Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-12-13-Speech-4-206"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071213.29.4-206"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, there are pages in the world’s history we would wish not to be repeated anywhere, ever. One of these pages is the story of ‘comfort women’. I refer to the officially commissioned acquisition of young women by the Government of Japan, from the 1930s and during the Second World War, for the sole purpose of sexual servitude to the Japanese Imperial Armed Forces. We do not know exactly the numbers of women who were enslaved but we know that the ‘comfort women system’ included gang rape, forced abortions, humiliation and sexual violence, resulting in mutilation, death or eventual suicide, and that it was one of the largest cases of human trafficking in the 20th century, involving not hundreds but thousands of women. Today, the remaining survivors are 80 and more years of age and one could argue that the problem is no longer an important issue. But I fully understand the wish of these women and their families to clear their names. Today we express our solidarity with the women who were victims of this system. We call on the Japanese Government to formally acknowledge and accept historical and legal responsibility and to implement effective administrative mechanisms to provide reparations to all surviving victims of the ‘comfort women system’ and to the families of deceased victims. Taking into account the excellent relationship between the European Union and Japan, based on the mutually shared values of the rule of law and respect for human rights, I hope that the Government and the Parliament of Japan will take all necessary measures to recognise the sufferings of sex slaves and to remove existing obstacles to obtaining reparations before Japanese courts and that current and future generations will be educated about these events. I am sure that official recognition of the existence of the ‘comfort women system’ and an apology on behalf of the Japanese Government also would do much to help heal the wounds of our painful common history."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, ve světové historii existují stránky, o kterých bychom si přáli, aby se nikdy a nikde neopakovaly. Jednou z těchto stránek je příběh žen společnic. Mluvím zde o mladých ženách oficiálně zakoupených japonskou vládou ve 30.letech a v průběhu druhé světové války, a to za jediným účelem, aby poskytovaly sexuální služby japonským císařským ozbrojeným silám. Neznáme přesný počet žen, které byly zotročeny, ale víme, že systém žen společnic zahrnoval skupinové znásilnění, nucené potraty, ponižování a sexuální násilí, které vyústilo ve zmrzačení, smrt nebo případně sebevraždu, a že to byl jeden z nejrozsáhlejších případů obchodu s lidmi ve 20. století, jenž zahrnoval ne stovky, ale tisíce žen. Dnes je ženám, které přežily, 80 let a více a někdo by mohl argumentovat, že tento problém už není důležitý. Já však plně rozumím přání těchto žen a jejich rodin, aby jejich jména byla očištěna. Dnes vyjadřujme naši solidaritu ženám, které byly oběťmi tohoto systému. Vyzýváme japonskou vládu, aby formálně uznala a přijala historickou a právní odpovědnost a zavedla efektivní administrativní mechanismy, které poskytnou odškodnění všem žijícím obětem systému žen společnic a rodinám zesnulých obětí. Když vezmeme v úvahu vynikající vztahy mezi Evropskou unií a Japonskem, založené na vzájemně sdílených hodnotách právního státu a respektu k lidským právům, doufám, že vláda a japonský parlament přijmou všechna nezbytná opatření k uznání utrpení sexuálních otrokyň a odstraní existující překážky tak, aby dosáhly odškodnění před japonskými soudy a aby se budoucí generace dovídaly o těchto událostech. Jsem si jistá, že oficiální uznání existence systému žen společnic a omluva jménem japonské vlády by také pomohla zahojit rány naší bolestivé společné historie."@cs1
"Fru formand! Der er sider af verdenshistorien, som vi ønsker aldrig nogensinde bliver gentaget. En af disse sider er trøstekvindernes historie. Jeg henviser til den japanske regerings officielt beordrede køb af unge kvinder fra 1930'erne og under Anden Verdenskrig med eneste formål at tvinge dem til at stille deres seksuelle ydelser til rådighed for de japanske kejserlige væbnede styrker. Vi kender ikke det nøjagtige antal kvinder, som blev holdt som slaver, men vi ved, at trøstekvindesystemet omfattede gruppevoldtægt, tvungne aborter, ydmygelse og seksuelle overgreb, der førte til lemlestelse, drab eller selvmord, og det var en af de største menneskehandelssager i det 20. århundrede, som involverede ikke blot hundredvis, men tusindvis af kvinder. Idag er de sidste overlevende mindst 80 år, og det kan hævdes, at problemet ikke længere er væsentligt. Men jeg har fuld forståelse for disse kvinders og deres familiers ønske om at rense deres navn. I dag udtrykker vi vores solidaritet med de kvinder, som var ofre for dette system. Vi opfordrer den japanske regering til officielt at erkende og acceptere det historiske og retlige ansvar samt indføre effektive administrative mekanismer til at yde skadeserstatning til alle overlevende ofre for trøstekvindesystemet og til familierne til de ofre, som er afgået ved døden. I betragtning af det fortrinlige forhold mellem EU og Japan, som er baseret på de fælles værdier retsstatsforhold og respekt for menneskerettighederne, håber jeg, at Japans regering og parlament vil træffe alle nødvendige foranstaltninger til at anerkende sexslavers lidelser og fjerne eksisterende hindringer for at opnå erstatning ved de japanske domstole, og at de nuværende og fremtidige generationer får kendskab til disse hændelser gennem uddannelse. Jeg er sikker på, at en officiel erkendelse af eksistensen af trøstekvindesystemet og en undskyldning på vegne af den japanske regering også i høj grad vil bidrage til at hele sårene fra vores smertefulde fælles historie."@da2
"Frau Präsidentin! Es gibt Seiten in der Geschichte der Welt, von denen wir uns wünschen, dass sie niemals und nirgends wieder aufgeschlagen werden. Eine dieser Seiten erzählt die Geschichte der „Trostfrauen“. Ich beziehe mich auf die offiziell genehmigte Anschaffung junger Frauen durch die japanische Regierung in den 1930ern und während des Zweiten Weltkriegs zum Zwecke der sexuellen Sklaverei in den kaiserlichen Streitkräften Japans. Wir kennen die genaue Zahl der versklavten Frauen nicht, aber wir wissen, dass das „Trostfrauensystem“ aus Gruppenvergewaltigung, erzwungenen Abtreibungen, Erniedrigung und sexueller Gewalt bestand und zu Verstümmelung, Tod oder schließlich Selbstmord führte. Es handelt sich um einen der größten Fälle von Menschenhandel im 20. Jahrhundert und betraf nicht Hunderte, sondern Tausende von Frauen. Heute sind die verbliebenen Überlebenden 80 Jahre und älter und man könnte meinen, das Problem sei nicht länger von Bedeutung. Aber ich verstehe den Wunsch dieser Frauen und ihrer Familien, ihre Namen reinzuwaschen. Heute bekunden wir unsere Solidarität mit den Frauen, die diesem System zum Opfer fielen. Wir rufen die japanische Regierung auf, die historische und rechtliche Verantwortung formal anzuerkennen und zu übernehmen sowie wirksame verwaltungstechnische Mechanismen in die Wege zu leiten, um für alle überlebenden Opfer des Systems der so genannten Trostfrauen und für die Familien der verstorbenen Opfer Entschädigungen bereitzustellen. In Anbetracht der hervorragenden Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Japan und auf der Basis der gemeinsamen Werte der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der Menschenrechte hoffe ich, dass Japans Regierung und sein Parlament alle nötigen Maßnahmen ergreifen werden, um das Leid der Sexsklavinnen anzuerkennen, vorhandene Hindernisse bei der Zahlung von Reparationen vor japanischen Gerichten auszuräumen und heutige und zukünftige Generationen über diese Ereignisse aufzuklären. Ich bin sicher, dass ein offizielles Eingeständnis der Existenz des Systems der „Trostfrauen“ und eine Entschuldigung seitens der japanischen Regierung einen wichtigen Beitrag leisten können, die Wunden unserer schmerzlichen gemeinsamen Geschichte zu heilen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, υπάρχουν σελίδες στην παγκόσμια ιστορία που δεν θέλουμε να επαναληφθούν ποτέ. Μια από αυτές τις σελίδες είναι η ιστορία των «γυναικών αναψυχής». Αναφέρομαι στην επίσημη συγκέντρωση νεαρών γυναικών από την κυβέρνηση της Ιαπωνίας κατά τη δεκαετία του ’30 και κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, με μοναδικό σκοπό τη σεξουαλική εξυπηρέτηση των ιαπωνικών αυτοκρατορικών ενόπλων δυνάμεων. Δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των γυναικών που υποδουλώθηκαν, αλλά γνωρίζουμε ότι το σύστημα των «γυναικών αναψυχής» περιελάμβανε ομαδικούς βιασμούς, καταναγκαστικές αμβλώσεις, εξευτελισμό και σεξουαλική βία, και προκάλεσε ακρωτηριασμούς, θανάτους ή αυτοκτονίες, και ότι αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων κατά τον 20ό αιώνα, περιλαμβάνοντας όχι εκατοντάδες αλλά χιλιάδες γυναίκες. Σήμερα, οι εναπομείνασες επιζήσασες είναι μεγαλύτερες από 80 ετών και θα έλεγε κανείς ότι το πρόβλημα δεν έχει πια μεγάλη σημασία. Όμως, κατανοώ στο έπακρο την επιθυμία των γυναικών αυτών και των οικογενειών τους να καθαρίσουν το όνομά τους. Σήμερα, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας απέναντι στις γυναίκες που έπεσαν θύματα αυτού του συστήματος. Καλούμε την ιαπωνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει επίσημα και να δεχτεί την ιστορική και νομική ευθύνη της και να εφαρμόσει αποτελεσματικούς διοικητικούς μηχανισμούς που θα παράσχουν αποκατάσταση σε όλα τα εναπομείναντα θύματα του συστήματος των «γυναικών αναψυχής» και στις οικογένειες των θυμάτων που έχουν πεθάνει. Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετική σχέση που υπάρχει μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας, η οποία βασίζεται στις κοινές αξίες του κράτους δικαίου και του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εύχομαι ότι η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ιαπωνίας θα λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να αναγνωρίσουν το μαρτύριο των σεξουαλικών σκλάβων και να εξαλείψουν τα υφιστάμενα εμπόδια στην αποζημίωσή τους από τα ιαπωνικά δικαστήρια και ότι η σημερινή και οι μελλοντικές γενιές θα μάθουν για τα γεγονότα αυτά. Είμαι σίγουρη ότι η επίσημη αναγνώριση της ύπαρξης του συστήματος των «γυναικών αναψυχής» και μια απολογία από την πλευρά της ιαπωνικής κυβέρνησης θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στην επούλωση των τραυμάτων της επώδυνης κοινής μας ιστορίας."@el10
"Señora Presidenta, la historia del mundo incluye páginas que quisiéramos que no se repitan nunca en ninguna parte. Una de ellas es la historia de las «mujeres de solaz». Me refiero a la adquisición de mujeres jóvenes —encargada oficialmente por el Gobierno de Japón— a partir de los años treinta y durante la Segunda Guerra Mundial, con el único objetivo de dedicarlas a la servidumbre sexual de las Fuerzas Armadas Imperiales japonesas. No conocemos con exactitud el número de mujeres que fueron esclavizadas, pero sabemos que el «sistema de mujeres de solaz» incluía violación múltiple, abortos forzados, humillación y violencia sexual resultante en mutilación, muerte o suicidio, y que fue uno de los mayores casos de trata de personas en el siglo XX y que afectó no a cientos, sino a miles de mujeres. Actualmente, las supervivientes que quedan tienen 80 años o más y se podría decir que el problema ha dejado de ser importante. Pero entiendo perfectamente el deseo de estas mujeres y de sus familias de limpiar sus nombres. Hoy expresamos nuestra solidaridad con las mujeres que fueron víctimas de este sistema. Exhortamos al Gobierno japonés a que reconozca y acepte formalmente la responsabilidad histórica y jurídica y a que ponga en práctica mecanismos administrativos efectivos para ofrecer una reparación a todas las víctimas supervivientes del «sistema de mujeres de solaz» y a las familias de las víctimas fallecidas. Teniendo en cuenta la excelente relación que existe entre la Unión Europea y Japón, basada en los valores compartidos del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, espero que el Gobierno y el Parlamento de Japón adoptarán todas las medidas necesarias para reconocer los sufrimientos de las esclavas sexuales y eliminar los obstáculos existentes para que éstas obtengan reparación ante los tribunales japoneses, y que las generaciones actuales y futuras conozcan estos hechos a través de la educación. Estoy seguro de que el reconocimiento oficial de la existencia del «sistema de mujeres de solaz» y una disculpa en nombre del Gobierno japonés también contribuiría en gran medida a la cicatrización de las heridas de nuestra dolorosa historia común."@es21
"Proua juhataja, maailma ajaloos on lehekülgi, mis me soovime, et kunagi ega kusagil ei korduks. Üks nendest lehekülgedest on sundprostituudid. Ma viitan Jaapani valitsuse ametlikult tellitud noorte naiste omandamisele 1930ndatel aastatel ja Teise maailmasõja ajal ainukese eesmärgiga teenindada seksuaalselt Jaapani keiserlikku armeed. Me ei tea täpselt orjastatud naiste arvu, aga me teame, et sundprostituutide süsteem hõlmas grupiviisilist vägistamist, sunniviisilisi aborte, alandamist ja seksuaalvägivalda, mille tulemuseks oli sandistamine, surm või vahel enesetapp, ja et see oli üks kõige ulatuslikematest inimkaubanduse juhtumitest 20. sajandil, mis hõlmas mitte sadu, vaid tuhandeid naisi. Tänapäeval on ellujäänud 80-aastased ja vanemad ning võiks väita, et probleem ei ole enam oluline. Kuid ma mõistan täielikult nende naiste ja nende perekondade soovi nende nimi puhtaks pesta. Väljendame täna oma solidaarsust naistega, kes olid selle süsteemi ohvrid. Kutsume Jaapani valitsust üles tunnistama ja aktsepteerima ametlikult ajaloolist ja õiguslikku vastutust ja rakendama tõhusaid haldusmehhanisme, et maksta hüvitist kõikidele sundprostituutide süsteemi elavatele ohvritele ja surnud ohvrite perekondadele. Silmas pidades Euroopa Liidu ja Jaapani vahelisi suurepäraseid suhteid, mille aluseks on ühised vastastikused õigusriigi väärtused ja inimõiguste austamine, loodan, et Jaapani valitsus ja parlament võtavad kõik vajalikud meetmed seksiorjade kannatuste tunnistamiseks ja olemasolevate tõkete kõrvaldamiseks hüvitiste saamiseks Jaapani kohtutes ning et praegusi ja tulevasi põlvkondasid valgustatakse nendes küsimustes. Olen kindel, et sundprostituutide süsteemi olemasolu ametlik tunnistamine ja vabandus Jaapani valitsuse nimel aitaks samuti palju kaasa meie valusa ühise ajaloo haavade ravimisele."@et5
"Arvoisa puhemies, maailmanhistoriassa on sivuja, joiden emme halua koskaan toistuvan missään. Yksi näistä sivuista on ”lohtunaisten” tarina. Viittaan Japanin hallituksen virallisesti valtuuttamaan nuorten naisten hankintaan 1930-luvulta lähtien ja toisen maailmansodan aikana yksinomaan Japanin keisarillisten asevoimien seksiorjiksi. Emme tiedä tarkkaan orjuutettujen naisten määrää, mutta tiedämme, että niin sanottuun lohtunaisjärjestelmään sisältyi joukkoraiskauksia, pakkoabortteja, nöyryyttämistä ja seksuaalista väkivaltaa, joka johti silpomiseen, kuolemaan tai lopulta itsemurhaan, ja että se oli yksi 1900-luvun suurimmista ihmiskauppatapauksista, joka ei koskenut vain satoja vaan tuhansia naisia. Elossa olevat uhrit ovat nyt vähintään 80-vuotiaita, ja voitaisiin väittää, että ongelma ei ole enää tärkeä. Ymmärrän kuitenkin täysin näiden naisten ja heidän perheidensä halun puhdistaa nimensä. Ilmaisemme tänään solidaarisuutemme naisille, jotka joutuivat tämän järjestelmän uhreiksi. Vaadimme Japanin hallitusta muodollisesti tunnustamaan ja hyväksymään historiallisen ja oikeudellisen vastuunsa ja ottamaan käyttöön tehokkaita hallinnollisia järjestelmiä tarjotakseen korvauksia kaikille niin sanotun lohtunaisjärjestelmän elossa oleville uhreille ja menehtyneiden uhrien perheille. Kun otetaan huomioon Euroopan unionin ja Japanin erinomaiset suhteet, jotka perustuvat yhteisiin arvoihin, oikeusvaltioon ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, toivon, että Japanin hallitus ja parlamentti ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin tunnustaakseen seksiorjien kärsimykset ja poistaakseen olemassa olevat esteet korvausten saamiselle japanilaisissa tuomioistuimissa ja että nykyisiä ja tulevia sukupolvia valistetaan näistä tapahtumista. Olen varma, että niin sanotun lohtunaisjärjestelmän olemassaolon virallinen tunnustaminen ja Japanin hallituksen anteeksipyyntö edistäisi myös paljon kipeän yhteisen historian haavojen paranemista."@fi7
"Madame la Présidente, il est certaines pages de l’histoire de l’humanité que nous ne voudrions jamais voir se répéter, nulle part. L’une d’entre elles concerne les «femmes de réconfort». Je fais référence à l’acquisition officielle de jeunes femmes commanditée par le gouvernement japonais à partir des années 30 et pendant la Seconde Guerre mondiale, aux seules fins de servir d’esclaves sexuelles aux forces armées du Japon impérial. Nous ne connaissons pas le chiffre exact des femmes enrôlées, mais nous savons que le système des femmes de réconfort incluait des viols collectifs, des avortements forcés, des humiliations et des violences sexuelles, qui débouchaient sur la mutilation, la mort ou même le suicide. C’est un des cas les plus importants de trafic d’êtres humains du 20 siècle, qui n’a pas impliqué des centaines mais des milliers de femmes. Aujourd’hui, les survivantes encore en vie ont 80 ans ou plus et on pourrait dire que le problème n’est plus d’actualité. Mais je ne comprends que trop bien le souhait de ces femmes et de leurs familles de laver leur honneur. Aujourd’hui, nous exprimons notre solidarité avec celles qui ont été victimes de ce système. Nous demandons au gouvernement japonais de le reconnaître formellement et d’en accepter la responsabilité historique et légale, ainsi que de mettre en place des mécanismes administratifs efficaces afin de donner réparation aux victimes survivantes du système de femmes de réconfort et aux familles des victimes décédées. En prenant en compte l’excellente relation entre l’Union européenne et le Japon, basée sur les valeurs partagées de l’État de droit et du respect des droits humains, j’espère que le gouvernement et le Parlement japonais prendront toutes les mesures nécessaires pour reconnaître la souffrance des esclaves sexuelles et lever les obstacles existants à l’obtention de réparations devant des tribunaux nippons, ainsi que pour apprendre à cette génération et aux suivantes ces événements. Je suis certaine que la reconnaissance officielle de l’existence d’un tel système et que des excuses officielles de la part du gouvernement japonais feront aussi beaucoup pour la guérison des plaies douloureuses de notre histoire commune."@fr8
"Madam President, there are pages in the world’s history we would wish not to be repeated anywhere, ever. One of these pages is the story of ‘comfort women’. I refer to the officially commissioned acquisition of young women by the Government of Japan, from the 1930s and during the Second World War, for the sole purpose of sexual servitude to the Japanese Imperial Armed Forces. We do not know exactly the numbers of women who were enslaved but we know that the ‘comfort women system’ included gang rape, forced abortions, humiliation and sexual violence, resulting in mutilation, death or eventual suicide, and that it was one of the largest cases of human trafficking in the 20th century, involving not hundreds but thousands of women. Today, the remaining survivors are 80 and more years of age and one could argue that the problem is no longer an important issue. But I fully understand the wish of these women and their families to clear their names. Today we express our solidarity with the women who were victims of this system. We call on the Japanese Government to formally acknowledge and accept historical and legal responsibility and to implement effective administrative mechanisms to provide reparations to all surviving victims of the ‘comfort women system’ and to the families of deceased victims. Taking into account the excellent relationship between the European Union and Japan, based on the mutually shared values of the rule of law and respect for human rights, I hope that the Government and the Parliament of Japan will take all necessary measures to recognise the sufferings of sex slaves and to remove existing obstacles to obtaining reparations before Japanese courts and that current and future generations will be educated about these events. I am sure that official recognition of the existence of the ‘comfort women system’ and an apology on behalf of the Japanese Government also would do much to help heal the wounds of our painful common history."@hu11
"Signora Presidente, ci sono pagine della storia mondiale che vorremmo non si ripetessero mai più in alcun luogo. Una di tali pagine è quella della storia delle “donne di conforto”. Mi riferisco all’acquisizione di giovane donne ufficialmente richiesta dal governo del Giappone dagli anni ‘30 e durante la Seconda guerra mondiale, all’unico scopo di un asservimento sessuale alle forze armate imperiali giapponesi. Non conosciamo con esattezza il numero di donne ridotte in schiavitù, ma sappiamo che il “sistema delle donne di conforto” comprendeva stupri di gruppo, aborti forzati, umiliazioni e violenze sessuali, con la conseguenza di mutilazioni, morte o addirittura suicidio, e che si è trattato di uno dei maggiori casi di traffico di esseri umani del XX secolo, in cui sono state coinvolte non centinaia, ma migliaia di donne. Attualmente le donne che ancora sopravvivono hanno 80 anni di età o di più e si potrebbe sostenere che il problema non è più così importante, tuttavia capisco pienamente il desiderio di queste donne e delle loro famiglie di ristabilire il proprio buon nome. Oggi esprimiamo la nostra solidarietà alle donne che sono state vittime di questo sistema. Chiediamo al governo giapponese di riconoscere e accettare formalmente la responsabilità storica e giuridica e di applicare meccanismi amministrativi efficaci per offrire un risarcimento a tutte le vittime ancora sopravvissute del “sistema delle donne di conforto” e alle famiglie delle vittime decedute. Tenendo conto delle ottime relazioni tra l’Unione europea e il Giappone, basate sui valori reciprocamente condivisi dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, mi auguro che il governo e il parlamento del Giappone adottino tutte le misure necessarie per riconoscere le sofferenze delle schiave del sesso e per eliminare gli ostacoli esistenti all’ottenimento di un risarcimento dinanzi ai tribunali giapponesi e che le generazioni presenti e future siano educate riguardo a tali eventi. Sono sicura che anche il riconoscimento ufficiale dell’esistenza del “sistema delle donne di conforto” e le scuse a nome del governo giapponese contribuirebbero in larga misura a guarire le ferite della nostra dolorosa storia comune."@it12
"Gerb. pirmininke, yra pasaulio istorijos puslapių, kurių niekada nenorėtume pakartoti. Vienas šių puslapių – „paguodos moterys“. Kalbu apie oficialiai Japonijos vyriausybės atliktą jaunų moterų pirkimą nuo XX a. ketvirtojo dešimtmečio iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos į vergovę išimtinai lytinėms paslaugoms Japonijos imperatoriškoms ginkluotosioms pajėgoms teikti. Tikslus vergėmis paverstų moterų skaičius nežinomas, tačiau neginčytina, kad „paguodos moterų“ sistema buvo susijusi su grupiniais išžaginimais, prievartiniais abortais, pažeminimais ir lytine prievarta, neretai pasibaigdavusia suluošinimu, mirtimi ar savižudybe; tai vienas stambiausių prekybos žmonėmis XX a. atvejų, nuo kurio nukentėjo tūkstančiai moterų. Šiuo metu likusioms gyvoms moterims yra 80 ar daugiau metų amžiaus ir galima teigti, kad ši problema nebėra svarbi. Tačiau visiškai suprantu šių moterų ir jų šeimų norą reabilituotis. Šiandien reiškiame solidarumą su šios sistemos aukomis tapusiomis moterimis. Raginame Japonijos vyriausybę oficialiai pripažinti ir prisiimti istorinę ir teisinę atsakomybę bei įgyvendinti veiksmingas administracines priemones ir atlyginti gyvoms likusioms „paguodos moterų“ sistemos aukoms ir mirusių aukų šeimoms. Atsižvelgiant į puikius Europos Sąjungos ir Japonijos santykius, pagrįstus abipusiškai pripažįstamomis įstatymų viršenybės ir pagarbos žmogaus teisėms principais, tikiuosi, kad Japonijos vyriausybė ir Parlamentas imsis būtinų priemonių pripažinti sekso vergių kančias ir pašalinti esamas kliūtis atlyginimui Japonijos teismuose gauti, o dabartinės ir ateities kartos bus informuotos apie šiuos įvykius. Esu tikra, kad oficialaus „paguodos moterų“ sistemos pripažinimo ir atsiprašymo Japonijos vyriausybės vardu dėka būtų nemažai prisidėta išgydant mūsų skausmingos bendros istorijos žaizdas."@lt14
"Madam President, there are pages in the world’s history we would wish not to be repeated anywhere, ever. One of these pages is the story of ‘comfort women’. I refer to the officially commissioned acquisition of young women by the Government of Japan, from the 1930s and during the Second World War, for the sole purpose of sexual servitude to the Japanese Imperial Armed Forces. We do not know exactly the numbers of women who were enslaved but we know that the ‘comfort women system’ included gang rape, forced abortions, humiliation and sexual violence, resulting in mutilation, death or eventual suicide, and that it was one of the largest cases of human trafficking in the 20th century, involving not hundreds but thousands of women. Today, the remaining survivors are 80 and more years of age and one could argue that the problem is no longer an important issue. But I fully understand the wish of these women and their families to clear their names. Today we express our solidarity with the women who were victims of this system. We call on the Japanese Government to formally acknowledge and accept historical and legal responsibility and to implement effective administrative mechanisms to provide reparations to all surviving victims of the ‘comfort women system’ and to the families of deceased victims. Taking into account the excellent relationship between the European Union and Japan, based on the mutually shared values of the rule of law and respect for human rights, I hope that the Government and the Parliament of Japan will take all necessary measures to recognise the sufferings of sex slaves and to remove existing obstacles to obtaining reparations before Japanese courts and that current and future generations will be educated about these events. I am sure that official recognition of the existence of the ‘comfort women system’ and an apology on behalf of the Japanese Government also would do much to help heal the wounds of our painful common history."@lv13
"Madam President, there are pages in the world’s history we would wish not to be repeated anywhere, ever. One of these pages is the story of ‘comfort women’. I refer to the officially commissioned acquisition of young women by the Government of Japan, from the 1930s and during the Second World War, for the sole purpose of sexual servitude to the Japanese Imperial Armed Forces. We do not know exactly the numbers of women who were enslaved but we know that the ‘comfort women system’ included gang rape, forced abortions, humiliation and sexual violence, resulting in mutilation, death or eventual suicide, and that it was one of the largest cases of human trafficking in the 20th century, involving not hundreds but thousands of women. Today, the remaining survivors are 80 and more years of age and one could argue that the problem is no longer an important issue. But I fully understand the wish of these women and their families to clear their names. Today we express our solidarity with the women who were victims of this system. We call on the Japanese Government to formally acknowledge and accept historical and legal responsibility and to implement effective administrative mechanisms to provide reparations to all surviving victims of the ‘comfort women system’ and to the families of deceased victims. Taking into account the excellent relationship between the European Union and Japan, based on the mutually shared values of the rule of law and respect for human rights, I hope that the Government and the Parliament of Japan will take all necessary measures to recognise the sufferings of sex slaves and to remove existing obstacles to obtaining reparations before Japanese courts and that current and future generations will be educated about these events. I am sure that official recognition of the existence of the ‘comfort women system’ and an apology on behalf of the Japanese Government also would do much to help heal the wounds of our painful common history."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, er zijn episodes in de wereldgeschiedenis waarvan we niet willen dat ze ooit ergens zullen worden herhaald. Een van die episodes is het verhaal van de troostmeisjes. Ik heb het hier over de officieel geautoriseerde ronseling van jonge vrouwen door de Japanse regering, vanaf de jaren dertig en tijdens de Tweede Wereldoorlog, met als enige doel om de Japanse keizerlijke strijdkrachten seksueel te dienen. Wij weten niet precies hoeveel vrouwen op deze manier in slavernij leefden maar we weten wel dat bij het troostmeisjessysteem groepsverkrachtingen, gedwongen abortus, vernedering, en seksueel geweld hoorden, die konden leiden tot verminking, dood, of uiteindelijke zelfmoord, en dat het ging om een van de meest omvangrijke gevallen van mensenhandel van de 20 eeuw, waarbij geen honderden, maar duizenden vrouwen betrokken waren. Op dit moment zijn de laatste overlevenden 80 jaar of ouder, en men zou kunnen aanvoeren dat het probleem niet meer belangrijk is. Ik heb echter alle begrip voor de wens van deze vrouwen en hun families om hun naam te zuiveren. Vandaag geven wij uitdrukking aan onze solidariteit met de vrouwen die slachtoffer van dit systeem zijn geweest. Wij roepen de Japanse regering op om haar historische en wettelijke verantwoordelijkheid formeel te erkennen en te aanvaarden en om doeltreffende administratieve constructies te introduceren waarmee alle overlevende slachtoffers van het troostmeisjessysteem en de families van overleden slachtoffers schadevergoeding kunnen ontvangen. Met het oog op de uitstekende relatie tussen de Europese Unie en Japan, welke is gebaseerd op de wederzijds gedeelde waarden van de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, hoop ik dat de regering en het parlement van Japan alle noodzakelijke maatregelen zullen nemen om het lijden van seksslavinnen te erkennen, om de bestaande belemmeringen voor het verkrijgen van schadeloosstelling bij Japanse gerechtshoven weg te nemen, en ervoor te zorgen dat de huidige en toekomstige generaties op school over deze gebeurtenissen zullen leren. Ik ben ervan overtuigd dat officiële erkenning van het troostmeisjessysteem en een verontschuldiging namens de Japanse regering, veel zouden bijdragen aan heling van de wonden van onze pijnlijke gemeenschappelijke geschiedenis."@nl3
"Pani przewodnicząca! Są takie karty w historii świata, do których powtórzenia nie chcemy dopuścić już nigdy i nigdzie. Jedną z nich jest historia „kobiet do towarzystwa”. Odnoszę się tutaj do oficjalnie zlecanego nabywania młodych kobiet przez japoński rząd w latach 30. XX w. oraz podczas II wojny światowej w wyłącznym celu świadczenia usług seksualnych na rzecz japońskich cesarskich sił zbrojnych. Nie znamy dokładnej liczby kobiet, które uczyniono niewolnicami, lecz wiemy, że system „kobiet do towarzystwa” obejmował zbiorowe gwałty, przymusowe aborcje, upokarzanie i przemoc seksualną prowadzącą do okaleczenia, śmierci lub ostatecznie do samobójstwa i że stanowił jeden z największych przypadków handlu ludźmi w XX w., dotyczący nie setek, lecz tysięcy kobiet. Dzisiaj ocalałe ofiary mają 80 lat lub więcej i ktoś mógłby stwierdzić, że problem ten nie ma już tak dużego znaczenia. Lecz w pełni rozumiem pragnienie tych kobiet oraz ich rodzin do oczyszczenia swego imienia. Dzisiaj pragniemy wyrazić naszą solidarność z kobietami, które były ofiarami tego systemu. Wzywamy japoński rząd do oficjalnego uznania oraz przyjęcia w sposób jasny i jednoznaczny historycznej i prawnej odpowiedzialności za ten proceder oraz do wprowadzenia skutecznych mechanizmów administracyjnych w celu zapewnienia odszkodowań wszystkim ocalałym ofiarom systemu „kobiet do towarzystwa” i rodzinom zmarłych ofiar. Zważywszy na doskonałe stosunki między Unią Europejską i Japonią, których podstawą są wspólne wartości rządów prawa i przestrzegania praw człowieka, mam nadzieję, że japoński rząd i parlament podejmą wszelkie konieczne środki do uznania cierpień niewolnic seksualnych oraz zniosą istniejące przeszkody uniemożliwiające otrzymanie odszkodowania przed sądami japońskimi oraz że wiedza o tych wydarzeniach będzie przekazywana obecnym i przyszłym pokoleniom. Jestem przekonana, że oficjalne uznanie istnienia „systemu kobiet do towarzystwa” oraz przeprosiny w imieniu japońskiego rządu również przyczynią się do zabliźnienia ran naszej wspólnej, przepełnionej bólem historii."@pl16
"Senhora Presidente, há páginas da história mundial que gostaríamos que nunca se repetissem em sítio nenhum, nunca. Uma dessas páginas é o caso das "mulheres de conforto". Refiro-me à aquisição oficial de mulheres jovens, pelo Governo do Japão, a partir da década de 1930 e durante a Segunda Guerra Mundial, com a finalidade exclusiva de servidão sexual para com o Exército Imperial do Japão. Não sabemos exactamente o número de mulheres que foram escravizadas, mas sabemos que o "sistema de mulheres de conforto" incluía violações em grupo, abortos forçados, vexames e violência sexual que tiveram como resultado mutilações, mortes ou mesmo suicídios, e que foi um dos maiores processos de tráfico de seres humanos do século XX, envolvendo não centenas mas milhares de mulheres. Hoje, as sobreviventes tem 80 anos de idade ou mais, e poderia argumentar-se que já não se trata de uma questão importante. Mas compreendo perfeitamente o desejo destas mulheres e das suas famílias de reabilitarem o seu nome. Hoje, manifestamos a nossa solidariedade para com as mulheres que foram vítimas deste sistema. Instamos o Governo japonês a reconhecer formalmente e a admitir a sua responsabilidade histórica e jurídica e a instaurar mecanismos concretos com vista a indemnizar todas as vítimas sobreviventes do "sistema de mulheres de conforto" bem como as famílias das vítimas que já morreram. Tendo em conta as excelentes relações entre a União Europeia e o Japão, assentes nos valores mutuamente partilhados do Estado de direito e do respeito pelos direitos humanos, espero que o Governo e o parlamento do Japão adoptem todas as medidas necessárias para reconhecer o sofrimento das escravas do sexo e eliminar os obstáculos que subsistem à obtenção de reparação junto dos tribunais japoneses, e espero, também, que as futuras gerações sejam correctamente informadas sobre estes eventos. Estou certa de que o reconhecimento oficial da existência do "sistema de mulheres de conforto" e um pedido de desculpas em nome do Governo japonês também ajudarão muito a sarar as feridas da nossa história comum, tão dolorosa."@pt17
"Madam President, there are pages in the world’s history we would wish not to be repeated anywhere, ever. One of these pages is the story of ‘comfort women’. I refer to the officially commissioned acquisition of young women by the Government of Japan, from the 1930s and during the Second World War, for the sole purpose of sexual servitude to the Japanese Imperial Armed Forces. We do not know exactly the numbers of women who were enslaved but we know that the ‘comfort women system’ included gang rape, forced abortions, humiliation and sexual violence, resulting in mutilation, death or eventual suicide, and that it was one of the largest cases of human trafficking in the 20th century, involving not hundreds but thousands of women. Today, the remaining survivors are 80 and more years of age and one could argue that the problem is no longer an important issue. But I fully understand the wish of these women and their families to clear their names. Today we express our solidarity with the women who were victims of this system. We call on the Japanese Government to formally acknowledge and accept historical and legal responsibility and to implement effective administrative mechanisms to provide reparations to all surviving victims of the ‘comfort women system’ and to the families of deceased victims. Taking into account the excellent relationship between the European Union and Japan, based on the mutually shared values of the rule of law and respect for human rights, I hope that the Government and the Parliament of Japan will take all necessary measures to recognise the sufferings of sex slaves and to remove existing obstacles to obtaining reparations before Japanese courts and that current and future generations will be educated about these events. I am sure that official recognition of the existence of the ‘comfort women system’ and an apology on behalf of the Japanese Government also would do much to help heal the wounds of our painful common history."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dejiny sveta majú stránky, o ktorých by sme si priali, aby sa nikdy a nikde neopakovali. Jednou z týchto stránok je príbeh žien utešiteliek. Hovorím tu o mladých ženách oficiálne zakúpených japonskou vládou v 30. rokoch a v priebehu druhej svetovej vojny, a to na jediný účel – aby poskytovali sexuálne služby japonským cisárskym ozbrojeným silám. Nepoznáme presný počet žien, ktoré boli zotročené, ale vieme, že systém žien utešiteliek zahŕňal skupinové znásilnenie, nútené potraty, ponižovanie a sexuálne násilie, ktoré ústilo do zmrzačenia, smrti alebo prípadne samovraždy, a že to bol jeden z najrozsiahlejších prípadov obchodovania s ľuďmi v 20. storočí, ktorý sa týkal nie stoviek, ale tisícov žien. Dnes majú ženy, ktoré prežili, 80 a viac rokov a niekto by mohol argumentovať, že tento problém už nie je dôležitý. Ja však úplne rozumiem prianiu týchto žien a ich rodín, aby ich mená boli očistené. Dnes vyjadrujeme našu solidaritu ženám, ktoré boli obeťami tohto systému. Vyzývame japonskú vládu, aby formálne uznala a prijala historickú a právnu zodpovednosť a zaviedla účinné administratívne mechanizmy, ktoré poskytnú odškodnenie všetkým žijúcim obetiam systému žien utešiteliek a rodinám zosnulých obetí. Keď vezmeme do úvahy vynikajúce vzťahy medzi Európskou úniou a Japonskom, založené na vzájomne zdieľaných hodnotách vlády práva a úcty k ľudským právam, dúfam, že vláda a japonský parlament prijmú všetky potrebné opatrenia na uznanie útrap sexuálnych otrokýň a odstránenie existujúcich prekážok tak, aby dosiahli odškodnenie pred japonskými súdmi a aby sa budúce generácie dozvedali o týchto udalostiach. Som si istá, že oficiálne uznanie systému žien utešiteliek a ospravedlnenie v mene japonskej vlády by tiež výrazne pomohlo zahojiť rany našej bolestnej spoločnej histórie."@sk19
"Gospa predsednica, v zgodovini sveta so nekatere stvari, za katere si želimo, da se ne bodo ponovile nikjer in nikoli. Ena od teh stvari je zgodba „tolažnic“. Govorim o tem, da je japonska vlada uradno dovolila, da si je japonska imperialna vojska od tridesetih let 20. stoletja in med drugo svetovno vojno priskrbela mlade ženske za spolne usluge. Ne vemo točnega števila žensk, ki so bile zasužnjene, vendar vemo, da je sistem „tolažnic“ vključeval skupinska posilstva, prisiljene splave, poniževanje in spolno nasilje, posledica česar so bili pohabljenje spolnih organov, smrt ter občasno samomori v enem od najobsežnejših primerov trgovine z ljudmi v 20. stoletju, v katerega je bilo vpletenih ne le več sto, ampak več tisoč žensk. Zdaj so preživele stare 80 in več let in lahko bi trdili, da to ni več pomembno vprašanje. Vendar popolnoma razumem željo teh žensk in njihovih družin, da si očistijo svoja imena. Danes izražamo našo solidarnost do žensk, ki so bile žrtve tega sistema. Pozivamo japonsko vlado, da uradno prizna in prevzame zgodovinsko in pravno odgovornost ter uvede učinkovite upravne mehanizme za plačilo reparacij vsem še živim žrtvam in družinam umrlih žrtev sistema „tolažnic“. Ob upoštevanju odličnega odnosa med Evropsko unijo in Japonsko, ki temelji na skupnih vrednotah pravne države in spoštovanja človekovih pravic, upam, da bosta vlada ter japonski parlament sprejela vse potrebne ukrepe za priznanje trpljenja spolnih suženj in odpravo obstoječih ovir, ki preprečujejo pridobitev reparacij pred japonskimi sodišči, medtem ko se mora sedanje ter prihodnje generacije o teh dogodkih poučiti. Prepričana sem, da bi uradno priznanje obstoja sistema „tolažnic“ in opravičilo japonske vlade bistveno pripomogla k celjenju ran v naši boleči skupni zgodovini."@sl20
"Fru talman! Det finns historiska händelser som vi aldrig skulle vilja att de upprepas någonstans, någonsin. En av dessa händelser är historien om de så kallade tröstekvinnorna. Jag talar om den japanska regeringens officiella införskaffande av unga kvinnor under 30-talet och under andra världskriget, vilkas enda syfte var att tillhandahålla sexuella tjänster för det japanska kejsardömets väpnade styrkor. Vi vet inte exakt hur många kvinnor som hölls som slavar, men vi vet att systemet med tröstekvinnor inbegrep gruppvåldtäkter, tvångsaborter, förnedring och sexuellt våld, att det ledde till stympningar, dödsfall och självmord, och att det var ett av de mest omfattande fallen av människohandel under 1900-talet med tusentals, inte hundratals, kvinnor som offer. I dag är de kvinnor som ännu är i livet 80 år eller äldre och man skulle kunna hävda att problemet inte längre är någon stor fråga. Jag förstår dock till fullo dessa kvinnors och deras familjers önskan att rentvå sina namn. I dag uttrycker vi vår solidaritet med de kvinnor som fallit offer för detta system. Vi uppmanar den japanska regeringen att formellt erkänna och acceptera det historiska och rättsliga ansvaret och att införa effektiva administrativa mekanismer för att ge upprättelse åt alla överlevande offer för systemet med tröstekvinnor och till avlidna offers familjer. Med beaktande av de utmärkta förbindelserna mellan EU och Japan, som bygger på gemensamma värden som rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna, hoppas jag att Japans regering och parlament kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att erkänna sexslavarnas lidanden och undanröja befintliga hinder för upprättelse i japanska domstolar och se till att nuvarande och framtida generationer får kunskap om dessa händelser. Jag är förvissad om att ett officiellt erkännande av att systemet med tröstekvinnor har funnits och en ursäkt på den japanska regeringens vägnar också skulle göra mycket för att läka såren från vår smärtsamma gemensamma historia."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Andrikienė, Laima Liucija,"18,5,20,15,14,16,11,2,13,4,21
"e"3,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph