valdkonnas."@et5
". – Arvoisa puhemies, haluan aloittaa puheeni yhtymällä kerrankin jäsen Turmesin näkemykseen. Mietinnössä on kyse nimenomaan siitä, että elintärkeälle teollisuudenalalle annetaan vakaa kehys, jonka puitteissa ala voi täyttää sille asettamamme yhteiskunnalliset vaatimukset, olipa kyse sitten ympäristöstä tai turvallisuudesta. Sitä vastoin saanen olla eri mieltä siitä, onko komission jäsen Dimas saavuttanut tämän ja laatinut asianmukaisen ympäristönvaikutustutkimuksen suhteessa CARS-21 -mietinnön sisältöön. Haluaisin pyytää komission jäsen Verheugenia lähettämän Dimasille viestin, jossa hän pyytäisi tätä kertomaan, miten se prosessi, jota hän hyödyntää parhaillaan valmistellessaan kyseistä sääntelyä, on mitenkään sopusoinnussa CARS 21 -ehdotuksen sisällön kanssa. Ilmoitan, että minulla on tässä etuja, koska olin korkean tason CARS 21 -työryhmän jäsen. Tämä on kolmas raportti. Korkean tason työryhmä laati raporttinsa, jonka komissio otti erittäin hyvin vastaan hyväksymällä suurimman osan sidosryhmien suosituksista. Kaiken lisäksi parlamentti on nyt Chatzimarkakisin hyvän työn ansiosta hyväksymässä vahvasti nuo päätelmät. Eräs muu ryhmä kuitenkin loistaa tyypillisesti poissaolollaan, nimittäin jäsenvaltiot. CARS 21 –sääntelykehyksen yksi tärkeimmistä suosituksista on yhdennetty lähestymistapa. Jäsenvaltioilla on paljon pelissä tässä suhteessa, joten miksi niiden edustajia ei ole mukana tämän illan keskustelussa? Heillähän on aika omintakeiset kansalliset säännökset, ja he vähättelevät tuon vakaan kehyksen ja sisämarkkinoiden saavutuksia ja niitä ympäristöä ja turvallisuutta koskevia tavoitteita, jotka haluamme saavuttaa, nimittäin vähentää tieliikenteen aiheuttamia kuolemantapauksia. Kyse on hyvin kunnianhimoisista tavoitteista, joiden hyväksi jäsenvaltiot voisivat tehdä huomattavia infrastruktuuri-investointeja ja panostaa ajovalmennukseen. Miksi he eivät siis ole täällä? Meidän on lähetettävä heille selkeä viesti. Pyydämme sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta, että parlamentti tekisi aloitteen ja kutsuisi muiden jäsenvaltioiden parlamenttien jäseniä keskustelemaan tänne CARS 21 -kehyksestä, siitä, miten he jäsenvaltioiden edustajina ja alueellisina poliitikkoina aikovat edistää kokonaisvaltaisia tavoitteitamme saada aikaiseksi mahdollisimman kehittynyttä tekniikkaa käyttävä kilpailukykyinen autoteollisuus, jossa työpaikat säilyvät, jossa luodaan työpaikkoja ja parannetaan työllisyyttä sekä saavutetaan tavoitteet, jotka me kaikki haluamme saavuttaa tieteessä, turvallisuudessa ja ympäristön parantamisessa."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais commencer par dire que, pour une fois, je suis d’accord avec M. Turmes. Le thème de ce rapport est: comment donner à une industrie essentielle un cadre stable dans lequel elle puisse répondre aux demandes sociétales que nous lui imposons – qu’elles concernent l’environnement ou la sécurité. Que M. Dimas y soit parvenu et ait réalisé une bonne analyse d’impact par rapport à ce qui se trouve dans le rapport CARS 21, permettez-moi de ne pas être d’accord. Une des choses que je voudrais demander au commissaire Verheugen, c’est de transmettre un message à M. Dimas et de lui demander d’expliquer en quoi le procédé auquel il a actuellement recours pour élaborer ce règlement est compatible avec ce qui se trouve dans la proposition CARS 21. Je manifeste un intérêt pour ce sujet, parce que j’étais membre – un membre actif – du groupe de haut niveau. Il s’agit du troisième rapport. Le groupe de haut niveau a fait son rapport, la Commission lui a réservé un très bon accueil en acceptant la plupart des recommandations des parties intéressées et maintenant, ce Parlement, grâce au bon travail de M. Chatzimarkakis, va soutenir ces conclusions avec conviction. Mais il y a un autre groupe qui est, comme d’habitude, manifestement absent de ce débat, et ce sont les États membres. Une des recommandations les plus importantes de CARS 21 est d’adopter une approche intégrée. Les États membres ont un rôle important à jouer, alors pourquoi ne sont-ils pas présents ce soir? Ce sont eux qui agissent d’une manière tout à fait particulière dans leurs réglementations nationales et qui compromettent la réalisation de ce cadre stable, de ce marché intérieur, des objectifs en matière d’environnement et de sécurité que nous voulons atteindre, des objectifs de réduction des morts sur les routes – un domaine dans lequel nous avons des objectifs très ambitieux et dans lequel ils peuvent investir beaucoup dans les infrastructures et dans la formation des conducteurs. Pourquoi ne sont-ils pas présents? Nous devons leur envoyer un message clair. Une des choses que nous demandons à la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs est que ce Parlement prenne l’initiative de rassembler les autres parlementaires nationaux au sein de cette Assemblée afin de discuter, dans le cadre de CARS 21, de la manière dont ils vont, en tant qu’hommes politiques locaux et nationaux, contribuer à ces objectifs généraux de parvenir à une industrie automobile compétitive disposant de la plus haute technologie possible et de préserver et de développer l’emploi, tout en atteignant les objectifs que nous voulons tous atteindre en termes de science, de sécurité et d’améliorations de l’environnement."@fr8
"Elnök úr! Beszédemet azzal kezdeném, hogy végre egyszer egyetértek Turmes úrral. Ez a jelentés lényegében egy létfontosságú iparágnak kíván stabil keretet adni, melyen belül az megfelelhet azon társadalmi elvárásoknak, melyeket vele szemben támasztunk – legyenek ezek a környezettel vagy a biztonsággal kapcsolatosak. Hogy Dimas úrnak ez sikerült-e, és megfelelő hatásfelmérést végzett-e a CARS 21 jelentés tartalmához képest, itt viszont eltér a véleményem. Az egyik, amit Verheugen biztos úrnak javasolnék, az az, hogy adjon át egy üzenetet Dimas úrnak, és kérje meg annak kifejtésére, hogy az általa jelenleg e rendelet fejlesztésére alkalmazott eljárás milyen módon egyeztethető össze egyáltalán a CARS 21 javaslat tartalmával. Azért érdekel a téma, mert a magas szintű csoport tagja – aktív tagja – voltam. Ez a harmadik jelentés. A magas szintű csoport jelentést tett, a Bizottság igen kedvező reakcióval élt, és elfogadta az érintettek legtöbb ajánlását, és most a Parlament, Chatzimarkakis úr jó munkájának eredményeként, szilárd támogatást nyújt e következtetéseknek. Van azonban még egy csoport, mely szembetűnően nincs jelen a vitában, méghozzá a tagállamok. A CARS 21 egyik legfontosabb ajánlása egy integrált megközelítés. A tagállamok ebben komolyan érintettek, miért nincsenek tehát itt ma este? Ők azok, akik nemzeti szabályozásuknak megfelelően viselkedve veszélyeztetik a stabil keret, a belső piac elérését, azon környezeti és biztonsági célok elérését, melyeket kitűztünk, a közúti halálesetek számának csökkentésére vonatkozó célkitűzéseket – ahol igen komoly célkitűzéseink vannak, és ahol ők jelentős beruházásokat tehetnek az infrastruktúra és a járművezető-képzés terén. Miért nincsenek itt? Egyértelmű üzenetet kell küldenünk feléjük. Egyrészt azt kell kérnünk a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságtól, hogy ez a Parlament vállaljon kezdeményező szerepet abban, hogy bevonjon nemzeti parlamenti képviselőket e Házban a CARS 21 keretéről zajló megbeszélésekbe, arról, hogy ők nemzeti és helyi politikusokként hogyan fognak hozzájárulni az olyan versenyképes autóipar megvalósítására vonatkozó átfogó célkitűzésekhez, mely a lehető legmagasabb technológia szintet képviseli, megőrzi és fejleszti a munkahelyeket és a foglalkoztatást, egyúttal pedig eléri mindazon célokat, melyeket mindannyian el akarunk, a tudomány, a biztonság és a környezeti fejlesztések terén."@hu11
". − Signor Presidente, vorrei iniziare il mio discorso concordando per una volta con l’onorevole Turmes. Questa relazione intende offrire a un’industria di primaria importanza un quadro stabile nell’ambito del quale soddisfare le istanze sociali che noi le stiamo rivolgendo, che riguardano vuoi l’ambiente vuoi la sicurezza. Mi permetto di dissentire sul fatto che il Commissario Dimas sia riuscito in questo intento ed abbia realizzato un’idonea valutazione dell’impatto rispetto a quanto risulta nella relazione CARS 21. Una delle cose che vorrei chiedere al Vicepresidente Verheugen è di portare un messaggio al CommissarioDimas e indurlo a spiegare in che modo il processo che sta attualmente utilizzando per elaborare questa normativa sia compatibile con quanto indicato nella proposta CARS 21. Sono interessato alla questione perché sono stato un membro – un membro attivo – del gruppo ad alto livello. Questa è la terza relazione. Il gruppo ad alto livello ha preparato la sua relazione, la Commissione ha dato un’ottima risposta accettando la maggior parte delle raccomandazioni formulate dalle parti interessate e adesso quest’Assemblea, grazie al buon lavoro svolto dall’onorevole Chatzimarkakis, approverà quelle conclusioni con convinzione. Ma, di solito, un altro gruppo manca vistosamente da questo dibattito, ovvero gli Stati membri. Una delle raccomandazioni più importanti di CARS 21 è l’attuazione di un approccio integrato. Gli Stati membri sono tenuti a svolgere un ruolo di primo piano al riguardo; perché allora non sono presenti questa sera? Si comportano in modo stravagante nell’ambito della normativa nazionale, pregiudicando così il raggiungimento di quel quadro stabile e di quel mercato, impedendo il conseguimento degli obiettivi ambientali e di sicurezza che noi vogliamo concretizzare, gli obiettivi di ridurre le morti sulle strade – settori questi per i quali abbiamo obiettivi ambiziosi e possiamo fare grandi investimenti in infrastrutture e scuole guida. Perché non sono qui? Dobbiamo inviare loro un messaggio chiaro. Una delle cose che chiediamo alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori è che l’Assemblea prenda l’iniziativa di riunire i deputati nazionali in quest’Aula per discutere del quadro di CARS 21, su come essi, in quanto politici nazionali e locali, contribuiranno a questi obiettivi globali di favorire la crescita di un’industria automobilistica competitiva basata sulla migliore tecnologia possibile, preservando e sviluppando posti di lavoro e occupazione, conseguendo nel contempo gli obiettivi che noi tutti vogliamo vedere realizzati in termini di scienza, sicurezza e miglioramento dell’ambiente."@it12
"Gerb. Pirmininke, bent kartą pradėsiu savo kalbą pritarimu C. Turmes. Šis pranešimas yra apie tai, kaip svarbiai pramonės šakai suteikti stabilų pagrindą, kuris leistų vykdyti mūsų užkrautus reikalavimus – net jeigu jie susiję su aplinkosauga ar saugumu. Net jeigu S. Dimas yra pasiekęs tai ir yra padaręs tinkamą poveikio aplinkai įvertinimą palyginti su CARS 21 pranešimu, aš prašau tam nepritarti. Be to, noriu paprašyti komisaro G. Verheugeno, kad jis susisiektų su S. Dimas ir paprašytų jo paaiškinti, kaip jo šiuo metu taikomas procesas siekiant vystyti šį reglamentą yra kokiu nors būdu suderinamas su tuo, kas pateikta CARS 21 pasiūlymu. Aš domiuosi tuo, nes buvau dirbantis aukščiausiojo lygio grupės narys. Tai yra trečias pranešimas. Aukščiausiojo lygio grupė pristatė savo pranešimą, Komisija puikiai į tai reagavo pritardama daugumai tarpininkų rekomendacijų, o dabar šis Parlamentas dėl gerai atlikto J. Chatzimarkakis darbo rengiasi įtikinamai paremti išvadas. Yra dar viena grupė, kuri, kaip paprastai, tokiose diskusijose nedalyvauja – tai valstybės narės. Viena iš svarbiausių CARS 21 rekomendacijų yra integruotas požiūris. ES valstybės narės yra labiausiai tuo suinteresuotos, tai kodėl šį vakarą jų čia nėra? Jos pagal savo valstybių teisės aktus elgiasi išskirtinai ir kenkia siekiui sukurti stabilų pagrindą, vidaus rinką, pasiekti aplinkos ir saugumo tikslų, kuriuos mes išsikėlėme, pvz., sumažinti mirčių skaičių kelyje, ir kurie yra labai ambicingi bei į kurių įgyvendinimą jos gali daug investuoti, pvz., į infrastruktūrą ir vairuotojų rengimą. Kodėl jų čia nėra? Reikia nusiųsti jiems aiškų pranešimą. Vienas iš prašymų, dėl kurio mes kreipiamės į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą, yra tas, kad Parlamentas imtųsi iniciatyvos sukviesti kitų valstybių parlamento narius į šį Parlamentą pokalbio, atsižvelgiant į CARS 21, apie tai, kaip jie, būdami valstybės ir vietos valdžios politikai, ketina prisidėti prie šių bendrų tikslų įgyvendinimo: sukurti konkurencingą automobilių pramonę su moderniausiomis technologijomis, išsaugant ir kuriant darbo vietas ir įdarbinimo galimybes, tuo pasiekdami tikslus, kuriuos mes visi norime realizuoti mokslo, saugumo ir aplinkos pagerinimo požiūriu."@lt14
"− Priekšsēdētāja kungs, es gribu sākt savu runu, izsakot šoreiz savu piekrišanu . Viss šis ziņojums ir par to, kā izveidot svarīgai rūpniecībai stabilas pamatnostādnes, lai apmierinātu tās sabiedriskās prasības, ko mēs tai izvirzām – vai nu attiecībā uz vidi, vai drošību. Par to, vai tas ir izdevies un vai viņš ir veicis pienācīgu ietekmes novērtējumu salīdzinājumā ar to, kas ir ziņojumā, es atļaujos domāt citādi. Viena no lietām, ko es vēlētos lūgt komisāru izdarīt, ir nodot šo vēsti un lūgt viņu paskaidrot, kā process, kuru viņš pašreiz izmanto, lai izstrādātu šo regulu, ir kaut jel kādā veidā savienojams ar to, kas ir priekšlikumā. Es apliecinu savu ieinteresētību šajā, jo es biju loceklis – strādājošs loceklis – augsta līmeņa darba grupā. Ir trešais ziņojums. Augstā līmeņa darba grupa sagatavoja savu ziņojumu, Komisija deva ļoti labu atbildi, pieņemot lielāko daļu ieinteresēto pušu ieteikumu, un tagad šis Parlaments, pateicoties labi veiktajam darbam, gatavojas pārliecinoši atbalstīt šos secinājumus. Bet ir vēl viena grupa, kas raksturīgi un uzkrītošā veidā iztrūkst šajās debatēs, un tās ir dalībvalstis. Viens no vissvarīgākajiem ieteikumiem attiecas uz integrētu pieeju. Dalībvalstīm ir svarīgas intereses šajā lietā, tad kāpēc viņu te šovakar nav? Dalībvalstis ir tās, kas uzvedas savdabīgi savos valsts regulējumos un apdraud šīs stabilās pamatstruktūras, šo iekšējo tirgu, vides un drošības mērķus, kurus mēs gribam sasniegt, šo mērķi samazināt nāves gadījumu skaitu uz ceļiem, – kur mums ir ļoti ambiciozi plāni un kur mēs varam veikt lielas investīcijas infrastruktūrā un šoferu apmācībā. Kāpēc tās nav šeit? Mums tām ir jādod skaidrs mājiens. Viena no lietām, ko mēs prasām no Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, ir uzņemties iniciatīvu un sasaukt citu valstu parlamentāriešus kopā šajā Parlamentā, lai pārrunātu attiecībā uz to, kā viņi kā valsts un vietējie politiķi gatavojas dot ieguldījumu vispārējā mērķī panākt konkurētspējīgu autobūves rūpniecību, aprīkotu ar visaugstāko iespējamo tehnoloģiju, saglabājot un radot jaunas darbavietas un nodarbinātību, vienlaikus sasniedzot mērķus, kurus mēs visi gribam sasniegt attiecībā uz zinātniskiem, drošības un vides uzlabojumiem."@lv13
"Mr President, I want to start my speech by agreeing for once with Mr Turmes. This report is all about giving a crucial industry a stable framework within which to meet the societal demands that we are placing on it – whether they concern environment or safety. Whether Mr Dimas has achieved that and done a proper impact assessment in comparison with what is in the CARS 21 report, I beg to differ. One of the things I would like to ask Commissioner Verheugen to do is to take a message to Mr Dimas and ask him to explain how the process that he is currently using to develop this regulation is in any way compatible with what is in the CARS 21 proposal. I declare an interest in this because I was a member – a working member – of the High Level Group. This is the third report. The High Level Group made its report, the Commission made a very good response accepting most of the recommendations of the stakeholders and now this Parliament, thanks to the good work of Mr Chatzimarkakis, is going to convincingly endorse those conclusions. But there is one other group that characteristically is conspicuously missing from this debate, and that is the Member States. One of the most important recommendations of CARS 21 is an integrated approach. Member States have a major stake in this, so why are they not here this evening? They are the ones who behave idiosyncratically in their national regulations and undermine the achievement of that stable framework, that internal market, that achievement of the environmental and safety goals that we want to achieve, those targets of reducing road deaths – where we have very ambitious targets and where they can make big investments in infrastructure and driver training. Why are they not here? We need to send a clear message to them. One of the things that we ask from the Committee on the Internal Market and Consumer Protection is for this Parliament to take an initiative in getting other national parliamentarians together in this House to talk in the framework of CARS 21 about how they, as national and local politicians, are going to contribute to these overall goals of achieving a competitive car industry with the highest possible technology and preserving and developing jobs and employment, while achieving the goals that we all want to meet in terms of science, safety and environmental improvements."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil mijn rede beginnen met te zeggen dat ik het voor een keer eens ben met de heer Turmes. Dit verslag draait er volledig om dat een essentiële branche een stabiel kader geboden wordt om te voldoen aan de maatschappelijke eisen die we eraan stellen, of deze eisen nu gaan om milieu of veiligheid. Ik denk niet dat de heer Dimas hierin is geslaagd en een goede effectbeoordeling heeft gemaakt in vergelijking met wat in het CARS 21-verslag staat. Ik zou commissaris Verheugen willen vragen om een boodschap aan de heer Dimas over te brengen en hem te vragen om uit te leggen hoe het proces dat hij momenteel gebruikt om deze regeling te ontwikkelen, op enige wijze is te verenigen met het CARS 21-voorstel. Dit heeft mijn interesse omdat ik lid, werkend lid, was van de groep op hoog niveau. Dit is het derde verslag. De groep op hoog niveau heeft zijn verslag gemaakt, de Commissie heeft een zeer goed antwoord gegeven waarin de meeste aanbevelingen van de belanghebbenden werden geaccepteerd, en nu zal dit Parlement, dankzij het goede werk van de heer Chatzimarkakis, met overtuiging deze conclusies onderschrijven. Er is echter een andere groep die, hoe vreemd ook, op opmerkelijke wijze ontbreekt bij deze discussie en dat zijn de lidstaten. Een van de belangrijkste aanbevelingen van CARS 21 is een geïntegreerde aanpak. Lidstaten hebben hier een belangrijk aandeel in, dus waarom ontbreken zij vanavond? Zij zijn degenen die individueel handelen in hun nationale regelgeving en de prestaties van dat stabiele kader ondermijnen: de interne markt, de milieu- en veiligheidsdoelen die we willen bereiken, de doelen van het verminderen van verkeersdoden. We hebben daarbij zeer ambitieuze doelen en men kan grote investeringen doen in infrastructuur en in de opleiding van bestuurders. Waarom ontbreken ze hier? We moeten ze een duidelijke boodschap geven. Een van de dingen die we van de Commissie interne markt en consumentenbescherming vragen, is dat dit Parlement initiatief neemt waar het gaat om nationale parlementsleden bij elkaar te krijgen in dit Huis om te praten over CARS 21. Om te praten over hoe ze als nationale en lokale politici bij gaan dragen aan deze algemene doelen van het bereiken van een concurrerende autobranche met de hoogst mogelijke technologie en over het behouden en ontwikkelen van banen en werkgelegenheid en daarbij de doelen te bereiken waar we allemaal aan willen voldoen als het gaat om verbeteringen op het stuk van wetenschap, veiligheid en milieu."@nl3
"Panie przewodniczący! Na wstępie chcę powiedzieć, że chociaż raz zgadam się z Claude'em Turmesem. Sprawozdanie to poświęcone jest w całości zapewnieniu sektorowi o istotnym znaczeniu stabilnych ram, dzięki którym ma on sprostać wymaganiom społecznym, które mu stawiamy, czy to w zakresie ochrony środowiska naturalnego, czy bezpieczeństwa. Pozwolę sobie nie przyznać racji tym, którzy twierdzą, że Stavros Dimas osiągnął ten cel i dokonał odpowiedniej oceny skutków przedmiotowej regulacji, szczególnie kiedy porówna się to sprawozdanie ze sprawozdaniem w sprawie CARS 21. Chciałbym zwrócić się do komisarza Verheugena między innymi o odbycie rozmowy ze Stavrosem Dimasem i uzyskanie od niego wyjaśnienia, czy proces stosowany przez niego obecnie do celów opracowania tego rozporządzenia jest w jakikolwiek sposób zgodny z treścią wniosku w sprawie CARS 21. Przyznaję, że jestem zainteresowany tą sprawą, ponieważ byłem członkiem – czynnym członkiem – grupy wysokiego szczebla. Jest to trzecie sprawozdanie w przedmiotowej sprawie. Grupa wysokiego szczebla sporządziła swoje sprawozdanie. Komisja Europejska zareagowała bardzo pozytywnie, uwzględniając większość zaleceń interesariuszy, a teraz dzięki cennej pracy Jorgo Chatzimarkakisa Parlament bez wahania poprze te wnioski. Jest jednak jeszcze jedna grupa, która w charakterystyczny sposób jest wyraźnie nieobecna w dyskusji, a mianowicie państwa członkowskie. Jedno z najważniejszych zaleceń w sprawie CARS 21 dotyczy stosowania zintegrowanego podejścia. Państwa członkowskie mają w tym względzie do odegrania istotną rolę. Dlaczego więc nie są tutaj dziś wieczorem obecne? To krajowe przypisy wykonawcze odzwierciedlają ich osobliwe podejście, uniemożliwiając utworzenie stabilnych ram i rynku wewnętrznego, osiągnięcie wyznaczonych celów w zakresie ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa, a także celu ograniczenia liczby ofiar wypadków drogowych, w dziedzinach, w których wyznaczyliśmy sobie bardzo ambitne cele, a państwa członkowskie mogą dokonać dużych inwestycji w infrastrukturę i szkolenie kierowców. Dlaczego ich tutaj nie ma? Powinniśmy dać im jasny sygnał. Jedną z rzeczy, o które chcielibyśmy wystąpić jako Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jest podjęcie inicjatywy przez Parlament w sprawie zgromadzenia w Parlamencie posłów parlamentów krajowych w celu omówienia, w kontekście CARS 21, sposobów, w jakie mają oni zamiar, jako politycy krajowi i lokalni, przyczynić się do realizacji ogólnych celów stworzenia konkurencyjnego przemysłu motoryzacyjnego w oparciu o najbardziej zaawansowane technologie, przy jednoczesnym zachowaniu i zwiększeniu liczby miejsc pracy oraz poziomu zatrudnienia, a także zrealizowaniu celów w dziedzinach nauki, bezpieczeństwa i poprawy stanu środowiska naturalnego, które wszyscy chcemy osiągnąć."@pl16
"Senhor Presidente, começo por referir que, por uma vez, estou de acordo com o senhor deputado Turmes. Este relatório tem em vista, sobretudo, a possibilidade de fornecer, a uma indústria com uma importância decisiva, um enquadramento regulamentar estável e adaptado à satisfação das exigências da sociedade que sobre ela impendem no que respeita quer ao ambiente, quer à segurança. Permito-me discordar da apreciação que é feita sobre a posição do Comissário Dimas e a sua avaliação do impacto quando confrontada com o teor do relatório CARS 21. Aliás, uma das coisas que gostaria de solicitar ao senhor Comissário Verheugen é que transmitisse um recado ao senhor Comissário Dimas, pedindo-lhe que explique como é possível compatibilizar o método que está a utilizar na elaboração do regulamento com o conteúdo da proposta CARS 21. Declaro o meu particular interesse nesta matéria, dado ter participado activamente nos trabalhos do grupo de alto nível. Este relatório é o terceiro. O grupo de alto nível elaborou o seu relatório, a Comissão deu-lhe seguimento através de um documento muito consistente, em que aceita a maioria das recomendações das partes interessadas, e finalmente, o Parlamento, graças ao bom trabalho do senhor deputado Chatzimarkakis, prepara-se para apoiar convictamente essas conclusões. Porém, há um outro grupo, cuja ausência neste debate é significativa e notória: os Estados-Membros. Uma das recomendações mais importantes do processo CARS 21 aponta para uma abordagem integrada. Sendo certo que os Estados-Membros têm grande interesse nesta matéria, por que razão não estão aqui esta noite? São eles que, ciosos dos seus regulamentos nacionais muito próprios, põem em causa o êxito deste quadro estabilizado, o mercado interno, o cumprimento dos objectivos que queremos atingir a nível do ambiente e da segurança, as metas de redução do número de mortes nas estradas – domínio em que somos bastante ambiciosos e em que lhes compete realizar grandes investimentos em infra-estruturas e na formação dos condutores. Por que não estão eles aqui? Temos de lhes enviar uma mensagem clara. Entre os pedidos que formulamos, enquanto membros da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, conta-se o de que este Parlamento tome a iniciativa de convocar deputados dos parlamentos nacionais para debater, no âmbito do processo CARS 21, o modo como, na qualidade de políticos nacionais e locais, estão a contribuir para se atingir os objectivos globais da viabilização de uma indústria automóvel competitiva e tão tecnologicamente evoluída quanto possível e da preservação e valorização dos postos de trabalho e do emprego, assegurando em simultâneo o cumprimento dos objectivos que todos nós queremos alcançar em termos de ciência, segurança e melhorias ambientais."@pt17
"Mr President, I want to start my speech by agreeing for once with Mr Turmes. This report is all about giving a crucial industry a stable framework within which to meet the societal demands that we are placing on it – whether they concern environment or safety. Whether Mr Dimas has achieved that and done a proper impact assessment in comparison with what is in the CARS 21 report, I beg to differ. One of the things I would like to ask Commissioner Verheugen to do is to take a message to Mr Dimas and ask him to explain how the process that he is currently using to develop this regulation is in any way compatible with what is in the CARS 21 proposal. I declare an interest in this because I was a member – a working member – of the High Level Group. This is the third report. The High Level Group made its report, the Commission made a very good response accepting most of the recommendations of the stakeholders and now this Parliament, thanks to the good work of Mr Chatzimarkakis, is going to convincingly endorse those conclusions. But there is one other group that characteristically is conspicuously missing from this debate, and that is the Member States. One of the most important recommendations of CARS 21 is an integrated approach. Member States have a major stake in this, so why are they not here this evening? They are the ones who behave idiosyncratically in their national regulations and undermine the achievement of that stable framework, that internal market, that achievement of the environmental and safety goals that we want to achieve, those targets of reducing road deaths – where we have very ambitious targets and where they can make big investments in infrastructure and driver training. Why are they not here? We need to send a clear message to them. One of the things that we ask from the Committee on the Internal Market and Consumer Protection is for this Parliament to take an initiative in getting other national parliamentarians together in this House to talk in the framework of CARS 21 about how they, as national and local politicians, are going to contribute to these overall goals of achieving a competitive car industry with the highest possible technology and preserving and developing jobs and employment, while achieving the goals that we all want to meet in terms of science, safety and environmental improvements."@ro18
"Vážený pán predseda, chcel by som začať svoj prejav tým, že tentoraz vyjadrím súhlas s pánom Turmesom. Celá táto správa sa týka vytvorenia stabilnej štruktúry pre dôležitý priemysel, v rámci ktorej je potrebné splniť spoločenské požiadavky, ktoré na priemysel kladieme – či už sa týkajú životného prostredia alebo bezpečnosti. Dovoľujem si nesúhlasiť s tým, či to pán Dimas dosiahol a vypracoval príslušné hodnotenie vplyvu v porovnaní s obsahom správy o regulačnom rámci CARS 21. Komisára Verheugena by som chcel požiadať, aby prevzal odkaz pre pána Dimasa a poprosil ho o vysvetlenie zlučiteľnosti postupu, ktorý momentálne používa pri vypracovaní tejto právnej úpravy s obsahom návrhu regulačného rámca CARS 21. Zaujímam sa o túto otázku; pretože som bol členom – aktívnym členom – skupiny na vysokej úrovni. Toto je tretia správa. Skupina na vysokej úrovni predložila svoju správu, Komisia na ňu reagovala veľmi dobre prijatím väčšiny odporúčaní tretích strán a tento Parlament, vďaka kvalitnej práci pána Chatzimarkisa, presvedčivou väčšinou schváli spomínané rozhodnutia. V tejto rozprave však príznačne a viditeľne chýba ďalšia skupina. Tvoria ju členské štáty. Jedným z najdôležitejších odporúčaní regulačného rámca CARS 21 je jednotný postoj. Členské štáty majú na tom hlavný podiel, tak prečo nie sú dnes večer prítomné? Ony sú tie, ktoré sa správajú výstredne vo svojich vnútroštátnych nariadeniach a podkopávajú výsledky stabilného rámca, vnútorného trhu, ciele v oblasti životného prostredia a bezpečnosti, ktoré chceme dosiahnuť. Podkopávajú ciele súvisiace s úsilím znížiť počet úmrtí na cestách – oblasť, v ktorej máme veľmi vysoké ambície a kde ony môžu uskutočniť veľké investície do infraštruktúry a školenia vodičov. Prečo tu nie sú? Musíme im poslať jasnú správu. Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa požaduje, aby tento Parlament prevzal iniciatívu, spojil poslancov národných parlamentov v tejto snemovni a umožnil im vyjadriť sa k problematike CARS 21 v súvislosti s tým, ako oni, politici na národnej a miestnej úrovni, chcú prispieť k dosiahnutiu týchto celkových cieľov a vytvoriť tak konkurencieschopný automobilový priemysel s najdokonalejšími technológiami, zachovať a vytvoriť pracovné miesta a zároveň dosiahnuť ciele, ktoré všetci chceme naplniť v oblasti vedy, bezpečnosti a životného prostredia."@sk19
"Gospod predsednik, tokrat se strinjam z gospodom Turmesom. Namen tega poročila je, da se temeljni industriji zagotovi trden okvir, znotraj katerega bo izpolnjevala družbene zahteve, ki jih zahtevamo od nje – ne glede na to, ali so to zahteve v zvezi z okoljem ali varnostjo. Vendar se ne strinjam, da je gospod Dimas to dosegel in opravil ustrezno presojo vpliva v primerjavi z vsebino poročila CARS 21. Ena od stvari, za katere želim zaprositi komisarja Verheugena, je, da prenese sporočilo gospodu Dimasu in ga zaprosi, naj mu razloži, kako je postopek, ki ga trenutno uporablja za razvoj te uredbe na kakršen koli način združljiv s predlogom CARS 21. Ta tema me zanima, ker sem bil član – delovni član – skupine na visoki ravni. To je tretje poročilo. Skupina na visoki ravni je pripravila svoje poročilo, Komisija se je zelo dobro odzvala s sprejetjem večine priporočil zainteresiranih strani in zdaj bo ta parlament zaradi dobrega dela gospoda Chatzimarkakisa prepričljivo potrdil te sklepe. Vendar obstaja še ena skupina, ki kot običajno ne sodeluje v tej razpravi, to so države članice. Eno najpomembnejših priporočil poročila CARS 21 je celosten pristop. Države članice imajo pri tem pomembno vlogo, zakaj torej nocoj niso prisotne? V svojih nacionalnih uredbah se obnašajo idiosinkratično in ogrožajo doseganje želenih stabilnega okvira, notranjega trga in ciljev glede okolja in varnosti, prav tako tudi ciljev zmanjšanja smrti na cestah, za kar imamo zelo ambiciozne cilje, ter, kjer so mogoče, velike naložbe v infrastrukturo in usposabljanje voznikov. Zakaj niso tu? Poslati jim moramo jasno sporočilo. Ena od stvari, ki jih zahtevamo od odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, je, da ta parlament sprejme pobudo za združevanje drugih nacionalnih poslancev v tem parlamentu, da se v okviru poročila CARS 21 dogovorijo o tem, kako bodo kot nacionalni in lokalni politiki prispevali k splošnim ciljem doseganja konkurenčne avtomobilske industrije z najboljšo možno tehnologijo ter k ohranjanju in razvoju delovnih mest in zaposlovanja, pri čemer se bodo hkrati dosegali zastavljeni cilji na področju znanosti, varnosti in izboljšanja stanja okolja."@sl20
"− Herr talman! Jag vill börja mitt anförande med att för en gångs skull hålla med Claude Turmes. Det här betänkandet handlar enbart om att ge en mycket viktig industri en stabil ram där den kan möta de samhälleliga krav som vi ställer på den – oavsett om de gäller miljö eller säkerhet. Att Stavros Dimas har lyckats med detta och gjort en korrekt konsekvensbedömning i jämförelse med vad som står i CARS 21-rapporten, finner jag tveksamt. Jag skulle bland annat vilja att kommissionsledamot Verheugen ber Stavros Dimas förklara på vilket sätt den process som han för tillfället använder för att utveckla den här förordningen är förenlig med det som står i CARS 21-förslaget. Jag har ett intresse i detta eftersom jag var aktiv medlem i högnivågruppen. Detta är den tredje rapporten. Högnivågruppen sammanställde sin rapport, kommissionen svarade väl genom att acceptera de flesta av aktörernas rekommendationer och nu ämnar parlamentet, mycket tack vare Jorgi Chatzimarkakis utmärkta arbete, helhjärtat stödja slutsatserna. Men det finns en annan grupp som typiskt nog är märkbart frånvarande i debatten, och det är medlemsstaterna. En av de viktigaste rekommendationerna i CARS 21 är den om en integrerad metod. Medlemsstaterna har ett stort intresse i detta, så varför är de inte representerade här i kväll? De reagerar på ett typiskt sätt i sina nationella förordningar och undergräver möjligheten att skapa den stabila ram, den inre marknad och de miljömässiga och säkerhetsmässiga mål som vi vill uppnå; att minska dödsfall i trafiken. Vi har mycket ambitiösa mål och de kan göra stora investeringar i infrastruktur och förarutbildning. Varför är de inte här? Vi måste sända tydliga signaler till dem. Vi i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd vill be parlamentet att ta ett initiativ för att samla andra nationella parlamentariker till detta plenum för att i samband med CARS 21 diskutera hur de som nationella och lokala politiker tänker bidra till att uppnå de allmänna målen om att skapa en konkurrenskraftig, teknikstark bilindustri där jobben stannar och utvecklas samtidigt som målen om förbättrad kunskap, säkerhet och miljö uppnås."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
", Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinuma projekta sagatavotājs"13
"Malcolm Harbour,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,7,10,4,21
"Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, nuomonės referentas."14
"pripravljavec osnutka mnenja odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov"20
"spravodajca pre stanovisko Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa."19
"sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO"16

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph