Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-12-13-Speech-4-042"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20071213.5.4-042"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, let me first congratulate my colleague, the rapporteur Mr Martin, for a high-quality and comprehensive report. Our negotiators should take note of it. We should also learn from the recently completed USA-Korea FTA, which shows that speed of conclusion is important, but should not be the top priority. The main goal should clearly be to accomplish high quality and an even playing field in flows of trade. Today, those flows are still seriously impeded by non-trade barriers. Korea does not apply international norms or labelling requirements regarding automotive products or other important products such as pharmaceuticals, cosmetics and electronics. There is also a need for clarification in the area of intellectual property rights and counterfeiting. These issues need to be resolved before we sign this FTA, in order to ensure free and fair trade. Unless all these issues are resolved to our complete satisfaction, I would advise the Commission not to sign this agreement. I admire the economic miracle of South Korea, which is reflected in the fact that it is the European Union’s fourth largest trading partner. Having a strong democracy has obviously benefited them greatly, and one has to feel sorry for their brothers and sisters in North Korea. We should be prepared to do all we can to bring about an emotional reunion similar to the one we saw in the late 1980s between East and West Germany. This should, of course, be based on the principle of democracy, which has brought so much success to South Korea."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, dovolte mi nejdříve poblahopřát svému kolegovi, zpravodaji panu Martinovi, za vysoce kvalitní a obsáhlou zprávu. Naši vyjednavatelé by ji měli vzít v potaz. Také bychom se měli poučit z nedávno uzavřené dohody o volném obchodu mezi USA a Koreou, která ukazuje, že rychlost uzavření dohody je důležitá, ale neměla by být tou nejvyšší prioritou. Hlavním cílem by samozřejmě měla být vysoká kvalita a rovné pozice v oblasti obchodních toků. V současné době tyto toky stále naráží na necelní bariéry. Korea nedodržuje mezinárodní normy a požadavky na označování u automobilových a jiných důležitých výrobků, jako jsou léčiva, kosmetické výrobky a elektronika. Také je třeba vyjasnit situaci v oblasti práv duševního vlastnictví a padělání. Tyto otázky musí být vyřešeny před podpisem dotčené dohody, aby byl zajištěn volný a spravedlivý obchod. Dokud nebudou všechny tyto záležitosti vyřešeny k naší úplné spokojenosti, doporučujeme Komisi tuto dohodu nepodepsat. Obdivuji obchodní zázrak jižní Koreje, jehož dokladem je i to, že Korea je nyní čtvrtým největším obchodním partnerem Evropské unie. Nesporně k tomu Korejcům napomohla silná demokracie a člověk musí v této souvislosti pocítit lítost nad jejich bratry a sestrami ze Severní Koreje. Měli bychom být připraveni podniknout vše, co je v našich silách, abychom přispěli k jejich emocionálnímu znovusjednocení, podobnému tomu, které jsme zažili na konci 80. let mezi východním a západním Německem. Toto sjednocení by samozřejmě mělo být založeno na principu demokracie, která přinesla takový úspěch Jižní Koreji."@cs1
"Hr. formand! Lad mig allerførst takke min kollega, ordføreren hr. Martin, for en vidtspændende betænkning af høj kvalitet. Vores forhandlere bør tage den til efterretning. Vi bør også tage ved lære af den nyligt indgåede frihandelsaftale mellem USA og Korea, som viser, at det er vigtigt, at det går hurtigt med at få underskrevet aftalen, men at det ikke bør være det vigtigste. Det afgørende bør klart være at opnå lige forhold i handelsstrømme af høj kvalitet. I dag hæmmes disse strømme fortsat alvorligt af ikkehandelsbarrierer. Korea anvender ikke de internationale standarder og mærkningskrav vedrørende bilprodukter og andre vigtige produkter såsom lægemidler, kosmetik og elektronik. Der er endvidere behov for klarlæggelser inden for området intellektuelle ejendomsrettigheder og varemærkeforfalskning. Disse problemer skal løses, før vi underskriver frihandelsaftalen, for at sikre fri og fair handel. Medmindre alle disse problemer løses til vores fulde tilfredshed, vil jeg råde Kommissionen til ikke at underskrive aftalen. Jeg beundrer det økonomiske mirakel i Sydkorea, som afspejles deri, at landet er EU's fjerdestørste handelspartner. Det stærke demokrati har åbenlyst hjulpet dem meget, og man kan ikke lade være med at have ondt af deres brødre og søstre i Nordkorea. Vi bør være klar til at gøre alt, hvad vi kan, for at foranledige en følelsesmæssig genforening i lighed med den, vi oplevede i slutningen af 1980'erne mellem Øst- og Vesttyskland. En sådan genforening skal selvfølgelig baseres på de demokratiske principper, der har bibragt Sydkorea så megen succes."@da2
". Herr Präsident! Zunächst möchte ich meinem Kollegen, dem Berichterstatter David Martin, zu einem ausgezeichneten und umfassenden Bericht gratulieren. Unsere Verhandlungsführer sollten davon Kenntnis nehmen. Wir sollten ebenfalls von dem kürzlich abgeschlossenen Freihandelsabkommen USA-Korea lernen, das zeigt, dass das Tempo eines Abschlusses wichtig ist, jedoch nicht oberste Priorität haben sollte. Das Hauptziel sollte eindeutig darin bestehen, eine hohe Qualität und ein Gleichgewicht in Bezug auf Handelsströme zu erzielen. Derzeit werden diese Ströme immer noch erheblich von nichttarifären Handelshemmnissen beeinträchtigt. Korea hält sich bei Automobilprodukten oder anderen wichtigen Produkten, wie beispielsweise Arzneimitteln, Kosmetika und Elektronikprodukten, nicht an internationale Normen oder Kennzeichnungsanforderungen. Des Weiteren besteht Klärungsbedarf auf dem Gebiet der geistigen Eigentumsrechte und im Hinblick auf Fälschungen. Bevor wir dieses Freihandelsabkommen unterzeichnen, müssen diese Fragen noch geklärt werden, um einen freien und gerechten Handel zu gewährleisten. Wenn diese Fragen nicht zu unserer vollsten Zufriedenheit geklärt werden, möchte ich der Kommission von der Unterzeichnung dieses Abkommens abraten. Ich bewundere das Wirtschaftswunder Südkorea, was darin zum Ausdruck kommt, dass Korea der viertgrößte Handelspartner der EU ist. Die gefestigte Demokratie kam ihnen offensichtlich in hohem Maße zugute, und man muss Mitleid mit ihren Brüdern und Schwestern in Nordkorea haben. Wir sollten bereit sein, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um eine emotionale Wiedervereinigung wie die herbeizuführen, die Ende der achtziger Jahre zwischen Ost- und Westdeutschland stattgefunden hat. Sie sollte natürlich auf dem Grundsatz der Demokratie erfolgen, die Südkorea so viel Erfolg gebracht hat."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφό μου και εισηγητή, κ. Martin, για την υψηλής ποιότητας και ολοκληρωμένη έκθεσή του. Οι διαπραγματευτές μας θα πρέπει να την λάβουν υπόψη. Θα πρέπει επίσης να διδαχθούμε από τη ΣΕΣ που συνήφθη πρόσφατα μεταξύ ΗΠΑ και Κορέας, η οποία δείχνει ότι η ταχύτητα σύναψης μιας συμφωνίας είναι μεν σημαντική, αλλά δεν πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Βασικός στόχος θα πρέπει να είναι σαφώς η επίτευξη υψηλής ποιότητας και ίσων όρων ανταγωνισμού όσον αφορά τις ροές του εμπορίου. Σήμερα, οι ροές αυτές εξακολουθούν να περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τους μη εμπορικούς φραγμούς. Η Κορέα δεν εφαρμόζει διεθνή πρότυπα ή προϋποθέσεις σήμανσης όσον αφορά τα προϊόντα της αυτοκινητοβιομηχανίας ή άλλα σημαντικά προϊόντα όπως τα ιατροφαρμακευτικά, τα καλλυντικά και τα ηλεκτρονικά προϊόντα. Υπάρχει επίσης ανάγκη για διευκρινίσεις στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των παραποιημένων προϊόντων. Τα ζητήματα αυτά πρέπει να βρουν λύση προτού υπογράψουμε την εν λόγω ΣΕΣ, ούτως ώστε να διασφαλισθεί το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο. Μέχρις ότου επιλυθούν όλα αυτά τα ζητήματα ώστε να μας ικανοποιούν πλήρως, θα συνιστούσα στην Επιτροπή να μην υπογράψει τη συμφωνία. Θα ήθελα να εκφράσω τον θαυμασμό μου για το οικονομικό θαύμα της Νότιας Κορέας, το οποίο αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι αποτελεί τον τέταρτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της ΕΕ. Είναι εμφανές ότι η ύπαρξη μιας ισχυρής δημοκρατίας την ωφέλησε σε μεγάλο βαθμό, και νιώθει κανείς λύπη για τα αδέλφια της στη Βόρεια Κορέα. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτύχουμε μια συγκινητική επανασύνδεση παρόμοια με εκείνη που παρακολουθήσαμε στα τέλη της δεκαετίας του ’80 μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας. Αυτό θα πρέπει, ασφαλώς, να βασιστεί στην αρχή της δημοκρατίας, η οποία χάρισε τόσο μεγάλη επιτυχία στη Νότια Κορέα."@el10
"Señor Presidente, permítame en primer lugar felicitar a mi colega, el ponente, señor Martin, por un informe exhaustivo y de gran calidad. Nuestros negociadores debieran tomar nota. También deberíamos aprender del ALC entre EE.UU. y Corea formalizado recientemente, que indica que la rapidez en la formalización es importante, pero que no debe tener la máxima prioridad. Claramente, el principal objetivo debe ser lograr una alta calidad y un campo de juego nivelado en los flujos comerciales. En la actualidad, estos flujos se ven seriamente obstaculizados por las barreras no comerciales. Corea no aplica las normas internacionales ni los requisitos de etiquetado a los productos del sector del automóvil ni a otros productos importantes, como fármacos, cosméticos y electrónica. También es necesario aclarar los aspectos de derechos de propiedad intelectual y falsificaciones. Estas cuestiones se tienen que resolver antes de firmar este ALC, a fin de garantizar un comercio libre y justo. A menos que todas estas cuestiones se resuelvan a nuestra entera satisfacción, recomiendo a la Comisión no firmar este acuerdo. Admiro el milagro económico de Corea del Sur, reflejado en el hecho de que es el cuarto socio comercial de la Unión Europea en importancia. Es evidente que tener una democracia sólida les ha beneficiado en gran medida, y cabe lamentarse por la situación de sus hermanos y hermanas de Corea del Norte. Deberíamos estar preparados a hacer todo lo que podamos para provocar una reunificación emotiva parecida a la que presenciamos a finales de los ochenta entre las dos Alemanias. Naturalmente, esto se debería basar en el principio de democracia, que tantos éxitos ha aportado a Corea del Sur."@es21
"Hr juhataja, lubage mul kõigepealt õnnitleda kolleegi, raportöör hr Martinit kvaliteetse ja tervikliku raporti eest. Meie läbirääkijad peaksid seda arvesse võtma. Me peaksime samuti õppima hiljuti alla kirjutatud USA ja Korea vabakaubanduslepingust, mis näitab, et sõlmimise kiirus on oluline, kuid ei tohiks olla esmatähtis. Põhieesmärgiks peaks kindlasti olema kvaliteetsete ning võrdsete tegutsemisvõimaluste loomine kaubandusvoogude valdkonnas. Täna takistavad neid voogusid tõsiselt kaubandusvälised tõkked. Korea ei rakenda rahvusvahelisi norme ega märgistamisnõudeid autotööstuse toodetele ega teistele olulistele toodetele, näiteks farmaatsia-, kosmeetika- ja elektroonikatoodetele. Samuti on vaja luua selgus intellektuaalomandi õiguste ja võltsimise valdkonnas. Need küsimused on vaja lahendada, enne kui me vabakaubanduslepingule alla kirjutame, et tagada vaba ja õiglane kaubandus. Ma soovitan komisjonil lepingule mitte alla kirjutada enne, kui kõik need küsimused on meid täielikult rahuldaval viisil lahendatud. Ma imetlen Lõuna-Korea majandusimet, mis kajastub tõsiasjas, et ta on Euroopa Liidu suuruselt neljas kaubanduspartner. Tugev demokraatia on neile ilmselgelt palju kasu toonud ning peab kaasa tundma nende vendadele ja õdedele Põhja-Koreas. Peaksime olema valmis tegema kõik, mis võimalik, et tekitada emotsionaalne ühinemine sarnaselt sellega, mida nägime 1980ndate aastate lõpus Ida- ja Lääne-Saksamaa vahel. See peaks loomulikult tuginema demokraatia põhimõttele, mis on toonud Lõuna-Koreale nii suurt edu."@et5
"Arvoisa puhemies, sallikaa minun ensin onnitella kollegaani, esittelijä Martinia, korkealaatuisesta ja kattavasta mietinnöstä. Neuvottelijoidemme pitäisi ottaa se huomioon. Meidän pitäisi myös ottaa oppia äskettäin solmitusta Yhdysvaltain ja Korean välisestä vapaakauppasopimuksesta, joka osoittaa, että sopimuksen solmimisvauhti on tärkeä, mutta sen ei pitäisi olla tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä. Päätavoitteena pitäisi selvästi olla laadukkuus ja tasainen pelikenttä kauppavirrassa. Tällä hetkellä kauppavirroille on edelleen ei-kaupallisiin näkökohtiin liittyviä vakavia esteitä. Korea ei noudata ajoneuvoalan tuotteita tai muita tärkeitä tuotteita, kuten lääkkeitä, kosmetiikkaa ja elektroniikkaa koskevia kansainvälisiä normeja tai merkintävaatimuksia. Selvennystä tarvitaan myös teollis- ja tekijänoikeuksien ja väärentämisen alalla. Nämä kysymykset on ratkaistava ennen vapaakauppasopimuksen allekirjoittamista vapaan ja oikeudenmukaisen kaupan varmistamiseksi. Ellei näitä kysymyksiä ratkaista niin, että olemme täysin tyytyväisiä, neuvoisin komissiota jättämään sopimuksen allekirjoittamatta. Ihailen Etelä-Korean talousihmettä, joka heijastuu siinä, että maa on Euroopan unionin neljänneksi suurin kauppakumppani. Voimakkaasta demokratiasta on selvästi ollut maalle paljon hyötyä, ja on tunnettava myötätuntoa heidän Pohjois-Koreassa eläviä veljiään ja sisariaan kohtaan. Meidän pitäisi olla valmiita tekemään kaikkemme, jotta saisimme aikaan samanlaisen henkisen uudelleenyhdistymisen kuin se, joka nähtiin 1980-luvun lopulla Itä- ja Länsi-Saksan välillä. Sen pitäisi tietenkin perustua demokratian periaatteeseen, joka on tuonut Etelä-Korealle niin paljon menestystä."@fi7
"Monsieur le Président, permettez-moi avant tout de féliciter mon collègue rapporteur, M. Martin, pour son rapport de grande qualité et complet. Nos négociateurs devront en tenir compte. Nous devons aussi tirer les leçons de l’ALE récemment passé entre les États-Unis et la Corée, qui démontre que la rapidité de la conclusion est importante, mais qu’elle ne doit pas être la première priorité. L’objectif principal doit clairement être de parvenir à une qualité élevée et à des conditions équitables dans le flux des échanges. Aujourd’hui, ces flux sont encore fortement entravés pas des barrières non tarifaires. La Corée n’applique pas les normes internationales ou les conditions d’étiquetage concernant les produits automobiles ou d’autres produits importants tels que les produits pharmaceutiques, cosmétiques ou électroniques. Une clarification est également nécessaire dans le domaine des droits de propriété intellectuelle et de la contrefaçon. Ces questions doivent être résolues avant que nous signions cet ALE, afin de garantir des échanges libres et équitables. À moins que toutes ces questions soient résolues à notre entière satisfaction, je recommande à la Commission de ne pas signer cet accord. J’admire le miracle économique de la Corée du Sud, qui se reflète dans le fait que ce pays est le quatrième plus important partenaire commercial de l’Union européenne. Ce pays a clairement tiré les bénéfices d’une démocratie forte et nous devons tous avoir une pensée pour leurs frères et leurs sœurs de Corée du Nord."@fr8
"Mr President, let me first congratulate my colleague, the rapporteur Mr Martin, for a high-quality and comprehensive report. Our negotiators should take note of it. We should also learn from the recently completed USA-Korea FTA, which shows that speed of conclusion is important, but should not be the top priority. The main goal should clearly be to accomplish high quality and an even playing field in flows of trade. Today, those flows are still seriously impeded by non-trade barriers. Korea does not apply international norms or labelling requirements regarding automotive products or other important products such as pharmaceuticals, cosmetics and electronics. There is also a need for clarification in the area of intellectual property rights and counterfeiting. These issues need to be resolved before we sign this FTA, in order to ensure free and fair trade. Unless all these issues are resolved to our complete satisfaction, I would advise the Commission not to sign this agreement. I admire the economic miracle of South Korea, which is reflected in the fact that it is the European Union’s fourth largest trading partner. Having a strong democracy has obviously benefited them greatly, and one has to feel sorry for their brothers and sisters in North Korea. We should be prepared to do all we can to bring about an emotional reunion similar to the one we saw in the late 1980s between East and West Germany. This should, of course, be based on the principle of democracy, which has brought so much success to South Korea."@hu11
". Signor Presidente, desidero innanzi tutto congratularmi con il mio collega e relatore, onorevole Martin, per aver prodotto una relazione completa e di alto livello. I nostri negoziati dovrebbero prenderne nota. Dobbiamo anche apprendere dall’ALS completato di recente tra gli USA e la Corea, che dimostra quale importanza rivesta una rapida conclusione che però non deve essere la priorità principale. L’obiettivo principale deve consistere chiaramente nell’avere flussi commerciali di alta qualità e caratterizzati da condizioni paritarie. Oggi, tali flussi sono ancora pesantemente ostacolati da barriere non commerciali. La Corea non applica norme internazionali o requisiti di etichettatura relativi ai prodotti automobilistici o ad altri importanti articoli quali quelli farmaceutici, cosmetici ed elettronici. E’ altresì necessario fare chiarezza riguardo ai dei diritti di proprietà intellettuale e alla contraffazione; sono aspetti che devono essere risolti prima di firmare l’ALS, onde garantire scambi liberi ed equi. Se tutti questi aspetti non sono risolti con nostra totale soddisfazione, invito la Commissione a non sottoscrivere l’accordo. Ammiro il miracolo economico della Corea del Sud, che si riflette nel fatto che il paese è il quarto maggiore commerciale dell’UE. Avere una democrazia forte si è certamente tradotto in un grande vantaggio per la regione, e ci si deve dispiacere per i fratelli e le sorelle della Corea del Nord. Dobbiamo essere pronti a fare tutto quanto in nostro potere per realizzare un incontro emozionante analogo a quello che abbiamo visto alla fine degli anni ‘80 tra la Germania Ovest e la Germania Est. Dovrebbe logicamente basarsi sul principio della democrazia, che ha portato così tanto successo alla Corea del Sud."@it12
"Gerb. pirmininke, pirmiausia leiskite pasveikinti savo kolegą pranešėją D. Martiną už kokybišką ir išsamų pranešimą. Šiuos dalykus turėtų pasižymėti mūsų derybininkai. Taip pat mums derėjo pasimokyti iš neseniai sudaryto JAV ir Korėjos LPS, iš kurio matyti, kad nors tempas yra svarbus, tačiau ne pats svarbiausias momentas. Akivaizdu, kad pagrindinis tikslas turėtų būti užtikrinti kokybiškas ir lygias sąlygas keistis prekybos srautais. Šiuo metu šie srautai vis dar susiduria su rimtomis neprekybinio pobūdžio kliūtimis. Korėjoje netaikomos tarptautinės normos ar ženklinimo reikalavimai automobilių ar kitiems svarbiems produktams, pvz., farmacijos, kosmetikos ir elektronikos srityje. Taip pat reikėtų didesnio aiškumo intelektinės nuosavybės teisių ir padirbinėjimo srityje. Šiuos klausimus būtina išspręsti prieš pasirašant LPS laisvai ir sąžiningai prekybai užtikrinti. Patarčiau Komisijai šį susitarimą pasirašyti tik mums priimtinu būdu išsprendus visus šiuos klausimus. Žaviuosi Pietų Korėjos ekonomikos stebuklu; ši šalis yra ketvirtoji pagal dydį Europos Sąjungos prekybos partnerė. Akivaizdu, kad prie to daug prisidėjo tvirtos demokratijos tradicijos, ir belieka tik apgailestauti dėl jų brolių ir sesių Šiaurės Korėjoje. Turėtume būti pasirengę daryti visa, kas įmanoma, kad įvyktų emocinis susivienijimas, panašus į devintojo dešimtmečio pabaigoje – tarp Rytų ir Vakarų Vokietijos. Be abejonės, tai turėtų būti pagrįsta demokratija, kuri tiek daug prisidėjo prie Pietų Korėjos sėkmės."@lt14
"Mr President, let me first congratulate my colleague, the rapporteur Mr Martin, for a high-quality and comprehensive report. Our negotiators should take note of it. We should also learn from the recently completed USA-Korea FTA, which shows that speed of conclusion is important, but should not be the top priority. The main goal should clearly be to accomplish high quality and an even playing field in flows of trade. Today, those flows are still seriously impeded by non-trade barriers. Korea does not apply international norms or labelling requirements regarding automotive products or other important products such as pharmaceuticals, cosmetics and electronics. There is also a need for clarification in the area of intellectual property rights and counterfeiting. These issues need to be resolved before we sign this FTA, in order to ensure free and fair trade. Unless all these issues are resolved to our complete satisfaction, I would advise the Commission not to sign this agreement. I admire the economic miracle of South Korea, which is reflected in the fact that it is the European Union’s fourth largest trading partner. Having a strong democracy has obviously benefited them greatly, and one has to feel sorry for their brothers and sisters in North Korea. We should be prepared to do all we can to bring about an emotional reunion similar to the one we saw in the late 1980s between East and West Germany. This should, of course, be based on the principle of democracy, which has brought so much success to South Korea."@lv13
"Mr President, let me first congratulate my colleague, the rapporteur Mr Martin, for a high-quality and comprehensive report. Our negotiators should take note of it. We should also learn from the recently completed USA-Korea FTA, which shows that speed of conclusion is important, but should not be the top priority. The main goal should clearly be to accomplish high quality and an even playing field in flows of trade. Today, those flows are still seriously impeded by non-trade barriers. Korea does not apply international norms or labelling requirements regarding automotive products or other important products such as pharmaceuticals, cosmetics and electronics. There is also a need for clarification in the area of intellectual property rights and counterfeiting. These issues need to be resolved before we sign this FTA, in order to ensure free and fair trade. Unless all these issues are resolved to our complete satisfaction, I would advise the Commission not to sign this agreement. I admire the economic miracle of South Korea, which is reflected in the fact that it is the European Union’s fourth largest trading partner. Having a strong democracy has obviously benefited them greatly, and one has to feel sorry for their brothers and sisters in North Korea. We should be prepared to do all we can to bring about an emotional reunion similar to the one we saw in the late 1980s between East and West Germany. This should, of course, be based on the principle of democracy, which has brought so much success to South Korea."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, sta mij toe eerst mijn collega, de rapporteur de heer Martin, te feliciteren met zijn complete en kwalitatief hoogstaande verslag. Onze onderhandelaars moeten er zeker kennis van nemen. Wij dienen ook lering te trekken uit de recentelijk gesloten vrijhandelsovereenkomst tussen de VS en Korea, die aantoont dat een snelle afronding belangrijk is, maar niet de eerste prioriteit dient te zijn. Het belangrijkste doel is overduidelijk gelegen in hoge kwaliteit en het verwezenlijken van een markt waar het handelsverkeer tegen gelijke voorwaarden plaatsvindt. Momenteel wordt dit verkeer nog ernstig belemmerd door niet-handelsgerelateerde barrières. Korea past geen internationale normen of etiketteringseisen toe met betrekking tot automobielproducten of ander belangrijke producten zoals farmaceutica, cosmetica en electronica. Er moet ook meer duidelijkheid komen op het vlak van intellectuele eigendomsrechten en vervalsing. Deze zaken moeten worden opgelost voordat we deze vrijhandelsovereenkomst tekenen, om zeker te zijn van vrije en eerlijke handel. Tenzij al deze zaken geheel tot onze tevredenheid zijn opgelost, zou ik de Commissie adviseren deze overeenkomst niet te tekenen. Ik heb bewondering voor het economisch wonder van Zuid-Korea, dat zijn weerslag heeft in het feit dat het de op drie na grootste handelspartner van de Europese Unie is. De mensen hebben veel voordeel ondervonden van de krachtige democratie van het land, en men kan niet anders dan medelijden voelen voor hun broeders en zusters in Noord-Korea. Wij moeten bereid zijn alles te doen om een emotionele hereniging teweeg te brengen zoals we die ook aan het eind van de jaren tachtig tussen Oost- en West-Duitsland hebben gezien. Dit moet natuurlijk plaatsvinden op grond van het democratische beginsel, dat Zuid-Korea al zo veel succes heeft gebracht."@nl3
"Panie przewodniczący! Najpierw chciałbym pogratulować sprawozdawcy, panu Martinowi, za wysokiej jakości, wszechstronne sprawozdanie. Nasze negocjacje powinny go uwzględnić. Powinniśmy także skorzystać z doświadczenia z ostatnio zawartym przez USA i Koreę porozumieniem w sprawie wolnego handlu, co wskazuje na duże znaczenie szybkości, która jednak nie powinna być najważniejsza. Zasadniczym celem wyraźnie powinno być osiągnięcie wysokiej jakości oraz tych samych warunków w zakresie przepływu towarów. W dzisiejszych czasach bariery niehandlowe nadal poważnie utrudniają przepływy. Korea nie stosuje norm międzynarodowych ani wymogów w zakresie etykietowania dotyczących produktów motoryzacyjnych lub innych ważnych produktów, np. produktów farmaceutycznych, kosmetyków czy produktów elektronicznych. Istnieje ponadto potrzeba wyjaśnienia kwestii praw własności intelektualnej oraz fałszerstwa. Kwestie te należy rozwiązać przed podpisaniem przedmiotowego porozumienia o wolnym handlu w celu zapewnienia wolnego i uczciwego handlu. Jeśli kwestie te nie zostaną rozwiązane po naszej myśli, doradzałbym Komisji niepodpisanie przedmiotowego porozumienia. Podziwiam cud gospodarczy, jakiego dokonano w Korei Południowej. Odzwierciedla go fakt, że Korea Południowa stała się dla Unii czwartym co do wielkości partnerem handlowym. Mocno ugruntowana demokracja zdecydowanie działa na korzyść Korei. Można tylko ubolewać nad losem braci i sióstr z Korei Północnej. Powinniśmy być gotowi na dołożenie wszelkich starań w celu doprowadzenia do przywrócenia więzów emocjonalnych podobnych do tych, jakie nawiązane zostały przez Niemcy Wschodnie i Zachodnie pod koniec lat 80. Powinno się to, rzecz jasna, opierać na zasadzie demokratycznej, której stosowanie zakończyło się takim sukcesem w Korei Południowej."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de começar por felicitar o meu colega, senhor deputado Martin, relator de um documento de grande qualidade e muito completo. Os nossos negociadores devem tê-lo em atenção. Devíamos, também, aprender com o ACL recentemente concluído entre os Estados Unidos e a Coreia, que demonstra que uma conclusão rápida é importante, mas não deve ser a principal prioridade. O objectivo principal deve ser, claramente, conseguir um elevado nível de qualidade e condições equitativas nos fluxos comerciais. Actualmente, esses fluxos continuam a ser gravemente dificultados por barreiras não comerciais. A Coreia não aplica as normas nem os requisitos de rotulagem internacionais no que se refere aos automóveis e outros produtos importantes, tais como as especialidades farmacêuticas, os cosméticos e os produtos electrónicos. É igualmente necessária uma maior clarificação na área dos direitos de propriedade intelectual e da contrafacção. Estas questões devem ser resolvidas antes de assinarmos este ACL, a fim de garantir o comércio livre e equitativo. A não ser que estas questões sejam resolvidas de uma forma inteiramente satisfatória para nós, aconselho a Comissão a não assinar o acordo. Admiro o milagre económico que se deu na Coreia do Sul, que está patente no facto de este país ser o quarto maior parceiro comercial da UE. Ter uma democracia forte tem, manifestamente, beneficiado a Coreia do Sul, e não podemos deixar de lamentar a sorte dos seus irmãos e irmãs da Coreia do Norte. Devemos preparar-nos para fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para promover uma reunificação emotiva semelhante à de finais da década de 1980, entre a Alemanha Oriental e Ocidental. É evidente que tal reunificação se deve basear, naturalmente, no princípio da democracia, que tanto êxito trouxe à Coreia do Sul."@pt17
"Mr President, let me first congratulate my colleague, the rapporteur Mr Martin, for a high-quality and comprehensive report. Our negotiators should take note of it. We should also learn from the recently completed USA-Korea FTA, which shows that speed of conclusion is important, but should not be the top priority. The main goal should clearly be to accomplish high quality and an even playing field in flows of trade. Today, those flows are still seriously impeded by non-trade barriers. Korea does not apply international norms or labelling requirements regarding automotive products or other important products such as pharmaceuticals, cosmetics and electronics. There is also a need for clarification in the area of intellectual property rights and counterfeiting. These issues need to be resolved before we sign this FTA, in order to ensure free and fair trade. Unless all these issues are resolved to our complete satisfaction, I would advise the Commission not to sign this agreement. I admire the economic miracle of South Korea, which is reflected in the fact that it is the European Union’s fourth largest trading partner. Having a strong democracy has obviously benefited them greatly, and one has to feel sorry for their brothers and sisters in North Korea. We should be prepared to do all we can to bring about an emotional reunion similar to the one we saw in the late 1980s between East and West Germany. This should, of course, be based on the principle of democracy, which has brought so much success to South Korea."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi najskôr zagratulovať môjmu kolegovi, spravodajcovi pánovi Martinovi, za vysoko kvalitnú a obsažnú správu. Naši vyjednávači by ju mali vziať do úvahy. Takisto by sme sa mali poučiť z nedávno uzavretej dohody o voľnom obchode medzi USA a Kóreou, ktorá ukazuje, že rýchlosť uzatvorenia dohody je dôležitá, ale nemala by byť tou najvyššou prioritou. Hlavným cieľom by samozrejme mala byť vysoká kvalita a rovnaké podmienky v oblasti obchodných tokov. V súčasnej dobe tieto toky stále narážajú na necolné bariéry. Kórea nedodržiava medzinárodné normy a požiadavky na označovanie v prípade automobilových a iných dôležitých výrobkov, ako sú liečivá, kozmetické výrobky a elektronika. Takisto treba vyjasniť situáciu v oblasti práv na duševné vlastníctvo a falšovania. Tieto otázky musia byť vyriešené pred podpisom predmetnej dohody, aby bol zaistený voľný a spravodlivý obchod. Kým nebudú všetky tieto záležitosti vyriešené k našej úplnej spokojnosti, odporúčame Komisii túto dohodu nepodpisovať. Obdivujem obchodný zázrak Južnej Kórey, ktorého dôkazom je aj to, že Kórea je teraz štvrtým najväčším obchodným partnerom Európskej únie. Nesporne k tomu Kórejcom dopomohla silná demokracia a človek musí v tejto súvislosti pocítiť ľútosť nad ich bratmi a sestrami zo Severnej Kórey. Mali by sme byť pripravení podniknúť všetko, čo je v našich silách, aby sme prispeli k ich emocionálnemu znovuzjednoteniu, podobnému tomu, ktoré sme zažili koncom 80. rokov medzi východným a západným Nemeckom. Toto zjednotenie by samozrejme malo byť založené na princípe demokracie, ktorá priniesla taký úspech Južnej Kórei."@sk19
"Gospod predsednik, najprej čestitam svojemu kolegu, poročevalcu gospodu Martinu, za to visokokakovostno in celovito poročilo. Naši pogajalci bi si morali to zapomniti. Prav tako bi se morali iz nedavno sklenjenega sporazuma o prosti trgovini med ZDA in Korejo naučiti, da je hitro sklepanje sporazumov pomembno, vendar ne sme biti najpomembnejša prednostna naloga. Glavni cilj mora biti doseganje visoke kakovosti pri enakih konkurenčnih pogojih znotraj poteka trgovanja. Trenutno te tokove še vedno resno ogrožajo netrgovinske ovire. Koreja ne upošteva mednarodnih norm ali zahtev za označevanje v zvezi z avtomobilskimi proizvodi ali ostalimi pomembnimi proizvodi, kot so farmacevtski proizvodi, kozmetika ali elektronika. Prav tako obstaja potreba po razjasnitvi na področju pravic intelektualne lastnine in ponarejanja. Ta vprašanja je treba rešiti, preden se podpiše ta sporazum o prosti trgovini, za zagotovitev proste in poštene trgovine. Če rešitev teh vprašanj ne bo zadovoljiva, Komisiji svetujem, da ne podpiše tega sporazuma. Občudujem gospodarski čudež Južne Koreje, ki se izraža v dejstvu, da je četrta največja trgovinska partnerica Evropske unije. Trdna demokracija jim je močno koristila,vendar si ne morem pomagati, da mi ne bi bilo žal za njihove brate in sestre v Severni Koreji. Pripravljeni moramo biti storiti vse, kar lahko, da bi se zgodila ganljiva združitev podobna tisti, ki smo jo videli v poznih osemdesetih letih 20. stoletja med Vzhodno in Zahodno Nemčijo. To mora seveda temeljiti na načelu demokracije, zaradi katerega je Južna Koreja tako uspešna."@sl20
"Herr talman! Låt mig först gratulera min kollega, föredraganden David Martin, till detta omfattande betänkande av hög kvalitet. Våra förhandlare bör ta till sig detta. Vi bör även ta lärdom av det frihandelsavtal som nyligen ingåtts mellan USA och Sydkorea och som visar att snabbhet är viktigt när avtal ska ingås, men inte det viktigaste. Huvudmålet måste vara att uppnå en hög kvalitet och rättvisa spelregler för handelsflödena. I dag hindras dessa flöden fortfarande i hög grad av icke-tariffära handelshinder. Sydkorea tillämpar inte internationella normer eller märkningskrav för bilprodukter och andra viktiga produkter som läkemedel, kosmetika och elektronik. Det finns även ett behov av förtydliganden när det gäller immateriella rättigheter och varumärkesförfalskning. Dessa frågor måste lösas innan vi undertecknar frihandelsavtalet, för att garantera en fri och rättvis handel. Om dessa frågor inte går att lösa på ett fullgott sätt för oss råder jag kommissionen att inte underteckna avtalet. Jag beundrar Sydkoreas ekonomiska mirakel, som avspeglas i att Sydkorea är EU:s fjärde största handelspartner. Landets starka demokrati har uppenbarligen varit mycket gynnsam för koreanerna och man kan bara beklaga deras bröder och systrar i Nordkorea. Vi bör vara beredda att göra allt vi kan för att få till stånd en känslofull återförening precis som den vi såg mellan Öst- och Västtyskland i slutet av 80-talet. Grunden skulle givetvis vara demokrati, som har gjort Sydkorea så framgångsrikt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Peter Šťastný,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph