Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-12-18-Speech-2-930"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071218.5.2-930"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"The signing of the Reform Treaty was the highlight of the Portuguese Presidency of the Council, and the news that the Hungarian Parliament has already ratified it (despite not yet having the benefit of the European Parliament’s views on it, as we will vote in February) is welcome. There has been much comment on Gordon Brown’s late arrival at the signing ceremony, which some claim as reluctance. In fact, it can be read the other way: despite the diary clash (with his first appearance as Prime Minister at the Commons Liaison Committee) making it impossible to be there in time for the ceremony, he insisted on going anyway to sign in person rather than leave it just to David Miliband, which would have been perfectly possible."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Podepsání reformní smlouvy bylo vrcholem portugalského předsednictví Rady a zpráva, že maďarský parlament ji již ratifikoval (přestože ještě neměl možnost seznámit se s názory Evropského parlamentu na ni, protože budeme hlasovat až v únoru), je vítaná. K pozdnímu příchodu Gordona Browna k aktu podepisování bylo již hodně připomínek, některé ho pokládají za váhavost. Ve skutečnosti ho lze vysvětlovat opačně: navzdory jiným naplánovaným povinnostem (s jeho prvním objevením se jako předsedy vlády ve styčném výboru Sněmovny poslanců), které mu znemožnily dostavit se k aktu podepisování včas, trval na tom, že smlouvu v každém případě podepíše sám, ačkoliv tím mohl bez problémů pověřit Davida Milibanda."@cs1
"Underskrivelsen af reformtraktaten var højdepunktet af det portugisiske rådsformandskab, og nyheden om, at det ungarske parlament allerede har ratificeret den (på trods af, at det endnu ikke kan drage fordel af Europa-Parlamentets holdninger til den, eftersom vi stemmer i februar), hilses velkommen. Der er fremført megen kritik af Gordon Browns sene ankomst til underskrivelsesceremonien, hvilket nogle tolker som uvilje. Faktisk kan det ses som det stik modsatte. På trods af kalenderproblemet (med hans første fremmøde som premierminister i underhusets forbindelsesudvalg), der gjorde det umuligt at nå frem til ceremonien i tide, insisterede han alligevel på selv at tage af sted for at underskrive traktaten i stedet for bare at overlade det til David Miliband, hvilket han sagtens kunne have gjort."@da2
"Die Unterzeichnung des Reformvertrags war der Höhepunkt der portugiesischen Ratspräsidentschaft, und die Nachricht, dass das ungarische Parlament den Vertrag bereits ratifiziert hat, (obwohl es noch nicht einmal die Meinungen des Europäischen Parlaments hören konnte, da wir erst im Februar abstimmen) ist durchaus begrüßenswert. Die Tatsache, dass Gordon Brown zur Unterzeichnungszeremonie zu spät kam, wurde viel diskutiert und von einigen als Widerwilligkeit gedeutet. Man kann es aber auch andersherum sehen: Trotz einer Terminkollision (mit seinem ersten Auftritt als Premierminister im Verbindungsausschuss des britischen Unterhauses), die es ihm unmöglich machte, pünktlich zur Zeremonie zu erscheinen, bestand er auf seine persönliche Anwesenheit und überließ es nicht David Miliband, was durchaus möglich gewesen wäre."@de9
"Η υπογραφή της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης ήταν το αποκορύφωμα της πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου, και χαιρετίζουμε την είδηση ότι το ουγγρικό κοινοβούλιο την έχει ήδη επικυρώσει (μολονότι δεν έχει ακόμη το πλεονέκτημα των απόψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς θα ψηφίσουμε τον Φεβρουάριο). Έγιναν πολλά σχόλια για την καθυστερημένη άφιξη του Gordon Brown στην τελετή υπογραφής, κάτι που ορισμένοι υποστηρίζουν ότι δήλωνε απροθυμία. Στην πραγματικότητα, μπορεί να ερμηνευθεί με τον αντίθετο τρόπο: παρά το φορτωμένο του πρόγραμμα (με την πρώτη εμφάνισή του ως πρωθυπουργού στην Επιτροπή Σύνδεσης της Βουλής των Κοινοτήτων) το οποίο καθιστούσε αδύνατη την έγκαιρη άφιξή του στην τελετή, επέμεινε να πάει οπωσδήποτε προκειμένου να υπογράψει αυτοπροσώπως αντί να το αναθέσει στον David Miliband, κάτι που θα ήταν απολύτως δυνατόν."@el10
"La firma del Tratado de Reforma constituyó el aspecto más destacado de la Presidencia portuguesa del Consejo, y la noticia de que el Parlamento húngaro lo ha ratificado ya (a pesar de no disponer del beneficio de las opiniones del Parlamento Europeo al respecto, ya que votaremos en febrero) es acogida favorablemente. Ha habido muchos comentarios acerca de la demora de Gordon Brown al acudir a la ceremonia de la firma, que algunos califican de renuencia. En realidad, puede interpretarse a la inversa: a pesar de la coincidencia de citas en la agenda (con su primera aparición como Primer Ministro en el Comité de Enlace con la Cámara de los Comunes), lo que le impidió llegar a tiempo para la ceremonia, insistió en acudir de todos modos para firmar el documento en persona, en lugar de limitarse a delegar la tarea en David Miliband, lo que habría sido perfectamente posible."@es21
"Reformilepingu allkirjastamine oli Portugali nõukogu eesistumisaja tähtsündmus ja uudis, et Ungari parlament selle juba ratifitseeris (hoolimata sellest, et ta kasutuses ei olnud veel Euroopa Parlamendi vaateid lepingule, sest me hääletame veebruaris) on tervitatav. Palju on olnud juttu Gordon Browni hilinemisest allkirjastamistseremooniale, paljud käsitlesid seda vastuseisuna. Tegelikult võib seda tõlgendada nii: hoolimata kattuvustest päevakavas (seoses tema esmakordse ülesastumisega peaministrina alamkoja koordinatsioonikomisjoni ees), mis ei võimaldanud jõuda tseremooniale õigeaegselt, nõudis ta siiski allkirjastamisele isiklikku kohaleminekut, selle asemel et jätta see ülesanne David Milibandile, mis oleks olnud täiesti võimalik."@et5
".– Uudistussopimuksen allekirjoittaminen oli Portugalin neuvoston puheenjohtajakauden kohokohta, ja uutinen, jonka mukaan Unkarin parlamentti on jo ratifioinut sopimuksen (vaikkei sillä ollut vielä käytössään Euroopan parlamentin kantoja, koska äänestämme vasta helmikuussa), on tervetullut. Gordon Brownin saapumista myöhässä allekirjoitusseremoniaan, mitä jotkut väittävät vastahakoisuudeksi, on kommentoitu paljon. Itse asiassa se voidaan tulkita toisin päin: huolimatta kalenteriongelmasta (hänellä oli samaan aikaan ensiesiintyminen pääministerinä parlamentin alahuoneen yhteisvaliokunnassa), jonka takia hänen oli mahdotonta saapua seremoniaan ajoissa, hän halusi silti ehdottomasti allekirjoittaa henkilökohtaisesti eikä jättää sitä David Milibandin tehtäväksi, vaikka se olisi ollut täysin mahdollista."@fi7
". – La signature du traité de Lisbonne a été le temps fort de la Présidence portugaise du Conseil et l’annonce selon laquelle le Parlement hongrois l’avait déjà ratifié (malgré l’absence du bénéfice des visions du Parlement européen sur la question, puisque nous voterons en février) est une bonne nouvelle. Il y a eu beaucoup de commentaires quant au fait que Gordon Brown soit arrivé en retard à la cérémonie officielle de signature, que certains ont qualifié comme étant un signe de réticence. En réalité, cela peut s’interpréter différemment: malgré le conflit des dates dans l’agenda (avec sa première apparition au sein du comité de liaison de la Chambre des Communes) qui l’empêchait d’être là-bas à l’heure pour assister à la cérémonie, il a insisté pour y aller quoi qu’il arrive afin de signer lui-même plutôt que de laisser la signature à David Miliband, ce qui aurait été tout à fait possible."@fr8
"A reformszerződés aláírása a Tanács portugál elnökségének csúcspontja volt, és üdvözlendő az a hír, hogy a magyar országgyűlés azt máris ratifikálta (annak ellenére, hogy még nem állt rendelkezésre az az előny, amit az Európai Parlament álláspontja nyújtott volna, mivel arról csak februárban fogunk szavazni). Sok megjegyzéssel illeték Gordon Brownt amiatt, hogy késve érkezett az aláírási ünnepségre, amit néhányan vonakodásnak értékeltek. Valójában azt épp ellenkezőleg kell értékelni: a programok ütközése miatt (az alsóház összekötő bizottságában miniszterelnökként történő első megjelenése miatt) lehetetlenné vált számára, hogy időben megérkezzen az ünnepségre, de mégis ragaszkodott ahhoz, hogy eljöjjön és személyesen írja azt alá, ahelyett, hogy azt egyszerűen David Milibandra hagyja, ami tökéletesen megoldható lett volna."@hu11
"La firma del Trattato di riforma ha rappresentato l’apice della Presidenza del Consiglio portoghese, ed è accolta con favore la notizia che il parlamento ungherese lo abbia già ratificato (nonostante non si disponga ancora del beneficio dell’opinione del Parlamento europeo dal momento che voteremo a febbraio). Ha suscitato non pochi commenti il fatto che Gordon Brown sia arrivato in ritardo alla cerimonia della firma, un fatto che secondo alcuni era da attribuire a una sorta di riluttanza. Si può però dare una diversa lettura all’accaduto: nonostante l’agenda fitta di impegni (che prevedeva la sua prima apparizione come Primo Ministro dinanzi al ) rendesse impossibile la sua presenza alla cerimonia, ha insistito per siglare comunque di persona l’atto anziché demandare la firma a David Miliband, cosa assolutamente fattibile."@it12
"Reformų sutarties pasirašymas buvo svarbiausias Portugalijos pirmininkavimo įvykis, o naujienos, kad Vengrijos parlamentas šią sutartį jau ratifikavo (nors ir negalėjo pasinaudoti Europos Parlamento nuomone dėl šios Sutarties, nes mes balsuosime vasario mėn.), džiugina. Buvo daug pastabų dėl vėlyvo Gordono Browno atvykimo į pasirašymo ceremoniją, kurį kai kurie palaikė nenoru dalyvauti. Tačiau iš tiesų pavėlavimą būtų galima vertinti kitaip: nepaisydamas sutampančios darbotvarkės (pasirašymo ceremonija sutapo su jo kaip Ministro Pirmininko pirmuoju pasirodymu Bendruomenių rūmų Ryšių palaikymo komitete), kuri neleido jam laiku atvykti į ceremoniją, jis vis tiek pageidavo atvykti ir pasirašyti Sutartį pats, neperleisdamas jos pasirašymo Davidui Milibandui, nors tai buvo labai įmanoma."@lt14
"Reformu līguma parakstīšana bija Padomes Portugāles prezidentūras būtiskākais moments, un ziņas, ka Ungārijas Parlaments jau ir to ratificējis, ir apsveicamas (lai gan vēl nav Eiropas Parlamenta viedokļa atbalsta, jo mēs par to balsosim februārī). novēlotā ierašanās uz parakstīšanas ceremoniju, ko daudzi uzskata par nepatikas parādīšanu, jau ir plaši komentēta. Īstenībā to var izskaidrot arī citādi: neraugoties uz piezīmju grāmatiņas kļūmi (kad viņš pirmo reizi ieradās kā Premjerministrs Pārstāvju palātas Sakaru koordinēšanas komitejā), kuras dēļ viņš nevarēja laikus ierasties uz ceremoniju, viņš pastāvēja uz turpināšanu, lai personīgi parakstītu dokumentus, nevis uzticētu to izdarīt kas būtu bijis pilnīgi iespējams."@lv13
"The signing of the Reform Treaty was the highlight of the Portuguese Presidency of the Council, and the news that the Hungarian Parliament has already ratified it (despite not yet having the benefit of the European Parliament’s views on it, as we will vote in February) is welcome. There has been much comment on Gordon Brown’s late arrival at the signing ceremony, which some claim as reluctance. In fact, it can be read the other way: despite the diary clash (with his first appearance as Prime Minister at the Commons Liaison Committee) making it impossible to be there in time for the ceremony, he insisted on going anyway to sign in person rather than leave it just to David Miliband, which would have been perfectly possible."@mt15
". De ondertekening van het Hervormingsverdrag was het hoogtepunt van het Portugese voorzitterschap van de Raad, en ik verheug mij over het nieuws dat het Hongaarse parlement het al heeft geratificeerd – hoewel het hierbij niet van de opvattingen van het Europees Parlement over dit Verdrag heeft kunnen profiteren, aangezien we daarover pas in februari zullen stemmen. Er is veel gesproken over het feit dat Gordon Brown zo laat op de ondertekeningsceremonie is komen opdagen, wat enkelen als tegenzin interpreteren. In feite moet het precies andersom worden gezien: door overlappingen in zijn agenda (onder meer zijn eerste bezoek als minister-president aan de Liaison Committee van het House of Commons) was het onmogelijk om op tijd op de ceremonie te arriveren. Toch stond hij erop het Verdrag persoonlijk te ondertekenen, ofschoon hij dat evengoed aan David Miliband had kunnen overlaten."@nl3
"Podpisanie traktatu reformującego było najważniejszym punktem prezydencji portugalskiej i z zadowoleniem należy przyjąć wiadomość, że parlament węgierski już go ratyfikował (pomimo faktu, że nie mógł skorzystać z opinii Parlamentu Europejskiego na jego temat, ponieważ głosowanie odbędzie się dopiero w lutym). Pojawiło się wiele komentarzy na temat spóźnienia Gordona Browna na ceremonię podpisania, które niektórzy uznali za wyraz niechęci. W rzeczywistości zdarzenie to można zinterpretować w inny sposób: pomimo nałożenia się terminów (podpisanie Traktatu zbiegło się w czasie z pierwszym wystąpieniem Gordona Browna jako premiera w Komisji Współpracy Izby Gmin), co uniemożliwiło punktualne przybycie na ceremonię, premier upierał się, by pojechać do Lizbony i osobiście podpisać Traktat, zamiast po prostu pozostawić to Davidowi Milibandowi, co było w pełni wykonalne."@pl16
"A assinatura do Tratado Reformador constituiu o ponto alto da Presidência portuguesa do Conselho, e acolhemos com satisfação a notícia de que o Parlamento húngaro já o ratificou (apesar de não ter beneficiado dos pontos de vista do Parlamento Europeu, uma vez que votaremos sobre o Tratado em Fevereiro). Tem sido muito comentada a chegada tardia de Gordon Brown à cerimónia de assinatura, que alguns interpretam como um sinal de relutância. Na realidade, sua presença pode ser vista ao contrário, pois apesar da incompatibilidade de agenda (devido à sua primeira participação como Primeiro-Ministro numa sessão do ‘Liaison Committee’ da Câmara dos Comuns) que o impediu de chegar a horas à cerimónia, o Sr. Brown insistiu em estar presente para assinar, em vez de se fazer representar por David Miliband, o que teria sido perfeitamente possível."@pt17
"The signing of the Reform Treaty was the highlight of the Portuguese Presidency of the Council, and the news that the Hungarian Parliament has already ratified it (despite not yet having the benefit of the European Parliament’s views on it, as we will vote in February) is welcome. There has been much comment on Gordon Brown’s late arrival at the signing ceremony, which some claim as reluctance. In fact, it can be read the other way: despite the diary clash (with his first appearance as Prime Minister at the Commons Liaison Committee) making it impossible to be there in time for the ceremony, he insisted on going anyway to sign in person rather than leave it just to David Miliband, which would have been perfectly possible."@ro18
"písomne. – Podpísanie reformnej zmluvy je najvýznamnejšou udalosťou portugalského predsedníctva Rady a máme radosť zo správy, že maďarský parlament ju už ratifikoval (aj keď ešte nepoznáme stanovisko Európskeho parlamentu, pretože o nej budeme hlasovať až vo februári). Veľa sa hovorilo o neskorom príchode Gordona Browna na slávnostné podpísanie zmluvy, ktorý mnohí interpretovali ako prejav neochoty. V skutočnosti sa to dá vysvetliť presne opačným spôsobom: napriek iným naplánovaným povinnostiam (jeho prvé vystúpenie vo funkcii predsedu vlády pred spoločným výborom Dolnej snemovne), ktoré mu znemožňovali prísť na ceremóniu včas, trval na tom, že na ňu pôjde a zmluvu osobne podpíše, hoci mohol pokojne poveriť Davida Milibanda."@sk19
"Podpis reformne pogodbe je bil višek predsedovanja Portugalske Svetu, novica, da jo je madžarski parlament že ratificiral (čeprav še ne moremo izkoristiti stališč Evropskega parlamenta o tem, ker bomo glasovali februarja), pa je dobrodošla. Veliko je bilo pripomb glede poznega prihoda Gordona Browna na slavnostni podpis, za kar nekateri trdijo, da gre za nenaklonjenost. Dejansko se lahko razloži na drugačen način: kljub sovpadanju z obveznostmi (s prvim nastopom kot predsednik vlade pred odborom za zvezo), zaradi česar je bila nemogoča njegova pravočasna prisotnost na slovesnosti, je vseeno vztrajal, da osebno podpiše pogodbo, kot pa da to opravi David Miliband, kar bi bilo tudi popolnoma mogoče."@sl20
"Undertecknandet av reformfördraget var höjdpunkten under det portugisiska ordförandeskapet, och nyheten att det ungerska parlamentet redan har ratificerat det är välkommen – även om det ungerska parlamentet inte kunde dra nytta av Europaparlamentets åsikter om fördraget, eftersom vi kommer att rösta om det i februari. Det har gjorts många kommentarer om Gordon Browns sena ankomst till undertecknandeceremonin, vilket några tolkar som motvilja. Man kan faktiskt uppfatta det på ett annat sätt: trots en dubbelbokning i almanackan, på grund av att ceremonin sammanföll med hans första framträdande som premiärminister i underhusets samarbetskommitté, som gjorde det omöjligt för honom att komma i tid till ceremonin insisterade han ändå på att resa för att personligen underteckna fördraget, hellre än att bara överlåta detta till David Miliband, vilket skulle ha varit fullt möjligt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Commons Liaison Committee"12
"Richard Corbett (PSE ),"18,5,20,15,19,16,11,7,13,4,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph