Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-12-18-Speech-2-027"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071218.5.2-027"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, can I say how much I enjoyed watching you signing the 2008 budget for the European Union earlier this afternoon and – who knows? – perhaps this year the auditors might sign the accounts as well. That would be rather fun would it not? Mr Sócrates, I have no doubt you are delighted with your Presidency and the fact that last Thursday you got this Treaty signed in that magnificent monastery in Lisbon. But I cannot join in the congratulations of the other Group leaders because to me this simply is not straight dealing. Because what was signed at Lisbon was a constitutional treaty. It is identical in content to the Constitution that was kicked into touch by the French and by the Dutch. All you have done is you have dropped the ‘c’ word for fear that will cause offence, you have renumbered the articles and you have given us a treaty. Frankly, what you have been engaged upon is nothing better than a giant deceit. A deliberate attempt to force the Constitution upon the peoples of Europe but without having the courage to call it that. It is dishonest; it is designed purely to stop there being referendums in Member State countries. And, behind all of this, is this new and I think extremely dangerous form of Euronationalism, the desire to create this state. And it does not take ‘no’ for an answer, and it is not prepared to stop at anything. You only have to see in this Chamber when the anthem – the anthem which is not even supposed to be in the new Treaty – is played and you see people standing here, ramrod straight. The European project is about nationalism. To impose upon people a new nationality, a new legal order without first seeking their consent is a damn dangerous thing to do. So please finish your Presidency well. Keep your promise to your people in Portugal. Give the people in Portugal a referendum. That will encourage the other Member States to do the same. Frankly, if this Treaty is as good as you say it is, then go out there and sell it to the peoples of Europe."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". – Pane předsedo, dovoluji si říci, že mi bylo potěšením sledovat dnes odpoledne, jak připojujete svůj podpis pod rozpočet Evropské unie, a – kdo ví? – snad by auditoři tento rok mohli podepsat i účty. To by bylo docela zábavné, ne? Pane Sócratesi, nepochybuji o tom, že máte radost ze svého předsednictví a z té skutečnosti, že jste minulý čtvrtek nechal tuto smlouvu podepsat ve velkolepém klášteře v Lisabonu. Nemohu se však připojit k blahopřáním ostatních lídrů skupin, protože pro mne to prostě není rovné jednání, neboť to, co bylo podepsáno v Lisabonu, to je ústavní smlouva. Je obsahově totožná s ústavou, kterou Francouzi a Nizozemci odmítli. Vše, co jste udělali, bylo, že jste vynechali to slovo začínající na „ú“ z obavy, že lidi pobouří, přečíslovali jste články a dali jste nám smlouvu. Upřímně řečeno, to, v čem jste se angažovali, není nic lepšího než obrovský podvod. Úmyslný pokus vnutit evropským národům ústavu, avšak bez odvahy nazvat ji tak. Je to nečestné a je to určeno čistě k zabránění konání referend v zemích členských států. A za tím vším je tato nová, a domnívám se krajně nebezpečná forma euronacionalismu, touha vytvořit tento stát. A ten nepovažuje „ne“ za odpověď a není ochoten se zastavit před čímkoli. Stačí se jen podívat, když se v této sněmovně hraje hymna – která se nepředpokládá ani v nové smlouvě – a vidět zde lidi stát rovně jako pravítko. Evropský projekt je o nacionalismu. Předepsat lidem novou národnost, nový právní řád, aniž by byli požádáni o souhlas, je velmi nebezpečná věc. Dodržte slib, který jste dal svému lidu v Portugalsku. Dejte lidu v Portugalsku referendum. To povzbudí ostatní členské státy, aby učinily totéž. Upřímně řečeno, jestliže je tato smlouva tak dobrá jak říkáte, pak jděte do terénu a získávejte pro ni evropské národy."@cs1
"Hr. formand! Må jeg nævne, hvor meget jeg nød at se Dem underskrive EU's budget for 2008 tidligere i eftermiddags og - hvem ved - måske vil revisorerne også underskrive budgettet i år. Det ville da være sjovt, synes De ikke? Hr. Sócrates! Jeg er ikke i tvivl om, at De er meget tilfreds med Deres formandskab og med, at De fik trakaten underskrevet sidste torsdag i det flotte kloster i Lissabon. Men jeg kan ikke slutte op om de øvrige gruppeformænds ros, for i mine øjne er der simpelthen ikke spillet med åbne kort. For det, der blev underskrevet i Lissabon, var en forfatningstrakat. Dens indhold er identisk med den forfatning, som franskmændene og nederlænderne sendte ud af spillet. Det eneste, De har gjort, er at droppe t-ordet af frygt for, at det vil vække forargelse, De har ændret nummereringen af artiklerne, og De har givet os en traktat. Det, De har givet Dem af med, er intet mindre end et kæmpestort bedrag. Et forsætligt forsøg på at påtvinge Europas folk en forfatning, men uden at have modet til at kalde den det. Det er uhæderligt. Den er udarbejdet med det ene formål at forhindre, at der afholdes folkeafstemninger i medlemsstaterne. Og bag alt dette er denne nye og efter min mening ekstremt farlige form for euronationalisme, ønsket om at oprette denne stat. Og den accepterer ikke et nej, og den har ikke tænkt sig at stoppe for noget. Man behøver blot betragte dette Parlament, når hymnen - den hymne, der slet ikke burde indgå i den nye traktat - spilles, og folk rejser sig og står så stive som brædder. Det europæiske projekt handler om nationalisme. At påtvinge folk en ny nationalitet, en ny retsorden, uden at spørge dem først er en forbandet farligt ting at gøre. Så vær venlig at afslutte Deres formandskab ordentligt. Hold Deres løfte til Deres befolkning i Portugal. Giv det portugisiske folk en folkeafstemning. Det vil tilskynde de andre medlemsstater til at gøre det samme. Hvis denne traktat er så god, som De siger, den er, så gå ud og sælg den til Europas befolkninger."@da2
". Herr Präsident! Ich möchte Ihnen sagen, wie sehr es mich gefreut hat zu sehen, wie Sie heute Nachmittag den Haushalt der Europäischen Union für 2008 unterzeichnet haben. Wer weiß? Vielleicht segnen die Rechnungsprüfer in diesem Jahr die Bücher auch ab? Das wäre doch wirklich schön, oder? Herr Sócrates, ich bin mir sicher, dass Sie von Ihrer Präsidentschaft begeistert sind und sich freuen, dass letzten Donnerstag in dem hübschen Kloster in Lissabon dieser Vertrag unterzeichnet wurde. Aber ich kann mich den Glückwünschen der anderen Fraktionsführer nicht anschließen, weil ich das nicht für korrektes Geschäftsgebaren halte. Was da in Lissabon unterzeichnet wurde, war ein Verfassungsvertrag. Er ist inhaltlich mit der Verfassung identisch, die von Frankreich und Holland ins Aus befördert wurde. Aus Angst irgendwo anzuecken, haben Sie einfach das Wort mit „V“ weggelassen, die Artikel neu nummeriert und das Ganze in einen Vertrag verwandelt. Das ist – ehrlich gesagt – nichts weiter als ein Riesenbetrug. Sie versuchen, den Menschen in Europa die Verfassung aufzuzwingen, nur haben sie nicht den Mut, das auch auszusprechen. Das ist unehrlich, es dient einzig und allein dazu, in den Mitgliedstaaten weitere Referenden zu verhindern. Dahinter steht diese neue und – wie ich finde – extrem gefährliche Form von Euronationalismus, der Wunsch nach Gründung dieses Staates. Dabei wird „Nein“ nicht als Antwort akzeptiert und man lässt sich durch nichts aufhalten. Schauen Sie sich doch mal in diesem Haus um, wenn die Hymne gespielt wird – die in diesem neuen Vertrag eigentlich gar nichts zu suchen hat! Dann stehen die Leute hier stramm. Das Projekt Europa ist doch reiner Nationalismus. Den Menschen eine neue Nationalität und ein neues Rechtssystem aufzuzwingen, ohne ihre Zustimmung einzuholen, ist ein verdammt gefährliches Unterfangen. Bitte bringen Sie Ihre Präsidentschaft gut zu Ende. Halten Sie das Versprechen, das Sie den Menschen in Portugal gegeben haben. Sorgen Sie für eine Volksabstimmung in Portugal. Das wird die anderen Mitgliedstaaten ermutigen, das Gleiche zu tun. Wenn dieser Vertrag wirklich so gut ist, wie Sie sagen, dann nehmen Sie ihn und verkaufen Sie ihn auch den Menschen in Europa."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να εκφράσω τη μεγάλη ικανοποίηση που αισθάνθηκα όταν σας είδα να υπογράφετε τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2008 νωρίτερα το απόγευμα και –ποιος ξέρει;– ίσως φέτος και οι ελεγκτές να υπογράψουν τους λογαριασμούς. Θα ήταν διασκεδαστικό, δεν νομίζετε; Κύριε Sócrates, δεν αμφιβάλω ότι είστε ενθουσιασμένος με την Προεδρία σας και το γεγονός ότι την περασμένη Πέμπτη υπογράφηκε η περίφημη Συνθήκη σε αυτήν την καταπληκτική μονή στη Λισαβόνα. Όμως, δεν μπορώ να σας συγχαρώ και εγώ όπως οι αρχηγοί των υπολοίπων Ομάδων, διότι κατά τη γνώμη μου δεν πρόκειται για ειλικρινή συμφωνία. Διότι αυτό που υπογράφηκε στη Λισαβόνα ήταν μια συνταγματική συνθήκη. Έχει παρόμοιο περιεχόμενο με το Σύνταγμα που απέρριψαν οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί. Το μόνο που κάνατε ήταν να αφαιρέσετε τη λέξη που αρχίζει με «σ» από φόβο μήπως προκαλέσει δυσαρέσκεια, αριθμήσατε εκ νέου τα άρθρα και μας δώσατε μια συνθήκη. Ειλικρινά, αυτό στο οποίο συμμετείχατε δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια τεράστια απάτη. Μια εσκεμμένη προσπάθεια να επιβληθεί το Σύνταγμα στους λαούς της Ευρώπης, χωρίς όμως να έχετε το θάρρος να το ονομάσετε έτσι. Είναι ανέντιμο· έχει ξεκάθαρα ως στόχο να σταματήσει τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων στα κράτη μέλη. Και, πίσω από όλα αυτά, βρίσκεται αυτή η νέα και, θεωρώ, εξαιρετικά επικίνδυνη μορφή ευρωεθνικισμού, η επιθυμία να δημιουργηθεί αυτό το κράτος. Και δεν δέχεται το «όχι» ως απάντηση, δεν είναι διατεθειμένος να σταματήσει πουθενά. Αρκεί να κοιτάξετε σε αυτήν την αίθουσα όταν ανακρούεται ο ύμνος –ο ύμνος που ούτε καν πρέπει να υπάρχει στη νέα Συνθήκη– και θα δείτε ανθρώπους να στέκονται εδώ όρθιοι, ευθυτενείς. Το ευρωπαϊκό σχέδιο έχει να κάνει με εθνικισμό. Η επιβολή στους ανθρώπους μιας νέας εθνικότητας, μιας νέας έννομης τάξης χωρίς να ζητείται πρώτα η συναίνεσή τους είναι κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο. Σας παρακαλώ, λοιπόν, να ολοκληρώσετε με καλό τρόπο την Προεδρία σας. Τηρήστε την υπόσχεση που δώσατε στον λαό της Πορτογαλίας. Δώστε στον λαό της Πορτογαλίας τη δυνατότητα δημοψηφίσματος. Αυτό θα ενθαρρύνει και τα υπόλοιπα κράτη μέλη να πράξουν το ίδιο. Ειλικρινά, εάν αυτή η Συνθήκη είναι όσο καλή ισχυρίζεστε, τότε δεν έχετε παρά να πείσετε γι’ αυτό και τους λαούς της Ευρώπης."@el10
". – Señor Presidente, permítame señalar cuánto me complació verle suscribir el presupuesto de 2008 para la Unión Europea esta misma tarde y —¿quién sabe?— quizá este año los auditores se decidan a firmar las cuentas. Sería bastante divertido, ¿verdad? Señor Sócrates, no dudo de que usted esté encantado con su Presidencia y con el hecho de que el pasado jueves procurara la firma de este Tratado en ese magnífico monasterio de Lisboa. Sin embargo, no puedo unirme a las felicitaciones de los líderes de los otros Grupos, porque, para mí, no se trata de una operación cabal. Porque lo que se suscribió en Lisboa fue un tratado constitucional. Es idéntico en contenido a la Constitución que pusieron fuera de juego los franceses y los neerlandeses. Usted se ha limitado a suprimir el término que comienza por «c», por miedo a que ofendiera, ha renumerado los artículos y nos ha proporcionado un tratado. Sinceramente, lo que ha venido usted realizando no es más que un inmenso engaño. Un intento deliberado de endosar por la fuerza a los pueblos de Europa la Constitución, pero sin tener el valor de llamarla por su nombre. Es una actuación deshonesta, concebida sencillamente para que dejen de celebrarse referendos en los Estados miembros. Y, detrás de todo esto, subyace esta nueva y, en mi opinión, extremadamente peligrosa forma de Euronacionalismo, el deseo de crear tal Estado. Y no se acepta un «no» por respuesta, y no se está dispuesto a detenerse ante nada. Sólo tiene que observar en esta misma Cámara cuando suena el himno —un himno que ni siquiera se supone que figura en el nuevo Tratado— y algunos de los presentes se ponen de pie, firmes como clavos. El proyecto europeo va de nacionalismo. Imponer a los ciudadanos una nueva nacionalidad, un nuevo orden jurídico, sin procurar primero su consentimiento es una actuación verdaderamente peligrosa. Así que, por favor, concluya su Presidencia adecuadamente. Mantenga su promesa con sus ciudadanos de Portugal. Ofrezca a los portugueses un referéndum. De ese modo, animará a los demás Estados miembros a actuar de la misma manera. Sinceramente, si este Tratado es tan bueno como dice usted, entonces salga y convenza a los pueblos de Europa."@es21
"Hr president, kui ma vaid saaksin öelda, kui väga mulle meeldis näha teid täna pärastlõunal Euroopa Liidu 2008. aasta eelarvele alla kirjutamas ning – kes teab? – võib-olla sellel aastal kirjutavad aruandele alla ka audiitorid. See oleks päris tore, kas pole? Hr Sócrates, pole mingit kahtlust selles, et te olete rahul nii oma eesistumisega kui ka sellega, et teil õnnestus leping selles suurepärases Lissaboni kloostris möödunud neljapäeval alla kirjutada. Kuid ma ei saa siiski ühineda teiste fraktsioonijuhtide õnnitlustega, kuna minu jaoks poleks see lihtsalt aus tegu. Sest see, mis Lissabonis alla kirjutati, oli põhiseaduslik leping. See on oma sisu poolest identne põhiseadusega, mille prantslased ja hollandlased peatasid. Kõik, mida olete teinud, seisneb selles, et te jätsite ära solvanguid põhjustada võivad sõnad, panite artiklitele uued järjekorranumbrid ning andsite meile lepingu. Ausalt öeldes pole te tegelnud millegi muu kui tohutu pettusega, tahtliku katsega sundida Euroopa rahvastele peale põhiseadust, ilma et julgeksite seda selle õige nimega nimetada. See on ebaaus; see on loodud üksnes selleks, et lõpetada liikmesriikides referendumite korraldamine. Ning kõige selle taga on minut arvates uus ja äärmiselt ohtlik euronatsionalismi vorm, soov luua sellist riiki, mis ei rahuldu eitava vastusega ning ei peatu millegi ees. Teil tuleb vaid näha, kui selles kojas hümni mängimise ajal – kusjuures uus leping ei peaks seda hümni üldse sisaldama – inimesed valvel seisavad. Euroopa projekt on seotud natsionalismiga. Inimestele uue riigi, uue õiguskorra pealesurumine ilma nendelt nõusolekut küsimata on samuti äärmiselt ohtlik tegu. Nii et lõpetage palun oma eesistumine hästi. Täitke oma rahvale, Portugali rahvale, antud lubadus. Korraldage Portugali rahvale referendum. See julgustab teisi liikmesriike samuti toimima. Ausalt öeldes, kui see leping on nii hea, nagu te selle ütlete olevat, siis minge ja üritage see Euroopa rahvastele maha müüa."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan kertoa, kuinka hienoa oli nähdä teidän allekirjoittavan Euroopan unionin talousarvion vuodelle 2008 aiemmin tänä iltapäivänä, ja – kuka tietää?– ehkä tilintarkastajatkin allekirjoittavat tilit tänä vuonna. Se olisi hauskaa, vai mitä? Puheenjohtaja Sócrates, olen vakuuttunut siitä, että olette iloinen puheenjohtajakautenne tuloksista ja siitä, että viime torstaina saitte uudistussopimuksen allekirjoitettua upeassa luostarissa Lissabonissa. En kuitenkaan voi yhtyä muiden ryhmänjohtajien onnitteluihin, koska mielestäni tämä ei ole rehellistä peliä. Lissabonissa allekirjoitettiin nimittäin perustuslakisopimus. Se on sisällöltään identtinen sen perustuslain kanssa, jonka ranskalaiset ja hollantilaiset jäädyttivät. Ette ole tehneet muuta kuin jättäneet pois p-alkuisen sanan pelosta, että se aiheuttaa vastustusta, olette numeroineet artiklat uudelleen ja antaneet meille sopimuksen. Suoraan sanottuna toimintanne ei ole mitään muuta kuin jättimäinen huijaus. Harkittu yritys pakottaa Euroopan kansat hyväksymään perustuslaki mutta ilman rohkeutta kutsua sitä sellaiseksi. Se on epärehellistä; tarkoitus on puhtaasti estää kansanäänestysten järjestäminen jäsenvaltioissa. Kaiken tämän takana on tämä uusi ja mielestäni äärimmäisen vaarallinen euronationalismin muoto, halu luoda valtio. Se ei hyväksy kielteistä vastausta, eikä se anna minkään pysäyttää itseään. Ei tarvitse kuin nähdä, kuinka tässä salissa ihmiset seisovat tikkusuorina, kun salissa soitetaan hymniä – hymniä, jonka ei edes pitäisi olla uudessa sopimuksessa. Eurooppa-hankkeessa on kyse nationalimista. Uuden kansallisuuden ja uuden oikeusjärjestyksen tuputtaminen ihmisille pyytämättä ensin heidän suostumustaan on todella vaarallinen asia. Hoitakaa siis puheenjohtajakautenne hyvin loppuun. Pitäkää lupauksenne kansallenne Portugalissa. Antakaa ihmisille Portugalissa kansanäänestys. Se rohkaisee muita jäsenvaltioita tekemään saman. Suoraan sanoen: jos tämä sopimus on niin hyvä kuin sanotte sen olevan, lähtekää liikkeelle ja myykää se Euroopan kansoille."@fi7
". Monsieur le Président, puis-je dire combien je me suis réjoui lorsque je vous ai regardé signer le budget 2008 pour l’Union européenne en début d’après-midi et, qui sait, peut-être que cette année, les commissaires aux comptes signeront les états financiers. Cela serait vraiment super n’est-ce pas? Monsieur Sócrates, je n’ai aucun doute quant au fait que vous soyez ravi de votre Présidence et quant au fait que jeudi dernier, vous ayez réussi à faire signer ce traité dans ce magnifique monastère de Lisbonne. Mais je ne peux féliciter d’autres chefs de file parce que pour moi, cela n’est vraiment pas honnête. Ce qui, en réalité, a été signé à Lisbonne était un traité constitutionnel. Il est identique, de par son contenu, à la constitution qui a été mise en touche par les Français et les Néerlandais. Tout ce que vous avez fait c’est abandonner le terme commençant par la lettre «c» de crainte d’être blessant, vous avez renuméroté les articles et vous nous avez tendu un traité. Honnêtement, ce sur quoi vous vous êtes lancé n’est rien d’autre qu’une tromperie de grande envergure. Il s’agit en réalité d’une tentative délibérée visant à imposer la constitution aux peuples d’Europe sans avoir le courage de la désigner en ces termes. Cela est malhonnête; cela est conçu purement dans le seul but d’empêcher que se déroulent des référendums au sein des États membres. Et, derrière tout cela se cache cette nouvelle forme d’euronationalisme, que j’estime dangereux, qui vise à créer cet état. Et vous savez que cette forme d’euronationalisme n’accepte pas le «non» en guise de réponse, et elle n’est pas prête de se faire barrer la route. Il vous suffit de regarder, dans cette Assemblée lorsque l’hymne – l’hymne qui n’est même pas sensé être intégré dans le nouveau traité – est joué et que vous voyez les gens levés, droits comme des baguettes. Le projet européen n’est rien d’autre que du nationalisme. Imposer aux gens une nouvelle nationalité, un nouvel ordre juridique sans obtenir au préalable leur consentement est sacrément dangereux. Alors, s’il vous plaît, terminez votre Présidence en beauté. Gardez vos promesses pour votre peuple au Portugal. Organisez un référendum pour votre peuple du Portugal. Cela encouragera les autres États membres à en faire autant. Sincèrement, si ce traité est aussi bien que vous le dites, alors allez sur le terrain et vendez-le aux peuples d’Europe."@fr8
"Elnök úr, elmondhatom, hogy mennyire élvezettel néztem, ahogyan ma délután aláírta az Európai Unió 2008-as költségvetését, és – ki tudja – idén talán a könyvvizsgálók is aláírják a számlákat. Ez felettébb mulatságos lenne, nemde? Sócrates úr! Nincs kétségem afelől, hogy el van ragadtatva az elnökségétől és attól, hogy múlt csütörtökön sikerült aláírni ezt a Szerződés abban a csodálatos lisszaboni kolostorban. Nem tudok viszont azonosulni a többi képviselőcsoport vezetőinek gratulációival, mert ez számomra egyszerűen nem egyenes dolog. Mert amit Lisszabonban aláírtunk az egy alkotmányos szerződés. Tartalmát tekintve azonos azzal az Alkotmánnyal, amelyet a franciák és a hollandok kiütöttek. Mindössze annyit tettek, hogy elhagyták az „A” betűs szót attól való félelmükben, hogy ez sértődést fog okozni, újraszámozták a cikkeket, és egy szerződést terjesztettek elénk. Őszintén: amit tettek, az nem jobb egy óriási csalásnál. Szándékos kísérlet arra, hogy rákényszerítsék Európa népeire az alkotmányt, anélkül, hogy lenne bátorságuk azt annak nevezni. Ez tisztességtelen; célja egyértelműen az, hogy a tagállamokban ne legyen több népszavazás. E mögött pedig – úgy érzem – az euronacionalizmus új és rendkívül veszélyes formája húzódik meg: az az óhaj, hogy létrehozzák ezt az államot. Nem fogadja el a nemleges választ, és semmi sem állíthatja meg. Csak körül kell nézni ebben a teremben, amikor a himnuszt – azt a himnuszt, amely nem is lehetne benne az új Szerződésben – játsszák, és azt látjuk, hogy az emberek szálfaegyenes derékkal állnak. Az európai projekt a nacionalizmusról szól. Átkozottul veszélyes dolog az emberekre egy új állampolgárságot, egy új jogrendet anélkül ráerőltetni, hogy előbb beleegyezésüket kérnék. Úgyhogy kérem, megfelelően fejezzék be az elnökségüket! Tartsák meg a portugál embereknek tett ígéretüket! Biztosítsák a portugáloknak a népszavazást! Ez a többi tagállamot is bátorítani fogja, hogy ugyanezt tegye. Valójában ha ez a Szerződés tényleg annyira jó, mint ahogyan Önök azt állítják, akkor menjenek, és adják el azt Európa népeinek!"@hu11
". Signor Presidente, vorrei esprimerle quale gioia ho provato nell’osservarla mentre nel primo pomeriggio apponeva la firma al bilancio per il 2008 dell’Unione europea e – chissà? – forse avremo anche il privilegio di vedere quest’anno i revisori siglare i conti. Sarebbe piuttosto divertente, non trova? Signor Primo Ministro Sócrates, sono sicuro che lei sia soddisfatto della sua Presidenza e di aver firmato lo scorso giovedì questo Trattato nella magnifica cornice di quel monastero di Lisbona. Ma non posso unirmi alle congratulazioni porte dagli altri dei gruppi perché, a mio avviso, è un’azione tutt’altro che cristallina. Perché quello che è stato firmato a Lisbona era un trattato costituzionale identico nel contenuto alla Costituzione che è stata presa a calci da francesi e olandesi. Tutto quello che vi siete limitati a fare è scrivere in minuscolo la lettera iniziale, la “c”, per timore di offendere qualcuno, rinumerare gli articoli e darci un trattato. Detto in tutta onestà, l’impegno che avete assunto non è nulla di più che un enorme raggiro, un deliberato tentativo di imporre la Costituzione ai popoli d’Europa, senza tuttavia avere il coraggio di chiamarla con il suo nome. È un comportamento disonesto; è studiato esclusivamente per evitare che gli Stati membri indicano consultazioni referendarie. E dietro tutto ciò si delinea questa nuova e, ritengo, estremamente pericolosa forma di euronazionalismo, il desiderio di creare simile Stato, che non ammette una risposta negativa e non è disposto a fermarsi di fronte a nulla. È sufficiente osservare quest’Aula quando si suona l’inno, l’inno che non dovrebbe neppure comparire nel nuovo Trattato, e guardare i presenti in piedi qui, dritti come fusi. Il progetto europeo è incentrato sul nazionalismo. Imporre ai cittadini una nuova nazionalità, un nuovo ordinamento giuridico senza prima cercarne il consenso è un gioco terribilmente pericoloso. La prego di completare il mandato della sua Presidenza coronandolo con risultati positivi. Mantenga la promessa al suo popolo in Portogallo, offra loro un . Questo atteggiamento indurrà gli altri Stati membri a comportarsi nello stesso modo. Lo dico in tutta franchezza: se questo Trattato è valido come dice, allora esca di qua e lo proponga ai popoli d’Europa."@it12
"Gerbiamasis pirmininke, norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiausi matydamas jus šiandien pasirašantį 2008 m. Europos Sąjungos biudžetą. Kas žino – galbūt šiais metais auditoriai galėtų pateikti teigiamą ES sąskaitų patikinimo pareiškimą? Būtų džiugu, ar ne? Gerbiamas J.Sócratesai, aš neabejoju, kad jūs esate patenkintas savo pirmininkavimu ir tuo, kad praėjusį ketvirtadienį nuostabiame vienuolyne Lisabonoje buvo pasirašyta Sutartis. Tačiau negaliu prisijungti prie kitų frakcijų vadovų sveikinimų, nes man tai atrodo nesąžininga. Juk Lisabonoje buvo pasirašyta Konstitucinė sutartis. Jos turinys atitinka Konstituciją, kuriai nepritarė prancūzai ir olandai. Jūs tiesiog išmetėte žodį iš „k“ raidės, kad jis ko nors neįžeistų, iš naujo sunumeravote straipsnius ir pateikėte mums sutartį. Tiesą sakant, jūsų veiksmai tėra didelė apgaulė. Iš anksto apgalvotas bandymas primesti Europos žmonėms konstituciją neturint drąsos pavadinti jos šiuo vardu. Šis bandymas yra nesąžiningas ir skirtas išvengti referendumų valstybėse narėse. Be to, šis siekis sukurti valstybę yra nauja ir, mano nuomone, ypač pavojinga euronacionalizmo forma. Jai nepriimtinas atsakymas „ne“ ir jos nesustabdytų niekas. Užtenka pažiūrėti į šiuos Rūmus skambant himnui – kuris net neturėjo būti įtrauktas į naująją Sutartį – ir į visus čia stovinčius pasitempusius žmones. Europos projektas yra nacionalistinis. Labai rizikinga žmonėms primesti naują pilietybę, naują teisinę santvarką iš pradžių negavus jų pritarimo. Todėl prašau, pabaikite savo pirmininkavimą protingai. Ištesėkite savo pažadą Portugalijos žmonėms. Leiskite jiems ateiti į referendumą. Toks žingsnis paskatintų kitas valstybes nares padaryti tą patį. Jeigu ši sutartis yra tokia gera kaip sakote – išeikite ir parduokite ją Europos žmonėms."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es gribētu sacīt, ka man ļoti patika vērot jūs šajā pēcpusdienā, kad jūs parakstījāt 2008. gada budžetu Eiropas Savienībai, un – kas zina – varbūt šogad revidenti varētu parakstīt arī pārskatus. Tie tik būtu joki, vai ne? kungs, man nav šaubu, ka jūs esat apmierināts ar savu prezidentūru un to, ka jūs panācāt šā līguma parakstīšanu lieliskajā Lisabonas klosterī. Tomēr es nevaru pievienoties citu grupu vadītāju apsveikumiem, jo, manuprāt, tā vienkārši nav atklāta izturēšanās. Jo tas, ko parakstīja Lisabonā, bija konstitucionālais līgums. Tas ir identisks saturā tai Konstitūcijai, ko atsvieda atpakaļ franči un nīderlandieši. Viss, ko jūs esat izdarījuši, ir tas, ka jūs esat atmetuši „k” vārdu, baidoties, ka tas varētu aizvainot, jūs esat pa jaunam numurējuši pantus un jūs esat mums devuši līgumu. Atklāti sakot, jūs esat iesaistījušies milzīgā krāpšanā. Apzināts mēģinājums uzspiest Eiropas tautām Konstitūciju, bet bez drosmes to tā nosaukt. Tas ir negodīgi, tas ir domāts tikai tam, lai novērstu referendumu nepieciešamību dalībvalstīs. Un aiz visa tā slēpjas jauna un, manuprāt, ļoti bīstama eironacionālisma forma, vēlēšanās radīt šādu valsti. Un tas nepieņem atbildi „nē” un nav gatavs apstāties pie jebkādiem šķēršļiem. Paskatieties tikai uz klātesošajiem, kad tiek atskaņota himna – tā pat nav paredzēta jaunajā līgumā – viņi stāv taisni, kā slotas kātu norijuši. Eiropas projekts ir par nacionālismu. Uzspiest cilvēkiem jaunu nacionalitāti, jaunu tiesisko kārtību, neprasot viņu piekrišanu, ir ļoti bīstams pasākums. Tādēļ, lūdzu, nobeidziet jūsu prezidentūru labi. Izpildiet savu solījumu Portugāles tautai. Noturiet Portugālē referendumu. Tas pamudinās citas dalībvalstis darīt to pašu. Atklāti sakot, ja šis līgums ir tik labs, kā jūs sakāt, tad ejiet un piedāvājiet to Eiropas tautām. ( )."@lv13
"Mr President, can I say how much I enjoyed watching you signing the 2008 budget for the European Union earlier this afternoon and – who knows? – perhaps this year the auditors might sign the accounts as well. That would be rather fun would it not? Mr Sócrates, I have no doubt you are delighted with your Presidency and the fact that last Thursday you got this Treaty signed in that magnificent monastery in Lisbon. But I cannot join in the congratulations of the other Group leaders because to me this simply is not straight dealing. Because what was signed at Lisbon was a constitutional treaty. It is identical in content to the Constitution that was kicked into touch by the French and by the Dutch. All you have done is you have dropped the ‘c’ word for fear that will cause offence, you have renumbered the articles and you have given us a treaty. Frankly, what you have been engaged upon is nothing better than a giant deceit. A deliberate attempt to force the Constitution upon the peoples of Europe but without having the courage to call it that. It is dishonest; it is designed purely to stop there being referendums in Member State countries. And, behind all of this, is this new and I think extremely dangerous form of Euronationalism, the desire to create this state. And it does not take ‘no’ for an answer, and it is not prepared to stop at anything. You only have to see in this Chamber when the anthem – the anthem which is not even supposed to be in the new Treaty – is played and you see people standing here, ramrod straight. The European project is about nationalism. To impose upon people a new nationality, a new legal order without first seeking their consent is a damn dangerous thing to do. So please finish your Presidency well. Keep your promise to your people in Portugal. Give the people in Portugal a referendum. That will encourage the other Member States to do the same. Frankly, if this Treaty is as good as you say it is, then go out there and sell it to the peoples of Europe."@mt15,15
". Mijnheer de Voorzitter, mag ik zeggen hoe verheugd ik was om u eerder op de middag de begroting voor 2008 te zien ondertekenen. Wie weet – misschien dat de rekenkamer de jaarrekeningen dit jaar ook nog ondertekent? Dat zou toch fijn zijn, of niet soms? Mijnheer Sócrates, ik twijfel er niet aan dat u opgetogen bent over uw voorzitterschap en over het feit dat u ervoor hebt gezorgd dat dit Verdrag in dat prachtige klooster in Lissabon werd ondertekend. Maar ik sluit me niet aan bij de felicitaties van de andere fractieleiders, omdat dit mijns inziens ronduit gezegd geen eerlijke manier van doen was. Wat in Lissabon werd ondertekend was namelijk een grondwettelijk verdrag. De inhoud is vergelijkbaar met de Grondwet die door de Fransen en Nederlanders werd weggestemd. De enige verandering is dat u het G-woord hebt laten vallen uit angst dat het ergernis zou kunnen veroorzaken, verder hebt u de artikelen hernummerd en u hebt ons een verdrag gegeven. Eerlijk gezegd is het project waarvoor u zich hebt ingespannen niets anders dan een reusachtig bedrog. Een doelbewuste poging om de volken van Europa een grondwet op te dringen zonder de moed te hebben het zo te noemen. Het is een en al misleiding. Het hele project is erop gericht om te voorkomen dat in de lidstaten referenda worden gehouden. En achter dit alles gaat een nieuwe en mijns inziens erg gevaarlijke vorm van Euronationalisme schuil, de wens om een Europese staat in het leven te roepen. Het is het project van mensen die geen ‘nee’, kunnen accepteren en nergens voor terugdeinzen. Men hoeft slechts in deze vergaderzaal kijken wanneer het volkslied – het volkslied dat in het nieuwe Verdrag niet voorkomt – wordt gespeeld en de mensen hier kaarsrecht in de houding staan:. Het hele Europees project draait om nationalisme. Het is verdomd gevaarlijk om de mensen een nieuwe nationaliteit, een nieuwe rechtsorde voor te schrijven zonder hun eerst om toestemming te vragen. Ik verzoek u daarom uw voorzitterschap op goede wijze te beëindigen. Houd uw belofte aan uw bevolking in Portugal. Geef de mensen in Portugal een referendum. Dat zal de andere lidstaten ertoe aanmoedigen dit voorbeeld te volgen. Als dit Verdrag echt zo goed is als u beweert, gaat u er dan ook de straat mee op om het aan de volkeren van Europa te verkopen."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym powiedzieć, jak wiele radości sprawiło mi obserwowanie momentu podpisania budżetu Unii Europejskiej na 2008 r., co miało miejsce we wcześniejszych godzinach popołudniowych. Kto wie? Może w tym roku audytorzy również podpiszą księgi? Zgodzi się pan, że byłoby to zabawne? Panie premierze Sócrates! Nie wątpię w to, że jest pan zadowolony ze swojej prezydencji oraz z faktu, że w zeszły czwartek doszło do podpisania tego Traktatu w tak okazałym klasztorze w Lizbonie. Nie przyłączę się jednak do gratulacji składanych przez liderów innych grup, ponieważ dla mnie nie jest to uczciwa sprawa. Dokument podpisany w Lizbonie jest bowiem traktatem konstytucyjnym. Jego treść niczym nie różni się od zawartości konstytucji, którą odrzucili Francuzi i Holendrzy. Jedyne zmiany, które wprowadzono, polegały na skreśleniu słowa na „k”, by nikogo nie urazić, i na zmianie numerów artykułów; i oto otrzymaliśmy traktat. Szczerze mówiąc, proces, w który pan się zaangażował, to nic więcej niż wielkie oszustwo. Zamierzona próba wmuszenia konstytucji obywatelom Europy; zabrakło jednak odwagi, by nazwać rzeczy po imieniu. To nie jest uczciwe. W ten sposób dąży się jedynie do uniknięcia konieczności organizowania referendów w państwach członkowskich. Ponadto jest to nowa, i moim zdaniem, bardzo niebezpieczna forma euronacjonalizmu, chęć stworzenia tego państwa. Taka postawa nie przyjmuje decyzji odmownych i nic nie jest w stanie stanąć jej na przeszkodzie. Wystarczy tylko spojrzeć na tę Izbę, kiedy grany jest hymn, który swoją drogą w ogóle nie powinien się znaleźć w nowym Traktacie, i wszyscy stoją na baczność. W projekcie europejskim chodzi o nacjonalizm. Narzucanie obywatelom nowej narodowości, nowego porządku prawnego bez ich uprzedniej zgody to bardzo niebezpieczna zabawa. Proszę zatem o godne zakończenie prezydencji. O dotrzymanie obietnic złożonych obywatelom Portugalii. Proszę o zorganizowanie w Portugalii referendum. Zachęci to inne państwa członkowskie, by pójść w jej ślady. Szczerze mówiąc, jeśli ten Traktat jest tak dobry, jak pan twierdzi, to proszę wyjść do obywateli Europy i przekonać ich do niego."@pl16
"Senhor Presidente, permita-me que lhe manifeste a alegria que senti ao vê-lo assinar esta tarde o orçamento de 2008 para a União Europeia. Quem sabe, talvez este ano os auditores assinem também as contas. Não concorda que seria divertido? Sr. José Sócrates, não duvido da grande satisfação que sente com a sua Presidência e pelo facto de na última quinta-feira ter conseguido assinar este Tratado, naquele magnífico mosteiro em Lisboa. Não posso, porém, associar-me às felicitações de outros líderes de Grupo, simplesmente por considerar que não foi uma negociação honesta. O que foi assinado em Lisboa é um tratado constitucional, idêntico no conteúdo à Constituição que foi rejeitada pelos franceses e os neerlandeses. Limitaram-se a omitir a palavra incómoda com receio de ofender, renumeraram os artigos e criaram um tratado. Sinceramente, aquilo que fizeram não passa de um logro gigantesco, de uma tentativa deliberada de impor a Constituição aos povos da Europa, só que não tiveram a coragem de a chamar pelo seu nome. É um engano, simplesmente destinado a impedir a realização de referendos nos Estados-Membros. E atrás de tudo isto está esta nova e, a meu ver, extremamente perigosa, forma de euronacionalismo, o desejo de criar um Estado, que não aceita o ‘não’ como resposta e não recua perante nada. Basta observar esta Câmara quando o hino é tocado, um hino que nem sequer é suposto fazer parte do novo Tratado, e vemos as pessoas de pé, muito direitas. O projecto europeu é um projecto nacionalista. Impor às pessoas uma nova nacionalidade, um novo ordenamento jurídico, sem ter pedido o seu consentimento prévio, é muitíssimo perigoso. Por isso, conclua bem a sua Presidência. Cumpra o que prometeu aos portugueses. Dê ao povo português um referendo, o que incentivará os outros Estados-Membros a fazerem o mesmo. Francamente, se este Tratado é tão bom como afirma, trate de convencer os povos da Europa."@pt17
"Mr President, can I say how much I enjoyed watching you signing the 2008 budget for the European Union earlier this afternoon and – who knows? – perhaps this year the auditors might sign the accounts as well. That would be rather fun would it not? Mr Sócrates, I have no doubt you are delighted with your Presidency and the fact that last Thursday you got this Treaty signed in that magnificent monastery in Lisbon. But I cannot join in the congratulations of the other Group leaders because to me this simply is not straight dealing. Because what was signed at Lisbon was a constitutional treaty. It is identical in content to the Constitution that was kicked into touch by the French and by the Dutch. All you have done is you have dropped the ‘c’ word for fear that will cause offence, you have renumbered the articles and you have given us a treaty. Frankly, what you have been engaged upon is nothing better than a giant deceit. A deliberate attempt to force the Constitution upon the peoples of Europe but without having the courage to call it that. It is dishonest; it is designed purely to stop there being referendums in Member State countries. And, behind all of this, is this new and I think extremely dangerous form of Euronationalism, the desire to create this state. And it does not take ‘no’ for an answer, and it is not prepared to stop at anything. You only have to see in this Chamber when the anthem – the anthem which is not even supposed to be in the new Treaty – is played and you see people standing here, ramrod straight. The European project is about nationalism. To impose upon people a new nationality, a new legal order without first seeking their consent is a damn dangerous thing to do. So please finish your Presidency well. Keep your promise to your people in Portugal. Give the people in Portugal a referendum. That will encourage the other Member States to do the same. Frankly, if this Treaty is as good as you say it is, then go out there and sell it to the peoples of Europe."@ro18
"Vážený pán predseda, chcel by som povedať, ako veľmi ma potešil pohľad na vás, keď ste dnes dopoludnia podpisovali rozpočet Európskej únie na rok 2008. A, ktovie, možno tento rok podpíšu účtovnú správu aj audítori. To by bol dôvod na radosť, nie? Vážený pán Sócrates, nepochybujem, že máte radosť zo svojho predsedníctva, rovnako ako z podpisu Zmluvy, ku ktorému došlo minulý štvrtok v prekrásnom kláštore v Lisabone. Ale nemôžem sa pridať ku gratuláciám predsedov ostatných skupín, lebo podľa mňa ste nekonali čestne. To, čo sa v Lisabone podpísalo, bola ústavná zmluva. Svojím obsahom je identická s Ústavou, ktorú jednomyseľne odmietli Francúzi a Holanďania. Všetko, čo ste urobili, bolo, že ste vynechali slovo začínajúce sa na písmeno „ú”, prečíslovali ste články a predložili ste nám to ako zmluvu, lebo ste sa báli, že inak by to bol problém. Budem úprimný: to, čoho ste sa dopustili, nie je ničím iným ako obrovským klamstvom, vedomým pokusom nanútiť európskemu ľudu ústavu, ale bez odvahy nazvať ju tak. Je to nečestné. Jediným cieľom je zabrániť referendám v členských štátoch. A za týmto všetkým je nová, a podľa mňa mimoriadne nebezpečná forma euronacionalizmu, túžba vytvoriť takýto štát, ktorý „nie“ nepovažuje za odpoveď a nie je ochotný zastaviť sa pred ničím. Stačí sa pozrieť na tento parlament: keď sa hrá hymna, hymna, s ktorou sa v novej zmluve ani neráta, vidíte ľudí stojacich v pozore. Európsky projekt je o nacionalizme. Nanútiť ľuďom novú národnosť, nový právny poriadok bez toho, aby sme sa snažili získať najskôr ich súhlas, je veľmi nebezpečné. Takže, prosím, zavŕšte svoje predsedníctvo korektne. Dodržte sľuby, ktoré ste dali vášmu ľudu v Portugalsku. Umožnite ľuďom v Portugalsku referendum. Posmelí to ostatné členské štáty, aby urobili to isté. Úprimne povedané, ak je táto zmluva taká dobrá, ako tvrdíte, tak choďte a predložte ju občanom Európy. (potlesk skupiny IND/DEM)"@sk19
"Gospod predsednik, to popoldne sem zelo užival ob vašem podpisovanju proračuna Evropske unije za leto 2008 in kdo ve, mogoče bodo revizorji podpisali tudi poslovne knjige. To bi bilo zabavno, kajne? Gospod Sócrates, gotovo ste zelo zadovoljni z vašim predsedovanjem in dejstvom, da ste prejšnji četrtek podpisali to pogodbo v čudovitem samostanu v Lizboni. Vendar se ne morem pridružiti čestitkam drugih vodij skupin, ker to zame ni pošteno ravnanje. V Lizboni ste podpisali ustavno pogodbo. Po vsebini je enaka ustavi, ki so jo Francozi in Nemci zavrnili. Odpravili ste določene besede, spremenili oštevilčenje členov in nam dali to isto pogodbo. Odkrito rečeno, si čimer ste se ukvarjali, ni nič boljše od velike prevare. Šlo je za jasno namero, da Evropejcem vsilite ustavo, le da niste imeli poguma, da jo tako imenujete. To je nepošteno, oblikovano je le za preprečitev referendumov v državah članicah. Za vsem tem se skriva nov in po mojem mnenju zelo nevaren pojav evronacionalizma, želje po ustvarjanju takega stanja. Odgovor „ne“ je nesprejemljiv in nič ga ne more ustaviti. Tukaj morate samo videti stanje, ko igra himna, ki naj sploh ne bi bila v novi pogodbi, ljudje pa stojijo pokonci. Pri evropskem projektu gre za nacionalizem. Da se ljudem vsili novo državljanstvo, nov pravni red, ne da bi jih vprašali za soglasje, je zelo tvegana stvar. Zato prosim, da predsedovanje končate s premislekom. Izpolnite, kar ste obljubili svojim državljanom na Portugalskem. Omogočite jim referendum. To bo spodbudilo druge države članice k enakemu dejanju. Če je ta pogodba tako dobra, kot pravite, jo prodajte narodom Evrope."@sl20
"Herr talman! Jag kan inte säga hur mycket jag njöt av att se er underteckna 2008 års budget för Europeiska unionen tidigare i eftermiddags och – vem vet? – kanske revisorerna i år även kommer att underteckna räkenskaperna. Det skulle vara ganska roligt, eller hur? Herr Sócrates! Jag betvivlar inte att ni är nöjd med ert ordförandeskap och med att ni i torsdags fick detta fördrag undertecknat i ett magnifikt kloster i Lissabon. Men jag kan inte instämma i de andra gruppledarnas gratulationer eftersom detta för mig helt enkelt är ett ohederligt agerande. Det som undertecknades i Lissabon var nämligen ett konstitutionellt fördrag. Till innehållet är det identiskt med den konstitution som förkastades av fransmännen och nederländarna. Allt ni har gjort är att utesluta ordet ”konstitution” av rädsla för att det kommer att väcka anstöt. Ni har numrerat om artiklarna och ni har gett oss ett fördrag. Det ni har ägnat er åt är uppriktigt sagt ingenting annat än ett gigantiskt bedrägeri. Det är ett avsiktligt försök att påtvinga EU-medborgarna konstitutionen, men utan att ha modet att kalla den vid sitt rätta namn. Det är ohederligt. Syftet är enbart att förhindra att folkomröstningar hålls i medlemsländerna. Och bakom allt detta finns denna nya och enligt min mening ytterst farliga form av euronationalism, och önskan att skapa denna stat. Denna nationalism accepterar inte ett nej som svar och den är inte beredd att väja för någonting. Man behöver bara se hur det är i kammaren när Europahymnen spelas och folk står upp spikraka i ryggen – och detta är den nationalsång som inte ens är tänkt att finnas med i det nya fördraget. Det europeiska projektet handlar om nationalism. Att påtvinga människor en ny nationalitet och en ny rättsordning utan att först be om deras samtycke är förbaskat farligt. Därför ber jag er att avsluta ert ordförandeskap på ett bra sätt. Håll ert löfte till ert folk i Portugal. Ge folket i Portugal en folkomröstning. Det kommer att uppmuntra de andra medlemsstaterna att göra detsamma. Om detta fördrag är så bra som ni säger att det är borde ni uppriktigt sagt gå ut och sälja det till folken i EU."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Aplaus fraktsioonilt Iseseisvus ja Demokraatia)"5
"(Aplauso do Grupo Independência/Democracia)"17
"(Aplausos del Grupo Independencia/Democracia)"21
"(Applaudissement du groupe Indépendance/Démocratie)"8
"(Applausi dal gruppo Indipendenza/Democrazia)"12
"(Applåder från gruppen Oberoende/Demokrati)"22
"(Nepriklausomybės ir demokratijos frakcijos plojimai)"14
"(Oklaski ze strony posłów z grupy IND/DEM)"16
"(Potlesk skupiny IND/DEM)"1
"(Taps a Függetlenség/Demokrácia Képviselőcsoport részéről)"11
"Neatkarīgo/demokrātu grupas dalībnieku aplausi"13
"Nigel Farage,"18,5,20,15,19,16,11,7,4,8
"Nigelis Farage’as,"14

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph