Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-12-13-Speech-4-207"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071213.29.4-207"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, people can be forgiven for their sins, but people’s crimes cannot be forgotten. This applies as much to Japan as it did, for example, to Nazi Germany or Stalinist Russia. The Japanese committed immensely barbaric war atrocities in the 1930s and 1940s. To some extent, they paid dearly by having two of their cities, Hiroshima and Nagasaki, annihilated by the mighty nuclear holocaust brought upon them by the US. However, Japan inflicted many dreadful evils on the world in the past, and one of these – the sexual slavery of ‘comfort women’ – only came to prominence relatively recently. Some of these poor and now frail elderly ladies are still with us, as the remnants of a past that is inconvenient for Japan but torturous for them. These women are asking for two very simple things from today’s rich and powerful Japan: an official apology and very modest humanitarian aid. Certainly, the European Parliament, with this joint motion for a resolution, expects and demands that the Japanese Government must do both and fast. Otherwise, aside from the stigma of shame, the EU must consider taking particularly effective action against ex-imperial Japan."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, lidem lze odpustit jejich hříchy, ale jejich zločiny nemohou být zapomenuty To platí jak o Japonsku tak například o nacistickém Německu nebo stalinském Rusku. Japonci spáchali nesmírně barbarské válečné zločiny ve 30. a 40. letech minulého století. Do určité míry za to draze zaplatili tím, že dvě jejich města, Hirošima a Nagasaki, byla zničena nukleárním holocaustem, který na ně seslaly USA. Nicméně Japonsko v minulosti způsobilo světu mnoho strašných zel, a jedno z nich – sexuální otroctví žen společnic – nabylo na důležitosti relativně nedávno. Některé z těchto nebohých a nyní křehkých starých žen jsou stále mezi námi, stejně jako zbytky minulosti, která je pro Japonsko nepohodlná a zároveň mučivá. Tyto ženy žádají od dnešního bohatého a silného Japonska dvě jednoduché věci: oficiální omluvu a velmi skromnou humanitární pomoc. Evropský parlament tímto společným návrhem usnesení rozhodně očekává a požaduje, aby japonská vláda učinila obojí, a to rychle. Jinak musí EU kromě stigmatu hanby zvážit přijetí konkrétních efektivních kroků proti bývalému císařskému Japonsku."@cs1
"Fru formand! Folk kan tilgives for deres synder, men folks forbrydelser kan ikke glemmes. Dette gælder i lige så høj grad for Japan, som det f.eks. gjorde for nazityskland og det stalinistiske Rusland. Japanerne begik umådeligt barbariske krigsforbrydelser i 1930'erne og 1940'erne. Til en vis grad betalte de dyrt, idet de fik to af deres byer, Hiroshima og Nagasaki, tilintetgjort af den mægtige atomholocaust, som USA påførte dem. Japan har imidlertid pålagt verden mange frygtelige modbydeligheder i den forgangne tid, og en af disse - trøstekvinders sexslaveri - kom først for ganske nylig frem i lyset. Nogle af disse stakkels og nu skrøbelige ældre damer er stadig iblandt os, som levn fra en fortid, som er ubekvem for Japan, men en pinsel for dem. Disse kvinder anmoder om to meget simple ting fra det rige og magtfulde Japan af i dag, nemlig en officiel undskyldning og meget beskeden humanitær støtte. Med dette beslutningsforslag forventer Europa-Parlamentet helt sikkert, at den japanske regering gør begge dele inden for kort tid og anmoder den herom. Uanset denne skamplet må EU overveje at skride til særlig effektiv handling mod det tidligere imperialistiske Japan."@da2
"Frau Präsidentin! Man kann den Menschen ihre Sünden vergeben, aber die Verbrechen eines Volkes dürfen nicht vergessen werden. Dies gilt für Japan ebenso, wie es beispielsweise für Nazideutschland oder das stalinistische Russland galt. Die Japaner begingen in den 30er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts barbarischste Kriegsverbrechen. Zum Teil haben sie teuer dafür bezahlen müssen. So wurden zwei ihrer Städte, Hiroshima und Nagasaki, durch den nuklearen Holocaust ausgelöscht, den die Vereinigten Staaten über sie brachten. Trotzdem hat Japan in der Vergangenheit viele Schrecken über die Welt gebracht, und einer davon – die sexuelle Sklaverei der ‚Trostfrauen’ – wurde erst vor relativ kurzer Zeit allgemein bekannt. Einige dieser armen und nun gebrechlichen älteren Damen sind noch immer unter uns, als Relikt einer Vergangenheit, die für Japan unangenehm, für sie selbst jedoch quälend ist. Diese Frauen bitten das heute reiche und mächtige Japan um zwei sehr einfache Dinge: eine offizielle Entschuldigung und bescheidene humanitäre Hilfe. Sicher erwartet und fordert das Europäische Parlament mit diesem gemeinsamen Entschließungsantrag die Erfüllung dieser beiden Bitten, und zwar schnell. Abgesehen vom Stigma der Schande müsste die EU andernfalls wirksame Maßnahmen gegen das ehemals kaiserliche Japan erwägen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, οι άνθρωποι μπορούν να συγχωρεθούν για τις αμαρτίες τους, αλλά τα εγκλήματα των ανθρώπων δεν μπορούν να ξεχαστούν. Αυτό ισχύει τόσο για την Ιαπωνία όσο και για τη ναζιστική Γερμανία ή τη σταλινική Ρωσία. Οι Ιάπωνες διέπραξαν τεράστια φριχτά εγκλήματα πολέμου κατά τις δεκαετίες του ’30 και του ’40. Ως έναν βαθμό, πλήρωσαν ακριβά καθώς δύο πόλεις τους, η Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, καταστράφηκαν ολοσχερώς από το τεράστιο πυρηνικό ολοκαύτωμα που προκάλεσαν οι ΗΠΑ. Ωστόσο, η Ιαπωνία προκάλεσε πολλά κακά στον κόσμο στο παρελθόν και ένα από αυτά –η σεξουαλική σκλαβιά των «γυναικών αναψυχής»– απέκτησε σημασία σχετικά πρόσφατα. Ορισμένες από αυτές τις κακόμοιρες και σήμερα εύθραυστες ηλικιωμένες γυναίκες ζουν ακόμα, ως απομεινάρια ενός παρελθόντος άβολου για την Ιαπωνία αλλά βασανιστικού για τις ίδιες. Αυτές οι γυναίκες ζητούν δύο πολύ απλά πράγματα από τη σημερινή πλούσια και ισχυρή Ιαπωνία: επίσημη απολογία και μια πολύ μικρή ανθρωπιστική βοήθεια. Ασφαλώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένει, με την παρούσα κοινή πρόταση ψηφίσματος, και απαιτεί από την ιαπωνική κυβέρνηση να ικανοποιήσει αμφότερα τα αιτήματα και σύντομα. Διαφορετικά, εκτός από τον στιγματισμό, η ΕΕ πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να αναλάβει πολύ αποτελεσματική δράση έναντι της πρώην αυτοκρατορικής Ιαπωνίας."@el10
"Señora Presidenta, los pecados de las personas se pueden perdonar, pero los crímenes de las personas no se pueden olvidar. Esto es tan aplicable a Japón como lo fue, por ejemplo, a la Alemania nazi o la Rusia estalinista. Los japoneses cometieron atrocidades de guerra tremendamente brutales en los años treinta y cuarenta. En alguna medida, lo pagaron caro cuando dos de sus ciudades, Hiroshima y Nagasaki, fueron aniquiladas por el potente holocausto nuclear provocado por los Estados Unidos. No obstante, Japón infligió al mundo muchos males terribles en el pasado, y uno de ellos —la esclavitud sexual de las «mujeres de solaz»— sólo ha alcanzado notoriedad hace relativamente poco. Algunas de estas pobres y ahora frágiles ancianas todavía están con nosotros, como vestigios de un pasado que para Japón es incómodo, pero que para ellas supone una tortura. Estas mujeres piden dos cosas muy sencillas al rico y poderoso Japón de hoy: una disculpa oficial y una ayuda humanitaria muy modesta. Ciertamente, el Parlamento Europeo, con esta propuesta de resolución conjunta, espera y exige que el Gobierno japonés haga ambas cosas, y que las haga con rapidez. De lo contrario, aparte del estigma de la vergüenza, la UE debe considerar la adopción de medidas especialmente eficaces contra el Japón ex imperial."@es21
"Proua juhataja, inimestele saab andeks anda nende patud, aga inimeste kuritegusid ei saa unustada. See kehtib Jaapani kohta samavõrra, nagu see kehtis näiteks natsi-Saksamaa või stalinistliku Venemaa kohta. 1930. ja 1940. aastatel panid jaapanlased toime äärmiselt barbaarseid sõjakoledusi. Teatud määral maksid nad selle eest kallilt kahe linna, Hiroshima ja Nagasaki, hävitamisega võimsa tuumaholokausti käigus, mille korraldas USA. Jaapan tõi maailmale minevikus palju kohutavat kurja ja üks osa sellest – sundprostituutide seksiorjus – tuli päevavalgele alles suhteliselt hiljuti. Mõned nendest vaestest ja nüüd juba nõrkadest vanematest naistest on ikka veel meiega, nagu mineviku jäänused, mis on ebamugavad Jaapani jaoks, kuid piinavad neile endile. Need naised küsivad tänapäeva rikkalt ja võimsalt Jaapanilt kahte väga lihtsat asja – ametlikku vabandust ja väga tagasihoidlikku humanitaarabi. Euroopa Parlament ootab ja nõuab käesoleva ühise resolutsiooni ettepanekuga loomulikult, et Jaapani valitsus teeks mõlemat ja kiiresti. Vastasel korral peab EL lisaks häbimärgistamisele kaaluma eriti tõhusate meetmete võtmist endise imperialistliku Jaapani vastu."@et5
"Arvoisa puhemies, ihmisille voidaan antaa heidän syntinsä anteeksi, mutta ihmisten rikoksia ei voi unohtaa. Tämä koskee yhtä paljon Japania kuin esimerkiksi natsi-Saksaa tai Stalinin Venäjää. Japanilaiset tekivät 1930- ja 1940-luvuilla erittäin raakoja sotarikoksia. He saivat tavallaan maksaa sen kalliisti, kun Yhdysvaltain mahtava ydinpommi aiheutti laajaa tuhoa ja tuhosi kaksi heidän kaupungeistaan, Hiroshiman ja Nagasakin. Japani on kuitenkin saanut maailmassa ennen aikaan paljon todella pahoja asioita, ja yksi niistä – niin sanottujen lohtunaisten seksuaalinen orjuus – nousi esiin vasta suhteellisen vähän aikaa sitten. Eräät näistä köyhistä ja nyt heiveröisistä iäkkäistä naisista ovat kuitenkin vielä elossa jäänteinä menneisyydestä, joka on epämukavaa Japanille mutta kidutusta heille itselleen. Nämä naiset pyytävät tämän päivän rikkaalta ja vaikutusvaltaiselta Japanilta kahta hyvin yksinkertaista asiaa: virallista anteeksipyyntöä ja hyvin vaatimatonta humanitaarista apua. Euroopan parlamentti varmasti odottaa ja vaatii tällä yhteisellä päätöslauselmaesityksellä, että Japanin hallitus tarjoaa molempia ja nopeasti. Muuten, häpeään saattamisen lisäksi, EU:n on harkittava erityisen tehokkaita toimia entistä keisarillista Japania vastaan."@fi7
"Madame la Présidente, on peut pardonner leurs péchés à des personnes, mais on ne peut pas oublier leurs crimes. Cela vaut autant pour le Japon que, par exemple, pour l’Allemagne nazie ou la Russie stalinienne. Les Japonais ont commis des atrocités de guerre barbares au cours des années 30 et 40. Dans une certaine mesure, ils ont payé le prix fort en voyant deux de leurs villes, Hiroshima et Nagasaki, anéanties par le puissant holocauste nucléaire provoqué par les États-Unis. Pourtant, le Japon a infligé toute une série de maux terribles au monde de par le passé et l’un d’eux – l’esclavage sexuel des «femmes de réconfort» – n’a été rendu public que relativement récemment. Certaines de ces pauvres et aujourd’hui fragiles vieilles femmes sont toujours parmi nous, telles des souvenirs d’un passé dérangeant pour le Japon mais si douloureux pour elles. Ces femmes ne demandent que deux choses très simples de la part d’une nation japonaise aujourd’hui riche et puissante: des excuses officielles et une aide humanitaire très modeste. Il est certain que le Parlement européen, avec cette proposition de résolution commune, demande au gouvernement japonais de faire les deux et dans les plus brefs délais. Sans quoi, en plus des stigmates de la honte, l’UE devra envisager une action particulièrement frappante à l’encontre de l’ancien Empire du Japon."@fr8
"Madam President, people can be forgiven for their sins, but people’s crimes cannot be forgotten. This applies as much to Japan as it did, for example, to Nazi Germany or Stalinist Russia. The Japanese committed immensely barbaric war atrocities in the 1930s and 1940s. To some extent, they paid dearly by having two of their cities, Hiroshima and Nagasaki, annihilated by the mighty nuclear holocaust brought upon them by the US. However, Japan inflicted many dreadful evils on the world in the past, and one of these – the sexual slavery of ‘comfort women’ – only came to prominence relatively recently. Some of these poor and now frail elderly ladies are still with us, as the remnants of a past that is inconvenient for Japan but torturous for them. These women are asking for two very simple things from today’s rich and powerful Japan: an official apology and very modest humanitarian aid. Certainly, the European Parliament, with this joint motion for a resolution, expects and demands that the Japanese Government must do both and fast. Otherwise, aside from the stigma of shame, the EU must consider taking particularly effective action against ex-imperial Japan."@hu11
"Signora Presidente, si possono perdonare le persone per i loro peccati, ma i crimini non possono essere dimenticati. Questo vale per il Giappone come, ad esempio, per la Germania nazista o la Russia stalinista. Negli anni ‘30 e ‘40 i giapponesi hanno commesso atrocità di guerra di indicibile barbarie. In una certa misura, hanno pagato un caro prezzo con la distruzione di due città, Hiroshima e Nagasaki, nell’olocausto nucleare causato loro dagli Stati Uniti. Il Giappone ha tuttavia inflitto al mondo molti mali spaventosi in passato, e uno di questi, ossia la schiavitù sessuale delle “donne di conforto”, è venuto alla ribalta in tempi relativamente recenti. Alcune di queste povere e ormai fragili donne anziane sono ancora vive, quali resti di un passato scomodo per il Giappone, ma straziante per loro. Queste donne chiedono due cose molto semplici al Giappone ricco e potente di oggi: scuse ufficiali e un aiuto umanitario molto modesto. E’ ovvio che il Parlamento europeo, con questa posposta di risoluzione comune, si aspetta dal governo giapponese e chiede allo stesso che faccia entrambe le cose e in tempi brevi. In caso contrario, a parte il marchio della vergogna, l’Unione europea deve prendere in considerazione la possibilità di intraprendere azioni efficaci contro il Giappone ex-imperialista."@it12
"Gerb. pirmininke, žmonėms jų nuodėmės atleidžiamos, tačiau nusikaltimai nepamirštami. Tai taikoma tiek Japonijai, tiek nacistinei Vokietijai, tiek ir stalinistinei Rusijai. Japonija kalta padariusi labai barbariškus karo žiaurumus XX a. ketvirtajame – penktajame dešimtmečiuose. Tam tikra prasme japonų tauta brangiai sumokėjo, kai du miestai Hirosima ir Nagasakis buvo sunaikinti galingo JAV sukelto branduolinio holokausto. Tačiau praeityje Japonija atnešė pasauliui daug blogio. Ir vienas jų, „paguodos moterų“ lytinė vergovė buvo pagarsinta tik gana neseniai. Dalis šių vargšių ir šiuo metu jau silpnos sveikatos senyvo amžiaus moterų tebegyvena ir primena Japonijai nepatogią ir joms skausmingą praeitį. Šios moterys turtingos ir galingos Japonijos prašo tik dviejų labai paprastų dalykų šiuolaikinės: oficialaus atsiprašymo ir labai kuklios humanitarinės pagalbos. Be jokios abejonės, Europos Parlamentas šiuo bendru rezoliucijos projektu tikisi ir reikalauja, kad Japonijos vyriausybė abu reikalavimus įvykdytų nedelsiant. Priešingu atveju, be gėdos ženklo, ES privalo svarstyti galimus veiksmus poimperialistinės Japonijos atžvilgiu."@lt14
"Madam President, people can be forgiven for their sins, but people’s crimes cannot be forgotten. This applies as much to Japan as it did, for example, to Nazi Germany or Stalinist Russia. The Japanese committed immensely barbaric war atrocities in the 1930s and 1940s. To some extent, they paid dearly by having two of their cities, Hiroshima and Nagasaki, annihilated by the mighty nuclear holocaust brought upon them by the US. However, Japan inflicted many dreadful evils on the world in the past, and one of these – the sexual slavery of ‘comfort women’ – only came to prominence relatively recently. Some of these poor and now frail elderly ladies are still with us, as the remnants of a past that is inconvenient for Japan but torturous for them. These women are asking for two very simple things from today’s rich and powerful Japan: an official apology and very modest humanitarian aid. Certainly, the European Parliament, with this joint motion for a resolution, expects and demands that the Japanese Government must do both and fast. Otherwise, aside from the stigma of shame, the EU must consider taking particularly effective action against ex-imperial Japan."@lv13
"Madam President, people can be forgiven for their sins, but people’s crimes cannot be forgotten. This applies as much to Japan as it did, for example, to Nazi Germany or Stalinist Russia. The Japanese committed immensely barbaric war atrocities in the 1930s and 1940s. To some extent, they paid dearly by having two of their cities, Hiroshima and Nagasaki, annihilated by the mighty nuclear holocaust brought upon them by the US. However, Japan inflicted many dreadful evils on the world in the past, and one of these – the sexual slavery of ‘comfort women’ – only came to prominence relatively recently. Some of these poor and now frail elderly ladies are still with us, as the remnants of a past that is inconvenient for Japan but torturous for them. These women are asking for two very simple things from today’s rich and powerful Japan: an official apology and very modest humanitarian aid. Certainly, the European Parliament, with this joint motion for a resolution, expects and demands that the Japanese Government must do both and fast. Otherwise, aside from the stigma of shame, the EU must consider taking particularly effective action against ex-imperial Japan."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, mensen kunnen hun zonden worden vergeven, maar de misdaden van mensen mogen niet worden vergeten. Dit geldt net zo zeer voor Japan als bijvoorbeeld voor Nazi-Duitsland of voor Rusland onder Stalin. De Japanners hebben in de jaren dertig en veertig vreselijk barbaarse oorlogsmisdaden begaan. In zekere zin hebben zij hiervoor zeer zwaar betaald doordat twee van hun steden, Hiroshima en Nagasaki, zijn weggevaagd in de formidabele nucleaire holocaust die de VS heeft ontketend. Japan heeft de wereld vroeger echter op vele vreselijke wijzen kwaad gedaan, en een hiervan – de seksuele slavernij van troostmeisjes – heeft pas betrekkelijk kort geleden bekendheid gekregen. Sommige van deze arme en inmiddels broze oude dames zijn nog altijd onder ons, als restanten van een verleden dat voor Japan ongelegen mag zijn maar voor de vrouwen zelf martelend is. Deze vrouwen vragen twee zeer eenvoudige dingen van het rijke en machtige Japan van tegenwoordig: een officiële verontschuldiging en zeer bescheiden humanitaire steun. Het Europees Parlement verwacht en eist met zijn ontwerpresolutie zonder meer dat de Japanse regering beide dingen snel zal doen. Doet zij dit niet, dan moet de EU, los gezien van het stigma van schande dat zou ontstaan, overwegen om gerichte effectieve maatregelen tegen het voormalig keizerrijk Japan te nemen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Można przebaczyć ludziom za grzechy, lecz nie można zapomnieć o dokonanych przez nich zbrodniach. Odnosi się to tak samo do Japonii, jak odnosiło się na przykład do nazistowskich Niemiec czy też stalinowskiej Rosji. W latach 30. i 40. XX w. Japończycy dopuścili się niezmiernie okrutnych zbrodni wojennych. W pewnej mierze drogo za to zapłacili, kiedy ich dwa miasta, Hiroszima i Nagasaki, zostały zniszczone w wyniku potężnej zagłady nuklearnej, którą na nich sprowadziło USA. Jednakże Japończycy w przeszłości wyrządzili światu wiele okrutnych krzywd i jedna z nich - niewolnictwo seksualne „kobiet do towarzystwa” - stosunkowo niedawno wyszła na światło dzienne. Niektóre z tych biednych i teraz już słabowitych starszych kobiet wciąż są z nami, niczym pozostałości niewygodnej dla Japończyków przeszłości, która ich prześladuje. Te kobiety domagają się od dzisiejszej bogatej i potężnej Japonii dwóch bardzo prostych rzeczy - oficjalnych przeprosin oraz bardzo skromnej pomocy humanitarnej. Oczywiście Parlament Europejski poprzez ten wspólny projekt rezolucji oczekuje i domaga się, aby japoński rząd uczynił je obie i to bezzwłocznie. W przeciwnym razie, obok piętna hańby, UE będzie musiała rozważyć podjęcie szczególnie skutecznych działań wobec byłej cesarskiej Japonii."@pl16
"Senhora Presidente, as pessoas podem ser desculpadas pelos pecados que cometeram, mas os seus crimes não devem ser esquecidos. Isto aplica-se tanto ao Japão como, por exemplo, à Alemanha nazi ou à Rússia estalinista. Os japoneses cometeram atrocidades de guerra extremamente bárbaras nas décadas de 1930 e 1940. Em certa medida, pagaram um preço bem alto quando duas das suas cidades, Hiroxima e Nagasáqui, foram aniquiladas pelo enorme holocausto nuclear que lhes foi infligido pelos Estados Unidos. No entanto, o Japão infligiu muitos males terríveis ao mundo no passado, e um deles – a escravatura sexual das "mulheres de conforto" – apenas ganhou destaque há relativamente pouco tempo. Algumas destas pobres mulheres, agora frágeis e de idade avançada, ainda estão vivas, sendo vestígios de um passado que é incómodo para o Japão mas uma tortura para elas. Estas mulheres estão a pedir duas coisas muito simples ao Japão rico e poderoso de hoje: um pedido de desculpas oficial e uma ajuda humanitária muito modesta. O Parlamento Europeu, com esta proposta de resolução comum espera e exige sem dúvida que o Governo japonês aceda rapidamente a ambos esses pedidos. Caso contrário, para além do estigma de vergonha, a UE tem de considerar a possibilidade de empreender uma acção particularmente eficaz contra o antigo Japão imperial."@pt17
"Madam President, people can be forgiven for their sins, but people’s crimes cannot be forgotten. This applies as much to Japan as it did, for example, to Nazi Germany or Stalinist Russia. The Japanese committed immensely barbaric war atrocities in the 1930s and 1940s. To some extent, they paid dearly by having two of their cities, Hiroshima and Nagasaki, annihilated by the mighty nuclear holocaust brought upon them by the US. However, Japan inflicted many dreadful evils on the world in the past, and one of these – the sexual slavery of ‘comfort women’ – only came to prominence relatively recently. Some of these poor and now frail elderly ladies are still with us, as the remnants of a past that is inconvenient for Japan but torturous for them. These women are asking for two very simple things from today’s rich and powerful Japan: an official apology and very modest humanitarian aid. Certainly, the European Parliament, with this joint motion for a resolution, expects and demands that the Japanese Government must do both and fast. Otherwise, aside from the stigma of shame, the EU must consider taking particularly effective action against ex-imperial Japan."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, ľuďom sa dajú odpustiť ich hriechy, ale ich zločiny zabudnuté byť nemôžu. To platí o Japonsku rovnako ako o nacistickom Nemecku alebo stalinistickom Rusku. Japonci sa dopustili nesmierne barbarských vojnových zločinov v 30. a 40. rokoch minulého storočia. Do určitej miery za to draho zaplatili tým, že dve ich mestá, Hirošimu a Nagasaki, zničil mocný atómový holokaust, ktorý na ne zoslali USA. Tak či onak, Japonsko v minulosti spôsobilo svetu mnoho hrozných ziel, a jedno z nich – sexuálne otroctvo žien utešiteliek – nadobudlo dôležitosť pomerne nedávno. Niektoré z týchto nebohých a teraz krehkých starých dám sú stále medzi nami ako pripomienky minulosti, ktoré je pre Japonsko nepohodlná, ale pre ne trýznivá. Tieto ženy žiadajú od dnešného bohatého a silného Japonska dve jednoduché veci: oficiálne ospravedlnenie a veľmi skromnú humanitárnu pomoc. Európsky parlament týmto spoločným návrhom uznesenia rozhodne očakáva a požaduje, aby japonská vláda urobila obe, a to rýchlo. Inak musí EÚ okrem stigmy hanby zvážiť prijatie konkrétnych účinných krokov proti bývalému cisárskemu Japonsku."@sk19
"Gospa predsednica, ljudem lahko oprostimo za njihove grehe, vendar se človeških zločinov ne sme pozabiti. To zadeva tako Japonsko, kot na primer tudi nacistično Nemčijo ali stalinistično Rusijo. Japonci so v tridesetih in štiridesetih letih 20. stoletja zagrešili velika barbarska vojna grozodejstva. Delno so jih drago plačali z velikim jedrskim holokavstom dveh mest, Hirošime in Nagasakija, ki so ga izvedle ZDA. Vendar je Japonska svetu zadala mnogo groznih zločinov, pri čemer je bil eden od teh, tj. spolno suženjstvo „tolažnic,“ izpostavljen šele nedavno. Nekatere od teh revnih in zdaj slabotnih starih dam so še vedno med nami kot spomini pretekle zgodovine, ki je za Japonsko neprijetna, njim samim pa mučna. Te ženske zahtevajo dve zelo preprosti stvari od danes bogate in močne Japonske: uradno opravičilo in zelo skromno humanitarno pomoč. Vsekakor Evropski parlament s tem skupnim predlogom resolucije pričakuje in zahteva od japonske vlade, da hitro stori oboje. Sicer mora preučiti EU poleg žiga sramote tudi posebno učinkovite ukrepe proti nekdanji imperialni Japonski."@sl20
"Fru talman! Människor kan få förlåtelse för sina synder, men människors brott får aldrig glömmas bort. Det gäller Japan lika väl som i som Hitlertyskland eller Stalins Ryssland. Japanerna begick fruktansvärda och barbariska grymheter under 30- och 40-talens krigsår. Det fick de i viss mån dyrt betala för då USA med atombombens hjälp förintade de två japanska städerna Hiroshima and Nagasaki. Japan har dock utsatt världen för många förfärliga illdåd under historiens gång och ett av dessa, tröstekvinnornas sexuella slaveri, blev kända först relativt nyligen. Några av dessa fattiga och nu bräckliga äldre damer är fortfarande i livet, som lämningar av ett förflutet som är obekvämt, men plågsamt, för Japan. Dessa kvinnor begär två mycket enkla saker från dagens rikta och mäktiga Japan, nämligen en officiell ursäkt och ett högst blygsamt humanitärt bistånd. Genom detta gemensamma resolutionsförslag förväntar sig och kräver Europaparlamentet att den japanska regeringen skyndsamt tar itu med båda sakerna. Förutom skammen måste EU annars överväga att vidta särskilt effektiva åtgärder mot Japan."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marios Matsakis,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph