Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-12-18-Speech-2-019"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071218.5.2-019"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, it is often said that the exception proves the rule and this Presidency proved no exception! Too often we are proffered fine words and vaulting ambitions from Presidency programmes honoured more in the breach than the observance. But, by resurrecting a Treaty that we all thought dead and buried, you have showed the improbable is indeed possible. From here on in, Lisbon will be etched on our memories as the moment Europe gave itself the tools and tenacity to make globalisation work for us, not against us. Politics would not be politics if we let major successes obscure minor failures. While the Lisbon Treaty is an undisputed success, one should beware of hubris. The Lisbon Summit, while symbolically important, may have pushed Europe and Africa further apart. Consensus on EPAs is receding as swiftly as EU assurances to put trade at the service of development. What happened to the great debate on flexicurity? Your big idea for revitalising Europe’s economy, which fizzled out before we failed even to define it? Where is the blue card for migration? Or greater labour mobility within the Union? Or linking the Lisbon and Gothenburg Agendas through full unbundling and cuts in CO2? You say you have left your mark on justice and home affairs, but watch out. Data-sharing arrangements are dangerously ahead of arrangements for data protection and data security. On the positive side of the ledger: European leadership in Bali, an excellent agreement on next year’s EU budget, the constructive abstentions you engineered to give us a common policy on Kosovo are tribute to the skills of your ministers. And, thanks to your courage and determination, Prime Minister, Europe’s bigger Member States can only retard rapid progress for so long. For, come 2009, when qualified majority voting is in place, when Parliament holds power of codecision and vetoes can no longer hold Europe hostage, the progressive majority, the centrist majority will succeed in making Europe’s choices black and white, unblemished by any blotch of brown. Europe may have lost Beethoven’s ‘Ode to Joy’, but you have understood well what Shakespeare called the ‘the tide of pomp that beats upon the high shore of this world’. And, as befits the leader of a great seafaring nation, you have caught it on the ebb."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, často se říká, že výjimka potvrzuje pravidlo, a toto předsednictví není žádnou výjimkou. Příliš často jsou nám nabízena krásná slova a velké ambice z programů předsednictví, vyznačujících se více jejich nedodržováním než dodržováním. Avšak vzkříšením Smlouvy, o které jsme si všichni mysleli, že je mrtvá a pohřbená, jste prokázali, že nepravděpodobné je skutečně možné. Od této chvíle bude Lisabon vryt do naší paměti jako okamžik, kdy si Evropa zajistila nástroje a vytrvalost, aby přiměla globalizaci pracovat pro nás a ne proti nám. Politika by nebyla politikou, kdybychom dovolili, aby větší úspěchy zakryly menší nezdary. I když je Lisabonská smlouva nesporným úspěchem, měli bychom se vyvarovat přílišného sebevědomí. Lisabonská vrcholná schůzka je sice symbolicky důležitá, mohla však Evropu a Afriku odstrčit dále od sebe. Shoda v otázce dohod o hospodářském partnerství ustupuje stejně rychle jako ujišťování, že obchod bude zapojen do služeb rozvoje. Co se stalo s velkou diskusí o flexicuritě? S vaší velkou myšlenkou o oživení evropského hospodářství, která zvadla dřív, než jsme ji vůbec dokázali definovat? Kde je modrá karta pro migraci? Nebo větší mobilita pracovních sil v Unii? Nebo spojení lisabonské a göteborské agendy pomocí úplného oddělení a snížení CO2? Říkáte, že jste zanechali trvalé stopy v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, ale dejte si pozor. Opatření na sdílení údajů jsou nebezpečně napřed oproti opatřením na ochranu a zabezpečení údajů. Na kladné straně účetní knihy je evropského vůdcovství na Bali, vynikající shoda na rozpočtu EU na příští rok, konstruktivní zdržení se hlasování, které jste naplánovali, abyste nám dali společnou politiku v otázce Kosova, to všechno dělá čest schopnostem vašich ministrů. A díky vaší odvaze a rozhodnosti, pane předsedo vlády, již nemohou větší evropské členské státy pokrok zdržovat věčně. Neboť, až nastane rok 2009, kdy bude zavedeno hlasování kvalifikovanou většinou, kdy Parlament bude mít pravomoc spolurozhodovat a nebude možné držet Evropu jako rukojmí využíváním veta, pak progresivní centristická většina dokáže učinit rozhodnutí Evropy černobílými, bez hnědých skvrn. Evropa možná přišla o Beethovenovu Ódu na radost, vy jste však dobře pochopili to, co Shakespeare nazval jako „příliv pompy, který bije do vysokého břehu tohoto světa“. A jak přísluší vůdci národa velkých mořeplavců, zachytli jste ho při odlivu."@cs1
"Hr. formand! Man taler tit om undtagelsen, der beviser reglen, og dette formandskab er ingen undtagelse! Alt for ofte tilbydes vi fine ord og højtflyvende ambitioner fra formandskabsprogrammer, der oftere udmærker sig ved at blive brudt end ved at blive overholdt. Men ved at genoplive en traktat, vi alle troede var død og begravet, har De vist, at det usandsynlige faktisk er muligt. Herefterdags vil Lissabon være brændt ind i vores hukommelser som det øjeblik, hvor Europa gav sig selv de instrumenter og den ihærdighed, der får globaliseringen til at arbejde for os, ikke mod os. Politik ville ikke være politik, hvis vi lod store succeser overskygge mindre fiaskoer. Selv om Lissabontraktaten er en ubestridt succes, skal man passe på hybris. Lissabontopmødet var ganske vist symbolsk vigtigt, men kan have forøget afstanden mellem Europa og Afrika. Konsensussen om ØPA'er svinder lige så hurtigt som EU's forsikringer om at lade samhandelen virke til fordel for udvikling. Hvad skete der med den store debat om flexicurity? Deres store tanker om at give Europas økonomi nyt liv, som løb ud i sandet, før vi overhovedet fik formuleret dem? Hvor er det blå kort til migration? Eller større mobilitet på arbejdsmarkedet i EU? Eller sammenknytningen af Lissabon- og Göteborgdagsordenerne gennem fuld adskillelse og begrænsning af CO2? De siger, at De har sat Deres fingeraftryk på retlige og indre anliggender, men pas på. Aftaler om udveksling af oplysninger er faretruende langt foran aftaler om beskyttelse af oplysninger og datasikkerhed. På den positive side af regnskabet: Europæisk lederskab på Bali, en fortrinlig aftale om næste års EU-budget, de konstruktive afståelser, De arrangerede for at give os en fælles Kosovopolitik, er en hyldest til Deres ministres evner. Hr. premierminister! Takket være Deres mod og beslutsomhed er der grænser for, hvor længe Europas store medlemsstater kan forhale hurtigt fremskridt. For i 2009, når beslutningstagning med kvalificeret flertal tages i anvendelse, når Parlamentet får magt gennem proceduren med fælles beslutningstagning, og man ikke længere kan tage Europa som gidsel ved hjælp af vetoer, vil det lykkes det progressive flertal, det midtersøgende flertal, at gøre Europas valgmuligheder sorte og hvide, fri for brune pletter. Europa har måske nok mistet Beethovens "Ode til Glæden", men De har en god forståelse for det, Shakespeare kaldte "den flod af pragt, der slår mod denne verdens høje strand". Og som det passer sig for lederen af en stolt søfarende nation, har De fanget den på vej mod ebbe."@da2
"Herr Präsident! Es heißt ja immer, Ausnahmen bestätigen die Regel, diese Präsidentschaft ist da keine Ausnahme gewesen! Zu oft enthalten die Präsidentschaftsprogramme große Versprechungen und hochtrabende Ziele, die dann nicht eingehalten, sondern in schöner Regelmäßigkeit gebrochen werden. Doch durch die Wiederbelebung eines von uns allen tot geglaubten Vertrages haben Sie gezeigt, dass das Unwahrscheinliche doch möglich ist. Lissabon wird uns von nun an als der Zeitpunkt im Gedächtnis bleiben, seit dem Europa über die Instrumente und die Beharrlichkeit verfügt, um die Globalisierung für uns und nicht gegen uns arbeiten zu lassen. Politik wäre aber nicht Politik, wenn wir angesichts großer Erfolge die Augen vor kleinen Misserfolgen verschließen würden. Auch wenn der Vertrag von Lissabon ein unumstrittener Erfolg ist, sollten wir uns vor Anmaßungen hüten. Trotz seiner symbolischen Bedeutung könnte der Gipfel von Lissabon Europa und Afrika weiter auseinander treiben. Die Zustimmung zu den Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) sinkt genauso schnell wie die Zusicherungen der EU, den Handel in den Dienst der Entwicklung zu stellen. Was ist aus der großen Diskussion um Flexicurity geworden? Aus Ihrer großen Idee zur Wiederbelebung der europäischen Wirtschaft, die schon im Sande verlaufen war, noch ehe wir an einer klaren Definition scheitern konnten? Wo ist die Blaue Karte für Einwanderer? Oder die größere Mobilität der Arbeitnehmer innerhalb der Union? Und was ist mit der Verbindung der Ziele von Lissabon und Göteborg durch vollständige Entflechtung und Reduzierung des CO2-Ausstoßes? Sie behaupten, Sie hätten im Bereich Justiz und Innere Angelegenheiten Ihren Stempel hinterlassen, aber Vorsicht! Die Abkommen zum Datenaustausch sind den Abkommen zum Datenschutz und zur Datensicherheit gefährlich weit voraus. Positiv verbuchen können wir: die Führungsrolle auf Bali, ein hervorragendes EU-Haushaltsabkommen für das nächste Jahr und die konstruktiven Stimmenthaltungen zur Bildung einer einheitlichen Politik gegenüber dem Kosovo. All dies verdanken wir Ihren fähigen Ministern. Ihrem Mut und Ihrer Entschlossenheit, Herr Ministerpräsident, ist es außerdem zu verdanken, dass Europas größere Mitgliedstaaten den schnellen Fortschritt nur noch begrenzt verhindern können. Denn wenn ab 2009 mit qualifizierter Mehrheit gewählt wird und Europa sich durch das Mitspracherecht des Parlaments nicht mehr zur Geisel von Vetos machen lässt, wird es der fortschrittlichen, zentristischen Mehrheit gelingen, in Europa klare Entscheidungen zu fällen, die entweder schwarz oder weiß, aber nicht mehr undurchsichtig braun sind. Beethovens „Ode an die Freude“ hat man in Europa vielleicht vergessen, aber Sie wissen genau, was Shakespeare mit „des Pompes Flut, die anschlägt an den hohen Strand der Welt“ gemeint hat. Und wie es sich für den Anführer einer großen Seefahrernation gehört, herrscht bei Ihnen gerade Ebbe."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, λέγεται συχνά ότι η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα και αυτή η Προεδρία δεν αποτέλεσε εξαίρεση! Πολύ συχνά ακούμε ωραία λόγια και μεγάλες φιλοδοξίες από τα προγράμματα της Προεδρίας που φημίζονται περισσότερο για την παραβίαση παρά για την τήρησή τους. Όμως, με την ανάσταση μιας Συνθήκης που όλοι θεωρούσαμε νεκρή και θαμμένη, αποδείξατε ότι τα απίθανα είναι πράγματι δυνατά. Από εδώ και στο εξής, η Λισαβόνα θα χαραχθεί στη μνήμη μας ως η στιγμή που η Ευρώπη απέκτησε τα μέσα και τη δύναμη να κάνει την παγκοσμιοποίηση να δουλέψει υπέρ ημών και όχι εναντίον μας. Η πολιτική δεν θα ήταν πολιτική εάν αφήναμε τις μεγάλες επιτυχίες να επισκιάσουν τις μικρές αποτυχίες. Ενώ η Συνθήκη της Λισαβόνας αποτελεί μια αδιαμφισβήτητη επιτυχία, θα πρέπει να προφυλαχθούμε από την υπεροψία. Η διάσκεψη κορυφής της Λισαβόνας, ενώ είναι συμβολικά σημαντική, έχει ίσως απομακρύνει ακόμη περισσότερο την Ευρώπη και την Αφρική. Η συναίνεση για τις ΣΟΕΣ υποχωρεί εξίσου γρήγορα με τις διαβεβαιώσεις της ΕΕ ότι θα θέσει το εμπόριο στην υπηρεσία της ανάπτυξης. Τι συνέβη με τη σημαντική συζήτηση για την ευελισφάλεια; Η μεγάλη σας ιδέα για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η οποία ξεθύμανε πριν καν αποτύχουμε να την ορίσουμε; Πού είναι η μπλε κάρτα για τη μετανάστευση; Ή η αυξημένη κινητικότητα των εργαζομένων εντός της Ένωσης; Ή η σύνδεση της ατζέντας της Λισαβόνας και του Γκέτεμπορκ μέσω του πλήρους διαχωρισμού και των μειώσεων του CO2; Υποστηρίζετε ότι αφήσατε το στίγμα σας στη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, αλλά προσέξτε. Οι ρυθμίσεις για την ανταλλαγή δεδομένων προηγούνται επικίνδυνα των ρυθμίσεων για την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων. Ως προς τη θετική πλευρά του απολογισμού: ο ηγετικός ρόλος της Ευρώπης στο Μπαλί, η εξαιρετική συμφωνία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το επόμενο έτος, οι εποικοδομητικές αποχές που οργανώσατε ώστε να μας εξασφαλίσετε μια κοινή πολιτική για το Κοσσυφοπέδιο οφείλονται στα προσόντα των υπουργών σας. Και, χάρη στο θάρρος και την αποφασιστικότητά σας, κύριε πρωθυπουργέ, τα μεγαλύτερα κράτη μέλη της Ευρώπης δεν έχουν μεγάλα ακόμη περιθώρια να καθυστερήσουν την επίτευξη ταχείας προόδου. Διότι, το 2009, όταν θα ισχύει η ειδική πλειοψηφία, όταν το Κοινοβούλιο θα έχει τη δυνατότητα συναπόφασης και το δικαίωμα αρνησικυρίας δεν θα μπορεί πλέον να κρατά όμηρο την Ευρώπη, η προοδευτική πλειοψηφία, η κεντρώα πλειοψηφία θα επιτύχει να κάνει τις επιθυμίες της Ευρώπης ασπρόμαυρες, χωρίς ίχνος καφέ κηλίδων. Η Ευρώπη μπορεί να έχει χάσει την «Ωδή στη Χαρά» του Μπετόβεν, αλλά καταλάβατε καλά αυτό που ο Σαίξπηρ ονόμαζε «η πλημμυρίδα της πομπής που φτάνει ώς τις απώτατες ακτές του κόσμου ετούτου». Και, όπως αρμόζει στον ηγέτη ενός μεγάλου ναυτικού έθνους, την προλάβατε την ώρα που υποχωρούσε."@el10
". – Señor Presidente, suele decirse que la excepción confirma la regla, ¡y esta Presidencia no resultó ser ninguna excepción! Con demasiada frecuencia se nos refieren bellas palabras y grandes ambiciones en los programas de la Presidencia, incumplidos más a menudo que observados. Sin embargo, resucitando un Tratado al que todos dábamos por muerto y enterrado, usted ha demostrado que lo improbable es sin duda posible. De ahora en adelante, Lisboa quedará grabado en nuestra memoria como el momento en que Europa se dotó de las herramientas y la tenacidad para lograr que la globalización funcione a nuestro favor, y no en nuestra contra. La política no sería política si permitiéramos que los grandes éxitos oculten los fracasos menores. Aunque el Tratado de Lisboa constituye un éxito innegable, hemos de evitar la caída en un orgullo desmesurado. La Cumbre de Lisboa, a pesar de su importancia simbólica, puede haber dado lugar a una mayor separación entre Europa y África. El consenso respecto a los AAE mengua tan rápidamente como las garantías de la UE de disponer el comercio al servicio del desarrollo. ¿Qué pasó con el gran debate sobre la ? ¿Qué sucedió con su gran idea para revitalizar la economía europea, que quedó en nada antes de que consiguiéramos siquiera definirla? ¿Dónde está la tarjeta azul para la migración? ¿O el refuerzo de la movilidad de la mano de obra en la Unión? ¿O el vínculo de los Programas de Lisboa y Gotemburgo mediante la desagregación plena y los recortes del CO2? Dice usted que ha dejado su impronta en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, pero cuidado: los mecanismos de puesta en común de datos se encuentran peligrosamente por delante de los dedicados a la protección y a la seguridad de los datos. En el haber del balance: el liderazgo europeo en Bali, un excelente acuerdo respecto al presupuesto de la UE del próximo ejercicio, las abstenciones constructivas que usted pergeñó para ofrecernos una política común sobre Kosovo acreditan las destrezas de sus ministros. Además, gracias a su valentía y determinación, Primer Ministro, los grandes Estados miembros de Europa no podrán seguir demorando un rápido progreso durante mucho tiempo, porque, en 2009, cuando se haya adoptado la votación por mayoría cualificada, y Europa se libere del bloqueo al que la someten los vetos, la mayoría progresista, la mayoría centrista logrará poner negro sobre blanco las opciones de Europa, ajenas a toda mancha de indefinición. Puede que Europa haya perdido el «Himno a la alegría» de Beethoven, pero usted ha comprendido bien lo que Shakespeare llamó «la marea de pompa que golpea la alta orilla de este mundo». Y, como corresponde al líder de una gran nación marinera, usted ha aprovechado la bajamar."@es21
"Hr president, sageli öeldakse, et erand kinnitab reeglit, ning see eesistumine ei ole erand! Liiga sageli tuuakse eesistujariigi programmis meie ette kaunid sõnad ja enesekindlad ambitsioonid, mida rohkem rikutakse kui järgitakse. Kuid taaselustades lepingu, mis oli meie kõigi arvates juba surnud ja maha maetud, näitasite, et ebatõenäoline on siiski võimalik. Siit alates jääb Lissabon meie mällu hetkena, millal Euroopa varustas ennast vahendite ja järjekindlusega, et panna globaliseerumine tööle meie heaks, mitte meie vastu. Poliitika poleks poliitika, kui me laseksime suurel edul varjutada väiksemaid ebaõnnestumisi. Kuigi Lissaboni leping on vaieldamatu edasiminek, ei tohi see meid siiski liiga enesekindlaks muuta. Kuigi see on sümboolse tähtsusega, võis Lissaboni tippkohtumine Euroopat ja Aafrikat teineteisest veelgi kaugemale tõugata. Majanduskoostöö lepinguid puudutav konsensus taandub sama kiiresti kui ELi kinnitused määrata kaubandus arengu teenistusse. Mis juhtus suure vaidlusega kaitstud paindlikkuse suhtes? Teie suur idee Euroopa majanduse taaselustamise kohta, mis jooksis liiva juba enne seda, kui me seda isegi sõnastada suutsime? Kus on migratsiooni sinine kaart? Või tööjõu suurem liikuvus liidu piires? Või Lissaboni ja Göteborgi agenda sidumine CO2 täieliku laialivõtmise/eraldamise ja kärpimise/vähendamise abil? Te ütlete, et olete jätnud oma jälje õigusemõistmise ja siseküsimuste valdkonnas, kuid vaadake ette. Andmete jagamise kord on andmekaitse ja andmete turvalisuse tagamisest ohtlikult ette jõudnud. Bilansi plusspool: Euroopa juhtpositsioon Bali konverentsil, suurepärane kokkulepe ELi järgmise aasta eelarve suhtes, konstruktiivselt kaine mõtlemine ühise poliitika kavandamisel Kosovo suhtes, need kõik teevad au teie ministrite oskuslikule tegevusele. Ning tänu teie julgusele ja otsustavusele, peaminister, saavad Euroopa suuremad liikmesriigid kiire edasiminekuga veel vaid veidi viivitada. Sest 2009. aasta saabudes, kui kvalifitseeritud häälteenamus on paika pandud, kui parlamendil on kaasotsustamise õigus ning vetod ei saa Euroopat kauem pantvangis hoida, läheb progressiivsel, tsentristlikul enamusel korda muuta Euroopa valikud mustvalgeks, mida ei riku ükski hall laik. Euroopa võib ju olla kaotanud Beethoveni „Oodi rõõmule”, kuid te olete hästi aru saanud sellest, mille kohta Shakespeare ütles: hiilguse tõus, mis tulvab vastu selle maailma kõrget kallast. Ning nagu suure meresõiduriigi juhile kohane, olete seda tabanud just mõõna ajal."@et5
"Arvoisa puhemies, usein sanotaan, että poikkeus vahvistaa säännön, eikä tämä puheenjohtajakausi vahvistanut poikkeusta! Liian usein meille tarjotaan uljaita sanoja ja kunnianhimoisia pyrkimyksiä puheenjohtajavaltioiden ohjelmissa, joita kunnioitetaan enemminkin rikkomalla kuin noudattamalla niitä. Herättämällä henkiin sopimuksen, jota me kaikki pidimme kuolleena ja kuopattuna, te kuitenkin osoititte, että epätodennäköinen tosiaan on madollista. Tästä lähtien Lissabonin kokous syöpyy mieliimme hetkenä, jona Eurooppa antoi itselleen välineet ja sinnikkyyden saada globalisaatio toimimaan meidän puolestamme eikä meitä vastaan. Politiikka ei olisi politiikkaa, jos antaisimme suurten menestysten peittää pienet virheet. Vaikka Lissabonin sopimus on kiistämätön menestys, emme saa tulla ylimielisiksi. Lissabonin huippukokous, vaikkakin symbolisesti tärkeä, työnsi ehkä Eurooppaa ja Afrikkaa kauemmas toisistaan. Konsensus talouskumppanuussopimuksista vähentyy yhtä nopeasti kuin EU:n vakuutukset valjastaa kauppa kehityksen palvelukseen. Mitä tapahtui suurelle keskustelulle joustoturvasta? Suurelle ideallenne Euroopan talouden elvyttämiseksi, joka kuivui kokoon, ennen kuin onnistuimme edes määrittelemään sitä? Missä on maahanmuuton sininen kortti? Tai suurempi työvoiman liikkuvuus unionissa? Tai Lissabonin ja Göteborgin toimintaohjelmien liittäminen toisiinsa täysimääräisen eriyttämisen ja hiilidioksidipäästöjen leikkauksien avulla? Sanotte jättäneenne jälkenne oikeudellisiin asioihin ja sisäasioihin, mutta olkaa varuillanne. Tiedonjakamista koskevat järjestelyt ovat vaarallisen paljon edellä tietosuojaa ja tietoturvallisuutta koskevia järjestelyjä. Plussan puolelle jäädään seuraavissa kysymyksissä: Euroopan johtoasema Balin konferenssissa, erinomainen sopimus EU:n ensi vuoden talousarviosta ja rakentavat pidättymiset, jotka organisoitte, jotta saimme aikaan yhteisen Kosovo-politiikan, ovat ministerienne taitojen ansiota. Teidän rohkeutenne ja päättäväisyytenne ansiosta, arvoisa pääministeri, Euroopan suuremmat jäsenvaltiot eivät voi viivyttää nopeaa edistystä enää kauan. Sillä kun tulee vuosi 2009, kun määräenemmistöäänestykset ovat käytössä, kun parlamentilla on yhteispäätösvaltuudet eivätkä vetot enää voi lamaannuttaa Eurooppaa, progressiivinen enemmistö, keskustaenemmistö onnistuu tekemään Euroopan valinnoista yksiselitteisiä, valintoja, joissa ei ole mitään hämärää. Eurooppa on tosin menettänyt Beethovenin ”Oodin ilolle”, mutta olette hyvin ymmärtäneet, mitä Shakespeare kutsui nimellä ”kiillon tulva, mi tämän maailman jyrkkää rantaa huuhtoo”. Ja kuten suuren merenkulkukansan johtajalle sopiikin, saitte sen kiinni juuri laskuveden aikaan."@fi7
". – Monsieur le Président, on dit souvent que «c’est l’exception qui confirme la règle» et cette présidence illustre bien cette maxime! Trop souvent, la Présidence nous suggère des projets démesurés sous des termes enjôleurs mais ces programmes sont dénoncés plutôt que suivis. Cependant, en faisant ressusciter un traité que nous pensions tous défunt et enterré, vous nous avez montré que l’improbable est en fait réalisable. Dès lors, le traité de Lisbonne sera gravé dans nos mémoires comme étant l’instant où l’Europe s’est donné les moyens et a persévéré pour faire de la mondialisation un atout et non un obstacle. La politique ne serait pas la politique si nous laissions les réussites majeures occulter les échecs mineurs. Tandis que le traité de Lisbonne est un succès incontesté, il faut se garder d’être trop présomptueux. Le sommet de Lisbonne, tout en étant primordial d’un point de vue symbolique, aurait pu éloigner d’avantage l’Europe et l’Afrique. Le consensus relatif aux APE ( ) recule aussi rapidement que les convictions de l’UE selon lesquelles elle doit faire du commerce et des échanges un outil au service du développement. Que s’est-il passé avec le grand débat sur la flexicurité et votre super idée pour redynamiser l’économie de l’Europe, idée qui est tombée à l’eau avant que nous ayons même eu la chance de la définir? Où est la carte bleue pour la migration? Ou encore la mobilité accrue en termes de main d’œuvre au sein de l’Union? Qu’en est-il de l’unicité des programmes de Lisbonne et de Gothenburg en matière de quotas et de réductions totales des émissions de CO ? Vous dites que vous vous êtes distingués en matière de justice et de questions relatives à l’intérieur, mais attention. L’organisation du partage des données dépasse dangereusement les mises au point en matière de protection des données et de sécurité des données. S’agissant de l’aspect positif: le leadership européen à Bali, un accord excellent relatif au budget de l’UE pour l’année prochaine; les abstentions constructives que vous avez conçues afin de nous présenter une politique commune pour le Kosovo font honneur aux talents de vos ministres. Et, grâce à votre courage et vos résolutions, Monsieur le Premier ministre, les plus grands États membres de l’Europe ne pourront plus guère retarder la progression rapide. En effet, en 2009, lorsque le vote à la majorité qualifiée sera en place, lorsque le Parlement détiendra le pouvoir de décision conjointe et que les veto ne pourront plus prendre l’Europe en otage, la majorité progressive c’est-à-dire la majorité centriste, réussira à faire des choix de l’Europe des choix noirs ou blancs, exempts de taches brunes. L’Europe a peut-être perdu l’ de Beethoven mais vous avez bien compris ce que Shakespeare nomme «la marée des ostentations qui vient s’échouer sur les grands rivages de ce monde». Et, comme il sied au meneur de cette grande nation de marins, vous l’avez saisie à son flux."@fr8
"Elnök úr! Gyakran mondják, hogy a kivétel erősíti a szabályt, és ez az elnökség ez alól nem kivétel! Túl gyakran kecsegtetnek minket kifinomult szavakkal és kitörő ambíciókkal az elnökségi programokban, amelyeket inkább a megsértenek, semmint betartanak. A mindannyiunk által halottnak és eltemetettnek hitt Szerződés életre keltésével azonban bebizonyították, hogy a valószerűtlen az igenis lehetséges. Innentől kezdve Lisszabon úgy marad meg emlékeinkben, mint a pillanat, amikor Európa felszerelkezett az eszközökkel és a kitartással ahhoz, hogy a globalizációt az előnyére, nem pedig a kárára fordítsa. A politika nem lenne politika, ha hagynánk, hogy a nagyobb sikerek elfedjék a kisebb kudarcokat. Míg a Lisszaboni Szerződés vitathatatlan siker, az embernek azért vigyáznia kell az önhittséggel. Az is elképzelhető, hogy a lisszaboni csúcstalálkozó – jóllehet jelképesen fontos – Európát és Afrikát még inkább eltávolította egymástól. Az európai partnerségi megállapodásokkal kapcsolatos konszenzus olyan gyorsan veszít értékéből, amilyen gyorsan az EU az iránti biztosítékai, hogy a kereskedelmet a fejlődés szolgálatába állítsa. Mi lett a rugalmas biztonságról szóló nagy tárgyalásról? Az európai gazdaság újraélesztésére vonatkozó nagy elképzelésükkel, amely még az előtt a semmibe veszett, hogy a meghatározásával kapcsolatban vallottunk volna kudarcot? Hova lett a migrációs kékkártya? Vagy a munkaerő Unión belüli nagyobb mobilitásával? Vagy a lisszaboni és göteborgi menetrendek összekötésével a teljes körű szétválasztáson és a CO2 csökkentésén keresztül? Azt mondják, nyomot hagytak az igazságügyön és a belügyön, de vigyázzanak! Az adatmegosztási rendelkezések jóval az adatvédelmi és adatbiztonsági rendelkezések előtt járnak. A mérleg pozitív oldalán: európai vezetés Balin – a tavalyi év uniós költségvetésében szereplő kiváló megállapodás –, a konstruktív tartózkodás, amelyen azért mesterkedtek, hogy közös politikával szolgáljanak számunkra Koszovóra vonatkozóan – mind-mind a minisztereik készségeinek köszönhető. És – hála az Ön bátorságának és eltökéltségének – miniszterelnök úr, Európa nagyobb tagállamai csupán eddig késleltethetik a gyors előrehaladást. Mert jöjjön csak el 2009, amikor a minősített többségi szavazás életbe lép, amikor a Parlament együttdöntési jogkört szerez és a vétók többé már nem tarthatják gúzsban Európát, a progresszív többségnek, a központi többségnek sikerülni fog, hogy Európa választásait fehérré vagy feketévé tegyék, anélkül, hogy azt elszürkítenék. Lehet, hogy Európa elvesztette Beethoven Örömódáját, de jól megértették, hogy Shakespeare mit nevezett „trónnak, a melyen űl a fény hulláma, Mely e világ magas partját veri”. És – amint az egy nagyszerű, tengerfélő nemzet vezetőjéhez illik –, az apály közben kapták el azt."@hu11
". Signor Presidente, non di rado si dice che l’eccezione conferma la regola e questa Presidenza non è stata affatto un’eccezione! Troppo spesso ci vengono offerte belle parole e ambizioni sfrenate da parte di programmi della Presidenza rispettati più nella violazione che nell’osservanza. Tuttavia, risuscitando un trattato che tutti pensavamo morto e sepolto, avete dimostrato che l’improbabile è davvero possibile. Da oggi in avanti, Lisbona rimarrà impressa nella memoria come il momento in cui l’Europa fornì essa stessa gli strumenti e la tenacia per compiere il lavoro della globalizzazione a nostro favore, non contro di noi. La politica non sarebbe tale se permettessimo che i grandi successi offuschino i fallimenti minori. Se il Trattato di Lisbona è un successo indiscusso, ci si deve guardare dall’arroganza. Il vertice di Lisbona, benché importante sotto il profilo simbolico, può aver aumentato ulteriormente la distanza tra l’Europa e l’Africa. L’intesa sugli APE si sta affievolendo con la stessa rapidità con cui si attenuano le garanzie dell’UE di mettere il commercio al servizio dello sviluppo. Che cos’è accaduto al grande dibattito sulla flessicurezza? E la magnifica idea di rivitalizzare l’economia europea, svanita in una bolla di sapone ancor prima che dimostrassimo di non riuscire neppure a definirla? Che fine ha fatto la “blue card” per la migrazione? O la maggiore mobilità della manodopera all’interno dell’Unione? O il legame tra le agende di Lisbona e Göteborg tramite un totale disaccoppiamento e i tagli alla CO2? Avete affermato di aver lasciato il segno nel settore della giustizia e degli affari interni, ma attenzione. Gli accordi sulla condivisione dei dati sono pericolosamente avanti rispetto agli accordi sulla protezione e la sicurezza dei dati. Analizziamo la colonna degli attivi di questo registro: la europea a Bali, un’intesa straordinaria sul bilancio comunitario del prossimo anno, le costruttive astensioni che avete architettato per offrirci una politica comune sul Kosovo sono un tributo alle competenze dei vostri ministri. E grazie al suo coraggio e alla sua determinazione, signor Primo Ministro, i maggiori Stati membri dell’Europa possono solo ritardare per un po’ i rapidi progressi. Perché, nel 2009, quando sarà prevista la votazione a maggioranza qualificata, quando il Parlamento deterrà il potere di codecisione e i veti non potranno più tenere in ostaggio l’Europa, la maggioranza progressista, la maggioranza centrista riuscirà a rendere le scelte dell’Europa precise e ben definite, prive della benché minima impurità. L’Europa può aver perso la “Ode alla gioia” di Beethoven, ma lei ha compreso bene ciò che Shakespeare ha chiamato “l’onda dello sfarzo, il cui riflusso percuote gli alti liti della terra”. E come si addice al di una grande nazione marittima, lei ha colto il flusso."@it12
"Gerbiamasis pirmininke, dažnai sakoma, kad išimtis patvirtina taisyklę, ir ši Pirmininkaujančioji valstybė narė nebuvo išimtis! Labai dažnai Pirmininkaujančiosios valstybės programose skambantys gražūs žodžiai ir nežabotos ambicijos likdavo neįgyvendinti. Tačiau atgaivindami Sutartį, kurią visi laikė mirusia, jūs parodėte, kad neįtikėtini dalykai tikrai įmanomi. Nuo šiol Lisabona mūsų atmintyje bus siejama su akimirka, kai Europa rado priemonių ir valios jėgos priversti globalizaciją tarnauti mums, o ne prieš mums. Politika nebūtų politika, jeigu didiesiems pasiekimams leistume užgožti mažas nesėkmes. Nors Lisabonos sutartis yra neabejotinas pasiekimas, turėtume saugotis puikybės. Aukščiausiojo lygio susitikimas Lisabonoje, kuris yra svarbus simboliškai, galėjo dar labiau atitolinti Europą ir Afriką. Konsensusas dėl EPS nyksta taip pat kaip ir ES pažadai, kad prekyba tarnaus vystimuisi. Kas atsitiko diskusijoms dėl bendrųjų lankstumo ir užimtumo garantijų principų? Jūsų didžiajai idėjai atgaivinti Europos ekonomiką, kuri pranyko anksčiau nei spėjome ją apibrėžti? Kur yra „mėlynoji“ migracijos kortelė? Arba didesnis darbo mobilumas Sąjungoje? Kodėl nesusietos Lisabonos ir Gioteburgo darbotvarkės dėl visiško atskyrimo ir CO2 sumažinimo? Sakote, kad palikote pėdsaką teisingumo ir vidaus reikalų srityje, tačiau būkite atsargūs. Keitimosi duomenimis susitarimai yra pavojingai nutolę nuo susitarimų dėl duomenų apsaugos ir duomenų saugumo. Teigiama reikalų pusė: už Europos lyderio vaidmenį Balyje, puikų susitarimą dėl kitų metų biudžeto, konstruktyvų susilaikymą, leidusį laikytis bendros politikos dėl Kosovo, turime dėkoti jūsų ministrų profesionalumui. Ministre Pirmininke, dėl jūsų drąsos ir atsidavimo didžiosios ES valstybės narės gali tik sulėtinti sparčią pažangą. Nes atėjus 2009 m. įsigalios kvalifikuotos balsų daugumos principas, Parlamentas įgis bendro sprendimo priėmimo galias ir Europa nebebus veto įkaitė ir pažangioji dauguma – centristų dauguma – pasieks, kad Europai tektų rinktis tarp juodo ir balto, nesuteršto rudomis dėmėmis. Galbūt Europa neteko L. van Bethoveno „Odės džiaugsmui“, tačiau jūs gerai supratote, ką V.Šekspyras vadino „prabangos banga, besimušančia į aukštus šio gyvenimo krantus“. Ir būdamas didžios jūrininkų tautos lyderiu jūs sugavote šią bangą per atoslūgį."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Bieži tiek sacīts, ka izņēmumi pierāda likumu, un šī prezidentūra nav izņēmums. Pārāk bieži mums piedāvā skaistus vārdus un godkārīgus mērķus prezidentūras programmās, kas slavenas vairāk ar to pārkāpumiem, nekā ar to izpildīšanu. Taču, atdzīvinot Līgumu, ko mēs visi uzskatījām par mirušu un apbedītu, jūs esat pierādījuši, ka neticamais ir tiešām iespējams. Tagad Lisabona būs ierakstīta mūsu atmiņās kā brīdis, kad Eiropa atrada līdzekļus un izturību, lai liktu globalizācijai darboties mūsu labā, nevis pret mums. Politika nebūtu politika, ja mēs ļautu lieliem panākumiem aizēnot nelielas kļūmes. Lai gan Lisabonas līgums ir neapstrīdams panākums, būtu jāizvairās no augstprātības. Lisabonas augstākā līmeņa sanāksme, lai gan simboliski svarīga, var būt atgrūdusi Eiropu un Āfriku tālāk vienu no otras. Konsenss par ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem (EPN) mazinās tikpat strauji kā ES solījumi, ka tirdzniecībai ir jākalpo attīstībai. Kas ir noticis ar lielajām debatēm par elastību un drošību darba attiecībās? Jūsu lielā ideja par Eiropas ekonomikas atveseļošanu, kas izčākstēja ātrāk, nekā mēs to iespējām definēt? Kur ir zilā karte migrācijai? Vai lielāka darbaspēka mobilitāte ES iekšienē? Vai Lisabonas un Gēteborgas dienas kārtību apvienošana caur pilnīgu nošķiršanu un CO2 samazināšanu? Jūs sakāt, ka esat devuši ieguldījumu tieslietās un iekšlietās, taču palūkojieties. Datu apmaiņas pasākumi bīstami apsteidz pasākumus datu aizsardzībai un datu drošībai. Šķērslīnijas pozitīvajā pusē: Eiropas vadība Bali konferencē, lieliska vienošanās par ES nākamā gada budžetu, konstruktīvās atturēšanās no balsojuma, ko jūs panācāt, lai dotu mums kopēju politiku Kosovas jautājumā, ir atzinība jūsu ministru prasmēm. Un, pateicoties jūsu drosmei un apņēmībai, premjerministr, Eiropas lielākās dalībvalstis var tikai pagaidām palēnināt ātro progresu. Jo pēc 2009. gada, kad stāsies spēkā kvalificētā vairākuma balsošana, kad Parlamentam būs koplēmuma tiesības un ar veto Eiropu vairs nevarēs turēt par ķīlnieci, progresīvais vairākums, centristu vairākums panāks, ka Eiropas izvēles būs tikai baltas un melnas bez brūnu traipu pēdām. Eiropa var būt zaudējusi Bēthovena „Odu priekam”, bet jūs esat labi sapratuši, ko Šekspīrs sauca par „greznuma paisumu, kas triecas pret šīs pasaules augstajiem krastiem”. Un, kā pienākas lielas jūrasbraucēju tautas vadonim, jūs esat notvēruši to pirms bēguma. ( )"@lv13
"Mr President, it is often said that the exception proves the rule and this Presidency proved no exception! Too often we are proffered fine words and vaulting ambitions from Presidency programmes honoured more in the breach than the observance. But, by resurrecting a Treaty that we all thought dead and buried, you have showed the improbable is indeed possible. From here on in, Lisbon will be etched on our memories as the moment Europe gave itself the tools and tenacity to make globalisation work for us, not against us. Politics would not be politics if we let major successes obscure minor failures. While the Lisbon Treaty is an undisputed success, one should beware of hubris. The Lisbon Summit, while symbolically important, may have pushed Europe and Africa further apart. Consensus on EPAs is receding as swiftly as EU assurances to put trade at the service of development. What happened to the great debate on flexicurity? Your big idea for revitalising Europe’s economy, which fizzled out before we failed even to define it? Where is the blue card for migration? Or greater labour mobility within the Union? Or linking the Lisbon and Gothenburg Agendas through full unbundling and cuts in CO2? You say you have left your mark on justice and home affairs, but watch out. Data-sharing arrangements are dangerously ahead of arrangements for data protection and data security. On the positive side of the ledger: European leadership in Bali, an excellent agreement on next year’s EU budget, the constructive abstentions you engineered to give us a common policy on Kosovo are tribute to the skills of your ministers. And, thanks to your courage and determination, Prime Minister, Europe’s bigger Member States can only retard rapid progress for so long. For, come 2009, when qualified majority voting is in place, when Parliament holds power of codecision and vetoes can no longer hold Europe hostage, the progressive majority, the centrist majority will succeed in making Europe’s choices black and white, unblemished by any blotch of brown. Europe may have lost Beethoven’s ‘Ode to Joy’, but you have understood well what Shakespeare called the ‘the tide of pomp that beats upon the high shore of this world’. And, as befits the leader of a great seafaring nation, you have caught it on the ebb."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, er wordt vaak gezegd dat de uitzondering de regel bevestigt, en dit voorzitterschap vormde hierop geen uitzondering! Al te vaak worden ons in de programma’s van het voorzitterschap mooie woorden en hoogdravende ambities voorgeschoteld, die vervolgens vooral gebroken in plaats van waargemaakt worden. Maar door het Verdrag, waarvan we allemaal dachten dat het dood en begraven was, nieuw leven in te blazen hebt u aangetoond dat het onwaarschijnlijke werkelijk mogelijk is. Vanaf dit moment zal Lissabon in ons geheugen gegrift zijn als het moment waarop Europa de middelen en de standvastigheid heeft verworven om de globalisering voor ons te laten werken, niet tegen ons. Politiek zou geen politiek zijn wanneer we bij alle grote successen de kleine mislukkingen uit het oog zouden verliezen. Het Verdrag van Lissabon is weliswaar een onbetwist succes, maar we moeten oppassen niet overmoedig te worden. De top van Lissabon, ofschoon van symbolisch belang, zou Europa en Afrika wel eens verder uit elkaar kunnen hebben gedreven. De consensus over de EPA’s kalft al even snel af als de verzekeringen van de EU om de handel in dienst van de ontwikkeling te stellen. Wat is er terechtgekomen van het grote debat over flexizekerheid? Of van uw grootse plannen om aan Europa’s economie nieuwe kracht te geven, die als een nachtkaars zijn uitgegaan voordat we ook maar in staat waren er een definitie aan te geven? Hoe staat het met de blauwe kaart voor migratie? Of met de sterkere arbeidsmobiliteit binnen de Unie? Of met het combineren van de agenda’s van Lissabon en Göteborg door volledige ontkoppeling, of met de reductie van de CO2-uitstoot? U zegt dat u uw stempel hebt gedrukt op het beleidsgebied justitie en binnenlandse zaken. Maar opgepast, de regelingen over het gemeenschappelijk gegevensgebruik lopen op een gevaarlijke manier vooruit op de regelingen inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging. Aan de positieve kant staan het Europese leiderschap in Bali, een uitstekende overeenkomst over de begroting van de EU voor het komende jaar en de constructieve onthoudingen die u hebt weten te bereiken ten behoeve van een gemeenschappelijk Kosovo-beleid. Deze resultaten zijn allemaal te danken aan de bekwaamheid van uw ministers. Bovendien kunnen de grote lidstaten dankzij uw moed en vastberadenheid, mijnheer de minister-president, een snelle vooruitgang niet meer lang tegenhouden. Want vanaf 2009, wanneer besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid van kracht is, wanneer het Parlement recht op medebeslissing heeft en Europa niet langer door veto’s kan worden gegijzeld, zal de progressieve meerderheid, de meerderheid van het politieke midden ervoor zorgen dat Europa zwart-witte keuzes zal maken, zonder onduidelijke grijze vlekken. Europa mag dan Beethovens “Ode aan de vreugde” hebben verloren, maar u hebt goed begrepen wat Shakespeare bedoelde met “de vloed der pompeuze ijdelheid die op de hoge kust der wereld slaat”. En zoals het de leider van een grote zeevarende natie betaamt, hebt u gewacht tot het eb werd."@nl3
"Panie przewodniczący! Mówi się, że wyjątek potwierdza regułę, a ta prezydencja nie jest żadnym wyjątkiem! Zbyt często słyszymy piękne słowa i wygórowane ambicje zawarte w programach prezydencji uznawanych w większym stopniu, gdy są naruszane niż przestrzegane. Jednak „wskrzeszając” Traktat, który już wszyscy uznali za „martwy”, udowodniono, że niemożliwe w rzeczywistości okazuje się wykonalne. Od tej chwili Lizbona pozostanie w naszej pamięci jako moment, w którym Europa zapewniła sobie narzędzie i jedność, by globalizacja działała na naszą korzyść, a nie przeciwko nam. Polityka nie byłaby polityką, gdybyśmy pozwolili na to, by kluczowe sukcesy przesłoniły niewielkie porażki. Chociaż traktat lizboński jest bez wątpienia sukcesem, musimy wystrzegać się pychy. Szczyt w Lizbonie, mający ważne symboliczne znaczenie, mógł doprowadzić do rozluźnienia więzów pomiędzy Europą i Afryką. Możliwość osiągnięcia konsensusu w sprawie partnerstw o współpracy gospodarczej oddala się tak szybko jak zapewnienia UE dotyczące wykorzystania handlu na rzecz rozwoju. Co stało się z wielką debatą na temat modelu flexicurity? Państwa wspaniałym pomysłem na ożywienie gospodarki europejskiej, który skończył się fiaskiem, zanim jeszcze nie udało nam się go zdefiniować? Gdzie jest błękitna karta dla migrantów? Gdzie większa mobilność pracowników na terytorium Unii? Co stało się z powiązaniem agend z Lizbony i Göteburga poprzez całkowity rozdział własności i redukcję emisji CO2? Twierdzą państwo, że poczyniliście postępy w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, lecz miejcie się na baczności. Ustalenia dotyczące wymiany danych mają miejsce na długo przed wdrożeniem przepisów w sprawie ochrony i bezpieczeństwa danych. Po stronie korzyści możemy zapisać: przywództwo europejskie na Bali, wspaniałe porozumienie w sprawie przyszłorocznego budżetu UE, wypracowane konstruktywne wstrzymywanie się od głosu, dzięki czemu mamy wspólną politykę w sprawie Kosowa - za to wszystko należą się wyrazy uznania dla pana ministrów i ich umiejętności. Ponadto dzięki pańskiej odwadze i determinacji, panie premierze, większe państwa członkowskie Unii już niedługo nie będą mogły zwalniać szybkiego postępu. Ponieważ kiedy w 2009 r. zacznie obowiązywać głosowanie większością kwalifikowaną, kiedy Parlament będzie miał uprawnienia w ramach procedury współdecyzji, a Europa nie będzie już zakładnikiem prawa weta, postępowej większości, większości centrystów uda się doprowadzić do sytuacji, w której wybory dokonywane w Europie będą czarno-białe i nieskazitelne. Być może Europa utraciła „Odę do radości” Beethovena, ale dobrze zrozumiał pan, co Szekspir miał na myśli, pisząc o fali przepychu uderzającej o wysokie brzegi tego świata. I jak przystało na lidera wielkiego narodu żeglarzy, zdążył pan na odpływ."@pl16
"Senhor Presidente, é costume dizer-se que a excepção confirma a regra e esta Presidência confirmou não ser excepção! Assistimos demasiadas vezes a belos discursos e ambições grandiosas nos programas de Presidência, quantas vezes assinaláveis mais pelo seu incumprimento do que pela sua observância. Mas ao ressuscitar um Tratado que todos julgávamos morto e enterrado, haveis demonstrado que o improvável é efectivamente possível. De agora em diante, Lisboa ficará na nossa memória como o momento em que a Europa se dotou dos instrumentos e da tenacidade necessários para que a globalização funcione a nosso favor e não contra nós. A política não seria política se deixássemos triunfos maiores ofuscarem falhas menores. Apesar de o Tratado de Lisboa constituir um êxito indesmentível, devemos ter cuidado com o triunfalismo. A Cimeira de Lisboa, apesar da sua importância simbólica, poderá ter cavado mais fundo o fosso entre a Europa e a África. Com efeito, o consenso sobre os APE tem regredido à mesma velocidade que as promessas da UE de colocar o comércio ao serviço do desenvolvimento. Que aconteceu ao grande debate sobre a flexisegurança? A grande ideia da Presidência para revigorar a economia europeia, que se esgotou antes mesmo de a conseguirmos definir? Onde está o cartão azul para a migração? E o aumento da mobilidade laboral no interior da União? Ou a ligação das Agendas de Lisboa e Gotemburgo através do “unbundling” e das reduções de CO2? A Presidência afirma ter deixado a sua marca na justiça e assuntos internos, mas importa ter cautela, pois os acordos sobre a partilha de dados estão perigosamente à frente dos acordos para a protecção de dados e a sua segurança. Salientarei, pela positiva, a liderança europeia em Bali, o excelente acordo conseguido sobre o orçamento da UE para o próximo ano, e as abstenções construtivas que a Presidência negociou, dotando-nos de uma política comum sobre o Kosovo. Tais resultados constituem um testemunho da competência dos seus ministros. Graças ainda, Senhor Primeiro-Ministro, à sua coragem e determinação, já só por pouco tempo poderão os maiores Estados-Membros da Europa continuar a travar um progresso acelerado. Com efeito, chegados a 2009, com a votação por maioria qualificada, o Parlamento dotado do poder de co-decisão, e o fim dos vetos que permitiram manter a Europa refém, a maioria progressista, a maioria centrista, logrará clarificar as escolhas da Europa e acabar com as ambiguidades. A Europa poderá ter ficado sem o ‘Hino à Alegria’ de Beethoven, mas o Senhor Primeiro-Ministro compreendeu bem as palavras de Shakespeare quando fala na ‘maré de pompa que embate no alto cais deste mundo’. E, como convém a quem lidera uma grande nação de marinheiros, o Senhor soube navegar a baixa-mar."@pt17
"Mr President, it is often said that the exception proves the rule and this Presidency proved no exception! Too often we are proffered fine words and vaulting ambitions from Presidency programmes honoured more in the breach than the observance. But, by resurrecting a Treaty that we all thought dead and buried, you have showed the improbable is indeed possible. From here on in, Lisbon will be etched on our memories as the moment Europe gave itself the tools and tenacity to make globalisation work for us, not against us. Politics would not be politics if we let major successes obscure minor failures. While the Lisbon Treaty is an undisputed success, one should beware of hubris. The Lisbon Summit, while symbolically important, may have pushed Europe and Africa further apart. Consensus on EPAs is receding as swiftly as EU assurances to put trade at the service of development. What happened to the great debate on flexicurity? Your big idea for revitalising Europe’s economy, which fizzled out before we failed even to define it? Where is the blue card for migration? Or greater labour mobility within the Union? Or linking the Lisbon and Gothenburg Agendas through full unbundling and cuts in CO2? You say you have left your mark on justice and home affairs, but watch out. Data-sharing arrangements are dangerously ahead of arrangements for data protection and data security. On the positive side of the ledger: European leadership in Bali, an excellent agreement on next year’s EU budget, the constructive abstentions you engineered to give us a common policy on Kosovo are tribute to the skills of your ministers. And, thanks to your courage and determination, Prime Minister, Europe’s bigger Member States can only retard rapid progress for so long. For, come 2009, when qualified majority voting is in place, when Parliament holds power of codecision and vetoes can no longer hold Europe hostage, the progressive majority, the centrist majority will succeed in making Europe’s choices black and white, unblemished by any blotch of brown. Europe may have lost Beethoven’s ‘Ode to Joy’, but you have understood well what Shakespeare called the ‘the tide of pomp that beats upon the high shore of this world’. And, as befits the leader of a great seafaring nation, you have caught it on the ebb."@ro18
"Vážený pán predseda, často sa hovorí, že výnimka potvrdzuje pravidlo, a toto predsedníctvo nepotvrdilo výnimku! Často nám predkladajú krásne slová a prehnané ambície programov predsedníctiev, ktoré sa skôr nedodržiavajú, ako plnia. Ale vzkriesením zmluvy, ktorú sme všetci považovali za mŕtvu a pochovanú, ste dokázali, že nepravdepodobné je možné. Odteraz bude Lisabon vrytý do našich pamätí ako moment, kedy sa Európa stala súdržnou a vytvorila si nástroj na to, aby globalizácia pracovala pre nás, a nie proti nám. Politika by nebola politikou, ak by veľký úspech nezatienili malé zlyhania. Aj keď je Lisabonská zmluva nepopierateľným úspechom, mali by sme si dať pozor na prílišné sebavedomie. Hoci mal Lisabonský samit symbolický význam, mohol ešte viac rozdeliť Európu a Afriku. Konsenzus o dohodách o hospodárskom partnerstve mizne tak rýchlo, ako ubezpečenia EÚ o tom, že obchod bude slúžiť rozvoju. Čo sa stalo s veľkou diskusiou o flexiistote? Čo sa stalo s vašou veľkou ideou o oživení európskeho hospodárstva, ktorá sa rozplynula skôr, ako sa nám ju podarilo definovať? Kde je modrá karta pre migrantov? A čo väčšia mobilita pracovnej sily v rámci Únie či prepojenie lisabonskej a göteborskej stratégie úplným rozdelením kontroly nad výrobou a distribúciou energie a znížením emisií CO2? Hovoríte, že ste nechali svoje stopy v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, ale pozor! Opatrenia o zdieľaní údajov majú nebezpečný náskok pred opatreniami týkajúcimi sa ochrany a bezpečnosti údajov. Pozitívnou stránkou sú vedúce postavenie Európy na Bali, kvalitne pripravená dohoda o rozpočte EÚ na budúci rok a konštruktívna zdržanlivosť pri navrhovaní spoločného stanoviska k otázke Kosova, ktoré sú výsledkom šikovnosti vašich ministrov. Vďaka vašej odvahe a odhodlaniu, vážený pán premiér, mohli väčšie členské štáty brzdiť pokrok po taký dlhý čas. Od roku 2009, keď sa zavedie hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, Parlament získa moc spolurozhodovať a Európa už nebude rukojemníkom práva veta. Tým sa pokrokovej centristickej väčšine podarí jasne rozdeliť rozhodnutia Európy na biele a čierne, aby neboli poškvrnené hnedými fľakmi. Európa možno prišla o Beethovenovu Ódu na radosť, ale pochopili ste presne, čo Shakespeare nazval „príbojom okázalosti, ktorý bičuje vysoké útesy tohto sveta“ . A ako sa patrí na predstaviteľa veľkého moreplaveckého národa, stihli ste to za odlivu. (potlesk)"@sk19
"Gospod predsednik, pogosto pravijo, da izjema potrjuje pravilo, to predsedstvo pa ni potrdilo nobene izjeme. Prevečkrat so nam ponujene lepe besede in visoke ambicije programov predsedstva, ki so se bolj kršili kot upoštevali. Z oživitvijo pogodbe, za katero smo vsi mislili, da ne obstaja več, ste pokazali, da je nemogoče zares mogoče. Od tega trenutka naprej se bo Lizbona vtisnila v naš spomin kot trenutek, ko si je Evropa podarila orodja in zanesljivost, da bo globalizacija delovala v našo korist in ne proti nam. Politika ne bi bila politika, če dopustimo, da velike uspehe izpostavljamo, manjše neuspehe pa prikrivamo. Medtem ko je lizbonska pogodba nesporen uspeh, se je treba zavedati precenjevanja. Lizbonski vrh, ki je simbolično pomemben, lahko še bolj oddalji Evropo in Afriko. Soglasje o EPA se izmika tako hitro kot zagotovitve EU za razvoj trgovine. Kaj se je zgodilo z veliko razpravo o prožni varnosti? Vašo veliko idejo o oživitvi evropskega gospodarstva, ki je upadlo, še preden smo ga opredelili? Kaj se dogaja z modro izkaznico, z večjo mobilnostjo delavcev v Uniji, ali s povezovanjem lizbonske in göteborške agende prek popolnega ločevanja ter zmanjševanja izpustov CO2? Pravite, da ste zaznamovali pravosodje in notranje zadeve, vendar bodite previdni. Sporazumi o izmenjavi podatkov so v nevarni prednosti pred sporazumi o varstvu in varnosti podatkov. Na pozitivni strani so po zaslugi znanja vaših ministrov evropsko vodstvo na Baliju, izjemen sporazum o proračunu EU za prihodnje leto in konstruktivna vzdržanost, ki nam je dala skupno politiko o Kosovu. Predsednik vlade, po zaslugi vašega poguma in odločnosti lahko večje evropske države članice le začasno zaustavijo hiter napredek. Od leta 2009 vzpostavljamo glasovanje s kvalificirano večino, Parlament pridobiva moč s soodločanjem in veto ne bo več sredstvo za izsiljevanje Evrope, napredna večina, sredinska večina pa bo uspela oblikovati samo črne in bele odločitve Evrope. Evropa je morda izgubila Beethovnovo Odo radosti, vendar dobro razumete Shakespearovo misel „morje pompa, ki buta ob strmi breg tega sveta“. Kot je primerno za vodjo velikega pomorskega naroda, ste ga ujeli pri umiku."@sl20
"Herr talman! Det sägs ofta att det är undantaget som bekräftar regeln, och detta ordförandeskap visade sig inte vara något undantag! Alltför ofta har ordförandeskapen erbjudit oss vackra ord och högtflygande ambitioner i sina program, som sedan åsidosätts mer än de följs. Men genom att åter väcka liv i ett fördrag som vi alla trodde var dött och begravet har ni visat att det omöjliga faktiskt är möjligt. Från och med nu kommer Lissabonmötet att etsa sig fast i vårt minne som det tillfälle då EU gav sig själv de redskap och den uthållighet som krävs för att förmå globaliseringen att verka för oss, inte mot oss. Politiken skulle inte vara politik om vi lät de större framgångarna skyla över de mindre misslyckandena. Samtidigt som Lissabonfördraget är en odiskutabel framgång bör vi inte låta den stiga oss åt huvudet. Även om Lissabonmötet har ett viktigt symbolvärde kanske det har ökat klyftan mellan EU och Afrika ytterligare. Samförståndet om de europeiska partnerskapsavtalen försvagas i takt med EU:s försäkringar om att handeln ska tjäna utvecklingens intressen. Vad hände med den stora debatten om flexicurity? Vad hände med er stora tanke att ingjuta nytt liv i EU:s ekonomi, som rann ut i sanden innan vi ens misslyckades med att definiera den? Var finns blåkortet för migration? Vad hände med den ökade rörligheten för arbetstagare inom unionen eller med sammankopplingen av dagordningarna för Lissabon och Göteborg genom en fullständig åtskillnad av verksamheter och minskade utsläpp av koldioxid? Ni säger att ni har påverkat de rättsliga och inrikes frågorna, men se upp. Systemen för datadelning har ett farligt stort försprång före systemen för dataskydd och datasäkerhet. Bland de positiva resultaten kan nämnas EU:s ledarskap på Bali, en utmärkt överenskommelse om nästa års EU-budget och de konstruktiva röstnedläggelser ni åstadkom för att ge oss en gemensam Kosovo-politik, vilket vittnar om era ministrars skicklighet. Och tack vare ert mod och er beslutsamhet, herr premiärminister, kan EU:s större medlemsstater endast fördröja snabba framsteg under en begränsad tid. När omröstningssystemet med kvalificerad majoritet genomförs 2009, när parlamentet har medbeslutandemakt och EU:s verksamhet inte längre kan blockeras genom veton, kommer nämligen den progressiva majoriteten, det stora mittenblocket, att lyckas göra EU:s politiska beslut till en fråga om svart och vitt, utan några störande bruna fläckar. EU kanske har förlorat Beethovens ”Till glädjen”, men ni har verkligen förstått vad Shakespeare kallade ”praktens flod som slår mot denna världens höga strand”. Och precis så som det anstår en stor sjöfararnation har ni fångat den när det är ebb."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Aplausid)"5
"Accords de Partenariat Économique"8
"Graham Watson,"18,5,20,15,16,11,7,4,21,8
"Graham Watson, v mene skupiny ALDE."19
"Grahamas Watsonas,"14

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph