Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-01-14-Speech-1-052"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080114.13.1-052"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I rise to raise what may seem, on the face of it, a rather mundane issue: the implementation of the European Water Framework Directive of 2000 in Ireland. The sad fact is that this Directive is being implemented in Ireland by the Irish Government by charging schools for water usage. Because most schools in Ireland are funded to a large extent by voluntary fundraising, this essentially means that parents must raise the money to pay for the water. That would be bad enough, but the Irish Government has decided to blame Europe for this decision, when of course it is entirely a matter for the Irish Government as to what policy it implements in relation to implementing the Water Directive. The sensitivity of the issue arises because we are having a referendum in Ireland to make a political decision, and a cowardly political tactic to blame Europe for the Government’s decision runs the risk of alienating all the parents in Ireland against Europe. This is, in my view, a serious matter and I would urge the President of Parliament and the Vice-President of the Commission, who is here today, to make it clear to the Irish Government and to make a public statement to the effect that they are free to charge or not to charge schools for water and that they should not be taking risks with the future of Europe with cowardly political tactics."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, promlouvám, abych upozornil na něco, co se na první pohled může jevit jako celkem všední záležitost: provádění evropské Rámcové směrnice o vodě z r. 2000 v Irsku. Smutnou skutečností je, že irská vláda tuto směrnici v Irsku provádí tak, že účtuje školám poplatky za spotřebu vody. Protože většina škol v Irsku je do velké míry financována dobrovolnými příspěvky, znamená to, že rodiče musí vybírat peníze na platby za vodu. To samo o sobě by bylo dost špatné, irská vláda se však rozhodla vinit z uvedeného rozhodnutí Evropu, jakkoli je samozřejmě zcela věcí irské vlády, jakou politiku při provádění směrnice o vodě uplatní. Citlivost problému narůstá, protože v Irsku se koná referendum, abychom učinili politické rozhodnutí, a zbabělá politická taktika obviňující Evropu z vládního rozhodnutí vyvolává riziko toho, že se všichni rodiče v Irsku postaví proti Evropě. To je podle mého názoru závažná věc, a já bych chtěl požádat předsedu Parlamentu a místopředsedu Komise, který je zde dnes přítomen, aby irské vládě věc vysvětlili a vydali veřejné prohlášení v tom smyslu, že irská vláda může školám účtovat nebo neúčtovat spotřebu vody dle svého uvážení a že by neměla ohrožovat budoucnost Evropy zbabělou politickou taktikou."@cs1
"Hr. formand! Jeg ønsker at tage et emne op, som umiddelbart kan forekomme at være ganske banalt: den irske gennemførelse af EU's rammedirektiv for vandpolitik fra 2000. Den sørgelige sandhed er, at dette direktiv i Irland bliver gennemført af den irske regering ved at indkræve afgifter fra skoler for deres vandforbrug. Da de fleste skoler i Irland i høj grad bliver finansieret af frivillig fundraising, betyder dette, at forældrene er nødt til at indsamle penge til at betale for vandet. Det er slemt nok i sig selv, men den irske regering har besluttet at skyde skylden for denne beslutning på EU, selv om det naturligvis er den irske regerings helt egen sag, hvilken politik den fører i forbindelse med gennemførelsen af vanddirektivet. Det er et følsomt emne, fordi vi skal afholde folkeafstemning i Irland for at tage en politisk beslutning, og en kujonagtig politisk taktik om at beskylde EU for regeringens beslutning risikerer at fremmedgøre EU over for alle forældre i Irland. Efter min mening er dette en alvorlig sag, og jeg beder indtrængende Parlamentets formand og Kommissionens næstformand, som er her i dag, gøre dette klart for den irske regering og offentligt erklære, at det er op til regeringen selv, om den vil indkræve afgifter for skolers vandforbrug, og at de ikke i fremtiden bør sætte Europas fremtid på spil med en kujonagtig politisk taktik."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte mich zu einem Thema äußern, die auf den ersten Blick recht banal erscheinen mag: die Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie aus dem Jahre 2000 in Irland. Traurige Tatsache ist, dass diese Richtlinie in Irland von der irischen Regierung so umgesetzt wird, dass Schulen Wassergebühren zahlen müssen. Da die meisten Schulen in Irland weitgehend durch freiwillige Spenden finanziert werden, bedeutet das im Wesentlichen, dass die Eltern das Geld aufbringen müssen, um für den Wasserverbrauch zu zahlen. Das allein wäre schon schlimm genug, doch die irische Regierung hat beschlossen, Europa die Schuld für diese Entscheidung zuzuschieben, obwohl es doch voll und ganz Sache der irischen Regierung ist, welche Maßnahmen sie ergreift, um die Wasserrichtlinie umzusetzen. Diese Frage wird besonders heikel, weil wir in Irland eine Volksbefragung durchführen, um eine politische Entscheidung zu treffen, und eine feige politische Taktik mit dem Ziel, Europa die Schuld für die Entscheidung der Regierung zuzuschieben, läuft Gefahr, alle Eltern in Irland gegen Europa aufzuwiegeln. Ich halte das für eine ernste Angelegenheit und ersuche den Präsidenten des Parlaments und den heute hier anwesenden Vizepräsidenten der Kommission dringend, das der irischen Regierung klar und deutlich zu sagen und eine öffentliche Erklärung dahingehend abzugeben, dass es ihr freisteht, Schulen für den Wasserverbrauch zur Kasse zu bitten oder auch nicht und dass sie durch feige politische Taktik die Zukunft Europas nicht aufs Spiel setzen sollte."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, παίρνω τον λόγο για να θίξω ένα ζήτημα που μπορεί αρχικά να φανεί κοινότοπο: την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα του 2000 στην Ιρλανδία. Το λυπηρό γεγονός είναι ότι η εν λόγω οδηγία εφαρμόζεται στην Ιρλανδία από την ιρλανδική κυβέρνηση, χρεώνοντας τα σχολεία για τη χρήση του νερού. Επειδή τα περισσότερα σχολεία στην Ιρλανδία χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από εθελοντική συγκέντρωση πόρων, αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι οι γονείς πρέπει να συγκεντρώνουν τα χρήματα για να πληρώνουν για το νερό. Σαν να μην έφτανε αυτό, η ιρλανδική κυβέρνηση αποφάσισε να κατηγορήσει την Ευρώπη γι’ αυτή την απόφαση, τη στιγμή που φυσικά είναι αποκλειστικά ζήτημα της ιρλανδικής κυβέρνησης το ποια πολιτική εφαρμόζει αναφορικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τα ύδατα. Η ευαισθησία του ζητήματος προκύπτει διότι στην Ιρλανδία διεξαγάγουμε δημοψήφισμα για να πάρουμε μια πολιτική απόφαση και η άνανδρη πολιτική τακτική να κατηγορηθεί η Ευρώπη για την απόφαση της κυβέρνησης ενέχει τον κίνδυνο να στρέψει όλους τους γονείς στην Ιρλανδία εναντίον της Ευρώπης. Κατά την άποψή μου, πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα και θα ήθελα να ζητήσω από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος βρίσκεται σήμερα εδώ, να το καταστήσουν σαφές αυτό στην ιρλανδική κυβέρνηση και να κάνουν μια δημόσια δήλωση που να λέει ότι είναι ελεύθεροι να χρεώνουν ή να μην χρεώνουν τα σχολεία για το νερό και ότι δεν πρέπει να παίζουν με το μέλλον της Ευρώπης μέσα από άνανδρες πολιτικές τακτικές."@el10,10
"Señor Presidente, intervengo para plantear lo que, a simple vista, podría parecer un asunto más bien trivial: la transposición de la Directiva marco en el sector del agua de 2000 a la legislación irlandesa. Lo triste es que el Gobierno irlandés está aplicando esta Directiva en Irlanda a base de facturar el consumo de agua a las escuelas. En Irlanda, la mayoría de las escuelas se financian en gran medida por recaudación voluntaria; por tanto, lo que esto significa, en esencia, es que los padres tienen que recaudar dinero para pagar el agua. Esto sería malo de por sí, pero además el Gobierno irlandés ha decidido culpar a Europa de esta decisión, cuando compete enteramente al Gobierno irlandés decidir la política que se debe seguir respecto a la aplicación de la Directiva del agua. La sensibilidad de esta cuestión reside en el hecho de que vamos a celebrar un referéndum en Irlanda para adoptar una decisión política, y la cobarde táctica política de culpar a Europa por la decisión del Gobierno entraña el riesgo de provocar en todos los padres irlandeses rechazo hacia Europa. Esto, en mi opinión, es un asunto serio, y deseo instar al Presidente del Parlamento y al Vicepresidente de la Comisión, presente hoy aquí, a que dejen claro ante el Gobierno irlandés, y hagan una declaración pública al efecto, que aquél es libre de cobrar o no cobrar el agua a las escuelas y que no deben arriesgar el futuro de Europa con tácticas políticas solapadas."@es21
"Hr president, ma tõstatan küsimuse, mis eelnevaga võrreldes on pigem igapäevane: Euroopa veepoliitika 2000. aasta raamdirektiivi kohaldamine Iirimaal. Kurb tõsiasi on see, et Iiri valitsus on rakendanud direktiivi Iirimaal koolidelt vee kasutamise eest raha nõudmisega. Enamikke koole Iirimaal rahastatakse suures ulatuses vabatahtliku rahastamise abil, mis eelkõige tähendab, et vanemad peavad koguma raha vee eest maksmiseks. See on juba piisavalt halb, kuid Iiri valitsus on otsustanud süüdistada Euroopa Liitu selle otsuse eest, kuigi on täielikult Iiri valitsuse otsustada, millist poliitikat ta veedirektiivi rakendamisega seoses ellu viib. Kõnealune teema on tundlik, kuna Iirimaal toimub poliitilise otsuse tegemiseks referendum, ning on argpükslik poliitiline taktika süüdistada Euroopat valitsuse otsuse eest, mille tulemusena võivad kõik lapsevanemad Iirimaal võõranduda Euroopa Liidust. Minu arvates on see tõsine küsimus ning ma tahaksin tungivalt soovitada parlamendi presidendil ja komisjoni asepresidendil, kes on täna siin, teha Iiri valitsusele selgeks ning teha avalik avaldus selle kohta, et Iiri valitsusel on vaba valik nõuda koolidelt raha vee eest ning et nad ei tohiks ohtu seda Euroopa tulevikku argpükslike poliitiliste taktikate kaudu"@et5
"Arvoisa puhemies, otan esille päällisin puolin melko arkipäiväiseltä tuntuvan asian, nimittäin vuonna 2000 annetun EU:n vesipuitedirektiivin täytäntöönpanon Irlannissa. Totuus on, että Irlannin hallitus on pannut tuon direktiivin täytäntöön velottamalla kouluja veden käytöstä. Koska monet Irlannin kouluista rahoitetaan pääosin keräysvaroilla, veden käyttöön tarkoitettujen varojen kerääminen on viime kädessä oppilaiden vanhempien tehtävä. Kaiken kukkuraksi Irlannin hallitus syyttää päätöksestä EU:ta, vaikka tapa, jolla vesipuitedirektiivi pannaan täytäntöön, on luonnollisesti kokonaan Irlannin hallituksen asia. Kysymys on arkaluontoinen, koska Irlannissa järjestetään kansanäänestys poliittisen päätöksen tekemiseksi. Pelkurimainen poliittinen taktiikka, jossa EU:ta syytetään hallituksen päätöksestä, saattaa johtaa siihen, että irlantilaisten koululaisten vanhemmat kääntyvät EU:ta vastaan. Tämä on minusta vakava asia, joten kehotankin parlamentin puhemiestä ja komission varapuheenjohtajaa, joka on täällä tänään, tekemään Irlannin hallitukselle julkisessa tiedonannossa selväksi, että he voivat maksattaa tai olla maksattamatta kouluilla vedestä ja ettei heidän pidä vaarantaa EU:n tulevaisuutta pelkurimaisella poliittisella taktikoinnilla."@fi7
"Monsieur le Président, je prends la parole pour aborder ce qui peut sembler être, au premier abord, un sujet plutôt banal: la mise en œuvre de la directive-cadre européenne sur l’eau de 2000 en Irlande. Ce qui est triste, c’est que, en Irlande, le gouvernement mette cette directive en œuvre en facturant aux écoles l’eau qu’elles consomment. La plupart des écoles étant en grande partie financées par une collecte de fonds bénévole, cela signifie surtout que les parents doivent collecter des fonds pour payer l’eau. Comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement irlandais a décidé de rendre l’Europe responsable de cette décision alors que, bien sûr, il incombe totalement au gouvernement irlandais de décider de la politique à mener dans le cadre de la mise en œuvre de la directive sur l’eau. C’est un sujet délicat, car nous allons avoir un référendum en Irlande afin de prendre une décision politique, et cette tactique politique lâche consistant à rendre l’Europe responsable des décisions du gouvernement risque d’aliéner tous les parents d’Irlande contre l’Europe. Il s’agit, selon moi, d’un sujet sérieux et je demanderais instamment au président du Parlement et au vice-président de la Commission, qui est ici aujourd’hui, d’indiquer clairement au gouvernement irlandais et de déclarer publiquement qu’il est libre de facturer ou non aux écoles l’eau qu’elles consomment et qu’il ne devrait pas risquer l’avenir de l’Europe avec des tactiques politiques lâches."@fr8
"Elnök úr! Egy láthatólag igen profán kérdéssel kívánnék foglalkozni: a 2000. évi európai vízügyi keretirányelv írországi végrehajtásával. Szomorú tény, hogy ezt az irányelvet Írországban az ír kormány úgy hajtja végre, hogy díjat ró az iskolákra a vízhasználatért. Mivel Írországban a legtöbb iskolát önkéntes alapítványok útján finanszírozzák, ez lényegében annyit jelent, hogy a szülőknek kell előteremteniük a vízdíjat. Ez már önmagában is elég kellemetlen, az ír kormány azonban Európát vádolja a döntés miatt, habár egyértelműen kizárólag az ír kormány hatásköre annak eldöntése, hogy milyen politikákat érvényesít a vízügyi irányelv végrehajtásakor. A kérdés érzékenysége azért merül fel, mert népszavazást tartunk Írországban politikai döntéshozatal érdekében, és egy olyan gyáva politikai taktikázás, hogy Európát vádolják a kormány döntései miatt, azzal a kockázattal fenyeget, hogy az írországi szülők elidegenednek Európától. Ez nézetem szerint fontos kérdés, és kérem a Parlament elnökét és a Bizottság alelnökét, aki ma körünkben van, hogy tegye egyértelművé az ír kormány számára, illetve tegyen olyan értelmű nyilatkozatot, hogy az szabadon eldöntheti, hogy díjat szab-e ki az iskolákra vagy nem a víz tekintetében, illetve hogy nem kockáztathatja Európa jövőjét gyáva politikai taktikázással."@hu11
"Signor Presidente, intervengo in merito a una questione che potrebbe sembrare, in apparenza, banale: l’attuazione in Irlanda della direttiva quadro europea sull’acqua del 2000. L’aspetto triste è che il governo irlandese ha attuato la direttiva facendo pagare alle scuole l’uso dell’acqua. Poiché la maggior parte delle scuole in Irlanda è sostenuta per lo più da fondi raccolti su base volontaria, ciò significa in sostanza che i genitori devono trovare il denaro per pagare l’acqua. Tale situazione è già di per sé deplorevole, ma il governo irlandese ha deciso di addossare all’Europa il demerito per questa decisione, mentre invece, com’è noto, rientra totalmente nella competenza del governo irlandese la scelta della politica di attuazione della direttiva in materia di risorse idriche. La delicatezza della questione dipende dal fatto che in Irlanda stiamo tenendo un per adottare una decisione politica, e una tattica politica codarda, che consiste nell’accusare l’Europa per la decisione del governo, comporta il rischio di allontanare tutti i genitori irlandesi dall’Europa. Si tratta, a mio avviso, di una questione seria e inviterei il Presidente del Parlamento e il Vicepresidente della Commissione, oggi presente in quest’Aula, a spiegare la questione al governo irlandese e a rilasciare una dichiarazione pubblica che sottolinei che le autorità irlandesi sono libere di far pagare o meno le scuole e che non dovrebbero pregiudicare il futuro dell’Europa con tattiche politiche codarde. ‘"@it12
"Gerb. Pirmininke, aš norėčiau iškelti iš pirmo žvilgsnio kasdienę problemą: 2000 m. Vandens direktyvos įgyvendinimas Airijoje. Liūdna yra tai, jog ši direktyva Airijoje įgyvendinama Airijos vyriausybės, apmokestinant mokyklas už vandens naudojimą. Kadangi dauguma Airijos mokyklų yra finansuojamos daugiausia iš laisvai surinktų lėšų, tai iš esmės reiškia, kad tėvai privalo surinkti pinigus už vandenį. Tai būtų labai blogas sprendimas, bet dėl to Airijos vyriausybė yra linkusi kaltinti Europą, nors išimtinai Airijos vyriausybės reikalas, kokią politiką dėl Vandens direktyvos įgyvendinimo ji vykdys. Iškyla ir jautrioji šio klausimo pusė, nes Airijoje vyks referendumas, kurio metu bus priimtas politinis sprendimas, o pasirinkus politinę taktiką, kad dėl vyriausybės sprendimų kalta Europa, rizikuojama tuo, kad bus nuteikti visi Airijos tėvai prieš Europą. Mano nuomone, tai yra svarbus klausimas ir aš primygtinai reikalauju Parlamento Pirmininką ir Komisijos pirmininko pavaduotoją, kuris yra šiandien čia, išaiškinti Airijos vyriausybei ir padaryti viešą pareiškimą, kad ji turi laisvę pasirinkti: apmokestinti mokyklas ar ne už naudojamą vandenį ir kad jie neturėtų rizikuoti Europos ateitimi taikydami keistą politinę taktiką."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es nāku, lai runātu par šķietami ikdienišķu jautājumu: par 2000. gada Eiropas Ūdens pamatdirektīvas īstenošanu Īrijā. Skumjā patiesība ir tā, ka šo Direktīvu Īrijā Īrijas valdība īsteno, pieprasot no skolām maksu par ūdens lietošanu. Tā kā Īrijā vairumam skolu finansējums lielā mērā nāk no brīvprātīgiem ziedojumiem, tas būtībā nozīmē, ka vecākiem jāsavāc nauda, lai samaksātu par ūdeni. Tas jau būtu pietiekami slikti, bet Īrijas valdība ir nolēmusi vainot Eiropu par šo lēmumu, bet, protams, tas ir pilnīgi Īrijas valdības jautājums, kādu politiku tā izvēlas attiecībā uz Ūdens pamatdirektīvas īstenošanu. Šī jautājuma jutīgums pastiprinās tāpēc, ka mums ir referendums Īrijā, lai pieņemtu politisku lēmumu, un gļēva politiska taktika, vainojot Eiropu par valdības lēmumu, rada risku visu vecāku noskaņošanas risku pret Eiropu Īrijā. Manā skatījumā šis ir nopietns jautājums, un es mudinātu Parlamenta priekšsēdētāju un Komisijas priekšsēdētāja vietnieku, kas ir šodien šeit, paskaidrot to Īrijas valdībai un sniegt publisku paziņojumu par to, ka viņi var pieprasīt vai nepieprasīt no skolām maksu par ūdeni un ka viņiem nevajadzētu pakļaut riskam Eiropas nākotni ar gļēvu politisku taktiku."@lv13
"Mr President, I rise to raise what may seem, on the face of it, a rather mundane issue: the implementation of the European Water Framework Directive of 2000 in Ireland. The sad fact is that this Directive is being implemented in Ireland by the Irish Government by charging schools for water usage. Because most schools in Ireland are funded to a large extent by voluntary fundraising, this essentially means that parents must raise the money to pay for the water. That would be bad enough, but the Irish Government has decided to blame Europe for this decision, when of course it is entirely a matter for the Irish Government as to what policy it implements in relation to implementing the Water Directive. The sensitivity of the issue arises because we are having a referendum in Ireland to make a political decision, and a cowardly political tactic to blame Europe for the Government’s decision runs the risk of alienating all the parents in Ireland against Europe. This is, in my view, a serious matter and I would urge the President of Parliament and the Vice-President of the Commission, who is here today, to make it clear to the Irish Government and to make a public statement to the effect that they are free to charge or not to charge schools for water and that they should not be taking risks with the future of Europe with cowardly political tactics."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik sta op om een probleem aan de orde te stellen dat op het eerste gezicht nogal alledaags kan lijken: de implementatie van de Europese kaderrichtlijn water uit 2000 in Ierland. Helaas wordt deze richtlijn in Ierland door de Ierse overheid gebruikt om aan scholen het watergebruik in rekening te brengen. Omdat de meeste scholen in Ierland in grote mate bekostigd worden door vrijwillige giften, betekent dit in feite dat ouders het geld bijeen moeten brengen om voor het water te betalen. Dat is op zich al erg genoeg, maar de Ierse regering heeft ervoor gekozen om Europa de schuld te geven van dit besluit, waar het natuurlijk volledig een zaak is voor de Ierse regering welk beleid zij implementeert met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de waterrichtlijn. Deze zaak ligt gevoelig omdat we in Ierland een referendum hebben om politieke besluiten te nemen. Door deze laffe politieke tactiek om Europa de schuld te geven van de beslissing van de overheid lopen we het gevaar dat alle ouders in Ierland zich tegen Europa zullen keren. Dit is naar mijn mening een ernstige zaak en ik zou de Voorzitter van het Parlement en de vicevoorzitter van de Commissie die hier vandaag aanwezig is, dringend willen verzoeken om - mede door middel van een openbare verklaring - de Ierse regering duidelijk te maken dat het haar vrij staat om scholen al dan niet water in rekening te brengen en dat zij de toekomst van Europa niet met laffe politieke tactieken op het spel mag zetten."@nl3
"Panie przewodniczący! Pragnę zabrać głos w sprawie, która pozornie może się wydawać raczej prozaiczna, a mianowicie w kwestii wdrażania w Irlandii europejskiej ramowej dyrektywy wodnej z 2000 r. Smutkiem napawa fakt, że wdrażanie tej dyrektywy przez rząd Irlandii obejmuje pobieranie od szkół opłat za wodę. Ponieważ większość szkół irlandzkich finansowana jest w znacznym stopniu z dobrowolnych składek, w gruncie rzeczy oznacza to, że rodzice uczniów muszą gromadzić środki niezbędne do uiszczania opłat za wodę. Takie postępowanie rządu Irlandii jest już samo w sobie naganne, ale rząd posunął się jeszcze dalej i postanowił zrzucić winę za swoją decyzję w tym zakresie na Unię Europejską, podczas gdy oczywiście wybór polityki związanej z wdrażaniem dyrektywy wodnej należy całkowicie do rządu Irlandii. Kwestia ta jest szczególnie trudna, ponieważ w Irlandii zbliża się referendum, w którym mamy podjąć polityczną decyzję, a tchórzliwa taktyka polityczna, aby odpowiedzialnością za decyzję rządu obarczyć Unię Europejską, naraża nas na ryzyko zrażenia do Unii Europejskiej wszystkich rodziców w Irlandii. Uważam, że jest to poważny problem i apeluję do przewodniczącego Parlamentu oraz do obecnego tutaj wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej o wydanie publicznego oświadczenia w tej sprawie oraz o danie rządowi Irlandii wyraźnie do zrozumienia, że choć ma on swobodę w podejmowaniu decyzji w sprawie ewentualnego pobierania od szkół opłat za wodę, nie powinien ryzykować przyszłości Unii Europejskiej swoją tchórzliwą taktyką polityczną."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de levantar uma questão que pode parecer, à primeira vista, muito trivial: a aplicação da directiva-quadro de 2000 relativa à água na Irlanda. A triste realidade é que ao aplicar esta directiva o Governo irlandês está a cobrar às escolas a utilização da água. Dado que a maior parte das escolas na Irlanda são em grande medida financiadas por donativos voluntários, este facto significa que os pais devem reunir o dinheiro para pagar a água. Como se isto não fosse suficientemente mau, o Governo irlandês resolveu imputar esta decisão à Europa, quando na realidade a política adoptada para a aplicação da directiva relativa à água é da exclusiva responsabilidade do Governo irlandês. Esta questão é sensível porque vai ser realizado na Irlanda um referendo para tomar uma decisão política, e esta táctica política cobarde de imputar à Europa as decisões do Governo irlandês pode virar os pais irlandeses contra a Europa. Trata-se, na minha opinião, de um assunto sério, pelo que gostaria de apelar ao Presidente do Parlamento e ao Vice-Presidente da Comissão, que hoje se encontra entre nós, para que esclareçam a situação com o Governo irlandês e para que façam uma declaração pública que deixe claro que os governos são livres de cobrar ou não cobrar a água às escolas e que não devem pôr em risco o futuro da Europa com tácticas políticas cobardes."@pt17
"Mr President, I rise to raise what may seem, on the face of it, a rather mundane issue: the implementation of the European Water Framework Directive of 2000 in Ireland. The sad fact is that this Directive is being implemented in Ireland by the Irish Government by charging schools for water usage. Because most schools in Ireland are funded to a large extent by voluntary fundraising, this essentially means that parents must raise the money to pay for the water. That would be bad enough, but the Irish Government has decided to blame Europe for this decision, when of course it is entirely a matter for the Irish Government as to what policy it implements in relation to implementing the Water Directive. The sensitivity of the issue arises because we are having a referendum in Ireland to make a political decision, and a cowardly political tactic to blame Europe for the Government’s decision runs the risk of alienating all the parents in Ireland against Europe. This is, in my view, a serious matter and I would urge the President of Parliament and the Vice-President of the Commission, who is here today, to make it clear to the Irish Government and to make a public statement to the effect that they are free to charge or not to charge schools for water and that they should not be taking risks with the future of Europe with cowardly political tactics."@ro18
"Vážený pán predseda, chcel by som nastoliť otázku, ktorá sa môže javiť ako dosť nezaujímavá: zavedenie európskej rámcovej smernice o vode v roku 2000 v Írsku. Smutné je, že Írska vláda uplatňuje túto smernicu v Írsku zavedením poplatku školám za používanie vody. Keďže väčšina škôl v Írsku je financovaná vo veľkej miere prostredníctvom dobrovoľného darcovstva, v zásade to znamená, že rodičia musia získať peniaze na zaplatenie vody. Už toto by bolo dosť zlé, ale írska vláda sa rozhodla viniť za tento krok Európu, pričom voľba stratégie v súvislosti s uplatňovaním smernice o vode je samozrejme plne záležitosťou Írskej vlády. Citlivosť otázky narastá, keďže v Írsku máme referendum s cieľom prijať politické rozhodnutie. Zbabelá politická taktika obviniť Európu za rozhodnutie vlády prináša riziko, že sa Európa odcudzí všetkým rodičom v Írsku. Toto je podľa môjho názoru závažná otázka a rád by som naliehal na predsedu Parlamentu a podpredsedu Komisie, ktorý je dnes prítomný, aby objasnili írskej vláde a urobili verejné vyhlásenie v zmysle, že spoplatňovať alebo nespoplatňovať vodu školám môžu, ale nemali by riskovať budúcnosť Európy zbabelou politickou taktikou."@sk19
"Gospod predsednik, rad bi predstavil vprašanje, ki je na zunaj morda precej nepomembno: izvajanje evropske okvirne direktive o vodah iz leta 2000 na Irskem. Žalostno dejstvo je, da vlada na Irskem to direktivo izvaja tako, da šolam zaračunava za uporabo vode. Ker se večina šol na Irskem večinoma financira iz prostovoljnih prispevkov, to v osnovi pomeni, da morajo straši zbirati denar za plačilo vode. Že to bi bilo dovolj slabo, vendar se je irska vlada odločila, da za to odločitev okrivi Evropo, medtem ko je seveda povsem v pristojnosti irske vlade, da se odloči, kakšno politiko bo izvajala v zvezi z izvajanjem vodne direktive. To vprašanje je še bolj občutljivo, ker bomo na Irskem izvedli referendum za sprejetje politične odločitve, bojazljiva politična taktika okrivljenja Evrope za odločitev vlade pa predstavlja nevarnost, da se bodo stališča staršev na Irskem obrnila proti Evropi. To je po mojem mnenju resna zadeva in zato želim pozvati predsednika Parlamenta in podpredsednika Komisije, ki je danes prisoten, da irski vladi pojasnita, da se lahko sama odloči, ali bo šolam zaračunavala vodo ter da ne sme ogrožati prihodnosti Evrope s strahopetnimi političnimi taktikami, ter da o tem podata javno izjavo."@sl20
"Herr talman! Jag vill ta upp en till synes ganska trivial fråga: genomförandet av ramdirektivet för vatten från år 2000 i Irland. Den tråkiga verkligheten i Irland är att detta direktiv genomförs genom att den irländska regeringen avgiftsbelägger skolor för att de använder vatten. Eftersom de flesta skolor på Irland till största delen finansieras genom frivilliga medel betyder detta att föräldrar måste samla in pengar för att betala för vattnet. Det vore illa nog, men den irländska regeringen har beslutat att lägga skulden för det här beslutet på EU, även om det naturligtvis bara är den irländska regeringens som kan svara för hur de genomför direktivet. Den här frågan är extra känslig eftersom vi ska ha en folkomröstning på Irland för att fatta ett politiskt beslut, och en feg politisk taktik som går ut på att lägga skulden för regeringens beslut på EU riskerar att skapa en negativ attityd mot EU bland Irlands föräldrar. Detta är i min mening en allvarlig fråga och jag vill uppmana parlamentets talman och kommissionens vice ordförande, som är här idag, att göra ett officiellt uttalande samt att klargöra för den irländska regeringen att de kan välja att avgiftsbelägga skolorna för vatten eller att inte göra det, och att de inte ska riskera sin framtid i EU med feg politisk taktik."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Proinsias De Rossa (PSE ). –"18,20,15,1,16,11,7,10,21,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph